Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про створення Коаліції демократичних сил у Верховній Раді України VI скликання

Страница 4реорганізувати третину існуючих  шкіл-інтернатів  та  дитячих
будинків у заклади нового типу; за рахунок розвитку прийомних
сімей та дитячих будинків сімейного типу, повернення дітей до
біологічних сімей, які пройшли процес соціальної реабілітації,
суттєво зменшити потребу дітей в інтернатному вихованні);
 
   реорганізувати систему притулків для неповнолітніх у центри
соціально-психологічної   реабілітації  дітей,  передбачивши
фінансування Центрів соціально-психологічної реабілітації дітей з
Державного бюджету.
 
   Одним із головних пріоритетів держави у сфері сімейної та
демографічної політики має стати подолання демографічної кризи,
досягнення сталого демографічного розвитку, докорінна якісна зміна
ціннісних пріоритетів, відтворення населення через створення умов
для  утвердження  в суспільстві духовно і фізично здорової,
матеріально забезпеченої, соціально благополучної сім'ї.
 
   З цією метою учасники Коаліції беруть на себе зобов'язання
забезпечити:
 
   прийняття Стратегії  демографічного  розвитку  України та
Державної програми підтримки сім'ї;
 
   підвищення розміру допомоги при народженні першої дитини до
12 тис. грн.; законодавче запровадження допомоги при народженні
другої дитини 15 тис. грн., третьої і наступних 25 тис. грн.;
 
   збільшення розміру допомоги багатодітним сім'ям  до  50%
прожиткового мінімуму, встановленого для дітей відповідного віку;
 
   соціальний та правовий захист материнства і батьківства;
 
   запровадження механізмів  формування  сімейних  орієнтацій
населення на підвищення престижу сім'ї, в тому числі економічну
підтримку сім'ї з використанням важелів податкової та кредитної
політики;
 
   щорічно збільшувати видатки Державного бюджету України на
фінансування житлового будівництва для молодих сімей (першочергово
багатодітних), а також обсягів кредитів, що надаються молодим
сім'ям для будівництва або придбання житла;
 
   розробку механізмів залучення позабюджетних коштів (додатково
до бюджетного фінансування) для забезпечення багатодітних сімей
житлом;
 
   запровадження короткотермінових  відпусток  чоловікам  при
народженні дитини з метою забезпечення одночасної та рівної участі
жінок та чоловіків у догляді та вихованні дітей у їх перший місяць
життя шляхом внесення змін до Закону України "Про відпустки"
( 504/96-ВР );
 
   запровадження механізму нової системи інтегрованої соціальної
допомоги, заснованої на першочерговому сприянні реалізації власних
можливостей  членів  сім'ї і лише у разі відсутності таких
можливостей надання грошової допомоги;
 
   державну підтримку сімей, які усиновили  дитину,  шляхом
запровадження:
 
   - виплати  одноразової  допомоги  при  народженні дитини
незалежно від віку усиновленої дитини;
 
   - надання одному з батьків оплачуваної 3-х місячної відпустки
по догляду за дитиною з моменту ухвалення судом рішення про
всиновлення дитини, незалежно від віку дитини.
 
   З метою попередження насильства в сім'ї учасники Коаліції
зобов'язуються:
 
   вдосконалити існуючу систему запобігання насильства в сім'ї,
зокрема щодо посилення санкцій по відношенню до осіб, які вчинили
насильства, та підвищення ефективності надання допомоги особам,
які потерпають від насильства.
 
   прийняти зміни до законодавства України з питань попередження
насильства в сім'ї, зокрема до Закону України "Про попередження
насильства в  сім'ї"  (  2789-14  )  (визначення  спеціально
уповноваженого органу з питань попередження насильства в сім'ї на
місцевому рівні) та до Кодексу України "Про адміністративні
правопорушення" ( 80731-10, 80732-10 ).
 
   З метою забезпечення умов для оздоровлення дітей та сімейного
відпочинку учасники Коаліції зобов'язуються:
 
   ухвалити Загальнодержавну комплексну Програму оздоровлення та
відпочинку дітей, молоді та сімей з дітьми;
 
   ухвалити Закон  України  "Про оздоровлення та відпочинок
дітей";
 
   унормувати діяльність дитячих оздоровчих закладів;
 
   відновити дитячі оздоровчі бази (державні комунальні дитячі
оздоровчі заклади);
 
   нормативно закріпити у бюджетах усіх рівнів статті витрат на
оздоровлення дітей соціально вразливих категорій.
 
   Основними завданнями  державної  молодіжної  політики  є
створення необхідних умов для зміцнення правових та матеріальних
гарантій молоді, допомога молодим людям у реалізації їх творчих
можливостей та ініціатив, залучення молоді до активної участі у
соціальному, економічному та гуманітарному розвитку України.
 
   З цією метою учасники Коаліції зобов'язуються:
 
   розробити та затвердити механізми стимулювання роботодавців
до створення нових робочих місць та надання першого робочого місця
випускникам вищих і професійно-технічних навчальних закладів;
 
   забезпечити розвиток мережі установ культурно-просвітницького
спрямування для молоді на селі;
 
   дотримуватися вимог "Європейської хартії щодо участі молоді в
громадському житті на місцевому та регіональному рівні";
 
   підвищити до рівня двох прожиткових мінімумів стипендії для
сиріт, які є студентами вузів чи учнями профтехучилищ;
 
   запровадити загальнонаціональну систему пільг для студентів,
в тому числі - пільговий проїзд на транспорті протягом усього
року;
 
   внести зміни до Закону України "Про сприяння соціальному
становленню та розвитку молоді в Україні" ( 2998-12 ), щодо
визначення та встановлення вікових меж молоді з 18 до 26 років, що
зумовлене загальноєвропейськими підходами та інтеграцією України
до ЄС.
 
   Провідним напрямком реформ у соціальній сфері є трансформація
політики у сфері зайнятості та ринку праці, яка забезпечить не
лише суттєве підвищення рівня життя широких верств населення, але
й формування соціальної структури, подібної до  європейських
зразків. Для реалізації поставлених завдань учасники Коаліції
зобов'язуються забезпечити:
 
   розробку та впровадження Державної програми зайнятості, яка
забезпечить створення одного мільйона робочих місць щорічно,
передбачатиме прогнозування ринку праці, випереджальне створення
нових  робочих  місць  в галузях, що розвиваються, державне
замовлення на підготовку фахівців вищими та спеціальними учбовими
закладами,  здійснення відповідної професійної перепідготовки,
заохочення децентралізованого фінансування підвищення кваліфікації
працівників;
 
   запровадження конкурсних засад відбору державних і приватних
кампаній, що здійснюють професійне навчання;
 
   розробку механізмів стимулювання підприємців до створення
нових робочих місць та гарантування надання першого робочого місця
випускникам навчальних закладів, підготовлених  за  державним
замовленням;
 
   нормативно-методичне забезпечення гнучких форм зайнятості та
оплати праці в залежності від економічних можливостей роботодавця
та бажання працівника;
 
   вжиття заходів  щодо підвищення мобільності робочої сили
шляхом поширення інформації про становище на регіональних ринках
праці, впровадження додаткових стимулів створення робочих місць в
депресивних регіонах, розвитку вахтових  методів  тимчасового
працевлаштування (в тому числі спільно з Російською Федерацією та
іншими державами СНД), демократизації ринку житла й відновлення
мережі робітничих гуртожитків тощо;
 
   запровадження громадських робіт загальнодержавного значення,
фінансованих коштами державного  бюджету  та  централізованих
позабюджетних фондів, фонду зайнятості;
 
   надання допомоги у відкритті власної справи та стимулювання
інвестицій у самозайнятість та створення робочих місць;
 
   з метою підвищення заробітної плати працівникам бюджетної
сфери запровадження Єдиної тарифної сітки ( 1298-2002-п ) в
бюджетній сфері в повному обсязі, забезпечення отримання гідної та
рівної оплати праці працівникам однакової кваліфікації з однаковим
навантаженням;
 
   підвищення упродовж 2008 року  мінімальної  зарплати  до
600 грн., а середньої до 2100 грн., встановлення з 2009 року
мінімальної заробітної плати на рівні не менше прожиткового
мінімуму;
 
   запровадження 20-відсоткової надбавки до заробітної плати
працівників сільських закладів освіти, охорони  здоров'я  та
культури;
 
   запровадження регульованого мінімуму погодинної заробітної
плати як соціального стандарту та ухвалення Закону України "Про
мінімальну погодинну заробітну плату";
 
   ухвалення нової  редакції Закону України "Про зайнятість
населення" ( 803-12 );
 
   забезпечення на державному рівні захисту інтересів громадян
України,  які  працюють  за межами країни, шляхом укладання
міжурядових угод.
 
   Потребує реформування система соціальних стандартів та пільг
окремим  категоріям  громадян. З метою впорядкування надання
соціальних послуг та пільг, налагодження єдиної системи обліку
громадян, які мають право на пільги, поглиблення адресності
державної соціальної допомоги учасники Коаліції беруть на себе
зобов'язання:
 
   завершити розробку комплексу державних соціальних стандартів,
передбачених Державним класифікатором соціальних стандартів та
нормативів ( v0293203-02 );
 
   впровадити програми поетапної заміни пільг, що виконують
функцію соціальної підтримки вразливих верств населення, адресною
допомогою;
 
   здійснити перегляд  та  за  його  результатами скасувати
законодавче забезпечення пільг, надання яких не є обґрунтованим;
 
   нормативно-методично забезпечити        диверсифікацію
постачальників соціальних послуг шляхом:
 
   встановлення мінімальних  стандартів  надання  соціальних
послуг;
 
   переходу до формування замовлення на  соціально-побутові,
психологічні,  соціально-медичні, соціально-економічні та інші
соціальні послуги на контрактній основі на підставі конкурсу;
 
   автономізації закладів соціального спрямування шляхом  їх
перетворення з бюджетних установ на комунальні підприємства зі
статусом неприбуткових організацій;
 
   запровадження методики формування замовлення  на  послугу
соціальної сфери на контрактній основі;
 
   переходу від  централізованого  регламентування  видатків
місцевих бюджетів на виконання власних повноважень до встановлення
мінімальних стандартів надання соціальних послуг;
 
   внесення змін до Закону України "Про соціальні послуги"
( 966-15 ) в частині розширення визначення "соціальної послуги",
залучення до надання соціальних послуг неприбуткових організацій,
впровадження механізмів формування угод  між  замовниками  і
постачальниками послуг соціальної сфери.
 
   Реформування системи  пенсійного  забезпечення  покликане
утвердити в Україні гідне життя людей похилого віку, посилити
оптимізм і впевненість у завтрашньому дні осіб, які працюють.
Учасники Коаліції беруть на себе зобов'язання:
 
   гарантувати розмір  мінімальної  пенсії  не  менший  за
прожитковий мінімум для непрацездатних осіб;
 
   стабілізувати солідарну систему, у тому числі через подальшу
детінізацію заробітної плати;
 
   ліквідувати спеціальні  пенсії  й  уніфікувати  принципи
нарахування трудових пенсій, прийняти єдиний пенсійний закон, що
встановлює єдині правила призначення та перерахунку пенсій;
 
   ліквідувати пільгові пенсії депутатам і міністрам;
 
   ліквідувати пенсійну зрівнялівку за рахунок вищого трудового
коефіцієнту збільшити пенсії в середньому на 35%
 
   запровадити та  розвивати накопичувальну пенсійну систему
шляхом нормативно-методичного забезпечення переходу до паралельних
систем  загальнообов'язкового  та  добровільного  пенсійного
страхування на основі персоніфікованих пенсійних внесків.
 
   Держава зобов'язана забезпечити соціальну справедливість для
кожного. Статус ветеранів війни має бути наданий усім, хто воював
за свободу і незалежність України, у т. ч. бійцям Української
Повстанської Армії. Належний соціальний захист має отримати кожен,
хто внаслідок дій тоталітарного режиму  СРСР  був  підданий
незаконним переслідуванням чи незаконно обмежений в правах. Для
реалізації цих завдань буде внесено зміни в Закони "Про статус
ветеранів війни,  гарантії їх захисту" ( 3551-12 ) та "Про
реабілітацію жертв політичних репресій" ( 962-12 ).
 
   Держава зобов'язана гарантувати повноцінний спосіб життя для
осіб з обмеженими фізичними та розумовими можливостями. Учасники
коаліції зобов'язуються забезпечити:
 
   державну підтримку спеціалізованих установ для інвалідів;
 
   гарантований доступ до ринку праці та державні замовлення для
підприємств,  де  працюють  особи з обмеженими фізичними та
розумовими можливостями;
 
   надання інвалідам соціального житла;
 
   запровадження європейських стандартів вільного пересування.
 
   Уряд упродовж двох років поверне громадянам України знецінені
вклади колишнього Ощадбанку СРСР.
 
   1.9. РЕФОРМА ЖIТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
 
   Україна потребує   негайної   та   глибокої   реформи
житлово-комунального господарства,  здійснюваної  на  основі
прогресивних економічних, науково-технічних світових досягнень, що
забезпечить високий сучасний рівень стандартів комфортного житла
для всіх громадян.
 
   З цією метою учасники Коаліції зобов'язуються:
 
   ліквідувати монополію  житлово-експлуатаційних  контор  та
сприяти залученню приватного сектору до надання  комунальних
послуг;
 
   стимулювати створення житлових кондомініумів;
 
   здійснити інвентаризацію і енергоаудит всіх основних фондів
ЖКГ, визначити знос, залишкову  балансову  вартість,  об'єми
фінансування (необхідні для відновлення та переоснащення);
 
   розробити план  заходів щодо відновлення основних фондів
житла;
 
   здійснити моніторинг аварійних об'єктів житла і комунального
господарства та розробити програму ремонтних робіт і забезпечити
фонд відселення;
 
   забезпечити встановлення  всіх  приладів  обліку  та  їх
сервісного обслуговування;
 
   реформувати систему роботи державної іпотечної установи та
забезпечити довгострокове кредитування придбання житла з вартістю
кредитів на європейському рівні;
 
   ухвалити та втілювати в життя національну програму заміни
застарілого житлового фонду  сучасним  на  основі  залучення
інвестиційних ресурсів.
 
         II. СУЧАСНА ЄВРОПЕЙСЬКА ДЕРЖАВА
 
   2.1. ЕФЕКТИВНА ПОЛIТИЧНА СИСТЕМА
 
   Запровадження європейських стандартів демократії та побудова
в Україні ефективної політичної системи потребує ухвалення нової
Конституції України.
 
   Стратегічними пріоритетами нової Конституції мають бути:
 
   оптимізація розподілу  повноважень  між  Верховною  Радою
України, Кабінетом Міністрів України і Президентом України з метою
створення дієвого балансу стримувань і противаг;
 
   чітке законодавче визначення статусу, механізмів формування
та засад діяльності Кабінету Міністрів України, прав та обов'язків
Прем'єр-міністра  України та інших членів Уряду, законодавче
врегулювання процедур здійснення ними повноважень;
 
   розвиток парламентаризму  і  його  інституційних  основ:
партійної системи та удосконалення пропорційної системи виборів до
Верховної Ради України та місцевих рад, а також законодавче
врегулювання  статусу  парламентської  більшості  (коаліції
депутатських фракцій) та парламентської опозиції;
 
   скасування недоторканності народних депутатів України шляхом
обмеження їх "імунітету" до форм їх парламентської діяльності.
 
   З цією метою учасники Коаліції зобов'язуються:
 
   невідкладно внести  проект  нової Конституції України та
забезпечити її остаточне схвалення, зокрема, передбачивши в ньому:
 
   - удосконалення  процедурних  механізмів  стримування  та
противаг між органами державної влади;
 
   - заміну інституту депутатської недоторканності інститутом
парламентського імунітету;
 
   - удосконалення процедурних норм і процесуальних гарантій
захисту прав та свобод людини і громадянина;
 
   забезпечити удосконалення Регламенту Верховної Ради України
( 3547-15 ), передбачивши в ньому, зокрема, окремий розділ про
порядок формування, права та обов'язки парламентської опозиції;
 
   ухвалити Закони України "Про Кабінет Міністрів України" (в
новій редакції) та "Про центральні органи виконавчої влади";
 
   ухвалити Закон України "Про нормативно-правові акти", з метою
встановлення ієрархії законодавчих актів;
 
   ухвалити Закон  України  "Про всеукраїнський референдум",
передбачивши в ньому виключний перелік питань, які підлягають
вирішенню на державному рівні;
 
   ухвалити Закон України "Про місцеві референдуми", в якому
обмежити перелік питань, які виносяться  на  розгляд,  лише
компетенцією місцевого самоврядування;
 
   удосконалити Закон України "Про політичні партії" ( 2365-14 )
та кодифікувати законодавство України з метою, зокрема:
 
   - розведення в часі виборів до Верховної Ради України та
органів місцевого самоврядування;
 
   - удосконалення пропорційної системи виборів, в тому числі
стосовно місцевих виборів;
 
   - запровадження обрання сільських, селищних та міських голів
на основі абсолютної більшості голосів (у два тури);
 
   - запровадження норми про конфедерацію партій за європейським
зразком;
 
   - запровадження єдиного державного реєстру виборців.
 
   2.2. РЕФОРМА ПУБЛIЧНОЇ АДМIНIСТРАЦIЇ
 
   Головною метою реформи публічної адміністрації в Україні є
поетапне створення нової моделі публічної адміністрації, яка
забезпечить становлення України як правової європейської держави з
високим рівнем життя, соціальної стабільності та демократії.
Учасники  Коаліції  розуміють,  що  демократизація  публічної
адміністрації є передумовою інтеграції України до європейських і
світових економічних  та  політичних  структур,  зокрема  до
Європейського Союзу. Влада має стати близькою до потреб і запитів
кожного громадянина, а головним пріоритетом державної політики має
бути забезпечення реалізації прав і свобод людини.
 
   РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОГО ТА ЦЕНТРАЛЬНОГО РIВНЯ ОРГАНIВ ВИКОНАВЧОЇ
ВЛАДИ
 
   Одне з основних завдань реформування системи виконавчої влади
полягає в забезпеченні конституційного статусу Кабінету Міністрів
України як вищого органу в системі виконавчої влади, що спрямовує
і координує діяльність органів виконавчої влади, через прийняття
Закону України "Про Кабінет Міністрів України" в новій редакції, в
якому, зокрема, закріпити:
 Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка