Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про утворення Комісії у справах осіб, депортованих за національною ознакою

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 13 серпня 1999 р. N 1493
                Київ
 
       Про утворення Комісії у справах осіб,
        депортованих за національною ознакою
 
     { Iз змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 946 ( 946-2004-п ) від 26.07.2004
      N 147 ( 147-2006-п ) від 15.02.2006
      N 1379 ( 1379-2006-п ) від 04.10.2006
      N 960 ( 960-2007-п ) від 25.07.2007 }
 
 
   З метою координації заходів, пов'язаних з поверненням та
облаштуванням  в  Україні осіб, депортованих за національною
ознакою, Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Утворити Комісію у  справах  осіб,  депортованих  за
національною ознакою, замість Республіканської комісії у справах
депортованих народів Криму та Української частини Міжурядової
українсько-німецької комісії у справах депортованих німців, які
повертаються в Україну.
 
   Затвердити склад Комісії у справах осіб, депортованих за
національною ознакою (додається).
 
   Дозволити голові Комісії у справах осіб, депортованих за
національною ознакою вносити у разі потреби зміни до її складу.
( Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 147
( 147-2006-п ) від 15.02.2006 )
 
   2. Затвердити  Положення  про  Комісію  у справах осіб,
депортованих за національною ознакою, (додається).
 
   3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету
Міністрів України згідно з переліком, що додається.
 
 
   Прем'єр-міністр України           В.ПУСТОВОЙТЕНКО
 
   Iнд.28
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 13 серпня 1999 р. N 1493
 
               СКЛАД
           Комісії у справах осіб,
        депортованих за національною ознакою
 
Голова         - голова Комісії
Держкомнацміграції 
 
БIЛУХА*        - заступник Голови Держкомнацміграції
Юрій Микитович      (перший заступник голови Комісії)
 
ВЕЛИЖАНСЬКИЙ      - заступник Голови Ради міністрів
Сергій Костянтинович   Автономної Республіки Крим (заступник
             голови Комісії)
 
РОМАНЮК        - заступник Міністра економіки (заступник
Сергій Андрійович    голови Комісії)
 
КIБАЛЬНИК       - головний спеціаліст Управління з питань
Юрій Дем'янович     науки та гуманітарного розвитку Кабінету
             Міністрів України (відповідальний
             секретар Комісії)
 
АБАЖЕР         - голова Кримського республіканського
Iван Iванович      товариства болгар імені П. Хілендарського
             (за згодою)
 
БРИТЧЕНКО       - заступник завідувача відділу з питань
Сергій Петрович     громадянства Адміністрації Президента
             України (за згодою)
 
БУТ          - заступник Міністра праці та соціальної
Юрій Григорович     політики
 
ГЕМПЕЛЬ        - голова Республіканського товариства
Юрій Костянтинович    німців "Відергебурт" (за згодою)
 
ГОРОБЕЦЬ        - заступник Міністра освіти
Юрій Iванович
 
ГРИНЕВЕЦЬКИЙ      - голова Одеської облдержадміністрації
Сергій Рафаїлович
 
ГРОУТ         - голова Товариства німців України
Генріх Генріхович    "Відергебурт" (за згодою)
 
IЗIДIНОВ        - генеральний директор Фонду депортованих
Сервер Абдултаїрович   народів Криму (за згодою)
 
МАРДОЯН        - голова Кримського вірменського товариства
Фрунзе Амазеспович    (за згодою)
 
МАТВIЙЧУК       - заступник Міністра фінансів
Володимир Макарович 
 
МЕЖИНСЬКИЙ       - перший заступник Голови Держтелерадіо
Валерій Володимирович
 
МОСКАЛЕНКО       - перший заступник Міністра охорони
Віталій Федорович    здоров'я
 
МУСТАФАЄВ       - голова Республіканського комітету у
Ремзі Едемович      справах національностей та депортованих
             громадян Автономної Республіки Крим
 
НОВОХАТЬКО       - заступник Міністра культури і мистецтв
Леонід Михайлович
 
ПРИСЯЖНЮК       - заступник Голови Держбуду
Василь Федорович
 
ОРЕЛ          - заступник Міністра закордонних справ
Анатолій Костянтинович
 
СУМУЛIДI        - голова Федерації греків Криму (за згодою)
Микола Георгійович
 
СЕРЕДА         - заступник голови Севастопольської
Сергій Миколайович    міськдержадміністрації
 
ХАНДУРIН        - заступник Міністра юстиції
Микола Iванович
 
ЧЕРНИШОВ        - заступник Міністра внутрішніх справ
Валерій Серафимович
 
ЧУБАРОВ        - народний депутат України (за згодою)
Рефат Абдурахманович
 
ЯКУБОВ         - ректор Сімферопольського
Февзі Якубович      індустріально-педагогічного інституту
 
{* Щодо звільнення Білухи Юрія Микитовича з посади заступника
Голови Державного комітету України у справах національностей та
міграції у зв'язку з виходом на пенсію додатково див. Указ
Президента України від 29.02.2000 № 303/2000 ( 303/2000 )}
 
{ Склад із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 946
(  946-2004-п ) від 26.07.2004, N 147 ( 147-2006-п ) від
15.02.2006 }
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 13 серпня 1999 р. N 1493
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
          про Комісію у справах осіб,
        депортованих за національною ознакою
 
   1. Комісія у справах осіб, депортованих за національною
ознакою (далі - Комісія), утворена для вирішення практичних
питань, пов'язаних з поверненням та облаштуванням в Україні осіб,
депортованих за національною ознакою.
 
   2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України і
Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.
 
   3. Комісія взаємодіє з міністерствами, іншими центральними та
місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, Комітетом Верховної Ради України з питань прав
людини, національних меншин і міжнаціональних відносин, іншими
комітетами Верховної Ради України, народними депутатами України,
Верховною Радою Автономної Республіки Крим, а також з об'єднаннями
громадян для виконання завдань, визначених цим Положенням.
 
   4. Основними завданнями Комісії є:
 
   організація розроблення  і  сприяння реалізації комплексу
заходів, пов'язаних з добровільним поверненням раніше депортованих
осіб, їх адаптацією та інтеграцією в українське суспільство;
 
   координація діяльності міністерств та інших центральних і
місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної
Республіки  Крим  щодо  реалізації  заходів,  пов'язаних  із
життєзабезпеченням раніше депортованих осіб, здійснення контролю
за виконанням рішень з цього питання;
 
   сприяння створенню   соціально-економічних   умов   для
відродження, збереження і розвитку мов, культур, національних
традицій раніше депортованих народів.
 
   5. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:
 
   організовує вивчення  питань, пов'язаних із забезпеченням
інтересів  депортованих  осіб,  зокрема  їх  кількісного,
соціально-демографічного  і  професійного  складу,  масштабами
добровільного повернення, створення для них  робочих  місць,
належних соціально-побутових умов;
 
   координує і контролює розроблення та реалізацію комплексу
заходів, пов'язаних з добровільним поверненням раніше депортованих
осіб, виконання рішень з цього питання;
 
   взаємодіє за  дорученням  Кабінету  Міністрів  України з
урядовими органами і громадськими організаціями інших держав щодо
спільного вирішення питань, які стосуються повернення депортованих
осіб;
 
   готує у разі необхідності проекти відповідних актів  та
доручень  Кабінету Міністрів України з питань, пов'язаних з
поновленням прав депортованих осіб.
 
   6. Комісія має право:
 
   приймати рішення з питань, що належать до її компетенції;
 
   одержувати необхідні  їй  дані  від  міністерств,  інших
центральних і місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів
Автономної Республіки Крим;
 
   розглядати з міністерствами, іншими центральними та місцевими
органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки
Крим питання, що виникають у ході реалізації комплексу заходів,
пов'язаних з добровільним поверненням депортованих осіб;
 
   заслуховувати на своїх засіданнях повідомлення керівників
міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої
влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим з питань, що
належать до її компетенції;
 
   створювати робочі групи для підготовки пропозицій, пов'язаних
з поновленням прав депортованих осіб, залучати до участі в них
працівників міністерств, інших центральних та місцевих органів
виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
наукових установ та громадських організацій (за погодженням з їх
керівниками);
 
   організовувати і проводити з виїздом на місця перевірки
виконання актів Кабінету Міністрів України та рішень Комісії.
 
   7. Рішення Комісії, прийняті в межах її компетенції, є
обов'язковими для розгляду міністерствами, іншими центральними та
місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної
Республіки Крим.
{ Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1379
( 1379-2006-п ) від 04.10.2006 }
 
   8. Робота Комісії проводиться за планами, що затверджуються
на її засіданні.
 
   Чергові засідання Комісії скликаються в міру необхідності,
але не рідше одного разу на півріччя.
 
   Позачергові засідання Комісії скликаються за рішенням голови
або за пропозицією більшості членів Комісії.
 
   Члени Комісії беруть участь у її засіданнях особисто без
права заміни.
 
   Рішення Комісії приймається більшістю голосів її членів. У
разі незгоди з прийнятим рішенням член Комісії  має  право
звернутися до Кабінету Міністрів України.
 
   Термін повноважень і діяльності Комісії визначається часом
реалізації  комплексу  заходів,  пов'язаних  з  добровільним
поверненням депортованих осіб.
 
   9. Комісія  складається  з  голови,  заступників голови,
відповідального секретаря та членів Комісії.
 
   10.  Склад  Комісії  затверджується  постановою Кабінету
Міністрів України. Головою Комісії є голова Державного комітету
у справах національностей та релігій. Зміни до складу Комісії
вносить  її голова за погодженням з керівниками відповідних
міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої
влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, громадських
організацій. { Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановами
КМ N 946 ( 946-2004-п ) від 26.07.2004, N 960 ( 960-2007-п ) від
25.07.2007 }
 
   11. Голова  Комісії забезпечує проведення її планових і
позачергових засідань,  організовує  контроль  за  виконанням
прийнятих рішень.
 
   12. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення роботи
Комісії покладається на Держкомнацрелігій. { Пункт 12 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 960 ( 960-2007-п ) від
25.07.2007 }
 
   13. Комісія проводить свою діяльність на основі принципу
гласності та з урахуванням громадської думки. Про результати
діяльності та рішення, що приймаються Комісією, повідомляються
заінтересовані центральні і місцеві органи виконавчої влади, Рада
міністрів Автономної Республіки Крим, громадські організації,
засоби масової інформації.
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 13 серпня 1999 р. N 1493
 
               ПЕРЕЛIК
        постанов Кабінету Міністрів України,
            що втратили чинність
 
 
   1. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 січня 1992 р.
N 42 ( 42-92-п ) "Про деякі питання, пов'язані з поверненням
кримських татар у Кримську АРСР".
 
   2. Постанова  Кабінету Міністрів України від 24 березня
1992 р. N 145 ( 145-92-п ) "Про затвердження Положення про
Республіканську комісію у справах депортованих народів Криму" (ЗП
України, 1992 р., N 4, ст. 96).
 
   3. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 р.
N 251 ( 251-93-п ) "Про зміни в складі Республіканської комісії у
справах депортованих народів Криму".
 
   4. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 1993 р.
N 314 ( 314-93-п ) "Про створення Української частини Міжурядової
українсько-німецької комісії у справах депортованих німців, які
повертаються в Україну".
 
   5. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 червня 1993 р.
N 488 ( 488-93-п ) "Про затвердження Положення про Українську
частину  Міжурядової  українсько-німецької  комісії у справах
депортованих німців, які повертаються в Україну".
 
   6. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1993 р.
N 1025 ( 1025-93-п ) "Про внесення змін і доповнень до Положення
про Республіканську комісію у справах депортованих народів Криму"
(ЗП України, 1994 р., N 4, ст. 96).
 
   7. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада
1994 р. N 786 ( 786-94-п ) "Про голову Республіканської комісії у
справах депортованих народів Криму".
 
   8. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 1997 р.
N 1102 ( 1102-97-п ) "Про голову Республіканської комісії у
справах депортованих народів Криму".
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка