Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Типового положення про ревізійну комісію господарського товариства, в статутному капіталі якого державна частка перевищує 50 відсотків

         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            11.12.2007 N 1929
 
 
             Про затвердження
       Типового положення про ревізійну комісію
     господарського товариства, в статутному капіталі
      якого державна частка перевищує 50 відсотків
 
 
   Відповідно до Закону України "Про господарські товариства"
( 1576-12 ), Закону України "Про управління об'єктами державної
власності" ( 185-16 ), постанови Кабінету Міністрів України від
21.03.2007 р. N 536 ( 536-2007-п ) "Деякі питання реалізації
статті 11 Закону України "Про управління об'єктами державної
власності" Н А К А З У Ю:
 
   1. Вважати таким, що втратило чинність, Зразкове положення
про ревізійну комісію акціонерного товариства, в статутному фонді
якого державна частка перевищує 50 відсотків, яке було затверджено
наказом ФДМУ від 17.12.2003 р. N 2297.
 
   2. Затвердити  Типове  положення  про  ревізійну комісію
господарського товариства, в статутному капіталі якого державна
частка перевищує 50 відсотків (додається).
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови Фонду державного майна України Петрова В.М.
 
 Голова Фонду                      В.Семенюк
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ ФДМУ
                   11.12.2007 N 1929
 
 
             ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
     про ревізійну комісію господарського товариства,
      в статутному капіталі якого державна частка
           перевищує 50 відсотків
 
 
            1. Загальна частина
 
   1.1. Положення розроблено відповідно до Закону України "Про
господарські товариства"  (  1576-12  ), Закону України "Про
управління об'єктами державної власності" ( 185-16 ), постанови
Кабінету Міністрів України від 21.03.2007 р. N 536 ( 536-2007-п )
"Деякі питання реалізації статті 11 Закону України "Про управління
об'єктами державної власності".
 
   1.2. Положення визначає правовий статус, порядок створення та
діяльності Ревізійної комісії  господарського  товариства,  в
статутному капіталі якого державна частка перевищує 50 відсотків
(далі - Товариство).
 
   1.3. Положення може застосовуватися також  господарськими
товариствами, частка держави у статутному капіталі яких є меншою,
ніж 50 відсотків.
 
   1.4. Положення затверджується органом управління Товариства,
до компетенції якого, згідно з Статутом Товариства, віднесене дане
повноваження.
 
       2. Правовий статус Ревізійної комісії
 
   2.1. Ревізійна комісія Товариства є органом, який здійснює
контроль за фінансово-господарською діяльністю Виконавчого органу
Товариства та обирається з числа акціонерів (учасників) відповідно
до чинного законодавства та Статуту Товариства.
 
   2.2. До складу Ревізійної комісії може обиратися юридична
особа. В цьому випадку керівник обраної юридичної особи сам
виконує функції члена Ревізійної комісії або видає іншій особі
відповідну довіреність юридичної особи,  обраної  до  складу
Ревізійної комісії, або своїм внутрішньо-розпорядчим документом
призначає свого представника (або своїх представників).
 
   2.3. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам акціонерів
(учасників) Товариства.
 
   2.4. Ревізійна комісія може доповідати Наглядовій раді про
результати  проведених  планових  та  позапланових  перевірок
фінансово-господарської  діяльності Товариства, його філій та
представництв. Наглядова рада не є у відношенні до Ревізійної
комісії керівним органом.
 
   2.5. Компетенція та порядок діяльності Ревізійної комісії
визначається відповідно  до  чинного  законодавства,  Статуту
Товариства та цього Положення.
 
   2.6. Ревізійна  комісія  обирається  Загальними  зборами
акціонерів (учасників) Товариства в порядку  та  на  строк,
визначений чинним законодавством та Статутом Товариства.
 
       3. Порядок формування Ревізійної комісії
 
   3.1. Кількісний  склад  Ревізійної  комісії  визначається
відповідно до Статуту Товариства. Кількісний та персональний склад
Ревізійної комісії затверджується Загальними зборами акціонерів
(учасників).
 
   3.2. У випадку, якщо Загальні збори акціонерів (учасників),
які мали обирати Ревізійну комісію, не відбулися, повноваження
Ревізійної комісії продовжуються до скликання наступних Загальних
зборів акціонерів (учасників).
 
   3.3. У період між проведенням Загальних зборів акціонерів
(учасників) акціонер Товариства - юридична особа, представника
якого  обрано  до  Ревізійної  комісії,  може змінити свого
представника на іншу особу  шляхом  письмового  повідомлення
Виконавчого органу та Голови Ревізійної комісії Товариства.
 
   3.4. До складу Ревізійної комісії Товариства обираються не
менше ніж 3 особи. Кількість членів комісії повинна бути непарною.
 
   3.5. Кількість членів Ревізійної комісії, які представляють
інтереси  держави,  залежить від розміру державної частки у
статутному капіталі Товариства і не може бути  меншою,  ніж
50 відсотків від загальної кількості членів Ревізійної комісії.
 
   3.6. До складу Ревізійної комісії включається представник
Головного контрольно-ревізійного управління України або Державної
податкової адміністрації України.
   3.6.1. Представник   Головного   контрольно-ревізійного
управління України включається у разі наявності одного з таких
критеріїв:
   - Товариство  має стратегічне значення для економіки та
безпеки держави та/або займає монопольне становище на ринку
товарів (робіт, послуг);
   - Товариство має непогашений кредит, залучений державою або
під державні гарантії;
   - дохід Товариства за результатами останнього звітного року
перевищує 5 млн. гривень.
   3.6.2. Представник Державної податкової адміністрації України
включається в усіх інших випадках.
 
   3.7. Членами  Ревізійної  комісії  не можуть бути члени
Виконавчого органу, Наглядової ради та інші посадові  особи
Товариства, а саме ті, які постійно або тимчасово на підприємстві
займають посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих
або адміністративно-господарських обов'язків, або виконують такі
обов'язки за спеціальними повноваженнями.
   Членами Ревізійної комісії не можуть бути особи, службову або
іншу діяльність яких визнано Конституцією України ( 254к/96-ВР )
та законом несумісною з перебуванням на цій посаді, а також особи,
яким перебування на даній посаді заборонено рішенням суду.
 
   3.8. Одна і та сама особа може обиратися членом Ревізійної
комісії необмежену кількість разів.
 
   3.9. Член Ревізійної комісії, який перебуває в трудових
відносинах з Товариством не може бути звільнений інакше, як за
власною  ініціативою  протягом  всього строку його участі в
Ревізійній комісії, а також протягом року після закінчення його
повноважень як члена Ревізійної комісії (крім випадків повної
ліквідації підприємства, установи, організації, у зв'язку  із
станом здоров'я, що перешкоджає продовженню даної роботи, або
вчинення ним дій, за які законом передбачена можливість звільнення
з роботи чи служби).
 
   3.10. Член  Ревізійної комісії може бути відкликаний за
наявності для цього підстав до закінчення терміну повноважень
Ревізійної  комісії  за рішенням Загальних зборів акціонерів
(учасників) Товариства.
 
   3.11. Повноваження члена Ревізійної комісії  припиняються
достроково:
   1) у разі одностороннього складання з себе повноважень членом
Ревізійної комісії;
   2) у разі втрати членом Ревізійної комісії або особою,
інтереси якої він представляє в Ревізійній комісії, статусу
акціонера Товариства;
   3) у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного
законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків Голови,
члена Ревізійної комісії;
   4) прийняття Загальними  зборами  акціонерів  (учасників)
рішення про відкликання Голови, членів Ревізійної комісії за
невиконання або неналежне виконання покладених на них обов'язків;
   5) обрання Загальними зборами акціонерів (учасників) нового
складу Ревізійної комісії на підставі п. 3.14 цього розділу;
   6) в  інших випадках, передбачених чинним законодавством
України.
 
   3.12. У випадках, передбачених пп. 2, 3 п. 3.11 цього
розділу, член Ревізійної комісії зобов'язаний протягом тижня у
письмовій формі повідомити Ревізійну комісію, Виконавчий орган та
Наглядову раду Товариства про настання цих обставин.
 
   3.13. У разі одностороннього складання з себе повноважень
член Ревізійної комісії зобов'язаний письмово повідомити про це
Ревізійну комісію, Виконавчий орган та Наглядову раду Товариства
не пізніше як за місяць.
 
   3.14. У разі, якщо в процесі роботи Ревізійної комісії
кількість її членів стає меншою 1/2 від загальної кількості, члени
Ревізійної комісії, що залишилися у її складі,  зобов'язані
протягом 3 днів з дати, коли про це стало відомо, надати письмову
вимогу до Виконавчого органу Товариства про скликання позачергових
Загальних зборів акціонерів (учасників) з метою обрання нового
складу Ревізійної комісії.
 
   3.15. У  разі  визнання  роботи  Ревізійної  комісії
незадовільною, Загальні  збори  акціонерів  (учасників) можуть
прийняти рішення про дострокове  припинення  повноважень  як
персонального складу Ревізійної комісії в цілому, так і окремих
осіб, що входять до її складу.
 
   3.16. На найближчих Загальних зборах акціонерів (учасників)
розглядається питання про обрання (затвердження) нових осіб до
персонального складу Ревізійної  комісії  замість  тих,  чиї
повноваження  були  припинені  достроково.  Строк повноважень
новообраних осіб до складу Ревізійної комісії припиняється із
закінченням строку, на який обраний діючий персональний склад
Ревізійної комісії.
 
   3.17. Протягом місяця, з дати обрання нового персонального
складу  Ревізійної  комісії,  Ревізійна  комісія попереднього
персонального складу зобов'язана передати справи  новообраній
Ревізійній комісії. Передача документів має бути оформлена актом
приймання-передачі.
 
   3.18. У випадку неможливості  здійснення  своїх  функцій
представником  держави  у  складі  Ревізійної комісії, орган
виконавчої влади, уповноважений управляти корпоративними правами
держави в даному Товаристві, може замінити представника держави на
іншу особу. Iнформація про заміну представника держави у складі
Ревізійної  комісії надається органом виконавчої влади, який
здійснив таку заміну, до Виконавчого органу Товариства.
 
    4. Функції, права та обов'язки Ревізійної комісії
 
   4.1. Ревізійна комісія, відповідно до покладених на неї
завдань, контролює, перевіряє та аналізує фінансово-господарську
діяльність Виконавчого органу Товариства шляхом виконання таких
функцій:
   - контроль за виконанням Виконавчим органом, затверджених
Загальними зборами акціонерів (учасників) або Наглядовою радою,
фінансових планів Товариства;
   - контроль за виконанням Виконавчим органом рішень Загальних
зборів акціонерів (учасників) та Наглядової ради щодо питань
фінансово-господарської діяльності Товариства;
   - контроль за виконанням Виконавчим органом законодавства
України, Статуту Товариства та рішень Загальних зборів акціонерів
(учасників) та Наглядової ради з питань фінансово-господарської
діяльності, їх відповідності законодавству України та Статуту:
   - контроль за своєчасним та повним здійсненням розрахунків з
бюджетом;
   - контроль за нарахуванням, своєчасністю та повнотою виплати
дивідендів;
   - контроль за одержанням, використанням  та  поверненням
кредитів;
   - контроль за відповідністю чинному законодавству та Статуту
Товариства  використання  коштів  резервного та інших фондів
Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства;
   - перевірка порядку відчуження майна Товариства на предмет
його відповідності чинному законодавству, Статуту та внутрішнім
положенням Товариства;
   - перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої
забезпечується Виконавчим органом;
   - перевірка дотримання порядку сплати акцій акціонерами у
випадку проведення Товариством додаткової емісії акцій;
   - аналіз   фінансового   стану   Товариства,   його
платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для
поліпшення економічного стану підприємства і розробка рекомендацій
для органів управління Товариства;
   - аналіз відповідності ведення в Товаристві бухгалтерського і
статистичного обліку вимогам чинного законодавства;
   - подання звітів про результати перевірок на Загальні збори
акціонерів (учасників) та надання рекомендацій Загальним зборам
акціонерів (учасників) на підставі цих звітів;
   - надання  Загальним  зборам  акціонерів (учасників) або
Наглядовій раді Товариства рекомендацій щодо відбору незалежних
аудиторів;
   - ініціювання  скликання  позачергових  Загальних  зборів
акціонерів  (учасників)  в  разі виникнення загрози суттєвим
інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими
особами Товариства.
 
   4.2. Ревізійна комісія має право:
   - отримувати від  органів  управління  Товариства,  його
підрозділів  та  служб,  посадових  осіб  належні матеріали,
бухгалтерські та інші документи протягом 2 днів  після  їх
письмового запиту;
   - вимагати скликання засідань Виконавчого органу, Наглядової
ради, Загальних зборів акціонерів (учасників) у випадках, коли
виявлені порушення у фінансово-господарській діяльності потребують
рішення відповідних органів управління Товариства;
   - вимагати від посадових осіб Товариства пояснень з питань,
що належать до повноважень Ревізійної комісії;
   - отримувати,  розглядати  звіти  аудиторів,  висновки
контролюючих органів;
   - в межах затвердженого кошторису та/або фінансового плану
залучати  на  договірній  основі до своєї роботи незалежних
спеціалістів - аудиторів та консультантів з оплатою їх послуг за
рахунок Товариства;
   - ініціювати  питання  про  відповідальність  працівників
Товариства у разі порушення ними положень, правил та інструкцій з
питань фінансово-господарської діяльності Товариства;
   - брати  участь з правом дорадчого голосу у засіданнях
Виконавчого органу та Наглядової ради Товариства.
 
   4.3. Голова та члени Ревізійної комісії мають право:
   - отримувати  від  органів  управління  Товариства, його
підрозділів та  служб,  посадових  осіб  належні  матеріали,
бухгалтерські  та  інші документи протягом 2 днів після їх
письмового запиту;
   - на доступ на територію підприємства та безпосередньо до
його приміщень з обов'язковим дотриманням внутрішнього режиму та
розпорядку товариства;
   - брати участь з правом дорадчого голосу у  засіданнях
Виконавчого органу та Наглядової ради Товариства.
 
   4.4. Обов'язки Ревізійної комісії:
   - проводити перевірки річної фінансової звітності Товариства;
   - розглядати кошториси витрат та бізнес-плани Товариства;
   - складати висновки за результатами здійсненої перевірки;
   - своєчасно доводити до відома Загальних зборів акціонерів
(учасників), Наглядової ради, Виконавчого  органу  результати
здійснених  перевірок і ревізій у формі звітів, доповідних,
повідомлень на засіданнях органів управління;
   - вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів
(учасників), якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства
або виявлено зловживання посадових осіб Товариства;
   - здійснювати контроль за усуненням виявлених  під  час
перевірок недоліків і порушень.
 
    5. Організація роботи Ревізійної комісії товариства
 
   5.1. На першому засіданні Ревізійної комісії з числа її
членів обираються заступник Голови та секретар Ревізійної комісії.
Заступник Голови, секретар Ревізійної комісії протягом строку дії
повноважень Ревізійної комісії можуть бути переобрані за рішенням
Ревізійної комісії.
 
   5.2. Голова Ревізійної комісії здійснює управління Ревізійною
комісією та є посадовою особою Товариства.
 
   5.3. Ревізійна комісія Товариства проводить  чергові  та
позачергові перевірки.
 
   5.4. Строк  проведення перевірки не повинен перевищувати
21 робочого дня. Проведення перевірки Ревізійною комісією не
повинно  порушувати  нормального режиму роботи господарського
товариства.
 
   5.5. Чергові перевірки Ревізійна комісія Товариства проводить
за  підсумками фінансово-господарської діяльності за рік для
подання висновків стосовно річного звіту та балансу.
 
   5.6. Позачергові перевірки Ревізійна комісія проводить:
   - за рішенням Загальних зборів акціонерів (учасників);
   - за рішенням Наглядової ради Товариства;
   - з власної ініціативи;
   - на вимогу акціонерів (учасників), що володіють у сукупності
більш ніж 10 відсотками голосів.
 
   5.7. Голова Виконавчого органу Товариства може звернутися до
Наглядової ради  із  обґрунтованою  заявою  про  необхідність
проведення Ревізійною комісією позапланової перевірки.
 
   5.8. За  підсумками  проведення чергових та позачергових
перевірок Ревізійна комісія Товариства складає висновки, які
підписуються членами Ревізійної комісії Товариства, що брали
участь в перевірці. В разі незгоди члена Ревізійної комісії з
будь-якими  положеннями  зазначеного  документу,  висновки
підписуються членом Ревізійної комісії із зауваженнями, які є їх
невід'ємною частиною.
 
   5.9. Ревізійна комісія Товариства проводить засідання в міру
необхідності, а також перед початком проведення перевірки для
визначення планів, завдань, порядку й строку проведення перевірки
та після проведення перевірки з метою підбиття підсумків, та
оформлення пропозицій щодо усунення, виявлених під час перевірки,
порушень та недоліків  у  фінансово-господарській  діяльності
Товариства. Ревізійна комісія може розробляти план-графік своїх
засідань на рік.
 
   5.10. В разі відсутності плану-графіка засідань про планове
засідання  Ревізійної комісії її члени повинні інформуватися
Головою Ревізійної комісії (а під час його  відсутності  -
заступником Голови) в письмовій формі не пізніше ніж за 5 робочих
днів до дати засідання, крім випадків, коли дату проведення
наступного засідання було визначено на попередньому засіданні.
Повідомлення має містити відомості про дату, час та  місце
проведення засідання, а також порядок денний засідання.
 
   5.11. Не пізніше ніж за 2 дні до дати проведення засідання
будь-який з членів Ревізійної комісії може запропонувати зміни або
доповнення до порядку денного.
 
   5.12. Позачергові засідання Ревізійної комісії скликаються
Головою Ревізійної комісії (а під час  його  відсутності  -
заступником Голови) з власної ініціативи, а також на письмову
вимогу будь-якого з членів Ревізійної комісії. Вимога  щодо
скликання  позачергового засідання Ревізійної комісії повинна
містити визначений перелік питань, що потребують обговорення
Ревізійної комісії.
 
   5.13. Позачергове  засідання Ревізійної комісії має бути
скликане не пізніше 3 робочих днів з дати надходження вимоги на
адресу Ревізійної комісії від осіб, зазначених у п. 6 цього
розділу.
 
   5.14. Про скликання позачергового засідання члени Ревізійної
комісії повинні бути проінформовані не пізніше ніж за 5 робочих
днів до очікуваної дати засідання.
 
   5.15. Член Ревізійної комісії повинен особисто виконувати
свої обов'язки. Член Ревізійної комісії не може передавати свої
повноваження іншому члену Ревізійної комісії або третім особам.
Усі члени Ревізійної комісії повинні сумлінно виконувати свої
обов'язки і у своїй діяльності керуватися перш за все інтересами
Товариства, а не інтересами особистого характеру чи інтересами
третіх сторін.
 
   5.16. Ревізійна комісія є правомочною приймати рішення, якщо
в засіданні бере участь не менше половини її членів.
 
   5.17. Кожен член Ревізійної комісії (представник члена) має
під час голосування один голос.
 
   5.18. Рішення  з  усіх  питань  приймаються  відкритим
голосуванням і вважаються прийнятими, якщо за них подано більше
50 відсотків голосів присутніх членів Ревізійної комісії. У разі,
якщо голоси розділилися порівну, голос Голови Ревізійної комісії є
вирішальним.
 
   5.19. Протокол засідання Ревізійної комісії  підписується
всіма членами Ревізійної комісії, які приймали участь у засіданні.
В разі незгоди члена Ревізійної комісії з будь-якими положеннями
протоколу, такий протокол має бути підписаний членом Ревізійної
комісії із зауваженнями, які є невід'ємною частиною протоколу.
Якщо засідання Ревізійної комісії проводилося способом, що не
передбачає безпосередньої присутності членів Ревізійної комісії в
одному місці, то особи, які беруть участь в засіданні, повинні
поставити свої підписи під копіями протоколу засідання  або
будь-яким іншим документом, що відображає їх думку стосовно того
чи іншого питання порядку денного.
 
   5.20. Усі протоколи засідань Ревізійної комісії оформлюються
секретарем Ревізійної комісії та підшиваються до книги протоколів,
яка зберігається у Голови Ревізійної комісії або  в  архіві
Товариства.
 
   5.21. Книга протоколів або засвідчені витяги з неї повинні
надаватися для ознайомлення будь-якому  з  членів  Ревізійної
комісії, Наглядової ради та акціонерам (учасникам) Товариства у
порядку, встановленому внутрішніми документами Товариства.
 
   5.22. Товариство забезпечує Ревізійній комісії всі необхідні
для роботи умови.
 
   5.23. Витрати  на  утримання  Ревізійної  комісії  несе
Товариство.
 
   5.24. Порядок оплати  праці  членів  Ревізійної  комісії
визначається внутрішніми документами Товариства.
 
            6. Порядок звітності
        про результати перевірки (ревізії)
 
   6.1. Результати перевірок Ревізійної комісії оформляються
довідкою про перевірку, а в разі виявлення порушень - актом за
підписом Голови та членів комісії.
 
   6.2. За    результатами    чергової     перевірки
фінансово-господарської діяльності Товариства Голова Ревізійної
комісії представляє на щорічних Загальних зборах  акціонерів
(учасників) Товариства висновок про результати перевірки.
   Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори акціонерів
(учасників)  не  вправі  затверджувати  баланс,  річні звіти
господарського товариства.
 
   6.3. Доповідь Ревізійної комісії Загальним зборам акціонерів
(учасників) та Наглядовій раді Товариства має містити:
   1) інформацію про проведені нею планові та  позапланові
перевірки та складені за їх підсумками висновки з посиланнями на
відповідні документи та необхідними поясненнями до них;
   2) пропозиції щодо усунення, виявлених під час перевірки,
порушень та недоліків  у  фінансово-господарській  діяльності
Товариства;
   3) інформацію про достовірність фінансової звітності, а також
рекомендації щодо затвердження її Загальними зборами акціонерів
(учасників).
 
   6.4. Висновки, складені за результатами здійснених перевірок,
Ревізійна комісія Товариства подає Виконавчому органу, Наглядовій
раді Товариства не пізніше ніж за два тижні після проведення
перевірки. В цей же термін Ревізійна комісія передає по одному
примірнику затвердженого висновку Фонду державного майна України
або іншому органу виконавчої влади, який здійснює управління
державними корпоративними правами, а також ініціатору проведення
позачергової перевірки.
 
       7. Заохочення членів ревізійної комісії
 
   7.1. За  результатами діяльності Ревізійної комісії може
застосовуватися заохочення її членів.
 
   7.2. Заохочення членів Ревізійної комісії здійснюється у
вигляді морального та матеріального стимулювання.
   Матеріальне стимулювання  членів   Ревізійної   комісії
проводиться за рахунок Товариства.
 
   7.3. Розмір винагороди Голові та членам Ревізійної комісії
встановлюється рішенням Наглядової ради Товариства або Загальних
зборів акціонерів (учасників) Товариства.
 
   7.4. Матеріальне стимулювання членів Ревізійної комісії, які
є державними службовцями, може здійснюватися за поданням голови
Наглядової ради шляхом встановлення надбавок та премій за основним
місцем роботи.
 
     8. Відповідальність членів ревізійної комісії
 
   8.1. Члени Ревізійної комісії несуть відповідальність за
відповідність, повноту та об'єктивність відомостей, які містяться
у висновках та рішеннях Ревізійної комісії.
 
   8.2. За порушення чинного законодавства України, а також
положень  Статуту та інших внутрішніх нормативних документів
Товариства члени Ревізійної комісії можуть бути притягнені до
дисциплінарної,  майнової,  адміністративної  та  кримінальної
відповідальності у відповідності до норм чинного законодавства
України.
 
   8.3. Порядок  та  підстави притягнення членів Ревізійної
комісії  до  відповідальності  регулюються  нормами  чинного
законодавства України,  Статутом  та  внутрішніми нормативними
документами Товариства.
 
           9. Прикінцеві положення
 
   9.1. Це Положення набуває чинності з дати його затвердження
відповідним органом управління Товариства, до компетенції якого
відповідно до Статуту Товариства відноситься зазначене питання.
 
   9.2. Внесення змін та доповнень до цього Положення належить
до компетенції органу управління Товариства, до компетенції якого
відповідно до Статуту  Товариства  відноситься  питання  про
затвердження Положення.
 
   9.3. Зміни  та  доповнення до цього Положення набувають
чинності з моменту їх затвердження органом управління Товариства,
до компетенції якого відповідно до Статуту Товариства, відноситься
зазначене питання.
 
 Директор Департаменту
 фінансового аналізу                 В.Кобзаренко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD27.01731
EUR30.59711
RUB0.41238
PLN7.0549
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка