Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про створення Коаліції демократичних сил у Верховній Раді України VI скликання

Страница 6 
   Основна робота коаліції у цій сфері буде направлена на
створення максимальної прозорості  органів  державної  влади.
Держаний службовець, який працює у державних органах влади,
повинен розуміти, що його діяльність і певною мірою приватне життя
стануть публічними для народу. Це передбачає реалізацію наступних
політичних, економічних, правових,  соціальних,  ідеологічних,
правоохоронних та міжнародних заходів:
 
   Формування політичної волі усіх гілок влади на боротьбу з
корупцією.
 
   Посилення кримінальної відповідальності за хабарництво.
 
   Наділення парламентської опозиції контрольними функціями за
дохідною та витратною частиною бюджетів.
 
   З метою  ліквідації  економічного підґрунтя для корупції
скасування або перероблення усіх нормативних актів, що створюють
підґрунтя для корупційних дій чиновників.
 
   Перегляд (з  метою  скасування) усіх платних послуг, що
надаються органами державної влади та місцевого самоврядування
(включаючи реєстрацію, сертифікацію, експертизи, надання дозволів,
надання довідок, уповноваження).
 
   Створення електронної  системи  інформування  населення
(місцевих громад) про місцеві бюджети: кошти, об'єкти, виконавці,
дати виконання.
 
   Загальна стандартизація  та  уніфікація  законодавства  з
урахуванням досвіду розвинених країн та країн, що досягли успіху в
боротьбі з організованою злочинністю та корупцією. Ратифікація
міжнародних антикорупційних актів та приведення у відповідність до
них чинного законодавства щодо протидії корупції.
 
   Створення спеціальної моніторингової комісії із залученням
експертів та неурядових громадських організацій, яка аналізуватиме
всі проекти законів та нормативних актів на предмет корупційних
ризиків у разі їхнього запровадження.
 
   Забезпечення оприлюднення інформації про використанні кошти
державного та місцевих бюджетів.
 
   Впровадження аукціонів на продаж державного майна та землі та
відкритих тендерів при державних закупівлях у всіх відносинах та
сферах державних органів незалежно від суми операції.
 
   Запровадження механізму конкурсного призначення керівників
підприємств всіх національних акціонерних компаній, підприємств
державної власності, або акціонерних товариств, де контрольний
пакет акцій належить державі.
 
   Посилення правових механізмів захисту господарюючих суб'єктів
від тиску правоохоронних, податкових та перевіряючих органів.
 
   Вдосконалення системи підбору,  навчання  та  професійної
підготовки кадрів правоохоронних органів, що ведуть боротьбу з
корупцією.
 
   Підвищення рівня соціального захисту та матеріального  і
житлового забезпечення правоохоронців та суддів; забезпечення
особистої безпеки їм та членам їх сімей.
 
   Створення при всіх органах державної влади, вищих та середніх
навчальних закладах, а також при правоохоронних органах гарячої
телефонної лінії для того, щоб громадяни могли зателефонувати і
розповісти про факт корупції, тиск та вимагання.
 
   Створення умов  для  здійснення громадського контролю за
діяльністю органів державної влади: створення Громадських рад при
всіх органах влади незалежно від їх доступу до фінансових ресурсів
та обсягів витрачання коштів.
 
   Учасники Коаліції зобов'язуються проводити рішучу боротьбу з
корупцією. Це передбачає реалізацію таких правових заходів:
 
   відокремлення бізнесу від влади;
 
   забезпечення остаточного схвалення "антикорупційного пакету"
Законів України, внесеного до Верховної Ради України Президентом
України:
 
   - Про ратифікацію Конвенції Організації Об'єднаних Націй
проти корупції;
 
   - Про ратифікацію Кримінальної конвенції про боротьбу з
корупцією;
 
   - Про ратифікацію Додаткового протоколу до  Кримінальної
конвенції про боротьбу з корупцією;
 
   - Про  внесення змін до деяких законодавчих актів щодо
відповідальності за корупційні правопорушення;
 
   - Про засади запобігання та протидії корупції;
 
   - Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних
правопорушень;
 
   ухвалення законів України "Про декларування доходів фізичними
особами", "Про державний контроль в Україні", тощо з метою
викорінення явищ корупції в діяльності органів виконавчої влади,
їх посадових і службових осіб;
 
   ухвалення Закону України "Про порядок офіційного оприлюднення
законів України, інших нормативно-правових актів Верховної Ради,
Президента, Кабінету Міністрів України та набрання ними чинності";
 
   посилення правових механізмів захисту господарюючих суб'єктів
від тиску правоохоронних, податкових та перевіряючих органів.
 
   Необхідно також подолати ознаки корупційних  діянь,  які
породжують  тіньову  економіку, що негативно позначається на
надходженнях до бюджету, на інвестиційному кліматі держави, на
стані виконання соціальних ініціатив та на ступені соціального
захисту найманих працівників.
 
   Серед основних заходів у цьому напрямку передбачається:
 
   Зниження податкового  навантаження  на  підприємства  та
населення й одночасне посилення відповідальності за несплату
податків.
 
   Ліквідація складних  та  непрозорих  схем  оподаткування,
ліквідація непотрібних або зміна неефективних адміністративних і
регулятивних функцій держави,  що  породжують  ухилення  від
оподаткування; позбавлення надмірного втручання влади у справи
бізнесу, забезпечення дієвої системи відшкодування матеріальних та
моральних збитків, завданих суб'єктам господарювання у результаті
некомпетентності окремих представників держави.
 
   Протидія корупції потребує не тільки зусиль держави, але й
суспільної ініціативи, що передбачає:
 
   ініціювання програм правової освіти щодо подолання звичаєвої
корупції;
 
   збільшення присутності соціальної реклами в ЗМI;
 
   проведення та публікацію щорічних соціологічних опитувань
щодо стану корупції в країні тощо.
 
   З цією метою учасники Коаліції зобов'язуються:
 
   розробити та запровадити Національну стратегію та План дій
щодо протидії корупції;
 
   запровадити Кодекс честі, який стосувався б посадових осіб
органів виконавчої влади та державних службовців.
 
   2.5. СУЧАСНI ЗБРОЙНI СИЛИ
 
   Метою здійснення   військової  реформи  є  підвищення
обороноздатності країни та відновлення поваги до людей у погонах.
Стратегічними  пріоритетами  цієї  реформи  учасники Коаліції
вважають:
 
   мобілізацію ресурсів для створення в Україні  боєздатної
армії, розвиток оборонних технологій;
 
   перехід до формування Збройних Сил України на контрактній
основі  по  мірі  забезпечення  для  цього  відповідних
організаційно-фінансових умов;
 
   створення сучасних, принципово іншої якості складових Сектору
воєнної безпеки (СВБ), воєнну організацію держави,  державні
невійськові структури, оборонно-промисловий комплекс, що мають
забезпечувати адекватне реагування на нові виклики і загрози;
 
   оснащення армії новітніми зразками озброєння  і  воєнної
техніки,   налагодження   системи  державного  замовлення,
науково-дослідних робіт;
 
   забезпечення інтеграції України  до  європейських  систем
колективної  безпеки шляхом набуття повноправного членства в
Європейському Союзі;
 
   взаємовигідну співпрацю з НАТО;
 
   забезпечення інтеграції України до євроатлантичних систем
колективної безпеки;
 
   створення умов для дієвого громадського контролю поточного
стану і процесу перебудови всього Сектору воєнної безпеки країни;
 
   посилення соціального захисту військовослужбовців у сфері
житлового  та  грошового  забезпечення,  а  також  адаптації
військовослужбовців, звільнених у запас.
 
   Для реалізації зазначених пріоритетів  учасники  Коаліції
зобов'язуються:
 
   виконати в  повному  обсязі  заходи  співробітництва  з
організацією Північноатлантичного договору;
 
   забезпечити державне фінансування  Збройних  Сил  України
відповідно до параметрів, визначених Державною програмою розвитку
Збройних Сил України;
 
   ухвалити законодавчі акти, спрямовані на продовження участі
України у військовому та військово-технічному співробітництві з
іноземними країнами;
 
   ліквідувати диспропорції   у   грошовому   забезпеченні
військовослужбовців і працівників Збройних Сил України та інших
військових формувань, передбачити виділення відповідних коштів у
Державному бюджеті;
 
   впровадити механізм    кредитування    житла    для
військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових
формувань, маючи за мету ліквідацію черги на житло, передбачити
виділення відповідних коштів у Державному бюджеті;
 
   передбачити виділення коштів у  Державному  бюджеті  для
створення фонду службового житла (для військовослужбовців Збройних
Сил України та інших військових формувань).
 
     III. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНА НАЦIОНАЛЬНА ЕКОНОМIКА
 
   Основними стратегічними орієнтирами  економічної  політики
учасники Коаліції вважають:
 
   захист українського    товаровиробника,    стимулювання
інноваційної діяльності;
 
   розробка та  реалізація  програм  розвитку  промисловості
України;
 
   підвищення доходів, заробітної плати на основі зростання
продуктивності праці та збільшення частки оплати праці у структурі
собівартості;
 
   забезпечення умов  реалізації  людського потенціалу нації
відповідно до європейських стандартів;
 
   орієнтацію соціальної стратегії на примноження  людського
капіталу шляхом розвитку науки та освіти, культури, охорони
здоров'я;
 
   зміцнення інституту власності як основи ринкової системи
господарства;
 
   всебічну підтримку підприємництва як головної рушійної сили
соціально-економічного розвитку;
 
   розвиток конкуренції  як  основного  чинника  підвищення
ефективності економіки;
 
   побудову сучасної конкурентоспроможної економіки на основі
розвитку  інвестиційної  діяльності,  заохочення  спрямування
фінансових,  технологічних  та  організаційних  ресурсів  на
інноваційні цілі;
 
   розробка та затвердження програми пріоритетних  напрямків
інноваційної політики держави терміном на 1015 років;
 
   сприяння розвитку  науки  та  впровадженню  інновацій як
основного елемента структурних  перетворень  та  забезпечення
конкурентоспроможності економіки на світовому ринку;
 
   запровадження чітких   правових   норм   для  захисту
інтелектуальної власності з одночасним посиленням на міжнародному
рівні механізмів захисту прав інтелектуальної власності суб'єктів
господарювання України;
 
   опанування сучасними бюджетними та податковими  стимулами
розвитку;
 
   забезпечення цінової  стабільності та подальшої розбудови
фінансового сектору економіки;
 
   сприяння процесам  становлення  потужного  національного
капіталу як основи національної макроекономічної стабільності та
конкурентоспроможності;
 
   підвищення ефективності управління корпоративним та державним
секторами економіки;
 
   встановлення оптимального співвідношення форм власності та
організаційних моделей господарювання;
 
   детінізацію економіки   та   легалізацію   капіталів
некримінального походження;
 
   проведення на  замовлення  Кабінету  Міністрів  України
фінансового аудиту за міжнародними стандартами всіх національних
акціонерних компаній, державних підприємств та підприємств з
контрольною часткою акцій держави;
 
   впровадження визнаних у світі принципів розкриття інформації
підприємствами  і фінансовими установами щодо їх діяльності,
зокрема з метою відстеження перехресних прав власності та інших
зв'язків між ними;
 
   створення єдиного реєстру субґєктів господарювання, в т. ч.
державних;
 
   залучення ресурсного  потенціалу  регіонів,  забезпечення
розвитку  їх  науково-технічного та інноваційного потенціалу,
подолання депресивності територій, створення умов для формування в
кожному регіоні сучасного виробничого комплексу.
 
   3.1. СОЦIАЛЬНI ТА ЕКОНОМIЧНI ПРIОРИТЕТИ
 
   АНТИIНФЛЯЦIЙНА ПОЛIТИКА ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ
СИСТЕМИ
 
   Стабільно низький рівень інфляції є однією  з  ключових
передумов  макроекономічної  стабільності.  Стабільність  та
передбачуваність динаміки інфляції сприятиме не лише стабілізації
купівельної   спроможності  населення,  в  першу  чергу,
малозабезпечених громадян, а й зниженню процентних ставок та
залученню інвестицій. Успішність антиінфляційної політики значною
мірою залежить від узгодженості дій Кабінету Міністрів України та
Національного банку України, виконавчої та законодавчої гілок
влади та переорієнтації від використання обмежувальних монетарних
заходів до ринкових методів управління сукупними пропозицією і
попитом, пріоритетного подолання немонетарних чинників інфляції.
 
   Учасники Коаліції погоджуються,  що  завданнями  Кабінету
Міністрів України та Національного банку України є:
 
   укладання Меморандуму між Кабінетом Міністрів України та НБУ
щодо узгодження дій у сфері економічної, грошово-кредитної та
валютної політики.
 
   Учасники Коаліції  погоджуються,  що  завданнями Кабінету
Міністрів України є:
 
   запровадження активного   моніторингу   добросовісності
конкуренції  на  внутрішньому  ринку  України  та оперативне
запобігання  проявам  монопольної  поведінки  як  українських
товаровиробників, так і компаній-імпортерів;
 
   розробка та впровадження (з метою зменшення собівартості
продукції шляхом скорочення числа  посередницьких  ланок  та
спрощення доступу виробників на вітчизняний ринок) комплексу
заходів щодо поліпшення інфраструктурного забезпечення ринків,
сприяння розвитку системи оптової торгівлі та товарних біржових
ринків;
 
   вжиття заходів щодо посилення державного та громадського
контролю над якістю послуг житлово-комунального господарства,
розробка порядку диверсифікації надавачів  таких  послуг  та
впровадження конкуренції у цій сфері;
 
   запровадження (з метою захисту від непередбачуваних цінових
коливань) укладання довгострокових  контрактів  і  формування
державних товарних резервів для інтервенцій на проблемних ринках
соціально значимих товарів: м'яса, цукру, зерна, нафтопродуктів.
 
   Учасники Коаліції зобов'язуються забезпечити:
 
   ухвалення Закону "Про ціни та ціноутворення", в якому слід
закріпити обмеження прямого втручання держави у ціноутворення,
визначити критерії та  умови  припустимого  адміністративного
втручання  у ціноутворення на обмежений перелік соціально й
економічно значимих товарів і послуг;
 
   ухвалення Законів  України  "Про  Державний  бюджет"  з
урахуванням наявних бюджетних обмежень; недопущення прийняття
законодавчих актів, які вимагають збільшення бюджетних видатків
понад норми, передбачені Бюджетною резолюцією.
 
   Успіх антиінфляційної політики безпосередньо пов'язаний з
підвищенням  ефективності  управління  грошовою  пропозицією,
коректним вибором цільових орієнтирів монетарної та курсової
політики.
 
   Учасники Коаліції погоджуються,  що  завданнями  Кабінету
Міністрів України та Національного банку України є:
 
   зменшення питомої ваги готівки в грошовій масі за рахунок
поширення безготівкових розрахунків населення;
 
   розвиток систем довгострокового інвестиційного кредитування
шляхом утворення мережі інвестиційних банків, а також впровадження
диференційованих регуляторних вимог щодо комерційних банків, які
здійснюють інвестиційне кредитування;
 
   стимулювання розвитку  іпотечного  кредитування,  шляхом
розбудови нормативної бази з його регулювання та налагодження
спеціальних механізмів довгострокового рефінансування іпотечних
кредитів;
 
   розвиток інструментів  страхування  валютних  ризиків  та
валютного контролю з метою попередження спекулятивних валютних
атак в умовах посилення ринкових засад процесу курсоутворення;
 
   зв'язування надлишкової ліквідності шляхом випуску НБУ цінних
паперів з привабливим рівнем прибутковості;
 
   регулярне звітування та публічне роз'яснення Національним
банком України рішень у сфері монетарної та валютної політики;
 
   створення інформаційної бази для моніторингу та звітування
суб'єктів  валютно-фінансових  відносин, передусім, фінансових
посередників, щодо обсягу, терміну та напряму  їх  валютних
операцій;
 
   запровадження механізмів,  спрямованих  на  здешевлення
кредитних ресурсів до європейського рівня.
 
   ухвалення Закону України "Про інвестиційні банки";
 
   приведення законодавства щодо функціонування фондового ринку
у відповідність до міжнародних стандартів.
 
   ПIДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТI БЮДЖЕТНОЇ ПОЛIТИКИ
 
   Бюджетна політика в Україні повинна бути узгоджена із цілями
довгострокового економічного зростання. Необхідно  запровадити
сучасні підходи та принципи адміністрування державних видатків,
які сприятимуть підвищенню ефективності витрачання  бюджетних
коштів та перетворенню бюджетної політики на дієвий інструмент
соціально-економічного розвитку в умовах ринкової економіки.
 
   Учасники Коаліції погоджуються,  що  завданнями  Кабінету
Міністрів України є:
 
   практичне запровадження системи середньострокового бюджетного
планування та розробка бюджетних планів на  середньострокову
перспективу із чіткими фіскальними та видатковими орієнтирами,
перехід в  управлінні  бюджетними  видатками  до  управління
результатами на підставі середньострокових бюджетних програм;
 
   розробка механізму  та  запровадження адресної соціальної
допомоги (у сферах транспортних та житлово-комунальних послуг);
 
   розробка заходів щодо підвищення  ефективності  бюджетних
інвестицій, зокрема -  складання  інвестиційного  бюджету  на
середньострокову перспективу;
 
   концентрація капітальних видатків  бюджету  на  створенніПоследние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка