Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Інструкції про порядок підготовки, видання, подання на державну реєстрацію та систематизацію нормативно-правових актів Фонду державного майна України

         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            13.02.2004 N 300
 
 
    Про затвердження Iнструкції про порядок підготовки,
       видання, подання на державну реєстрацію
      та систематизацію нормативно-правових актів
         Фонду державного майна України
 
     { Iз змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду
                    державного майна 
      N 747 ( v0747224-08 ) від 27.06.2008 }
 
 
   З метою врегулювання процесу підготовки, прийняття, подання
на державну реєстрацію та систематизацію нормативно-правових актів
у Фонді державного майна України Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Iнструкцію про порядок підготовки, видання,
подання  на  державну   реєстрацію   та   систематизацію
нормативно-правових  актів  Фонду  державного  майна  України
(додається).
 
   2. Керівникам структурних  підрозділів  ФДМУ  забезпечити
неухильне дотримання вимог цієї Iнструкції.
 
   3. Начальнику  Управління  документального  забезпечення
Адамцю В.П. довести цей наказ до  відома  всіх  структурних
підрозділів Фонду.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Фонду Д. Парфененка.
 
 Голова Фонду                      М.Чечетов
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Фонду державного
                   майна України
                   14.02.2004 N 300
 
 
              IНСТРУКЦIЯ
       про порядок підготовки, видання, подання
       на державну реєстрацію та систематизацію
      нормативно-правових актів Фонду державного
             майна України
 
 
   Iнструкція розроблена відповідно до вимог Положення  про
державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших
органів виконавчої влади, затвердженого постановою  КМУ  від
28.12.92 N 731  ( 731-92-п ), Рекомендацій з питань підготовки,
державної  реєстрації  та  обліку  нормативно-правових  актів
міністерств, інших органів виконавчої влади, органів державного
управління,  органів  державного  управління,  інших  органів
господарського  управління та контролю, затвердженого наказом
Міністерства юстиції України від 06.12.2002 N 105/5, та з метою
поліпшення  організації роботи з питань підготовки, видання,
подання  та  державну   реєстрацію   та   систематизації
нормативно-правових актів Фонду державного майна України (далі -
Фонду).
 
           I. Загальні положення
 
       Глава 1. Нормативно-правові акти Фонду
           державного майна України
 
   1.1. Iнструкція визначає обов'язковий для всіх структурних
підрозділів центрального апарату  Фонду  порядок  підготовки,
видання,  подання  на  державну реєстрацію та систематизацію
нормативно-правових актів.
 
   1.2. Нормативно-правовий акт Фонду - це офіційний письмовий
документ у визначеній законодавством формі та за встановленою
законодавством процедурою, який регулює  відносини  в  сфері
приватизації,  оренди державного майна, управління державними
корпоративними правами та з інших питань, що віднесені  до
компетенції Фонду, який містить у собі певні правила, які є
обов'язковими для застосування,  спрямований  на  регулювання
суспільних  відносин  та  має  неперсоніфікований  характер,
розрахований на багаторазове застосування і  дія  якого  не
вичерпується одноразовим виконанням.
 
   1.3. Документи,  що  містять лише індивідуально-конкретні
приписи та розпорядження, не є нормативно-правовими актами.
 
   1.4. Нормативно-правові акти Фонду є підзаконними актами, які
приймаються на основі Конституції України ( 254к/96-ВР ), законів
України, Указів Президента України, постанов Верховної  Ради
України та Кабінету Міністрів України. Вони видаються у формі
інструкцій, положень, порядків, що затверджуються наказами Фонду.
   Iнструкція - нормативно-правовий акт, який детально визначає
зміст і методичні питання правового регулювання у певній сфері
діяльності.
   Положення - нормативно-правовий акт, в якому міститься звід
правових норм, які визначають організацію діяльності органів
приватизації у окремих сферах діяльності.
   Порядок - нормативно-правовий акт, який конкретизує норми
права загального  характеру,  встановлює  певні  вимоги,  що
регламентують окремі напрями діяльності та вирішує процедурні
питання.
 
   1.5. Нормативно-правові акти Фонду можуть прийматись разом з
іншими суб'єктами нормотворення, якщо це прямо передбачено або
випливає з актів законодавства.
 
    Глава 2. Правозастосовуючі документи та роз'яснення
 
   2.1. Накази, розпорядження, інструктивні листи, що мають
індивідуально-конкретний   характер,  є  правозастосовуючими
документами розпорядчого характеру і видаються на  виконання
законодавчих актів та нормативно-правових актів Фонду.
 
   2.2. З питань щодо застосування законодавства з приватизації,
оренди державного майна, управління державними корпоративними
правами Фонд надає роз'яснення, що надсилаються регіональним
відділенням, юридичним і фізичним особам. Роз'яснення готуються
структурними підрозділами центрального апарату відповідно до їх
компетенції. Якщо роз'яснення стосується питань, пов'язаних із
діяльністю  інших  підрозділів  Фонду,  проекти подаються на
погодження до цих підрозділів.
 
   2.3. Правозастосовуючі документи та роз'яснення перед їх
підписанням  підлягають обов'язковому розгляду і візуванню в
Юридичному департаменті.
 
   2.4. Роз'яснення надсилаються за підписом Голови  Фонду,
першого заступника Голови Фонду, заступників Голови Фонду або
керівників структурних підрозділів відповідно до їх компетенції.
 
   2.5. Відповідальність за дотримання зазначених вимог несуть
керівники структурних підрозділів.
 
        II. Порядок підготовки та прийняття
          нормативно-правових актів
 
       Глава 1. Організація роботи над проектом
          нормативно-правового акта
 
   1.1. Проекти  нормативно-правових  актів розробляються на
виконання законодавчих актів України, Указів Президента України,
постанов Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, а
також на підставі відповідних доручень та пропозицій Верховної
Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України,
міжнародних зобов'язань України, протокольних рішень засідань у
керівництва Фонду та вказівок Голови Фонду і його заступників.
 
   1.2. У разі потреби розроблення нового нормативно-правового
акта чи внесення змін до чинного акта, мотивовані пропозиції у
формі  доповідної  записки,  самостійні структурні підрозділи
центрального апарату Фонду  подають  на  попередній  розгляд
заступнику   Голови   Фонду,  якому  вони  безпосередньо
підпорядковуються, для  прийняття  відповідного  рішення  про
доцільність підготовки такого акта.
 
   1.3. Для  виконання  рішення  щодо  розроблення  проекту
нормативно-правового акта Голова Фонду або його заступники дають
доручення про підготовку відповідного проекту, в якому, зокрема,
визначають  коло  службових  осіб,  відповідальних  за  його
розроблення, та строки підготовки проекту.
 
   1.4. Підготовка   проекту   нормативно-правового   акта
покладається на один або кілька структурних підрозділів Фонду з
урахуванням їх компетенції, за дорученням керівництва Фонду або за
власною ініціативою підрозділу, у разі якщо підготовка такого акта
є доцільною.
   Якщо підготовку нормативно-правового акта доручено кільком
структурним підрозділам Фонду, то роботу над проектом організовує
структурний підрозділ, який у дорученні  зазначений  першим.
Керівники інших структурних підрозділів, зазначені у дорученні,
мають призначити спеціаліста для участі в підготуванні проекту і
подати необхідні пропозиції.
 
   1.5. Для підготовки найбільш важливих проектів рекомендується
створювати робочі групи. У разі необхідності до розроблення
проекту  залучаються вчені, кваліфіковані спеціалісти-практики
підприємств, установ і організацій.
 
   1.6. З метою одержання пропозицій та  зауважень  проект
нормативно-правового акта може надсилатися на розгляд регіональним
відділенням, іншим заінтересованим органам і організаціям.
   До Юридичного  департаменту  проект подається в порядку,
визначеному пунктами 5.2 та 5.3 глави 5 розділу  II  цієї
Iнструкції.
 
   1.7. Проекти нормативно-правових актів, які відповідно до
вимог Угоди про партнерство та співробітництво між Європейськими
співтовариствами  і  Україною  належать до пріоритетних сфер
адаптації,  підлягають  опрацюванню  з  урахуванням  положень
законодавства Європейського Союзу (далі - ЄС).
 
    Глава 2. Складання проекту нормативно-правового акта
 
   2.1. При розробленні проектів нормативно-правових актів слід
зважати  на  необхідність  поліпшення  правового  регулювання
діяльності органів приватизації, упорядкування раніше виданих
нормативних актів з метою усунення їх множинності та дублювання.
 
   2.2. Проект нового нормативного акта готується:
   - з метою врегулювання правовідносин, що виникають під час
здійснення приватизації, передачі державного майна в оренду та
управління  державними  корпоративними правами, інших питань,
віднесених законодавством до компетенції Фонду;
   - у  разі  необхідності  внесення  істотних  змін  до
нормативно-правових актів або для ліквідації існуючої множинності
актів (якщо з одного і того ж питання є кілька актів);
   - у разі необхідності внесення змін до більшості пунктів
чинного акта.
 
   2.3. На початку роботи над складанням проекту окреслюється
коло питань, що їх необхідно вирішити у новому акті, коло осіб, на
яких він поширюватиметься, визначається вид акта, що необхідно
розробити (постанова, положення,  інструкція,  порядок).  Для
забезпечення повного правового врегулювання певної сфери доцільно:
   вивчити відповідні нормативно-правові акти Верховної Ради
України,  Президента  України,  Кабінету  Міністрів  України,
відповідні нормативно-правові акти Фонду та вивчити практику
застосування цих актів для визначення оптимальних напрямів їх
вдосконалення; виявити прогалини і суперечності, що містяться у
нормативних актах;
   визначити проблеми, що можуть виникнути на практиці у зв'язку
з прийняттям нового акта, та врахувати їх при підготовці проекту.
 
   Глава 3. Загальні вимоги до техніки підготовки проекту
          нормативно-правового акта
 
   3.1. Розроблення  проектів  нормативно-правових   актів
відповідно  до  Рекомендацій  з питань підготовки, державної
реєстрації та обліку нормативно-правових актів міністерств, інших
органів виконавчої влади, органів державного управління, інших
органів, акти яких підлягають державній реєстрації,  органів
господарського  управління  та контролю, затверджених наказом
Міністерства юстиції України від 06.12.2002   N 105/5,  має
здійснюватися з дотриманням правил нормотворчої техніки - системи
вимог та способів створення найбільш доцільних за формою і
досконалих за структурою, змістом та викладом нормативних актів.
 
   3.2. Структура  акта  повинна  забезпечувати  послідовний
розвиток теми правового регулювання, а також правильне розуміння
та застосування нормативно-правового акта.
   Нормативно-правовий акт викладається у такій послідовності:
   а) назва;
   б) преамбула (якщо цього вимагає зміст акта);
   в) зміст акта (розділи, глави, пункти, підпункти);
   г) додатки до нормативно-правового акта (якщо вони є).
 
   3.3. Проект нормативно-правового акта повинен мати відповідну
його змісту коротку назву.
 
   3.4. У преамбулі (вступній частині) нормативно-правового акта
стисло інформується про причини, мету та значення прийняття акта.
Зокрема,  в  преамбулі  зазначається,  на  виконання  якого
законодавчого акта розроблено цей нормативний акт або підстава
(компетенція Фонду) щодо регулювання певних правовідносин.
 
   3.5. Залежно від змісту та обсягу проект нормативно-правового
акта може складатися з розділів, глав, пунктів та підпунктів.
Складові одиниці (розділи, глави, пункти і підпункти) змісту
нормативного акта розташовуються  в  логічній  послідовності.
Відповідно  розділи  нормативно-правового  акта  мають  єдину
нумерацію, яка позначається римськими цифрами, а глави, пункти
мають власну нумерацію і позначаються арабськими цифрами. Пункти
можуть поділятися на підпункти, що позначаються літерами. Також
нормативно-правові акти можуть мати абзаци.
 
   3.6. Якщо  в проекті нормативно-правового акта необхідно
навести таблиці, зразки документів, бланків, схеми, то вони
вміщуються в додатках. Назва додатка у тексті повинна відповідати
назві самого додатка.
   Додатки оформлюються на окремих сторінках, гриф розміщується
у правому верхньому куті, сторінки додатка нумеруються окремо.
   У разі  наявності  кількох додатків на них зазначаються
порядкові номери. Знак N перед цифровим позначенням не ставиться.
Наприклад, "Додаток 1", "Додаток 2 " тощо.
 
   3.7. Додатки до нормативно-правового акта підписує керівник
самостійного структурного підрозділу та виконавець (із зазначенням
посади та прізвища).
 
   3.8. Якщо це необхідно для повноти викладу питання, то у
проектах нормативних актів можуть відтворюватися окремі положення
з  чинного  законодавства  з  посиланням  на  відповідні
нормативно-правові акти. Посилання на інші пункти проекту, а також
на раніше видані відомчі акти робиться лише у випадках, коли
необхідно показати їх взаємний зв'язок або уникнути повторення. У
посиланні  на  раніше виданий акт слід зазначити його вид,
найменування органу, що його видав, дату та номер акта 3 його
назву, а також дату та номер державної реєстрації.
 
   3.9. Не допускається викладення правових норм у виносках.
 
   3.10. Терміни, які використовуються в нормативно-правовому
акті, не повинні відрізнятися за змістом від їх визначень у
Конституції України ( 254к/96-ВР ) та законах України.
 
   3.11. Спеціальна  термінологія  має  використовуватися  у
нормативно-правових актах тільки в тому розумінні, в якому вони
вживаються  в цій сфері. У разі потреби спеціальні терміни
пояснюються в тексті нормативно-правового акта. Їх визначення
доцільно викладати на початку нормативного акта у першому розділі
"Загальні положення".
 
   3.12. Зміна нормативно-правового акта здійснюється шляхом
внесення змін і доповнень до тексту або прийняття його в новій
редакції. У разі необхідності внесення у текст акта значної
кількості  змін  і  доповнень  доцільно  дати нову редакцію
нормативно-правового акта. Зміни до тексту вносяться  шляхом
викладення у новій редакції окремих розділів, глав, пунктів,
абзаців. Якщо немає необхідності викладати їх у новій редакції, до
їх тексту вносяться уточнення (шляхом виключення, доповнення або
заміни окремих абзаців, слів чи речень).
   Доповнення, що містять нові правові норми, оформляються, як
правило, у вигляді окремих пунктів та абзаців.
 
   3.13. Зміни до нормативно-правового акта вносяться актом того
ж виду та оформляються відповідно до вимог, встановлених цією
Iнструкцією.
 
   3.14. При затвердженні нормативно-правового акта  наказом
Фонду у правому верхньому куті першої сторінки акта розміщується
гриф за такою формою:
   ЗАТВЕРДЖЕНО
   Наказ Фонду державного майна України
   20.12.99 N 516
 
   3.15. Під грифом затвердження має бути місце для напису про
державну реєстрацію нормативно-правового акта (6 х 10 см).
 
   3.16. У значних за обсягом проектах нормативно-правових актів
для зручного користування ними потрібно давати зміст внутрішньої
структури актів, що готується на окремій сторінці і містить назви
розділів, глав та номери сторінок.
 
       Глава 4. Підготовка проекту наказу Фонду
 
   4.1. Проект  наказу  Фонду нормативно-правового характеру
оформляється відповідно до вимог, встановлених Iнструкцією по
діловодству в Фонді державного майна України, затвердженої наказом
ФДМУ від 18.02.2002 N 310.
   Наказами Фонду  затверджуються  нормативно-правові  акти
(положення, інструкції, порядки) та вносяться зміни до чинних
нормативних актів. Заголовок наказу повинен містити короткий
виклад її змісту та розміщуватись з лівого боку бланка під датою
документа.
   Якщо у наказі йдеться про кілька питань, заголовок може бути
узагальненим. Паралельно заголовку з правого боку під номером
документа лишається вільне місце для вчинення запису про його
державну реєстрацію.
 
   4.2. У наказі Фонду зазначається підстава (компетенція) та
обгрунтування для його прийняття, а також рішення про затвердження
певного нормативного акта або внесення змін до чинних нормативних
актів, визначається коло осіб, на які поширюється її дія, порядок
набрання чинності нормативним актом, приписи про необхідність
прийняття нових актів (якщо в цьому є потреба), перелік суб'єктів
контролю за його виконанням, а також можуть включатись інші
питання.
   Під час   зазначення   терміну   набрання   чинності
нормативно-правовими  актами   потрібно   враховувати,   що
нормативно-правові акти Фонду можуть набирати чинності:
   - через 10 днів після їх державної реєстрації в Міністерстві
юстиції України;
   - пізніше офіційно встановленого  строку  набрання  ними
чинності, якщо про це зазначено в самому акті;
   - через 10 днів після їх державної реєстрації в Міністерстві
юстиції України, але не раніше дня їх офіційного опублікування в
газеті "Урядовий кур'єр" або в інформаційному бюлетені "Офіційний
вісник України".
   Тобто, під час визначення в проекті наказу терміну набрання
чинності, потрібно враховувати, що нормативно-правові акти Фонду
мають  бути  оприлюднені  до  набрання  ними  чинності,  а
нормативно-правові акти Фонду, що зачіпають права і обов'язки
громадян, мають бути офіційно доведені до відома населення та
опубліковані в офіційних виданнях - газеті "Урядовий кур'єр" або в
інформаційному бюлетені "Офіційний вісник України".
   В окремих випадках потреба надання певного терміну може бути
обумовлена проведенням підготовчої роботи щодо введення в дію
нормативно-правового акта Фонду. У зв'язку з цим у проекті наказу
Фонду мають зазначатися реальні терміни набрання чинності цього
наказу.
 
   4.3. Якщо зміни до нормативних актів мають незначний обсяг
(як правило, до двох сторінок), їх викладають у тексті наказу з
таким формулюванням "Внести такі зміни до (вид акта, найменування
органу, що його видав, дата та номер акта і його назва, у разі
його державної реєстрації також її дата та номер)....".
 
   4.4. У разі затвердження нового нормативно-правового акта,
або внесення до чинного акта значних за обсягом змін, до наказу
окремо додається текст акта з грифом про затвердження, а в наказі
надається відповідно таке формулювання: "Затвердити (вид і назва
акта), додається" або "Затвердити зміни до (вид акта, найменування
органу, що його видав, дата та номер акта та його назва, а у разі
його державної реєстрації - також дата та номер), додаються".
 
   4.5. У разі прийняття нової редакції акта в наказі дається
формулювання "Внести зміни до (вид акта, найменування органу, що
його видав, дата та номер акта, його назва, а у разі його
державної реєстрації - також дата та номер), виклавши в такій
редакції (додається)". У грифі "Затверджено" дається посилання на
дату і номер постанови, якою було затверджено первинний акт, та
зазначається,  що в редакції постанови Правління, якою вона
затверджується.
 
   4.6. У процесі підготовки проекту нормативно-правового акта
виконавець перевіряє його на відповідність основним положенням
законодавства ЄС з питань, що є пріоритетними сферами адаптації.
При цьому:
   - вивчається стан урегулювання законодавством ЄС положень, що
містяться  у  проекті  нормативно-правового акта, та порядок
вирішення питань, що належать до сфери правового регулювання
проекту;
   - визначається ступінь відповідності положень розроблюваного
проекту основним правовим нормам ЄС, відповідно до вимог Угоди про
партнерство та співробітництво між Європейськими співтовариствами
і Україною.
   За результатами цього опрацювання до  проекту  додається
Довідка  про  відповідність  проекту  основним  положенням
законодавства ЄС, яка готується за формою, наведеною в додатку 2.
У цій Довідці, зокрема, зазначаються відомості щодо:
   - стану врегульованості  предмета  правового  регулювання
проекту нормативно-правового акта в законодавстві ЄС (наводяться
посилання на відповідні правові норми ЄС та реквізити актів
законодавства ЄС);
   - порядку вирішення питань, що належать до сфери регулювання
проекту в законодавстві ЄС (з переліком переваг та недоліків
механізму такого регулювання);
   - оцінки ступеня відповідності положень нормативно-правового
акта основним правовим нормам ЄС і вимогам Угоди про партнерство
та співробітництво між Європейськими співтовариствами і Україною
(повністю відповідає чи частково відповідає; не відповідає).
   Якщо проект  нормативно-правового акта не відповідає цим
нормам і вимогам, то у супровідному листі обґрунтовується потреба
його  прийняття  та  зазначається можливий термін досягнення
відповідності.
 
   4.7. До проекту нормативно-правового акта, крім Довідки про
відповідність  проекту  основним положенням законодавства ЄС,
розробник готує і додає Пояснювальну записку, в якій зазначається
підстава та мета розроблення проекту, визначаються його місце у
відповідній сфері правового регулювання, наводяться факти  і
цифрові  дані,  що  обґрунтовують потребу в його прийнятті,
характеристика завдань та основних положень нормативно-правового
акта,  очікувані  соціально-економічні та інші наслідки його
застосування. Також зазначаються пропозиції і зауваження  до
проекту, надані зацікавленими державними органами, щодо яких
розбіжності не були врегульовані.
   Загальний обсяг пояснювальної записки не повинен перевищувати
чотирьох сторінок. До неї може додаватися викладений у стислій
формі інформаційно-довідковий матеріал (таблиці, схеми, діаграми
тощо), який є необхідним для обгрунтування суті нормативного акта.
Підписує  пояснювальну  записку  директор  департаменту (його
заступник), керівник самостійного структурного підрозділу (його
заступник).
   Якщо проект нормативно-правового акта стосується внесення
змін,  то  до  нього додається порівняльна таблиця, в якій
зазначаються положення (норми) чинного акта, та зміст положення
(норми) з урахуванням запропонованих проектом змін (додаток 1)
 
     Глава 5. Погодження нормативно-правових актів
 
   5.1. Погодження   проекту   нормативно-правового   акта
оформляється візуванням документа посадовою особою. Віза включає:
найменування посади, особистий підпис, ініціали і прізвище.
 
   5.2. Підготовлений    та    відредагований    проект
нормативно-правового акта (постанови,  інструкції,  положення,
правил,  а  також  зміни  до  них),  завізований керівником
(заступником) департаменту, що  його  готує,  виконавцем  із
зазначенням номера службового телефону, та літредактором, має бути
погоджений із заступником Голови Фонду, якому підпорядковується
структурний  підрозділ  -  розроблювач  проекту. Якщо проект
стосується діяльності інших структурних підрозділів, то  він
обов'язково має бути погоджений з керівником або заступником цього
підрозділу. Візи проставляються на лицьовому боці останнього
аркуша нормативно-правового акта.
 
   5.3. До   Юридичного  департаменту  подається  проект
нормативно-правового акта,  пояснювальна  записка,  порівняльна
таблиця та довідка про відповідність проекту основним положенням
законодавства ЄС, що підготовлені відповідно до пунктів 4.6 і 4.7
глави 4 розділу II цієї Iнструкції.
   Юридичний департамент розглядає проект нормативно-правового
акта і у разі невідповідності його вимогам нормотворчої техніки,
вносить до тексту відповідні корективи, які не впливають по суті
на зміст акта.
 
   5.4. Термін розгляду проекту нормативно-правового акта в
Юридичному департаменті не повинен перевищувати 15 робочих днів. У
разі  потреби  вивчення  значної  кількості  актів  чинного
законодавства, великий обсяг нормативно-правового акта, директор
Юридичного департаменту термін розгляду продовжує до 25 робочих
днів.
 
   5.5. Якщо проект поданий з порушенням вимог, установлених у
пунктах 5.2 і 5.3, то він разом із супровідним листом за підписом
директора Юридичного департаменту або його заступника повертається
розроблювачу для усунення порушень.
 
   5.6. У  разі невідповідності проекту нормативно-правового
акта, а саме:
   - протиріччя чинному законодавству;
   - перевищення меж компетенції Фонду;
   - порушення або обмеження встановлених законом прав, свобод і
законних інтересів громадян, підприємств, установ і організацій;
   - подання без урахування коректив Юридичного департаменту
щодо вимог нормотворчої техніки;
   - невідповідності іншим вимогам, викладеним у цій Iнструкції,
керівник Юридичного департаменту, не візуючи його, надає письмовий
висновок з пропозиціями про врегулювання питань, що розглядаються,
згідно з чинним законодавством.
 
   5.7. Доопрацювання  проекту  нормативно-правового  акта
відповідно до рекомендацій Юридичного департаменту та вказівок
керівництва здійснюється тим структурним підрозділом, яким проект
розроблено.
 
   5.8. Після внесення до проекту нормативно-правових актів
необхідних  уточнень,  з  урахуванням  одержаних  зауважень,
доопрацьований проект подається на узгодження і візування.
 
   5.9. Рішення  про спірні та непогоджені питання проекту
приймає Голова Фонду або його заступники.
 
   5.10. Проект наказу візують керівники самостійних структурних
підрозділів, якщо проект стосується їх діяльності, директор або
його заступник та виконавець Юридичного департаменту, директор
департаменту, який готував нормативно-правовий акт та виконавець,
літредактор та відповідний заступник(и) Голови Фонду згідно з
підпорядкованістю.  Візи  проставляються  на  лицьовому  боці
останнього аркуша постанови, нижче підпису Голови, а якщо місця
для цього на лицьовому боці не вистачає, то проставляються і на
зворотному боці останнього аркуша постанови.
   Проект інструкції, положення, порядку, а також зміни до них,
що затверджується наказом, підписує директор департаменту, який
готував нормативно-правовий акт, а також візує безпосередній
виконавець, заступник Голови Фонду, якому підпорядковується цей
структурний підрозділ, директор або його заступник та виконавець
Юридичного  департаменту,  літредактор,  а  також  керівники
самостійних структурних підрозділів, якщо проект стосується їх
діяльності.
 
   5.11. Накази Фонду підписує Голова Фонду.
 
   5.12. Якщо зміст нормативно-правового акта стосується іншого
заінтересованого міністерства чи центрального органу виконавчої
влади, то погодження з ним оформляється грифом, який ставиться
нижче  підпису  на  лицьовому  боці  останньої  сторінки
нормативно-правового акта і містить слово "ПОГОДЖЕНО", а також
найменування посади особи, з якою погоджується акт (включаючи
найменування установи), особистий підпис, ініціали, прізвище та
дату погодження, а також засвідчується відбитком печатки. У деяких
випадках погодження оформляється на окремій сторінці.
 
   5.13. Якщо  нормативно-правовий  акт  був  прийнятий  за
погодженням  з  міністерством  чи  іншим центральним органом
виконавчої влади, то при внесенні до нього змін погодження з цими
органами є обов'язковим.
 
   5.14. Основний розроблювач проекту нормативно-правового акта
несе відповідальність  за  соціально-економічне  обґрунтування
необхідності прийняття нормативно-правового акта, правильність
оформлення, організацію погодження, візування та підписання.
   Юридичний департамент відповідає за відповідність проекту
Конституції України ( 254к/96-ВР ) і чинному законодавству,
вимогам нормотворчої техніки, основним положенням законодавства
ЄС.
   Iнші підрозділи, що брали участь у підготовці проекту, несуть
відповідальність за нормативно-правове регулювання в цьому акті
питань, що належать до їх компетенції;
 
         III. Реєстрація та оприлюднення
          нормативно-правових актів
 
   Глава 1. Державна реєстрація нормативно-правових актів
 
   1.1. Відповідно до Указу Президента України "Про державну
реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів
виконавчої  влади"  від  03.10.92   N 493  (  493/92  ),
нормативно-правові акти Фонду підлягають обов'язковій державній
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
До них належать постанови, інструкції, положення, порядки, якщо
вони містять норми, що зачіпають права, свободи та інтереси
громадян або мають міжвідомчий характер.
 
   1.2. На державну реєстрацію не подаються акти:
   а) відомчого характеру (з питань внутрішньої  діяльності
системи органів приватизації);
   б) персонального характеру (про склад комісій, призначення на
посаду і звільнення з неї, заохочення працівників тощо);
   в) дія яких вичерпується одноразовим застосуванням, крім
актів про затвердження положень, інструкцій та інших, що містять
правові норми; { Підпункт "в" пункту 1.2 глави 1 розділу III із
змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N 747
( v0747224-08 ) від 27.06.2008 }
   г) нормативно-технічного характеру.
   ґ)  оперативно-розпорядчого характеру (разові доручення);
{ Пункт 1.2 глави 1 розділу III доповнено підпунктом "ґ" згідно з
Наказом  Фонду державного майна N 747 ( v0747224-08 ) від
27.06.2008 }
   д) якими  доводяться  до  відома підприємств, установ і
організацій рішення вищестоящих органів; { Пункт 1.2 глави 1
розділу III доповнено підпунктом "д" згідно з Наказом Фонду
державного майна N 747 ( v0747224-08 ) від 27.06.2008 }
   е) спрямовані на організацію виконання рішень вищестоящих
органів і власних рішень міністерств, інших органів виконавчої
влади, що не мають нових правових норм; { Пункт 1.2 глави 1
розділу III доповнено підпунктом "е" згідно з Наказом Фонду
державного майна N 747 ( v0747224-08 ) від 27.06.2008 }
   є) рекомендаційного,  роз'яснювального  та  інформаційного
характеру (методичні рекомендації, роз'яснення, у тому числі
податкові, тощо), нормативно-технічні документи (національні та
регіональні стандарти, технічні умови, будівельні норми і правила,
тарифно-кваліфікаційні довідники, кодекси усталеної  практики,
форми  звітності,  у тому числі щодо державних статистичних
спостережень, адміністративних даних та інші). { Пункт 1.2 глави 1
розділу III доповнено підпунктом "є" згідно з Наказом Фонду
державного майна N 747 ( v0747224-08 ) від 27.06.2008 }
 
   { Пункт 1.3 глави 1 розділу III виключено на підставі Наказу
Фонду державного майна N 747 ( v0747224-08 ) від 27.06.2008 }
 
   1.3.  Для подання нормативно-правового акта на державну
реєстрацію розроблювачі готують:
   а) супровідний лист до Міністерства юстиції України, який
підписується заступником Голови Фонду;
   б) оригінал та дві завірені в установленому законодавством
порядку копії розпорядчого документа (наказу,  розпорядження,
рішення, постанови тощо), а також затвердженого ним положення
(інструкції, порядку тощо) і додатків до них.
   в) обгрунтування підстав для видання нормативно-правового
акта чи окремих його норм;
   г) відомості про чинні акти з цього питання, інформація про
строки приведення їх у відповідність з нормативно-правовим актом,
поданим на державну реєстрацію, а також про акти, що втрачають
чинність у зв'язку з прийняттям цього акта;
   ґ) у разі необхідності копію нормативно-правового акта, до
якого вносяться зміни або який визнається таким, що втратив
чинність, у контрольному стані та порівняльну таблицю;
   д) відомості про офіційне погодження акта із заінтересованими
органами незалежно від того, чи є таке погодження обов'язковим
згідно з законодавством;
   е) оригінал та дві копії рішення Держкомпідприємництва чи
його територіального органу про погодження проекту регуляторного
акта або копію рішення Урядового комітету з питань економічної
політики та європейської інтеграції чи оригінал та дві копії
рішення апеляційної регуляторної комісії про задоволення скарги
головного розробника проекту регуляторного акта щодо відмови у
погодженні проекту регуляторного акта (для регуляторних актів);
   є) довідку щодо відповідності нормативно-правового акта aquis
communautaire за формою, визначеною в додатку 1 до Регламенту
Кабінету Міністрів України, що затверджений постановою Кабінету
Міністрів України від 18 липня 2007 р. N 950 ( 950-2007-п );
   ж) висновок Мін'юсту щодо відповідності нормативно-правового
акта положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних
свобод ( 995_004 ) та практиці Європейського суду з прав людини.
{ Пункт глави 1 розділу III в редакції Наказу Фонду державного
майна N 747 ( v0747224-08 ) від 27.06.2008 }
 
   1.4. Відповідальним за передачу документів до Міністерства
юстиції України є структурний підрозділ - виконавець.
 
   1.5. Нормативно-правовий акт подається на державну реєстрацію
у п'ятиденний строк після його затвердження Фондом.
 
   1.6. У  разі  надання  реєструючим органом зауважень та
необхідності доопрацювання нормативно-правового акта, розроблювач
готує  лист  про  повернення  акта  на доопрацювання. Строк
доопрацювання погоджується розроблювачем з Міністерством юстиції
України.
 
   1.7. У разі потреби, при доопрацюванні нормативно-правових
актів, розроблювач має право вносити окремі уточнення та незначні
корективи  до прийнятого наказу Фонду. Ці зміни мають бути
погоджені з Головою Фонду або його заступниками, а також із
керівниками  інших підрозділів, до компетенції яких належить
предмет регулювання цього акта, а при внесенні редакційних правок
-  із  літредактором. Доопрацювання нормативно-правових актів
здійснюється за участю Юридичного департаменту.
 
   1.8. Після    закінчення    строку    доопрацювання
нормативно-правовий акт знову подається на державну реєстрацію з
обов'язковим  зазначенням  того,  що  акт  подається  після
доопрацювання,  які  зауваження  не  враховані (з мотивацією
неприйняття зауважень).
 
   1.9. Нормативно-правові акти Фонду, зареєстровані відповідно
до Указу Президента України від 03.10.92 N 493 ( 493/92 ) "Про
державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших
органів виконавчої влади" та постанови Кабінету Міністрів України
від 28.12.92 N 731 ( 731-92-п ) "Про затвердження Положення про
державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших
органів виконавчої влади", підлягають включенню  до  Єдиного
державного  реєстру нормативно-правових актів (далі - Єдиний
державний реєстр).
   Для включення в установленому порядку до Єдиного державного
реєстру  нормативно-правові  акти  Фонду   супроводжуються
розроблювачем.
 
   1.10. Облік  та  відслідковування проходження актів, які
надіслані на державну реєстрацію, ведеться відповідним структурним
підрозділом - розробником акта.
 
   1.11. У разі безпідставної відмови у державній реєстрації
нормативного акта Фонд має право оскаржити це рішення Міністерства
юстиції України до Кабінету Міністрів України у десятиденний строк
з дня отримання рішення про відмову в реєстрації. Рішення про
оскарження  відмови у державній реєстрації нормативного акта
приймається Головою Фонду або його  заступником.  Оскарження
готується розроблювачем за участю Юридичного департаменту.
 
   1.12. Нормативно-правовий акт, у державній реєстрації якого
відмовлено, підлягає скасуванню наказом Фонду, який готується
відповідальним структурним підрозділом, яким розроблено цей акт, у
п'ятиденний строк з дня отримання рішення  про  відмову  у
реєстрації.
 
   1.13. Незареєстрований в установленому порядку в Міністерстві
юстиції України нормативний акт є нечинним.
 
   1.14. Процедура скасування рішення про державну реєстрацію
нормативно-правових  актів,  занесених до державного реєстру,
оскарження  рішення  про  скасування  державної  реєстрації
нормативно-правового  акта тощо визначена Порядком скасування
рішення про державну  реєстрацію  нормативно-правових  актів,
занесених до державного реєстру, затвердженим наказом Міністерства
юстиції України від 31.07.2000  N 32/5  (  z0458-00  )  і
зареєстрованого в  Міністерстві юстиції України 31.07.2000 за
N 458/4679.
 
   1.15. Нормативно-правовий  акт,  рішення  про  державну
реєстрацію якого скасовано, є нечинним з дня його виключення з
державного реєстру.
 
     Глава 2. Внутрішня реєстрація нормативних актів
          відомчого характеру у Фонді
 
   2.1. Нормативні  акти,  які регулюють питання діяльності
системи органів приватизації і не підлягають державній реєстрації,
підлягають реєстрації в загальному порядку.
 
   2.2. Нормативні акти відомчого характеру набувають чинності з
часу доведення їх до відома виконавців або у визначений ними
строк.
 
   2.3. Керівники структурних підрозділів несуть персональну
відповідальність за дотримання вимог цієї Iнструкції щодо подання
нормативно-правових актів на реєстрацію їх в Фонді.
 
     Глава 3. Оприлюднення нормативно-правових актів
 
   3.1. Відповідно до Указів Президента України від 27.06.96
N 468 ( 468/96 ) "Про Єдиний державний реєстр нормативних актів"
та від 13.12.96  N 1207 ( 1207/96 ) "Про опублікування актів
законодавства України в інформаційному бюлетені "Офіційний вісник
України" нормативно-правові акти Фонду включаються до Державного
реєстру та підлягають опублікуванню  в  "Офіційному  віснику
України".
 
   3.2. З метою широкого інформування та оперативного доведення
до відома нормативно-правові  акти  Фонду,  зареєстровані  в
Міністерстві юстиції України та включені до Єдиного державного
реєстру, можуть бути опубліковані й в інших друкованих виданнях.
 
   3.3. Відомчі нормативні акти, як правило, не підлягають
опублікуванню в періодичних та інших загальнодоступних виданнях.
Оприлюднення цих актів здійснюється шляхом доведення до виконавців
засобами електронної пошти або надсилання примірників за списком,
що визначається розроблювачем.
 
   3.4. Не  пізніше  наступного  дня  після  одержання
зареєстрованого  акта  розроблювач  повинен  довести його до
виконавців.
   Перелік адресатів  розсилання  конкретного  акта визначає
виконавець - розроблювач цього нормативного акта.
 
   3.5. Нормативно-правові  акти,  які  пройшли  державну
реєстрацію, мають бути доведені у встановленому порядку до відома
всіх структурних підрозділів Фонду та регіональних відділень.
Акти, обов'язкові для інших органів, мають бути їм надіслані.
 
   3.6. Нормативні  акти  відомчого  характеру  не  пізніше
наступного робочого дня після реєстрації їх у Фонді мають бути
доведені до виконавців.
 
 Директор Юридичного
 департаменту                     А.Підгайний
 
 Начальник Управління експертизи
 нормативно-правових актів
 та правового забезпечення органів
 приватизації Юридичного департаменту          А.Барабаш
 
 
                   Додаток 1
                   до Iнструкції про порядок
                   підготовки, видання,
                   подання на державну
                   реєстрацію та
                   систематизацію
                   нормативно-правових актів
                   Фонду державного
                   майна України
 
 
            ПОРIВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
   до проекту ___________________________________________
              (назва акта)
 
   Зміст положення (норми)     Зміст положення (норми)
 чинного нормативно-правового    запропонованого проекту
       акта          нормативно-правового акта
 
   Директор департаменту      (підпис), (розшифрування)
 
 
   { Додаток 2 скасовано на підставі Наказу Фонду державного
майна N 747 ( v0747224-08 ) від 27.06.2008 }
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка