Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про створення Коаліції демократичних сил у Верховній Раді України VI скликання

Страница 7інформаційно-комунікаційної,   транспортної  та  комунальної
інфраструктури як складових формування сприятливого інвестиційного
та підприємницького середовища;
 
   спрощення процедур  державної  закупівлі  та застосування
сучасних інформаційних  технологій  з  метою  підвищення  їх
оперативності та об'єктивності;
 
   розробка заходів щодо децентралізації міжбюджетних відносин з
урахуванням унітарної форми  державного  устрою  України  та
трирівневої системи адміністративно-територіального устрою;
 
   забезпечення регіонів  необхідними  ресурсами  соціального
розвитку;
 
   здійснення інвентаризації   законодавчо    затверджених
зобов'язань  держави з точки зору можливості їх фінансового
забезпечення;
 
   утримання на  економічно  безпечному  рівні  боргового
навантаження,  продовження заходів щодо оптимізації структури
державного боргу з метою зниження вартості його обслуговування.
 
   Учасники Коаліції зобов'язуються забезпечити:
 
   адресну соціальну допомогу шляхом  ухвалення  відповідних
законів;
 
   прийняття змін до Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ),
спрямованих на децентралізацію міжбюджетних відносин;
 
   внесення змін до законів України за підсумками інвентаризації
фінансових зобов'язань держави;
 
   дотримання принципу неприпустимості внесення змін в систему
оподаткування, які вступають у дію в поточному бюджетному році та
передбачають  підвищення  або  зміну  принципів  нарахування
податкового навантаження;
 
   Учасники Коаліції погоджуються,  що  завданнями  Кабінету
Міністрів України є:
 
   розробка пропозицій  щодо скорочення або реструктуризації
видаткової частини бюджету завдяки раціоналізації витрат  на
загальнодержавні функції управління, раціоналізації соціальних
програм; збільшення державних видатків, спрямованих на економічний
розвиток (зокрема, реалізацію проектів енергозбереження);
 
   розробка пропозицій щодо збільшення доходів бюджету (зокрема,
за рахунок надходжень  від  приватизації)  в  обсягах,  які
відповідають  збільшенню  бюджетних  видатків, спрямованих на
економічний розвиток.
 
   ЗДIЙСНЕННЯ ПОДАТКОВОЇ РЕФОРМИ
 
   Реформування податкової системи України є тривалим процесом
та потребує послідовності та наступності економічної політики. Це
вимагає затвердження на законодавчому рівні Стратегії реформування
податкової системи України на середньострокову перспективу, яка
забезпечить:
 
   поступове зниження рівня податкового навантаження;
 
   підвищення рівномірності його розподілу;
 
   розширення бази оподаткування;
 
   мінімізація податкових пільг;
 
   уніфікацію норм податкового законодавства;
 
   розробку чітких, предметних, обмежених у часі та просторі
податкових інструментів стимулювання економічної діяльності;
 
   встановлення рівноправних відносин між платниками податків та
фіскальними органами;
 
   ліквідація податкової міліції;
 
   скасування ПДВ та заміна його  податком  на  споживання
(продаж);
 
   внесення змін до податкового законодавства з метою створення
стабільних і достатніх джерел фінансового забезпечення потреб
органів місцевого самоврядування, у т. ч. запровадження місцевого
податку на багатство та розкіш.
 
   Стабільна та раціональна податкова політика стане запорукою
відновлення довіри бізнесу до влади, важливим чинником детінізації
виробничо-комерційної діяльності та  інструментом  економічної
боротьби з корупцією.
 
   Учасники Коаліції  погоджуються,  що  завданнями Кабінету
Міністрів України є:
 
   розробка Стратегії реформування податкової системи;
 
   внесення змін  до  податкового   законодавства,   які
передбачатимуть  розширення  бази  оподаткування  та  більш
справедливий розподіл  податкового  навантаження  за  рахунок
впровадження податку на нерухомість;
 
   здійснення адаптації  елементів  податкового законодавства
України до норм законодавства Європейського Союзу;
 
   удосконалення правил спрощеного оподаткування, які дозволять
запобігти зловживанням у цій сфері та водночас спростять умови
діяльності добросовісних представників малого бізнесу;
 
   запровадження загального єдиного соціального внеску, який
передбачав би поступове зниження рівня оподаткування фонду оплати
праці;
 
   вдосконалення системи рентних  платежів  за  використання
природних  ресурсів, видобуток корисних копалин, використання
джерел енергії, забруднення навколишнього середовища;
 
   розширення прав місцевих органів влади у сфері податкового
стимулювання  інвестиційної та інноваційної діяльності шляхом
диференціації ставок місцевих податків і зборів;
 
   розмежування повноважень державних органів влади у сфері
податкового  адміністрування; упорядкування правил і процедур
проведення  податкових  перевірок,  скасування  та  заміна
адміністративною  кримінальної  відповідальності  за  незначні
порушення податкового законодавства компенсацією завданої шкоди та
сплатою адміністративних штрафів після визначення критеріїв таких
правопорушень;
 
   спрощення системи бухгалтерського  обліку  та  звітності,
гармонізація  їх  з правилами податкового обліку, наближення
податкового обліку до міжнародних стандартів.
 
   Учасники Коаліції зобов'язуються забезпечити:
 
   затвердження Стратегії  реформування  податкової  системи
України;
 
   внесення розроблених згідно Стратегії змін до законодавства
щодо оподаткування прибутку підприємств, доданої вартості, доходів
фізичних осіб, місцевих податків та зборів, спрощеної системи
оподаткування;
 
   ухвалення Закону України "Про єдиний соціальний внесок";
 
   внесення змін до Бюджетного кодексу ( 2542-14 ) у частині
розширення повноважень місцевих органів влади щодо регулювання
податкового навантаження та податкового стимулювання.
 
   Учасники Коаліції зобов'язуються  завершити  розробку  та
ухвалення  Податкового  кодексу  України  на основі широкого
громадського обговорення та фахового аналізу. Норми Податкового
кодексу вступатимуть у дію відповідно до Стратегії реформування
податкової системи.  Прийняття  цього  документу  забезпечить
створення  єдиного  правового  поля  діяльності  суб'єктів
господарювання та умов для подальшого інтегрування України до
світової спільноти, адаптації елементів податкового законодавства
України до законодавства Європейського Союзу і норм СОТ.
 
   АКТИВIЗАЦIЯ IНВЕСТИЦIЙНОЇ ДIЯЛЬНОСТI ПIДПРИЄМСТВ ТА ГРОМАДЯН
УКРАЇНИ
 
   З метою забезпечення умов конкурентоспроможності українських
підприємств  необхідна  суттєва  активізація  інвестиційної
діяльності.  Для  цього  здійснюватимуться заходи економічної
політики, спрямовані на  поліпшення  інвестиційного  клімату,
заохочення  інвестиційного  спрямування коштів підприємств та
населення.
 
   Учасники Коаліції погоджуються,  що  завданнями  Кабінету
Міністрів України є:
 
   формування конкурентного на внутрішньому та зовнішньому ринку
виробничого потенціалу;
 
   перебудова системи  державного  управління  промисловою
політикою та розбудова ринкової інфраструктури;
 
   спрямування державних  інвестиційних  ресурсів  лише  до
визначених пріоритетних галузей економіки;
 
   фіскальне стимулювання політики реінвестування доходів;
 
   створення нормативної  бази  для  заохочення  вкладення
довгострокових фінансових інвестицій;
 
   спрощення режиму  реєстрації  іноземних  та  українських
інвестицій;
 
   залучення коштів МБРР, ЄБРР та інших міжнародних фінансових
організацій для фінансування пріоритетних інвестиційних проектів в
Україні  та  започаткування  співробітництва  з  Європейським
інвестиційним банком;
 
   сприяння укладенню угод про розподіл продукції;
 
   запровадження прозорих схем концесійної діяльності;
 
   сприяння створенню інститутів  спільного  інвестування  -
корпоративних та пайових інвестиційних фондів;
 
   формування системи  стимулів  інвестиційної  діяльності
підприємств та інвестиційного кредитування з боку комерційних
банків, а також стимулів інноваційної діяльності;
 
   розробка нормативного забезпечення спільного (консорціумного)
кредитування  великих  інвестиційних  проектів  декількома
комерційними банками;
 
   збільшення інвестиційної складової у видатках  Державного
бюджету України та спрямування цих коштів, в тому числі на умовах
спільного з приватними інвесторами інвестування;
 
   розбудова національної депозитарної системи, запровадження
міжнародних стандартів обліку прав власності на цінні папери та
розвиток системи обігу цінних паперів та деривативів;
 
   розробка та    впровадження    нормативно-методичного
інструментарію емісії приватних інвестиційних цінних паперів для
роздрібного продажу індивідуальним інвесторам;
 
   забезпечити законодавче  врегулювання  здійснення  емісії
боргових  цінних паперів на муніципальному рівні з цільовим
спрямуванням коштів на реалізацію цілей розвитку;
 
   розширення систем обов'язкового страхування з визначенням
чітких гарантій відповідальності страхових компаній та механізмів
спрямування їхніх коштів на інвестиційні цілі;
 
   розвиток програм довгострокового кредитування індивідуальних
інвестицій, в т. ч. у підвищення енергетичної економічності житла,
в освіту, житлове будівництво тощо;
 
   спрощення дозвільно-погоджувальної  системи   у   сфері
містобудування;
 
   приведення у відповідність вартості комунальних послуг до
розміру доходів населення, створення умов для оплати реально
спожитих ресурсів та наданих послуг;
 
   забезпечення розвитку  інноваційних  структур технопарків,
технополісів, технологічних інкубаторів, венчурних фірм та інших
форм об'єднання зусиль науки, освіти, виробництва і фінансового
капіталу;
 
   створення інститутів    трансферу    технологій    з
науково-технічного  сектору  в  промисловість,  формування
інфраструктури інноваційної взаємодії для розвитку кооперативних
відносин   між   бізнесом  (виробництвом)  та  державним
науково-технічним сектором;
 
   створення умов  для  розвитку  процесів  розповсюдження
технологій для технологічного переоснащення виробництва;
 
   створення економічних механізмів для залучення інвестицій у
відродження конкурентного сільськогосподарського машинобудування;
 
   вирішення питання виділення землі для будівництва сучасних
транспортних коридорів автомобільного та швидкісного залізничного
транспорту з подальшою передачею в концесію на 49 років для
залучення інвестицій транснаціональних корпорацій;
 
   оновлення основних виробничих фондів усіх видів транспорту та
дорожнього господарства, насамперед, рухомого складу, переважно
транспортними засобами вітчизняного виробництва із застосуванням
сучасних механізмів їх придбання (оренда, лізинг тощо), а також
основних виробничих фондів усіх видів транспорту з використанням
потенціалу міжнародного економічного співробітництва.
 
   Учасники Коаліції зобов'язуються забезпечити:
 
   прийняття за поданням Кабінету Міністрів України необхідних
для активізації інвестиційної діяльності змін до законодавства про
митний тариф, ПДВ, регулювання страхової діяльності;
 
   ухвалення Закону України "Про акціонерні товариства", яким, в
тому  числі,  необхідно передбачити захист прав міноритарних
акціонерів, забезпечивши їх вільний доступ до  корпоративної
інформації,  належне  представництво в органах управління та
контролю, вплив на дивідендну політику, отримання рівного права на
придбання відповідної частки нових емісій акцій за номінальною
вартістю;
 
   прийняття Закону України "Про фінансово-промислові групи" в
новій редакції, передбачивши інструменти та стимули консолідації
банківського, промислового та торговельного капіталів.
 
   РОЗВИТОК ФОНДОВОГО РИНКУ
 
   Для збереження  позицій  фондового  ринку  України  як
національного та задля запобігання й протидії переміщенню обігу
цінних паперів українських елементів і рахунків за ними в офшорні
зоні та інші закордонні ринки Уряд буде провадити збалансовану
зважену економічну політику (реєстраційну, регуляторну, податкову)
щодо всіх учасників ринку - елементів, інвесторів, професійних
учасників.
 
   Ліквідний, прозорий та надійний фондовий ринок має сприяти
реалізації  національних інтресів України, сприяти реалізації
національних інтересів України та зміцненню її  економічного
суверенітету.
 
   Учасники Коаліції зобов'язуються забезпечити:
 
   розширення пропозицій цінних паперів на фондових біржах;
 
   забезпечення розвитку фінансових інструментів як об'єктів
розміщення інвестиційних ресурсів;
 
   збільшення обсягів фінансового капіталу, що спрямовується
через фондовий ринок у розвиток економіки;
 
   інституційне зміцнення   функціонування   організованого
фондового ринку України шляхом розвитку об'єктів інфраструктури та
застосування  сучасних технологій обслуговування ринку цінних
паперів;
 
   ширше використання можливостей фондового ринку як інструменту
підвищення стандартів та ефективності корпоративного управління;
 
   покращення загальноекономічних    умов    (податкових,
реєстраційних, регуляторних) інвестування фінансових ресурсів в
цінні папери та інші фінансові інструменти для вітчизняних та
іноземних інвесторів, передусім для населення;
 
   зміна загальної  концепції  приватизації,  зокрема:  в
обов'язковому порядку пов'язати продаж контрольних пакетів акцій
підприємств стратегічним інвесторам з продажем невеликих пакетів
акцій  портфельним  інвесторам  через фондову біржу окремими
невеликими лотами загалом до 5-10% статутного фонду.
 
   Для розвитку  фінансових  інструментів,  підвищення  їх
надійності та інвестиційної привабливості необхідно:
 
   внести зміни  до Закону України "Про зовнішньоекономічну
діяльність" ( 959-12 );
 
   ухвалити Закон України "Про систему валютного регулювання і
валютного контролю";
 
   ухвалити спільний нормативно-правовий акт щодо спрощеного
порядку здійснення  валютних  операцій  з  інвестиціями,  що
спрямовуються  в  цінні  папери  українських  елементів, які
перебувають в обігу на фондових біржах в Україні;
 
   ухвалити закони України "Про систему депозитарного обліку в
Україні", "Про рейтингування", "Про похідні цінні папери", "Про
строкові фінансові інструменти", "Про довірче управління";
 
   внести зміни до законів України "Про інститути спільного
інвестування (корпоративні  та  пайові  інвестиційні  фонди)"
( 2299-14  )  (щодо  розширення  нормативів  інвестування,
удосконалення  порядку  реєстрації  випусків  цінних  паперів
інститутів  спільного  інвестування,  широкого  застосування
рейтингової оцінки щодо цінних паперів, у які розміщуються кошти
спільного інвестування), "Про недержавні пенсійні фонди" (щодо
розширення переліку об'єктів та нормативів інвестування пенсійних
коштів, удосконалення порядку розподілу інвестиційного прибутку),
"Про страхування"  (  85/96-ВР ) (щодо приведення діяльності
страхових організацій у відповідність із Законом України "Про
недержавне пенсійне забезпечення") ( 1057-15 ), "Про банки і
банківську діяльність" ( 2121-14 ) (щодо приведення діяльності
банків у відповідність із Законом України "Про недержавне пенсійне
забезпечення") ( 1057-15 ).
 
   ЗАОХОЧЕННЯ IННОВАЦIЙНОЇ АКТИВНОСТI
 
   Забезпечення інноваційної складової інвестицій є принципово
важливим з огляду на потребу прискореного оволодіння сучасними
чинниками конкурентоспроможності, які мають переважно інноваційну
спрямованість. Перед урядом стоїть завдання здійснення практичних
кроків щодо закладення основ інноваційної  моделі  розвитку.
Політика  у  сфері  заохочення  інноваційної активності буде
спрямована на організаційну модернізацію науково-технологічної
сфери  та  формування  мотивації суб'єктів господарювання до
інновацій.
 
   Учасники Коаліції погоджуються,  що  завданнями  Кабінету
Міністрів України є:
 
   проведення науково-технологічного аудиту державних наукових і
науково-дослідних установ та організацій з метою комплексної
оцінки їхнього інтелектуального капіталу, визначення технологій,
досвіду і знань, які мають комерційний потенціал, концентрації
їхньої спрямованості на завдання побудови інноваційної моделі
розвитку;
 
   інвентаризація науково-технічних програм з метою виявлення
тих, продовження бюджетного фінансування яких є недоцільним, та
концентрації  бюджетних  ресурсів  на  пріоритетних  напрямах
інноваційного розвитку;
 
   розробка та   впровадження  нормативно-методичної  бази
страхування  ризикових  інноваційних  проектів,  створення
інноваційних  та  еко-інноваційних кластерів, інших складових
національної інноваційної системи;
 
   модернізація системи прямої державної інформаційної підтримки
інноваційних процесів, створення надійної системи технологічних
передбачень та кон'юнктурних досліджень ринкового попиту  на
науково-технічну та інноваційну продукцію;
 
   визначення згідно Закону України "Про інноваційну діяльність"
( 40-15  )  спеціалізованих   небанківських   інноваційних
фінансово-кредитних установ в регіонах, які мають стати суб'єктами
регулювання та стимулювання інноваційної діяльності.
 
   ПРАГМАТИЧНА ЗОВНIШНЬОЕКОНОМIЧНА ПОЛIТИКА
 
   Постійне зростання відкритості української  економіки  та
реалізація стратегічних завдань соціально-економічного розвитку
обумовлюють необхідність формування зовнішньоекономічної політики
України,  виходячи  з пріоритетності національних економічних
інтересів.
 
   Учасники Коаліції погоджуються,  що  завданнями  Кабінету
Міністрів України є:
 
   завершення процесу набуття членства у СОТ;
 
   розробка та впровадження стратегічної програми адаптації та
реалізації потенціалу членства України в СОТ, яка передбачатиме
заходи щодо застосування інструментів СОТ для захисту інтересів
українських виробників на зовнішніх та внутрішніх ринках, заходи
щодо адаптації національної економіки до умов членства в СОТ;
 
   послідовне здійснення заходів щодо активного функціонування
ГУАМ, проведення переговорного процесу щодо входження до Єдиного
економічного  простору на засадах створення повноцінної зони
вільної торгівлі без обмежень і вилучень (щодо газу, труб,
коксівного  вугілля, цукру, спирту, зерна тощо), що діє на
принципах СОТ, із першочерговим утворенням міждержавного органу
вирішення торговельних суперечок;
 
   ведення переговорів   щодо   поступової   лібералізаціїПоследние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка