Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

       ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
            29.12.2007 N 494
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   25 січня 2008 р.
                   за N 54/14745
 
 
            Про внесення змін
        до деяких нормативно-правових актів
          Національного банку України
 
 
   Відповідно до статей 7, 30, 44, 56 Закону України "Про
Національний банк України" ( 679-14 ), статей 4 і 51 Закону
України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ), розділів
II та III Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93
( 15-93  )  "Про  систему валютного регулювання і валютного
контролю", а також з метою вдосконалення нормативно-правових актів
Національного банку  України  з питання отримання резидентами
кредитів, позик  в  іноземній  валюті  від  нерезидентів  та
впорядкування операцій  у  гривнях  та іноземній валюті, які
проводяться через кореспондентські рахунки Європейського банку
реконструкції та розвитку (далі - ЄБРР), відкриті в уповноважених
банках, Правління    Національного    банку    України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Затвердити  Зміни до Положення про порядок отримання
резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і
надання резидентами  позик  в  іноземній валюті нерезидентам,
затвердженого постановою Правління Національного банку України від
17.06.2004 N 270 ( z0885-04 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15.07.2004 за N 885/9484 (зі змінами),  що
додаються.
 
   2. Унести  до Положення про відкриття та функціонування
кореспондентських рахунків банків - резидентів та нерезидентів в
іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків-нерезидентів
у гривнях, затвердженого постановою Правління Національного банку
України від 26.03.98 N 118 ( z0231-98 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 10.04.98 за N 231/2671 (зі змінами)
(далі - Положення), такі зміни:
 
   2.1. В абзаці першому підпункту 2.2.2 пункту 2.2 розділу 2
слова "крім країн СНД і Балтії та" замінити словами "крім країн
СНД і Балтії, та".
 
   2.2. У розділі 5:
   в абзацах другому та третьому пункту 5.5 слово "підпунктах"
замінити словом "пунктах";
   пункт 5.7 виключити.
 
   3. Відповідно до абзацу третього пункту 5.5 розділу  5
Положення ( z0231-98 ) з метою проведення платежів, пов'язаних з
підготовкою та проведенням у 2008 році в м. Києві щорічних зборів
Ради керуючих  ЄБРР,  дозволити  уповноваженим  банкам  до
20 травня 2008 року здійснювати за дорученням ЄБРР операції із
зарахування та перерахування коштів на вищезазначені цілі через
кореспондентські рахунки ЄБРР у гривнях, відкриті в уповноважених
банках України для кредитування резидентів у гривнях.
 
   4. Департаменту валютного регулювання (О.А.Щербакова) після
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст
цієї постанови до відома Операційного і територіальних управлінь
Національного банку України та банків України для керівництва і
використання в роботі, а банкам України - до відома їх клієнтів.
 
   5. Контроль  за  виконанням  цієї постанови покласти на
Департамент валютного регулювання (О.А.Щербакова),  Департамент
валютного контролю   та  ліцензування  (О.Г.Біланенко)  та
територіальні управління Національного банку України.
 
   6. Постанова набирає чинності в установленому законодавством
порядку.
 
 Голова                        В.С.Стельмах
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Заступник Голови Державної
 подіткової адміністрації України            Н.I.Рубан
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Постанова Правління
                   Національного банку України
                   29.12.2007 N 494
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   25 січня 2008 р.
                   за N 54/14745
 
 
               ЗМIНИ
        до Положення про порядок отримання
     резидентами кредитів, позик в іноземній валюті
      від нерезидентів і надання резидентами позик
         в іноземній валюті нерезидентам
              ( z0885-04 )
 
 
   1. У розділі I:
 
   1.1. У главі 1:
   доповнити абзац перший пункту 1.4 після першого речення новим
реченням такого змісту: "Сплата резидентом-позичальником комісій
та/або зборів, передбачених договором як умова для отримання
кредитних  коштів,  дозволяється  без  подання вищезазначених
документів".
   У зв'язку з цим друге речення уважати третім реченням;
   у пункті 1.14:
   абзац п'ятий викласти в такій редакції:
   "Якщо під час реалізації кредитного проекту відбувається
скорочення  строку  кредиту (внаслідок дострокового погашення
кредиту або якщо одержання кредиту розпочалося із затримкою), то
контроль за розміром виплат за користування кредитом здійснюється
із застосуванням максимальної процентної ставки,  установленої
Національним банком для договорів із відповідним строком кредиту";
   доповнити пункт новим абзацом такого змісту:
   "До розрахунку розміру виплат за користування кредитом не
враховуються комісійні  винагороди  обслуговуючого  банку  і
банку-нерезидента за  переказ  коштів  в іноземній валюті за
договором, що сплачуються за рахунок резидента-позичальника";
   в абзаці другому пункту 1.18 слова та цифри "пункту 4.11"
замінити словами та цифрами "підпункту 4.2.9 пункту 4.2";
   у пункті 1.20 слова "Європейським банком реконструкції та
розвитку" замінити   словами   "міжнародними   фінансовими
організаціями, членом яких є Україна".
 
   1.2. У главі 2:
   у пункті 2.1:
   у першому реченні підпункту "г" абзацу першого слова "в
довільній формі" замінити словами та цифрами в дужках "(додаток 4
до цього Положення)";
   в абзаці п'ятому:
   у першому реченні слова "також оригінали і" замінити словами
"територіальному управлінню також";
   друге речення  викласти  в  такій  редакції:  "Копії
зовнішньоекономічних  договорів  мають   бути   засвідчені
резидентом-позичальником у порядку, зазначеному в абзацах третьому
та четвертому цього пункту";
   підпункт "г" абзацу першого пункту 2.6 після слів "оригінал
письмового підтвердження" доповнити словами та цифрами в дужках
"(додаток 4 до цього Положення)";
   абзац третій підпункту "б" пункту 2.7 доповнити словами та
цифрами в дужках "(додаток 4 до цього Положення)";
   в абзаці першому пункту 2.9:
   у другому реченні слово "буде" виключити;
   у третьому реченні слова "за один тиждень до часу введення
змін" замінити словами "у строк, що не перевищує п'яти робочих
днів з  дати  зміни  резидентом-позичальником  обслуговуючого
підрозділу банку".
 
   1.3. У главі 3:
   доповнити пункт 3.2 новим абзацом такого змісту:
   "Якщо в  платіжному  дорученні  банку-нерезидента  немає
посилання на договір, на виконання якого від нерезидента-кредитора
надійшли кошти, то обслуговуючий банк вимагає письмове пояснення
від резидента-позичальника  щодо  віднесення  цих  коштів  до
конкретного договору  (якщо  пояснення  отримане  засобами
факсимільного зв'язку, то воно надалі має бути  підтверджене
оригіналом) або звертається до банку-нерезидента для отримання
інформації щодо  реквізитів  документа,  на  підставі  якого
здійснюється переказ коштів в іноземній валюті";
   доповнити абзац другий пункту 3.9 новим реченням такого
змісту: "Гарант  (поручитель) - уповноважений банк, що не є
обслуговуючим за договором, у тижневий строк після сплати коштів
за гарантією, договором поруки інформує уповноважений банк, який
обслуговує операції за договором, про суму і дату виконання
зобов'язання за резидента-позичальника".
 
   2. Виноску 3 додатка 5 до Положення ( z0885-04 ) викласти в
такій редакції:
   "(3) Тип  кредитора:  банк або інша фінансова установа;
іноземна материнська компанія або філія (компанія або філія, яка
контролює свої дочірні компанії в Україні); інший прямий інвестор,
але не материнська компанія, участь якого в статутному капіталі
підприємства-позичальника становить  10  і  більше  відсотків;
офіційний кредитор (іноземний уряд або його офіційне агентство,
міжнародна організація); інший приватний кредитор".
 
   3. У виносці 1 додатка 9 до Положення ( z0885-04 ) слова та
цифри "пунктів 1.15, 4.7, 4.9 або 4.14" замінити словами та
цифрами "пункту 1.15 глави 1, підпунктів 4.2.5, 4.2.7 або 4.2.13
пункту 4.2".
 
   4. Доповнити Положення ( z0885-04 ) новим додатком 4 такого
змісту:
 
 
                   "Додаток 4
                   до Положення про порядок
                   отримання резидентами
                   кредитів, позик в іноземній
                   валюті від нерезидентів
                   і надання резидентами позик
                   в іноземній валюті
                   нерезидентам
 
 
 ____________             Начальнику Управління
  (дата, N)             Національного банку України
                   в _________________ області
 
 
 _________________________________________________________________
       (повна назва банку, місцезнаходження)
 
повідомляє про згоду на обслуговування операцій за договором
_________________________________, з урахуванням змін до договору,
 (назва договору, дата, номер)
 
внесених ___________________________________,   укладеним  між
      (назва документа, дата, номер)
 
резидентом _______________________________________________________
      (назва резидента, місцезнаходження (місце проживання),
 
__________________________________________________________________
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, для фізичних осіб - прізвище, ім'я
 
__________________________________________________________________
 та по батькові, ідентифікаційний номер за ДРФО (за наявності))
 
та нерезидентом _________________________________________________.
               (назва нерезидента (країна))
 
   Операції за   зазначеним   договором   обслуговуватиме
__________________________________________________________________
      (назва підрозділу банку, який обслуговуватиме
 
__________________________________________________________________
      операції за договором, його місцезнаходження
 
_________________________________________________________________.
      та внутрішньобанківський реєстраційний код)
 
   Відомості щодо  одержання  кредиту  (позики,  поворотної
фінансової    допомоги)   без   реєстрації   договору:
__________________________________________________________________
  (сума кредиту, одержана резидентом без реєстрації договору,
 
__________________________________________________________________
    дата зарахування коштів на розподільчий рахунок
 
________________________________ (цей абзац включається до листа
 та поточний рахунок резидента)
 
лише в  разі  виявлення  банком  факту  одержання  кредиту
резидентом-позичальником від нерезидента без реєстрації договору).
 
   Відомості щодо реєстрації договору (змін  до  договору):
договір зареєстровано в Управлінні Національного банку України в
___________________ області за N _______ від __________ 200_ р.,
додаток до реєстраційного свідоцтва від __________ N _______ (цей
абзац включається до листа лише за наявності реєстрації договору,
раніше зареєстрованих змін до договору).
 
 Голова банку або       _________  ________________________
 уповноважена ним особа    (підпис)  (прізвище та ініціали)
 
                   М.П.
 
 Виконавець _________ __________________________________________".
       (підпис)  (прізвище та ініціали, номер телефону)
 
   У зв'язку з цим додатки 4-10 уважати відповідно додатками
5-11. У тексті Положення ( z0885-04 ) посилання на додатки 4-10
замінити посиланням відповідно на додатки 5-11.
 
 Директор Департаменту
 валютного регулювання                О.А.Щербакова
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка