Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на топографію інтегральної мікросхеми та видачу ліцензії на використання топографії інтегральної мікросхеми

        МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ I НАУКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 577 від 03.08.2001         Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   17 серпня 2001 р.
                   за N 719/5910
 
 
       Про затвердження Iнструкції про подання,
       розгляд,  публікацію та внесення  до
       реєстру відомостей про передачу права
       власності  на топографію інтегральної
       мікросхеми та  видачу  ліцензії  на
       використання  топографії  інтегральної
              мікросхеми
 
   { Iз змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
                       освіти і науки
    N 704 ( z1006-03 ) від 22.10.2003
    N 54 ( z0351-08 ) від 31.01.2008 }
 
 
 
   Відповідно до Закону України "Про охорону прав на топографії
інтегральних мікросхем" ( 621/97-ВР ) Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Iнструкцію про порядок подання,  розгляду,
публікації та внесення до реєстру відомостей про передачу права
власності на топографію інтегральної мікросхеми та видачу ліцензії
на  використання  топографії інтегральної мікросхеми (далі -
Iнструкція), що додається.
 
   2. Державному департаменту інтелектуальної власності подати
Iнструкцію до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.
 
   3. Державному  департаменту  інтелектуальної  власності
опублікувати Iнструкцію  в  офіційному  бюлетені  "Промислова
власність".
 
   4. Визнати такими, що втратили чинність:
   - наказ Державного  патентного  відомства  України  "Про
затвердження Iнструкції про розгляд та реєстрацію договору про
передачу права власності на топографію інтегральної мікросхеми та
ліцензійного договору на використання топографії інтегральної
мікросхеми" від 9 березня 1998 року N 21  (  z0382-98  ),
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 червня 1998 року
за N 382/2822;
   - пункти 1.3, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 наказу Міністерства освіти
і науки України "Про внесення змін до нормативних документів
Держпатенту України" ( z0577-00 ) від 16 серпня 2000 року N 392,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 4 вересня 2000 року
за N 577/4798.
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на голову
Державного департаменту інтелектуальної власності Паладія М.В.
 
 Т.в.о. міністра                  А.Г. Богомолов
 
                   Затверджено
                   Наказ Міністерства освіти і
                   науки України
                   03.08.2001 N 577
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   17.08.2001
                   за N 719/5910
 
 
              Iнструкція
   про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру
   відомостей про передачу права власності на топографію
   інтегральної  мікросхеми  та  видачу ліцензії  на
   використання  топографії  інтегральної  мікросхеми
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Ця Iнструкція, розроблена відповідно до Закону України
"Про охорону  прав  на  топографії  інтегральних  мікросхем"
( 621/97-ВР ) (далі - Закон), Положення про Державний департамент
інтелектуальної  власності,  затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 20 червня 2000 року N 997 ( 997-2000-п ),
визначає  процедуру  подання  до  Державного  департаменту
інтелектуальної власності (далі - Держдепартамент), що діє у
складі Міністерства освіти і науки України, розгляду, публікації
та внесення до Державного реєстру України топографій інтегральних
мікросхем (далі - реєстр) відомостей про передачу права власності
на зареєстровану топографію інтегральної мікросхеми (далі  -
топографія IМС) та видачу дозволу (ліцензії) на використання
топографії IМС.
   1.2. Передача права власності на топографію IМС здійснюється
на підставі договору про передачу права власності на топографію
IМС (далі - договір).
   Видача ліцензії на використання топографії IМС здійснюється
на підставі ліцензійного договору про використання топографії IМС
(далі - ліцензійний договір).
   Передача права власності на топографію IМС та видача ліцензії
на використання топографії IМС здійснюються в межах строку дії
свідоцтва на топографію IМС (далі - свідоцтво).
   1.3. Договір та ліцензійний договір уважаються дійсними, якщо
вони укладені в письмовій формі і підписані сторонами.
   
   ( Пункт 1.4 виключено на підставі Наказу Міністерства освіти
і науки N 704 ( z1006-03 ) від 22.10.2003 )
 
   1.4. На підставі ліцензійного договору власник топографії IМС
(ліцензіар) може видати будь-якій особі (ліцензіату) включно або
невиключну ліцензію на використання топографії IМС.
   Ліцензіат, якому власником топографії IМС передано право на
використання топографії IМС за договором про виключну ліцензію,
відомості про яку опубліковані в офіційному бюлетені "Промислова
власність" (далі - бюлетень) та унесені до реєстру (далі - власник
виключної ліцензії), може в межах строку дії виданої ліцензії та в
обсязі переданих йому прав видавати ліцензію на використання
топографії IМС за умови надання йому такого права власником
топографії IМС. ( Абзац другий пункту із змінами, внесеними згідно
з Наказом Міністерства освіти і науки N 704 ( z1006-03 ) від
22.10.2003 )
   1.5. Дії, пов'язані з поданням до Держдепартаменту відомостей
про  передачу  права  власності  на  топографію IМС, можуть
здійснювати:  сторона  договору;  представник  у  справах
інтелектуальної власності (патентний повірений) чи інша довірена
особа, які діють за дорученням сторони договору. ( Абзац перший
пункту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти
і науки N 704 ( z1006-03 ) від 22.10.2003 )
   Дії, пов'язані з поданням до Держдепартаменту відомостей про
видачу дозволу (ліцензії) на використання топографії IМС, можуть
здійснювати:  сторона  договору;  представник  у  справах
інтелектуальної власності (патентний повірений) чи інша довірена
особа, які діють за дорученням сторони договору. ( Абзац другий
пункту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти
і науки N 704 ( z1006-03 ) від 22.10.2003 )
   1.6. Якщо власником топографії IМС є декілька осіб, то всі
дії, пов'язані з передачею права власності на топографію IМС та
наданням ліцензії на використання топографії IМС, визначаються
угодою між ними, а право на підписання документів, які подаються
до Держдепартаменту, може бути надане одній особі за наявності
відповідної довіреності.
   1.7. Якщо один або більше, але не  всі,  співвласників
топографії IМС бажають передати своє право власності на топографію
IМС на користь інших співвласників, то договір укладається між
співвласниками,  які  передають  право  власності, та іншими
співвласниками.
 
     2. Документи, що подаються до Держдепартаменту
 
   2.1. Для публікації в бюлетені та внесення до реєстру
(реєстрації) відомостей про передачу права власності на топографію
IМС та видачу дозволу (ліцензії) на використання топографії IМС
(далі - відомості) до Держдепартаменту подають такі документи:
( Абзац перший пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 704 ( z1006-03 ) від 22.10.2003 )
   заяву про публікацію та внесення до реєстру відомостей (далі
- заява) - 1 прим.; ( Абзац другий пункту 2.1 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 704
( z1006-03 ) від 22.10.2003 )
   договір (ліцензійний договір) або нотаріально засвідчений
витяг з договору (ліцензійного договору) - 3 прим.;
   документ про сплату збору за опублікування відомостей - 1
прим; { Абзац четвертий пункту 2.1 розділу 2 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 54 ( z0351-08 ) від
31.01.2008 }
   довіреність,  оформлену  з  дотриманням  вимог  чинного
законодавства, якщо документи від імені сторони договору подає
представник  у  справах  інтелектуальної власності (патентний
повірений) або інша довірена особа; ( Абзац п'ятий пункту 2.1 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки
N 704 ( z1006-03 ) від 22.10.2003 )
   довіреність на ім'я представника у справах інтелектуальної
власності (патентного повіреного), оформлену з дотриманням вимог
чинного законодавства, від правонаступника власника топографії
IМС, якщо він є іноземною особою або особою без громадянства, яка
проживає чи має постійне місцезнаходження поза межами України
(далі - іноземна особа). { Пункт 2.1 розділу 2 доповнено абзацом
згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 54 ( z0351-08 ) від
31.01.2008 }
   2.2. Заяву про публікацію та внесення до реєстру відомостей
про передачу права власності на топографію IМС (додаток 1)
подають: сторона договору; представник у справах інтелектуальної
власності (патентний повірений) чи інша довірена особа, які діють
за  дорученням  сторони  договору  за наявності довіреності,
оформленої з дотриманням вимог чинного законодавства. ( Абзац
перший  пункту  2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 704 ( z1006-03 ) від 22.10.2003 )
   У випадку, зазначеному в пункті 1.7 цієї Iнструкції, заяву
про публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу
права  власності  на  топографію  IМС  (додаток 2) подають:
співвласники, які передають право власності на топографію IМС;
представник  у  справах  інтелектуальної власності (патентний
повірений) чи інша довірена особа, які діють за дорученням
співвласників топографії IМС, за наявності довіреності, оформленої
з дотриманням вимог чинного законодавства. ( Абзац другий пункту
2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і
науки N 704 ( z1006-03 ) від 22.10.2003 )
   Заяву про публікацію та внесення до реєстру відомостей про
видачу  ліцензії на використання топографію IМС (додаток 3)
подають: сторона договору; представник у справах інтелектуальної
власності (патентний повірений) чи інша довірена особа, які діють
за  дорученням  сторони  договору, за наявності довіреності,
оформленої з дотриманням вимог чинного законодавства. ( Абзац
третій  пункту  2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 704 ( z1006-03 ) від 22.10.2003 )
   Заява викладається українською мовою і стосується одного
договору (ліцензійного договору).
   Якщо стороною (сторонами) договору є іноземна особа (іноземні
особи),  то  в  заяві  здійснюється транслітерація (передача
транскрипційних знаків певної мови літерами української абетки)
повного імені фізичної особи або повного офіційного найменування
юридичної особи та її місцезнаходження (місця проживання). У
дужках зазначені дані відтворюються мовою оригіналу.
   2.3. У договорі (ліцензійному договорі) або витягу з договору
(ліцензійного договору) повинні бути вказані:
   2.3.1. Щодо договору:
   сторони договору;
   предмет договору;
   номер свідоцтва;
   назва топографії IМС;
   місцезнаходження (місце проживання) сторін.
   2.3.2. Щодо ліцензійного договору:
   сторони ліцензійного договору;
   предмет ліцензійного договору;
   номер свідоцтва;
   назва топографії IМС;
   обсяг прав, що передаються;
   вид ліцензії (виключна або невиключна);
   строк дії ліцензійного договору;
   територія дії ліцензійного договору;
   місцезнаходження (місце проживання) сторін.
   2.4. Договір (ліцензійний договір) або витяг з договору
(ліцензійного договору) подається до Держдепартаменту українською
мовою. Якщо договір (ліцензійний договір) або витяг з договору
(ліцензійного договору) викладений іншою мовою, то до нього
додається переклад на українську мову, засвідчений нотаріально або
уповноваженою особою компетентного органу.
   Договір (ліцензійний договір) підписується сторонами, що його
укладають.
   Договір (ліцензійний договір) від імені юридичної  особи
підписується особою, що має на це повноваження. Підпис складається
з повного найменування посади особи, яка  підписує  договір
(ліцензійний договір), особистого підпису, ініціалів, прізвища,
дати і скріплюється печаткою.
   Договір (ліцензійний  договір)  або  витяг  з  договору
(ліцензійного договору) засвідчуються в порядку, установленому в
країні його укладання.
   Відповідальність за достовірність інформації, наведеної в
документах, що подаються до Держдепартаменту, несуть сторони
договору (ліцензійного договору).
   Документи, що подаються для публікації та внесення до реєстру
відомостей, друкуються на окремих аркушах білого кольору форматом
210 х 297 мм, при цьому другий і наступні аркуші договору
(ліцензійного  договору) або витягу з договору (ліцензійного
договору) нумеруються арабськими цифрами. Усі документи друкують
шрифтом чорного кольору. Виправлення в документах не допускаються.
( Абзац шостий пункту 2.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 704 ( z1006-03 ) від 22.10.2003 )
 
     3. Розгляд документів, публікація та внесення
           до реєстру відомостей
(  Назва розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 704 ( z1006-03 ) від 22.10.2003 )
 
   3.1. Заява та додані до неї документи приймаються до розгляду
від дати внесення до реєстру відомостей про реєстрацію топографії
IМС.
   ( Абзац другий пункту 3.1 виключено на підставі Наказу
Міністерства освіти і науки N 704 ( z1006-03 ) від 22.10.2003 )
 
   3.2. Держдепартамент:
   розглядає заяву та додані до неї документи на відповідність
вимогам розділів 1, 2 цієї Iнструкції;
   приймає рішення про публікацію та внесення відомостей до
реєстру (далі - рішення) (додатки 4, 5, 6) протягом двох місяців
від дати надходження до Держдепартаменту заяви та правильно
оформлених документів, що до неї додаються; ( Абзац третій пункту
3.2  в  редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 704
( z1006-03 ) від 22.10.2003 )
   готує  відомості  для публікації в бюлетені та вносить
відомості до реєстру; ( Абзац четвертий пункту 3.2 в редакції
Наказу Міністерства освіти і науки N 704 ( z1006-03 ) від
22.10.2003 )
   направляє на адресу, зазначену в заяві, два примірники
договору (ліцензійного договору) або два примірники витягу з
договору (ліцензійного договору), щодо якого опубліковано та
внесено відомості до реєстру, та один примірник рішення про
публікацію та внесення до реєстру відомостей. Один примірник
договору  (ліцензійного  договору)  або  витяг  з  договору
(ліцензійного  договору)  зберігається  в Держдепартаменті як
контрольний. ( Абзац п'ятий пункту 3.2 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 704 ( z1006-03 )
від 22.10.2003 )
   ( Абзац шостий пункту 3.2 виключено на підставі Наказу
Міністерства освіти і науки N 704 ( z1006-03 ) від 22.10.2003 )
   3.3. Держдепартамент має право надіслати запит про подання
додаткових документів, необхідних для прийняття рішення, у разі
виникнення обґрунтованих сумнівів щодо вірогідності інформації, що
містять подані до Держдепартаменту документи. У цьому разі рішення
приймається в двотижневий строк від дати надходження додаткових
документів.
   3.4. Відомості не можуть бути опубліковані та внесені до
реєстру, якщо: ( Абзац перший пункту 3.4 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 704 ( z1006-03 )
від 22.10.2003 )
   реєстрація топографії IМС визнана недійсною;
   подані документи не відповідають вимогам розділів 1, 2 та
пункту 3.3 цієї Iнструкції.
   3.5. У випадках, наведених у пункті 3.4 цієї Iнструкції,
Держдепартамент повертає документи із зазначенням мотивованих
підстав їх повернення за адресою, указаною в заяві.
 
   4. Публікація та внесення змін у відомості про видачу
       ліцензії на використання топографії IМС
( Назва розділу 4 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N
704 ( z1006-03 ) від 22.10.2003 )
 
   4.1.  У  відомості про видачу ліцензії на використання
топографії  IМС, що опубліковані та внесені до реєстру, за
ініціативою сторін ліцензійного договору вносяться та публікуються
зміни щодо: ( Абзац перший пункту 4.1 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Міністерства освіти і науки N 704 ( z1006-03 ) від
22.10.2003 )
   повного імені або найменування та/або адреси для листування
сторін ліцензійного договору; ( Абзац другий пункту 4.1 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки
N 704 ( z1006-03 ) від 22.10.2003 )
   обсягу прав, що передаються;
   виду ліцензії;
   строку дії ліцензійного договору;
   території дії ліцензійного договору.
   Для внесення змін подають такі документи:
   заяву про публікацію та внесення змін (додаток 7) - 1 прим.;
( Абзац восьмий пункту 4.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 704 ( z1006-03 ) від 22.10.2003 )
   перелік змін - 1 прим.;
   документ про сплату збору за внесення змін.
   Для внесення змін щодо повного імені або найменування сторін
до заяви додається документ, що підтверджує правомірність таких
змін.
   Для внесення змін щодо продовження строку дії ліцензійного
договору заяву подають не пізніше ніж за два місяці до закінчення
строку його дії. ( Пункт 4.1 доповнено абзацом згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 704 ( z1006-03 ) від 22.10.2003 )
   4.2. Заява про публікацію та внесення зазначених у пункті 4.1
змін  викладається  українською  мовою,  стосується  одного
ліцензійного  договору та підписується сторонами ліцензійного
договору або довіреною особою, що діє за дорученням сторони, за
наявності довіреності, оформленої з дотриманням вимог чинного
законодавства. ( Пункт 4.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 704 ( z1006-03 ) від 22.10.2003 )
   4.3. Перелік змін підписується сторонами та має містити нову
редакцію пункту (пунктів) ліцензійного договору, що змінюється
(змінюються).
   4.4.  Держдепартамент розглядає заяву про публікацію та
внесення змін і додані до неї документи, приймає рішення про
публікацію та внесення змін у відомості про видачу ліцензії на
використання топографії IМС (додаток 8) протягом двох місяців від
дати надходження правильно оформлених документів. ( Абзац перший
пункту 4.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки N 704 ( z1006-03 ) від 22.10.2003 )
   Зазначене рішення направляється за адресою, указаною в заяві,
після публікації зазначених змін у бюлетені. ( Абзац другий пункту
4.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і
науки N 704 ( z1006-03 ) від 22.10.2003 )
   4.5. Зміни у відомості про видачу ліцензії на використання
топографії IМС не можуть бути опубліковані та внесені до реєстру,
якщо: ( Абзац перший пункту 4.5 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства освіти і науки N 704 ( z1006-03 ) від
22.10.2003 )
   реєстрація топографії IМС визнана недійсною;
   дія ліцензійного договору закінчилася;
   подані документи не відповідають вимогам пунктів 4.1 - 4.3
цієї Iнструкції.
   У цьому випадку Держдепартамент  повертає  документи  із
зазначенням мотивованих підстав їх повернення за адресою, указаною
в заяві.
   4.6. Дія  ліцензійного  договору  може  бути  достроково
припинена:
   за взаємною згодою сторін;
   на підставі рішення суду.
   4.6.1. Для публікації та внесення до реєстру відомостей про
дострокове припинення дії ліцензійного договору за взаємною згодою
сторін  до Держдепартаменту подають заяву про публікацію та
внесення відомостей до реєстру у зв'язку з достроковим припиненням
дії ліцензійного договору (додаток 9), підписану обома сторонами
ліцензійного договору, в одному примірнику. ( Підпункт 4.6.1 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки
N 704 ( z1006-03 ) від 22.10.2003 )
   4.6.2. Держдепартамент розглядає заяву, приймає рішення про
публікацію та внесення до реєстру відомостей про дострокове
припинення дії ліцензійного договору за взаємною згодою сторін
протягом двох місяців від дати надходження правильно оформленої
заяви, публікує та вносить такі відомості до реєстру. ( Абзац
перший підпункту 4.6.2 в редакції Наказу Міністерства освіти і
науки N 704 ( z1006-03 ) від 22.10.2003 )
   Рішення про публікацію та внесення до реєстру відомостей про
дострокове припинення дії ліцензійного договору за взаємною згодою
сторін (додаток 10) направляється за адресою, зазначеною в заяві
після публікації вказаних відомостей у бюлетені. ( Абзац другий
підпункту  4.6.2  із  змінами,  внесеними  згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 704 ( z1006-03 ) від 22.10.2003 )
   4.6.3. Відомості про визнання ліцензійного договору недійсним
публікуються та уносяться до реєстру на підставі рішення суду.
(  Підпункт  4.6.3  із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 704 ( z1006-03 ) від 22.10.2003 )
 
   ( Розділ 5 виключено на підставі Наказу Міністерства освіти і
науки N 704 ( z1006-03 ) від 22.10.2003 )
           
 Начальник управління реєстрації
 та економіки інтелектуальної власності        Л.А. Меняйло
 
                   Додаток 1
                   до пункту 2.2 Iнструкції
                   про подання, розгляд,
                   публікацію та внесення
                   до реєстру відомостей
                   про передачу права власності
                   на топографію інтегральної
                   мікросхеми та видачу
                   ліцензії на використання
                   топографії інтегральної
                   мікросхеми
 
             Державний департамент інтелектуальної
             власності
             вул. Урицького, 45, м. Київ-35, МСП,
             03680
 
             Власник(и) зареєстрованої топографії IМС
             (правонаступник):
             ________________________________________
                 (повне ім'я фізичної особи
             ________________________________________
                або повне офіційне найменування
             ________________________________________
                    юридичної особи)
 
             Адреса для листування щодо заяви
             ________________________________________
             тел. ___________________________________
             Свідоцтво(а) N _________________________
             Дата реєстрації топографії IМС _________
 
 
               ЗАЯВА
 
 
   Прошу опублікувати  в  офіційному  бюлетені  "Промислова
власність" та внести до Державного реєстру України топографій IМС
відомості про передачу права власності на зареєстровану топографію
IМС
__________________________________________________________________
           (назва топографії IМС)
 
від власника зареєстрованої топографії IМС
__________________________________________________________________
  (повне ім'я фізичної особи або повне офіційне найменування
__________________________________________________________________
    юридичної особи, місце проживання (місцезнаходження)
          та адреса для листування)
до _______________________________________________________________
      (повне ім'я фізичної особи або повне офіційне
__________________________________________________________________
 найменування юридичної особи, якій передається право власності
__________________________________________________________________
   на топографію IМС, місце проживання (місцезнаходження)
          та адреса для листування)
 
   Додатки:
   Договір або витяг з договору на _____ арк. у 3 прим.
   Документ про сплату збору за опублікування відомостей про
передачу права власності на топографію IМС.
 
 Підпис власника зареєстрованої
 топографії IМС (правонаступника)
 ________________________________     (Iніціали і прізвище)
 
 М.П. (для юридичної особи)
 Дата _____________________
 
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки N 704 ( z1006-03 ) від 22.10.2003; в редакції
Наказу Міністерства освіти і науки N 54 ( z0351-08 ) від
31.01.2008 }
 
 Начальник управління
 та економіки інтелектуальної власності        Л.А. Меняйло
 
                   Додаток 2
                   до пункту 2.2 Iнструкції
                   про подання, розгляд,
                   публікацію та внесення
                   до реєстру відомостей
                   про передачу права власності
                   на топографію інтегральної
                   мікросхеми та видачу
                   ліцензії на використання
                   топографії інтегральної
                   мікросхеми
 
             Державний департамент інтелектуальної
             власності
             вул. Урицького, 45, м. Київ-35, МСП,
             03680
 
             Власники зареєстрованої топографії IМС:
             ________________________________________
                 (повні імена фізичних осіб
             ________________________________________
                або повні офіційні найменування
             ________________________________________
                    юридичних осіб)
 
             Адреса для листування щодо заяви
             ________________________________________
             тел. ___________________________________
             Свідоцтво(а) N _________________________
             Дата реєстрації топографії IМС _________
 
 
               ЗАЯВА
 
 
   Прошу опублікувати  в  офіційному  бюлетені  "Промислова
власність" та внести до Державного реєстру України топографій IМС
відомості про передачу права власності на зареєстровану топографію
IМС
__________________________________________________________________
           (назва топографії IМС)
 
від співвласника(ів) зареєстрованої топографії IМС
__________________________________________________________________
  (повне ім'я фізичної особи або повне офіційне найменування
__________________________________________________________________
    юридичної особи, місце проживання (місцезнаходження)
          та адреса для листування)
 
до співвласника(ів) ______________________________________________
          (повне ім'я фізичної особи або повне офіційне
__________________________________________________________________
 найменування юридичної особи, якій передається право власності
__________________________________________________________________
   на топографію IМС, місце проживання (місцезнаходження)
          та адреса для листування)
 
   Додатки:
   Договір або витяг з договору на _____ арк. у 3 прим.
   Документ про сплату збору за опублікування відомостей про
передачу права власності на топографію IМС.
 
 Підпис власника зареєстрованої
 топографії IМС, який передає право:
 ___________________________________    (Iніціали і прізвище)
 
 М.П. (для юридичної особи)
 Дата ____________________
 
{  Додаток  2  із  змінами,  внесеними  згідно  з  Наказом
Міністерства освіти і науки N 704 ( z1006-03 ) від 22.10.2003; в
редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 54 ( z0351-08 ) від
31.01.2008 }
 
 Начальник управління
 та економіки інтелектуальної власності        Л.А. Меняйло
 
                   Додаток 3
                   до пункту 2.2 Iнструкції
                   про подання, розгляд,
                   публікацію та внесення
                   до реєстру відомостей
                   про передачу права власності
                   на топографію інтегральної
                   мікросхеми та видачу
                   ліцензії на використання
                   топографії інтегральної
                   мікросхеми
 
             Державний департамент інтелектуальної
             власності
             вул. Урицького, 45, м. Київ-35, МСП,
             03680
 
             Ліцензіар (ліцензіат):
             ________________________________________
                 (повне ім'я фізичної особи
             ________________________________________
                або повне офіційне найменування
             ________________________________________
                    юридичної особи)
 
             Адреса для листування щодо заяви
             ________________________________________
             тел. ___________________________________
             Свідоцтво(а) N _________________________
             Дата реєстрації топографії IМС _________
 
 
               ЗАЯВА
 
 
   Прошу опублікувати  в  офіційному  бюлетені  "Промислова
власність" та внести до Державного реєстру України топографій IМС
відомості про видачу ліцензії на використання зареєстрованої
топографії IМС
__________________________________________________________________
           (назва топографії IМС)
 
ліцензіаром
__________________________________________________________________
  (повне ім'я фізичної особи або повне офіційне найменування
             юридичної особи,
__________________________________________________________________
 місце проживання (місцезнаходження) та адреса для листування)
 
ліцензіату
__________________________________________________________________
  (повне ім'я фізичної особи або повне офіційне найменування
             юридичної особи,
__________________________________________________________________
   якій надається дозвіл на використання топографії IМС,
__________________________________________________________________
        місце проживання (місцезнаходження)
__________________________________________________________________
             (вид ліцензії)
 
   Додатки:
   Договір або витяг з договору на _____ арк. у 3 прим.
   Документ про сплату збору за опублікування відомостей про
надання ліцензії на використання топографії IМС.
 
 Підпис ліцензіара (ліцензіата)
 ______________________________      (Iніціали і прізвище)
 
 М.П. (для юридичної особи)
 Дата _____________________
 
{  Додаток  3  із  змінами,  внесеними  згідно  з  Наказом
Міністерства освіти і науки N 704 ( z1006-03 ) від 22.10.2003; в
редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 54 ( z0351-08 ) від
31.01.2008 }
 
 Начальник управління
 та економіки інтелектуальної власності        Л.А. Меняйло
 
                   Додаток 4
                   до пункту 3.2 Iнструкції про
                   подання, розгляд, публікацію
                   та  внесення  до  реєстру
                   відомостей  про  передачу
                   права   власності   на
                   топографію   інтегральної
                   мікросхеми   та   видачу
                   ліцензії  на  використання
                   топографії   інтегральної
                   мікросхеми
 
 
               Рішення
                     "___"_________200__ р.
 
 
   Державний департамент  інтелектуальної власності розглянув
заяву власника зареєстрованої топографії IМС (правонаступника)
__________________________________________________________________
          (повне ім'я фізичної особи
__________________________________________________________________
     або повне офіційне найменування юридичної особи,
__________________________________________________________________
        місце проживання (місцезнаходження))
 
про публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" та
внесення до Державного реєстру України топографій IМС відомостей
про передачу права власності на зареєстровану топографію IМС
 
і прийняв рішення опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова
власність" та внести до Державного реєстру України топографій IМС
відомості про передачу права власності на зареєстровану топографію
IМС,  відповідно  до  яких право власності на зареєстровану
топографію                           IМС
_________________________________________________________________,
           (назва топографії IМС)
 
   свідоцтво України N __________________,  передається
 
__________________________________________________________________
     (повне ім'я фізичної особи або повне офіційне
__________________________________________________________________
 найменування юридичної особи, якій передається право власності
__________________________________________________________________
   на топографію IМС, місце проживання (місцезнаходження))
 
 
   Реєстраційний номер ______________
 
   Дата публікації та реєстрації "_____" __________ 200__р.
 
   Голова Держдепартаменту ________________ (Iніціали, прізвище)
     М.п.         (підпис)
 
{ Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
освіти  і науки N 704 ( z1006-03 ) від 22.10.2003, N 54
( z0351-08 ) від 31.01.2008 }
 
 Начальник управління
 та економіки інтелектуальної власності        Л.А. Меняйло
 
                   Додаток 5
                   до пункту 3.2 Iнструкції про
                   подання, розгляд, публікацію
                   та  внесення  до  реєстру
                   відомостей  про  передачу
                   права   власності   на
                   топографію   інтегральної
                   мікросхеми   та   видачу
                   ліцензії  на  використання
                   топографії   інтегральної
                   мікросхеми
 
               Рішення
 
                     "___"_________200__ р.
 
 
   Державний департамент  інтелектуальної власності розглянув
заяву співвласника зареєстрованої топографії IМС
__________________________________________________________________
     (повне ім'я фізичної особи або повне офіційне
__________________________________________________________________
  найменування юридичної особи, яка передає право власності
__________________________________________________________________
   на топографію IМС, місце проживання (місцезнаходження))
 
про публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" та
внесення до Державного реєстру України топографій IМС відомостей
про передачу права власності на зареєстровану топографію IМС
співвласнику
 
і прийняв рішення опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова
власність" та внести до Державного реєстру України топографій IМС
відомості про передачу права власності на зареєстровану топографію
IМС,  відповідно  до  яких право власності на зареєстровану
топографію                           IМС
_________________________________________________________________,
           (назва топографії IМС)
 
свідоцтво України N __________________, передається співвласнику
 
__________________________________________________________________
     (повне ім'я фізичної особи або повне офіційне
__________________________________________________________________
 найменування юридичної особи, якій передається право власності
__________________________________________________________________
   на топографію IМС, місце проживання (місцезнаходження))
 
   Реєстраційний номер __________
 
   Дата публікації та реєстрації  "_____" __________ 200__ р.
 
   Голова Держдепартаменту ________________ (Iніціали, прізвище)
     М.п.         (підпис)
 
{ Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
освіти  і науки N 704 ( z1006-03 ) від 22.10.2003, N 54
( z0351-08 ) від 31.01.2008 }
 
 Начальник управління
 та економіки інтелектуальної власності        Л.А. Меняйло
 
                   Додаток 6
                   до пункту 3.2 Iнструкції про
                   подання, розгляд, публікацію
                   та  внесення  до  реєстру
                   відомостей  про  передачу
                   права   власності   на
                   топографію   інтегральної
                   мікросхеми   та   видачу
                   ліцензії  на  використання
                   топографії   інтегральної
                   мікросхеми
 
 
               Рішення
                      "___"_________200_ р.
 
   Державний департамент інтелектуальної власності  розглянув
заяву ліцензіара (ліцензіата)
__________________________________________________________________
          (повне ім'я фізичної особи
__________________________________________________________________
     або повне офіційне найменування юридичної особи,
__________________________________________________________________
        місце проживання (місцезнаходження))
 
про публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" та
внесення до Державного реєстру України топографій IМС відомостей
про видачу ліцензії на використання зареєстрованої топографії IМС
і прийняв рішення опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова
власність" та внести до Державного реєстру України топографій IМС
відомості про видачу ліцензії на використання зареєстрованої
топографії IМС, відповідно до яких ліцензія на використання
зареєстрованої          топографії          IМС
_________________________________________________________________,
           (назва топографії IМС)
 
   свідоцтво України N ________________,  видається
 
власником зареєстрованої топографії IМС (виключної ліцензії)
__________________________________________________________________
  (повне ім'я фізичної особи або повне офіційне найменування
             юридичної особи,
__________________________________________________________________
     яка надає дозвіл на використання топографії IМС,
__________________________________________________________________
        місце проживання (місцезнаходження))
__________________________________________________________________
  (повне ім'я фізичної особи або повне офіційне найменування
              юридичної
__________________________________________________________________
  особи, якій надається дозвіл на використання топографії IМС,
        місце проживання (місцезнаходження))
 
 
   Вид ліцензії       ___________________________
 
   Обсяг прав        ___________________________
 
   Строк дії
   ліцензійного договору  ___________________________
 
   Територія дії
   ліцензійного договору  ___________________________
 
 
   Реєстраційний номер   _____________
 
   Дата публікації та реєстрації  "____" ____________200__ р.
 
   Голова Держдепартаменту ________________ (Iніціали, прізвище)
     М.п.          (підпис)
 
{ Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
освіти  і науки N 704 ( z1006-03 ) від 22.10.2003, N 54
( z0351-08 ) від 31.01.2008 }
 
 Начальник управління
 та економіки інтелектуальної власності        Л.А. Меняйло
 
                   Додаток 7
                   до пункту 4.1 Iнструкції
                   про подання, розгляд,
                   публікацію та внесення
                   до реєстру відомостей
                   про передачу права власності
                   на топографію інтегральної
                   мікросхеми та видачу
                   ліцензії на використання
                   топографії інтегральної
                   мікросхеми
 
             Державний департамент інтелектуальної
             власності
             вул. Урицького, 45, м. Київ-35, МСП,
             03680
 
             Ліцензіар ______________________________
                   (повне ім'я фізичної особи
             ________________________________________
                або повне офіційне найменування
             ________________________________________
                    юридичної особи)
 
             Ліцензіат ______________________________
                   (повне ім'я фізичної особи
             ________________________________________
                або повне офіційне найменування
             ________________________________________
                    юридичної особи)
 
             Адреса для листування щодо заяви
             ________________________________________
             тел. ___________________________________
             Свідоцтво(а) N _________________________
 
 
               ЗАЯВА
 
 
   Просимо опублікувати в  офіційному  бюлетені  "Промислова
власність" та внести зміни у відомості про видачу ліцензії на
використання зареєстрованої топографії IМС, унесені до Державного
реєстру України топографій IМС на підставі рішення за N ________
від "____"__________ ______ р. та опубліковані в офіційному
бюлетені "Промислова власність" N ___ від "___" __________ ____ р.
 
ліцензіаром ______________________________________________________
           (повне ім'я фізичної особи або
__________________________________________________________________
 повне офіційне найменування юридичної особи, місце проживання
            (місцезнаходження)
 
ліцензіату _______________________________________________________
           (повне ім'я фізичної особи або
__________________________________________________________________
 повне офіційне найменування юридичної особи, місце проживання
            (місцезнаходження)
 
   Додатки:
   Перелік змін на ___ арк. в 1 прим.
   Документ, що підтверджує сплату збору за опублікування змін.
 
 Ліцензіар ________ (Iніціали,   Ліцензіат ________ (Iніціали,
      (підпис)  прізвище)        (підпис)  прізвище)
 
 М.П. (для юридичної особи)     М.П. (для юридичної особи)
 Дата _______________        Дата _______________
 
{  Додаток  7  із  змінами,  внесеними  згідно  з  Наказом
Міністерства освіти і науки N 704 ( z1006-03 ) від 22.10.2003; в
редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 54 ( z0351-08 ) від
31.01.2008 }
 
 Начальник управління
 та економіки інтелектуальної власності        Л.А. Меняйло
 
                   Додаток 8
                   до пункту 4.4 Iнструкції про
                   подання, розгляд, публікацію
                   та  внесення  до  реєстру
                   відомостей  про  передачу
                   права   власності   на
                   топографію   інтегральної
                   мікросхеми   та   видачу
                   ліцензії  на  використання
                   топографії   інтегральної
                   мікросхеми
 
 
               Рішення
                    "___"_________200__ р.
 
   Державний департамент  інтелектуальної власності розглянув
заяву ліцензіара
__________________________________________________________________
         (повне ім'я фізичної особи або
 
__________________________________________________________________
      повне офіційне найменування юридичної особи,
__________________________________________________________________ 
        місце проживання (місцезнаходження))
 
та ліцензіата_____________________________________________________
         (повне ім'я фізичної особи або
__________________________________________________________________
      повне офіційне найменування юридичної особи,
__________________________________________________________________
        місце проживання (місцезнаходження))
 
про публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" та
внесення змін у відомості про надання ліцензії на використання
зареєстрованої топографії IМС, що внесені до Державного реєстру
України топографій IМС на підставі рішення за N_________ від
"___"_______________   _______   р.  та  опубліковані  в
офіційному бюлетені "Промислова власність" N _________________ від
"__" ________________ ____ р., 
_________________________________________________________________,
           (назва топографії IМС)
 
свідоцтво України N __________________,
 
і прийняв рішення опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова
власність" та внести до Державного реєстру України топографій IМС
зміни                             щодо
__________________________________________________________________
Уважати:__________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   Реєстраційний номер ______________
 
   Дата реєстрації "_____" __________ 200__р.
 
   Голова Держдепартаменту ________________ (Iніціали, прізвище)
     М.п.          (підпис)
 
{ Додаток 8 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
освіти  і науки N 704 ( z1006-03 ) від 22.10.2003, N 54
( z0351-08 ) від 31.01.2008 }
 
 Начальник управління
 та економіки інтелектуальної власності        Л.А. Меняйло
 
 
                   Додаток 9
                   до пункту 4.6.1 Iнструкції
                   про подання, розгляд,
                   публікацію та внесення
                   до реєстру відомостей
                   про передачу права власності
                   на топографію інтегральної
                   мікросхеми та видачу
                   ліцензії на використання
                   топографії інтегральної
                   мікросхеми
 
             Державний департамент інтелектуальної
             власності
             вул. Урицького, 45, м. Київ-35, МСП,
             03680
 
             Ліцензіар ______________________________
                   (повне ім'я фізичної особи
             ________________________________________
                або повне офіційне найменування
             ________________________________________
                    юридичної особи)
 
             Ліцензіат ______________________________
                   (повне ім'я фізичної особи
             ________________________________________
                або повне офіційне найменування
             ________________________________________
                    юридичної особи)
 
             Адреса для листування щодо заяви
             ________________________________________
             тел. ___________________________________
             Свідоцтво(а) N _________________________
 
 
               ЗАЯВА
 
 
   У зв'язку з достроковим припиненням за взаємною згодою сторін
дії ліцензійного договору
між ліцензіаром __________________________________________________
             (повне ім'я фізичної особи або
__________________________________________________________________
 повне офіційне найменування юридичної особи, місце проживання
            (місцезнаходження)
та ліцензіатом ___________________________________________________
             (повне ім'я фізичної особи або
_________________________________________________________________,
 повне офіційне найменування юридичної особи, місце проживання
            (місцезнаходження)
 
   відомості про який унесені до Державного реєстру України
топографій IМС на підставі рішення за N _____ від "___" __________
____  р.  та опубліковані в офіційному бюлетені "Промислова
власність"  N  ___  від "___" ____________ ____ р. просимо
опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова власність" та
внести  відомості про дострокове припинення дії ліцензійного
договору до реєстру.
 
   Додається документ,  що  підтверджує  сплату  збору  за
опублікування змін.
 
 Ліцензіар ________ (Iніціали,   Ліцензіат ________ (Iніціали,
      (підпис)  прізвище)        (підпис)  прізвище)
 
 М.П. (для юридичної особи)     М.П. (для юридичної особи)
 Дата _______________        Дата _______________
 
{  Додаток  9  із  змінами,  внесеними  згідно  з  Наказом
Міністерства освіти і науки N 704 ( z1006-03 ) від 22.10.2003; в
редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 54 ( z0351-08 ) від
31.01.2008 }
 
 Начальник управління
 та економіки інтелектуальної власності        Л.А. Меняйло
 
                   Додаток 10
                   до пункту 4.6.2 Iнструкції
                   про   подання,  розгляд,
                   публікацію та внесення до
                   реєстру  відомостей  про
                   передачу права власності на
                   топографію   інтегральної
                   мікросхеми   та   видачу
                   ліцензії  на  використання
                   топографії   інтегральної
                   мікросхеми
 
 
               Рішення
                   "___"_________200__ р.
 
   Державний департамент інтелектуальної власності розглянув
заяву про публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність"
та  внесення  до  Державного реєстру України топографій IМС
відомостей у зв'язку з достроковим припиненням за взаємною згодою
сторін дії ліцензійного договору між ліцензіаром
__________________________________________________________________
         (повне ім'я фізичної особи або
__________________________________________________________________
      повне офіційне найменування юридичної особи,
__________________________________________________________________
        місце проживання (місцезнаходження))
 
та ліцензіатом
__________________________________________________________________
         (повне ім'я фізичної особи або
__________________________________________________________________
      повне офіційне найменування юридичної особи,
_________________________________________________________________,
        місце проживання (місцезнаходження))
 
відомості про який внесені  до  Державного  реєстру  України
топографій IМС      на      підставі      рішення
за N _____ від "___"_____________ _______ р. та опубліковані в
офіційному бюлетені "Промислова власність" N _________________ від
"__" ________________ ____ р.,
 
і прийняв рішення опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова
власність" та внести до Державного реєстру України топографій IМС
відомості про дострокове припинення дії ліцензійного договору на
використання     зареєстрованої     топографії     IМС
_________________________________________________________________,
           (назва топографії IМС)
 
свідоцтво України N __________________
 
 
 
   Реєстраційний номер ______________
 
   Дата реєстрації "____" __________ 200__ р.
 
   Голова Держдепартаменту ________________ (Iніціали, прізвище)
     М.п.         (підпис)
 
{ Додаток 10 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
освіти  і науки N 704 ( z1006-03 ) від 22.10.2003, N 54
( z0351-08 ) від 31.01.2008 }
 
 Начальник управління
 та економіки інтелектуальної власності        Л.А. Меняйло
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка