Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження плану заходів щодо реалізації положень Концепції розвитку державного внутрішнього фінансового контролю на 2005-2009 роки

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
         від 16 листопада 2005 р. N 456-р
                Київ
 
 { Розпорядження втратило чинність на підставі Розпорядження КМ
  N 1347-р ( 1347-2008-р ) від 22.10.2008 }
 
     Про затвердження плану заходів щодо реалізації
       положень Концепції розвитку державного
        внутрішнього фінансового контролю
            на 2005-2009 роки
 
 
 
   1. Затвердити план заходів щодо реалізації положень Концепції
розвитку державного  внутрішнього  фінансового  контролю  на
2005-2009 роки, схваленої  розпорядженням  Кабінету  Міністрів
України від 24 травня 2005 р. N 158 ( 158-2005-р ) (Офіційний
вісник України, 2005 р., N 22, ст. 1224), що додається.
 
   2. Міністерствам  та  іншим  органам  виконавчої  влади
забезпечити  виконання затвердженого цим розпорядженням плану
заходів та повідомляти щороку до 1 грудня про стан справ Мінфін
для інформування до 31 грудня Кабінету Міністрів України.
 
 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ЄХАНУРОВ
 
   Iнд. 34
 
 
                    ЗАТВЕРДЖЕНО
             розпорядженням Кабінету Міністрів України
               від 16 листопада 2005 р. N 456-р
 
              ПЛАН ЗАХОДIВ
      щодо реалізації положень Концепції розвитку
      державного внутрішнього фінансового контролю
         на 2005-2009 роки ( 158-2005-р )
 
 
------------------------------------------------------------------
Найменування заходу¦Відповідальні за¦ Строк  ¦   Очікувані
          ¦  виконання  ¦виконання,¦  результати
          ¦        ¦  роки  ¦
------------------------------------------------------------------
               I етап
 
     Нормативно-правове та методологічне забезпечення
 
1. Розроблення   Мінфін      2006    визначення
проектів Законів  ГоловКРУ          єдиних понять у
України "Про    Мінекономіки        законодавстві
фінансовий     Державне          з питань
контроль" та    казначейство        фінансового
"Про державний   Держмитслужба        контролю;
внутрішній     Державна          чіткий розподіл
фінансовий     податкова          завдань, функцій
контроль"      адміністрація        та повноважень між
          Мін'юст           органами, що
          інші центральні       здійснюють
          органи           державний
          виконавчої         фінансовий
          влади разом з        контроль;
          Рахунковою         визначення
          палатою           процедури
          та європейськими      взаємодії цих
          експертами         органів;
                        визначення форм та
                        методів
                        фінансового
                        контролю;
                        визначення нових
                        концептуальних
                        засад організації
                        системи державного
                        внутрішнього
                        фінансового
                        контролю,
                        складовими якого є
                        внутрішній
                        контроль і
                        внутрішній аудит
 
2. Підготовка    Мінфін      2006-2007 визначення єдиних
нормативно-     ГоловКРУ          правових засад
правових актів   Мінекономіки        здійснення
про внесення змін  Мін'юст           фінансового
до законодавства  інші            контролю
у сфері державного центральні
фінансового     органи
контролю та     виконавчої
сприяння прийняттю влади разом з
відповідних законів Рахунковою
згідно з планом   палатою та
заходів,      європейськими
затвердженим    експертами
постановою Кабінету
Міністрів
України від
6 травня 2005 р.
N 324
( 324-2005-п )
 
3. Розроблення   ГоловКРУ     2006-2007 запровадження
стандартів     Мінфін           єдиних підходів та
внутрішнього    Мін'юст разом з       процедури
контролю і     Рахунковою         здійснення
внутрішнього    палатою та         внутрішнього
аудиту, положень  європейськими        контролю і
етики внутрішнього експертами         внутрішнього
аудитора та                   аудиту;
подання їх на                  визначення
розгляд Кабінету                системних і
Міністрів України                регламентних
                        підходів до
                        проведення
                        оцінки процесів
                        управління та
                        підвищення їх
                        ефективності
 
4. Визначення    ГоловКРУ     2006-2007 визначення
критеріїв      Мінфін           оптимальної
розрахунку                   чисельності
оптимальної                   працівників
чисельності                   служб внутрішнього
працівників служб                аудиту для
внутрішнього                  забезпечення його
аудиту                     ефективності
 
5. Розроблення   ГоловКРУ     2006-2007 зниження ризиків
методології     Мінфін           у сфері державного
управління                   управління
ризиками у сфері
внутрішнього
контролю і
внутрішнього
аудиту
 
6. Розроблення   ГоловКРУ     2006    створення умов для
проекту постанови  Мінфін           здійснення
Кабінету Міністрів               внутрішнього
України про                   аудиту в
утворення в                   міністерствах,
міністерствах,                 інших центральних
інших центральних                органах виконавчої
органах виконавчої               влади
влади служб
внутрішнього
аудиту
 
         Організаційно-структурні зміни
 
1. Утворення у   Мінфін      2005    реформування
Мінфіні підрозділу               системи державного
з питань                    внутрішнього
реформування                  фінансового
системи державного               контролю;
внутрішнього                  визначення
фінансового                   ефективності
контролю та оцінки               функціонування
ефективності                  систем
функціонування                 внутрішнього
систем внутрішнього               контролю і
контролю і                   внутрішнього
внутрішнього                  аудиту;
аудиту, спрямування               координація
та координації                 централізованого
централізованого                внутрішнього
внутрішнього аудиту               аудиту
 
2. Утворення у   ГоловКРУ     2005    забезпечення
ГоловКРУ підрозділу Мінфін           ефективного
з питань                    функціонування
гармонізації та                 систем
аналізу                     внутрішнього
ефективності                  контролю і
функціонування                 внутрішнього
систем                     аудиту
внутрішнього
контролю і
внутрішнього аудиту
 
     Підготовка кадрів та інформаційне забезпечення
 
1. Розроблення   ГоловКРУ     2006-2007 визначення
навчальних програм Мінфін           стратегічних
з внутрішнього                 напрямів
аудиту та програми               навчання та
сертифікації                  підвищення
аудиторів з                   кваліфікації
урахуванням                   працівників служб
міжнародних                   внутрішнього
зразків                     аудиту, єдиних
                        умов та порядку
                        сертифікації
 
2. Проведення    -"-       -"-    забезпечення
засідань за                   належного
"круглим столом",                сприйняття,
брифінгів,                   розуміння та
конференцій,                  відповідального
консультацій та                 ставлення до
інших заходів за                подальшого
участю                     розвитку системи
представників                  державного
Кабінету Міністрів               внутрішнього
України, інших                 фінансового
органів державної                контролю органами
влади та                    державної влади та
громадськості                  громадськістю
 
               II етап
 
         Організаційно-структурні зміни
 
1. Утворення служб
внутрішнього
аудиту:
 
в міністерствах,  Мінфін      2007    функціонування
інших        ГоловКРУ          служб внутрішнього
центральних     інші            аудиту
органах виконавчої центральні
влади        органи
          виконавчої
          влади
 
в інших       головні     2008    функціонування
розпорядниках    розпорядники        служб внутрішнього
бюджетних коштів  бюджетних          аудиту
(за рішенням    коштів
головного      Мінфін
розпорядника    ГоловКРУ
бюджетних коштів)
 
в місцевих органах місцеві органи  після    -"-
виконавчої влади  виконавчої    прийняття
          влади      Закону
          Мінфін      України
          ГоловКРУ     "Про
                   державний
                   внутрішній
                   фінансовий
                   контроль"
 
в державних     державні     -"-     -"-
цільових фондах   цільові
          фонди
          Мінфін
          ГоловКРУ
 
на державних    міністерства,  -"-     -"-
підприємствах    інші
          центральні
          органи
          виконавчої
          влади
          разом з
          державними
          підприємствами
          Мінфін
          ГоловКРУ
 
на комунальних   місцеві органи  -"-     -"-
підприємствах    виконавчої
          влади разом
          з органами
          місцевого
          самоврядування
          та комунальними
          підприємствами
          Мінфін
          ГоловКРУ
 
в акціонерних і   органи      після   функціонування
холдингових     управління    прийняття служб
компаніях, інших  акціонерних і  Закону   внутрішнього
суб'єктах      холдингових   України  аудиту
господарювання,   компаній, інших "Про
у статутному    суб'єктів    державний
фонді яких більш  господарювання, внутрішній
50 відсотків    у статутному   фінансовий
акцій (часток,   фонді яких    контроль"
паїв) належить   більш як
державі та     50 відсотків
суб'єктам      акцій (часток,
комунальної     паїв) належить
власності      державі та
          суб'єктам
          комунальної
          власності
          Мінфін
          ГоловКРУ
 
2. Підготовка    Мінфін      2008    посилення боротьби
пропозицій щодо   ГоловКРУ          з шахрайством у
відокремлення від                фінансово-
структури                    бюджетній сфері
ГоловКРУ
підрозділу, який
здійснює
інспектування за
зверненнями
правоохоронних
органів і судів,
та утворення
самостійного
державного органу
з наданням йому
повноважень
взаємодіяти з
Комісією ЄС з
питань боротьби
з шахрайством
 
     Кадрове та інформаційно-технічне забезпечення
 
1. Організація   Мінфін      2008    підвищення рівня
та проведення    ГоловКРУ          фахової підготовки
навчання                    працівників служб
працівників служб                внутрішнього
внутрішнього                  аудиту в органах
аудиту з питань                 державного сектору
здійснення
внутрішнього
контролю і
внутрішнього
аудиту
 
2. Запровадження  -"-       -"-      -"-
сертифікації
працівників служб
внутрішнього
аудиту за
міжнародними
стандартами
 
3. Створення єдиної -"-       -"-    інформаційне
бази даних з питань               забезпечення
здійснення                   прийняття
внутрішнього                  управлінських
аудиту                     рішень
 
               III етап
 
1. Підбиття     -"-       2009    удосконалення
підсумків                    системи
реформування                  державного
системи                     внутрішнього
державного                   фінансового
внутрішнього                  контролю
фінансового
контролю,
визначення
пріоритетів її
подальшого
розвитку на
загальнодержав-
ному та
регіональному
рівнях відповідно
до тенденцій
соціально-
економічного
розвитку країни
та стратегічних
пріоритетів
Кабінету Міністрів
України
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка