Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Положення про ревізійну комісію споживчого товариства, споживспілки системи Центральної спілки споживчих товариств України (Укоопспілки)

    РАДА ЦЕНТРАЛЬНОЇ СПIЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ
           V збори XIX скликання
 
            П О С Т А Н О В А
 
              21.11.2007
 
 
        Про Положення про ревізійну комісію
      споживчого товариства, споживспілки системи
     Центральної спілки споживчих товариств України
             (Укоопспілки)
 
 
   Збори Ради Укоопспілки П О С Т А Н О В Л Я Ю Т Ь:
 
   1. Затвердити:
 
   1.1. Положення про ревізійну комісію споживчого товариства
(сільського, селищного, міського та ін.).
 
   1.2. Положення про ревізійну комісію районного споживчого
товариства.
 
   1.3. Положення про  ревізійну  комісію  районної  спілки
споживчих товариств (райспоживспілки).
 
   1.4. Положення   про   ревізійну   комісію   обласної
(республіканської) спілки споживчих товариств України.
 
 Голова зборів Ради               П.Г.Петрушевський
 
 Секретар зборів Ради                Т.I.Ковтунова
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Постанова п'ятих зборів
                   Ради Укоопспілки
                   дев'ятнадцятого скликання
                   21.11.2007
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
       про ревізійну комісію районної спілки
       споживчих товариств (райспоживспілки)
 
 
   1. Ревізійна комісія районної спілки споживчих товариств
(далі райспоживспілки) є виборним органом контролю. У своїй роботі
вона керується Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законами
України "Про кооперацію" ( 1087-15 ), "Про споживчу кооперацію"
( 2265-12 ), іншими законодавчими актами України, нормативними
документами Укоопспілки,  статутом  райспоживспілки  і  цим
Положенням.
 
   2. Ревізійна комісія обирається вищим органом управління
райспоживспілки -  конференцією  у  порядку  і  на  термін,
встановлений статутом райспоживспілки. Кількість членів ревізійної
комісії визначається конференцією, але не менше п'яти.
 
   З. До складу ревізійної комісії можуть бути обрані лише члени
споживчих товариств райспоживспілки. Не допускається обрання до
ревізійної комісії членів Ради і  правління  райспоживспілки,
керівників, осіб, які є з ними в близьких родинних стосунках,
матеріально відповідальних працівників  підконтрольних  комісії
підприємств.
 
   4. Ревізійна комісія на засіданні обирає зі свого складу
відкритим голосуванням голову комісії та його заступника.
 
   5. Голова ревізійної комісії райспоживспілки виконує свої
обов'язки на постійній платній основі. З урахуванням конкретних
умов діяльності (кількість господарюючих суб'єктів тощо) ревізійна
комісія може мати штатних працівників (ревізорів). Голова та інші
працівники ревізійної комісії, які займають виборні платні посади,
не можуть займатися підприємницькою діяльністю безпосередньо або
через посередників, а  також  виконувати  роботу  на  умовах
сумісництва.
 
   6. Посадовий оклад голови ревізійної комісії та надбавки до
нього встановлюються конференцією (зборами Ради) на рівні, не
нижчому ніж у заступника голови правління райспоживспілки. Посади
голови ревізійної  комісії  та  штатних  працівників  комісії
передбачаються в   штатному   розписі   апарату  правління
райспоживспілки.
 
   7. Члени ревізійної комісії виконують свої обов'язки на
громадських засадах. За рішенням ревізійної комісії та згодою
правління райспоживспілки, окремі види робіт (проведення ревізій,
службових розслідувань, інвентаризації тощо), відповідно до їх
складності та терміновості, можуть здійснюватися за окрему плату.
 
   8. Ревізійна комісія райспоживспілки підзвітна конференції, а
в період між конференціями - Раді райспоживспілки.
 
   9. На ревізійну комісію покладаються наступні функції:
 
   9.1. Здійснення  контролю  за  дотриманням  правлінням
райспоживспілки та його підприємствами вимог Законів України "Про
кооперацію" ( 1087-15 ), "Про споживчу кооперацію" ( 2265-12 ),
нормативних документів Укоопспілки та статуту райспоживспілки.
 
   9.2. Підготовка та надання Раді райспоживспілки і правлінню
облспоживспілки висновків з річних звітів за наслідками роботи і з
балансів підприємств райспоживспілки.
 
   9.3. Проведення  ревізій   правління   райспоживспілки,
господарюючих суб'єктів, що входять до її складу, не рідше одного
разу на два роки.
 
   9.4. Здійснення  перевірок  збереження  та  ефективності
використання кооперативного  майна, грошових коштів, виконання
заходів із запобігання нестачам, безгосподарності, марнотратству в
системі райспоживспілки  та  контролю  за усуненням виявлених
ревізійною комісією недоліків і виконання прийнятих постанов за
наслідками проведених нею ревізій перевірок.
 
   9.5. Вивчення причин та обставин допущених нестач та крадіжок
майна (грошових коштів). Подання термінових повідомлень про них
правлінню облспоживспілки, членом якої є райспоживспілка.
 
   9.6. Надання, у межах своєї компетенції, практичної допомоги
правлінням і ревізійним комісіям споживчих товариств, керівникам
підприємств і  організацій  з  питань  діяльності  органів
внутрікооперативного контролю.
 
   9.7. Виконання окремих доручень правління облспоживспілки,
членом якої є райспоживспілка.
 
   10. Ревізійна комісія має право:
 
   10.1. При виконанні своїх функцій користуватися документами,
що є у розпорядженні правління райспоживспілки, її підприємств, та
отримувати від них необхідну інформацію.
 
   10.2. Залучати  до  проведення  ревізій  та  перевірок
спеціалістів апарату працівників райспоживспілки.
 
   10.3. Отримувати від посадових осіб райспоживспілки,  її
підприємств усні та письмові пояснення про факти допущених ними
порушень та недоліків у роботі і з інших питань, які виникають у
процесі ревізій і перевірок.
 
   10.4. Вносити  правлінню  райспоживспілки  пропозиції про
притягнення працівників  і  керівників  до  матеріальної  та
дисциплінарної відповідальності за допущені недоліки і порушення.
 
   10.5. Безпосередньо  передавати матеріали в судово-слідчі
органи за фактами порушення працівниками райспоживспілки чинного
законодавства, нормативних  актів  Укоопспілки,  якими завдано
матеріальної шкоди, якщо правління райспоживспілки  не  вжило
заходів для  притягнення  до відповідальності винних осіб та
відшкодування матеріальної шкоди в повному обсязі.
 
   10.6. При необхідності вимагати скликання позачергових зборів
Ради райспоживспілки  для  вирішення  невідкладних  питань
функціонування системи споживчої кооперації району.
 
   10.7. Здійснювати  оперативний  контроль  за  своєчасним
розглядом посадовими особами райспоживспілки звернень, скарг і
заяв громадян.
 
   10.8. Голова та члени ревізійної комісії можуть брати участь
у прийманні-передачі  справ  при зміні керівників і головних
бухгалтерів у підприємствах райспоживспілки.
 
   11. Члени ревізійної комісії  беруть  участь  у  роботі
конференції та  Ради  райспоживспілки, а голова комісії - у
засіданнях правління. Правління райспоживспілки повинне своєчасно
інформувати голову ревізійної комісії про час проведення і порядок
денний своїх засідань, надавати необхідні матеріали. Крім того,
правління споживспілки повинне своєчасно ознайомлювати і надавати
ревізійній комісії нормативні та інші документи, які надходять від
Укоопспілки, Кримспоживспілки,  облспоживспілок  та  органів
державної влади.
 
   12. Ревізійна комісія самостійно веде діловодство, має штамп
і печатку. Робота ревізійної комісії здійснюється за планами, які
затверджуються на її засіданнях. Засідання ревізійної комісії
проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на
місяць і визнаються правомочними, якщо на них присутні більше
половини загальної кількості членів комісії, включаючи голову або
його заступника.
 
   13. Рішення ревізійної комісії приймається більшістю голосів
присутніх на засіданні членів комісії і оформляється протоколом.
Кожний член комісії має право висловити свою особисту думку з
питання, що розглядається, яка відображається в протоколі.
 
   14. Матеріали ревізій і перевірок розглядаються ревізійною
комісією та разом з постановою подаються правлінню райспоживспілки
не пізніше 10 днів після їх завершення.
 
   15. Постанови ревізійної комісії разом з матеріалами ревізій
і перевірок розглядаються правлінням райспоживспілки у 15-денний
строк. Постанови  ревізійної  комісії,  які  не розглянуті у
зазначений строк, вважаються обов'язковими для виконання. У разі
незгоди ревізійної комісії з рішенням правління райспоживспілки з
внесеного питання вона передає його на розгляд зборів  Ради
райспоживспілки та інформує про це у письмовій формі правління
спілки, членом якої вона є.
 
   16. Члени ревізійної комісії не мають права брати участь у
списанні сум матеріальних збитків.
 
   17. Ревізійна  комісія  несе відповідальність за належне
виконання функцій, визначених цим Положенням.
 
   18. Члени ревізійної комісії, котрі скомпрометували себе і не
виправдали довіри,  усуваються від виконання обов'язків самою
комісією, а питання про дострокове виведення їх  з  комісії
вирішується зборами Ради райспоживспілки.
   Голова ревізійної комісії, який не забезпечує керівництво її
роботою, може  бути достроково звільнений рішенням ревізійної
комісії або відсторонений від посади правлінням споживспілки, до
складу якої входить райспоживспілка.
 
   19. Скарги  на  неправомірні  дії  ревізійної  комісії
розглядаються зборами  Ради  райспоживспілки  або  правлінням
Кримспоживспілки, облспоживспілок.   Перевірка  таких  скарг
проводиться ревізійними комісіями цих споживспілок.
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Постанова п'ятих зборів
                   Ради Укоопспілки
                   дев'ятнадцятого скликання
                   21.11.2007
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
      про ревізійну комісію споживчого товариства
      (сільського, селищного, міського та іншого;
         далі - споживчого товариства)
 
 
   1. Ревізійна комісія споживчого товариства є виборним органом
контролю. У своїй роботі вона керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), Законами України "Про кооперацію" ( 1087-15 ),
"Про споживчу кооперацію" ( 2265-12 ), нормативними документами
Укоопспілки, споживспілок, статутом споживчого товариства і цим
Положенням.
 
   2. Ревізійна комісія обирається загальними зборами членів
споживчого товариства у порядку і  на  термін,  встановлений
статутом.
 
   З. До складу ревізійної комісії можуть бути обрані лише члени
споживчого товариства.  Кількість  членів  ревізійної  комісії
визначається загальними зборами членів споживчого товариства, але
не менше трьох.
 
   4. Не допускається обрання до складу ревізійної комісії
членів правління споживчого товариства, керівників та осіб, які є
з ними в близьких родинних стосунках, а  також  матеріально
відповідальних працівників підконтрольних комісії підприємств.
 
   5. Ревізійна комісія на засіданні обирає зі свого складу
голову та заступника голови ревізійної комісії.
 
   6. Ревізійна комісія підзвітна загальним зборам  (зборам
уповноважених) членів споживчого товариства.
 
   7. Ревізійна комісія виконує свої обов'язки на громадських
засадах, а її голова на платній основі або на громадських засадах.
 
   8. Ревізійна комісія контролює:
 
   8.1. Дотримання вимог статуту споживчого товариства.
 
   8.2. Господарсько-фінансову діяльність правління споживчого
товариства та його підприємств.
 
   8.3. Правильність списання на збитки та витрати діяльності
втрат від псування матеріальних цінностей, безнадійних боргів
тощо.
 
   8.4. Своєчасність і повноту усунення виявлених недоліків та
виконання пропозицій за наслідками ревізій і перевірок.
 
   8.5. Стан розгляду посадовими особами споживчого товариства
звернень, скарг і заяв громадян.
 
   9. При виконанні своїх функцій ревізійна комісія користується
документами, що є у розпорядженні правління споживчого товариства
та його  підприємств,  одержує від них необхідну інформацію,
проводить ревізії та інвентаризації цінностей, робить висновки за
річними звітами про результати діяльності споживчого товариства і
його підприємств, сприяє комісіям кооперативного контролю у їх
роботі.
 
   10. Ревізійна комісія самостійно веде діловодство. Робота
ревізійної комісії здійснюється за планами, затвердженими  на
засіданні комісії. Засідання проводяться в міру необхідності, але
не рідше одного разу в квартал і визнаються правомочними, якщо на
них присутні більше половини загальної кількості членів ревізійної
комісії, включаючи голову або його заступника.
 
   11. Матеріали ревізій та перевірок розглядаються ревізійною
комісією та разом з постановою подаються правлінню споживчого
товариства не пізніше 10-ти днів після завершення ревізій чи
перевірок.
 
   12. Постанови ревізійної комісії разом з матеріалами ревізій
та перевірок розглядаються правлінням споживчого товариства у
15-денний строк, а не розглянуті у вказаний строк вважаються
обов'язковими до виконання.
 
   13. Ревізійна комісія може безпосередньо передавати матеріали
в судово-слідчі органи за фактами порушень працівниками споживчого
товариства чинного законодавства, нормативних актів Укоопспілки,
якими завдано шкоди споживчому товариству, та вимагати скликання
позачергових загальних зборів пайовиків (зборів уповноважених) для
вирішення невідкладних питань.
 
   14. Члени ревізійної комісії не мають права брати участь у
списанні матеріальних збитків. Голова ревізійної комісії та інші
працівники, які  займають  виборні  платні посади, не можуть
займатися підприємницькою діяльністю безпосередньо  або  через
посередників, а також виконувати роботу на умовах сумісництва.
 
   15. Ревізійна  комісія  несе відповідальність за належне
виконання функцій, визначених цим Положенням.
 
   16. Члени ревізійної комісії, які скомпрометували себе і не
виправдали довіри пайовиків, усуваються від виконання обов'язків
самою комісією, а питання про дострокове виведення їх із членів
комісії вирішується загальними зборами (зборами уповноважених)
членів споживчого товариства. Голова ревізійної комісії, який не
забезпечив керівництво її роботою, може бути звільнений ревізійною
комісією або відсторонений від посади за рішенням  правління
споживспілки, до складу якої входить споживче товариство.
 
   17. Скарги  на  неправомірні  дії  ревізійної  комісії
розглядаються загальними зборами (зборами уповноважених) членів
споживчого товариства або правлінням споживспілки, до складу якої
входить споживче товариство.
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Постанова п'ятих зборів
                   Ради Укоопспілки
                   дев'ятнадцятого скликання
                   21.11.2007
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
           про ревізійну комісію
         районного споживчого товариства
 
 
   1. Ревізійна комісія районного споживчого товариства (далі -
райспоживтовариства) є виборним органом контролю. У своїй роботі
вона керується Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законами
України "Про кооперацію" ( 1087-15 ), "Про споживчу кооперацію"
( 2265-12 ), іншими законодавчими актами України, нормативними
документами Укоопспілки, статутом  райспоживтовариства  і  цим
Положенням.
 
   2. Ревізійна комісія обирається вищим органом управління
райспоживтовариства (загальними зборами його  членів  (зборами
уповноважених)) у порядку і на термін, встановлений статутом.
Кількість членів ревізійної  комісії  визначається  загальними
зборами (зборами уповноважених), але не менше п'яти.
 
   З. До складу ревізійної комісії можуть бути обрані лише члени
споживчого товариства. Не допускається обрання до  ревізійної
комісії уповноважених і членів правління райспоживтовариства,
керівників, осіб, які є з ними в близьких родинних стосунках,
матеріально  відповідальних працівників підконтрольних комісії
підприємств.
 
   4. Ревізійна комісія на засіданні обирає зі свого складу
відкритим голосуванням голову комісії та його заступника.
 
   5. Голова ревізійної комісії райспоживтовариства виконує свої
обов'язки на постійній платній основі. З урахуванням конкретних
умов діяльності (кількість господарюючих суб'єктів тощо) ревізійна
комісія може мати штатних працівників (ревізорів). Голова та інші
працівники ревізійної комісії, які займають виборні платні посади,
не можуть займатися підприємницькою діяльністю безпосередньо або
через посередників,  а  також  виконувати  роботи  на умовах
сумісництва.
 
   6. Посадовий оклад голови ревізійної комісії та надбавки до
нього встановлюються загальними зборами (зборами уповноважених) на
рівні, не  нижчому  ніж  у  заступника  голови  правління
райспоживтовариства.
   Посади голови ревізійної комісії та штатних  працівників
комісії передбачаються  в  штатному розписі апарату правління
райспоживтовариства.
 
   7. Члени ревізійної комісії виконують свої обов'язки на
громадських засадах. За рішенням ревізійної комісії та згодою
правління райспоживтовариства, окремі види  робіт  (проведення
ревізій, службових розслідувань, інвентаризації тощо), відповідно
до їх складності та терміновості, можуть здійснюватися за окрему
плату.
 
   8. Ревізійна  комісія підзвітна загальним зборам (зборам
уповноважених) райспоживтовариства.
 
   9. На ревізійну комісію покладаються наступні функції:
 
   9.1. Здійснення  контролю  за  дотриманням  правлінням
райспоживтовариства та його підприємствами вимог законів України
"Про кооперацію" (  1087-15  ),  "Про  споживчу  кооперацію"
( 2265-12  ),  нормативних документів Укоопспілки та статуту
райспоживтовариства.
 
   9.2. Підготовка  та  надання  загальним  зборам  (зборам
уповноважених) і правлінню облспоживспілки висновків з річних
звітів за  наслідками  роботи  і  з  балансів  підприємств
райспоживтовариства.
 
   9.3. Проведення ревізій правління райспоживтовариства, його
підприємств не рідше одного разу на два роки.
 
   9.4. Здійснення  перевірок  збереження  та  ефективності
використання кооперативного  майна, грошових коштів, виконання
заходів щодо запобігання нестачам, безгосподарності, марнотратству
в системі райспоживтовариства, контролю за усуненням виявлених
ревізійною комісією недоліків і виконання рішень за наслідками
проведених нею ревізій і перевірок.
 
   9.5. Вивчення причин та обставин допущених нестач та крадіжок
майна (грошових коштів). Подання термінових повідомлень про них
правлінню облспоживспілки, членом якої є райспоживтовариство.
 
   9.6. Надання, у межах своєї компетенції, практичної допомоги
керівникам підприємств і організацій з питань діяльності органів
внутрікооперативного контролю.
 
   9.7. Виконання окремих доручень правління облспоживспілки,
членом якої є райспоживтовариство.
 
   10. Ревізійна комісія має право:
 
   10.1. При виконанні своїх функцій користуватися документами,
що є  у  розпорядженні  правління  райспоживтовариства,  його
підприємств, та отримувати від них необхідну інформацію.
 
   10.2. Залучати  до  проведення  ревізій  та  перевірок
спеціалістів апарату райспоживтовариства.
 
   10.3. Отримувати від посадових осіб райспоживтовариства усні
та письмові пояснення про факти допущених ними порушень та
недоліків у роботі і з інших питань, які виникають у процесі
ревізій і перевірок.
 
   10.4. Вносити правлінню райспоживтовариства пропозиції про
притягнення працівників і керівників підприємств до матеріальної
та дисциплінарної відповідальності за  допущені  недоліки  і
порушення.
 
   10.5. Безпосередньо  передавати матеріали в судово-слідчі
органи за фактами порушення  працівниками  райспоживтовариства
чинного  законодавства,  нормативних актів Укоопспілки, якими
завдано матеріальну шкоду, якщо правління райспоживтовариства не
вжило заходів для притягнення до відповідальності винних осіб та
відшкодування матеріальної шкоди в повному обсязі.
 
   10.6. При необхідності  вимагати  скликання  позачергових
загальних зборів (зборів уповноважених) райспоживтовариства для
вирішення невідкладних питань функціонування системи споживчої
кооперації району.
 
   10.7. Здійснювати  оперативний  контроль  за  своєчасним
розглядом посадовими особами райспоживтовариства звернень, скарг і
заяв громадян.
 
   10.8. Голова та члени ревізійної комісії можуть брати участь
у прийманні-передачі справ при зміні керівників  і  головних
бухгалтерів в підприємствах райспоживтовариства.
 
   11. Члени ревізійної комісії беруть участь у роботі загальних
зборів (зборів уповноважених)  райспоживтовариства,  а  голова
комісії - у засіданнях правління. Правління райспоживтовариства
повинне своєчасно інформувати голову ревізійної комісії про час
проведення і порядок денний своїх засідань та надавати необхідні
матеріали. Крім того,  правління  райспоживтовариства  повинне
своєчасно ознайомлювати та надавати ревізійній комісії нормативні
та інші  документи,  які  надходять   від   Укоопспілки,
Кримспоживспілки, облспоживспілок та органів державної влади.
 
   12. Ревізійна комісія самостійно веде діловодство, має штамп
і печатку. Робота ревізійної комісії здійснюється за планами, які
затверджуються на її засіданнях. Засідання ревізійної комісії
проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на
місяць і визнаються правомочними, якщо на них присутні більше
половини загальної кількості членів комісії, включаючи голову або
його заступника.
 
   13. Рішення ревізійної комісії приймається більшістю голосів
присутніх на засіданні членів комісії і оформляється протоколом.
Кожний член комісії має право висловити свою особисту думку з
питання, що розглядається, яка відображається в протоколі.
 
   14. Матеріали ревізій і перевірок розглядаються ревізійною
комісією та   разом  з  постановою  подаються  правлінню
райспоживтовариства не пізніше 10 днів після їх завершення.
 
   15. Постанови ревізійної комісії разом з матеріалами ревізій
і перевірок  розглядаються  правлінням  райспоживтовариства  у
15-денний строк. Постанови ревізійної комісії, які не розглянуті у
зазначений строк, вважаються обов'язковими до виконання. У разі
незгоди ревізійної   комісії   з   рішенням   правління
райспоживтовариства з внесеного питання вона передає його на
розгляд зборів уповноважених  членів  райспоживтовариства  та
інформує про це у письмовій формі правління спілки, членом якої є
райспоживтовариство.
 
   16. Члени ревізійної комісії не мають права брати участь у
списанні сум матеріальних збитків.
 
   17. Ревізійна  комісія  несе відповідальність за належне
виконання функцій, визначених цим Положенням.
 
   18. Члени ревізійної комісії, котрі скомпрометували себе і не
виправдали довіри,  усуваються від виконання обов'язків самою
комісією, а питання про дострокове виведення їх  з  комісії
вирішується загальними  зборами (зборами уповноважених) членів
райспоживтовариства.
   Голова ревізійної комісії, який не забезпечує керівництво її
роботою, може бути достроково звільнений рішенням  ревізійної
комісії або відсторонений від посади правлінням споживспілки, до
складу якої входить райспоживтовариство.
 
   19. Скарги  на  неправомірні  дії  ревізійної  комісії
розглядаються загальними   зборами  (зборами  уповноважених)
райспоживтовариства або    правлінням    Кримспоживспілки,
облспоживспілок. Перевірка таких скарг проводиться ревізійними
комісіями цих споживспілок.
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Постанова п'ятих зборів
                   Ради Укоопспілки
                   дев'ятнадцятого скликання
                   21.11.2007
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
    про ревізійну комісію обласної (республіканської)
        спілки споживчих товариств України
 
 
   1. Ревізійна  комісія  обласної (республіканської) спілки
споживчих товариств України (далі - споживспілки) є виборним
органом контролю. У своїй роботі вона керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), Законами  України  "Про  кооперацію"
( 1087-15 ), "Про споживчу кооперацію" ( 2265-12 ), іншими
законодавчими актами   України,   нормативними   документами
Укоопспілки, статутом споживспілки і цим Положенням.
 
   2. Ревізійна  комісія  обирається з'їздом споживспілки у
порядку і  на  термін,  встановлений  статутом  споживспілки.
Кількісний склад членів ревізійної комісії визначається з'їздом
споживспілки. У період між з'їздами дострокове виведення членів
ревізійної комісії із її складу та введення, замість вибулих,
нових членів здійснює Рада споживспілки.
 
   З. До складу ревізійної комісії споживспілки можуть бути
обрані лише члени споживчих товариств. Не допускається обрання до
складу ревізійної комісії членів Ради і правління споживспілки,
керівників і матеріально відповідальних працівників підконтрольних
комісії підприємств,  організацій,  близьких  родичів  членів
правління та зазначених працівників.
 
   4. Ревізійна комісія на засіданні обирає зі свого складу
відкритим голосуванням  голову  комісії  та  його  заступника
(заступників).
 
   5. Ревізійна  комісія підзвітна з'їзду, а у період між
з'їздами - Раді споживспілки.
 
   6. Кошторис на утримання ревізійної комісії затверджується
Радою споживспілки та використовується за рішеннями ревізійної
комісії. Бухгалтерські операції та рух коштів здійснює бухгалтерія
правління споживспілки.
 
   7. Члени ревізійної комісії, які не є штатними працівниками,
виконують свої обов'язки на  громадських  засадах  і  можуть
матеріально та морально заохочуватися за активну участь у роботі
ревізійної комісії. Голова ревізійної комісії, виборні та інші
штатні працівники ревізійної комісії виконують свої обов'язки на
постійній платній основі.
 
   8. Структура, посадові оклади та кількісний склад штатних
працівників ревізійної комісії визначаються ревізійною комісією з
урахуванням затвердженого кошторису.  В  межах  кошторису  та
кількості штатних  працівників ревізійна комісія може вносити
правлінню споживспілки пропозиції щодо конкретних назв посад та
розмірів посадових окладів штатних працівників ревізійної комісії.
   Зміни кількісної чисельності штатних працівників ревізійної
комісії можуть здійснюватись лише після погодження між правлінням
і головою ревізійної комісії споживспілки.
 
   9. Посадовий оклад голови ревізійної комісії встановлюється
Радою споживспілки на рівні, не нижчому ніж оклад заступника
голови правління споживспілки.  Надбавки  до  окладу  голови
ревізійної комісії  затверджуються  Радою споживспілки. Розмір
матеріальної допомоги на оздоровлення голові ревізійної комісії
встановлюється згідно   з  умовами  колективного  договору
споживспілки.
 
   10. Працівники  ревізійної  комісії  призначаються  і
звільняються з посад розпорядженням голови ревізійної комісії
(заступника голови). Їх особові справи зберігаються в кадровій
службі споживспілки.
 
   11. Направлення працівників ревізійної комісії у відрядження,
надання їм щорічних та інших видів  відпусток,  матеріальної
допомоги на оздоровлення, інших видів заохочення активних членів
ревізійної комісії проводяться за розпорядженням голови ревізійної
комісії або його заступника.
 
   12. Ревізійна  комісія  має свій штамп і печатку, веде
діловодство, користується  господарським,  соціально-побутовим
обслуговуванням на  рівні  інших  структурних  підрозділів та
транспортом на рівні заступників голови правління споживспілки.
 
   13. На ревізійну комісію покладаються наступні функції:
 
   13.1. Здійснення  контролю  за  дотриманням  правлінням
споживспілки, її  структурними  підрозділами  (управліннями,
відділами та ін.) і підприємствами вимог Законів України "Про
кооперацію" ( 1087-15 ), "Про споживчу кооперацію" ( 2265-12 ),
рішень Рад з'їздів споживспілки і Укоопспілки, інших нормативних
документів кооперативних  органів управління та вимог статуту
споживспілки.
 
   13.2. Підготовка та надання Раді споживспілки і правлінню
Укоопспілки висновків з річних звітів за наслідками роботи і
балансів правління та підприємств споживспілки.
 
   13.3. Проведення ревізій та перевірок господарсько-фінансової
діяльності підприємств і організацій споживспілки з оформленням
актами їх наслідків.
 
   13.4. Перевірка роботи управлінь, відділів, інших структурних
підрозділів споживспілки щодо їх ролі у підвищенні ефективності
господарювання, виявленні резервів збільшення обсягів в галузях
діяльності, забезпеченні  збереження  кооперативного  майна та
наданні практичної допомоги з цих питань.
 
   13.5. Виконання окремих доручень правління споживспілки (за
погодженням). Голова та члени ревізійної комісії можуть брати
участь у передачі справ при зміні  керівників  та  головних
бухгалтерів підприємств і організацій споживспілки.
 
   13.6. Контроль  за  станом ревізійної роботи та надання
методологічної і практичної допомоги ревізійним комісіям спілок і
споживчих товариств, які є членами споживспілки.
 
   13.7. Здійснення контролю за усуненням виявлених ревізійною
комісією недоліків і виконання прийнятих постанов за підсумками
проведених нею ревізій та перевірок.
 
   14. Ревізійна комісія має право:
 
   14.1. При виконанні своїх функцій користуватися документами,
що є у розпорядженні правління споживспілки, її підприємств,
організацій, та отримувати від них необхідну інформацію.
 
   14.2. Залучати  до  проведення  ревізій  та  перевірок
спеціалістів апарату споживспілки, підприємств і  організацій
системи, а в окремих випадках, при необхідності, експертів та
фахівців несистемних організацій.
 
   14.3. Отримувати від  посадових  осіб  споживспілки,  її
підприємств усні та письмові пояснення з питань, що перевіряються.
 
   14.4. Викликати  на  засідання комісії членів правління,
керівників і фахівців структурних підрозділів споживспілки, її
підприємств.
 
   14.5. Безпосередньо  передавати матеріали в судово-слідчі
органи за фактами порушення працівниками споживспілки чинного
законодавства, нормативних  актів  Укоопспілки,  якими завдано
матеріальної шкоди споживспілці. При необхідності, у встановленому
законом порядку, проводити вилучення документів та пломбування
приміщень, де зберігаються грошові кошти і товарно-матеріальні
цінності.
 
   14.6. Вносити  правлінню  споживспілки  пропозиції  про
притягнення працівників  і  керівників  до  матеріальної  та
дисциплінарної відповідальності за допущені недоліки і порушення.
 
   14.7. Вимагати  від  правління  споживспілки  скликання
позачергових з'їзду або зборів Ради споживспілки для вирішення
невідкладних питань.
 
   15. Члени ревізійної комісії беруть участь у роботі з'їзду
споживчої кооперації області (республіки) і Ради споживспілки, а
голова комісії  або його заступник - у засіданнях правління
споживспілки з правом дорадчого голосу. У засіданнях правління
можуть брати участь інші члени комісії. Правління споживспілки
письмово повідомляє ревізійну комісію про час проведення і порядок
денний своїх засідань та надає необхідні матеріали. Правління
споживспілки повинне  своєчасно  ознайомлювати  та  надавати
ревізійній комісії нормативні та інші документи, які надходять від
Укоопспілки та органів державної влади.
 
   16. Робота ревізійної комісії здійснюється  за  планами,
затвердженими на засіданні комісії. Засідання проводяться в міру
необхідності, але не рідше одного разу на місяць, і визнаються
правомочними, якщо на них присутні більше половини загального
числа членів комісії, включаючи голову або його заступника.
 
   17. Рішення ревізійної комісії приймаються більшістю голосів
присутніх на засіданні членів комісії і оформляються протоколом.
Кожний член комісії має право висловити свою особисту думку з
питання, що розглядається, яка відображається в протоколі.
 
   18. Матеріали ревізій і перевірок розглядаються ревізійною
комісією та разом з постановою надаються правлінню облспоживспілки
протягом 10 днів після їх завершення. Надані матеріали і постанова
ревізійної комісії  розглядаються  правлінням  облспоживспілки
протягом 15 днів. Постанови ревізійної комісії, не розглянуті
правлінням споживспілки в цей термін, вважаються обов'язковими для
виконання. У разі, якщо ревізійна комісія не погоджується з
рішенням правління споживспілки, дане питання вноситься на розгляд
Ради споживспілки, про що ревізійна комісія інформує у письмовій
формі правління Укоопспілки.
 
   19. Члени ревізійної комісії не мають права брати участь у
списанні сум матеріальних збитків.
 
   20. Ревізійна  комісія  несе відповідальність за належне
виконання функцій, визначених цим Положенням.
 
   21. Члени ревізійної комісії, котрі скомпрометували себе і не
виправдали довіри, усуваються від виконання обов'язків самою
комісією, а питання про дострокове виведення їх з  комісії
вирішується зборами Ради споживспілки. Голова ревізійної комісії,
який не забезпечив керівництво її роботою, може бути достроково
звільнений рішенням  ревізійної комісії або відсторонений від
посади рішенням правління Укоопспілки.
 
   22. Скарги  на  неправомірні  дії  ревізійної  комісії
розглядаються зборами  Ради  споживспілки  або  правлінням
Укоопспілки. Перевірка таких скарг проводиться ревізійною комісією
Укоопспілки.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка