Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про порядок списання державного майна

         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            28.11.2005 N 3045
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   14 грудня 2005 р.
                   за N 1501/11781
 
  { Наказ втратив чинність на підставі Наказу Фонду державного
                             майна
   N 1922 ( z0010-07 ) від 20.12.2006 }
 
     Про затвердження Положення про порядок списання
             державного майна
 
 
 
   Відповідно до статей 7, 73, 75 Господарського кодексу України
( 436-15 ), статті 12 Закону України "Про приватизацію державного
майна" ( 2163-12 ), статей 2, 32 Закону України "Про оренду
державного  та комунального майна" ( 2269-12 ), пункту 149
Державної програми приватизації на 2000-2002 роки, затвердженої
Законом  України  "Про  Державну  програму приватизації" від
18.05.2000 N 1723-III ( 1723-14 ), та з метою встановлення порядку
списання державного майна Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Положення про порядок списання державного майна
(додається).
 
   2. Директору  Департаменту  банкрутства,  санації  та
реструктуризації  Гладченку  А.В. забезпечити в установленому
порядку подання цього  наказу  на  державну  реєстрацію  до
Міністерства юстиції України.
 
   6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови Фонду Петрова В.М.
 
 Голова Фонду                      В.Семенюк
 
 ПОГОДЖЕНО:р
рр
 Голова Державного комітету
 України з питань регуляторної
 політики та підприємництвар             А.В.Дашкевич
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Фонду державного майна
                   України
                   28.11.2005 N 3045
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   14 грудня 2005 р.
                   за N 1501/11781
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
       про порядок списання державного майна
 
 
   1. Це Положення розроблено відповідно до  Господарського
кодексу України ( 436-15 ), Законів України "Про приватизацію
державного майна" ( 2163-12 ), "Про оренду  державного  та
комунального  майна"  (  2269-12  ), "Про Державну програму
приватизації" ( 1723-14 ) та інших нормативно-правових актів
України з питань управління державним майном.
 
   2. Положення  визначає  порядок списання майна державних
підприємств, їх структурних підрозділів, функції з управління
майном яких у встановленому порядку передані до державних органів
приватизації, державного майна, переданого в оренду у складі
цілісних  майнових  комплексів,  їх  структурних підрозділів,
орендодавцем якого є Фонд державного майна України,  органи
приватизації в Автономній Республіці Крим, регіональні відділення
Фонду державного майна  України  (далі  -  державні  органи
приватизації); державного майна, яке не ввійшло до статутних
фондів господарських товариств у процесі  приватизації,  але
перебуває на їх балансі.
 
            Загальні положення
 
   3. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:
   майно -  матеріальні  активи,  які  відповідно   до
нормативно-правових актів віднесені до основних фондів (засобів),
та об'єкти незавершеного будівництва (незавершені  капітальні
інвестиції в необоротні матеріальні активи);
   списання майна - процедура вилучення  шляхом  ліквідації
(знищення) майна з активу в разі його відповідності критеріям,
передбаченим цим Положенням;
   процедура списання майна - сукупність дій державних органів
приватизації, суб'єктів господарювання та інших осіб, зазначених у
цьому Положенні, спрямованих на списання майна відповідно до вимог
цього Положення.
   Iнші терміни,  які  використовуються  у цьому Положенні,
уживаються   у   значеннях,   визначених   відповідними
нормативно-правовими  актами, що регулюють питання управління
державним майном та бухгалтерського обліку.
 
   4. Демонтаж, розбирання та  списання  з  балансу  майна
відповідно до цього Положення здійснюється безпосередньо суб'єктом
господарювання, на балансі якого обліковується це майно.
 
   5. Дія цього Положення не поширюється на цілісні майнові
комплекси підприємств, їх структурні підрозділи, на державне
майно, правовий режим якого встановлюється відповідними законами
(житловий фонд, державний матеріальний резерв, об'єкти цивільної
оборони тощо).
 
   6. Списанню підлягає майно, що відповідає таким критеріям:
   а) знищене (виявлене в результаті інвентаризації як нестача),
морально застаріле чи фізично зношене майно, яке не придатне для
подальшого використання підприємством (у тому числі у зв'язку з
будівництвом,  розширенням,  реконструкцією  та  технічним
переоснащенням підприємства);
   б) пошкоджене внаслідок аварії чи стихійного лиха (за умови,
що відновлення його є неможливим та/або економічно недоцільним);
   в) яке не може бути в установленому порядку відчужене,
безоплатно передане іншим державним підприємствам, установам чи
організаціям або щодо якого не можуть бути визначені інші способи
управління.
 
   7. Знос майна, що за даними бухгалтерського обліку становить
100 відсотків його первісної (переоціненої) вартості, та/або
відповідність майна критеріям, що визначаються лише підпунктом "в"
пункту 6 цього Положення, не може бути достатньою підставою для
його списання.
 
             Списання майна
 
   8. Списання  майна  державного підприємства (структурного
підрозділу), функції управління майном якого в установленому
порядку передані державним органам приватизації, здійснюється за
ініціативою цього підприємства з дозволу  державного  органу
приватизації, до сфери управління якого воно входить.
 
   9. Списання майна, переданого в оренду, здійснюється за
ініціативою орендаря з дозволу орендодавця та за умови наявності
відповідних умов у договорі оренди.
 
   10. Списання державного майна, що не ввійшло до статутних
фондів господарських товариств у процесі  приватизації,  але
перебуває  на  їх  балансі,  здійснюється  за  ініціативою
господарського  товариства  з  дозволу  державного  органу
приватизації, який здійснює функції управління цим майном, з
урахуванням наявних договірних зобов'язань щодо цього майна.
 
   11. Для розгляду питання про списання  майна  суб'єктом
господарювання до відповідного державного органу приватизації
подаються:
   - звернення суб'єкта господарювання про списання майна;
   - техніко-економічне обґрунтування  необхідності  списання
майна;
   - відомість про вартість майна, яке пропонується до списання,
згідно з даними бухгалтерського обліку (за винятком об'єктів
незавершеного будівництва), за встановленою формою (додаток 1);
   - інформація  про  об'єкти  незавершеного будівництва за
встановленою формою (додаток 1  до  Положення  про  порядок
приватизації об'єктів незавершеного будівництва, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 11.09.2000 N 1894
( z0664-00 ) /у редакції наказу Фонду державного майна України від
05.04.2004 N 671 ( z0561-04 )/ та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 28.09.2000 за N 664/4885) та документи (додаток 1,
додаток 2), передбачені Порядком списання витрат по об'єктах
незавершеного будівництва, що ліквідуються, затвердженим наказом
Міністерства статистики України, Міністерства економіки України,
Міністерства фінансів України, Державного комітету у справах
містобудування і   архітектури   України   від   28.09.95
N 243/150/156/195 ( z0357-95 ) та зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 06.10.95 за N 357/893;
   - пропозиції щодо внесення змін до договору оренди (переліку
і вартості орендованого майна, орендної плати) та довідка щодо
використання амортизаційних відрахувань (у разі списання майна,
переданого в оренду);
   - погодження центрального або місцевого органу виконавчої
влади, яким погоджувалася передача майна в оренду.
   Пропозиції комісії з приватизації (у разі створення комісії)
та структурного підрозділу державного органу приватизації, на який
покладено  функції  з  приватизації  суб'єкта  господарювання
(структурного підрозділу), щодо списання майна направляються (на
підставі  звернення суб'єкта господарювання) безпосередньо до
структурного підрозділу державного органу приватизації, за яким
закріплено функції щодо списання майна.
 
   12. Державні органи приватизації протягом 30 календарних днів
після отримання повного пакета документів, визначеного пунктом 11
цього  Положення,  листом  надають  попередню згоду суб'єкту
господарювання щодо застосування процедури списання майна або
відмови з визначенням інших шляхів використання цього майна.
   У разі згоди про застосування процедури списання  майна
державними органами приватизації визначаються умови його списання
та  надаються  кандидатури  представника  державного  органу
приватизації та інших фахівців, які передбачені пунктом 15 цього
Положення, для участі в комісії зі списання майна (далі -
комісія).
 
   13. Для  визначення  непридатності  майна і встановлення
неможливості   та/або   неефективності   проведення   його
відновлювального ремонту чи неможливості застосування інших шляхів
його використання, а також для оформлення документації на списання
цього майна створюється комісія.
   Комісія створюється на підставі попередньої згоди державного
органу приватизації про застосування процедури списання майна
наказом керівника суб'єкта господарювання у складі:
   голови комісії:
   - керівника або його заступника;
   та членів комісії:
   - головного бухгалтера або його заступника;
   - осіб, на яких покладено відповідальність за збереження
майна;
   - працівників   інженерних,  технічних,  технологічних,
будівельних, обліково-економічних та інших служб підприємства, які
добре знають об'єкт основних засобів;
   - представника державного органу приватизації  та  інших
фахівців, залучених державними органами приватизації.
 
   14. Для участі в роботі комісії з установлення непридатності
майна, яке перебуває під наглядом державних інспекцій, суб'єктом
господарювання запрошується представник відповідної інспекції,
який підписує акт про списання або передає комісії свій письмовий
висновок, що додається до акта.
 
   15. У  разі потреби державні органи приватизації можуть
залучати до складу комісії фахівців відповідного міністерства
(іншого центрального органу виконавчої влади), органу місцевого
самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, правоохоронних
органів та інших (за згодою).
 
   16. Комісія зі списання майна:
   а) проводить інвентаризацію майна, яке  пропонується  до
списання, та за її результатами складає акт за встановленою формою
(додаток 2);
   б) проводить огляд майна, використовуючи при цьому необхідну
технічну документацію  (технічні  паспорти,  поетажні  плани,
відомості  дефектів  та  інші  документи),  а  також  дані
бухгалтерського обліку;
   в) установлює  економічну  (технічну)  доцільність  чи
недоцільність відновлення та/або подальшого використання майна та
вносить відповідні пропозиції;
   г) установлює конкретні причини списання майна:  знищене
(виявлене  як  нестача),  фізичне  або  моральне  зношення,
реконструкція,  порушення  технічних  (технологічних)  умов
експлуатації чи зберігання, аварія та інше;
   ґ) установлює  можливість  використання  окремих  вузлів,
деталей, матеріалів об'єкта, який підлягає списанню, і забезпечує
контроль за проведенням їх оцінки;
   д) здійснює  контроль  за вилученням із списаного майна
придатних вузлів, деталей  та  матеріалів  з  кольорових  і
дорогоцінних металів, визначає їх кількість, вагу та контролює
здачу на відповідний склад і оприбуткування на  відповідних
балансових рахунках;
   е) складає акти на списання майна за встановленими типовими
формами, затвердженими наказом Міністерства статистики України від
29.12.95 N 352 ( v0352202-95 ).
   У тих  випадках,  коли  майно  списується  у зв'язку з
будівництвом нових, розширенням, реконструкцією та  технічним
переоснащенням діючих об'єктів, комісія перевіряє їх наявність у
плані реконструкції та технічного переоснащення, затвердженому
органом управління майном (орендодавцем), та робить в акті на
списання посилання на пункт та дату затвердження плану.
 
   17. За результатами роботи комісія складає протокол засідання
комісії, до якого додаються:
   - акт інвентаризації майна, яке пропонується до списання;
   - акти на списання майна;
   -  інші документи (про аварії, стихійне лихо, висновки
відповідних інспекцій, державних органів тощо, за наявності).
   У протоколі засідання комісії зазначаються терміни проведення
інвентаризації  та  огляду  майна,  пропозиції  щодо  шляхів
використання майна, яке не підлягає списанню,  заходи  щодо
відшкодування вартості майна, виявленого як нестача (знищеного,
розукомплектованого).
   Протокол підписується всіма членами комісії. Члени комісії,
які мають зауваження до протоколу засідання комісії, надають
письмові обґрунтування щодо цих зауважень чи незгоди з протоколом.
   В актах на списання вказуються дані, які характеризують
об'єкт: рік виготовлення або будівництва, дата введення його в
експлуатацію, первісна вартість (переоцінена), сума нарахованого
зносу за даними бухгалтерського обліку, кількість проведених
капітальних ремонтів та інше.
   В акті  детально вказуються причини вибуття майна, стан
основних частин, деталей і вузлів, конструктивних елементів та
обґрунтовується  економічна  (технічна)  недоцільність  та/або
неможливість їх відновлення.
   При списанні майна, яке вибуло внаслідок аварій, до акта про
списання додається належним чином оформлена копія акта про аварію,
де пояснюються причини, які призвели до аварії.
   Протокол засідання комісії, акт інвентаризації та акти на
списання майна затверджуються керівником суб'єкта господарювання.
 
   18. Суб'єкти  господарювання  направляють в установленому
порядку належним чином оформлені документи, визначені пунктом 17
цього Положення, до державного органу приватизації, який надав
попередню згоду на застосування процедури списання майна.
   Державні органи приватизації протягом 30 календарних днів з
моменту надходження документів, визначених пунктом 17  цього
Положення,  надають  дозвіл  на списання державного майна з
визначенням умов його списання або обґрунтовану відмову.
   Дозвіл на  списання  державного  майна  надається листом
(укладенням договору) відповідного державного органу приватизації.
 
   19. Розбирання та демонтаж майна, яке  пропонується  до
списання, проводиться тільки після отримання дозволу відповідного
державного органу приватизації на списання цього майна.
 
   20. Усі деталі, вузли й агрегати розібраного та демонтованого
обладнання, які придатні для ремонту іншого обладнання чи для
подальшого використання, а  також  матеріали,  отримані  від
ліквідації майна, оприбутковуються з відображенням на рахунках
бухгалтерського обліку запасів.
   Не придатні  для  використання  деталі  та  матеріали
оприбутковуються як вторинна сировина.
 
   21. Оцінка придатних деталей, вузлів, агрегатів, матеріалів,
сировини, отриманих унаслідок списання об'єктів основних засобів,
здійснюється відповідно до нормативно-правових актів з оцінки
майна.
 
   22. Вилучені після демонтажу майна деталі і вузли, що містять
дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння,  підлягають  здачі
суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність із збирання та
первинної обробки брухту і відходів дорогоцінних металів  і
дорогоцінного каміння на підставі ліцензій, одержаних відповідно
до вимог Закону  України  "Про  ліцензування  певних  видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ).
 
   23. Забороняється  знищувати, викидати, здавати в лом з
кольорових і чорних металів техніку, апаратуру, прилади та інші
вироби, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, без
попереднього їх вилучення й одночасного оприбуткування корисних
деталей.
 
   24. Кошти, одержані внаслідок списання майна, спрямовуються
відповідно до вимог чинного законодавства України.
 
     Особливості списання майна, переданого в оренду,
     та державного майна, що не ввійшло до статутних
       фондів господарських товариств у процесі
      приватизації, але перебуває на їх балансі
 
   25. Дозволи на списання майна, переданого в оренду, майна,
яке не ввійшло до статутних фондів господарських товариств у
процесі приватизації, але перебуває на їх балансі, оформляються
шляхом укладання між державним органом приватизації та суб'єктом
господарювання окремих договорів про списання майна.
 
   26. Списання майна, переданого в оренду, нарахований знос на
яке менше 100 відсотків, здійснюється за умови донарахування
орендарем  амортизації на це майно за рахунок прибутку, що
залишається у його розпорядженні. Амортизаційні  відрахування
використовуються надалі відповідно до умов договору оренди.
   Витрати на списання майна, переданого в оренду, уключаються
до складу витрат орендаря, якщо інше не передбачено договором
оренди.
 
   27. Матеріальні оборотні активи, отримані  в  результаті
списання майна, переданого в оренду, використовуються відповідно
до умов договору оренди, а необоротні активи (у частині основних
засобів) уключаються до складу орендованого майна.
 
   28. При списанні майна, яке не ввійшло до статутних фондів
господарських товариств у процесі приватизації, але перебуває на
їх балансі, суб'єкт господарювання додатково подає до державних
органів приватизації належним чином оформлений кошторис.
 
   29. Кошти від продажу (здачі) оборотних та  необоротних
активів (за вирахуванням документально підтверджених витрат на
ліквідацію), отримані в результаті списання майна, яке не ввійшло
до  статутних  фондів  господарських  товариств  у  процесі
приватизації, але перебуває  на  їх  балансі,  спрямовуються
відповідно до вимог чинного законодавства.
 
   30. Процедура списання майна, переданого в оренду, майна, яке
не ввійшло до статутних фондів господарських товариств у процесі
приватизації, але перебуває на їх балансі, здійснюється відповідно
до норм цього Положення.
 
   31. Визначення розміру збитків здійснюється відповідно до
постанови Кабінету  Міністрів  України  від  22.01.96  N 116
( 116-96-п ) "Про затвердження Порядку визначення розміру збитків
від  розкрадання,  нестачі,  знищення (псування) матеріальних
цінностей", Закону України "Про визначення розміру  збитків,
завданих  підприємству,  установі,  організації  розкраданням,
знищенням (псуванням), недостачею  або  втратою  дорогоцінних
металів, дорогоцінного   каміння  та  валютних  цінностей"
( 217/95-ВР ) та інших актів законодавства, чинних на момент
здійснення процедури списання майна.
   Відшкодування збитків  здійснюється   у   встановленому
законодавством порядку.
 
   32. У місячний термін після закінчення процедури розбирання,
демонтажу та оприбуткування суб'єкти господарювання, на балансі
яких  перебувало  це  майно,  подають  до державних органів
приватизації звіт про списання майна (за встановленою формою -
додаток  3),  підписаний комісією та затверджений керівником
суб'єкта господарювання.
 
   33. Державні органи приватизації протягом 30 календарних днів
розглядають наданий звіт та приймають його до відома або надають
обґрунтовані зауваження (відмову у прийнятті) до звіту, про що
листом повідомляють суб'єкт господарювання.
   Суб'єкти господарювання виправляють  зауваження  державних
органів приватизації та подають звіт на новий розгляд.
 
   34. Процедура списання майна вважається закінченою після
виконання суб'єктами господарювання умов списання  майна  та
повідомлення державних органів приватизації про взяття до відома
звіту про списання майна.
 
   35. Розмежування повноважень між Фондом державного майна
України, органами приватизації в Автономній Республіці Крим та
регіональними відділеннями Фонду державного майна України щодо
списання  державного  майна  відповідно  до  цього Положення
визначається розпорядчими актами Фонду державного майна України.
 
   36. Керівники суб'єктів господарювання та члени комісії є
відповідальними згідно з чинним законодавством за достовірність
інформації, наданої державним органам приватизації.
 
   37. Керівники суб'єктів господарювання є відповідальними за
дотримання порядку списання майна.
 
   38. Спори, що виникають у процесі списання майна відповідно
до цього Положення, вирішуються у порядку, передбаченому чинним
законодавством.
 
 Директор Департаменту
 банкрутства, санації
 та реструктуризації                  А.Гладченко
 
 
                   Додаток 1
                   до пункту 11 Положення
                   про порядок списання
                   державного майна
 
                   ЗАТВЕРДЖУЮ
                   Керівник суб'єкта
                   господарювання
                   ________ ___________________
                   (підпис)   (прізвище
                         та ініціали)
 
                   "____" ____________ 200__р.
 
                       М.П.
 
 
              ВIДОМIСТЬ
     про вартість майна, яке пропонується до списання
 
        за станом на "___" ________200_р.
 
 
---------------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦Назва ¦ Рік ¦Номер об'єкта¦Кількість ¦Вартість ¦Балан-¦Сума ¦Балан-  ¦
¦з/п¦інвент.¦випуску¦-------------¦капіталь- ¦остан-  ¦сова ¦нара- ¦сова   ¦
¦  ¦Об'єкта¦    ¦інвен-¦завод-¦них    ¦нього кап.¦(пер- ¦хова- ¦(залиш- ¦
¦  ¦    ¦    ¦тарний¦ський ¦ремонтів ¦ремонту, ¦вісна)¦ного ¦кова)  ¦
¦  ¦    ¦    ¦   ¦   ¦(дата   ¦грн.   ¦вар- ¦зносу,¦вартість,¦
¦  ¦    ¦    ¦   ¦   ¦проведення¦     ¦тість,¦грн. ¦грн.   ¦
¦  ¦    ¦    ¦   ¦   ¦останньо- ¦     ¦грн. ¦   ¦     ¦
¦  ¦    ¦    ¦   ¦   ¦го)    ¦     ¦   ¦   ¦     ¦
¦---+-------+-------+------+------+----------+----------+------+------+---------¦
¦ 1 ¦  2  ¦  3  ¦ 4  ¦ 5  ¦  6   ¦  7   ¦ 8  ¦ 9  ¦  10  ¦
¦---+-------+-------+------+------+----------+----------+------+------+---------¦
¦  ¦    ¦    ¦   ¦   ¦     ¦     ¦   ¦   ¦     ¦
¦---+-------+-------+------+------+----------+----------+------+------+---------¦
¦1 ¦    ¦    ¦   ¦   ¦     ¦     ¦   ¦   ¦     ¦
¦---+-------+-------+------+------+----------+----------+------+------+---------¦
¦2 ¦    ¦    ¦   ¦   ¦     ¦     ¦   ¦   ¦     ¦
¦---+-------+-------+------+------+----------+----------+------+------+---------¦
¦...¦    ¦    ¦   ¦   ¦     ¦     ¦   ¦   ¦     ¦
¦---+-------+-------+------+------+----------+----------+------+------+---------¦
¦  ¦    ¦    ¦   ¦   ¦     ¦     ¦   ¦   ¦     ¦
¦---------------------------------+----------+----------+------+------+---------¦
¦Усього:             ¦+     ¦+     ¦+   ¦+   ¦+    ¦
---------------------------------------------------------------------------------
 
   Дані про дорогоцінні метали:
   (подаються у  разі  їх  наявності за кожним інвентарним
об'єктом)
 
   Головний бухгалтер суб'єкта господарювання
   ______________ ______________________
    (підпис)  (прізвище та ініціали)
 
 Директор Департаменту
 банкрутства, санації
 та реструктуризації                  А.Гладченко
 
 
                   Додаток 2
                   до пункту 16 Положення
                   про порядок списання
                   державного майна
 
                   ЗАТВЕРДЖУЮ
                   Керівник суб'єкта
                   господарювання
                   ________ ___________________
                   (підпис)   (прізвище
                         та ініціали)
 
                   "____" ____________ 200__р.
 
                      М.П.
 
 
                АКТ
           інвентаризації майна,
          яке пропонується до списання
    ____________________________________________________
    (назва об'єкта (підприємства, цеху, дільниці тощо),
         де проводилась інвентаризація)
 
 
   На підставі наказу (розпорядження) від "___" _________ 200_р.
N_____ комісією у складі _________________________________________
                (посада, прізвище та ініціали
 
__________________________________________________________________
             членів комісії)
проведено інвентаризацію майна, яке пропонується до списання і
обліковується на  балансовому  рахунку  N_____за  станом  на
"____" _________200__р.
 
   Iнвентаризацію почато "___" ________200_р.
   Iнвентаризацію закінчено "___" ________200_р.
 
   При інвентаризації встановлено таке:
 
--------------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦ Назва ¦ Рік ¦  Номер об'єкта  ¦Обліковується за станом на  ¦При- ¦
¦з/п¦об'єкта¦випуску¦           ¦"__"_______200_р.       ¦мітка¦
¦  ¦    ¦    ¦---------------------+------------------------------¦   ¦
¦  ¦    ¦    ¦інвен-¦завод-¦пас-  ¦фактично  ¦за даними бухгал-¦   ¦
¦  ¦    ¦    ¦тарний¦ський ¦портний¦виявлено  ¦терського обліку ¦   ¦
¦  ¦    ¦    ¦   ¦   ¦    ¦------------+-----------------¦   ¦
¦  ¦    ¦    ¦   ¦   ¦    ¦кіль-¦вар- ¦кіль-¦вартість, ¦   ¦
¦  ¦    ¦    ¦   ¦   ¦    ¦кість¦тість,¦кість¦грн.    ¦   ¦
¦  ¦    ¦    ¦   ¦   ¦    ¦   ¦грн. ¦   ¦      ¦   ¦
¦---+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-----+-----------+-----¦
¦ 1 ¦  2  ¦  3  ¦ 4  ¦ 5  ¦ 6  ¦ 7 ¦ 8  ¦ 9 ¦  10   ¦ 11 ¦
¦---+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-----+-----------+-----¦
¦  ¦    ¦    ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦      ¦   ¦
¦---+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-----+-----------+-----¦
¦  ¦    ¦    ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦      ¦   ¦
¦-----------------------------------------+-----+------+-----+-----------+-----¦
¦Усього:                 ¦+  ¦+   ¦+  ¦+     ¦-  ¦
--------------------------------------------------------------------------------
 
   Усього за актом: а) порядкових номерів ______________________
                         (літерами)
   б) загальна кількість одиниць, фактично _____________________
                         (літерами)
   в) на суму, грн., фактично __________________________________
                         (літерами)
   Голова комісії ___________ ___________ ______________________
           (посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали)
   Члени комісії: ___________ ___________ ______________________
           (посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали)
 
 Директор Департаменту
 банкрутства, санації
 та реструктуризації                  А.Гладченко
 
 
                   Додаток 3
                   до пункту 32 Положення
                   про порядок списання
                   державного майна
 
                   ЗАТВЕРДЖУЮ
_______________________________    Керівник суб'єкта
(назва суб'єкта господарювання)    господарювання
                   ________ ___________________
_______________________________    (підпис)   (прізвище
(місцезнаходження суб'єкта            та ініціали)
   господарювання)
                   "____" ____________ 200__р.
Iдентифікаційний код
за ЄДРПОУ ________________         М.П.
 
     М.П.
 
 
                ЗВIТ
            про списання майна
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦ Назва ¦ Рік ¦Iнв.¦Зав.¦Витрати¦      Оприбутковано від списання          ¦Отри- ¦Напря-¦Докумен- ¦
¦з/п¦об'єкта¦побу- ¦ N ¦ N ¦ на  ¦---------------------------------------------------------¦мано ¦мки  ¦ти, що  ¦
¦  ¦    ¦дови ¦  ¦  ¦списан-¦ придатних ¦матеріалів ¦ сировини  ¦ основних ¦зага- ¦коштів¦вико- ¦під-   ¦
¦  ¦    ¦(ви- ¦  ¦  ¦ ня  ¦ вузлів, ¦      ¦       ¦ засобів ¦льна ¦від  ¦риста-¦тверд-  ¦
¦  ¦    ¦пуску)¦  ¦  ¦об'єкта¦ агрегатів ¦      ¦       ¦      ¦варті-¦реалі-¦ння  ¦жують  ¦
¦  ¦    ¦   ¦  ¦  ¦ грн. ¦-----------+------------+-------------+-----------¦сть по¦зації ¦коштів¦отримання¦
¦  ¦    ¦   ¦  ¦  ¦    ¦шт.¦вартіс-¦одини-¦вар- ¦одини-¦варті-¦шт. ¦варті-¦об'єк-¦мате- ¦   ¦коштів  ¦
¦  ¦    ¦   ¦  ¦  ¦    ¦  ¦ть,  ¦ця  ¦тість¦ця  ¦сть, ¦  ¦сть, ¦ту,  ¦ріалів¦   ¦     ¦
¦  ¦    ¦   ¦  ¦  ¦    ¦  ¦грн.  ¦виміру¦грн. ¦виміру¦грн. ¦  ¦грн. ¦грн. ¦сиро- ¦   ¦     ¦
¦  ¦    ¦   ¦  ¦  ¦    ¦  ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦  ¦   ¦   ¦вини ¦   ¦     ¦
¦  ¦    ¦   ¦  ¦  ¦    ¦  ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦  ¦   ¦   ¦тощо, ¦   ¦     ¦
¦  ¦    ¦   ¦  ¦  ¦    ¦  ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦  ¦   ¦   ¦грн. ¦   ¦     ¦
¦---+-------+------+----+----+-------+---+-------+------+-----+------+------+----+------+------+------+------+---------¦
¦  ¦    ¦   ¦  ¦  ¦    ¦  ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦  ¦   ¦   ¦   ¦   ¦     ¦
¦---+-------+------+----+----+-------+---+-------+------+-----+------+------+----+------+------+------+------+---------¦
¦  ¦    ¦   ¦  ¦  ¦    ¦  ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦  ¦   ¦   ¦   ¦   ¦     ¦
¦---+-------+------+----+----+-------+---+-------+------+-----+------+------+----+------+------+------+------+---------¦
¦  ¦    ¦   ¦  ¦  ¦    ¦  ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦  ¦   ¦   ¦   ¦   ¦     ¦
¦---+-------+------+----+----+-------+---+-------+------+-----+------+------+----+------+------+------+------+---------¦
¦  ¦    ¦   ¦  ¦  ¦    ¦  ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦  ¦   ¦   ¦   ¦   ¦     ¦
¦---+-------+------+----+----+-------+---+-------+------+-----+------+------+----+------+------+------+------+---------¦
¦  ¦    ¦   ¦  ¦  ¦    ¦  ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦  ¦   ¦   ¦   ¦   ¦     ¦
¦---+-------+------+----+----+-------+---+-------+------+-----+------+------+----+------+------+------+------+---------¦
¦  ¦    ¦   ¦  ¦  ¦    ¦  ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦  ¦   ¦   ¦   ¦   ¦     ¦
¦----------------------------+-------+---+-------+------+-----+------+------+----+------+------+------+------+---------¦
¦     Усього:      ¦  +  ¦ +¦+   ¦  - ¦ + ¦ -  ¦ +  ¦ + ¦ +  ¦ +  ¦ +  ¦ -  ¦  -  ¦
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
   Голова комісії ___________________ __________________________
             (підпис)    (прізвище та ініціали)
 
   Члени комісії: ___________________ __________________________
             (підпис)    (прізвище та ініціали)
          ___________________ __________________________
             (підпис)    (прізвище та ініціали)
 
 Директор Департаменту
 банкрутства, санації
 та реструктуризації                  А.Гладченко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка