Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з готівковими коштами та банківськими металами в банках України

       ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
            20.10.2004 N 495
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   8 листопада 2004 р.
                   за N 1425/10024
 
 
     Про затвердження Iнструкції з бухгалтерського
       обліку операцій з готівковими коштами та
       банківськими металами в банках України
 
      { Iз змінами, внесеними згідно з Постановою
                  Національного банку
       N 275 ( z0908-08 ) від 10.09.2008 }
 
 
   Відповідно до статті 41 Закону України "Про Національний банк
України" ( 679-14 ), статті 68 Закону України "Про банки і
банківську  діяльність"  ( 2121-14 ), з метою вдосконалення
бухгалтерського обліку банками України готівкових коштів  та
банківських металів у касах банків Правління Національного банку
України П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Затвердити Iнструкцію з бухгалтерського обліку операцій з
готівковими коштами та банківськими металами в банках України
(додається).
 
   2. Департаменту бухгалтерського обліку (В.I. Ричаківська)
після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести
зміст  цієї  постанови  до  відома  структурних  підрозділів
Національного банку України та банків України для керівництва та
використання в роботі.
 
   3. Постанова набирає чинності з 1 січня 2005 року.
 
   4. Контроль за виконанням цієї  постанови  покласти  на
територіальні управління Національного банку України.
 
 В.о. Голови                      А.П.Яценюк
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Постанова Правління
                   Національного банку України
                   20.10.2004 N 495
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   8 листопада 2004 р.
                   за N 1425/10024
 
 
              IНСТРУКЦIЯ
     з бухгалтерського обліку операцій з готівковими
         коштами та банківськими металами
             в банках України
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Ця Iнструкція розроблена відповідно до Законів України
"Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ), "Про Національний
банк України" ( 679-14 ), "Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні" ( 996-14 ), нормативно-правових  актів
Національного  банку  України  (далі  -  Національний банк),
ґрунтується  на  основних  принципах  міжнародних  стандартів
бухгалтерського  обліку та національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку.
 
   1.2. Ця  Iнструкція  визначає  порядок  відображення  в
бухгалтерському обліку банками України (далі - банки) типових
операцій з готівкою в національній та іноземній валютах під час
здійснення  касових  операцій з приймання та видачі готівки
клієнтам, у тому числі із застосуванням платіжних карток, операцій
з інкасації готівки, підкріплення банків готівкою національної
валюти територіальними управліннями Національного банку, під час
передавання готівки між банками, вилучення з обігу сумнівних
банкнот (монет) та надсилання їх на дослідження, здійснення
валютно-обмінних операцій банку, операцій з ювілейними монетами та
банківськими металами в касах банків.
 
   1.3. У цій Iнструкції терміни вживаються  в  значеннях,
визначених в інших нормативно-правових актах Національного банку з
питань регулювання операцій з готівкою та валютного регулювання в
Україні.
 
   1.4. Бухгалтерський  облік  операцій  банків  з готівкою
здійснюється за такими балансовими та позабалансовими рахунками:
   а) балансові рахунки:
   1001 А "Банкноти та монети в касі банку";
   1002 А "Банкноти та монети в касі відділень банку";
   1003 А "Банкноти та монети в обмінних пунктах";
   1004 А "Банкноти та монети в банкоматах";
   1005 А "Банкноти та монети, інкасовані до перерахування";
   1007 А "Банкноти та монети в дорозі";
   1101 А "Банківські метали в банку";
   1102 А "Банківські метали у відділенні банку";
   1107 А "Банківські метали в дорозі";
   1200 А "Кореспондентський рахунок банку в Національному банку
України";
   1500 АП "Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших
банках";
   1600 АП "Кореспондентські рахунки інших банків";
   1811 А "Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою";
   1819 А "Iнша дебіторська заборгованість за операціями з
банками";
   1911 П  "Кредиторська  заборгованість  за  операціями  з
готівкою";
   1919 П "Iнша кредиторська заборгованість за операціями з
банками";
   2520 П "Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок
Державного бюджету";
   2530 П  "Кошти  бюджетних  установ,  що  включаються до
спеціального фонду Державного бюджету України";
   2570 П "Кошти державного бюджету для виплат";
   2571 П "Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових
виплат готівкою";
   2600 АП "Кошти на вимогу суб'єктів господарювання";
   2603 П "Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання";
   2610 П  "Короткострокові  вклади  (депозити)  суб'єктів
господарювання";
   2615 П  "Довгострокові  вклади  (депозити)  суб'єктів
господарювання";
   2620 АП "Кошти на вимогу фізичних осіб";
   2625 АП  "Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення
операцій з використанням платіжних карток";
   2630 П "Короткострокові вклади (депозити) фізичних осіб";
   2635 П "Довгострокові вклади (депозити) фізичних осіб";
   2650 АП "Кошти на вимогу небанківських фінансових установ";
   2651 П  "Короткострокові  вклади (депозити) небанківських
фінансових установ";
   2652 П  "Довгострокові  вклади  (депозити)  небанківських
фінансових установ";
   2900 П  "Кредиторська  заборгованість  за  операціями  з
купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних
металів для клієнтів банку";
   2902 П "Кредиторська заборгованість за прийняті платежі";
   2909 П "Iнша кредиторська заборгованість за операціями з
клієнтами банку";
   2920 АП "Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через
банкомат";
   3500 А "Витрати майбутніх періодів";
   3550 А "Аванси працівникам банку на витрати з відрядження";
   3551 А "Аванси працівникам банку на господарські витрати";
   3552 А "Нестачі та інші нарахування на працівників банку";
   3559 А "Iнша дебіторська заборгованість за розрахунками з
працівниками банку та іншими особами";
   3652 П "Нарахування працівникам банку за заробітною платою";
   3654 П "Нараховані відпускні до сплати";
   3659 П "Iнша кредиторська заборгованість за розрахунками з
працівниками банку та іншими особами";
   3800 АП "Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських
металів";
   3801 АП "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та
банківських металів";
   3906 А "Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою
між філіями банку";
   3907 П "Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою
між філіями банку";
   6110 П  "Комісійні  доходи  від  розрахунково-касового
обслуговування клієнтів";
   6114 П "Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та
ринку банківських металів для клієнтів";
   6204 П "Результат від  торгівлі  іноземною  валютою  та
банківськими металами";
   6399 П "Iнші операційні доходи";
   7399 А "Iнші операційні витрати";
   7454 А "Представницькі витрати";
{ Підпункт "а" пункту 1.4 глави 1 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 275 ( z0908-08 ) від 10.09.2008 }
   б) позабалансові рахунки:
   9500 А "Отримана застава";
   9617 А "Списана у збиток заборгованість банків за іншими
активами"
   9703 А "Iнші активи на зберіганні";
   9819 А "Iнші цінності і документи";
   9821 А "Бланки суворого обліку";
   9892 А "Бланки суворого обліку в підзвіті";
   9893 А "Бланки суворого обліку в дорозі";
   9898 А "Iнші цінності та документи в підзвіті";
   9899 А "Iнші цінності та документи в дорозі";
   990 Контррахунки для рахунків розділів 90-95;
   991 Контррахунки для рахунків розділів 96-98.
{ Підпункт "б" пункту 1.4 глави 1 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 275 ( z0908-08 ) від 10.09.2008 }
 
   1.5. Для відображення в бухгалтерському обліку операцій з
готівкою та банківськими металами банки згідно з  обліковою
політикою можуть використовувати відповідні транзитні рахунки,
рахунки кредиторської та дебіторської заборгованості з подальшим
відображенням цих операцій за рахунками з обліку готівки та
банківських металів.
 
   1.6. Банк має здійснювати бухгалтерський облік операцій з
готівковими коштами та банківськими металами, які не визначені
цією Iнструкцією, відповідно до їх економічної суті згідно з
внутрішніми операційними процедурами, розробленими з урахуванням
вимог законодавства України. { Главу 1 доповнено пунктом 1.6
згідно з Постановою Національного банку N 275 ( z0908-08 ) від
10.09.2008 }
 
      2. Облік касових операцій з клієнтами банку
 
   2.1. Порядок здійснення банками касових операцій з клієнтами
визначається  законодавством  України  з  питань  регулювання
готівкових розрахунків в Україні та валютного регулювання.
 
   2.2. Операції з приймання готівки в національній та іноземній
валютах від клієнтів через каси банків України відображаються в
бухгалтерському обліку на підставі відповідних прибуткових касових
документів, визначених Iнструкцією про касові операції в банках
України, затвердженою постановою Правління Національного банку
України 14.08.2003 N 337 ( z0768-03 ) та зареєстрованою в
Міністерстві юстиції України 05.09.2003 за N 768/8089 (із змінами)
(далі - Iнструкція про касові операції), такими бухгалтерськими
проводками:
   приймання готівки від юридичних осіб для зарахування на
власні поточні рахунки:
   Дебет - 1001, 1002;
   Кредит - 2520, 2530, 2600, 2650;
   приймання готівки для зарахування на розподільчі рахунки в
іноземній валюті у випадках, передбачених законодавством України:
   Дебет - 1001, 1002;
   Кредит - 2603;
   приймання готівки  від фізичних осіб для зарахування на
поточні, вкладні (депозитні) рахунки:
   Дебет - 1001, 1002;
   Кредит - 2620, 2625, 2630, 2635;
   приймання готівки  від  фізичних  та юридичних осіб для
зарахування на рахунки інших юридичних та фізичних осіб:
   Дебет - 1001, 1002;
   Кредит - 2520, 2530, 2600, 2620, 2650, 2902.
 
   2.3. Операції з видачі клієнтам готівки в національній та
іноземній валютах з кас банків відображаються в бухгалтерському
обліку на підставі відповідних видаткових документів, визначених
Iнструкцією  про  касові  операції,  такими  бухгалтерськими
проводками:
   видача  готівки  юридичним  особам,  їх  відокремленим
підрозділам, а також підприємцям з їх поточних та інших рахунків:
   Дебет - 2520, 2530, 2600, 2650;
   Кредит - 1001, 1002;
   видача  готівки  фізичним  особам  з поточних, вкладних
(депозитних) рахунків:
   Дебет - 2620, 2630, 2635;
   Кредит - 1001, 1002.
 
   2.4. Під час виплати готівки бюджетній  організації  за
грошовим чеком здійснюється така бухгалтерська проводка:
   Дебет - 2570, 2571;
   Кредит - 1001, 1002.
 
   2.5. Операції з приймання готівки в національній валюті від
фізичних та юридичних осіб та готівки в іноземній валюті від
фізичних осіб для здійснення переказу без відкриття рахунку та
виплати переказу отримувачу  готівкою  відображаються  такими
бухгалтерськими проводками:
   Дебет - 1001, 1002;
   Кредит - 2902, 2909;
   видача переказу клієнту без відкриття рахунку в банку:
   Дебет - 2902, 2909;
   Кредит - 1001, 1002.
 
   2.6. Отримані комісійні за послуги банку,  що  сплачені
готівкою,  відображаються  в  бухгалтерському  обліку  такою
бухгалтерською проводкою:
   Дебет - 1001, 1002;
   Кредит - 6110.
 
   2.7. Банк має здійснювати облік операцій з доставки готівки
до клієнтів банку з урахуванням вимог Iнструкції з організації
перевезення валютних цінностей та інкасації коштів у банківських
установах України, затвердженої постановою Правління Національного
банку України від 14.02.2007 N 45 ( z0181-07 ), зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 03.03.2007 за N 181/13448 (далі -
Iнструкція з організації перевезення валютних  цінностей  та
інкасації коштів у банківських установах України) та облікової
політики. { Абзац перший пункту 2.7 глави 2 в редакції Постанови
Національного банку N 275 ( z0908-08 ) від 10.09.2008 }
   Банк відображає видачу готівки інкасаторам у разі ведення
обліку операцій у підзвіті в операційній касі за  окремими
аналітичними рахунками балансового рахунку "Банкноти та монети в
касі банку" такою бухгалтерською проводкою: { Абзац другий пункту
2.7 глави 2 в редакції Постанови Національного банку N 275
( z0908-08 ) від 10.09.2008 }
   Дебет - 1001, 1002 (аналітичні рахунки для обліку готівки,
виданої у підзвіт);
   Кредит - 1001, 1002 (аналітичні рахунки для обліку готівки в
операційній касі).
   Операція з видачі готівки клієнтам банку відображається в
бухгалтерському обліку такою бухгалтерською проводкою:
   Дебет - 2600, 2650;
   Кредит - 1001, 1002 (аналітичні рахунки для обліку готівки,
виданої у підзвіт).
 
   2.8. Банк має відображати в бухгалтерському обліку операції
зі списання коштів з рахунку клієнта та видачі готівки у підзвіт
відповідальній особі для подальшої виплати за призначенням такими
бухгалтерськими проводками:
   списання коштів з рахунків клієнтів відображається такою
бухгалтерською проводкою:
   Дебет - 2620;
   Кредит - 2909;
   одночасно:
   видача готівки відповідальній особі:
   Дебет - 1007;
   Кредит - 1001, 1002;
   після виплати коштів на підставі документів, що підтверджують
отримання сум одержувачами коштів:
   Дебет - 2909;
   Кредит - 1007;
   повернення залишку   коштів,   виданих   відповідальним
працівникам, та зарахування на рахунки клієнтів коштів, які не
були виплачені, відображається такими бухгалтерськими проводками:
   Дебет - 1001, 1002;
   Кредит - 1007;
   одночасно:
   Дебет - 2909;
   Кредит - 2620.
{ Пункт 2.8 глави 2 в редакції Постанови Національного банку N 275
( z0908-08 ) від 10.09.2008 }
 
   2.9. Банк має відображати в бухгалтерському обліку операції
з  інкасації  готівки  клієнтів банку такими бухгалтерськими
проводками: { Абзац перший пункту 2.9 глави 2 в редакції Постанови
Національного банку N 275 ( z0908-08 ) від 10.09.2008 }
   отримання коштів інкасаторами банку та доставки до банку;
{ Пункт 2.9 глави 2 доповнено абзацом другим згідно з Постановою
Національного банку N 275 ( z0908-08 ) від 10.09.2008 }
   Дебет - 1005;
   Кредит - 2600;
   після перерахування  грошової  виручки  здійснюється така
бухгалтерська проводка:
   Дебет - 1001, 1002;
   Кредит - 1005;
   у разі виявлення надлишку грошей в інкасаторських сумках
здійснюється така бухгалтерська проводка:
   Дебет - 1001;
   Кредит - 2600;
   у разі нестачі грошей, яка виявлена в інкасаторських сумках,
здійснюється така бухгалтерська проводка:
   Дебет - 2600;
   Кредит - 1005.
 
   2.10. Банк має відображати операції з отримання готівки за
допомогою програмно-технічного комплексу самообслуговування для
подальшого  зарахування  на  відповідні  рахунки  такими
бухгалтерськими проводками:
   Дебет - 1004;
   Кредит - 2920;
   під час зарахування на відповідні рахунки:
   Дебет - 2920;
   Кредит - рахунки для обліку кредитів, депозитів, рахунки
клієнтів тощо.
{ Главу 2 доповнено пунктом 2.10 згідно з Постановою Національного
банку N 275 ( z0908-08 ) від 10.09.2008 }
 
          3. Облік операцій з підкріплення
              банків готівкою
 
   3.1. Підкріплення  банків  готівкою  національної  валюти
територіальними управліннями  Національного  банку  (далі  -
територіальні  управління)  здійснюється  після  надходження
відповідних сум з кореспондентських рахунків банків.
   У бухгалтерському обліку зазначені операції відображаються
такими бухгалтерськими проводками:
   під час перерахування коштів за готівку  територіальному
управлінню:
   Дебет - 1811;
   Кредит - 1200;
   отримання  готівки через уповноважених осіб, інкасаторів
банку чи підрозділ перевезення цінностей та інкасації коштів і
оприбуткування її в операційну касу банку: 
   Дебет - 1001, 1002;
   Кредит - 1811.
{ Пункт 3.1 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 275 ( z0908-08 ) від 10.09.2008 }
 
   3.2. Банк має обліковувати недостачу готівки, що виявлена в
упаковці Національного банку України, до часу її відшкодування за
рахунком 1811.
   Після надходження  суми  відшкодування  здійснюється така
проводка:
   Дебет - 1200;
   Кредит - 1811.
   Суму виявленого надлишку банк перераховує на підставі акта
про розбіжності та відображає в обліку такими бухгалтерськими
проводками:
   Дебет - 1001, 1002;
   Кредит - 1911;
   одночасно:
   Дебет - 1911;
   Кредит - 1200.
{ Пункт 3.2 глави 3 в редакції Постанови Національного банку N 275
( z0908-08 ) від 10.09.2008 }
 
   3.3. Банк має відображати операції із здавання готівки, у
тому числі не придатної до обігу, до територіального управління
такими бухгалтерськими проводками:
   після видачі коштів з операційної каси банку:
   Дебет - 1007;
   Кредит - 1001, 1002;
   після надходження коштів на коррахунок банку:
   Дебет - 1200;
   Кредит - 1911;
   одночасно:
   Дебет - 1911;
   Кредит - 1007.
{ Пункт 3.3 глави 3 в редакції Постанови Національного банку N 275
( z0908-08 ) від 10.09.2008 }
 
   3.4. Банк має відображати операції із здавання готівки, у
тому числі не придатної до обігу, до територіального управління
через підрозділ перевезення цінностей та інкасації коштів іншого
банку такими бухгалтерськими проводками:
   після видачі коштів з операційної каси банку:
   Дебет - 1811;
   Кредит - 1001, 1002;
   після надходження на коррахунок банку коштів як оплати за
готівку:
   Дебет - 1200;
   Кредит - 1811.
{ Пункт 3.4 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 275 ( z0908-08 ) від 10.09.2008 }
 
   {  Пункт  3.5 глави 3 виключено на підставі Постанови
Національного банку N 275 ( z0908-08 ) від 10.09.2008 }
 
   3.5. У разі виявлення територіальним управлінням, недостач
банкнот (монет) банк згідно з Iнструкцією про касові операції
відшкодовує відповідну суму протягом трьох днів з дня отримання
акта про розбіжності.
   Здійснюється така проводка:
   Дебет - 1811;
   Кредит - 1200. 
   Якщо недостача пов'язана з діями відповідальних працівників
банку, то на суму недостачі здійснюється така бухгалтерська
проводка:
   Дебет - 3552;
   Кредит - 1811.
   У разі відшкодування винними особами недостачі здійснюється
така бухгалтерська проводка:
   Дебет - 1001, 1002, 1200, 2620;
   Кредит - 3552.
   Якщо неможливо встановити винних осіб, то здійснюється така
бухгалтерська проводка:
   Дебет - 7399;
   Кредит - 1811.
{ Пункт 3.5 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 275 ( z0908-08 ) від 10.09.2008 }
 
         4. Облік операцій з передавання
            готівки між банками
 
   4.1. Відображення  в  бухгалтерському  обліку операцій з
передавання готівки між банками здійснюється ними згідно  з
обліковою політикою та умовами укладених договорів.
 
   4.2. У разі передавання готівки за наявності попередньої
оплати за неї здійснюються такі бухгалтерські проводки:
   у банку - отримувачі готівки:
   під час перерахування коштів:
   Дебет - 1811;
   Кредит - 1200, 1600;
   під час отримання готівки:
   Дебет - 1001, 1002;
   Кредит - 1811;
   у банку, що передає готівку:
   під час отримання коштів за готівку:
   Дебет - 1200, 1500;
   Кредит - 1911;
   видача готівки уповноваженій особі банку-отримувача:
   Дебет - 1911;
   Кредит - 1001, 1002;
   відправлення готівки через підрозділ перевезення цінностей
та інкасації коштів:
   Дебет - 1007;
   Кредит - 1001, 1002;
   під час  отримання  повідомлення  від  банку-покупця про
отримання готівки:
   Дебет - 1911;
   Кредит - 1007.
{ Пункт 4.2 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 275 ( z0908-08 ) від 10.09.2008 }
 
   4.3. У  разі  проведення  розрахунку   за   готівку
банком-отримувачем  після отримання готівки здійснюються такі
бухгалтерські проводки:
   у банку, що передає готівку:
   у разі відправлення готівки до інших банків:
   Дебет - 1007;
   Кредит - 1001, 1002;
   після отримання повідомлення від банку - покупця готівки про
отримання готівки:
   Дебет - 1811;
   Кредит - 1007;
   отримання коштів за відправлену готівку:
   Дебет - 1200, 1500;
   Кредит - 1811;
   у банку - отримувачі готівки:
   після отримання готівки від підрозділу перевезення цінностей
та інкасації коштів:
   Дебет - 1001, 1002;
   Кредит - 1911;
   під час перерахування коштів за отриману готівку:
   Дебет - 1911;
   Кредит - 1200, 1500.
{ Пункт 4.3 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 275 ( z0908-08 ) від 10.09.2008 }
 
   4.4. Бухгалтерський облік операцій з передавання готівки між
банком  та  його  філіями  (відділеннями)  та  між  філіями
(відділеннями) одного банку визначається банком самостійно з
урахуванням його облікової політики, з дотриманням законодавства
України, цієї Iнструкції.
   Під час здійснення розрахунків за готівку в бухгалтерській
моделі використовуються рахунки 3906 "Дебіторська заборгованість
за операціями з готівкою між філіями банку" та 3907 "Кредиторська
заборгованість за операціями з готівкою між філіями банку".
 
   4.5. Бухгалтерський облік операцій з отримання та видачі
готівки з використанням платіжних карток регулюється Правилами
бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних карток у
банках України, затвердженими постановою Правління Національного
банку України від 08.04.2005 N 123 ( z0441-05 ), зареєстрованою в
Міністерстві юстиції України 27.04.2005 за N 441/10721. { Пункт
4.5 глави 4 в редакції Постанови Національного банку N 275
( z0908-08 ) від 10.09.2008 }
 
   4.6.  Банк  здійснює  бухгалтерський  облік  операцій з
підкріплення готівкою та інкасації програмно-технічних комплексів
самообслуговування одного банку підрозділом перевезення цінностей
та інкасації коштів іншого банку з використанням рахунку 1004
"Банкноти та монети в банкоматах" у кореспонденції з рахунками
1811 "Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою" та 1911
"Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою. { Главу 4
доповнено пунктом 4.6 згідно з Постановою Національного банку
N 275 ( z0908-08 ) від 10.09.2008 }
 
 
       5. Облік внутрішньобанківських та інших
       операцій банків з використанням готівки
 
   5.1. Операція з виплати готівкою заробітної плати (премії,
матеріальної  допомоги,  інших  виплат)  працівникам  банку
відображається в бухгалтерському обліку такою  бухгалтерською
проводкою:
   Дебет - 3652;
   Кредит - 1001, 1002.
   Виплата відпускних працівникам банку відображається такою
бухгалтерською проводкою:
   Дебет - 3652, 3654;
   Кредит - 1001, 1002.
 
   5.2. Виплати  за авансами, виданими працівникам банку в
підзвіт  (на  відрядження  та  інші  господарські  витрати),
відображаються такою бухгалтерською проводкою:
   Дебет - 3550, 3551, 3559;
   Кредит - 1001, 1002.
   Повернення підзвітною особою невикористаних коштів згідно з
авансовим звітом відображається такою бухгалтерською проводкою:
   Дебет - 1001, 1002;
   Кредит - 3550, 3551, 3559.
 
   5.3. Облік зразків банкнот, отриманих від територіальних
управлінь, здійснюється банком за позабалансовим рахунком 9819
"Iнші цінності і документи" за номінальною вартістю банкнот. У
разі повернення банком зразків банкнот здійснюється їх списання з
рахунку 9819 за номінальною вартістю повернених банкнот.
 
   5.4. Видана відповідальним працівникам банків готівка для
забезпечення роботи в післяопераційний час відображається за
окремими аналітичними рахунками балансового рахунку "Банкноти та
монети в касі банку".
   Видача коштів  відповідальним особам відображається такою
бухгалтерською проводкою:
   Дебет - 1001 (аналітичний рахунок для обліку готівки, виданої
у підзвіт);
   Кредит - 1001 (аналітичний рахунок для обліку готівки в
операційній касі).
   Відображення в обліку операцій з клієнтами в післяопераційний
час здійснюється банком відповідно до глави 2 цієї Iнструкції.
   Повернення залишку   коштів   відповідальними   особами
відображається такою бухгалтерською проводкою:
   Дебет - 1001 (аналітичний рахунок для обліку готівки в
операційній касі);
   Кредит -  1001 (аналітичний рахунок для обліку готівки,
виданої у підзвіт).
 
   5.5. Вилучені з обігу з метою передавання на дослідження
сумнівні  банкноти  (монети)  відображаються  в  обліку  за
позабалансовим рахунком.
   У цьому разі здійснюється така бухгалтерська проводка:
   Дебет - 9819;
   Кредит - 991.
   Під час відправлення в установленому  порядку  сумнівних
банкнот (монет) на дослідження здійснюється така бухгалтерська
проводка:
   Дебет - 9899;
   Кредит - 9819.
   Якщо банкноти визнано неплатіжними, то банк списує їх з
позабалансового рахунку.  У  цьому  разі  здійснюється  така
бухгалтерська проводка:
   Дебет - 991;
   Кредит - 9899.
   Якщо за  результатом  дослідження   банком   повністю
відшкодовується сума платіжних банкнот, то здійснюються такі
бухгалтерські проводки:
   повернення платіжної  банкноти  після дослідження або її
відшкодування територіальним управлінням:
   Дебет - 1001, 1002, 1200;
   Кредит - 1911, 2909;
   одночасно:
   Дебет - 991;
   Кредит - 9899;
   зарахування коштів на рахунки клієнтів або виплата готівкою:
   Дебет - 1911, 2909;
   Кредит - 1001, 1002, 2600, 2620, інші рахунки з обліку коштів
клієнтів.
 
   5.6. Банк здійснює операції з обміну не придатних до обігу
платіжних банкнот та монет на придатні, платіжних банкнот та монет
на платіжні банкноти (монети) більшого або меншого номіналу, а
також платіжних банкнот на платіжні монети без відображення в
бухгалтерському обліку. { Пункт 5.6 глави 5 в редакції Постанови
Національного банку N 275 ( z0908-08 ) від 10.09.2008 }
 
   5.7. У разі виявлення надлишків або недостач  під  час
проведення касових операцій, а саме: завершення операційного дня,
в результаті проведення ревізії операційної каси банку (філії),
перерахування клієнтом у приміщенні банку отриманої готівки, в
інших подібних випадках здійснюються такі бухгалтерські проводки:
   у разі виявлення надлишків готівки:
   Дебет - 1001, 1002;
   Кредит - 6399;
   у разі виявлення недостач готівки:
   Дебет - 7399;
   Кредит - 1001, 1002;
   одночасно суми недостач до встановлення осіб, які мають
відшкодувати зазначені недостачі, відображаються за позабалансовим
рахунком:
   Дебет - 9617;
   Кредит - 991;
   у разі віднесення суми недостач на винних осіб:
   Дебет - 3552;
   Кредит - 6399;
   одночасно:
   Дебет - 991;
   Кредит - 9617.
   У разі відшкодування винними особами недостачі здійснюється
така бухгалтерська проводка:
   Дебет - 1001, 1002, 1200, 2620, 3652;
   Кредит - 3552.
{ Пункт 5.7 глави 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 275 ( z0908-08 ) від 10.09.2008 }
 
       6. Бухгалтерський облік валютно-обмінних
             операцій банків
 
   6.1. Переміщення і передавання готівки та цінностей під
відповідальність працівників банку в разі ведення обліку операцій
в операційній касі за окремими аналітичними рахунками балансового
рахунку  "Банкноти  та  монети в касі банку" відображаються
бухгалтерськими проводками, зазначеними в пункті 5.4 глави 5 цієї
Iнструкції.  Видача  коштів  відповідальним  працівникам  для
забезпечення роботи обмінного пункту відображається за рахунком
1003.
 
   6.2. Бланки суворого обліку для здійснення валютно-обмінних
операцій обліковуються за позабалансовим рахунком 9821 "Бланки
суворого обліку".
   Під час видачі  бланків  у  підзвіт  здійснюється  така
бухгалтерська проводка:
   Дебет - 9892;
   Кредит - 9821.
   Під час списання бланків з підзвіту на підставі відповідних
звітів про використання здійснюється така бухгалтерська проводка:
   Дебет - 991;
   Кредит - 9892.
 
   6.3. Операції з купівлі-продажу готівкової іноземної валюти
відображаються в бухгалтерському обліку такими бухгалтерськими
проводками:
   на суму купленої банком іноземної валюти:
   Дебет - 1001, 1002, 1003, 1004;
   Кредит - 3800;
   одночасно на суму проданої національної валюти здійснюється
така бухгалтерська проводка:
   Дебет - 3801;
   Кредит - 1001, 1002, 1003, 1004;
   на суму проданої банком іноземної валюти:
   Дебет - 3800;
   Кредит - 1001, 1002, 1003;
   одночасно на суму отриманої національної валюти:
   Дебет - 1001, 1002, 1003;
   Кредит - 3801.
{ Пункт 6.3 глави 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 275 ( z0908-08 ) від 10.09.2008 }
 
   6.4. Результат  від  купівлі-продажу  іноземної  валюти
відображається в бухгалтерському обліку такими бухгалтерськими
проводками:
   у разі  виникнення  позитивної  різниці  між  гривневим
еквівалентом придбаної (проданої) іноземної валюти за офіційним
курсом гривні до іноземних валют та вартістю придбання:
   Дебет - 3801;
   Кредит - 6204;
   у разі  виникнення  від'ємної  різниці  між  гривневим
еквівалентом придбаної (проданої) валюти за офіційним курсом
гривні до іноземних валют та вартістю придбання:
   Дебет - 6204;
   Кредит - 3801.
 
   6.5. Операції з конвертування готівкової іноземної валюти
відображаються у бухгалтерському обліку такими бухгалтерськими
проводками:
   на суму купленої іноземної валюти:
   Дебет - 1001, 1002, 1003;
   Кредит - 3800;
   на суму проданої іноземної валюти:
   Дебет - 3800;
   Кредит - 1001, 1002, 1003;
   на суму вартості купленої іноземної валюти за офіційним
курсом:
   Дебет -  3801  (аналітичний рахунок з обліку гривневого
еквівалента купленої іноземної валюти);
   Кредит -  3801 (аналітичний рахунок з обліку гривневого
еквівалента проданої іноземної валюти).
  
   Сплата комісійної винагороди за  здійснення  операції  з
конвертування  відображається в бухгалтерському обліку такими
бухгалтерськими проводками:
   Дебет - 1001, 1002, 1003;
   Кредит - 6114.  
{ Пункт 6.5 глави 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 275 ( z0908-08 ) від 10.09.2008 }
 
      7. Облік операцій з банківськими металами
 
   7.1. Бухгалтерський облік операцій з банківськими металами
ведеться аналогічно до обліку операцій з іноземною валютою.
 
   7.2. Облік банківських металів у касах банків здійснюється за
балансовими  рахунками  розділу 11 "Банківські метали" Плану
рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого
постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004
N 280 ( z0918-04 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 26.07.2004 за N 918/9517 (далі - План рахунків).
 
   7.3. Операції з приймання та видачі банківських металів від
клієнтів  здійснюються  банками  за  первинними  документами,
визначеними  Положенням про здійснення уповноваженими банками
операцій з  банківськими  металами,  затвердженим  постановою
Правління  Національного банку України від 06.08.2003 N 325
( z0749-03 ) та зареєстрованим у Міністерстві юстиції  України
29.08.2003 за N 749/8070 (із змінами).
 
   7.4. Під час проведення операцій з купівлі банківських
металів  у  фізичних  та  юридичних  осіб здійснюються такі
бухгалтерські проводки:
   Дебет - 1101, 1102;
   Кредит - 3800;
   на суму купленого банківського металу в гривнях за курсом
купівлі:
   Дебет - 3801;
   Кредит - 2900;
   на суму різниці між вартістю купленого банківського металу за
поточним офіційним курсом та його вартістю за курсом купівлі:
   Дебет - 3801;
   Кредит - 6204
   або
   Дебет - 6204;
   Кредит - 3801;
   на суму, що сплачується продавцю банківського металу:
   під час виплати клієнту готівки з каси банку:
   Дебет - 2900;
   Кредит - 1001, 1002;
   під час зарахування коштів на поточні, вкладні (депозитні)
рахунки, коррахунки банків:
   Дебет - 2900;
   Кредит - 1200, 1600, 2600, 2620, 2630, 2635, 2650.
   Відображення в обліку операцій може здійснюватися банком
відповідно до облікової політики без використання рахунку 2900.
 
   7.5. Під час проведення операцій з продажу банківських
металів  фізичним  та  юридичним  особам  здійснюються  такі
бухгалтерські проводки:
   під час сплати клієнтом готівки в касу банку:
   Дебет - 1001, 1002;
   Кредит - 3801;
   під час перерахування клієнтами, іншими банками коштів з
рахунків:
   Дебет - 1200, 1500, 2600, 2620, 2630, 2635, 2650;
   Кредит - 3801;
   на суму проданого банківського металу:
   Дебет - 3800;
   Кредит - 2900;
   на суму різниці між вартістю проданого банківського металу за
офіційним курсом та його вартістю за курсом продажу (якщо ці курси
не збігаються):
   Дебет - 3801;
   Кредит - 6204
   або
   Дебет - 6204;
   Кредит - 3801;
   під час видачі проданого банківського металу:
   Дебет - 2900;
   Кредит - 1101, 1102.
 
   7.6. Операції з  конвертування  банківських  металів  на
валютному ринку України класифікуються як продаж одного металу з
одночасною купівлею іншого. У бухгалтерському обліку ці операції
відображаються за рахунками 1101, 1102 аналогічно до порядку,
зазначеного в пункті 6.5 глави 6 цієї Iнструкції.
 
   7.7. Операції з передавання банківських металів між банками
та між банком та його філіями (відділеннями) здійснюються згідно з
порядком, установленим внутрішніми положеннями банків.
   Бухгалтерський облік цих операцій ведеться аналогічно до
обліку операцій, зазначених у пунктах 4.2, 4.3 глави 4 цієї
Iнструкції, з використанням в бухгалтерській моделі рахунків 1107,
1819 та 1919.
 
   7.8. Бухгалтерський облік банківських металів,  отриманих
банком на відповідальне зберігання або в заставу з фізичною
поставкою, здійснюється за позабалансовими рахунками 9703 "Iнші
активи на зберіганні" та 9500 "Отримана застава" з обов'язковою
фіксацією характерних ознак цих металів: вид, вигляд (зливки,
порошки, монети), кількість, проба, виробник, серійний номер
зливка, ампули, банки (за наявності), маса в тройських унціях (за
наявності) та інших ознак.
 
   7.9. Обмін банківських металів (надходження до банку зливків
банківського металу однієї ваги та вибуття зливків того самого
металу іншої ваги, які є еквівалентними за загальною вагою та
вартістю за офіційним (обліковим) курсом,  установленим  для
банківських металів Національним банком) у бухгалтерському обліку
не відображається.
 
   7.10. Банк  самостійно  визначає  порядок  обліку  маси
банківського металу та розробляє регістри обліку для накопичення
інформації про масу банківських металів у грамах та в тройських
унціях з точністю до 0,001 тройської унції. У цьому разі банк має
забезпечити  формування  статистичної  звітності  та  надання
інформації про масу банківських металів з точністю до 0,01
тройської унції.
 
        8. Облік операцій з ювілейними монетами,
        що мають гривневий номінал і виконують
            функцію засобу платежу
 
   8.1. Бухгалтерський облік операцій з придбання ювілейних
монет, що мають гривневий номінал і виконують функцію засобу
платежу, відображено без урахування сплати податку на додану
вартість.
   Сплата податку на додану вартість здійснюється згідно з
законодавством  України.  У  бухгалтерському обліку зазначені
операції відображаються за відповідними рахунками, зазначеними у
Плані рахунків.
 
   8.2. Перерахування коштів Національному банку за ювілейні
монети, що мають гривневий номінал і виконують функцію засобу
платежу, відображається такою бухгалтерською проводкою:
   Дебет - 1819;
   Кредит - 1200.
 
   8.3. Оприбуткування  ювілейних монет, що мають гривневий
номінал і виконують функцію засобу платежу, у бухгалтерському
обліку відображається такими бухгалтерськими проводками:
   Дебет - 1001, 1002 - за номінальною вартістю монет;
   Дебет  - 3500 - на суму різниці між відпускною ціною
Національного банку і номінальною вартістю монет;
   Кредит - 1819 - за відпускною ціною Національного банку.
 
   8.4. Відображення  в  бухгалтерському  обліку операцій з
реалізації ювілейних монет, що мають гривневий номінал і виконують
функцію засобу платежу, клієнтам (банкам) здійснюється такими
бухгалтерськими проводками:
   отримання коштів від клієнтів (банків) за ювілейні монети, що
мають гривневий номінал і виконують функцію засобу платежу, за
відпускною ціною банку:
   Дебет - 1001, 1002, 1200, 2600, 2620, 2650;
   Кредит - 1919, 2909;
   видача клієнтам (банкам) ювілейних монет, що мають гривневий
номінал і виконують функцію засобу платежу:
   Дебет - 1919, 2909 - за відпускною ціною банку;
   Кредит - 1001, 1002 - за номінальною вартістю монет;
   Кредит - 3500 - на суму різниці між відпускною  ціною
Національного банку і номінальною вартістю монет;
   Кредит - 6399 - на суму різниці між відпускною ціною банку і
відпускною ціною Національного банку.
 
   8.5. Відображення  в  бухгалтерському  обліку операцій з
використання ювілейних монет, що мають гривневий номінал  і
виконують  функцію  засобу  платежу  на представницькі цілі,
здійснюється такою бухгалтерською проводкою:
   Дебет - 7454 - за відпускною ціною Національного банку;
   Кредит - 1001, 1002 - за номінальною вартістю монет;
   Кредит -  3500 - на суму різниці між відпускною ціною
Національного банку і номінальною вартістю монет.
 
   8.6. Облік ювілейних монет, що мають гривневий номінал і
виконують функцію засобу платежу, переданих банкам територіальними
управліннями на реалізацію без попередньої оплати на підставі
укладеного договору, акта здавання-приймання і доручення банку, в
бухгалтерському  обліку  здійснюється  такою  бухгалтерською
проводкою:
   оприбуткування ювілейних монет, що мають гривневий номінал і
виконують функцію засобу платежу, за номінальною вартістю монет:
   Дебет - 9819;
   Кредит - 991.
 
   8.7. Відображення  в  бухгалтерському  обліку операцій з
реалізації ювілейних монет, що мають гривневий номінал і виконують
функцію засобу платежу, клієнтам (банкам) здійснюється такими
бухгалтерськими проводками:
   отримання коштів від клієнтів (банків) за ювілейні монети, що
мають гривневий номінал і виконують функцію засобу платежу,
відображається за відпускною ціною банку:
   Дебет - 1001, 1002, 1200, 2600, 2620, 2650;
   Кредит - 1919,2909;
   видача клієнтам (банкам) ювілейних монет, що мають гривневий
номінал  і виконують функцію засобу платежу, за номінальною
вартістю монет:
   Дебет - 991;
   Кредит - 9819;
   одночасно:
   Дебет - 1919, 2909 - за відпускною ціною банку;
   Кредит - 1919 - за відпускною ціною Національного банку;
   Кредит - 6399 - на суму різниці між відпускною ціною банку і
відпускною ціною Національного банку;
   перерахування коштів Національному банку  за  реалізовані
ювілейні монети, що мають гривневий номінал і виконують функцію
засобу платежу, здійснюється за відпускною ціною Національного
банку:
   Дебет - 1919;
   Кредит - 1200;
   повернення банком Національному банку нереалізованих монет,
що мають гривневий номінал і виконують функцію засобу платежу,
згідно з умовами угоди за номінальною вартістю монет:
   Дебет - 991;
   Кредит - 9819.
 
 Головний бухгалтер -
 директор Департаменту
 бухгалтерського обліку              В.I.Ричаківська
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка