Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження нової редакції Положення "Про порядок надання резидентам України індивідуальних ліцензій та свідоцтв про реєстрацію на одержання кредитів в іноземній валюті від іноземних кредиторів"

       ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
 N 329 від 29.12.95
   м.Київ
 
  ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови Нацбанку
   N 144 ( v0442500-97 ) від 07.05.97 )
    
   Про затвердження нової редакції Положення "Про порядок
   надання резидентам України індивідуальних ліцензій та
     свідоцтв про реєстрацію на одержання кредитів в
      іноземній валюті від іноземних кредиторів"
 
 
 
   Розглянувши проект нової редакції Положення "Про порядок
надання резидентам України індивідуальних ліцензій та свідоцтв про
реєстрацію на одержання кредитів в іноземній валюті від іноземних
кредиторів", який підготовлено на виконання доручення Президента
України від 18 жовтня 1995 року за N 1-14/601 щодо оперативного
надання  ліцензій на отримання іноземних кредитів банками і
підприємствами, Правління П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Затвердити в новій редакції Положення "Про порядок надання
резидентам  України  індивідуальних ліцензій та свідоцтв про
реєстрацію на одержання кредитів в іноземній валюті від іноземних
кредиторів".
   2. Надіслати Положення Кримському республіканському, обласним
та  по  м.Києву  управлінням  Національного банку України й
уповноваженим банкам для керівництва і використання в роботі.
   3. Контроль  за  виконанням  цієї постанови покласти на
заступника Голови Правління О.I.Кірєєва.
   4. З введенням цього Положення втрачає силу Положення "Про
порядок надання резидентам України індивідуальних ліцензій на
одержання кредитів в іноземній валюті від іноземних кредиторів",
затверджене постановою Правління Національного банку України від
28.09.95 N 244 ( v0293500-95 ).
 
 Голова Правління                    В.А.Ющенко
 
 
                     Затверджено
                постановою Правління Національного
                банку України N 329 від 29.12.95 р.
                Реєстр.N 339 від 29.12.95
 
              Положення
   про порядок надання резидентам України індивідуальних
   ліцензій та свідоцтв про реєстрацію на одержання
   кредитів в іноземній валюті від іноземних кредиторів
 
   З метою впорядкування системи одержання резидентами України
індивідуальних ліцензій на залучення кредитів в іноземній валюті
від нерезидентів Національний банк України встановлює  такий
порядок надання резидентам України індивідуальних ліцензій та
свідоцтв про реєстрацію на одержання кредитів в іноземній валюті
(включаючи валюту країн колишнього СРСР) від іноземних кредиторів.
 
          1. Загальні положення
 
   1.1. Положення діє відповідно до норм чинного законодавства
України і нормативних документів Національного банку України.
   1.2. Кредити в іноземній валюті від іноземних кредиторів
можуть одержувати юридичні особи-резиденти України для проведення
діяльності, передбаченої їх статутними документами.
   1.3. Кредити  в  іноземній  валюті  резидентами  України
залучаються  як через уповноважені банки, так і через інші
фінансово-кредитні установи. Одержання та погашення кредитних
ресурсів має проводитися через систему відкритих уповноваженими
банками кореспондентських рахунків у закордонних банках.
   1.4. Кредити в іноземній валюті резиденти України можуть
отримувати тільки в безготівковій формі.
   1.5. Резиденти України погашають отримані від нерезидентів
кредити в іноземній валюті за рахунок валютних надходжень від усіх
видів зовнішньоекономічної діяльності.
   Резиденти України  для  погашення   кредитів   можуть
використовувати  іноземну  валюту,  придбану  на  Українській
міжбанківській валютній біржі або на міжбанківському валютному
ринку України.
 
          2. Ліцензування, реєстрація
 
   2.1. Усі кредити в іноземній валюті, які отримують резиденти
України від нерезидентів, потребують обов'язкового ліцензування чи
реєстрації Національним банком України.
   Iндивідуальні ліцензії на одержання кредитів в іноземній
валюті від іноземних кредиторів (далі за текстом - індивідуальна
ліцензія) надаються юридичним особам-резидентам України (крім
уповноважених банків).
   Свідоцтва про реєстрацію на одержання кредитів в іноземній
валюті від іноземних кредиторів (далі за текстом - свідоцтво про
реєстрацію) надаються уповноваженим банкам.
   2.2. Уповноважений банк в межах отриманої ним ліцензії на
право здійснення операцій з валютними цінностями може залучати
кредитні ресурси від іноземних банків-кореспондентів на термін до
1 року (з урахуванням можливої пролонгації кредиту) без одержання
свідоцтва  про  реєстрацію  Національним банком України. Для
залучення кредитних ресурсів на термін понад 1 рік уповноважений
банк повинен одержати свідоцтво про реєстрацію в Національному
банку України.
   2.3. Реєстрація кредитів в іноземній валюті у такому випадку
прирівнюється до ліцензування кредитів.
   2.4. Зразки  індивідуальної  ліцензії  та  свідоцтва про
реєстрацію додаються (додатки NN 1, 2).
   2.5. Одержання резидентом-позичальником кредиту в іноземній
валюті від іноземного кредитора без індивідуальної ліцензії чи
свідоцтва про реєстрацію Національного банку України тягне за
собою штраф відповідно до ст.16 Декрету Кабінету Міністрів України
від 19.02.93 р. "Про систему валютного регулювання і валютного
контролю"  ( 15-93 ) у сумі (вартості) зазначених валютних
цінностей, перерахованій у валюту України за курсом Національного
банку України на день здійснення такої операції.
   2.6. Розгляд  звернень  резидентів-позичальників з питань
одержання індивідуальних ліцензій та свідоцтв про реєстрацію
проводиться  управлінням  валютного  контролю  і ліцензування
Національного банку України.
 
   2.7. Для    одержання    індивідуальної    ліцензії
резиденту-позичальнику необхідно подати до Національного банку
України пакет таких документів:
   1) Клопотання  позичальника-резидента  з зазначенням його
реквізитів та контактних телефонів;
   2) Лист уповноваженого банку на адресу Національного банку
України зі згодою на обслуговування кредиту, із  зазначенням
реквізитів рахунку, на який буде здійснюватися переказ валютних
коштів, та з експертним висновком банку щодо кредитного проекту (у
вигляді додатка до листа), підготовленого на підставі документів
позичальника, зазначених у пункті 3.1. розділу 3 Положення.
 
   2.8. Уповноважений  банк  для  одержання  свідоцтва  про
реєстрацію подає до Національного банку України клопотання банку
та  кредитну  угоду  з  нерезидентом  з  графіком погашення
заборгованості за кредитом.
   2.9. Уповноважений банк має одержати свідоцтво про реєстрацію
кредиту в іноземній валюті після підписання кредитної угоди з
банком-кредитором,  але до фактичного отримання уповноваженим
банком кредиту.
   2.10. Строк  розгляду  управлінням  валютного контролю і
ліцензування  поданих  у   повному   обсязі   документів
резидента-позичальника не може перевищувати 15 днів з дати їх
надходження до Національного банку України.
   2.11. За  результатами  розгляду документів позичальників
управління валютного контролю і ліцензування приймає рішення про
можливість  і  доцільність  надання  резиденту-позичальнику
індивідуальної ліцензії чи свідоцтва про реєстрацію Національного
банку України.
   У разі відмови у наданні індивідуальної ліцензії чи свідоцтва
про  реєстрацію управління валютного контролю і ліцензування
повідомляє позичальника про прийняте рішення у письмовій формі з
відповідними мотивами.
   2.12. Підставою для відмови у наданні індивідуальної ліцензії
чи свідоцтва про реєстрацію Національного банку України може бути:
   - відсутність документів, що передбачені цим Положенням, або
неналежне їх оформлення;
   - негативний експертний висновок уповноваженого банку щодо
документів позичальника;
   - порушення уповноваженим банком економічних  нормативів
регулювання діяльності комерційних банків;
   - інші поважні причини, які пов'язані з порушенням положень
чинного законодавства та нормативних актів Національного банку
України.
   2.13. У разі потреби Національний банк України може запросити
у резидента-позичальника додаткову інформацію, яка потрібна для
прийняття  рішення  щодо  надання індивідуальної ліцензії чи
свідоцтва про реєстрацію.
   2.14. Iндивідуальна ліцензія чи свідоцтво про реєстрацію
видається резиденту-позичальнику для реалізації тільки одного
кредитного проекту і не може бути підставою для залучення іншого
проекту чи збільшення суми кредиту та здійснення інших валютних
операцій.
   2.15. Iндивідуальна ліцензія дійсна на весь час користування
кредитом, якщо протягом 60-ти днів з дати її видачі позичальник
одержав кредит повністю або його частку. За умови неможливості з
поважних причин  розпочати  освоєння  кредиту  в  цей термін
резидент-позичальник може звернутися до  Національного  банку
України з обгрунтованим клопотанням на подовження строку дії
індивідуальної ліцензії за умови подання позитивного клопотання
уповноваженого банку з цього приводу.
   2.16. У разі виникнення з поважних причин  необхідності
внесення  змін  до  умов  кредитування,  передбачених діючою
індивідуальною ліцензією (сума кредиту, строк погашення тощо),
позичальник може звернутися до Національного банку України з
обгрунтованим клопотанням щодо внесення відповідних змін або
доповнень до тексту індивідуальної ліцензії за умови подання також
позитивного клопотання уповноваженого банку з цього приводу. Зміни
та доповнення оформлюються у вигляді додатка до індивідуальної
ліцензії, який є невід'ємною частиною раніш наданої індивідуальної
ліцензії.
   2.17. У разі неосвоєння позичальником кредиту у встановлений
термін індивідуальна ліцензія втрачає силу і має бути повернена
резидентом управлінню валютного контролю і ліцензування для її
скасування.
   2.18. Iндивідуальна ліцензія чи свідоцтво про реєстрацію
видаються  тільки  зазначеному  в індивідуальній ліцензії чи
свідоцтві про реєстрацію резиденту-позичальнику без права передачі
її третім особам.
   Iндивідуальна ліцензія та свідоцтво про реєстрацію дійсні у
разі  наявності  реєстраційного  номера,  дати  та  печатки
Національного банку України.
   2.19. Документи  резидента України, подані до управління
валютного контролю і ліцензування, не можуть бути використані
резидентом для одержання наступної індивідуальної ліцензії чи
свідоцтва про реєстрацію.
   2.20. Після видачі індивідуальної ліцензії чи свідоцтва про
реєстрацію резиденту України управління валютного контролю і
ліцензування надсилає управлінню валютного регулювання (відділ
міждержавних розрахунків та зовнішнього боргу) копії наданої
індивідуальної ліцензії чи свідоцтва про реєстрацію для врахування
суми кредиту при розрахунках заборгованості України за іноземними
кредитами.
   2.21. Управління  валютного  контролю  і  ліцензування
щоквартально надає інформацію відповідним регіональним управлінням
Національного банку України щодо наданих резидентам  України
індивідуальних ліцензій та свідоцтв про реєстрацію.
 
  3. Аналіз уповноваженими банками документів позичальників
 
   3.1. Для підготовки експертного висновку щодо кредитного
проекту для подання його  до  Національного  банку  України
уповноважений банк проводить ретельний аналіз таких документів
позичальника:
   - копії  свідоцтва  про  державну реєстрацію, засвідчену
нотаріально чи органом, який видав свідоцтво  про  державну
реєстрацію, та один з примірників належним чином оформленого та
затвердженого статуту або його копію, засвідчену нотаріально;
   - копії кредитної угоди;
   - техніко-економічного обгрунтування потреби в  одержанні
кредиту;
   - розрахунків окупності кредиту;
   - графіка погашення заборгованості за кредитом (з урахуванням
процентів);
   - висновка  аудиторської організації про фінансовий стан
позичальника;
   - копії  балансу  позичальника  на останню звітну дату,
засвідченого податковою інспекцією;
   - копій контрактів, що забезпечують реалізацію кредитного
проекту;
   - ліцензій чи інших дозволів на експорт продукції відносно
цього проекту, які встановлені державними органами;
   - інформації чи документа про забезпечення кредиту, якщо таке
передбачено кредитною угодою.
   3.2. У  разі,  якщо  резидент-позичальник  є  державним
підприємством, то він має додатково подати клопотання відповідного
державного органу на одержання кредиту суб'єктом господарської
діяльності.
   Якщо за кредитною угодою державного підприємства з іноземним
кредитором передбачена застава  майна  (цілісного  майнового
комплексу підприємства, його структурних підрозділів, будівель і
споруд), яка здійснюється з дозволу та на умовах, погоджених з
органом, уповноваженим управляти відповідним державним майном, то
позичальнику  треба  додати  також  письмову  згоду  органу,
уповноваженого управляти цим майном, на передачу його в заставу.
   3.3. У разі потреби уповноважений банк може запросити у
позичальника додаткову  інформацію,  яка потрібна для надання
експертного висновку щодо кредитного проекту.
   3.4. Позичальники мають право додати інші документи, які, на
їх думку, стосуються конкретного кредитного проекту.
   3.5. Аналізуючи кредитний проект, необхідно зважити на те, що
одержання резидентами України кредитів в іноземній валюті від
нерезидентів може здійснюватися під заставу та інше фінансове
забезпечення у порядку, що відповідає чинному  законодавству
України,  а  також під гарантії Кабінету Міністрів України,
уповноважених банків.
   3.6. Для  підготовки  експертного  висновку на одержання
резидентом індивідуальної ліцензії уповноважений банк за кожним
конкретним кредитним проектом аналізує:
   - техніко-економічне обгрунтування кредитного  проекту  в
цілому і в частині його експортного потенціалу;
   - окупність кредитного проекту виходячи з документів, що її
підтверджують;
   - фінансове становище позичальника;
   - відповідність платіжних умов кредитних угод та контрактів
(експортних та імпортних) чинному законодавству України;
   - можливе забезпечення кредиту;
   - відповідність процентних ставок за кредитами ставкам, що
діють на міжнародних ринках капіталів.
   3.7. Висвітлення зазначених аспектів проаналізованого проекту
має знайти відображення в експертному висновку за кредитним
проектом, який резидент-позичальник подає до Національного банку
України в пакеті документів, передбачених пунктом 2.7. розділу 2
цього Положення.
 
    4. Відповідальність та контроль уповноваженого банку
 
   4.1. Уповноважений  банк  несе  відповідальність   за
обгрунтованість  наданого висновку за кредитним проектом, що
поданий резидентом України до Національного банку України на
одержання індивідуальної ліцензії.
   4.2. Контроль за погашенням кредиту в іноземній  валюті
покладається на уповноважений банк, що обслуговує кредит.
   4.3. Позичальник  зобов'язаний  надавати  всю  необхідну
інформацію щодо використання та погашення кредиту обслуговуючому
банку за першою його вимогою.
   4.4. Уповноважений банк  зобов'язаний  як  за  кредитами
отриманими клієнтами банку, так і за  кредитами  одержаними
безпосередньо уповноваженим банком, подавати у визначені строки
встановлену Національним банком України звітність.
 
 
                            Додаток N 1
                             (зразок)
 
______________
 (дата та N)
           Iндивідуальна ліцензія
       на одержання кредиту в іноземній валюті
 
Видана резиденту _________________________________________________
         (назва позичальника, його юридична адреса, N
         валютного рахунку, на який буде здійснюватися
         переказ коштів або поточний валютний рахунок
         позичальника)
За угодою    _________________________________________________
         (назва кредитора (країна), номер та дата кредит-
         ної угоди)
В сумі      _________________________________________________
             (сума цифрами і літерами)
Строком погашення ________________________________________________
         (вказується строк, передбачений кредитною угодою)
 
   Iндивідуальна ліцензія дійсна, якщо протягом 60 днів з дати
її видачі позичальник почав отримувати кредит або його частку.
   Контроль за погашенням кредиту покладається на _____________.
                          (назва банку)
______________________________ зобов'язаний надавати всю необхідну
   (назва позичальника)
інформацію щодо використання та погашення кредиту за першою
вимогою ________________________.
       (назва банку)
   Без права передачі третім особам.
 
________________________________
Посада та підпис керівника банку
 
 
                            Додаток N 2
                            (зразок)
 
______________
  (дата)
              Свідоцтво
      про реєстрацію на одержання уповноваженим
        банком кредиту в іноземній валюті
 
Видана резиденту _________________________________________________
                 (назва банку)
За угодою    _________________________________________________
         (назва кредитора (країна), номер та дата кредит-
         ної угоди)
На цілі     _________________________________________________
         _________________________________________________
В сумі      _________________________________________________
               (сума цифрами і літерами)
Строком погашення ________________________________________________
         (вказується строк, передбачений кредитною угодою)
Реєстраційний номер ___________________
 
   Банк зобов'язаний надавати звітність Національному  банку
України  встановленої  форми  у  визначені  строки  і  несе
відповідальність як  агент  валютного  контролю  за  цільове
використання кредиту.
   Без права передачі третім особам.
 
________________________________
Посада та підпис керівника банку
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка