Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про комісію з приватизації

         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 743 від 15.07.97          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   29 серпня 1997 року
                   за N 361/2165
 
 
          Про затвердження Положення
          про комісію з приватизації
 
 
     { Iз змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду
                    державного майна
      N 1697 ( z0565-00 ) від 15.08.2000
      N 2009 ( z0962-01 ) від 01.11.2001
      N 1859 ( z1186-04 ) від 15.07.2004
      N 944 ( z0825-08 ) від 14.08.2008 }
 
 
   Відповідно до Закону України "Про приватизацію державного
майна" ( 2163-12 ) Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Положення про комісію з приватизації,  що
додається.
   2. Скасувати наказ Фонду державного майна України від 8
вересня 1992 р. N 371 "Про затвердження Положення про комісії з
приватизації" ( v0371224-92 ).
   3. Департаменту реформування власності подати це Положення на
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на в. о.
заступника Голови Фонду С.Лєдомську.
 
 В. о. Голови Фонду                 В.Лановий
 
 
                   Затверджено
                   наказом Фонду державного
                   майна України
                   15.07.1997 р. N 743
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   29 серпня 1997 року
                   за N 361/2165
 
         Положення про комісію з приватизації
 
   Це Положення розроблене відповідно до Закону України "Про
приватизацію державного майна" ( 2163-12 ) і визначає порядок
створення та діяльності комісії з приватизації.
 
      I. Порядок створення комісії з приватизації
 
   1.1. Комісія з приватизації (надалі - комісія) створюється
Фондом державного майна України, його регіональними відділеннями,
представництвами, органами приватизації Автономної  Республіки
Крим.
   1.2. Комісія з приватизації створюється протягом місяця з дня
прийняття рішення про приватизацію об'єкта.
   1.3. Орган  приватизації  письмово  інформує організації,
установи та осіб, які зазначені в пункті 1.5 цього розділу
Положення, про рішення щодо створення комісії та необхідність
делегування до комісії своїх представників. Iнформація та запит
щодо делегування представників надсилається листом з повідомленням
про одержання.
   1.4. У випадку, коли у п'ятиденний термін з дня одержання
повідомлення  про прийняте органом приватизації рішення щодо
створення комісії відповідні органи та особи не делегували своїх
представників до складу комісії, орган приватизації видає наказ
про затвердження складу комісії без цих представників.
   1.5. До складу комісії входять за принципом однакового
представництва представники:
   господарського товариства,  створеного  членами  трудового
колективу підприємства, що приватизується, в тому числі й від
представницького органу трудового колективу - виборного органу
первинної профспілкової організації (профспілкового представника)
або іншого уповноваженого ним органу;
   осіб (або  безпосередньо  особи),  які  подали заяву на
приватизацію;
   місцевих рад;
   фінансових органів;
   державного органу приватизації;
   центрального органу виконавчої влади з питань  земельних
ресурсів;
   центрального органу виконавчої влади з питань екології та
природних ресурсів України або його територіальних органів;
   Антимонопольного комітету України або його територіальних
відділень;
   органу, уповноваженого до прийняття рішення про приватизацію
управляти відповідним державним майном;
   територіальних органів центрального органу виконавчої влади з
питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи.
{  Пункт 1.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду
державного майна N 1859 ( z1186-04 ) від 15.07.2004, в редакції
Наказу Фонду державного майна N 944 ( z0825-08 ) від 14.08.2008 }
 
   1.6. Персональний склад  комісії  затверджується  наказом
відповідного органу приватизації. Цим же наказом призначається
голова комісії (далі - голова) та встановлюється термін подання
проекту плану приватизації. При цьому:
   головою комісії призначається працівник органу приватизації;
   термін подання  проекту  плану  приватизації  не повинен
перевищувати двох місяців з дня затвердження складу комісії.
   1.7. Представники, які увійшли до складу комісії, діють на
підставі доручення, що оформлене належним чином  та  видане
відповідним органом чи особою, які їх направили для роботи в
комісії.
   1.8. Для забезпечення гласності та прозорості приватизації у
роботі комісії можуть брати участь народні депутати України згідно
із статтею 13 Закону України "Про приватизацію державного майна"
( 2163-12 ).
 
   II. Основні завдання та функції комісії з приватизації
 
   2.1. Основними завданнями комісії є:
   контроль за  проведенням  інвентаризації  майна  об'єкта
приватизації;
   розробка проекту плану приватизації об'єкта та подання його
на затвердження органу приватизації;
   визначення розміру статутного фонду господарського товариства
та розробка акта оцінки; ( Абзац четвертий підпункту 2.1 пункту 2
в редакції Наказу Фонду державного майна N 2009 ( z0962-01 ) від
01.11.2001 )
 
   ( Абзац п'ятий підпункту 2.1 пункту II вилучено на підставі
Наказу Фонду державного майна N 1697 ( z0565-00 ) від 15.08.2000 )
 
   розробка, при необхідності, рекомендацій щодо реорганізації
об'єктів;
 
   ( Абзац сьомий підпункту 2.1 пункту II вилучено на підставі
Наказу Фонду державного майна N 1697 ( z0565-00 ) від 15.08.2000 )
 
   ( Абзац восьмий підпункту 2.1 пункту II вилучено на підставі
Наказу Фонду державного майна N 1697 ( z0565-00 ) від 15.08.2000 )
 
   діяльність комісії припиняється після видання наказу про
затвердження плану приватизації. ( Підпункт 2.1 пункту 2 доповнено
абзацом шостим згідно з Наказом Фонду державного майна N 2009
( z0962-01 ) від 01.11.2001 )
 
   2.2. У разі звернення керівництва підприємства, що є в
процесі приватизації, до державного органу приватизації стосовно
відчуження  майна  та інших дій, необхідних для ефективного
функціонування підприємства згідно з вимогами Закону України "Про
приватизацію державного майна" ( 2163-12 ), комісія розглядає
представлені документи та надає державному органу приватизації
відповідні пропозиції. ( Пункт II доповнено підпунктом 2.2 згідно
з Наказом Фонду державного майна N 1697 ( z0565-00 ) від
15.08.2000 )
 
        III. Права комісії з приватизації
 
   3.1. Для виконання поставлених завдань комісія має право:
   зобов'язати адміністрацію підприємства, що приватизується,
здійснити у встановлені терміни інвентаризацію державного майна;
   давати розпорядження, обов'язкові для адміністрації об'єкта
приватизації, що пов'язані з розробкою проекту плану приватизації;
   залучати до роботи  експертів,  консультантів,  радників,
спеціалізовані аудиторські фірми, консалтингові організації та
фірми з правом дорадчого голосу на засіданнях комісії.
 
          IV. Організація діяльності комісії
 
   4.1. Голова керує комісією та організовує її діяльність.
   4.2. Голова комісії в межах своєї компетенції:
   скликає засідання комісії;
   організовує підготовку матеріалів на розгляд комісії;
   дає розпорядження,  обов'язкові  для  членів  комісії та
посадових осіб об'єкта, що приватизується;
   представляє комісію  у  відносинах з іншими органами та
організаціями.
   4.3. Члени комісії зобов'язані брати участь у діяльності
комісії, виконувати доручення та розпорядження голови.
   4.4. Члени комісії мають право вирішального голосу з усіх
питань, які розглядаються на засіданні комісії.
   4.5. Рішення комісії приймаються простою більшістю голосів.
   4.6. У випадку рівності голосів голос голови комісії є
вирішальним.
   4.7. Засідання комісії проводяться в міру необхідності і є
правомочними при наявності не менше як 2/3 складу комісії. Дата
проведення засідання визначається головою.
   4.8. На  засіданнях  комісії ведеться протокол. Протокол
засідання і рішення комісії оформлюються протягом двох днів після
засідання. Протокол підписується головою комісії.
 
 
   ( Пункт V вилучено на підставі Наказу Фонду державного майна
N 1697 ( z0565-00 ) від 15.08.2000 )
 
 
 "Офіційний вісник України" 1997, N 36, стор.201
 Код нормативного акта: 3453/1997
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка