Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про створення Коаліції демократичних сил у Верховній Раді України VI скликання

Страница 12Ради України на підставі поданих до її Апарату документів,
передбачених чч. 3, 4 ст. 61 Регламенту Верховної Ради України
( 3547-15 ).
 
   1.4. Основними завданнями Коаліції є:
 
   1.4.1. Прийняття та втілення в життя Програми Коаліції.
 
   1.4.2. Iніціювання та розробка на основі Програми діяльності
Коаліції проектів законів, постанов, звернень та їх внесення до
порядку денного пленарних засідань Верховної Ради України, її
комітетів, інших робочих органів.
 
   Коаліція підтримує тільки ті законопроекти та постанови, які
пройшли узгодження в Уряді, консенсусом в Раді Коаліції та
відповідають змісту угоди про створення Коаліції.
 
   1.4.3. Проведення експертизи законопроектів, що розглядаються
у Верховній Раді України, ініціювання розробки, внесення зауважень
та пропозицій до законопроектів, що подані на друге або інше,
наступне за порядком читання.
 
   1.4.4. Формування та проведення узгодженої кадрової політики,
контроль за ефективністю роботи призначених посадових осіб та їх
відповідальності перед Коаліцією.
 
   1.4.5. Прийняття  та  поширення серед народних депутатів
України, у Верховній Раді України, у засобах масової інформації
заяв, звернень, інших документів, прийнятих Коаліцією.
 
   1.5. Народний депутат України, член фракції, що входить до
складу Коаліції, має права,  визначені  Конституцією  України
( 254к/96-ВР ), Законом України "Про статус народного депутата
України" ( 2790-12 ),  Регламентом  Верховної  Ради  України
( 3547-15 ), цією Угодою та іншими нормативними актами.
 
   1.6. Для  забезпечення  діяльності  Коаліції можуть бути
утворені необхідні робочі групи (із залученням  фахівців  у
відповідних галузях), положення про які затверджуються Радою
Коаліції депутатських фракцій.
 
   1.7. Для термінового врегулювання найактуальніших  питань
державного управління та організації роботи Верховної Ради України
Коаліція забезпечить "пакетне" голосування на пленарному засіданні
Верховної Ради України законопроектів (згідно додатку 1.0**) до
затвердження кандидатури Прем'єр-міністра України.
 
              РОЗДIЛ II.
           КЕРIВНI ОРГАНИ КОАЛIЦIЇ
 
   2.1. Керівними органами Коаліції є:
 
   2.1.1. Загальні збори Коаліції.
 
   2.1.2. Рада Коаліції.
 
   2.2. Загальні збори Коаліції:
 
   2.2.1. Загальні збори є вищим керівним органом Коаліції.
 
   2.2.2. Загальні  збори  Коаліції  складаються з народних
депутатів України - членів фракцій, що входять до Коаліції.
Загальні збори Коаліції є правомочними, якщо в них беруть участь
не менше половини народних депутатів України кожної фракції -
суб'єкта Коаліції.
 
   2.2.3. Загальні збори Коаліції збираються не менше, ніж раз
на одну парламентську сесію.
 
   2.2.4. Загальні збори Коаліції розглядають проекти рішень
тільки після попереднього розгляду і схвалення їх Радою Коаліції.
 
   2.2.5. Загальні  збори  Коаліції  можуть обговорювати та
приймати рішення або заяви з будь-якого питання, що є предметом
Верховної Ради України чи інтересу Коаліції.
 
   2.2.6. До виключних повноважень Загальних зборів Коаліції
належать такі питання:
 
   2.2.6.1. Схвалення кандидатур на посади Голови Верховної Ради
та Прем'єр-міністра України.
 
   2.2.7. Рішення Загальних зборів Коаліції приймаються виключно
на їх засіданнях. Рішення Загальних зборів Коаліції вважається
прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини загальної
чисельності кожної фракції, що є суб'єктом Коаліції.
 
   2.2.8. На Загальних зборах Коаліції, засіданнях Ради Коаліції
обов'язково ведуться протоколи, які підписуються Координатором
Коаліції. Протоколи оформлюються у триденний термін  з  дня
завершення Загальних зборів.
 
   2.3. Координатор Коаліції:
 
   2.3.1. Обов'язки Координатора Коаліції почергово, на кожній
наступній сесії Верховної Ради України, виконують  керівники
відповідних фракцій - суб'єктів Коаліції. На період відсутності
координатора його повноваження переходять до керівника фракції,
який  має бути координатором на наступній сесії. Черговість
виконання повноважень Координатора Коаліції визначається на весь
термін  повноважень  Верховної  Ради  України,  в  якій діє
парламентська більшість, сформована суб'єктами, що підписали цю
Угоду.
 
   2.3.2. До функцій Координатора Коаліції належить:
 
   2.3.2.1. Організація діяльності Коаліції.
 
   2.3.2.2. Головування на засіданнях Загальних зборів Коаліції,
Ради Коаліції.
 
   2.3.2.3. Скликання  позачергових  і  проведення  чергових
(позачергових) Засідань Коаліції.
 
   2.3.2.4. Представлення (без доручення) Коаліції на засіданнях
Погоджувальної ради депутатських фракцій Верховної Ради України, в
інших депутатських об'єднаннях, керівних органах Верховної Ради
України, інших органах державної  влади,  органах  місцевого
самоврядування, громадських та міжнародних організаціях.
 
   2.3.2.5. Право підпису від імені Коаліції за дорученням
Загальних зборів Коаліції та/або Ради Коаліції.
 
   2.3.2.6. Повідомлення Голови Верховної Ради України, керівних
органів Верховної Ради України про склад Коаліції, її цілі,
прийняті рішення тощо.
 
   2.3.2.7. Виголошення погоджених заяв від імені Коаліції.
 
   2.3.2.8. Координація роботи Секретаріату Коаліції.
 
   2.3.2.9. Внесення подання про призначення на посаду  та
звільнення  з  посади  керівника та працівників Секретаріату
Коаліції.
 
   2.3.2.10. Здійснення контролю за рішеннями Коаліції, Ради
Коаліції.
 
   2.4. Рада Коаліції:
 
   2.4.1. Рада Коаліції складається з Голови Верховної Ради
України та Прем'єр-міністра України, які після їх обрання входять
до  Ради Коаліції за посадою, голів депутатських фракцій -
суб'єктів Коаліції та з дев'ятьох інших представників від кожної
фракції,  що є суб'єктом Коаліції. Представники від фракцій
обираються на загальних зборах фракції більшістю голосів від
загального числа депутатів, з яких складається фракція.
 
   2.4.2. Формою роботи Ради Коаліції є засідання.
 
   2.4.3. Засідання Ради Коаліції можуть відбуватися за участю
Президента України.
 
   2.4.4. У засіданнях Ради Коаліції можуть брати участь члени
Кабінету Міністрів України та голови парламентських комітетів з
правом дорадчого голосу, а також інші спеціально запрошені особи.
 
   2.4.5. Рішення  Ради  Коаліції  приймаються  консенсусом
представників фракцій - суб'єктів Коаліції. Кожна з фракцій -
суб'єктів Коаліції має один голос.
 
   2.4.6. Засідання Ради Коаліції відбуваються за потребою, але
не рідше одного разу напередодні сесійного тижня.
 
   2.4.7. До компетенції Ради Коаліції відноситься:
 
   2.4.7.1. Здійснення  оперативного координування діяльністю
Коаліції.
 
   2.4.7.2. Ухвалення рішень, обов'язкових для виконання усіма
суб'єктами Коаліції з питань, що віднесені до її компетенції.
 
   2.4.7.3. Вироблення спільної позиції суб'єктів Коаліції щодо
законотворчої діяльності у Верховній Раді України або інших питань
порядку  денного; вироблення та пропонування проекту порядку
денного засідання Верховної Ради України на основі пропозицій
Уряду та Комітетів Верховної Ради України.
 
   2.4.7.4. Прийняття рішень про узгодження кадрових питань.
 
   2.4.7.7. Розгляд результатів діяльності Коаліції, Кабінету
Міністрів України та Верховної Ради України на предмет виконання
цієї Угоди, оцінка ситуації в країні.
 
   2.4.7.8. Організація підготовки та розгляд питань Загальними
зборами Коаліції, контроль за перебігом виконання  прийнятих
рішень.
 
   2.4.7.9. Забезпечення перспективного та поточного планування
роботи Коаліції.
 
   2.4.7.10. Виконання інших функцій, які не відносяться до
виключних повноважень Загальних зборів Коаліції.
 
   2.4.8. Члени Ради зобов'язані організувати обговорення в
своїх фракціях погоджених Коаліцією законопроектів та забезпечити
консолідоване голосування.
 
   2.4.9. Рада  Коаліції  приймає заяви, звернення, поширює
інформаційні, аналітичні та інші матеріали, виходячи з програмних
та організаційних принципів Коаліції.
 
              РОЗДIЛ III.
        РОЗГЛЯД КОАЛIЦIЄЮ КАДРОВИХ ПИТАНЬ
 
   3.1. Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України
відповідно до  Конституції  України  (  254к/96-ВР ) вносить
Президенту України кандидатуру на посаду Прем'єр-міністра України.
 
   3.2. Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України
відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ) вносить погоджені
пропозиції Прем'єр-міністру України щодо кандидатур до складу
Кабінету  Міністрів  України відповідно квот, затверджених в
Додатках** до цієї угоди.
 
              РОЗДIЛ IV.
       ВЗАЄМОДIЯ КОАЛIЦIЇ З ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНИ
 
   4.1. Коаліція проводить з Президентом України консультації з
будь-яких питань, що становлять державний та суспільний інтерес.
 
   4.2. Коаліція проводить з Президентом України обов'язкові
консультації з таких питань:
 
   4.2.1. Визначення Засад внутрішньої і зовнішньої політики,
прийняття програм соціально-економічного розвитку та Державного
бюджету країни.
 
   4.2.2. Внесення пропозиції щодо кандидатури на посаду Голови
Верховної Ради України та Прем'єр-міністра України.
 
   4.2.3. Обговорення  пропозицій  щодо  кандидатур,  які
призначаються  або  погоджуються  Верховною Радою України на
пропозицію Президента України.
 
   4.3. Коаліцію на  консультаціях  з  Президентом  України
представляє Рада Коаліції.
 
   4.4. Для налагодження взаємодії та співробітництва Президента
України з Коаліцією та Коаліційним Урядом, Президент України та
Коаліція можуть укласти окремий меморандум про співробітництво.
 
              РОЗДIЛ V.
     ВЗАЄМОДIЯ КОАЛIЦIЇ З ПРЕМ'ЄР-МIНIСТРОМ УКРАЇНИ,
          КАБIНЕТОМ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
   5.1. В  рамках Ради Коаліції проводяться консультації з
Прем'єр-міністром з таких питань:
 
   5.1.1. Внесення пропозицій щодо призначення кандидатур до
складу Кабінету Міністрів України; щодо призначення кандидатур на
посади керівників центральних органів виконавчої влади, керівників
державних підприємств, установ, організацій, які призначаються
Кабінетом Міністрів України; щодо призначення кандидатур на посади
голів місцевих державних адміністрацій.
 
   5.1.2. Внесення пропозицій щодо звільнення з посад членів
Кабінету Міністрів України; щодо звільнення з посад керівників
центральних органів виконавчої влади, голів місцевих державних
адміністрацій,  керівників  державних  підприємств,  установ,
організацій, які призначаються Кабінетом Міністрів України.
 
   5.1.3. Погодження Урядом з Коаліцією плану законопроектних
робіт  Уряду  та  спільне  визначення  ключових  положень
законопроектів, що будуть вноситися на розгляд Верховної Ради
України.
 
   5.1.4. З будь-яких інших питань, що становлять державний та
суспільний інтерес.
 
              РОЗДIЛ VI.
    ВЗАЄМОДIЯ КОАЛIЦIЇ З ГОЛОВОЮ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
 
   6.1. В рамках Ради Коаліції проводяться консультації  з
Головою Верховної Ради України з таких питань:
 
   6.1.1. Формування  порядку денного роботи Верховної Ради
України.
 
   6.1.2. Формування календарного плану роботи Верховної Ради
України.
 
   6.1.3. Проведення парламентських слухань та Днів Уряду у
Верховній Раді України.
 
   6.1.4. Формування керівного кадрового складу та  порядку
роботи Апарату Верховної Ради України.
 
              РОЗДIЛ VII.
           ПОГОДЖУВАЛЬНI ПРОЦЕДУРИ
 
   7.1. У разі виникнення розбіжностей між позиціями окремих
суб'єктів Коаліції, суб'єктів Коаліції та Кабінету Міністрів
України,  застосовуються  погоджувальні   процедури,   які
розпочинаються  без  спеціального  рішення  Ради Коаліції за
ініціативою будь-якої фракції, що входить до складу Коаліції,
способом укладання протоколу розбіжностей та опрацювання змісту
розбіжностей.
 
   7.2. Погоджувальні процедури включають:
 
   7.2.1. Створення  погоджувальної  групи  з  представників
фракцій, що входять до Коаліції (по 3 представника від кожної
фракції - суб'єкта Коаліції), Кабінету Міністрів України (у разі
наявності розбіжностей Коаліції з Кабінетом Міністрів України).
 
   7.2.2. Визначення предмету розгляду погоджувальної групи та
терміну її роботи.
 
   7.2.3. Розгляд питання погоджувальною групою, до роботи якої
за рішенням групи можуть долучатися також зовнішні експерти.
 
   7.2.4. Прийняття висновків погоджувальною групою та винесення
проекту рішення на розгляд Ради Коаліції.
 
   7.2.5. Прийняття Радою Коаліції рішення зі спірного питання.
 
   У разі неприйняття рішення Радою Коаліції з питання, яке
викликало розбіжності, Рада зобов'язана зібрати Загальні збори
Коаліції на вимогу хоча б одного з суб'єктів Коаліції.
 
   7.3. У разі невиконання програмних засад діяльності Коаліції,
Рада Коаліції зобов'язана скликати Збори Коаліції.
 
              РОЗДIЛ VIII.
          ЕТИКА ПОВЕДIНКИ В КОАЛIЦIЇ
 
   8.1. Прем'єр-міністр,  Голова  Верховної  Ради  та  його
заступники, міністри, посадовці, народні депутати України - члени
фракцій, що входять до складу Коаліції, у своїх діях, пов'язаних з
виконанням повноважень, на засіданнях Верховної Ради України, в
процесі роботи в Комітетах і комісіях, на посадах, при виступах в
засобах масової інформації керуються програмними принципами та
рішеннями керівних органів Коаліції, прийнятими в установленому
порядку. Не допускається публічна дискредитація офіційних рішень
органів Коаліції, Кабінету Міністрів та посадових осіб.
 
   Після прийняття  офіційного  рішення  керівними  органами
Коаліції чи Коаліційного Уряду учасники Коаліції зобов'язані їх
виконувати або залишити посади (чиновників, депутатів) за власним
бажанням у зв'язку з неприйняттям політичного курсу Коаліції.
Будь-який посадовець, який порушив цей принцип, мусить бути
замінений в обов'язковому порядку протягом двох тижнів з моменту
прийняття рішення про це загальних зборів Коаліції без порушення
кадрових квот фракцій - суб'єктів Коаліції. Відповідне рішення
ухвалюється Радою  Коаліції  консенсусом  після  відповідного
обговорення у фракціях.
 
   8.2. Народний депутат України, який є членом фракції -
суб'єкта Коаліції, зобов'язаний брати участь у зборах Коаліції та
роботі Коаліції.
 
   8.3. Народний депутат України, який є членом фракції -
суб'єкта Коаліції, має як у Верховній Раді України, так і у
Коаліції рівні права і обов'язки в обговоренні та прийнятті
рішень, за  виключенням  випадків,  передбачених  Регламентом
Верховної Ради України ( 3547-15 ) та цією Угодою.
 
   8.4. Народний депутат України, який є членом фракції -
суб'єкта Коаліції, має обов'язково дотримуватися рішень керівних
органів Коаліції.  Народний  депутат  України, який є членом
фракції - суб'єкта Коаліції, якщо він на це спеціально  та
відповідно до цієї Угоди не уповноважений, не може діяти та
виступати від імені Коаліції в цілому.
 
   8.5. Прем'єр-міністр України, інші члени Кабінету Міністрів
України, посадовці, народні депутати України, які є членами
фракцій - суб'єктів Коаліції, у своїх діях,  пов'язаних  з
виконанням службових повноважень, при виступах, в процесі роботи в
Уряді, при виступах в засобах масової інформації  керуються
програмними та організаційними принципами Коаліції.
 
   8.6. Рада Коаліції за ініціативою Прем'єр-міністра України,
Голови Верховної Ради України, народних депутатів України, які є
членами  фракцій  - суб'єктів Коаліції, а також за власною
ініціативою утворює Етичну комісію Коаліції. До складу Етичної
комісії Коаліції входять по три представники від кожної фракції -
суб'єкта Коаліції. Етична комісія зі свого складу обирає Голову
комісії та його заступника, які організовують роботу комісії.
Голова і заступник мають представляти різні фракції.
 
   8.7. До повноважень Етичної комісії Коаліції належить розгляд
дій учасників Коаліції на предмет порушення етики поведінки.
 
   8.8. За результатами розгляду питання Етична комісія Коаліції
може винести рекомендаційне рішення Раді Коаліції.
 
   8.9. За результатами розгляду питання Рада Коаліції може
винести рішення щодо:
 
   8.9.1. Оголошення попередження особі, яка порушила етику
поведінки.
 
   8.9.2. Оголошення догани особі, яка порушила етику поведінки.
 
   8.9.3. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту
постанови про звільнення особи відповідно до пункту 12 частини 1
статті 89 Конституції України ( 254к/96-ВР ).
 
   8.9.4. Рекомендації вищим органам блоків прийняття рішень
щодо позбавлення депутата депутатського мандату.
 
   8.10. Коаліція  своїм  рішенням може відкликати будь-яку
посадову особу, делеговану на цю посаду від суб'єкта Коаліції, із
займаної посади та запропонувати нову кандидатуру.
 
              РОЗДIЛ IX.
            СЕКРЕТАРIАТ КОАЛIЦIЇ
 
   9.1. Організаційно-технічне  та   інформаційно-аналітичне
забезпечення  діяльності Коаліції покладається на Секретаріат
Коаліції. Діяльність Секретаріату регламентується законодавством
України,  Регламентом  Верховної  Ради України ( 3547-15 ),
Положенням про Секретаріат Коаліції, яке затверджується Радою
Коаліції.
 
   9.2. Секретаріат  Коаліції  забезпечує  координацію  з
секретаріатами фракцій, що входять до Коаліції шляхом обміну
інформацією,  аналітичними  матеріалами,  консультаціями тощо.
Секретаріат Коаліції обов'язково надсилає Фракціям, що входять до
Коаліції, прийняті Загальними зборами Коаліції та Радою Коаліції
рішення не пізніш як через 24 години після їх прийняття.
 
              РОЗДIЛ X.
   РОЗПОДIЛ СФЕР ВIДПОВIДАЛЬНОСТI МIЖ СУБ'ЄКТАМИ КОАЛIЦIЇ
 
   10.1. Суб'єкти Коаліції вносять на посаду Прем'єр-міністра
кандидатуру Тимошенко Ю.В., кандидатуру на посаду Голови Верховної
Ради вносить НУНС, та забезпечують голосування за ці кандидатури
100% депутатів, що входять до складу їхніх фракцій.
 
   10.2. Уряд формується на паритетних засадах (50:50)  зі
збереженням рівного представництва кожної зі сторін протягом усієї
каденції Верховної Ради з урахуванням квот, передбачених п. 10.5.
Право першого вибору має та політична сила, яка отримала найбільшуПоследние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка