Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на право користування надрами

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 15 жовтня 2004 р. N 1374
                Київ
 
     Про затвердження Методики визначення початкової
       ціни продажу на аукціоні спеціального
       дозволу на право користування надрами
 
     { Iз змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 1570 ( 1570-2006-п ) від 08.11.2006
      N 599 ( 599-2008-п ) від 02.07.2008 }
 
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   Затвердити Методику визначення початкової ціни продажу на
аукціоні спеціального дозволу на право користування надрами, що
додається.
{ Текст Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1570 ( 1570-2006-п ) від 08.11.2006 }
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Iнд. 33
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 15 жовтня 2004 р. N 1374
 
               МЕТОДИКА
       визначення початкової ціни продажу на
         аукціоні спеціального дозволу
         на право користування надрами
 
 { Назва Методики із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
  N 1570 ( 1570-2006-п ) від 08.11.2006 }
 
 
   1. Згідно  з цією Методикою визначається початкова ціна
продажу на аукціоні спеціальних дозволів на право користування
надрами (далі - дозвіл) у межах України, її континентального
шельфу та виключної (морської) економічної зони.
 
   Терміни, що вживаються у цій Методиці, мають таке значення:
{ Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 599
( 599-2008-п ) від 02.07.2008 }
 
   категорія С - розвідані  запаси покладу (його частини),
        1
промислова нафтогазоносність якого встановлена за результатами
дослідно-промислової  розробки  та  випробування свердловин з
промисловими припливами нафти або газу, геологічних і геофізичних
досліджень у невипробуваних свердловинах; { Пункт 1 доповнено
абзацом  згідно з Постановою КМ N 599 ( 599-2008-п ) від
02.07.2008 }
 
   категорія С - попередньо розвідані запаси  покладу  (його
        2
частини),  нафтогазоносність  якого визначена за результатами
випробування та дослідження  свердловин  (у  тому  числі  з
використанням випробувача пластів) та геологічних і геофізичних
досліджень. До таких запасів належать також запаси нерозвіданих
частин покладів, що прилягають до ділянок з розвіданими запасами з
боку підняття пласта; { Пункт 1 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 599 ( 599-2008-п ) від 02.07.2008 }
 
   категорія С - перспективні ресурси нафти і газу, щодо яких
        3
не  встановлено  прямих  доказів типу, виду та властивостей
вуглеводнів; { Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 599 ( 599-2008-п ) від 02.07.2008 }
 
   категорія Д - прогнозні  ресурси  літолого-стратиграфічних
        1
комплексів, які оцінюються в межах великих регіональних структур з
доведеною нафтогазоносністю; { Пункт 1 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 599 ( 599-2008-п ) від 02.07.2008 }
 
   категорія Д - прогнозні  ресурси  нафти   і   газу
        2
літолого-стратиграфічних комплексів,  які  оцінюються  у межах
значних структур, нафтогазоносність яких ще не доведена. { Пункт 1
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 599 ( 599-2008-п ) від
02.07.2008 }
{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1570
( 1570-2006-п ) від 08.11.2006 }
 
   2. Об'єктом обчислення початкової ціни продажу дозволу на
аукціоні є визначене Мінприроди родовище або ділянка надр.
{ Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 599
( 599-2008-п ) від 02.07.2008 }
 
   3. Початкова ціна продажу дозволу (ПЦ ) - це частка від
                      л
вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовищ або ділянки
надр,  яка  обчислюється  на строк дії спеціального дозволу
відповідно до Методики визначення вартості запасів і ресурсів
корисних копалин родовища або ділянки надр, що надаються у
користування, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України
від 25 серпня 2004 р. N 1117 ( 1117-2004-п ), за формулою
 
 
                 (Д - В ) - П
            Т     t  t   t 
       ПЦ = ( (сума) --------------------- -
        л   t = 1 (1 + Е)(в ступені t)
 
                К
         Т        t
       - (сума) --------------------- ) х к ,
        t = 1 (1 + Е)(в ступені t)   л 
 
де Е - норма дисконту (частка одиниці); Д - річний дохід від
                       t 
реалізації товарної продукції в t-му році; В - експлуатаційні
                         t
витрати в t-му році, за винятком амортизаційних відрахувань;
П - розмір податків і платежів у t-му році, що не входять до
 t 
експлуатаційних витрат; К - капітальні вкладення в промислове
              t
будівництво  в  t-му  році,  включаючи придбання геологічної
інформації; Т - строк використання родовища або ділянки надр для
геологічного вивчення та/або видобування корисних копалин до
виведення родовища з експлуатації; к - коефіцієнт переходу від
                  л
вартості запасів і ресурсівкорисних копалин родовища або ділянки
надр до початкової вартості продажу дозволу.
{ Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 599
( 599-2008-п ) від 02.07.2008 }
 
   4. У разі геологічного вивчення  надр,  у  тому  числі
дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин, капітальні
вкладення збільшуються на вартість геологорозвідувальних робіт,
яка   визначається  виходячи  з  нормативів  збору  за
геологорозвідувальні роботи, встановлених у Порядку, затвердженому
постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 1999 р. N 115
( 115-99-п ), та обсягу запасів і ресурсів родовища або ділянки
надр.
 
   Для родовищ нафти і газу вартість геологорозвідувальних робіт
визначається на основі середніх по Україні витрат на підготовку
одиниці розвіданих запасів, що склалися за попередні 5 років до
закінчення геологорозвідувальних робіт.
 
   При визначенні початкової ціни продажу дозволу на аукціоні
щодо підготовленого до пошуків перспективного об'єкта (ділянки)
для переведення його ресурсів категорії С в розвідані запаси
                       3
застосовується коефіцієнт переведення, який розраховується як
відношення сумарних запасів категорії С + С виявлених в регіоні
                    1  2
(зоні) за останні 10 років родовищ нафти і газу до сумарних
перспективних ресурсів категорії С , що виявлені на об'єктах, на
                 3
яких проведені пошукові роботи за аналогічний період. { Пункт 4
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 599 ( 599-2008-п ) від
02.07.2008 }
 
   Для об'єктів  з  виявленими ресурсами категорії Д  крім
                              1
коефіцієнта переведення ресурсів категорії С в розвідані запаси
                      3
застосовується  коефіцієнт  підтвердження об'єктів (структур).
{ Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 599
( 599-2008-п ) від 02.07.2008 }
 
   Для ділянки  надр  з  недоведеною нафтогазоносністю і з
невиявленими об'єктами для пошукових робіт, але з оціненими
прогнозними ресурсами нафти і газу (категорії Д і Д ), для
                           1  2
визначення початкової ціни продажу  дозволу  використовується
величина прогнозних ресурсів такої ділянки, яка обчислюється із
застосуванням показника питомої щільності ресурсів (тис. тонн/кв.
кілометр  нафти  і  млн. куб метрів/кв. кілометр газу), та
приймається за результатами прогнозної оцінки ресурсів регіону
(зони). { Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 599
( 599-2008-п ) від 02.07.2008 }
 
   Коефіцієнти переведення ресурсів категорій С та Д і Д у
                          3   1  2
розвідані запаси не застосовуються  у  разі,  коли  надання
спеціального дозволу на пошук або видобування корисних копалин
здійснюється без проведення аукціону до затвердження Кабінетом
Міністрів України Методики розрахунку коефіцієнтів переведення
ресурсів категорій С та Д і Д у розвідані запаси.
          3   1  2
{ Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 599
( 599-2008-п ) від 02.07.2008 }
 
   5. Вихідною інформацією для визначення  початкової  ціни
продажу дозволу є результати раніше проведених геолого-економічних
оцінок (ГЕО-1, ГЕО-2, ГЕО-3), протоколи затвердження запасів
корисних копалин Державної комісії по запасах корисних копалин,
державні баланси запасів корисних копалин, акти та протоколи
експертної оцінки ресурсів підготовлених і виявлених об'єктів
Держгеолслужби,  протоколи  затвердження  прогнозних  ресурсів
наукової ради з прогнозування, науково-технічних рад підприємств
та фактичні техніко-економічні показники діючих гірничопереробних
(гірничодобувних) підприємств або об'єктів-аналогів, затверджені
наказом Мінприроди. { Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 599 ( 599-2008-п ) від 02.07.2008 }
 
   Для розрахунку початкової ціни продажу дозволу на аукціоні
застосовується ціна одиниці товарної продукції, яка діє на момент
розрахунку: { Абзац другий пункту 5 в редакції Постанови КМ N 599
( 599-2008-п ) від 02.07.2008 }
 
   на нафту і газовий конденсат - за даними останнього аукціону
з продажу нафти і конденсату; { Абзац пункту 5 в редакції
Постанови КМ N 599 ( 599-2008-п ) від 02.07.2008 }
 
   на газ - за діючим на дату проведення розрахунку граничним
рівнем  цін  для  промислових споживачів та інших суб'єктів
господарювання, який установлюється Кабінетом Міністрів України;
{ Абзац пункту 5 в редакції Постанови КМ N 599 ( 599-2008-п ) від
02.07.2008 }
 
   на інші корисні копалини - за даними офіційних джерел та
діючих  гірничопереробних  (гірничодобувних)  підприємств  або
об'єктів-аналогів згідно з поданими ними статистичними звітами.
{ Абзац пункту 5 в редакції Постанови КМ N 599 ( 599-2008-п ) від
02.07.2008 }
 
   Гірничопереробні підприємства, інші підприємства, установи та
організації, що є власниками об'єктів-аналогів, на письмову вимогу
Мінприроди протягом 10 робочих днів з моменту надходження запиту
подають статистичну звітність в обсягах та за період, що визначені
у запиті. { Абзац пункту 5 в редакції Постанови КМ N 599
( 599-2008-п ) від 02.07.2008 }
 
   6. Коефіцієнт переходу від вартості запасів і ресурсів
корисних копалин родовища або ділянки надр до початкової вартості
продажу дозволу становить:
 
   1) для нафтогазових об'єктів - диференційовано за видами
родовищ або ділянок надр і категоріями ресурсів (запасів) корисних
копалин:
 
   розвіданих родовищ нафти і газу (за результатами ГЕО-1,
запаси С ) - 0,1075;
    1
 
   відкритих, але  не  завершених  розвідкою  родовищ  (за
результатами ГЕО-2, запаси С + С ) - 0,084;
              1  2
 
   ділянок надр  з  недоведеною  нафтогазоносністю,  але  з
підготовленими  об'єктами для пошуково-розвідувальних робіт і
оціненими перспективними ресурсами нафти і газу (за результатами
ГЕО-3, ресурси С ) - 0,06;
        3
 
   ділянок надр  з  недоведеною  нафтогазоносністю,  але  з
виявленими об'єктами для пошуково-розвідувальних робіт і оціненими
прогнозними ресурсами нафти і газу (з використанням ГЕО-3 і
підтвердженням пастки, ресурси Д + Д ) - 0,04;
                1  2
 
   ділянок надр з недоведеною нафтогазоносністю, невиявленими
об'єктами для пошуково-розвідувальних робіт, але з оціненими
прогнозними ресурсами нафти і газу (з використанням ГЕО-3 і
підтвердженням пастки, ресурси Д + Д ) - 0,02;
                1  2
 
   2) для об'єктів підземних вод (за результатами ГЕО-1, ГЕО-2,
ГЕО-3):
 
   для питних   централізованого   і   нецентралізованого
водопостачання (крім виробництва фасованої питної води) і води для
технічних цілей - 0,05;
 
   для інших вод - 0,1;
 
   3) для інших об'єктів - 0,0395.
 
   При цьому в усіх розрахунках початкова ціна продажу дозволу
не може бути меншою від 2 відсотків сумарного чистого прибутку за
весь період розробки родовища або ділянки надр, обчисленого без
урахування капітальних вкладень.
{ Пункт 6 в редакції Постанови КМ N 599 ( 599-2008-п ) від
02.07.2008 }
 
 
   {  Пункт  7 виключено на підставі Постанови КМ N 599
( 599-2008-п ) від 02.07.2008 }
 
 
   8.  Початкова ціна продажу дозволу на розвідку родовищ
корисних копалин (крім нафтогазових) становить 10  відсотків
початкової ціни продажу дозволу на видобування корисних копалин.
{ Пункт 8 в редакції Постанови КМ N 599 ( 599-2008-п ) від
02.07.2008 }
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка