Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про створення Коаліції демократичних сил у Верховній Раді України VI скликання

Страница 2   7. Детінізація економіки та легалізація капіталів.
 
   8. Забезпечення  стабільно  низького  рівня  інфляції,
переорієнтація з використання обмежувальних монетарних заходів на
ринкові методи управління сукупними пропозицією і попитом та
пріоритетного подолання немонетарних чинників інфляції.
 
   9. Підвищення ефективності управління грошовою пропозицією,
вибір  адекватних цільових орієнтирів монетарної та курсової
політики.
 
   10. Узгодження бюджетної політики в  Україні  з  цілями
довгострокового економічного зростання та перетворення бюджетної
політики на дієвий інструмент соціально-економічного розвитку в
умовах  ринкової  економіки.  Зміцнення  бюджетів  місцевого
самоврядування шляхом децентралізації державних фінансів.
 
   11. Проведення  стабільної  та  раціональної  податкової
політики:
 
   формування справедливої, прозорої та стабільної податкової
системи, перехід від фіскальної направленості до стимулюючої, з
ефективним захистом українського виробника;
 
   затвердження на законодавчому рівні Стратегії реформування
податкової системи України на середньострокову перспективу;
 
   розробка та ухвалення Податкового кодексу України;
 
   адаптація елементів податкового законодавства України  до
законодавства Європейського Союзу і норм СОТ. Створення єдиного
правового поля діяльності суб'єктів господарювання та умов для
подальшого інтегрування України до світової спільноти.
 
   12. Iнтенсифікація інвестиційної та інноваційної діяльності:
 
   поліпшення інвестиційного  клімату, забезпечення надійного
інституційного захисту прав інвесторів, заохочення інвестиційного
спрямування коштів підприємств та населення;
 
   забезпечення інноваційної складової інвестицій;
 
   утвердження ефективної  системи  страхування інвестиційних
ризиків;
 
   стимулювання інвестицій за рахунок прискореної амортизації;
 
   стимулювання збільшення обсягів  заощаджень  громадян  та
спрямування цих коштів на інвестування економіки;
 
   визначення стратегічно важливих напрямків розвитку економіки
та створення умов для їхнього належного фінансування;
 
   запровадження системи економічних стимулів для заохочення
модернізації українського виробництва;
 
   зняття обмежень на входження в український ринок іноземних
фінансових капіталів із  врахуванням  інтересів  національної
безпеки;
 
   запровадження виключно  аукціонної системи продажу земель
несільськогосподарського призначення на конкурсній основі;
 
   модернізація науково-технологічної  сфери  та  формування
мотивації суб'єктів господарювання до інновацій.
 
   13. Активізація ресурсного потенціалу регіонів, забезпечення
розвитку їх науково-технічного та  інноваційного  потенціалу,
подолання депресивності територій.
 
   14. Забезпечення ефективного використання державного майна,
запровадження прозорого та ефективного  механізму  реалізації
державою своїх прав власника та підвищення якості управління
державним майном.
 
   15. Встановлення оптимального співвідношення форм власності
та організаційних моделей господарювання.
 
   16. Проведення  прозорої  приватизації  державного майна,
спрямування коштів, отриманих від приватизації, на задоволення
потреб подальшого розвитку суспільства.
 
   17. Розвиток ліквідного, прозорого і надійного фондового
ринку та становлення вторинного ринку цінних паперів.
 
   18. Досягнення високого рівня  енергетичної  безпеки  як
складової національної безпеки України, що передбачає:
 
   зменшення критичної залежності від єдиного джерела імпорту
енергоносіїв, диверсифікація шляхів та джерел їх постачання;
 
   збереження в державній власності магістральних нафто-  і
газопроводів, а також аміакопроводів;
 
   зниження енергоємності ВВП та перехід до енергозберігаючої
моделі національної економіки;
 
   зміцнення енергетичного  співробітництва  та  координація
енергетичної політики з Європейським Союзом;
 
   взаємовигідне співробітництво з Росією, країнами Центральної
Азії,  іншими  партнерами  в  енергопостачанні  на  основі
довготермінових,  прозорих,  взаємовигідних  домовленостей без
тіньових посередників;
 
   розвиток власної  сировинно-ресурсної  бази,  розширення
розвідки та видобутку запасів нафти та газу, створення елементів
власного циклу виробництва ядерного палива;
 
   фінансування енергозберігаючих проектів за рахунок видатків з
державного  та  місцевих  бюджетів,  а також комерціалізації
енергозбереження, запровадження системи економічного стимулювання
енергозберігаючих технологій;
 
   використання альтернативних джерел енергоносіїв (біопаливо,
вітроенергетика та інші).
 
   19. Формування конкурентоспроможного аграрного сектору:
 
   запровадження ринку землі, розробка і реалізація необхідного
комплексу заходів, що забезпечують умови функціонування ринку
землі (зокрема, завершення видачі актів на право власності на
землю, виділення земельних ділянок в натурі, створення земельного
кадастру, встановлення меж територіальних одиниць, проведення
грошової оцінки землі, механізмів регулювання ринку землі тощо);
 
   підвищення ефективності    та    конкурентоспроможності
сільськогосподарського виробництва шляхом впровадження сучасних
технологій та перехід на європейську модель забезпечення якості та
безпеки сільськогосподарської продукції;
 
   вдосконалення законодавчої бази для ефективного використання
землі, як найважливішого засобу виробництва;
 
   розробка державних  та  регіональних програм комплексного
розвитку сільських територій, удосконалення державної підтримки
розвитку підприємництва на селі, вирішення проблеми зайнятості
сільського населення;
 
   запровадження європейських механізмів і методів підтримки
виробництва,  формування прозорого ринку сільськогосподарської
продукції та продовольства;
 
   створення сприятливих  умов  для  реалізації  експортного
потенціалу аграрного сектору економіки;
 
   державна підтримка підготовки, перепідготовки і підвищення
кваліфікації спеціалістів, виконання наукових досліджень  для
аграрного сектору;
 
   створення привабливих  соціально-економічних  умов  для
забезпечення сільської місцевості кваліфікованими спеціалістами
сільського господарства, освіти, культури, охорони здоров'я та
побутового обслуговування.
 
   20. Формування зовнішньоекономічної політики  України  на
засадах пріоритетності національних економічних інтересів:
 
   поліпшення стану платіжного балансу;
 
   стимулювання експорту та виважене регулювання імпорту;
 
   захист вітчизняних економічних інтересів за кордоном.
 
   У СФЕРI ЗДIЙСНЕННЯ ЗОВНIШНЬОЇ ПОЛIТИКИ
 
   1. Дотримання  зовнішньополітичного  курсу,  визначеного
"Основними напрямами зовнішньої політики України" ( 3360-12 ) та
Законом України "Про основи національної безпеки" ( 964-15 ).
 
   2. Досягнення повноправного членства в Європейському Союзі.
 
   3. Взаємовигідна співпраця з НАТО. Набуття повноправного
членства в НАТО. Ухвалення рішення про вступ України в НАТО за
наслідками всеукраїнського референдуму.
 
   4. Збереження та зміцнення рівноправних і добросусідських
відносин з Російською Федерацією та іншими сусідніми країнами.
 
   5. Зміцнення   лідерських   позицій   України   в
Східноєвропейсько-Чорноморському регіоні.
 
   6. Забезпечення дипломатичними та іншими засобами і методами,
передбаченими міжнародним правом, захисту суверенітету і безпеки,
територіальної  цілісності та непорушності державних кордонів
України, її політичних торговельно-економічних, науково-технічних,
культурних та інших інтересів, а також законних прав громадян
України та її юридичних осіб за кордоном.
 
              Розділ 2.2.
          ПРОГРАМА ДIЯЛЬНОСТI КОАЛIЦIЇ
          (Програма діяльності Уряду)
 
   1. ЛЮДИНА ТА ЇЇ РОЗВИТОК
 
   "Кожна людина  має  право  на  вільний  розвиток  своєї
особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших
людей, та має обов'язки перед  суспільством"  цей  принцип,
закладений у  Конституції України ( 254к/96-ВР ), має стати
основним у визначенні гуманітарної стратегії розвитку України.
 
   Гармонійний розвиток людини можливий за  умови  побудови
громадянського  суспільства,  забезпечення  свободи  слова,
культурно-духовних потреб, якісної освіти та  науки,  свободи
віросповідання, сучасної медицини, безпечного довкілля, реалізації
права на працю та гарантій соціального захисту.
 
   1.1. ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПIЛЬСТВО
 
   Державна підтримка розвитку громадянського суспільства має
передбачати:
 
   налагодження плідного  діалогу  між  владою,  неурядовими
організаціями та громадянами;
 
   вчасне і публічне реагування державних органів влади на
ініціативи та звернення громадськості.
 
   Для реалізації  зазначених  пріоритетів учасники Коаліції
зобов'язуються вдосконалити нормативно-правову базу діяльності
громадських організацій, що передбачає схвалення законопроектів:
 
   "Про внесення  змін  до  Закону України "Про об'єднання
громадян";
 
   "Про відкритість та прозорість діяльності державних органів
влади та органів місцевого самоврядування";
 
   "Про соціальні послуги" (регламентація механізмів та умов
надання послуг неприбутковими організаціями);
 
   "Про непідприємницькі неприбуткові організації";
 
   "Про громадський контроль".
 
   Важливою складовою громадянського суспільства є забезпечення
свободи слова та незалежності ЗМI. З цією метою учасники Коаліції
зобов'язуються забезпечити:
 
   розвиток та захист національного інформаційного простору;
 
   створення нормативно-правової бази для проведення реформи
національної   інформаційної   сфери,  демонополізації  та
роздержавлення засобів масової інформації, забезпечення прозорості
стосунків  власності  у медіа-бізнесі, створення національної
системи суспільного мовлення як інформаційного гаранта української
демократії;
 
   запровадження соціальних гарантій для журналістів цих ЗМI;
 
   сприяння самоорганізації журналістського середовища;
 
   впровадження нормативно-правових вимог щодо укладання угод
між власниками ЗМI та журналістськими  колективами  стосовно
редакційної політики, а також прозорості у структурі володіння ЗМI
шляхом оприлюднення інформації щодо їх власників;
 
   ухвалення нової редакції Закону України "Про інформацію"
( 2657-12 ) відповідно до стандартів Ради Європи.
 
   1.2. ЯКIСНА ТА СУЧАСНА ОСВIТА
 
   Діти дошкільного віку мають бути охоплені різними формами
дошкільної освіти. Ми стимулюватимемо створення нових дитячих
садків, у т. ч. приватних. Дошкільна освіта забезпечить кожній
дитині володіння українською мовою і вивчення народних традицій.
 
   Держава має забезпечити рівний доступ до якісної середньої
освіти. Це передбачає:
 
   випереджаюче зростання зарплати освітян;
 
   цільову підтримку сільських шкіл, реалізацію у повному обсязі
програм "Вчитель"  (  379-2002-п  ),  "Шкільний  автобус"
( 31-2003-п );
 
   оптимізація мережі шкільних закладів;
 
   підключення до 2010 року всіх шкіл до мережі Iнтернет та їх
комплектація комп'ютерною технікою;
 
   осучаснення навчальних  програм  та  їх  українознавчого
наповнення;
 
   оновлення навчально-методичного  забезпечення  навчальних
закладів;
 
   вдосконалення об'єктивної системи оцінювання знань школярів
за допомогою незалежних центрів тестування.
 
   Реформування системи закладів вищої освіти відбуватиметься
шляхом:
 
   формування державного  замовлення  відповідно  до  потреб
суспільства та забезпечення його фінансування з бюджету;
 
   розширення автономії  вищих  навчальних  закладів  та
демократизації їхнього внутрішнього життя, в т.  ч.  шляхом
підвищення ролі наукових рад, обмеження часу перебування ректорів
на посадах двома термінами поспіль, посилення ролі студентського
самоврядування;
 
   адаптації української вищої школи до європейських стандартів
(Болонський процес) зі збереженням кращих набутків національної
освіти, забезпечення сумісності навчальних курсів у різних вузах
як у межах України, так і з іншими країнами Європи;
 
   створення умов для  міжнародного  обміну  студентами  та
викладачами на взаємній основі;
 
   посилення державного контролю за якістю освітнього процесу,
позбавлення ліцензій тих ВНЗ, де цей процес не  відповідає
встановленим стандартам;
 
   забезпечення пріоритетного права на отримання вищої освіти за
бюджетні кошти обдарованим дітям із малозабезпечених родин;
 
   нормативно-методичне забезпечення засад фінансування видатків
на отримання освіти.
 
   Окремим напрямком освітньої та інформаційної політики держави
має  стати  подолання  вузькорегіональних  підходів   до
загальнодержавних  проблем,  формування  і поширення на всій
території країни єдиної системи оцінок і бачень стратегічних
напрямків розвитку держави та суспільства. Важливим завданням є,
зокрема, уніфікація підручників з гуманітарних дисциплін  та
програм їх викладання в усіх освітніх закладах.
 
   З метою виконання вищевикладених завдань учасники Коаліції
зобов'язуються, зокрема, внести відповідні зміни до  Законів
України: "Про  освіту"  ( 1060-12 ), "Про дошкільну освіту"
( 2628-14 ), "Про позашкільну освіту" (  1841-14  ),  "Про
професійно-технічну освіту" ( 103/98-ВР ), "Про вищу освіту"
( 2984-14 ), запровадити незалежне зовнішнє тестування  всіх
випускників шкіл замість випускних іспитів у школах і вступних
іспитів у ВНЗ.
 
   1.3. ЕФЕКТИВНА НАУКА
 
   З метою підвищення  ролі  науки  у  розвитку  сучасного
суспільства учасники Коаліції зобов'язуються забезпечити:
 
   перетворення провідних  університетів  на сучасні наукові
центри (зокрема, шляхом створення нових компактних  наукових
підрозділів та інститутів із широким залученням студентів до
наукових досліджень);
 
   зближення академічної та  університетської  науки  шляхом
створення спільних наукових та освітніх підрозділів у рамках
єдиної загальнодержавної програми;
 
   оптимізацію співвідношення  між  державним  фінансуванням
фундаментальних  і  прикладних  досліджень  та  вдосконалення
механізмів такого фінансування на основі державних пріоритетів та
експертних висновків наукового середовища;
 
   перехід до  фінансування  науково-технологічних  розробок
переважно на основі відкритого конкурсу та забезпечення обсягів
фінансування  у  відповідності  до  Закону  України  "Про
науково-технічну діяльність" ( 1977-12 );
 
   збільшення фінансування наукових досліджень до європейських
стандартів;
 
   неперервність зв'язку в ланцюгу: фундаментальні дослідження
прикладні дослідження науково-технологічні розробки інноваційне
виробництво;
 
   самоврядність наукових установ та підрозділів, підвищення
ролі вчених рад, перехід до реальної виборності  керівників
наукових установ та обмеження часу їх перебування на посадах двома
термінами поспіль, формування партнерської моделі взаємовідносин
між державою і науковим середовищем;
 
   подальшу інтеграцію українських учених у міжнародний науковий
процес шляхом активного включення України до міжнародних наукових
програм (в тому числі на рівні Європейського Союзу), посилення
інформаційного забезпечення національних наукових центрів, зняття
наявних бюрократичних перешкод;
 
   підвищення соціального статусу науковця;
 
   забезпечення захисту прав інтелектуальної власності;
 
   ухвалення законів  України  "Про  наукові  асоціації  й
товариства", "Про автономні (наукові) університети", а також нових
редакцій  законів  України  "Про науково-технічну діяльність"
(  1977-12  ), "Про особливий режим діяльності технопарків"
( 991-14 ).
 
   1.4. КУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК СУСПIЛЬСТВА
 
   Розвиток національного  культурного  простору  -  основа
суспільної злагоди та порозуміння громадян України. Його основою
має стати курс на примирення та єднання української нації,
відродження духовних цінностей українського народу, захист та
примноження його культурних здобутків. Турбота про досягнення
зазначених цілей має стати одним з основних обов'язків держави.
 
   З метою створення цілісного національного мовно-культурного
простору, який ґрунтується на утвердженні української мови у всіх
сферах суспільного життя, учасники Коаліції зобов'язуються:
 
   ухвалити Концепцію державної мовної політики і нову редакцію
Закону "Про  мови"  (  8312-11  ),  що  базуватимуться  на
конституційному  положенні  про  забезпечення  повноцінного
функціонування державної мови на всій території України і в усіх
сферах суспільного життя, передбачаючи водночас вільний розвиток
російської та інших мов національних меншин України;
 
   привести Закон України "Про ратифікацію Європейської хартії
регіональних мов або мов меншин" (802-IV ( 802-15 ), 15 травня
2003 р.) у відповідність з метою і об'єктом Хартії ( 994_014 )
шляхом внесення в існуючий Закон ( 802-15 ) змін і доповнень.
 
   Збереження та актуалізація національної культурної спадщини
має передбачати створення належної нормативно-правової бази та
відповідне матеріально-технічне забезпечення. Для досягнення цієї
мети учасники Коаліції зобов'язуються:
 
   ухвалити Закон України "Про внесення змін та доповнень до
законів України "Про охорону культурної спадщини";
 
   забезпечити діяльність Iнституту національної пам'яті;
 
   здійснити комплекс  заходів із вдосконалення та розвитку
існуючої системи національних виставкових центрів та галерей;
 
   удвічі збільшити  фінансування  музеїв  та  бібліотек,
забезпечити  їх  технічне переобладнання і оновлення фондів;
удосконалити існуючу мережу бібліотек та музеїв у відповідності до
європейських  стандартів шляхом ухвалення законопроектів "Про
внесення змін до Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну
справу", "Про внесення змін до Закону України "Про музеї та
музейну справу";Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка