Законы Украины

Новости Партнеров
 

Положення про порядок продажу на аукціонах основних засобів підприємств і організацій споживчої кооперації України

   ПРАВЛIННЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ СПIЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Постанова других зборів Ради
                   Укоопспілки сімнадцятого
                   скликання із змінами
                   і доповненнями, внесеними:
                   четвертими зборами
                   Ради Укоопспілки
                   сімнадцятого скликання
                   19.04.2001;
                   сьомими зборами
                   Ради Укоопспілки
                   сімнадцятого скликання
                   22.03.2004 року;
                   третіми зборами
                   Ради Укоопспілки
                   дев'ятнадцятого скликання
                   25.01.2006 року;
                   четвертими зборами
                   Ради Укоопспілки
                   дев'ятнадцятого скликання
                   24.01.2007;
                   Постанова Правління
                   Укоопспілки
                   27.11.07 N 384
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
         про порядок продажу на аукціонах
      основних засобів підприємств і організацій
          споживчої кооперації України
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Положення про порядок продажу на аукціонах основних
засобів підприємств і організацій споживчої кооперації України
(далі - Положення) регулює порядок організації та проведення
аукціонів з  продажу основних засобів, об'єктів незавершеного
будівництва, підприємства  (цілісного  (єдиного)   майнового
комплексу)  та/або  частини  корпоративного  права споживчого
товариства, споживспілки  в  статутному  фонді  (капіталі)
підприємства (далі - основні засоби).
   Положення є нормативним актом Центральної спілки споживчих
товариств України (Укоопспілки).
 
   1.2. У цьому Положенні вживаються терміни у такому значенні:
   Аукціон - продаж основних засобів, учасниками  якого  є
юридичні і фізичні особи, за яким їх власником стає покупець, який
у ході торгів запропонував за них максимальну ціну.
   Внутрісистемний аукціон - продаж основних засобів (учасниками
його є виключно юридичні особи  системи  Центральної  спілки
споживчих товариств України (Укоопспілки), при якому їх власником
стає покупець, котрий у ході  торгів  запропонував  за  них
максимальну ціну.
   Ліцитатор - ведучий аукціону. Ліцитатор повинен знати порядок
і володіти технікою проведення торгів.
   Аукціонні основні засоби - основні засоби, які пропонуються
для продажу на аукціонах.
   Лот - об'єкт основних засобів, що виставляється для продажу
на аукціоні. Кожному лоту надається свій номер, який вказується в
інформаційній картці і оголошується ліцитатором під час проведення
аукціону.
   Організатор аукціону - будь-яке підприємство, організація
(об'єднання) (далі - підприємство) Укоопспілки, Кримспоживспілки,
облспоживспілки, райспоживспілки, райСТ, якому постановою вищого
органу управління  підприємства або уповноваженим ним органом
надано повноваження на проведення аукціону і з яким укладений
договір (угода) на реалізацію аукціонних основних засобів. Вищий
орган управління  споживчого  товариства,  споживспілки  або
уповноважений ним орган може надати повноваження організатора
аукціону безпосередньо споживчому товариству, споживспілці.
   Стартова ціна  аукціонних  основних засобів - ціна, яка
встановлена їх власником у порядку, визначеному Положенням про
громадське майно (основні засоби) споживчої кооперації України
( n0008626-03 ).
   Продажна ціна  лота - фактична ціна реалізації лота на
аукціоні.
   Крок аукціону - надбавка, на яку в ході торгів здійснюється
підвищення стартової та  кожної  наступної  ціни  оголошеного
ліцитатором лота. Крок аукціону визначає організатор аукціону в
розмірі не менше 10 відсотків стартової ціни лота, а кожного
наступного - не менше одного відсотка.
   Комісійна винагорода - плата власником аукціонних основних
засобів організатору  аукціону  за  виконане  доручення з їх
реалізації.
   Учасник аукціону  -  юридична  або  фізична  особа, яка
зареєстрована для участі в аукціоні у порядку, визначеному цим
Положенням.
   Реєстраційний внесок - грошові кошти, сплачені учасником
аукціону  організатору аукціону за реєстрацію його учасником
аукціону. Реєстраційний внесок поверненню учаснику аукціону не
підлягає.
   Завдаток (аванс) учасника аукціону - грошові кошти в розмірі
10 відсотків стартової ціни лота, які перераховано на поточний
рахунок або внесено готівкою в касу організатора аукціону.
   Переможець аукціону - учасник аукціону, який запропонував
найбільшу ціну за об'єкт аукціонних основних засобів (лот).
 
   1.3. На аукціонах реалізуються основні засоби  споживчих
товариств, споживспілок,  їх  підприємств  (об'єднань),  інших
суб'єктів господарювання, підприємства (цілісні (єдині) майнові
комплекси),  об'єкти незавершеного будівництва та/або частини
корпоративного права споживчого  товариства,  споживспілки  в
статутному фонді (капіталі) підприємства відповідно до порядку,
встановленого Положенням про громадське майно (основні засоби)
споживчої кооперації України ( n0008626-03 ) та цим Положенням.
 
   1.4. Організатор  аукціону  повинен  мати  приміщення  з
відповідними умовами для зберігання, передпродажної підготовки і
демонстрації основних    засобів,    яке    відповідає
торговельно-технологічним і  протипожежним  нормам,  а  також
приміщення для  проведення аукціону та відповідні стенди для
демонстрації фотокарток,  технічних  характеристик,  креслень,
планувань тощо основних засобів, виставлених на аукціон.
 
        2. Підготовка до проведення аукціону
 
   2.1. Споживче  товариство,  споживспілка, їх підприємство
(об'єднання) укладає з організатором аукціону договір (угоду)
(додаток 2), яким доручає реалізацію аукціонних основних засобів
організатору аукціону за визначену комісійну винагороду.
 
   2.2. Для організації і проведення  аукціону  створюється
аукціонна комісія  під  головуванням керівника - організатора
аукціону. До її складу входять: голова комісії та члени комісії
від  організатора  аукціону,  а також представники власників
аукціонних основних засобів.
   Організатор аукціону  призначає  матеріально відповідальну
особу з приймання на аукціон аукціонних основних засобів від
споживчого  товариства, споживспілки, підприємств (об'єднань),
інших суб'єктів господарювання.
 
   2.3. Для продажу на аукціоні основних засобів організатору
аукціону подаються копії таких документів:
   а) постанова вищого органу управління або уповноваженого ним
органу  споживчого  товариства,  споживспілки, їх підприємств
(об'єднань), інших суб'єктів господарювання, про дозвіл на продаж
основних засобів на аукціоні;
   б) свідоцтво на право власності та документ  на  право
користування землею (для об'єктів першої групи);
   в) технічна документація (технічний паспорт тощо).
 
   2.4. Приймання основних засобів II і III групи здійснюється
матеріально відповідальною особою організатора аукціону за актом
приймання-передачі на аукціон основних засобів (додаток 3).
   Об'єкти нерухомого майна та інші аукціонні основні засоби,
які не можуть бути передані організатору аукціону для продажу -
представляються  на  аукціон  документально, про що робиться
відповідний запис в акті приймання-передачі на аукціон основних
засобів з зазначенням переліку копій переданих документів.
   2.4.1. На аукціонні основні засоби, які прийняті для продажу,
аукціонна комісія  складає інформаційну картку на кожний лот
(додаток 4).
   Відповідальність за відповідність аукціонних основних засобів
характеристиці, зазначеній  в  інформаційній  картці,  несе
організатор аукціону.
 
   2.5. Організатор аукціону визначає дату і час проведення
аукціону. Термін підготовки до аукціону не повинен перевищувати
двох місяців з дати приймання основних засобів організатором
аукціону.
 
   2.6. Організатор аукціону не пізніше як за 20 днів до дня
проведення аукціону  публічно  оголошує про продаж аукціонних
основних засобів через рекламні повідомлення в засобах масової
інформації: на  місцевому  телебаченні,  радіо, обов'язково у
місцевій, що      друкується      на      території
адміністративно-територіального району,  де розташований об'єкт
продажу, пресі. Оголошення у пресі розміщуються у виданнях, які
мають найбільший тираж, не менше трьох разів за час рекламної
кампанії. Оголошення також розміщуються на об'єктах нерухомості,
які виставлені на продаж.
   В оголошенні зазначається:  перелік  аукціонних  основних
засобів, які виставляються на аукціон для продажу; їх коротка
характеристика, стартові ціни лотів; крок аукціону по кожному
лоту, кінцевий термін реєстрації для участі в аукціоні; дата, час
і місце ознайомлення з  аукціонними  основними  засобами  та
проведення аукціону;  адреса,  номери  телефонів,  час роботи
аукціонної комісії, поточний рахунок організатора аукціону тощо.
 
   2.7. З дня інформаційного  повідомлення  про  проведення
аукціону його організатор дає можливість попередньо ознайомитися з
аукціонними основними засобами всім фізичним і юридичним особам,
які бажають брати участь в аукціоні.
   2.7.1. Аукціонні основні  засоби  II  і  III  групи  з
інформаційними картками виставляються у спеціально відведеному для
цього приміщенні для демонстрації покупцям, а з основних засобів,
представлених документально, виставляються їх фотокартки, технічні
характеристики, креслення, планування  з  розмірами  земельних
ділянок тощо.
   2.7.2. Організатор аукціону за плату забезпечує транспортне
обслуговування осіб,  які  бажають оглянути аукціонні основні
засоби, що представлені документально.
 
   2.8. Покупець (фізична або юридична особа), який виявив
бажання взяти участь в аукціоні, повинен перерахувати на поточний
рахунок або внести готівкою в касу організатора аукціону завдаток
(аванс) у розмірі 10 відсотків стартової ціни лота, який він має
намір придбати, а також сплатити в касу організатора аукціону
реєстраційний  внесок,  розмір  якого  визначається споживчим
товариством, споживспілкою, яке(а) проводить аукціон.
   Реєстраційний внесок   не  може  перевищувати  десяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   2.9. Для участі в аукціоні покупець подає  організатору
аукціону: заяву на участь в аукціоні ( додаток 5);
   документ, що посвідчує фізичну  особу  або  представника
юридичної особи, їх повноваження;
   копії платіжних документів про сплату реєстраційного внеску
та завдатку (авансу).
   копію статуту та копію довідки про включення до Єдиного
державного реєстру підприємств та організацій України юридичної
особи; копію свідоцтва про державну реєстрацію та копію довідки
про присвоєння  ідентифікаційного  номера  фізичної  особи  -
підприємця; копію рішення вищого органу управління юридичної особи
або уповноваженого ним органу про призначення керівника.
   2.9.1 Приймання заяв на участь в аукціоні закінчується за три
дні до початку його проведення.
 
   2.10. Відомості про учасників аукціону заносяться до книги
реєстрації та повинні містити:
   порядковий номер (відповідно до реєстрації);
   прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, її адресу та
паспортні дані;
   прізвище, ім'я та по батькові представника юридичної особи з
зазначенням реквізитів юридичної особи.
   Під час проведення реєстрації учасники аукціону отримують
вхідні квитки  (додаток 6) та картки з аукціонними номерами
(відповідно до реєстрації), під якими вони беруть участь у торгах.
   Відомості про учасників аукціону, їх кількість і пропозиції
не підлягають розголошенню.
 
   2.11. Аукціонною комісією за три робочих дні до початку
аукціону розглядається питання готовності до проведення аукціону,
засідання аукціонної комісії оформляється протоколом, копія якого
надається власнику аукціонних основних засобів (додаток 1).
 
         3. Порядок проведення аукціону
 
   3.1. Аукціон розпочинається з оголошення ліцитатором порядку
його проведення.
 
   3.2. По кожному лоту, який  виставляється  на  аукціон,
ліцитатор оголошує номер, вказаний в інформаційній картці, дає
коротку характеристику об'єкта основних засобів, називає стартову
ціну і крок аукціону.
   3.2.1. Лот виставляється на торги за наявності не менше двох
зареєстрованих учасників аукціону.
   3.2.2. У разі, якщо основні засоби не були продані  з
повторного аукціону, та/або повторний аукціон не відбувся через
відсутність двох і більше учасників, то за рішенням власника
основних засобів їх продаж може бути здійснено учаснику повторного
аукціону за стартовою ціною. Про прийняте рішення власник основних
засобів протягом трьох днів повідомляє аукціонну комісію про
продаж основних засобів учаснику повторного аукціону, або їх
повернення власнику.
 
   3.3. Якщо протягом трьох хвилин після триразового оголошення
стартової ціни лоту учасники аукціону не  виявляють  бажання
придбати запропонований  ліцитатором  лот,  то об'єкт продажу
знімається з торгів, аукціон за даним лотом не проводиться.
   У разі, коли протягом трьох хвилин після оголошення стартової
ціни лоту тільки один із учасників аукціону виявив  бажання
придбати запропонований ліцитатором лот, такий лот вважається
проданим бажаючому учаснику аукціону, а іншим учасникам аукціону,
які не взяли участі в торгах, завдаток (аванс), сплачений ними за
даним лотом, поверненню не підлягає.
   Суми завдатку  (авансу),  які  не  підлягають поверненню
учасникам аукціону  за  неучасть  у  торгах,  перераховуються
організатором аукціону на поточний рахунок власника аукціонних
основних засобів.
 
   3.4. У ході торгів учасники аукціону  повідомляють  про
готовність придбати заявлений лот за оголошену ліцитатором ціну,
піднімаючи картку з аукціонним номером, повернутим до ліцитатора,
і пропонують свою ціну.
   Запропонована учасником аукціону ціна має бути більшою від
ціни, оголошеної ліцитатором.
 
   3.5. Якщо ціна, запропонована учасником аукціону, який першим
підняв картку з аукціонним  номером,  є  більшою  за  ціну,
запропоновану ліцитатором, ліцитатор називає номер учасника і
запропоновану ним ціну.
 
   3.6. Мовчання учасника аукціону, який першим підняв картку з
аукціонним номером, приймається ліцитатором як згода учасника з
оголошеною ціною.
 
   3.7. Торги за даним лотом закінчуються тоді, коли після
триразового повторення чергової ціни тільки один з учасників
аукціону, тримаючи картку з аукціонним номером, дає згоду на його
придбання.
 
   3.8. Після  закінчення  торгів за даним лотом ліцитатор
оголошує про продаж лота, називає продажну ціну з податком на
додану вартість і аукціонний номер переможця.
 
   3.9. Учасникам аукціону і присутнім особам під час проведення
торгів забороняється розмовляти в залі  проведення  аукціону,
пересуватися та фотографувати учасників.
   Особи, які порушують цей Порядок, негайно виводяться із залу
проведення аукціону  і  звільняються  від участі в торгах і
присутності на аукціоні. Сума реєстраційного внеску поверненню не
підлягає.
 
   3.10. Всі розбіжності і суперечки щодо Порядку проведення
аукціону вирішуються під час його проведення ліцитатором  за
погодженням з головою аукціонної комісії.
 
   3.11. Під час аукціону членами аукціонної комісії ведеться
протокол, до якого заносяться такі дані:
   стартова ціна  лота та продажна ціна лота - аукціонних
основних засобів з податком на додану вартість;
   пропозиції покупців  і  відомості  про  покупця,  який
запропонував у ході аукціону найвищу ціну (переможець аукціону).
   Протокол підписується  ліцитатором, переможцем аукціону і
передається до аукціонної комісії.
   Голова аукціонної комісії зазначає у протоколі відповідні
суми та номери рахунків, на які переможцю потрібно внести кошти за
придбані основні засоби, та затверджує протокол в день проведення
аукціону.
 
   3.12. У разі, коли учасник аукціону не став переможцем, то
сплачений завдаток (аванс) підлягає поверненню йому протягом п'яти
банківських днів.
 
   3.13. Завдаток (аванс),  сплачений  переможцем  аукціону,
організатор аукціону,  за  вирахуванням комісійної винагороди,
перераховує на поточний рахунок власника аукціонних  основних
засобів у рахунок сплати переможцем аукціону за придбаний лот.
   У разі відмови переможця аукціону від підписання протоколу
аукціону  та/або договору купівлі-продажу аукціонних основних
засобів із завдатку (авансу), сплаченого переможцем аукціону,
утримується комісійна винагорода організатору аукціону та штраф на
користь власника основних засобів у розмірі (сумі) різниці між
внесеним завдатком (авансом) та комісійною винагородою, а аукціон
за цим лотом вважається таким, що не відбувся.
 
   3.14. Копія затвердженого  протоколу  аукціонної  комісії
видається переможцю аукціону не пізніше наступного дня після його
затвердження.
 
   3.15. Відповідальність за зберігання аукціонних  основних
засобів з моменту їх приймання на аукціон до відпуску оплачених
основних засобів,  несе  матеріально  відповідальна  особа
організатора аукціону, а за об'єкти нерухомості та інші основні
засоби, представлені документально, відповідальність несе власник
основних засобів  (споживче  товариство,  споживспілка,  їх
підприємства (об'єднання), інші суб'єкти господарювання).
 
   3.16. Придбані покупцем на аукціоні основні засоби поверненню
не підлягають.
 
   3.17. Аукціон може бути припинено і основні засоби зняті з
продажу на вимогу будь-кого з покупців або власника аукціонних
основних засобів, виставлених для продажу на аукціоні, у разі
порушення правил проведення аукціону, передбачених цим Положенням
та з інших підстав, передбачених законодавством України.
 
   3.18. Порушення  порядку проведення аукціону можуть бути
підставою для визнання у судовому порядку аукціону недійсним.
   Заява до суду про визнання аукціону недійсним може бути
подана будь-яким з учасників аукціону або власником майна у
місячний термін з дати проведення аукціону.
 
   3.19. За ініціативою і вимогою власника аукціонних основних
засобів організатор  аукціону  зобов'язаний  відмінити  та/або
перенести проведення аукціону на інший термін. Про відміну та/або
перенесення аукціону його організатор направляє  рекомендовані
листи зареєстрованим учасникам аукціону не пізніше ніж за три
робочих дні до проведення аукціону.
   Зареєстрованим учасникам аукціону, який не відбувся, протягом
трьох банківських днів повертаються сплачені реєстраційний внесок
та завдаток (аванс). Окрім того, кожному учаснику аукціону, який
не відбувся, власник аукціонних основних засобів сплачує  за
власний рахунок штраф у розмірі реєстраційного внеску.
 
           4. Порядок розрахунків
       за придбані на аукціоні основні засоби
 
   4.1. Основні засоби (лоти), які не продані з аукціону,
повертаються власнику за актом приймання-передачі (додаток 3).
 
   4.2. За  результатами  проведення  аукціону  складається
аукціонна відомість, яка  підписується  головою  та  членами
аукціонної комісії і скріплюється печаткою організатора аукціону
(додаток 7). Аукціонна відомість складається в день проведення
аукціону.
 
   4.3. На підставі копії затвердженого протоколу аукціонної
комісії та рахунків переможці аукціону здійснюють розрахунки з
власником основних засобів за придбані на аукціоні основні засоби
за ціною придбання (за мінусом комісійної винагороди організатору
аукціону)  з  податком  на  додану вартість: за готівку, в
безготівковому порядку, за чеками банків та в іншому порядку
відповідно до законодавства та договору купівлі-продажу.
   4.3.1. Право власності на об'єкти нерухомості, придбані на
аукціоні, переходить до переможця аукціону з моменту нотаріального
посвідчення та державної реєстрації договору купівлі-продажу.
Нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу основних засобів
та його державна реєстрація проводиться після оплати повної їх
вартості.
   На інші основні засоби, придбані на аукціоні, право власності
переходить до переможця аукціону після повного розрахунку та
підписання акта приймання-передачі основних засобів у встановлені
договором купівлі-продажу строки.
   Договір купівлі-продажу повинен бути укладений  власником
основних засобів з переможцем аукціону не пізніше 10 днів з дня
складання аукціонної відомості.
   Договори купівлі-продажу   основних  засобів  та  акт
приймання-передачі складаються за формами, визначеними Положенням
про громадське майно (основні засоби) споживчої кооперації України
( n0008626-03 ).
 
   4.4. Після закінчення аукціону всі документи передаються до
бухгалтерії організатора  аукціону.  Копії  цих  документів
передаються також і колишньому власнику  аукціонних  основних
засобів.
 
           5. Прикінцеві положення
 
   5.1. Зміни  і  доповнення  до цього Положення вносяться
Правлінням Укоопспілки  з  наступним  затвердженням  Радою
Укоопспілки.
 
   5.2. Це Положення розповсюджується лише на підприємства і
організації (об'єднання) системи Центральної спілки  споживчих
товариств України (Укоопспілки).
 
   5.3. Бухгалтерський  облік операцій з продажу аукціонних
основних засобів  ведеться  з  дотриманням  вимог  Положень
(стандартів) бухгалтерського обліку, які затверджені Міністерством
фінансів України та методичних рекомендацій Укоопспілки.
 
   5.4. У разі внесення законодавцем змін чи доповнень в закони,
інші нормативно-правові акти або прийняття нових, які регулюють
правовідносини, що стосуються порядку  продажу  на  аукціонах
основних засобів,  відповідні пункти цього Положення діють у
частині, що не суперечать законам, іншим нормативно-правовим актам
держави.
 
 
                   Додаток 1
                   до Положення про порядок
                   продажу на аукціонах
                   основних засобів підприємств
                   і організацій споживчої
                   кооперації України
 
 
               УКРАЇНА
       Центральна спілка споживчих товариств
              Укоопспілка
 
 
              Протокол N
        засідання членів аукціонної комісії
 
 _________________________________________________________________
     ( назва підприємства - організатора аукціону)
 
   м.(с.) __________           "___"__________ 200_ р.
 
   Всього членів аукціонної комісії ___ чол.
   Присутні: ___________________________________________________
__________________________________________________________________
   Відсутні : __________________________________________________
__________________________________________________________________
   Порядок денний: Про  результати  підготовчої  роботи  до
проведення призначеного на "___" __________ 200_ р. аукціону з
продажу доручених ________________________________________________
              (назва споживчого товариства,
              споживспілки, підприємства)
 
   для реалізації аукціонних основних засобів згідно з договором
N ___ від ____________ 200_ р.
   а саме: _____________________________________________________
          (надається назва лота, стартова ціна)
 
   Слухали голову аукціонної комісії ___________________________
_________________________________________________________________,
        (посада, прізвище, ім'я по батькові)
 
   який доповів  про  зроблене  з підготовки до проведення
аукціону, зокрема:
   - всі  необхідні  документи стосовно аукціонних основних
засобів та їх продажу отримані ( у разі іншого - зазначити які
документи відсутні).
   - оголошення розміщені на телебаченні (дата) _______________,
радіо (дата) _________________, у пресі:
 
   1. __________________________________________________________
 
   2. __________________________________________________________
 
   3. __________________________________________________________
      (зазначається назва видання, день, дата та номер)
 
   для участі в аукціоні зареєстровано ______ учасників, а саме:
 
   1. __________________________________________________________
 _________________________________________________________________
     (найменування юридичної особи, прізвище, ім'я,
    по батькові фізичної особи (представника юр. особи)
 
   зареєстрований за N ___  "___"  ____________  200_  р.,
реєстраційний  внесок   сплачено   в   сумі _______ грн.
"___" __________ 200_ р.,  аванс в сумі ____  грн. сплачено
"___" __________ 200_ р.
 
   2. __________________________________________________________
 _________________________________________________________________
     (найменування юридичної особи, прізвище, ім'я,
    по батькові фізичної особи (представника юр. особи)
 
   зареєстрований за N ___  "___"  ____________  200_  р.,
реєстраційний  внесок   сплачено   в   сумі _______ грн.
"___" __________ 200_ р.,  аванс в сумі ____  грн. сплачено
"___" __________ 200_ р.
 
   3. __________________________________________________________
 _________________________________________________________________
     (найменування юридичної особи, прізвище, ім'я,
    по батькові фізичної особи (представника юр. особи)
 
   зареєстрований за N ___  "___"  ____________  200_  р.,
реєстраційний  внесок   сплачено   в   сумі _______ грн.
"___" __________ 200_ р.,  аванс в сумі ____  грн. сплачено
"___" __________ 200_ р.
 
(і т.д.)
 
   Вирішили : Підготовка до проведення  аукціону  проведена
відповідно до Положення про порядок продажу на аукціонах основних
засобів підприємств і організацій споживчої кооперації України і
аукціонна комісія організатора аукціону _________________________
                       (назва організації)
 
готова до проведення аукціону.
 
   (у разі неготовності до проведення аукціону - зазначаються з
обґрунтуванням причини)
 
 Голова аукціонної комісії    ________  ______________________
                 (підпис)  (прізвище, ініціали)
 
 Члени аукціонної комісії:    ________  ______________________
                 (підпис)  (прізвище, ініціали)
                 ________  ______________________
                 (підпис)  (прізвище, ініціали)
                 ________  ______________________
                 (підпис)  (прізвище, ініціали)
 
 
                   Додаток 2
                   до Положення про порядок
                   продажу на аукціонах
                   основних засобів підприємств
                   і організацій споживчої
                   кооперації України
 
 
               УКРАЇНА
       Центральна спілка споживчих товариств
              Укоопспілка
 
 
               ДОГОВIР
      про реалізацію аукціонних основних засобів
 
 
   місто ______________        "  " ____________ 200_ р.
   село
 
   Споживче товариство, споживспілка, підприємство _____________
 _________________________________________________________________
             (найменування)
 
   в особі _____________________________________, що діє  на
       (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
 
підставі Статуту, (далі - Підприємство), з однієї сторони та
_____________________________________________, що діє на підставі
 (найменування підприємства, організації)
 
Статуту (далі - Організатор аукціону) з другої сторони уклали цей
договір про наступне:
 
   1. Предмет договору, права та обов'язки сторін
 
   1.1. Підприємство доручає Організатору аукціону реалізацію
аукціонних основних  засобів  вартістю  _______ грн., в т.ч.
ПДВ ______________________ грн. ( додаток акт приймання-передачі
   (цифрами та літерами)
 
на аукціон (повернення з аукціону) основних засобів та документів
на об'єкти нерухомості та інших основних засобів (далі - акт),
який є невід'ємною частиною цього договору).
 
   1.2. Організатор аукціону забезпечує реалізацію зазначених в
акті аукціонних основних засобів у повній  відповідності  з
Положенням про порядок продажу на аукціонах основних засобів
підприємств і організацій споживчої кооперації України.
 
   1.3. Комісійна   винагорода   організатору   аукціону
встановлюється від продажної ціни лота основних засобів першої
групи ___ відсотків, другої та третьої групи ___ відсотків.
 
   1.4. Продані та/або нереалізовані з  аукціону  аукціонні
основні засоби організатор аукціону повертає Підприємству за
актом.
 
   2. Відповідальність
 
   2.1. Організатор аукціону несе повну відповідальність за
збереження  переданих  йому  аукціонних  основних засобів та
документів, прийнятих за актом приймання-передачі.
 
   2.2. У разі невиконання умов цього договору сторони вирішують
спір у добровільному порядку, а при недосягненні згоди, спір
розглядається у суді, третейському суді.
 
   3. Термін дії договору
 
   3.1. Договір діє з моменту підписання до повного виконання
сторонами своїх зобов'язань по цьому договору.
 
   4. Юридичні адреси
 
 Підприємство:            Організатор аукціону:
 ____________________________     ____________________________
 ____________________________     ____________________________
 (найменування, адреса)        (найменування, адреса)
 
 поточний рахунок ___________     поточний рахунок ___________
 ____________________________     ____________________________
  (ідентифікаційний код)        (ідентифікаційний код)
 
 ____________________________     ____________________________
 ____________________________     ____________________________
 (індивідуальний податковий      (індивідуальний податковий
 номер, номер свідоцтва про      номер, номер свідоцтва про
 реєстрацію платника ПДВ)       реєстрацію платника ПДВ)
 
 ____________________________     ____________________________
 (підпис, посада, прізвище,      (підпис, посада, прізвище,
 ініціали)              ініціали)
 
 М.П.                 М.П.
 
   ДОДАТКИ:
   1. Акт приймання-передачі на аукціон (повернення з аукціону)
основних засобів та документів на об'єкти нерухомості та інших
основних засобів ві "___" __________ 200_ р. N ___.
   2. Копія  постанови  вищого органу управління споживчого
товариства, споживспілки, їх підприємства або уповноваженого ним
органу про прода: основних засобів на аукціоні.
   3. Копії свідоцтва на право власності та документа на право
землекористування.
   4. Копії технічної документації та інших документів.
 
 
                   Додаток З
                   до Положення про порядок
                   продажу на аукціонах
                   основних засобів підприємств
                   і організацій споживчої
                   кооперації України
 
 
               УКРАЇНА
       Центральна спілка споживчих товариств
              Укоопспілка
 
 
   Найменування організатора аукціону __________________________
   Місце знаходження, тел., факс _______________________________
   Iдентифікаційний код ЄДРПОУ _________________________________
   Поточний рахунок N __________________________________________
   у банку _____________, МФО __________________________________
 
 
               АКТ N
         приймання-передачі на аукціон
       (повернення з аукціону) основних засобів
        та документів на об'єкти нерухомості
          та інших основних засобів
 
   Аукціонна комісія у складі:
   Голова комісії ______________________________________________
            (прізвище, ім'я, по батькові, посада)
 
   Члени комісії _______________________________________________
            (прізвища, ім'я, по батькові, посади)
 
   Прийняла від (передала) _____________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
    (найменування споживчого товариства, споживспілки,
  їх підприємства (об'єднання) іншого суб'єкта господарювання)
 
   Через _______________________________________________________
           (прізвище, ім'я, по батькові, посада)
 
   Згідно з дорученням від " " ______________ 200_ р. N __.:
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
¦Поряд-¦ Назва ¦ Коротка ¦Кіль-¦Первісна¦ Знос ¦Балансова¦ Витрати ¦Планові ¦ Стартова ¦ Крок ¦
¦ковий ¦ основних¦ характе-¦кість¦вартість¦(грн.)¦ (залиш- ¦  на  ¦витрати ¦ціна лота ¦аукціону¦
¦номер ¦ засобів ¦ ристика ¦ оди-¦аукціон-¦   ¦ кова) ¦експертну¦  на  ¦ (грн.) ¦ (грн.) ¦
¦   ¦(докумен-¦ основних¦ ниць¦ них  ¦   ¦ вартість¦ оцінку ¦ підго- ¦----------¦    ¦
¦   ¦ тів)(*) ¦ засобів,¦   ¦основних¦   ¦ (грн.) ¦ (грн) ¦ товку ¦всьо-¦в  ¦    ¦
¦   ¦     ¦Iнвентар-¦   ¦засобів ¦   ¦     ¦     ¦  та  ¦го  ¦т.ч.¦    ¦
¦   ¦     ¦ний номер¦   ¦ (грн.) ¦   ¦     ¦     ¦ прове- ¦   ¦пдв ¦    ¦
¦   ¦     ¦     ¦   ¦    ¦   ¦     ¦     ¦ дення ¦   ¦  ¦    ¦
¦   ¦     ¦     ¦   ¦    ¦   ¦     ¦     ¦аукціону¦   ¦  ¦    ¦
¦   ¦     ¦     ¦   ¦    ¦   ¦     ¦     ¦ (грн.) ¦   ¦  ¦    ¦
¦------+---------+---------+-----+--------+------+---------+---------+--------+-----+----+--------¦
¦ 1  ¦  2  ¦  3  ¦ 4 ¦  5  ¦  6 ¦  7  ¦  8  ¦  9  ¦ 10 ¦ 11 ¦  12  ¦
¦------+---------+---------+-----+--------+------+---------+---------+--------+-----+----+--------¦
¦   ¦     ¦     ¦   ¦    ¦   ¦     ¦     ¦    ¦   ¦  ¦    ¦
¦------+---------+---------+-----+--------+------+---------+---------+--------+-----+----+--------¦
¦Всього¦  X  ¦  X  ¦   ¦    ¦   ¦     ¦     ¦    ¦   ¦  ¦  X  ¦
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 
----------------
   * На основні засоби, які представлені документально, крім
назви основних засобів, зазначається назва документів /технічний
паспорт, фотокартки, креслення тощо/.
 
 Голова аукціонної комісії  _____________  _____________________
                (підпис)   (прізвище, ініціали)
 
 Члени аукціонної комісії:  _____________  _____________________
                (підпис)   (прізвище, ініціали)
 
   Основні засоби  за балансовою (залишковою) вартістю грн.
___________
(літерами)
 
   Здав ____________________   ______________________________
        (підпис)         (прізвище, ініціали)
 
   Основні засоби за балансовою (залишковою) вартістю  грн.
___________
(літерами)
 
   Прийняв _________________   ______________________________
         (підпис)        (прізвище, ініціали)
 
 М.П.
 
 "___" ____________ 200_ р.
 
   Примітка. Планові витрати на  підготовку  та  проведення
аукціону  за кожною одиницею основних засобів розраховуються
пропорційно до загальної вартості основних засобів.
 
 
                   Додаток 4
                   до Положення про порядок
                   продажу на аукціонах
                   основних засобів підприємств
                   і організацій споживчої
                   кооперації України
 
 
               УКРАЇНА
       Центральна спілка споживчих товариств
              Укоопспілка
 
 
   Найменування організатора аукціону __________________________
   Місцезнаходження, тел., факс ________________________________
   Iдентифікаційний код ЄДРПОУ _________________________________
   Поточний рахунок N __________________________________________
   у банку______________, МФО __________________________________
 
          Iнформаційна картка N ___
 
   Назва лота __________________________________________________
   Характеристика лота _________________________________________
   Стартова ціна лота __________________________________________
 
 Голова комісії     _______________ ________________________
               (підпис)    (прізвище, ініціали)
 
 Члени комісії      _______________ ________________________
              (підписи)    (прізвища, ініціали)
 
 М.П.
 
 
                   Додаток 5
                   до Положення про порядок
                   продажу на аукціонах
                   основних засобів підприємств
                   і організацій споживчої
                   кооперації України
 
 
               УКРАЇНА
       Центральна спілка споживчих товариств
              Укоопспілка
 
 
               Заява
            на участь в аукціоні
           (Реєстраційний N ___)
 
   Заявник _____________________________________________________
        (для юридичної особи - найменування,
     організаційно-правова форма, місцезнаходження)
 
 _________________________________________________________________
   (для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові,
 
 _________________________________________________________________
    паспортні дані (серія, номер, коли і ким виданий,
            місце проживання)
 
   Тел., факс ___________________
 
   Прошу дозволити взяти участь в аукціоні з продажу основних
засобів.
   Копії платіжних документів про сплату реєстраційного збору та
завдатку (авансу) додаються.
   З умовами продажу основних засобів на аукціоні і порядком
проведення аукціону ознайомлений та зобов'язуюсь їх виконувати.
 
 __________________________      ____________________________
   (підпис заявника)          (прізвище, ініціали)
 
   Заяву прийняв _______________________________________________
 _________________________________________________________________
    (підпис, прізвище, ім'я, по батькові відповідальної
        особи організатора аукціону, посада)
 
 "___" ________________ р.
 (дата реєстрації заяви)
 
 
                   Додаток 6
                   до Положення про порядок
                   продажу на аукціонах
                   основних засобів підприємств
                   і організацій споживчої
                   кооперації України
 
 
               УКРАЇНА
       Центральна спілка споживчих товариств
              Укоопспілка
 
 
 ________________________________
  (назва організатора аукціону)
 
             Вхідний квиток(1)
 
 _________________________________________________________________
         (прізвище, ім'я, по батькові)
 
   під номером ____________ бере участь в аукціоні з продажу ___
_________________________________________________________________,
      (назва об'єкта (об'єктів) основних засобів
 
який відбудеться "___" __________ 200_ р. о ___________ годині
за адресою ______________________________________________________.
 
   Реєстраційний внесок  сплачено  "___" __________ 200_ р.
(квитанція N ___) в сумі _____ грн. Завдаток (аванс) сплачено
"___" ________ 200_ р. в сумі ___ грн. __________________________.
                    (номер та назва документа)
 
   З Положенням про порядок продажу на аукціонах  основних
засобів підприємств і організацій споживчої кооперації України
ознайомлений: ___________________________________________________.
              (підпис учасника аукціону)
 
 місто (село) _________________     "___" ___________ 200_ р.
 
 Організатор аукціону  _____________  _________________________
             (підпис)     (ініціали, прізвище)
 
 М.П.
 
----------------
   (1) Вхідний квиток повертається організатору аукціону перед
початком аукціону
 
 
                   Додаток 7
                   до Положення про порядок
                   продажу на аукціонах
                   основних засобів підприємств
                   і організацій споживчої
                   кооперації України
 
 
               УКРАЇНА
       Центральна спілка споживчих товариств
              Укоопспілка
 
 
           Аукціонна відомість N
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦Поряд-¦ Номер ¦ Номер  ¦ Назва ¦ Стартова ¦ Продажна ¦   Комісійна винагорода ¦  Кошти, що перераховуються   ¦
¦ковий ¦інформа-¦ і дата ¦ лота ¦ціна лота ¦ціна лота ¦   організатору аукціону ¦ переможцем аукціону власнику  ¦
¦номер ¦ ційної ¦  акта  ¦ і його ¦ (грн.) ¦ (грн.) ¦              ¦ аукціонних основних засобів  ¦
¦   ¦ картки ¦приймання-¦коротка ¦----------+----------+----------------------------+---------------------------------¦
¦   ¦    ¦ передачі ¦характе-¦всьо-¦в  ¦всьо-¦в  ¦ % ¦  сума Всього  ¦в  ¦   Всього   ¦  в т.ч. ПДВ  ¦
¦   ¦    ¦ аукціон- ¦ристика ¦го  ¦т.ч.¦го  ¦т.ч.¦  ¦(гр. 7 х гр. 9:100)¦т.ч.¦(гр. 7 - гр. 10)¦(гр. 8 - гр. 11)¦
¦   ¦    ¦  них  ¦    ¦   ¦пдв ¦   ¦пдв ¦  ¦          ¦ПДВ ¦        ¦        ¦
¦   ¦    ¦ основних ¦    ¦   ¦  ¦   ¦  ¦  ¦          ¦  ¦        ¦        ¦
¦   ¦    ¦ засобів ¦    ¦   ¦  ¦   ¦  ¦  ¦          ¦  ¦        ¦        ¦
¦------+--------+----------+--------+-----+----+-----+----+---+-------------------+----+----------------+----------------¦
¦  1 ¦  2  ¦  3   ¦  4  ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦    10     ¦ 11 ¦     12   ¦    13    ¦
¦------+--------+----------+--------+-----+----+-----+----+---+-------------------+----+----------------+----------------¦
¦   ¦    ¦     ¦    ¦   ¦  ¦   ¦  ¦  ¦          ¦  ¦        ¦        ¦
¦------+--------+----------+--------+-----+----+-----+----+---+-------------------+----+----------------+----------------¦
¦   ¦    ¦     ¦    ¦   ¦  ¦   ¦  ¦  ¦          ¦  ¦        ¦        ¦
¦------+--------+----------+--------+-----+----+-----+----+---+-------------------+----+----------------+----------------¦
¦Всього¦  X  ¦  X   ¦  X  ¦   ¦  ¦   ¦  ¦  ¦          ¦  ¦        ¦        ¦
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Голова аукціонної комісії  ____________  ______________________
                (підпис)   (прізвище, ініціали)
 
 Члени аукціонної комісії:  ____________  ______________________
                (підписи)   (прізвища, ініціали)
 
 "___" ___________ 200_ р.
 
 М.П.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка