Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо навчання фахівців на право ведення реєстру власників іменних цінних паперів

         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
 
               Н А К А З
 
 N 157 від 11.07.96
   м.Київ
 
 
     Щодо навчання фахівців на право ведення реєстру
         власників іменних цінних паперів
 
 
 
   Згідно з п. 4 Положення про Державну комісію з цінних паперів
та фондового ринку, затвердженого Указом Президента України від
12.06.95 р. N 446/95, з метою координації роботи щодо фахової
підготовки спеціалістів з питань фондового ринку та на виконання
наказу Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
21.05.96 р. N 119( z0303-96 ) Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  форму  договору  про  співробітництво між
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку  та
навчальним закладом з питань навчання фахівців на право ведення
реєстру власників іменних цінних паперів (додаток 1).
   2. Затвердити Типову програму навчання фахівців на право
ведення реєстру власників іменних цінних паперів (додаток 2).
   3. Начальнику  контрольно-правового  управління  М.Бурмаці
організувати укладання договорів про співробітництво з навчальними
закладами згідно з вимогами наказу Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 21.05.96 р. N 119 ( z0303-96 ) і
контроль за виконанням цих договорів протягом терміну їх дії.
   4. Керівнику прес-центру Л.Шевкіній забезпечити публікування
Типової програми та переліку навчальних закладів, які уклали
договори про співробітництво, у засобах масової інформації.
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на члена
Комісії О.Ромашко.
 
 Голова Комісії                     О.Мозговий
 
                         Додаток 1
 
               Договір
      про співробітництво між Державною комісією з
        цінних паперів та фондового ринку та
 
__________________________________________________________________
        (повна назва навчального закладу)
__________________________________________________________________
 
з питань навчання фахівців на право ведення реєстру іменних цінних
паперів
   м. Київ            "__"___________ 199_р.
 
   Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (надалі
- Комісія) в особі Голови комісії Мозгового Олега Миколайовича,
який діє на підставі Положення про державну комісію з цінних
паперів та фондового ринку, затвердженого Указом  Президента
України  від  12.06.95  р.  N 446/95 з однієї сторони, та
__________________________________________________________________
(повна назва навчального закладу) (надалі - Навчальний заклад) в
особі Директора Навчального закладу, який діє на підставі статуту,
з другої сторони, уклали цей Договір про нижчевикладене:
 
           1. Загальні положення
   Сторони на  підставі   вибору   організаційних   форм
співробітництва  здійснюють  спільну  діяльність  за  такими
напрямками:
   1.1. Навчально-роз'яснювальна робота серед громадян з питань
ринку цінних паперів та інших актуальних питань економічного
розвитку.
   1.2. Поширення професійних знань з питань діяльності на ринку
цінних паперів.
   1.3. Навчання і підвищення кваліфікації працівників Комісії
та її територіальних відділень на підставі додатково укладених
угод (договорів).
   1.4. Провадження заходів, пов'язаних з добором персоналу для
підрозділів  Комісії  та  підприємств,  які  працюють  у
фінансово-інвестиційній сфері, проведення інших заходів в галузі
кадрового менеджменту.
   1.5. Ведення баз даних фахівців з питань фондового ринку.
   1.6. Сторони за взаємною згодою можуть здійснювати спільну
діяльність за іншими напрямками співробітництва.
 
            2. Обов'язки сторін
   2.1.Навчальний заклад зобов'язується:
   2.1.1. Постійно інформувати своїх слухачів про роботу Комісії
та її територіальних відділень, розповсюджувати відомості про
заходи, які  здійснюються  Комісією  та  її  територіальними
відділеннями в сфері регулювання фондового ринку.
   2.1.2. Надавати Комісії та її територіальним відділенням
приміщення для проведення освітніх заходів.
   2.1.3. Здійснювати на  пільгових  умовах  підготовку  та
підвищення  кваліфікації  співробітників  Комісії  та  її
територіальних відділень відповідно до тематики навчальних курсів
та семінарів, які проводяться Навчальним закладом.
   2.1.4. Розробляти навчальні програми у відповідності  до
вимог, встановлених Комісією, та узгоджувати навчальні програми з
Комісією.
   2.1.5. Організовувати роботу викладачів та лекторів, у тому
числі, зарубіжних фахівців та консультантів.
   2.1.6. Залучати співробітників Комісії та її територіальних
відділень для викладання окремих лекцій та навчальних курсів.
   2.1.7. Готувати   навчально-методичні   матеріали   та
забезпечувати ними слухачів та викладачів.
   2.1.8. Забезпечувати високий рівень навчальних послуг та
підготовки фахівців.
   2.1.9. Згідно з вимогами Положення про порядок навчання та
атестації фахівців на право ведення реєстру власників іменних
цінних паперів, затвердженого наказом Голови Державної комісії з
цінних паперів  та  фондового  ринку  від 21.05.96 р. N 119
( z0303-96 ):
   - при рекламуванні своєї діяльності щодо навчання фахівців з
питань ведення  реєстру  власників  іменних  цінних  паперів
обов'язково вказувати на наявність договору про співробітництво з
Комісією;
   - видавати свідоцтва про навчання за його підсумками;
   - в тижневий термін після закінчення курсу навчання надавати
Комісії інформацію у встановленій формі про фахівців, які одержали
свідоцтва про навчання;
   - вести реєстр виданих свідоцтв про навчання;
   - забезпечувати контроль за діяльністю філій щодо навчання
фахівців.
 
   2.2. Навчальний заклад не має права передавати права та
обов'язки, що витікають з цього договору, третій особі або
здійснювати спільну діяльність з питань навчання фахівців з
третіми особами.
 
   2.3. Комісія зобов'язується:
   2.3.1. Регулярно  надавати  інформацію  про  діяльність
Навчального закладу у своїх друкованих органах.
   2.3.2. Приймати участь у формуванні навчальних груп для
підготовки співробітників комісії та її територіальних відділень у
Навчальному закладі згідно з погодженими учбовими планами.
   2.3.3. Надавати викладачів та лекторів з числа співробітників
Комісії та її територіальних відділень для викладання окремих
лекцій та навчальних курсів згідно з навчальними програмами.
   2.3.4. Надавати  методично-консультаційні  послуги   та
забезпечувати нормативно-методичними документами з питань навчання
фахівців.
 
            3. Додаткові умови
   3.1. Всі зміни і доповнення у цей договір вносяться тільки по
письмовій згоді обох Сторін.
   3.2. Умови цього договору не тягнуть за собою будь-якої
матеріальної відповідальності Сторін.
   3.3. Спори, що можуть виникати з питань цього Договору,
Сторони вирішують шляхом переговорів.
   3.4. У  випадку невиконання однією із Сторін договірних
зобов'язань інша Сторона має право в односторонньому порядку
припинити дію Договору до закінчення його терміну, попередньо
повідомивши про це іншу Сторону не менш ніж за один місяць.
 
           4. Термін дії договору
   4.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання
Сторонами і діє протягом двох років.
   4.2. З моменту підписання цього договору всі попередньо
укладені угоди з питань навчання фахівців на право ведення реєстру
власників іменних цінних паперів втрачають чинність.
   4.3. Цей договір складено у двох примірниках по одному для
кожної Сторони, які мають однакову юридичну силу.
 
         5. Юридичні адреси та підписи Сторін
 
   252005, Україна, м. Київ,
   вул. Горького, 51
   Державна комісія з
   цінних паперів та
   фондового ринку
 
 Голова Комісії           _________________ О.М.Мозговий
 М.П.                "__"__________ 199_р.
 
                         Додаток 2
 
               Програма
      навчання фахівців на право ведення реєстру
         власників іменних цінних паперів
 
           Тема 1. Правові засади
        підприємницької діяльності в Україні
   Кількість годин - 8
   Власність. Право власності. Види власності. Об'єкти права
власності. Речові права. Набуття і припинення права власності.
звернення  стягнення  на  майно  власника.  Право  власності
громадянина.  Право  власності юридичної особи. Захист права
власності.
   Підприємництво. Суб'єкти     підприємництва.    Форми
підприємницької діяльності. Юридична особа: поняття, види, статут,
відповідальність.
   Підприємство. Організаційно-правові  форми  підприємства.
Порядок створення і діяльності. Поняття дочірнього підприємства,
філії, представництва. Ліцензування окремих видів діяльності.
Ліквідація і реорганізація підприємства.
   Угоди. Поняття і види угод. Форма угод. Посвідчення угод.
Недійсність угод. Здійснення угод представником. Представництво і
доручення. Обчислення строків і позовна давність.
   Договори. Укладання  договору,  його  форма. Зобов'язання
сторін. Види договорів. Договір купівлі-продажу. Договір міни.
Договір  дарування. Договір позики. Договір комісії. Договір
доручення.
   Застава. Поняття застави. Види застави. Договір застави:
форма і зміст. Розпорядження заставленим  майном.  Звернення
стягнення на заставлене майно. Застава прав.
 
       Тема 2. Ринок цінних паперів в Україні
   Кількість годин - 6
   Поняття ринку цінних паперів (РЦП). Первинний і вторинний
РЦП. Біржовий і позабіржовий РЦП. Роль приватизації в формуванні
фондового  ринку.  Правове  регулювання  РЦП.  "Концепція
функціонування і розвитку фондового ринку України". Вдосконалення
законодавчої бази РЦП, Державне регулювання РЦП. Державна комісія
з цінних паперів та фондового ринку. Iнші державні органи, які
здійснюють контроль на ринку цінних паперів.
 
      Тема 3. Цінні папери і порядок їх випуску
   Кількість годин - 6
   Поняття цінних паперів (ЦП). Зміст і ознаки ЦП. Види цінних
паперів. Часткові та боргові ЦП; іменні та на пред'явника;
документарні та бездокументарні. Похідні ЦП. Контракти на цінні
папери: ф'ючерси, варранти і опціони. Доходи по ЦП: проценти та
дивіденди. Поняття дисконта.
   Визначення акції. Акції акціонерного товариства. Звичайні та
привілейовані акції. Реквізити бланка акції. Сертифікат акцій.
Сфера і способи розміщення акцій. Номінальна,  емісійна  та
балансова вартість акцій. Курс акцій. Подрібнення, консолідація та
конвертація акцій. Дивідендна та інвестиційна політика емітента.
   Визначення облігацій. Види облігацій. Купонні та безкупонні
облігації. Умови облігаційних позик, їх строки. Курс облігацій.
   Випуск цінних паперів. Рішення про випуск цінних паперів.
Проспект емісії. Державна реєстрація випуску цінних паперів. Форми
здійснення первинної емісії. Поняття андеррайтингу, його види.
 
     Тема 4. Учасники ринку цінних паперів в Україні
   Кількість годин - 8
   Емітенти. Характеристика суб'єктів, які здійснюють випуск
цінних паперів: держава, місцеві органи влади, юридичні особи.
   Iнвестори. Поняття  інвестицій.  Iнвестиційна  діяльність.
Суб'єкти і об'єкти інвестиційної діяльності. Права і обов'язки
інвесторів. Захист інвестицій.
   Посередники. Торговці цінними паперами: ділери і брокери.
Особливості їх діяльності та функції на РЦП.
   Iнституційні інвестори. Види інвестиційних інвесторів.
   Iнвестиційні фонди. Вимоги до статуту. Види інвестиційних
фондів: відкриті та закриті. Iнвестиційний керуючий. Депозитарій
фонду. Обмеження в діяльності. Управління активами та контроль за
діяльністю. Розподіл прибутку. Ліквідація та реорганізація фонду.
   Iнвестиційні компанії.  Вимоги  до  статуту.  Особливості
діяльності. Взаємні фонди інвестиційної компанії.
   Довірчі товариства.  Поняття  довірчого управління майном
(трасту). Довірені особи і довірителі. Зміст довірчих операцій.
Типовий договір довірчого товариства з довірителем майна: договір
доручення. Повноваження довірчого товариства. Приватизація  і
довірчі товариства. Роль довірчих товариств в управлінні цінними
паперами. Організація звітності і контролю за діяльністю довірчого
товариства.  Відповідальність  довірчого  товариства  перед
довірителями. Припинення договору доручення.
 
    Тема 5. Законодавче регулювання діяльності на ринку
             цінних паперів
   Кількість годин - 4
   Діяльність по випуску і обігу цінних паперів. Порядок видачі
дозволу на здійснення діяльності по випуску і обігу цінних
паперів.  Комісійна діяльність по цінних паперах. Комерційна
діяльність по цінних паперах. Вимоги щодо ліквідності торгівців
цінними паперами. Оподаткування доходів по цінних паперах.
   Захист майнових прав інвесторів. Розірвання договору  на
передплату або купівлю цінних паперів. Захист прав інвесторів на
фондовому ринку.
 
    Тема 6. Біржовий та позабіржовий обіг цінних паперів
   Кількість годин - 6
   Фондова біржа. Правові основи  діяльності.  Членство  на
фондовій біржі. Статутний фонд. Обмеження діяльності.
   Котировки і курс ЦП. Лістинг і делістинг. Органи управління
фондової біржі. Операції на біржі. Види угод з ЦП. Брокери і
ділери на фондовій біржі. Порядок розрахунків.
   Позабіржовий обіг ЦП. Структура, організація і регулювання
позабіржової торгівлі. Суб'єкти позабіржового ринку. Електронні
торговельно-інформаційні  мережі.  Саморегулівні  організації
учасників РЦП.
 
   Тема 7. Акціонерні товариства на ринку цінних паперів
   Кількість годин - 8
   Поняття господарського  товариства.  Види  господарських
товариств. Акціонерні товариства (АТ). Види акціонерних товариств:
відкриті і закриті АТ. Порядок створення АТ, його засновники,
установчі збори. Статут товариства. Реєстрація АТ. Статутний фонд,
вклади учасників, зміна (збільшення, зменшення) статутного фонду.
Iндексація статутного фонду.
   Акції акціонерного  товариства.  Збільшення  (зменшення)
номінальної вартості акцій. Порядок додаткового випуску акцій.
Розрахунок дивідендів, порядок виплати.
   Управління акціонерним товариством. Органи управління, їх
повноваження, порядок формування. Розподіл обов'язків між органами
управління. Внутрішні нормативні документи АТ. Посадові особи
товариства.
   Права та обов'язки акціонерів. Відповідальність акціонерів за
зобов'язаннями АТ. Відповідальність АТ за своїми зобов'язаннями і
зобов'язаннями  акціонерів.  Відповідальність  посадових  осіб
товариства перед акціонерами.
   Особливості створення відкритих АТ в процесі приватизації та
корпоратизації.
 
   Тема 8. Бухгалтерський облік операцій з цінними паперами
   Кількість годин - 6
   Бухгалтерський облік в АТ. Облік формування статутного фонду:
внесення  коштів  акціонерами;  продаж  (викуп) акцій; зміни
статутного фонду. Облік випуску і розміщення облігацій. Облік
нарахування  і виплати дивідендів по акціях і процентів по
облігаціях. Облік купівлі-продажу цінних паперів.
   Особливості бухгалтерського   обліку  і  звітності  в
інвестиційних (взаємних) фондах. Порядок розрахунку  вартості
чистих активів фонду. Оцінка фінансових вкладень.
   Організація бухгалтерського обліку і звітності в довірчих
товариствах.
   Аналіз господарської діяльності АТ.
 
    Тема 9. Правове регулювання діяльності реєстраторів
   Кількість годин - 4
   Законодавчі засади діяльності реєстраторів. Положення про
діяльність з обліку прав власності на іменні цінні папери та
депозитарну діяльність. Положення про порядок ведення реєстрів
власників іменних цінних паперів.
   Законодавство, що регулює діяльність реєстратора: інститут
представника; інститут заставодержателя. Перехід права власності
на ЦП. Види документів, що посвідчують перехід права власності.
Поняття номінального утримувача.
   Порядок ліцензування реєстраторів. Вимоги до реєстраторів.
 
         Тема 10. Депозитарна діяльність
   Кількість годин - 4
   Поняття депозитарія. Види депозитарної діяльності. Договір
рахунку ДЕПО. Обмеження діяльності депозитарія. Взаємозв'язок
реєстраційної, депозитарної і розрахунково-клірингової діяльності.
Юридична схема організації депозитарної мережі (кореспондентські
відношення депозитаріїв, рахунки ДЕПО клієнтів).
   Система Національного депозитарію. Національний депозитарій:
організаційно-правова форма і компетенція. Депоненти Національного
депозитарія.
   Поняття локального депозитарія і його  функції.  Поняття
зберігача і його функції.
   Практична діяльність депозитарію.
   Локальний депозитарій  і  його функції. Зберігачі цінних
паперів та їх функції. Порядок видачі дозволу на депозитарну
діяльність.
 
  Тема 11. Ведення реєстру власників іменних цінних паперів
   Кількість годин - 6
   Система реєстру: структура та вимоги. Види рахунків і порядок
їх відкриття. Журнали і порядок їх ведення. Документи, які
посвідчують  перехід  права  власності.  Вхідна  та  вихідна
документація. Процедура роботи реєстратора. Види інформації, з
якою працює реєстратор. Забезпечення конфіденційності реєстру.
Порядок надання інформації.
 
    Тема 12. Особливості формування реєстрів акціонерів
           в процесі приватизації
   Кількість годин - 4
   Формування відомостей про емітента. Формування реєстру після
пільгового продажу акцій. Формування реєстру після проведення
сертифікатних аукціонів. Порядок внесення змін до реєстру за
підсумками конкурсів та аукціонів.
 
      Тема 13. Технічне та операційне забезпечення
         функціонування реєстраторів ЦП
   Кількість годин - 6
   Вимоги до програмного та операційного забезпечення ведення
реєстрів. Програмне забезпечення для ведення реєстру. Демонстрація
програм. Оволодіння практичними навиками роботи з програмними
продуктами щодо ведення реєстрів.
 
      Тема 14. Організаційні питання діяльності
              реєстраторів
   Кількість годин - 12
   Права та  обов'язки  реєстратора.  Внутрішні  документи
реєстратора: положення про порядок ведення реєстру, посадові
інструкції, функціональні інструкції. Обслуговування реєстратором
юридичних осіб.
   Порядок укладання договорів на ведення реєстрів. Основні
положення договору. Права і обов'язки сторін. Послуги реєстратора
та тарифи на них. Організаційно-технічні питання забезпечення
діяльності реєстраторів: приміщення,  комп'ютерна  техніка  і
оргтехніка, фахівці. Основи складання бізнес-плану діяльності
реєстратора.
   Загальна кількість годин - 88.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка