Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про утворення Міжвідомчої комісії з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 21 лютого 2007 р. N 257
                Київ
 
        Про утворення Міжвідомчої комісії
     з питань протидії протиправному поглинанню та
           захопленню підприємств
 
     { Iз змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 878 ( 878-2007-п ) від 26.06.2007
      N 687 ( 687-2008-п ) від 30.07.2008 }
 
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Утворити  Міжвідомчу  комісію  з  питань  протидії
протиправному поглинанню та захопленню підприємств у складі згідно
з додатком.
 
   2. Затвердити Положення про Міжвідомчу комісію з питань
протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств, що
додається.
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Iнд. 34
 
 
                      Додаток
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 21 лютого 2007 р. N 257
 
               СКЛАД
    Міжвідомчої комісії з питань протидії протиправному
        поглинанню та захопленню підприємств
 
 
   ТУРЧИНОВ      - Перший віце-прем'єр-міністр України,
Олександр Валентинович  голова Комісії
 
   ДАНИЛИШИН     - Міністр економіки, заступник голови
Богдан Михайлович     Комісії
 
   ЛУЦЕНКО      - Міністр внутрішніх справ, заступник
Юрій Віталійович     голови Комісії
 
   БУРМАКА      - член Державної комісії з цінних паперів
Микола Олексійович    та фондового ринку, секретар Комісії
 
   БОГДАН       - заступник Міністра юстиції
Андрій Йосипович
 
   БУРЯК       - Голова ДПА
Сергій Васильович
 
   ВАЩЕНКО      - Голова Держкомпідприємництва
Костянтин Олександрович
 
   ВИНОКУРОВ     - перший заступник Генерального прокурора
Сергій Маркіянович    України (за згодою)
 
   КАЛЄТНIК      - голова Комітету Верховної Ради України з
Iгор Григорович      питань боротьби з організованою
             злочинністю і корупцією (за згодою)
 
   КОРНIЙЧУК     - перший заступник Міністра юстиції
Євген Володимирович
 
   КРАВЧЕНКО     - перший заступник Голови
Юрій Григорович      Антимонопольного комітету - державний
             уповноважений
 
   НАЛИВАЙЧЕНКО    - виконуючий обов'язки Голови СБУ
Валентин Олександрович
 
   ПАРФЕНЕНКО     - заступник Голови Фонду державного майна
Дмитро Миколайович
 
   ПИЛИПЧУК      - перший заступник Голови Верховного Суду
Петро Пилипович      України, голова Ради суддів України
             (за згодою)
 
   СТАДНIК      - директор Департаменту державної
Геннадій Васильович    виконавчої служби Мін'юсту
 
   ФУДАШКIН      - заступник Міністра фінансів
Денис Олександрович
 
   ХОРОШКОВСЬКИЙ   - Голова Держмитслужби
Валерій Iванович
 
   ЧЕБОТАР      - заступник Міністра Кабінету Міністрів
Сергій Iванович      України - начальник Управління з питань
             діяльності органів юстиції та
             правоохоронних органів Секретаріату
             Кабінету Міністрів України
 
   ЧЕРКАСЬКИЙ     - Голова Держфінмоніторингу
Iгор Борисович
 
   ШВЕЦЬ       - голова Комітету Верховної Ради України з
Віктор Дмитрович     питань законодавчого забезпечення
             правоохоронної діяльності (за згодою)
 
{ Склад в редакції Постанови КМ N 687 ( 687-2008-п ) від
30.07.2008 }
 
 
                    ЗАТВЕРДЖЕНО
              постановою Кабінету Міністрів України
                 від 21 лютого 2007 р. N 257
 
             ПОЛОЖЕННЯ
          про Міжвідомчу комісію
        з питань протидії протиправному
       поглинанню та захопленню підприємств
 
 
   1. Міжвідомча  комісія  з  питань протидії протиправному
поглинанню та захопленню підприємств (далі - Комісія) є дорадчим
органом, що постійно діє при Кабінеті Міністрів України.
 
   Комісія утворюється з метою забезпечення взаємодії органів
державної влади у сфері протидії протиправному поглинанню та
захопленню  підприємств,  розроблення  пропозицій  стосовно
вдосконалення  законодавства,  що   регулює   корпоративні
правовідносини.
 
   2. Комісія провадить свою діяльність згідно з принципами
рівноправності її членів та відкритості в роботі.
 
   3. Комісія в  своїй  діяльності  керується  Конституцією
( 254к/96-ВР )  і законами України, а також указами Президента
України і постановами  Верховної  Ради  України,  прийнятими
відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) і законів України, актами
Кабінету Міністрів України та цим Положенням.
 
   4. Основними завданнями Комісії є:
 
   збирання і моніторинг інформації про методи поглинання та
захоплення підприємств, що призводить до погіршення інвестиційного
клімату в Україні;
 
   забезпечення взаємодії органів державної  влади,  зокрема
правоохоронних органів і органів державної виконавчої служби, з
питань посилення протидії протиправному поглинанню та захопленню
підприємств;
 
   напрацювання комплексу заходів щодо протидії протиправному
поглинанню та захопленню підприємств, а також  удосконалення
механізму  регулювання в сфері реалізації корпоративних прав
учасників господарських товариств та інвесторів;
 
   проведення оперативного обміну між органами державної влади
та громадськими організаціями відповідною інформацією.
 
   5. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:
 
   організовує роботу із збирання і моніторингу інформації про
факти протиправного поглинання та захоплення підприємств і про
виявлення ознак вчинення злочину чи іншого правопорушення інформує
правоохоронні органи;
 
   заслуховує на своїх засіданнях інформацію посадових осіб
підприємств,  установ  та  організацій, представників органів
державної влади з питань, що належать до її компетенції;
 
   співпрацює з органами державної влади,  громадськими  та
міжнародними  організаціями,  підприємствами,  установами  та
організаціями з питань, що належать до її компетенції;
 
   інформує громадськість про факти протиправного поглинання та
захоплення підприємств.
 
   6. Комісія має право:
 
   одержувати в  установленому  порядку  від центральних та
місцевих органів виконавчої влади інформацію, необхідну  для
виконання покладених на неї завдань;
 
   вносити на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції з
питань, що належать до її компетенції.
 
   7. Комісія утворюється у складі голови Комісії, двох його
заступників, секретаря та інших членів Комісії. { Абзац перший
пункту 7 в редакції Постанови КМ N 687 ( 687-2008-п ) від
30.07.2008 }
 
   Голова Комісії в разі потреби призначає заступників голови з
числа членів Комісії. { Абзац другий пункту 7 в редакції Постанови
КМ N 687 ( 687-2008-п ) від 30.07.2008 }
 
   У разі відсутності голови Комісії його обов'язки виконує один
із його заступників. { Абзац третій пункту 7 в редакції Постанови
КМ N 687 ( 687-2008-п ) від 30.07.2008 }
 
 
   { Абзац четвертий пункту 7 виключено на підставі Постанови КМ
N 687 ( 687-2008-п ) від 30.07.2008 }
 
 
   { Абзац п'ятий пункту 7 виключено на підставі Постанови КМ
N 687 ( 687-2008-п ) від 30.07.2008 }
 
 
   Голова Комісії у разі потреби може вносити зміни до її
складу.
 
 
   { Абзац сьомий пункту 7 виключено на підставі Постанови КМ
N 687 ( 687-2008-п ) від 30.07.2008 }
 
 
   { Абзац восьмий пункту 7 виключено на підставі Постанови КМ
N 687 ( 687-2008-п ) від 30.07.2008 }
 
{ Пункт 7 в редакції Постанови КМ N 878 ( 878-2007-п ) від
26.06.2007 }
 
   8. Голова Комісії:
 
   організовує роботу Комісії;
 
   скликає засідання Комісії;
 
   веде засідання Комісії;
 
   підписує листи, звернення та інші документи, підготовлені
Комісією за результатами її роботи.
 
   9. Засідання Комісії проводяться не рідше ніж один раз на три
місяці. Член Комісії має право ініціювати проведення позачергового
засідання.
 
   10. Засідання Комісії є правоможним, якщо на ньому присутні
більш як половина членів Комісії.
 
   Пропозиції до розгляду питань на засіданні Комісії вносять
голова та члени Комісії.
 
   До участі в засіданні Комісії можуть залучатися представники
інших  органів  державної  влади,  підприємств,  установ  та
організацій, громадських організацій.
 
   11. Рішення Комісії приймається простою більшістю голосів
членів Комісії, що присутні на засіданні.
 
   Член Комісії, який не підтримує прийняте Комісією рішення,
може у письмовій формі викласти окрему думку, яка додається до
рішення Комісії.
 
   У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови
Комісії або головуючого на її засіданні. { Абзац третій пункту 11
в редакції Постанови КМ N 878 ( 878-2007-п ) від 26.06.2007 }
 
   12. Члени Комісії можуть делегувати свої повноваження один
одному.
 
 
   { Пункт 13  виключено  на підставі Постанови КМ N 687
( 687-2008-п ) від 30.07.2008 }
 
 
   14. Рішення Комісії оформлюється протоколом, який підписує
голова  Комісії,  та  надсилається  членам  Комісії,  іншим
заінтересованим  особам протягом трьох днів після проведення
засідання.
{ Пункт 14 в редакції Постанови КМ N 878 ( 878-2007-п ) від
26.06.2007 }
 
   15. Для організаційного та інформаційного забезпечення роботи
Комісії утворюється аналітична група, яку очолює секретар Комісії.
 
   16. Аналітична група Комісії:
 
   проводить роботу із збирання і моніторингу інформації;
 
   готує порядок  денний  засідання  Комісії, матеріали, що
підлягають розгляду на засіданні Комісії, проекти рішень  і
надсилає їх членам Комісії;
 
   інформує членів Комісії з питань її діяльності.
 
   17. Склад аналітичної групи Комісії та положення про неї
затверджує голова Комісії.
 
   18. Комісія має бланк із своїм найменуванням.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка