Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про створення Коаліції демократичних сил у Верховній Раді України VI скликання

Страница 8торговельного режиму та створення зони вільної торгівлі з ЄС;
 
   здійснення нормативно-методичного забезпечення  поглиблення
транскордонного  співробітництва  як на західному, так і на
північному та східному кордонах, розширення прав місцевих органів
влади в його розвитку;
 
   здійснення на базі відомчих наукових та аналітичних структур
та із залученням наукового потенціалу державних та недержавних
інститутів оперативних досліджень кон'юнктури міжнародних ринків
та пошуку сприятливих можливостей реалізації продукції українських
товаровиробників на зовнішніх ринках;
 
   розробка національної     концепції     міжнародного
науково-технічного співробітництва, яка передбачатиме:
 
   - напрямки участі вітчизняних суб'єктів господарювання у
міжнародній  науково-виробничій  кооперації,  в  тому  числі
транснаціональних інноваційно-інвестиційних кластерах;
 
   - програмні  орієнтири  обміну  з  іншими  країнами
науково-технічними досягненнями на комерційних засадах;
 
   - пакет спільних науково-технічних програм з регіональними
економічними угрупованнями, зокрема СНД,  ЄС,  та  потужними
державами-регіональними лідерами, зокрема Китаєм, Iндією;
 
   - програму розвитку глобального співробітництва України на
провідних напрямках науково-технологічного розвитку.
 
   Учасники Коаліції зобов'язуються забезпечити:
 
   ратифікацію угод щодо участі України в Єдиному економічному
просторі на умовах, які відповідають національним інтересам в
економічній та соціальній сферах;
 
   внесення необхідних змін до  законодавства  про  місцеве
самоврядування в частині розширення прав та повноважень місцевих
органів влади у сфері міжнародного економічного співробітництва;
 
   ратифікацію угод щодо участі України в Єдиному економічному
просторі за умов створення повноцінної зони вільної торгівлі без
обмежень та вилучень.
 
   ПIДТРИМКА ЕКСПОРТНОЇ ДIЯЛЬНОСТI ТА IМПОРТОЗАМIЩЕННЯ
 
   Поліпшення стану балансу зовнішньої торгівлі вимагає розробки
і впровадження конкретних кроків щодо стимулювання експорту та
виваженого регулювання імпорту.
 
   Учасники Коаліції погоджуються,  що  завданнями  Кабінету
Міністрів України є:
 
   проведення переговорного процесу та укладення двосторонніх
міждержавних угод щодо спрощення митних процедур у відносинах із
країнами основними торговельними партнерами України;
 
   вдосконалення нормативно-методичного  забезпечення з метою
впровадження механізмів експортного кредитування та експортного
страхування;
 
   розробка Експортної стратегії України, яка встановлюватиме
стратегічні  пріоритети  українського  експорту  на  основних
географічних і товарних ринках та механізми їх опанування;
 
   здійснення комплексу  заходів,  спрямованих  на зміцнення
позицій національних експортерів на зовнішніх товарних ринках, у
т.  ч.  заходами  економічної  дипломатії, надання підтримки
реалізації стратегічно важливих експортних контрактів на вищому
політичному рівні, оперативне реагування на торговельні конфлікти
з метою їх якнайшвидшого врегулювання;
 
   створення організаційних  механізмів  надання  прозорої
загальнодоступної  державної  інформаційно-правової  підтримки
діяльності експортерів;
 
   застосування комплексу інструментів  захисту  внутрішнього
ринку, які відповідають нормам СОТ, насамперед у сфері протидії
демпінгу;
 
   застосування засобів  нетарифного  регулювання,  які  не
суперечать нормам СОТ, в тому числі - щодо контролю за якістю,
безпекою, відповідністю імпортованих товарів фітосанітарним та
ветеринарним нормам тощо;
 
   зміцнення засобів митного контролю з метою запобігання явній
та прихованій контрабанді та ввезенню товарів, небезпечних для
здоров'я людей та довкілля, в тому числі у частині адекватного
встановлення митної вартості товарів, а також удосконалення та
реалізація програми "Контрабанда стоп".
 
   Учасники Коаліції зобов'язуються забезпечити:
 
   прийняття Закону  України  "Про експортне страхування та
кредитування";
 
   розробку та прийняття комплексу законів, необхідних  для
адаптації систем національного економічного регулювання, захисту
внутрішнього ринку до умов, необхідних для повного використання
інструментів, дозволених нормами СОТ;
 
   внесення змін  до митного законодавства України з метою
впровадження адекватних механізмів визначення митної вартості
імпортованих та експортованих товарів.
 
   ДЕТIНIЗАЦIЯ КАПIТАЛУ
 
   Залучення до офіційного господарського обороту коштів, які
обслуговують тіньові економічні операції або вивезені за кордон,
потребує розробки спеціальної довгострокової політики легалізації
тіньових капіталів.
 
   Учасники Коаліції погоджуються,  що  завданнями  Кабінету
Міністрів України є:
 
   внесення до  Верховної  Ради  України законопроекту щодо
легалізації капіталу некримінального походження та розробка і
затвердження Урядом відповідної Програми заходів;
 
   розвиток засобів моніторингу фінансових потоків та протидії
нелегальному відпливу капіталів за межі України.
 
   Учасники Коаліції зобов'язуються забезпечити:
 
   прийняття Закону України "Про легалізацію коштів, отриманих
некримінальним  шляхом" та відповідної Програми заходів щодо
легалізації тіньового капіталу;
 
   внесення змін до Кримінального кодексу України ( 2341-14 ) в
частині  законодавчих  гарантій  не переслідування власників
детінізованих капіталів.
 
   3.2. ДЕРЖАВА I БIЗНЕС
 
   СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВОГО, СТАБIЛЬНОГО КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА
ДЛЯ БIЗНЕСУ
 
   Реальне гарантування  державою прав власності є одним з
ключових пріоритетів Коаліції. Цей пріоритет реалізовуватиметься
через неухильне  дотримання  положень  Конституції  України
( 254к/96-ВР ) щодо забезпечення захисту прав та рівності перед
законом всіх суб'єктів права власності. Ефективне забезпечення
гарантій прав власності є надійним підґрунтям для підвищення
конкурентоспроможності економіки, забезпечення реальної демократії
та сталого  економічного  розвитку.  Воно  буде  підкріплене
перебудовою  регуляторної  політики, спрямованою на створення
сприятливого підприємницького середовища, недопущення  прямого
втручання центральних та місцевих органів влади у діяльність
господарюючих суб'єктів. Така політика вестиме до підвищення
передбачуваності регуляторного середовища, створить прозорий та
чіткий  механізм  взаємодії  органів  влади  та  суб'єктів
господарювання, сприятиме детінізації економічної діяльності.
 
   Учасники Коаліції  погоджуються,  що  завданнями Кабінету
Міністрів України є:
 
   подання до  Верховної  Ради  України  пропозицій  щодо
удосконалення системи захисту права власності;
 
   подання до Верховної Ради України проекту Закону України про
засади та механізми державної  підтримки  підприємств,  який
визначатиме чіткі та прозорі процедури надання та моніторингу
використання державної  допомоги  згідно  принципів  ринкової
економіки та міжнародних норм та правил і міжнародних зобов'язань
України;
 
   нормативно-методичне забезпечення         моніторингу
результативності  прийнятих  регуляторних  актів, забезпечення
прозорості діяльності регуляторних  органів  при  підготовці,
прийнятті, відстеженні результативності та перегляді регуляторних
актів;
 
   забезпечення дієвого  контролю  за  дотриманням  органами
державної  влади  при  розробці  проектів нормативно-правових
документів процедур, визначених Законом України "Про  засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 );
 
   забезпечення відповідальності  посадових  осіб  органів
державної  влади  за недотримання вимог Закону України "Про
дозвільну систему в Україні" ( 2806-15 ) та необґрунтовані дії,
які завдали шкоди суб'єктам господарювання;
 
   розробка та  впровадження  механізмів,  які  забезпечують
гарантування прав орендарів та орендодавців, в тому числі при
інвестуванні ними в орендовані об'єкти;
 
   підтримка діалогу  між  владою та бізнесом, інституційне
забезпечення участі фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань,
територіальних громад у регуляторній діяльності;
 
   подальше спрощення  процедур  започаткування  та  ведення
господарської діяльності, в тому числі обґрунтоване скорочення
кількості дозволів, ліцензій та реального запровадження принципу
"єдиного вікна" і видачу їх за заявницьким принципом;
 
   впорядкування процедур проведення перевірок  господарюючих
суб'єктів, усунення дублювання функцій контролю різними органами,
переорієнтація діяльності контролюючих органів із застосування
покарань  на  запобігання  порушенню  норм  законодавства та
профілактику порушень;
 
   створення системи постійного моніторингу застосування діючого
законодавства  з  метою  виявлення та усунення положень, що
уможливлюють корупційні дії;
 
   формування кадрового потенціалу державної служби, спроможного
забезпечувати регуляторну діяльність згідно із сучасними вимогами,
запровадження навчальних програм щодо  застосування  процедур
державної регуляторної політики;
 
   припинення планування надходжень від штрафів при складанні
бюджетів усіх рівнів.
 
   Учасники Коаліції зобов'язуються забезпечити:
 
   внесення змін до законів України щодо удосконалення  та
уточнення  процедури  повернення у державну власність раніше
приватизованих об'єктів і проведення  повторної  приватизації
відповідно до чинного законодавства;
 
   внесення змін  до  законодавства  щодо  запровадження
адміністративної відповідальності за недотримання вимог Закону
України "Про дозвільну систему" ( 2806-15 );
 
   прийняття законів України "Про засади здійснення контролю
діяльності суб'єктів господарювання".
 
   ВIДНОВЛЕННЯ ПРИАТИЗАЦIЇ НА ЗАСАДАХ ПРОЗОРОСТI, КОНКУРЕНТНОСТI
ТА ЕФЕКТИВНОСТI
 
   Прозора приватизація  державного  майна,  спрямована  на
дотримання загальнодержавних інтересів, є одним з найважливіших
інструментів забезпечення ефективності та конкурентоспроможності
економіки. Основною метою політики Коаліції в сфері приватизації
буде оптимізація частки державного сектору економіки, створення
умов для підвищення ефективності діяльності підприємств, створення
конкурентного  середовища.  Приватизація  повинна  сприяти
технологічному та управлінському оновленню підприємств, а кошти,
отримані від приватизації, будуть ефективно розподілятись для
задоволення потреб подальшого розвитку суспільства.
 
   Учасники Коаліції погоджуються,  що  завданнями  Кабінету
Міністрів України є:
 
   розробка та  впровадження  ефективного,  прозорого  та
зрозумілого механізму контролю за виконанням інвестиційних та
соціальних зобов'язань на приватизованих об'єктах;
 
   перехід до приватизації важливих підприємств на підставі
окремих законів, які передбачатимуть комплекс приватизаційних
зобов'язань, механізми приватизації через відкриті аукціони та
напрямки використання надходжень від приватизації;
 
   ліквідація Фонду державного майна та утворення Міністерства
державного майна;
 
   затвердження довгострокової  Програми  приватизації,  яка
визначатиме перелік підприємств, призначених для приватизації,
умови передприватизаційної підготовки, терміни, умови та механізми
приватизації;
 
   визначення об'єктів державної власності, які не підлягають
приватизації, та подання на затвердження до Верховної Ради України
відповідного списку;
 
   вжиття обґрунтованих заходів щодо  оптимізації  державної
частки в приватизованих підприємствах;
 
   вдосконалення процедури банкрутства з метою унеможливлення
використання її, як інструменту тіньової приватизації.
 
   Учасники Коаліції зобов'язуються забезпечити:
 
   прийняття Закону  України  "Про   державну   програму
приватизації";
 
   внесення змін  до  Закону України "Про перелік об'єктів
державної власності, що не підлягають приватизації" ( 847-14 );
 
   прийняття законів, які визначають особливості приватизації
важливих підприємств;
 
   прийняття законів  України "Про внесення змін до деяких
законів України" (зокрема "Про відновлення  платоспроможності
боржника та визнання його банкрутом" ( 2343-12 ), "Про порядок
погашення  зобов'язань платників податків перед бюджетами та
державними цільовими фондами" ( 2181-14 ), "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ).
 
   ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛIННЯ  ОБ'ЄКТАМИ  ДЕРЖАВНОЇ  ВЛАСНОСТI  В
IНТЕРЕСАХ СУСПIЛЬСТВА
 
   Забезпечення ефективного  використання державного майна є
одним з першочергових  завдань  підвищення  ефективності  та
конкурентоспроможності економіки України. Політика Коаліції буде
спрямована на запровадження прозорого та ефективного механізму
реалізації державою своїх прав як власника та підвищення якості
управління державним майном на користь всього суспільства.
 
   Учасники Коаліції погоджуються,  що  завданнями  Кабінету
Міністрів України є:
 
   подання до  Верховної  Ради  України  законопроекту "Про
управління об'єктами державної власності", який встановлюватиме
правові  основи  управління  об'єктами  державної  власності,
корпоративні права держави, механізми управління ними, стимули
ефективності роботи менеджерів державних підприємств, а саме:
 
   - нормативно-методичне забезпечення реалізації Закону України
"Про холдингові компанії в Україні" ( 3528-15 ) в частині статусу
та повноважень холдингових компаній, запобігання неконтрольованому
відчуженню об'єктів державної власності;
 
   - удосконалення процесів фінансового планування та звітності
на державних підприємствах шляхом вироблення єдиних методологічних
підходів до складання та затвердження фінансових планів, посилення
відповідальності керівників підприємств за виконання показників
фінансових планів, запровадження середньострокових інвестиційних
планів розвитку;
 
   - впровадження прозорих механізмів визначення частки прибутку
підприємств, яка спрямовується до  фонду  сплати  дивідендів
акціонерних  товариств  з  державною  часткою, з урахуванням
пріоритетності завдань стратегічного  розвитку  та  зміцнення
конкурентоспроможності цих підприємств;
 
   - перехід  на  відкритий  конкурсний  відбір  керівного
менеджменту  державних  підприємств  та  державних  природних
монополій, прийняття урядових документів про відповідний порядок;
 
   - нормативно-методичне забезпечення ефективного управління
державними пакетами акцій, які не мають статусу контрольного, в
т. ч. захисту прав держави як міноритарного акціонера;
 
   - запровадження  інструментів  громадського  контролю над
діяльністю суб'єктів господарювання, які належать до державної
власності,  шляхом  обов'язкового оприлюднення результатів їх
фінансово-економічної  діяльності,  включення  представників
громадськості до складу спостережних рад стратегічно важливих
підприємств національної економіки.
 
   продовження роботи по забезпеченню ефективного використання
державного майна та збільшенню надходжень до державного бюджету за
рахунок покращення діяльності державних підприємств;
 
   врегулювання прав власності на державне майно, яке не увійшло
до  статутних  фондів господарських товариств і не підлягає
приватизації;
 
   посилення державного контролю щодо обліку, зберігання  і
реалізації майна, що перебуває у власності держави;
 
   посилення відповідальності  керівників  підприємств  за
виконання показників фінансових планів і встановлення дієвого
контролю з боку держави за виконанням умов трудових контрактів з
керівниками підприємств.
 
   Учасники Коаліції зобов'язуються забезпечити:
 
   прийняття Закону України "Про управління об'єктами державної
власності";
 
   законодавче закріплення   принципів   визначення   норм
відрахування до державного бюджету частини чистого  прибутку
державних корпоратизованих та не корпоратизованих підприємств;
 
   удосконалення процесів  оренди державного та комунального
майна з метою підвищення ефективності та прозорості зазначених
процедур шляхом внесення змін до законодавства з питань оренди.
 
   МАЛЕ ТА СЕРЕДНЄ ПIДПРИЄМНИЦТВО
 
   Створення сприятливого  середовища для розвитку приватної
ініціативи громадян України та надання  кожному  громадянину
можливостей для самореалізації потребує створення сприятливих умов
щодо малого та середнього підприємництва. Малі  та  середні
підприємства  відіграють  одну  з ключових ролей у розвитку
приватного сектору та стануть одним із важливих чинників сталого
зростання  соціально  орієнтованої економіки, створення нових
робочих місць, структурної  перебудови  економіки,  зміцнення
економіки регіонів.
 
   Учасники Коаліції  погоджуються,  що  завданнями Кабінету
Міністрів України є:
 
   подання до  Верховної  Ради  України  пропозицій  щодо
вдосконалення законодавчої бази, що регламентує діяльність малого
і середнього підприємництва, з метою її адаптації до принципів та
норм Європейського Союзу;
 
   врегулювання порядку сплати внесків на загальнообов'язкове
державне пенсійне та соціальне страхування для суб'єктів малого
підприємництва шляхом запровадження особливого порядку нарахування
та сплати загального єдиного соціального внеску;
 
   нормативно-методичне забезпечення поглиблення  інноваційної
спрямованості  розвитку  підприємництва, стимулювання розвитку
венчурного капіталу, лізингу, запровадження ефективних механізмів
правової,  фінансової,  організаційної, кадрової та освітньої
підтримки перспективних інноваційних проектів у сфері малого
підприємництва;
 
   активізація створення "єдиних вікон" з отримання дозволів та
погоджень для діяльності суб'єктів підприємництва,  зміцнення
організаційного, кадрового та фінансового забезпечення їх роботи;
 
   забезпечення гарантованого доступу до кредитів для малих і
середніх підприємств через розвиток ринку фінансових послуг,
формування мережі регіональних фондів підтримки підприємництва та
кредитно-гарантійних установ, запровадження ефективних механізмів
мікрокредитування субґєктів малого підприємництва, в тому числі,
шляхом залучення іноземних кредитних ресурсів;
 
   стимулювання розвитку    інфраструктури     підтримки
підприємництва, яка забезпечуватиме інформаційні, консультативні,
науково-технологічні та навчальні послуги для суб'єктів малого
підприємництва;
 
   заохочення об'єднання малих та середніх підприємств у ділові
мережі та формування регіональних кластерів  підприємств  та
інституцій.
 
   Учасники Коаліції зобов'язуються забезпечити:
 
   вдосконалення законодавчої бази, що регламентує діяльність
малого і середнього підприємництва, з метою її адаптації до
принципів та норм Європейського Союзу;
 
   ухвалення Закону України "Про загальний єдиний соціальний
внесок" із запровадженням особливого порядку нарахування та сплати
єдиного соціального внеску для зазначених суб'єктів;
 
   ухвалення Закону України "Про венчурне фінансування".
 Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка