Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода про співробітництво між Державним комітетом України у справах релігій і Державним комітетом у справах релігій та національностей Республіки Білорусь

               Угода
   про співробітництво між Державним комітетом України у
   справах релігій і Державним комітетом у справах релігій
       та національностей Республіки Білорусь
 
 
 { Про припинення дії Угоди додатково див. Угоду (112_135 )
  від 04.06.2008 }    
 
 
 
   Дата підписання:    20.08.2001
   Дата набуття чинності: з часу її підписання
 
   Державний комітет України у справах релігій і Державний
комітет у справах релігій та національностей Республіки Білорусь,
далі - Сторони,
   керуючись Договором  про  дружбу,  добросусідство  та
співробітництво між Україною та Республікою Білорусь від 17 липня
1995 року ( 112_692 ),
   беручи до уваги, що на даному етапі суспільного розвитку
держав-Сторін вплив релігій та релігійних організацій значно
підвищився і від регулювання релігійної сфери значною мірою
залежить політична та соціальна стабільність держав-Сторін, а
також ту обставину, що на території даних держав діють головним
чином аналогічні релігійні організації, пов'язані між собою, в
тому числі й організаційно, а Сторони вирішують загалом схожі
проблеми,
   керуючись національним  законодавством  і  міжнародними
зобов'язаннями своїх держав, спираючись на принципи рівноправ'я і
взаємної вигоди,
   виходячи із взаємної зацікавленості в ефективному вирішенні
завдань,  пов'язаних  з  регулюванням  державно-церковних  та
міжконфесійних відносин, а також виявленням, попередженням і
припиненням порушень національного законодавства про  свободу
совісті та релігійні організації,
   базуючись на зацікавленості у співробітництві по збереженню
гармонійних міжконфесійних відносин на територіях держав-Сторін,
   переконані в тому, що співробітництво у сфері регулювання
релігійної ситуації та державно-церковних відносин має велике
значення для поглиблення взаємовідносин між державами-Сторонами,
   бажаючи з цією метою надавати одна одній якомога більшу
підтримку,
   домовились про наступне:
 
               Стаття 1
 
   Предметом чинної Угоди є співробітництво Сторін з обміну
інформацією  та  досвідом  роботи  у  сфері  регулювання
державно-церковних і міжконфесійних відносин.
 
               Стаття 2
 
   Сторони в межах чинної Угоди використовують наступні форми
співробітництва:
   обмін інформацією з питань правового регулювання діяльності
релігійних організацій та міжконфесійних відносин;
   обмін практичним  досвідом  роботи  у  сфері регулювання
державно-церковних та міжконфесійних відносин;
   обмін інформацією про релігійну ситуацію у своїх державах,
політику держави у сфері державно-церковних відносин, регулювання
міжконфесійних  відносин,  про  окремі конфесії та релігійні
організації (об'єднання), а також про діяльність псевдорелігійних
деструктивних організацій і структур;
   взаємодія з питань проведення  заходів,  спрямованих  на
виявлення,  попередження  і припинення порушень національного
законодавства держав-Сторін про свободу совісті та релігійні
організації;
   координація діяльності та надання необхідної допомоги  з
питань,  що  виникають  в  процесі  співробітництва,  обмін
представниками і делегаціями, підвищення кваліфікації кадрів,
організація стажування спеціалістів Сторін, а також проведення
науково-практичних конференцій та семінарів у сфері компетенції
Сторін;
   обмін методичними, науковими та довідковими  матеріалами,
організація  досліджень  з  питань,  що  викликають  взаємну
зацікавленість;
   координація співробітництва з державними органами у справах
релігій інших держав та міжнародними організаціями;
   організація інших заходів, спільних програм і проектів.
 
               Стаття 3
 
   Iнформація, отримана в межах чинної Угоди, не може бути
передана третій Стороні без погодження Сторони, яка надала цю
інформацію.
 
               Стаття 4
 
   У разі необхідності Сторони можуть створювати за взаємною
згодою робочі групи та координаційні комісії з метою вирішення
конкретних питань, пов'язаних з виконанням чинної Угоди.
 
               Стаття 5
 
   Невід'ємними складовими  чинної  Угоди  є  протоколи про
співробітництво на кожний рік, у яких вказуються конкретні умови
та заходи, спрямовані на реалізацію положень чинної Угоди.
 
               Стаття 6
 
   Всі питання, пов'язані з виконанням та роз'ясненням чинної
Угоди, будуть вирішуватися шляхом переговорів або консультацій
Сторін.
 
               Стаття 7
 
   За взаємною згодою Сторони можуть вносити до чинної Угоди
необхідні  доповнення  та  зміни,  які мають бути оформлені
відповідними протоколами і є невід'ємною частиною чинної Угоди.
Такі  доповнення  та  зміни  набуватимуть  юридичної сили у
відповідності до порядку, що передбачає набуття законної чинності
дійсною Угодою.
 
               Стаття 8
 
   Дана Угода не виключає можливості реалізації інших спільних
заходів та проектів, заздалегідь погоджених Сторонами.
 
               Стаття 9
 
   Жодне із зобов'язань Сторін, яке випливає із статей чинної
Угоди, не може бути витлумачене як підстава для будь-яких дій, що
суперечать цілям та принципам Статуту Організації Об'єднаних Націй
( 995_010 ), загальноприйнятим принципам і нормам міжнародного
права, національному законодавству і міжнародним зобов'язанням
держав-Сторін.
 
              Стаття 10
 
   Чинна Угода набуває сили з часу її підписання.
   Чинна Угода укладається терміном на п'ять років і автоматично
продовжуватиме свою дію кожного разу на наступні п'ятирічні
терміни, якщо одна із Сторін не надішле іншій Стороні за шість
місяців до закінчення відповідного терміну повідомлення про свій
намір припинити дію чинної Угоди. Припинення дії чинної Угоди не
буде впливати на програми і проекти, здійснення яких вже почалось,
але не закінчилось на час припинення дії чинної Угоди.
 
   Здійснено у м. Києві 20 серпня 2001 року у двох примірниках,
кожний українською, білоруською та російською мовами, причому усі
тексти є автентичними. У випадку виникнення розбіжностей щодо
тлумачення положень чинної Угоди за основу буде прийматися текст
російською мовою.
 
 За Державний комітет        За Державний комітет у справах
 України у справах релігій     релігій та національностей
                  Республіки Білорусь
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка