Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про створення Коаліції демократичних сил у Верховній Раді України VI скликання

Страница 11   - здійснення  оцінки  ефективності  структури  і  роботи
вітчизняної  науки  та  навчальних закладів, підготувавши за
результатами такої оцінки програму реструктуризації та розвитку
аграрної  науки  в  Україні, удосконалити структуру наукових
організацій із зменшенням частки адміністративно-господарюючого
персоналу відповідно до європейських стандартів;
 
   - створення системи підвищення якості державного управління,
в тому числі органів місцевого самоврядування, зокрема через
систему підготовки та перепідготовки;
 
   - формування системи сільськогосподарського дорадництва через
поєднання зусиль органів державної влади, освіти, науки  та
дорадчих служб;
 
   прийняття законодавчих актів, спрямованих на удосконалення
системи оподаткування в АПК;
 
   удосконалення системи бюджетної підтримки  АПК  з  метою
підвищення дієвості бюджетних програм та ефективності використання
бюджетних коштів, а саме:
 
   - запровадити класифікацію програм бюджетної підтримки за
критеріями:  економічний  ефект,  доступність,  зручність для
сільгоспвиробників, прозорість та об'єктивність розподілу; та
забезпечити їх максимальну комплексну оцінку за наведеними вище
критеріями;
 
   - забезпечити поступовий перехід до виплати  дотацій  з
урахуванням товарності та якості сільськогосподарської і харчової
продукції;
 
   - запровадити, відповідно Закону України  "Про  державну
підтримку сільського  господарства  України"  (  1877-15  ),
диференційовану тваринницьку та спеціальні тваринницькі дотації
для концентрації виробництва в тваринництві та забезпечення якості
тваринницької сировини;
 
   - забезпечити поступовий перехід від цінових дотацій на
фіксовані платежі (на гектар або голову худоби), які не залежать
від обсягу виробництва;
 
   вдосконалення ринкової інфраструктури та регулювання шляхом
розробки та ухвалення таких законодавчих актів:
 
   - щодо  внесення змін до Закону України "Про державний
матеріальний резерв" ( 51/97-ВР  ),  забезпечивши  формування
державного продовольчого резерву виключно Аграрним фондом України
(накопичення  і  реалізації  сільгосппродукції  Держрезервом
проводиться в межах обсягів мобілізаційного резерву);
 
   - щодо передачі сільськогосподарської продукції понад норми
мінімального накопичення з Держрезерву до Аграрного фонду;
 
   - щодо внесення змін до Закону України  "Про  державну
підтримку сільського господарства України" ( 1877-15 ) з метою:
(1) підпорядкування Аграрного фонду Кабінету Міністрів України із
формуванням наглядової ради з представників центральних органів
виконавчої влади, відповідальних за  формування  економічної,
фінансової та аграрної політики; (2) застосування інтервенцій
Аграрним фондом  виключно  для  накопичення  продрезерву  та
забезпечення балансування ринку; (3) проведення фінансових і
товарних інтервенцій для досягнення мінімальних та максимальних
цін виключно за цінами біржового товарного ринку України;
 
   внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання
розвитку ф'ючерсного ринку,  з  метою  ефективного  розвитку
ф'ючерсної торгівлі сільськогосподарською та іншою продукцією;
 
   розробку та прийняття законів України:
 
   - "Про оптові ринки худоби та плодоовочевої продукції";
 
   - "Про аукціони живої худоби";
 
   - "Про збутові та постачальницькі кооперативи в аграрному
секторі економіки" з метою розвитку кооперативних формувань,
створення сприятливих умов (в тому числі податкових) для їх
створення та функціонування;
 
   формування та ведення реєстру складських документів на зерно;
 
   впровадження ефективної фінансово-кредитної політики, а саме:
 
   - створення бюро кредитних історій в аграрному  секторі
економіки;
 
   - вдосконалення  механізмів надання компенсацій кредитних
ставок за кредитами комерційних банків з метою стимулювання їх
зниження для сільськогосподарських товаровиробників;
 
   - передбачення в проектах державних бюджетів компенсації
кредитних  ставок  комерційних  банків  при  кредитуванні
сільськогосподарських виробників в обсягах, що гарантуватимуть
вільний доступ сільськогосподарських товаровиробників до кредитних
ресурсів за пільговими ставками;
 
   - стимулювання розвитку кооперативних банків та кредитних
спілок в сільській місцевості;
 
   - вдосконалення  законодавчого  і  нормативно-правового
забезпечення лізингових операцій з метою збільшення доступності і
привабливості для сільськогосподарських товаровиробників;
 
   - внесення змін до Закону України "Про державну підтримку
сільського господарства" ( 1877-15 ) щодо вдосконалення системи
страхування, зокрема в частині переліку страхових продуктів та
ставок страхових внесків, що підлягають компенсації;
 
   - захист внутрішнього ринку методами тарифного і нетарифного
регулювання (на постійні основі) за результатами моніторингу
зовнішньоекономічної діяльності;
 
   удосконалення координації в сфері контролю якості й безпеки
сільськогосподарської сировини та  харчової  продукції  через
ухвалення законів України щодо:
 
   - визначення нових принципів і вимог до безпеки харчових
продуктів та інформування споживачів про їх властивості, а також
щодо  контролю,  який  має  здійснюватися  єдиним спеціально
уповноваженим органом з перевірки відповідності  вимогам  та
стандартам, забезпечивши гармонізацію такого закону з відповідними
європейськими регламентами;
 
   - змін до деяких законодавчих актів України  з  питань
підтвердження відповідності продукції з метою приведення їх норм у
відповідність із європейськими правилами та стандартами;
 
   зменшення енергозалежності       сільськогосподарського
виробництва, а саме:
 
   - забезпечити  розробку  та прийняття державних програм,
спрямованих на впровадження  енергозберігаючих  технологій  в
агропромисловому  комплексі, врахувати необхідність реалізації
зазначених програм при підготовці та прийнятті проектів бюджетів;
 
   - провести комплексний  порівняльний  аналіз  доцільності
прискореного розвитку виробництва в Україні відновлювальних видів
енергії з економічної, технологічної та сировинної точки зору;
 
   - за результатами такого аналізу внести зміни до чинного
законодавства щодо стимулювання розвитку відновлювальних джерел
енергії, розробити та реалізувати комплекс заходів з виробництва
альтеративних видів енергії, передбачивши відповідне бюджетне
фінансування;
 
   інтеграцію аграрного сектору у Світову організацію торгівлі
та європейське співтовариство.
 
   Ефективне використання   ресурсного  та  інвестиційного
потенціалу земель як життєвого середовища і основного засобу
виробництва
 
   З метою відновлення соціальної справедливості щодо можливості
розпоряджатися землею жителів сільської місцевості  (особливо
похилого   віку),  зростання  інвестиційної  привабливості
сільськогосподарського виробництва, учасники Коаліції беруть на
себе зобов'язання:
 
   забезпечити реалізацію та захист прав селян на землю шляхом
повної персоніфікації власників та користувачів земельних ділянок
сільськогосподарського призначення, що передбачає:
 
   - спрощення процедури оформлення права власності на землю та
майно для селян; зменшення ставки податку на земельну спадщину для
селян;
 
   - якнайшвидше завершення видачі державних актів на право
власності на землю громадянам власникам сертифікатів на право на
земельну   частку   (пай)   та   інвентаризацію   земель
сільськогосподарського призначення;
 
   - ведення єдиного державного реєстру прав на нерухоме майно
та прийняття відповідних розпорядчих документів Міністерством
юстиції та Кабінетом Міністрів України;
 
   - створення загальнодержавного уніфікованого кадастру землі в
електронному вигляді;
 
   - створення земельно-інформаційного банку даних;
 
   - розробку і реалізацію державної програми, спрямованої на
концентрацію земельних масивів, з метою створення оптимального
землекористування і раціонального управління земельними ресурсами;
 
   - законодавче  обмеження  для  однієї  юридичної  особи
максимального розміру земельних масивів в процентах до площі
землекористування відповідних територіальних одиниць, при набутті
права власності;
 
   - внесення змін до Закону України "Про  оренду  землі"
( 161-14 ), передбачивши мінімальний термін дії договорів оренди
сільськогосподарських угідь на період ротації основної сівозміни
згідно з проектом землеустрою (але не менше 5 років);
 
   - законодавче  визначення  юридичного  статусу особистого
селянського господарства та домогосподарства з метою надання їм
можливості  долучитись  до  програм  державної  підтримки та
обов'язкового державного пенсійного страхування;
 
   - законодавче врегулювання передачі власниками земельних паїв
в управління державним фондам (в тому числі Пенсійному фонду) з
метою забезпечення гарантованої виплати орендної плати;
 
   до завершення  дії  мораторію  на   продаж   земель
сільськогосподарського призначення забезпечити формування цілісної
структури ринку земель шляхом:
 
   - прийняття  законів  України  "Про  ринок   земель
несільськогосподарського призначення", "Про особливості обороту
земель  сільськогосподарського  призначення",  "Про  державний
земельний кадастр";
 
   - спрощення порядку набуття права власності на земельні
ділянки   несільськогосподарського   призначення   спільними
підприємствами,  іноземними  юридичними особами та іноземними
громадянами;
 
   - ухвалення Тимчасового порядку проведення земельних торгів
земель  несільськогосподарського  призначення  та  організації
аукціонної діяльності (для невідкладного врегулювання питань,
пов'язаних з врахуванням специфіки правовідносин в сфері земель
несільськогосподарського призначення);
 
   забезпечити розвиток  земельного  іпотечного  кредитування
шляхом:
 
   - внесення змін до законів України "Про іпотеку" ( 898-15 )
та "Про оренду землі" ( 161-14 ) щодо можливості застави майнових
прав на земельні ділянки для одержання кредитів, в тому числі
довгострокових;
 
   - розробки та затвердження нормативно-правових актів щодо
вдосконалення  системи  оцінки  земель  сільськогосподарського
призначення та вдосконалення процедур підтвердження майнових прав
на земельні ділянки сільськогосподарського призначення;
 
   врегулювати основні засади та визначити порядок здійснення
права державної та комунальної власності, управління об'єктами
права державної та комунальної власності, в т. ч. територіальних
громад, а саме:
 
   - провести інвентаризацію земель державної та комунальної
власності з метою встановлення меж адміністративно-територіальних
утворень (областей, районів, міст, селищ, сіл) і введення нового
механізму щодо їх управління; здійснення розмежування земель
державної та комунальної власності, посилення відповідальності за
використання земельних ресурсів і зміцнення економічної бази
місцевого самоврядування;
 
   - ухвалити закони України "Про  державну  інвентаризацію
земель",  "Про управління землями державної власності", "Про
порядок викупу земель для суспільних потреб";
 
   - переглянути існуючі пільги по платі за землю та забезпечити
використання надходжень від плати за землю відповідно до Закону
України "Про плату за землю" ( 2535-12 );
 
   забезпечити охорону та  раціональне  використання  земель
шляхом:
 
   - ухвалення Закону України "Про загальнодержавну програму
використання та охорони земель";
 
   - прийняття законів України "Про зонування та районування
земель", "Про ґрунти";
 
   - завершення  інвентаризації земель сільськогосподарського
призначення та законодавчого унормування виведення з обороту
деградованих та непридатних для ведення сільського господарства
земель та передбачити на це необхідні бюджетні кошти;
 
   - контролю за переведенням земель  сільськогосподарського
призначення в інші категорії;
 
   - розроблення  системи вторинного освоєння запущених (не
деградованих)  сільськогосподарських  земель,  у  тому  числі
меліорованих,  шляхом  підтримки  фермерських  господарств  і
новостворюваних сільськогосподарських підприємств;
 
   - проведення суцільної агрохімічної паспортизації  земель
сільськогосподарського призначення,           складання
еколого-агрохімічного паспорту полів,  земельних  ділянок  та
розроблення на їх основі науково обґрунтованих рекомендацій по
ефективному та безпечному застосуванню агрохімічних  засобів;
видача  власникам  землі  документів  державного  зразка
відбуватиметься лише за умови дотримання обґрунтованого регламенту
господарювання на землі.
 
   IV. УКРАЇНА I СВIТ
 
   Учасники Коаліції  підтверджують  відданість  України  її
міжнародним зобов'язанням та беруть на себе відповідальність за
продовження  закріпленого  чинним  законодавством  України
зовнішньополітичного курсу, що включає в себе стратегічні цілі
європейської інтеграції та ухвалення рішення про вступ України в
НАТО, при збереженні рівноправних та добросусідських відносин з
Російською Федерацією та іншими сусідніми країнами, зміцненні
лідерських позицій України в  Східноєвропейсько-Чорноморському
регіоні.
 
   Політика Коаліції демократичних сил у сфері зовнішніх зносин
полягає в утвердженні  і  розвитку  України  як  незалежної
демократичної держави шляхом забезпечення дипломатичними та іншими
засобами і методами, передбаченими міжнародним правом, захисту
суверенітету і безпеки, територіальної цілісності та непорушності
державних кордонів України, її політичних торговельно-економічних,
науково-технічних, культурних тощо інтересів, а також законних
прав громадян України та її юридичних осіб за кордоном.
 
   Стратегічними завданнями є набуття членства у Європейському
Союзі та забезпечення енергетичної незалежності України.
 
   Пріоритетними завданнями  є  завершення  процесу  набуття
членства України в СОТ, започаткування переговорів з ЄС про зону
вільної торгівлі між Україною та ЄС, а також взаємовигідна
співпраця з НАТО та набуття повноправного членства в НАТО.
Ухвалення  рішення  про вступ України в НАТО за наслідками
всеукраїнського референдуму.
 
   Учасники Коаліції зобов'язуються забезпечити:
 
   ратифікацію підписаних  Кабінетом   Міністрів   України
міжнародних  угод,  меморандумів  та  інших  міжнародних
договірно-правових документів;
 
   ухвалення нормативних актів і законів України, необхідних для
приєднання України до Плану дій щодо набуття членства (ПДЧ) в НАТО
та неухильне виконання цього Плану;
 
   завершення виконання комплексу зобов'язань України  перед
Радою Європи в їх законодавчій частині, включаючи приведення
Закону України "Про ратифікацію Європейської хартії регіональних
мов або мов меншин" (802-IV ( 802-15 ), 15 травня 2003 р.) у
відповідність з метою і об'єктом Хартії ( 994_014 ) шляхом
ухвалення змін і доповнень до нього;
 
   виконання Закону  України  "Про загальнодержавну програму
адаптації законодавства України до законодавства Європейського
Союзу" ( 1629-15 ) в частині ухвалення відповідних урядових
законопроектів;
 
   ухвалення Закону України "Про засади зовнішніх  зносин",
положення якого мають в числі іншого підтвердити як незмінність
курсу України на європейську та  євроатлантичну  інтеграцію,
кінцевою метою якого є членство нашої держави у НАТО та ЄС, так і
стратегічну важливість розбудови рівноправних і взаємовигідних
відносин з Російською Федерацією, Польщею та США.
 
   Учасники Коаліції  погоджуються,  що  завданнями Кабінету
Міністрів України є:
 
   завершення договірно-правового оформлення державних кордонів
України.   Зокрема,   завершення   виконання   сторонами
внутрішньодержавних процедур, повґязаних із набранням чинності
Договором між Україною і Республікою Білорусь про державний кордон
( 112_004 ) від 12 травня 1997 р. Організація робіт з демаркації
українсько-білоруського та  українсько-російського  державного
кордону. Завершення демаркації українсько-молдовського державного
кордону. Завершення переговорів із розмежування континентального
шельфу та визначення виключних економічних зон з  Румунією.
Завершення переговорів та підписання угоди з Російською Федерацією
щодо делімітації акваторії Азовського моря та Керченської протоки;
 
   завершення процедур, пов'язаних із перетворенням ГУАМ  у
повноцінну міжнародну організацію;
 
   продовження співробітництва в рамках Спільноти демократичного
вибору як міжнародного форуму, що має забезпечити реалізацію
ціннісного виміру зовнішньої політики України як держави, відданої
ідеалам демократії, верховенства права та прав людини;
 
   продовження миротворчої  діяльності  в  рамках  чинного
законодавства України;
 
   продовження переговорів на основі українського плану мирного
врегулювання придністровської проблеми та відповідних  рішень
Республіки Молдова у розширеному (за участю США і ЄС) форматі.
Сприяння структурним  змінам  та  процесу  демократизації  в
Придністровському  регіоні Республіки Молдова під міжнародним
контролем для забезпечення реалізації демократичних стандартів,
основних прав і свобод громадян;
 
   забезпечення виконання  заходів,  визначених  Державною
програмою інформування громадськості з питань євроатлантичної
інтеграції України ( 1433/2003 );
 
   забезпечення виконання угод між Україною та НАТО в рамках
Меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України і
штабом Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО
на Атлантиці та штабом Верховного головнокомандувача об'єднаних
збройних сил НАТО в Європі ( 950_005 );
 
   забезпечення створення та функціонування повномасштабної зони
вільної торгівлі між Україною, Російською Федерацією та іншими
державами СНД;
 
   започаткування переговорів з Євросоюзом про створення зони
вільної торгівлі між Україною та ЄС одразу після вступу до СОТ;
 
   поглиблення стратегічного  партнерства   з   Російською
Федерацією, Польщею та США на основі загальновизнаних принципів
міжнародного права;
 
   підвищення ефективності використання транзитного потенціалу
України шляхом модернізації і подальшої розбудови національної
транспортної мережі та її інтегрування до загальноєвропейської
інфраструктури;
 
   продовження і (або) започаткування переговорів з країнами, де
працює значна частина українських громадян, з метою підписання
міжурядових угод щодо їх соціального захисту.
 
 
        РЕГЛАМЕНТ КОАЛIЦIЇ ДЕМОКРАТИЧНИХ СИЛ
 
              РОЗДIЛ I.
     ЗАГАЛЬНI ЗАСАДИ УТВОРЕННЯ ТА ДIЯЛЬНОСТI КОАЛIЦIЇ
 
   1.1. Коаліція демократичних сил у Верховній Раді України
(далі Коаліція) - це добровільне об'єднання депутатських фракцій,
яке формується у Верховній Раді України за результатами виборів,
на основі узгодження їх політичних позицій. До складу Коаліції
входить більшість народних депутатів України від конституційного
складу Верховної Ради України. Суб'єктами Коаліції є фракції Блоку
Юлії Тимошенко та "Наша Україна Народна Самооборона" у Верховній
Раді України.
 
   1.2. Коаліція формується на період повноважень Верховної Ради
України,  в  якій  діє  парламентська  більшість, сформована
суб'єктами, що підписали цю Угоду.  Всі  учасники  Коаліції
зобов'язані забезпечувати її стабільну та злагоджену роботу.
 
   1.3. Коаліція вважається сформованою з моменту офіційного
оголошення про це головуючим на пленарному засіданні ВерховноїПоследние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка