Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку договірної роботи в Державному казначействі України

         МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ
         ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
             12.03.2007 N 57
 
 
      Про затвердження Порядку договірної роботи
        в Державному казначействі України
 
 
   З метою запровадження єдиного порядку ведення договірної
роботи, реєстрації та забезпечення схоронності всіх договорів, що
укладаються від  імені  Державного  казначейства  України,
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Порядок ведення договірної роботи в Державному
казначействі України (додається).
 
   2. Встановити, що відповідальними за забезпечення належного
виконання  договорів,  що  укладаються  від імені Державного
казначейства України,  є  керівники  структурних  підрозділів
Державного казначейства України, визначені головними виконавцями
доручень щодо їх розробки або узгодження.
 
   3. Керівникам структурних підрозділів Державного казначейства
України надати копії всіх договорів, що були укладені від імені
Державного казначейства України, Юридичному управлінню.
 
   4. Начальнику Управління організації діловодства та контролю
виконавської дисципліни (Ливун С.В.) довести цей наказ до відома
заступникам  Голови  та  керівникам  самостійних  структурних
підрозділів Державного казначейства України.
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Голова                        С.I.Харченко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного
                   казначейства України
                   12.03.2007 N 57
 
 
               ПОРЯДОК
       ведення договірної роботи в Державному
            казначействі України
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1 Порядок ведення договірної роботи Державним казначейством
України (далі - Порядок) визначає загальні засади організації
робіт  із укладання, виконання договорів та контролю за їх
виконанням, реєстрації, зберігання та ведення реєстру договорів
Державним казначейством України (далі - ДКУ), крім контрактів, що
укладаються відповідно до законодавства про працю, відповідно до
Річного плану закупівель товарів, робіт та послуг за державні
кошти.
 
   1.2. Цей Порядок розроблено відповідно до  Закону  "Про
закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ),
Цивільного кодексу України ( 435-15 ), Господарського кодексу
України ( 436-15 ), постанови Кабінету Міністрів України N 1232
( 1232-2005-п ) та інших законодавчих і нормативно-правових актів.
 
         2. Порядок укладення договорів
 
   2.1. ДКУ може бути укладено договір у двох випадках: за
результатами проведеної процедури державної закупівлі або без
проведення процедури державної закупівлі, якщо така закупівля не
підпадає під вимоги Закону України "Про закупівлю товарів, робіт
та послуг за державні кошти" ( 1490-14 ) (за рішенням Голови ДКУ
або його заступника).
 
   2.2. Порядок укладення договорів за результатами проведеної
процедури закупівлі за державні кошти:
   2.2.1. Річний план закупівель товарів, робіт та послуг за
державні кошти, який затверджується відповідно до Закону України
"Про закупівлю  товарів, робіт та послуг за державні кошти"
( 1490-14 ), є базовим планом щодо укладення договорів в ДКУ та
затверджується головою тендерного комітету.
   2.2.2. Однією із складових тендерної документації є основні
умови до проекту договору, які обов'язково повинні бути включені
до договору про закупівлю.
   Проект договору або основні умови, які обов'язково повинні
бути включені до договору про закупівлю,  попередньо  перед
проведенням  процедури  закупівлі  візуються  відповідальним
виконавцем ДКУ і передаються на розгляд  та  візування  до
зацікавлених  структурних  підрозділів  ДКУ,  фінансового  та
юридичного підрозділів.
   2.2.4. Після  проведення  процедури закупівлі, визначення
переможця та оформлення виконавцем - суб'єктом господарювання
договору  останній  передається  відповідальним  структурним
підрозділам ДКУ для підписання.
 
   2.3. Порядок укладення договорів, на які не поширюється дія
Закону України "Про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні
кошти" ( 1490-14 ):
   2.3.1. Укладення кожного договору без проведення процедури
державної закупівлі можливе лише у випадках, передбачених чинним
законодавством,  та  проводиться  на  підставі річного плану
закупівель.
   2.3.2. Під час укладення договору без проведення процедур
державних закупівель відповідальний структурний підрозділ ДКУ
виконує роботи щодо аналізу та первинного погодження з можливими
виконавцями - суб'єктами  господарювання  одержаного  проекту
договору, а саме:
   1) перевіряє наявність відповідних ліцензій, патентів, інших
дозвільних документів на реалізацію товару, надання робіт, послуг;
   2) здійснює  перевірку  договірних  документів  на  їх
відповідність актам законодавства;
   3) аналізує та готує висновки щодо прийнятності для ДКУ
вартості за договором;
   4) інформує Голову ДКУ або його заступника про результати
розгляду матеріалів проекту договору та про потенційного виконавця
за договором.
   У разі прийняття рішення щодо укладення проекту договору та
після оформлення виконавцем - суб'єктом господарювання договору
останній передається відповідальним структурним підрозділом ДКУ
для підписання.
   Якщо погодження проекту договору з виконавцем не досягнуто,
відповідальний підрозділ ДКУ повідомляє про його непогодження
Голову ДКУ або його заступника.
   2.3.3. Проект договору має містити істотні умови договору.
Iстотними  умовами  договору є ті, які визначені такими за
законодавством або необхідні для договорів цього виду, а також всі
ті умови, щодо яких за заявою однієї зі сторін має бути досягнуто
згоди, зокрема:
   1) предмет, об'єкт договору;
   2) сторони за договором;
   3) зобов'язання (права та обов'язки сторін) за договором;
   4) ціна за договором;
   5) способи забезпечення виконання зобов'язань за договором
(неустойка, завдаток, порука, гарантія, застава);
   6) порядок здійснення розрахунків за договором;
   7) термін виконання за договором;
   8) відповідальність за договором;
   9) форс-мажор;
   10) інші умови договору.
 
   2.4. Відповідальний  структурний  підрозділ  ДКУ здійснює
погодження наданого виконавцем - суб'єктом господарювання проекту
договору  з  підрозділами  фінансового забезпечення, відділом
державних закупівель та юридичним. У разі необхідності такий
проект  договору  також  погоджується  іншими  зацікавленими
структурними підрозділами ДКУ.
   Підрозділ фінансового  забезпечення  ДКУ перевіряє проект
договору на відповідність вимогам актів законодавства в частині,
що стосується вартості товарів, робіт та послуг, порядку та форми
розрахунків, розглядає калькуляцію кошторисної вартості товарів
(робіт, послуг) і в разі відсутності зауважень погоджує проект
договору.
   Юридичний підрозділ ДКУ здійснює проведення правової оцінки
проекту договору, зокрема встановлення відповідності  вимогам
чинного законодавства положень, викладених у проекті договору,
наявності в договорі (можливих відповідно до предмету договору)
способів забезпечення виконання умов договору та визначення в
договорі санкцій щодо неналежного (неякісного, несвоєчасного)
виконання умов договору і в разі відсутності зауважень погоджує
проект договору.
   Відділ державних закупівель перевіряє проект договору на
відповідність плану закупівлі.
 
   2.5. Керівники структурних підрозділів ДКУ, що здійснюють
погодження проекту договору, зобов'язані забезпечити:
   1) реєстрацію в журналі реєстрації вхідної кореспонденції
всієї  документації  за  проектом договору, що надходить на
погодження;
   2) виконання  протягом  трьох  робочих  днів робіт щодо
погодження (підготовки та надання зауважень у разі необхідності)
проектів  договорів,  що надаються відповідальним структурним
підрозділом ДКУ.
 
   2.6. Відповідальний структурний підрозділ органу ДКУ два
екземпляри погодженого проекту договору передає Голові ДКУ або
його заступнику на підпис.
 
   2.7. Після підписання проектів договорів Головою ДКУ або його
заступником відповідальний структурний підрозділ ДКУ всі його
оригінальні примірники подаються до Юридичного управління для
реєстрації.
 
   2.8. Зміни до договору можуть здійснюватися шляхом укладення
додаткових договорів як за ініціативою ДКУ, так і другої сторони
за  договором. Погодження та підписання додаткового договору
здійснюється в тому самому порядку, що й основний договір.
Відповідальним виконавцем щодо укладення додаткового договору є
відповідальний виконавець за основним договором.
 
             3. Фінансування
 
   3.1. Фінансування договорів здійснюється за рахунок коштів,
передбачених кошторисом ДКУ.
 
   3.2. Підставою для фінансування договору є укладений договір.
 
   3.3. Фінансування договору здійснюється на умовах, визначених
у відповідному договорі. Можливі такі схеми фінансування:
   1) авансова оплата;
   2) оплата за результатами виконання договору;
   3) поетапна оплата за результатами виконання окремих етапів,
передбачених  календарним  планом,  з  можливим  частковим
авансуванням.
   Конкретна схема  фінансування  визначається  в  договорі,
враховуючи вимоги чинного законодавства.
 
           4. Виконання договору
 
   4.1. Відповідальний  за  укладення  договору  структурний
підрозділ ДКУ або робоча група (в разі затвердження наказом про
здійснення  закупівлі  ДКУ  складу  робочої  групи) здійснює
адміністрування договору відповідно до вимог законодавства, цього
Порядку, та укладеного договору, а також контроль за виконанням
договору, за достовірністю  складання  актів  здачі-приймання
отриманих товарів (робіт, послуг), ведення справи договору.
   Складовою частиною супроводження є:
   1) підтримка  контактів з другою стороною за договором,
доведення до останньої нормативних документів ДКУ з питань, що
стосуються укладення договору;
   2) отримання від другої сторони  за  договором  звітних
матеріалів щодо договору та перевірка їх відповідності укладеному
договору і відповідним законодавчим та нормативно-правовим актам;
   3) здійснення контролю за термінами виконання договору та за
термінами передачі до ДКУ звітних матеріалів відповідно  до
договору;
   4) у разі поетапного виконання умов договору - брати участь у
складанні  акта здачі-приймання щодо кожного етапу виконання
договору;
   5) у разі поетапного виконання умов договору - проведення
аналізу виконаної протягом етапу роботи і у разі необхідності
підготовка висновків про недоцільність її продовження;
   6) підготовка та надання другій  стороні  за  договором
інформації, необхідної для виконання умов договору;
   7) підготовка та надання керівнику ДКУ (на його вимогу)
інформації щодо стану виконання умов договору;
   8) проведення  оцінки  результатів  виконаного  договору
відповідальним структурним підрозділом ДКУ.
   Справа договору - це зібраний в окремій папці комплект всіх
документів, що стосуються договору.
 
   4.2. Відповідальний  структурний  підрозділ  ДКУ разом з
фінансовим підрозділом проводить оцінку дотримання умов виконаного
договору та візує акт здачі-приймання за договором.
 
   4.3. Акт здачі-приймання за договором підписує керівник ДКУ
або його заступник в межах повноважень, визначених наказом ДКУ про
право підпису.
 
   4.4. Датою  виконання  зобов'язань  за договором є дата
затвердження акта здачі-приймання за договором, якщо інше не
передбачено договором.
 
        5. Контроль за виконанням договорів
 
   5.1. З метою ведення контролю за виконанням умов договору
відповідальний структурний підрозділ ДКУ щодо укладення договору
веде журнал обліку договорів. Цей журнал складається з таких граф
(розділів): звіт про результати здійсненої процедури закупівлі (у
разі укладення договору за результатами проведеної процедури
державної закупівлі), номер та дата розпорядчого документа ДКУ,
відповідно до якого укладено договір; номер та дата договору;
предмет договору; дати та номери документів, що оформляються під
час виконання договору; дати та номери платіжних доручень й інших
звітних документів.
   Такий облік має забезпечити створення документальної бази для
аналізу причин невиконання договірних  зобов'язань,  розробки
заходів  щодо  запобігання та усунення цих причин, а також
вірогідність статистичної звітності про виконання  договорів,
сприяти правильному розгляду претензії та позовів контрагентів.
 
   5.2. Координація роботи з виконання договорів та контролю за
їх виконанням покладається на відповідальний структурний підрозділ
ДКУ за укладення договору.
   Підрозділ фінансового забезпечення ДКУ здійснює контроль за
виконанням умов договору щодо порядку розрахунків, відповідністю
перерахованих коштів обсягам виконаних робіт, наданих товарів
(робіт послуг) за договором.
   Юридичний підрозділ  ДКУ  здійснює  контроль  у  частині
відповідності вимогам чинного законодавства положень, викладених у
проекті договору.
 
        6. Порядок реєстрації, зберігання
      та ведення реєстру договорів, що укладаються
      від імені Державного казначейства України
 
   6.1. Реєстрацію, зберігання та ведення реєстру договорів
здійснює Юридичне управління.
 
   6.2. Упродовж  одного  робочого дня після укладення ДКУ
договору всі його оригінальні примірники подаються до Юридичного
управління для реєстрації. Передачу на реєстрацію примірників
договору здійснює структурний підрозділ ДКУ, який  визначено
головним виконавцем щодо його розробки або узгодження.
   Для реєстрації разом з примірниками договору до Юридичного
управління необхідно подати:
   1) супровідний лист за підписом начальника  структурного
підрозділу, в якому зазначається обґрунтування підстав укладення
договору (доручення керівництва, норми  актів  законодавства,
рішення тендерного комітету тощо), прізвища посадових осіб ДКУ,
які взяли участь у погодженні його проекту;
   2) оригінали додатків до договору, що є його невід'ємною
частиною, копії документів, що обґрунтовують  підстави  його
укладення.
 
   6.3. За результатами розгляду поданих відповідно до пункту
6.2 цього Порядку документів Юридичне управління приймає рішення
про реєстрацію договору, присвоює дату і номер реєстрації на всіх
його примірниках. У разі подання на реєстрацію  примірників
договору з присвоєними реєстраційними номерами контрагентів номер
реєстрації ДКУ ставиться через дріб.
   Примірники договорів, які складено на двох і більше аркушах,
прошнуровуються і скріплюються печаткою.
 
   6.4. Договори про внесення змін та доповнень до укладених
договорів реєструються з присвоєнням номерів раніше зареєстрованих
договорів та через дріб порядкового номера такого договору.
 
   6.5. Якщо на реєстрацію поданий договір, проект якого не було
погоджено з Юридичним управлінням, перед реєстрацією у триденний
термін проводиться його юридична експертиза. У випадку виявлення
за результатами експертизи невідповідностей умов договору нормам
чинного законодавства, реєстрація договору не здійснюється, а
висновки і пропозиції Юридичного управління з цього питання
подаються керівництву ДКУ для прийняття остаточного рішення.
 
   6.6. Юридичне управління відмовляє в реєстрації договору,
поданого з порушенням встановленого порядку.
 
   6.7. Один з примірників договору (з візами посадових осіб
ДКУ) після реєстрації підшивається Юридичним управлінням до справи
згідно з запровадженою номенклатурою. Iнші примірники договору
разом з копією, завіреною працівниками управління відповідно до
правил діловодства, повертають структурному підрозділові, який
подав її на реєстрацію, для передачі контрагентам.
 
   6.8. Якщо умови укладеного договору передбачають виникнення
зобов'язань щодо сплати коштів, завірена копія примірника договору
для взяття на  облік  зобов'язання  передається  структурним
підрозділом до фінансового підрозділу, завірена копія примірника
договору, який не передбачає виникнення зобов'язань щодо сплати
коштів, зберігається у відповідному структурному підрозділі.
 
   6.8. Дані про зареєстрований договір вносяться до реєстру
договорів, що веде Юридичне управління. В управлінні визначаються
працівники, відповідальні за реєстрацію, зберігання та ведення
реєстру договорів, що укладаються  від  імені  ДКУ.  Видача
працівникам  ДКУ  оригінальних  примірників  договорів,  які
зберігаються в Юридичному управлінні, здійснюється під розписку з
дозволу  начальника  управління або особи, яка виконує його
обов'язки. У разі необхідності може видаватись виписка з реєстру
договорів, завірена підписом відповідального працівника Юридичного
управління. Зареєстровані договори та їх реєстри  підлягають
зберіганню в сейфі або металевій шафі.
 
   6.9. Реєстр договорів передбачає такі розділи:
   1) порядковий номер;
   2) дата реєстрації договору;
   3) реєстраційний номер договору;
   4) найменування сторін договору;
   5) предмет договору;
   6) найменування підрозділу ДКУ, відповідального за підготовку
проекту договору;
   7) прізвища посадових осіб ДКУ, які візували проект договору;
   8) відмітка про прийняття договору на облік у ДКУ;
   9) термін дії договору;
   10) примітка.
   Реєстр договорів ведеться у формі журналу, який має бути
прошнуровано та скріплено печаткою.
 
 Начальник Юридичного управління            О.Л.Зіневич
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка