Законы Украины

Новости Партнеров
 

Положення про спільну Міждержавну українсько-казахстанську Комісію з економічного співробітництва

              Положення
           про спільну Міждержавну
         українсько-казахстанську Комісію
         з економічного співробітництва
 
 
   Дата підписання:    09.07.1996
   Дата набрання чинності: 09.07.1996
 
   1. Спільна Міждержавна українсько-казахстанська Комісія з
економічного співробітництва (далі - Комісія) створена відповідно
до українсько-казахстанських  домовленостей,  досягнутими  між
Президентами двох держав, під час офіційного візиту Президента
України в Республіку Казахстан 20 - 22 вересня 1995 року.
 
   2. Комісія є постійно діючим органом, що відповідно до
покладеного на нього функціями представляє Україну і Республіку
Казахстан у їхніх взаєминах і забезпечує виконання зобов'язань
країн, що випливають з міждержавних і міжурядових двосторонніх
Угод і домовленостей.
 
   3. У  своїй  діяльності  Комісія  керується  чинним
законодавством, нормативними актами, двосторонніми міждержавними і
міжурядовими угодами своїх країн і цим Положенням.
 
   4. Основними функціями Комісії є наступні:
 
   4.1. Розгляд  питань  і  вироблення  необхідних заходів,
спрямованих  на  розвиток  економічного  співробітництва  між
державами,  що  випливають  з  міжнародних  договорів (угод,
протоколів, комюніке й інших домовленостей).
 
   4.2. Розгляд основних напрямів економічного співробітництва
між обома країнами з урахуванням інтересів і можливостей двох
країн, насамперед з використанням ринкових механізмів.
 
   4.3. Сприяння пошукові і розвиткові перспективних напрямів
співробітництва, включаючи активне залучення іноземного капіталу і
технологій,  створення  фінансово-промислових  груп,  спільних
підприємств  з  іноземними  інвестиціями  і  кооперованими
виробництвами.
 
   4.4. Розробка  пропозицій  з  розширення  і  поглиблення
торгово-економічного  і  науково-технічного  співробітництва в
областях, що представляють взаємний інтерес, а також збільшенню
зовнішньоторговельного обороту між двома державами в контексті
лібералізації торговельних відносин.
 
   4.5. Координація  діяльності  міністерств  і  відомств,
організацій  і  підприємств  усіх  форм  власності з питань
двостороннього економічного співробітництва, а також залучення їх
для участі в робочих органах Комісій (підкомісіях, робочих групах
експертів).
 
   4.6. Формування   загальних   підходів   у   питаннях
торгово-економічного,   науково-технічного,   культурного  і
соціального співробітництва в рамках СНД.
 
   4.7. Налагодження і розвиток контактів між обома частинами
Комісії,  надання  сприяння  в  оперативному  рішенні питань
економічного співробітництва.  Контроль  за  ходом  виконання
відповідних міжнародних домовленостей, а також власних рішень.
 
   5. Національні частини Комісій мають наступні права:
 
   5.1. Вносити в межах своєї компетенції пропозиції Урядам
своїх країн.
 
   5.2. Одержувати від міністерств і відомств, організацій і
підприємств,  а також у встановленому порядку від іноземних
представництв своїх країн матеріали, необхідні для виконання
двосторонніх зобов'язань.
 
   5.3. Проводити   наради  представників  заінтересованих
міністерств, відомств і організацій з питань, що входять до
компетенції національної частини Комісії.
 
   5.4. Залучати  представників  ділових  кіл,  фахівців
міністерств, відомств і організацій для підготовки й участі в
засіданнях Комісії, що проводитися згідно з планом роботи Комісії.
 
   5.5. Утворювати свої постійні або тимчасові робочі органи для
розгляду необхідних питань, підкомісії, робочі групи експертів
(РГЕ).
 
   6. Національна частина комісії проводить свою діяльність під
керівництвом Урядів своїх країн.
 
   7. Національна частина  Комісії  складається  з  Голови,
заступника  голови, секретаря і членів, що затверджуються в
порядку, встановленому в кожній країні.
 
   8. Про персональний склад національної частини Комісії і
змінах у ньому їхні Голови взаємно інформують один одного.
 
   9. Комісія проводить свої засідання не рідше одного разу в
рік по черзі в Україні й у Республіці Казахстан під головуванням
Голови частини приймаючої Сторони. Терміни проведення засідань
узгоджуються Сторонами не пізніше ніж за місяць до дати проведення
засідання. З ініціативи однієї зі Сторін може бути скликане
позачергове засідання Комісії. Позачергове засідання скликається
за умови, якщо Сторона, що виступила з ініціативою скликання
засідання, за місяць до запропонованої дати проведення засідання,
повідомить у писемній формі іншу Сторону про причину скликання і
повідомить перелік питань, що пропонуються на розгляд.
 
   10. Перед черговими засіданнями Комісії Голови національних
частин Комісії погоджують в Урядах своїх країн питання, що
вносяться на розгляд, організують підготовку засідань Комісії,
розробляють проекти рішень намічених до обговорення питань і
вживають заходів щодо організаційного, матеріально-технічного і
фінансового забезпечення засідань Комісій.
 
   11. Секретарі  національних  частин  Комісії забезпечують
організацію роботи національних частин  Комісії,  координацію
діяльності її робочих органів, підготовку матеріалів на засідання
Комісії, а також виконують  інші  обов'язки  організаційного
характеру, підтримуючи між собою постійний зв'язок.
 
   12. Комісія приймає на своїх засіданнях рішення за умови
згоди обох частин.  Рішення  заноситься  до  Протоколу,  що
підписується Головами обох частин Комісії. Протоколи засідань
Комісії оформляються російською, українською і казахською мовами.
 
   13. Рішення Комісії мають рекомендаційний  характер  для
компетентних органів обох країн.
 
   У необхідних випадках за заявою однієї зі Сторін рішення
можуть вноситися на затвердження Урядам Сторін, з наступним
інформуванням один одного про прийняті рішення. Рішення, прийняті
на засіданні Комісії, набирають сили з дня підписання Протоколу,
якщо в них не обумовлені інші терміни.
 
   14. У період між засіданнями Комісії Голови обох її частин,
за взаємною згодою приймають у робочому порядку рішення  з
невідкладних питань, що діють з моменту прийняття і надалі
заносяться до Протоколу.
 
   15. Дійсне Положення набирає сили з дати його підписання.
Доповнення і зміни в Положення можуть бути внесені за письмовим
узгодженням Голів обох частин Комісії.
 
   Вчинено в м. Києві 9 липня 1996 р. у двох дійсних примірниках
російською мовою.
 
 Голова               Голова
 української частини Комісії    казахстанської частини Комісії
 
 В.Дурдинець            Н.Iсінгарін
 
               Протокол
       першого засідання спільної Міждержавної
        українсько-казахстанської Комісії з
          економічного співробітництва
 
   9 липня 1996 р. м. Київ
 
   Головували:
 
   Дурдинець В. В. - Перший віце-прем'єр-міністр України, Голова
Української частини Комісії
 
   Iсінгарін Н.  К.  -  Перший  заступник  Прем'єр-міністра
Республіки Казахстан, Голова Казахстанської частини Комісії
 
   На засіданні були присутні члени Української і Казахстанської
частин Комісії (список додається).
 
   На засіданні були розглянуті наступні питання:
 
   1. Узгодження порядку денного першого засідання спільної
Міждержавної українсько-казахстанської Комісії з  економічного
співробітництва.
 
   (Дурдинець В. В., Iсінгарін Н. К.)
 
   Погодитися з запропонованим порядком денним першого засідання
Комісії (додається).
 
   2. Про обмін інформацією про пророблену роботу Української і
Казахстанської частин Комісії.
 
   (Дурдинець В. В., Iсінгарін Н. К.)
 
   Iнформації Голів Української і Казахстанської частин Комісії
взяти до відома (додається).
 
   3. Організаційні питання роботи Комісії.
 
   (Дурдинець В. В., Iсінгарін Н. К.)
 
   а) Затвердити запропоноване Положення про спільну Міждержавну
українсько-казахстанську Комісію з економічного співробітництва
(додається).
 
   б) Затвердити Перспективний план роботи спільної Міждержавної
українсько-казахстанської Комісії з економічного співробітництва
(додається).
 
   4. Про проект Конвенції між Урядом  України  й  Урядом
Республіки Казахстан про запобігання подвійного оподатковування і
запобіганні податкових відхилень щодо податків на доходи.
 
   (Iльїн В. Н., Iванов В. М., Дурдинець В. В., Iсінгарін Н. К.)
 
   Підписати Конвенцію між Урядом України й Урядом Республіки
Казахстан про запобігання подвійного оподатковування і запобігання
податкових відхилень щодо податків на доходи ( 398_697 ).
 
   5. Про проект Угоди між Урядом України й Урядом Республіки
Казахстан про принципи співробітництва в нафтогазових галузях.
 
   (Єгерь Д. А., Бєгін У. I., Дурдинець В. В., Iсінгарін Н. К.)
 
   Підписати Угоду  між Урядом України й Урядом Республіки
Казахстан про принципи співробітництва в нафтогазових галузях
( 398_006 ).
 
   6. Про торговельні відносини між Україною і Республікою
Казахстан і прийняті заходи для встановлення режиму вільної
торгівлі (Протокол вилучень з режиму вільної торгівлі).
 
   (Гладуш В. Д.,     Паршуков Ю. I.,   Дурдинець В. В.,
Iсінгарін Н. К.)
 
   Проробити в двомісячний термін питання про введення режиму
вільної торгівлі (проведення внутрішньодержавних процедур згідно з
національним законодавством Сторін).
 
   7. Про порядок денний 2-го засідання Комісії.
 
   (Дурдинець В. В., Iсінгарін Н. К.)
 
   Зобов'язати секретарів   національних   частин  Комісії
підготувати і погодити порядок денний 2-го засідання Комісії не
пізніше 2-х місяців до початку засідання.
 
 Голова               Голова
 Української частини Комісії    Казахстанської частини Комісії
 
 В.В.Дурдинець           Н.К.Iсінгарін
 
   (підпис)                 (підпис)
 
               Протокол
         переговорів Урядових делегацій
         України і Республіки Казахстан
 
   8 - 9 липня 1996 р.                  м. Київ
 
   1. Урядові делегації провели переговори з питань поглиблення
двостороннього взаємовигідного співробітництва.
 
   Відбувся обмін  інформацією  про  виконану  роботу  з
домовленостей, досягнутим між Президентами двох держав у м. Алмати
20 - 22 вересня 1995 року.
 
   Казахстанська Сторона проінформувала Українську Сторону з
питань реалізації Договору між Російською Федерацією, Республікою
Білорусь, Республікою Казахстан і Киргизькою Республікою про
поглиблення інтеграції в економічній і гуманітарній областях і
діяльності інтеграційного Комітету.
 
   2. Підписано Протокол першого засідання спільної Міждержавної
українсько-казахстанської Комісії з економічного співробітництва,
Положення про Комісії і затверджений Перспективний план роботи
Комісії.
 
   Розроблено перелік двосторонніх документів з питань, що мають
пріоритетне значення для обох держав, з метою розгляду їх у
першочерговому порядку п.п. 5, 6, 7, 8 Перспективного плану роботи
Комісії.
 
   3. Підписано міжурядову Конвенцію про запобігання подвійного
оподатковування і запобігання податкових відхилень щодо податків
на доходи ( 398_697 ).
 
   4. Підписано Угоду між Урядом України й Урядом Республіки
Казахстан про принципи співробітництва в нафтогазових галузях
( 398_006 ).
 
   5. Відбувся  обмін  думками  з  питань  поглиблення
торгово-економічного співробітництва між двома державами.
 
   Сторони домовилися проробити в двомісячний термін питання
введення режиму вільної торгівлі (проведення внутрішньодержавних
процедур).
 
   Вчинено 9  липня 1996 року в м. Києві в двох дійсних
примірниках російською мовою.
 
 За Уряд                   За Уряд
 України                   Республіки Казахстан
 
 (підпис)                      (підпис)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка