Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про заходи з підготовки і проведення звітів і виборів органів управління і контролю кооперативних організацій Укоопспілки у 2008-2009 роках

    РАДА ЦЕНТРАЛЬНОЇ СПIЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ
           V збори XIX скликання
 
            П О С Т А Н О В А
 
              21.11.2007
 
 
        Про заходи з підготовки і проведення
     звітів і виборів органів управління і контролю
       кооперативних організацій Укоопспілки
            у 2008-2009 роках
 
 
   Збори Ради Укоопспілки П О С Т А Н О В Л Я Ю Т Ь:
 
   1. Затвердити "Заходи з підготовки і проведення звітів і
виборів органів управління і контролю кооперативних організацій
Укоопспілки у 2008-2009 роках" (додаються).
 
   2. Надати право правлінню Центральної  спілки  споживчих
товариств України (Укоопспілки) вносити при необхідності зміни і
доповнення до "Заходів з підготовки і проведення звітів і виборів
органів  управління  і  контролю  кооперативних  організацій
Укоопспілки у 2008-2009 роках".
 
 Голова зборів Ради               П.Г.Петрушевський
 
 Секретар зборів Ради                Т.I.Ковтунова
 
 
                   Додаток
                   до постанови п'ятих зборів
                   Ради Укоопспілки
                   дев'ятнадцятого скликання
                   21.11.2007
 
 
               ЗАХОДИ
      з підготовки і проведення звітів і виборів
      органів управління і контролю кооперативних
      організацій Укоопспілки у 2008-2009 роках
 
 
           1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ
 
   1. Звітно-виборна  кампанія  в  організаціях  споживчої
кооперації відіграє важливу роль в удосконаленні і підвищенні
ефективності громадсько-господарської   діяльності   споживчих
товариств та їх спілок, розвитку внутрікооперативної демократії,
зростанні трудової і громадської активності членів  споживчих
товариств та  працівників  системи,  утвердженні  пайовика як
господаря споживчої кооперації. Вона  проводиться  на  основі
принципів виборності  та  підзвітності  органів кооперативного
управління і контролю, колективного керівництва, права кожного
члена  споживчого  товариства  вибирати  та бути обраним до
кооперативних органів.
   На звітно-виборних зборах, конференціях і з'їздах слід дати
оцінку роботи кооперативних організацій та виборних органів за
звітний  період,  узагальнити набутий досвід роботи, виявити
недоліки, визначити шляхи їх подолання та напрями поліпшення
діяльності споживчих товариств та спілок. При проведенні звітів і
виборів необхідно забезпечити умови, сприятливі для вільного
обміну думками, критики і самокритики, обрання до складу органів
управління і  контролю  споживчої  кооперації  досвідчених,
ініціативних та компетентних людей, котрі користуються авторитетом
серед пайовиків і працівників системи.
 
   2. Правлінням споживчих товариств і споживспілок пропонується
провести у  жовтні-грудні  2008 року звіти і вибори органів
управління і контролю в споживчих товариствах і райспоживспілках,
а в січні-березні 2009 року - в обласних спілках споживчих
товариств, Кримспоживспілці та Укоопспілці.
 
   3. На звітно-виборних зборах, конференціях, з'їздах слід
обговорити та прийняти рішення з таких питань.
 
   Дільничні збори членів споживчого товариства(*)
   3.1. Звіт  про  роботу  правління  і ревізійної комісії
споживчого товариства за звітний період.
 
   3.2. Звіти про роботу:
   - дільничного кооперативного комітету (при його відсутності
заслуховуються звіти кожного уповноваженого кооперативу від даної
дільниці);
   - комісії кооперативного контролю  за  роботою  об'єктів
споживчої кооперації, розташованих на території дільниці;
   - директорів (завідуючих) об'єктів споживчої кооперації, що
розташовані на території дільниці та здійснюють безпосереднє
обслуговування її пайовиків.
 
   3.3. Вибори:
   - уповноважених споживчого товариства;
   - членів дільничного кооперативного комітету;
   - членів комісії кооперативного контролю за роботою об'єктів
споживчої кооперації.
 
   3.4. Про накази пайовиків правлінню споживчого товариства.
 
   Збори уповноважених споживчого товариства(*)
   3.5. Звіт про роботу правління за звітний період, виконання
наказів  пайовиків  та завдання щодо підвищення ефективності
господарювання споживчого товариства.
 
   3.6. Звіт про роботу ревізійної комісії за звітний період.
 
   3.7. Звіти:
   - комісій  кооперативного  контролю  за роботою об'єктів
споживчої кооперації, що знаходяться на території споживчого
товариства  та  здійснюють  безпосереднє  обслуговування його
пайовиків;
   - керівників об'єктів споживчої кооперації, що здійснюють
безпосереднє обслуговування членів споживчого товариства.
 
   3.8. Про накази пайовиків правлінню споживчого товариства.
 
   3.9. Вибори:
   - голови та членів правління;
   - членів ревізійної комісії;
   - членів комісій кооперативного контролю;
   - делегатів на конференцію споживчої кооперації району (збори
уповноважених районного споживчого товариства обирають делегатів
на з'їзд споживчої кооперації області (республіки).
 
   Конференція споживчої кооперації району(*)
   3.10. Звіт правління райспоживспілки про роботу за звітний
період та завдання щодо підвищення ефективності господарювання
споживчої кооперації району.
 
   3.11. Звіт ревізійної комісії райспоживспілки про роботу за
звітний період.
 
   3.12. Вибори:
   - членів Ради райспоживспілки;
   - членів ревізійної комісії;
   - делегатів  на  з'їзд  споживчої  кооперації  області
(республіки).
 
   З'їзд споживчої кооперації області (республіки)(*)
   3.13. Звіт правління споживспілки про роботу за звітний
період і завдання щодо підвищення ефективності господарювання
споживчої кооперації області (республіки).
 
   3.14. Звіт ревізійної комісії споживспілки за звітний період.
 
   3.15. Вибори:
   - членів ради споживспілки;
   - членів ревізійної комісії;
   - делегатів на з'їзд споживчої кооперації України.
 
----------------
   (*) Крім зазначених питань, правління споживчих товариств
(спілок), пайовики, їх уповноважені, делегати конференцій, з'їздів
можуть внести на обговорення своїх зібрань будь-які інші питання
діяльності споживчого товариства (спілки).
 
        II. ПОРЯДОК ПIДГОТОВКИ I ПРОВЕДЕННЯ
     ДIЛЬНИЧНИХ ЗБОРIВ ЧЛЕНIВ СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА
 
   У період  підготовки  до  проведення  дільничних  зборів
правлінням споживчих товариств необхідно:
 
   1. Переглянути дислокацію кооперативних дільниць з таким
розрахунком,  щоб мати можливість дійти до кожного пайовика
дільниці, обрати дільничний  кооперативний  комітет,  комісії
кооперативного контролю, щоб на дільниці були об'єкти споживчого
товариства та приміщення для проведення звітно-виборних зборів.
 
   2. Встановити кількість членів споживчого товариства  на
кожній кооперативній дільниці. Для цього при подвірних обходах
звірити записи у книгах особистих рахунків пайовиків товариства з
їх фактичною наявністю. При виявленні розбіжностей скористатися
даними обліку населення сільських (селищних, міських) Рад народних
депутатів.
 
   Примітка-приклад. На кооперативній дільниці N 2 Петрівського
споживчого товариства встановлено таке:
   - згідно з записами у книгах особистих рахунків пайовиків
товариства на дільниці повинно бути 93 пайовики;
   - при подвірних обходах виявлено 87 пайовиків;
   - зіставлення даних подвірних обходів та особистих рахунків
пайовиків з даними обліку населення сільської Ради народних
депутатів показало, що за останній рік 4 пайовики  дільниці
померли, а 2, не знявшись з обліку в споживчому товаристві,
виїхали до іншого місця проживання. Таким чином, на дільниці
фактично налічується 87 пайовиків.
 
   3. Після завершення роботи, передбаченої пунктами 1 і 2,
затвердити на засіданні правління споживчого товариства нову
дислокацію кооперативних дільниць за формою, що наведена у додатку
1 до цих заходів.
 
   4. Провести збори уповноважених споживчого товариства, на
яких встановити кількісний склад зборів уповноважених наступного
скликання та норму представництва в них від кожної кооперативної
дільниці.
 
   5. Затвердити на засіданні правління споживчого товариства:
   - строк і місце проведення дільничних зборів;
   - порядок денний дільничних зборів;
   - тези доповіді і доповідачів, які повинні виступати з
доповіддю на дільничних зборах від імені правління споживчого
товариства, а також відповідальних осіб за підготовку і проведення
дільничних зборів (крім голови і членів правління, доповідачами
можуть бути голова дільничного комітету, а в окремих випадках і
уповноважений);
   - кількість уповноважених споживчого товариства, котрі будуть
обрані на  кожній дільниці з урахуванням норми, встановленої
зборами уповноважених товариства (пункт 4). Приклад розрахунку
норми представництва та кількості уповноважених для обрання на
кооперативних дільницях наведено в додатку 2 до цих заходів.
 
   6. Провести  засідання  ревізійної  комісії  споживчого
товариства, на якому затвердити звіт про роботу комісії, а також
доповідачів зі складу членів ревізійної комісії для виступу від
імені комісії на кожних дільничних зборах.
 
   7. Правлінню споживчого товариства надати допомогу головам
дільничних кооперативних комітетів, головам комісій кооперативного
контролю,  директорам (завідуючим) кооперативних об'єктів, що
безпосередньо обслуговують пайовиків дільниць, у підготовці звітів
про проведену ними роботу за звітний період.
 
   8. Не пізніше ніж за три дні до зборів оповістити пайовиків
дільниці про дату, час, місце проведення та порядок  денний
дільничних зборів, широко використовувати для інформації про збори
працівників магазинів,  підприємств  громадського  харчування,
заготівель,  виробництва, розташованих на території дільниці,
практику розміщення об'яв у кооперативних об'єктах, оголошень у
засобах масової інформації (газети, радіо), обов'язково надіслати
кожному пайовику спеціальні запрошення (повідомлення), форма якого
наведена у додатку 3 до цих заходів.
 
   9. Підготувати приміщення для проведення зборів, оформити
його діаграмами і плакатами, котрі давали б повне уявлення про
громадську і господарську роботу споживчого товариства, виконання
наказів пайовиків.
 
   10. Провести роботу щодо підбору кандидатур уповноважених,
членів дільничних кооперативних комітетів, комісій кооперативного
контролю і інших органів самоврядування та контролю на дільниці.
Визначити відповідальних осіб за проведення цієї роботи. При цьому
рекомендується взяти до уваги, що серед осіб,  які  будуть
висуватися на виборах до органів управління і контролю споживчого
товариства, повинні бути представлені переважно пайовики - не
працівники споживчого товариства.
 
   11. Підготувати реєстраційні списки пайовиків для кожної
кооперативної дільниці за формою, що наведена у додатку 4 до цих
заходів. Підібрати та проінструктувати осіб, які будуть проводити
реєстрацію.
 
   12. Перед початком дільничних зборів провести реєстрацію
членів споживчого товариства дільниці з обов'язковою відміткою в
реєстраційному списку. Дільничні звітно-виборні збори правомочні,
якщо на них будуть присутні більше половини членів споживчого
товариства даної кооперативної дільниці.
 
   13. Проведення дільничних зборів.
 
   13.1. Збори відкриває голова  дільничного  кооперативного
комітету, а якщо на дільниці такий комітет не створений, то
правління  споживчого  товариства  доручає  відкрити  збори
уповноваженому дільниці або іншому представникові товариства.
 
   13.2. Для ведення зборів обирається відкритим голосуванням
робоча президія, в тому числі голова і секретар зборів.
 
   13.3. Затверджується порядок денний і регламент зборів.
 
   13.4. Після заслуховування та обговорення кожного питання
порядку денного приймається рішення, котре заноситься до протоколу
зборів і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше
половини пайовиків дільниці-учасників зборів.
 
   14. Після завершення дільничних зборів оформити протокол
(примірний зразок наведений у додатку 5 до цих заходів). Протокол
і реєстраційний список підписуються головою і секретарем зборів та
у триденний строк передаються для аналізу і зберігання правлінню
споживчого товариства.
   Копія протоколу і реєстраційного списку зберігається  на
кооперативній дільниці.
 
        III. ПОРЯДОК ПIДГОТОВКИ I ПРОВЕДЕННЯ
        ЗВIТНО-ВИБОРНИХ ЗБОРIВ УПОВНОВАЖЕНИХ
           СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА
 
   У підготовчий до проведення зборів уповноважених споживчого
товариства період необхідно:
 
   1. Провести на всіх (без винятку) кооперативних дільницях
звітно-виборні збори пайовиків, отримати по кожній кооперативній
дільниці оформлені протоколи зборів і реєстраційні списки.
 
   2. Одержати від правління райспоживспілки виписку з його
рішення про кількість делегатів, котрі повинні бути обрані зборами
уповноважених на конференцію споживчої кооперації району від
споживчого товариства.
 
   Примітка. Правлінню  районного споживчого товариства слід
одержати виписку з рішення правління споживспілки, до складу якої
воно входить, про кількість делегатів, котрі повинні бути обрані
зборами уповноважених на з'їзд споживчої кооперації  області
(республіки).
 
   3. Проаналізувати протоколи дільничних зборів, узагальнити
накази пайовиків та викласти їх за формою, що наведена в додатку 6
до цих заходів.
 
   4. Затвердити на засіданні правління споживчого товариства:
   - строк і місце проведення зборів уповноважених;
   - рекомендований порядок денний зборів уповноважених;
   - доповідь про роботу правління за звітний період, виконання
наказів  пайовиків  і  завдання щодо підвищення ефективності
господарювання споживчого товариства;
   - перелік наказів пайовиків з висновками про їх громадську
значущість та доцільність;
   - відповідальних осіб споживчого товариства за підготовку і
проведення звітно-виборних зборів уповноважених;
   - кошторис  витрат  на проведення звітно-виборних зборів
уповноважених споживчого товариства.
 
   5. Оповістити (не пізніше ніж за сім днів до призначеного
строку проведення зборів) пайовиків та уповноважених про дату,
час, місце проведення та порядок денний звітно-виборних зборів.
Кожному уповноваженому надсилається офіційне повідомлення, форма
якого наведена у додатку 7 до цих заходів.
 
   6. Підготувати:
   - пропозиції  про  можливий  склад  правління споживчого
товариства, ревізійної комісії та делегатів на конференцію (з'їзд)
споживчої кооперації району (області);
   - приміщення  для  проведення  звітно-виборних  зборів
уповноважених;
   - бюлетені та урни на випадок, якщо збори уповноважених
приймуть рішення обирати органи управління і контролю споживчого
товариства закритим (таємним)  голосуванням.  Форма  бюлетеня
наведена у додатку 8 до цих заходів;
   - пропозиції щодо кандидатур для обрання у робочі органи
зборів уповноважених, зокрема голови і секретаря зборів, членів
мандатної та лічильної комісій;
   - проекти протоколів N 1 і N 2 лічильної комісії, а також
Мандат уповноваженого. Форми цих документів наведені у додатках 9,
10 і 11 до цих заходів;
   - реєстраційний список уповноважених споживчого товариства за
формою, наведеною у додатку 12 до цих заходів.
 
   7. Провести широку роз'яснювальну роботу з уповноваженими
споживчого товариства з метою залучення їх до активної участі в
обговоренні питань, внесених на розгляд звітно-виборних зборів
товариства. При необхідності надати їм можливість скористатися
відповідними  матеріалами  (документами) діяльності споживчого
товариства.
 
   8. Запросити взяти участь у роботі звітно-виборних зборів
уповноважених  керівників органів місцевого самоврядування та
місцевої державної адміністрації, а також керівників підприємств,
організацій  та  установ,  розташованих  на  території,  що
обслуговується споживчим  товариством,  представників  засобів
масової інформації.
 
   Проведення зборів уповноважених:
   1. Перед початком звітно-виборних зборів провести реєстрацію
уповноважених з обов'язковою відміткою в реєстраційному списку.
 
   2. Збори уповноважених відкриває голова правління споживчого
товариства (збори правомочні вирішувати питання, якщо на них
присутні не менше 2/3 уповноважених). Відкритим голосуванням
обирається голова, секретар зборів, інші робочі органи.
 
   3. За пропозицією голови зборів (відкритим голосуванням)
затверджуються порядок денний і регламент роботи зборів, а також
на період проведення зборів обирається мандатна комісія у складі
голови і членів комісії з числа уповноважених (кількісний склад
мандатної комісії визначається зборами уповноважених).
 
   Примітка. Мандатна  комісія  повинна перевірити протоколи
звітно-виборних дільничних зборів, на яких обиралися уповноважені
споживчого товариства, та встановити чи не було порушень Статуту
при їх обранні. Своє рішення про визнання повноважень обраних
уповноважених споживчого товариства мандатна комісія оформляє
протоколом і знайомить з ним збори до прийняття рішень з питань
порядку денного. Примірний протокол засідання мандатної комісії
наведений у додатку 13 до цих заходів. Після затвердження зборами
протоколу мандатна комісія видає кожному уповноваженому мандат на
участь у роботі зборів з правом ухвального голосу.
 
   4. Після заслуховування та обговорення  кожного  питання
порядку денного приймається рішення.
 
   Примітка. Рішення  звітно-виборних  зборів  уповноважених
складається з двох основних частин: констатуючої і резолютивної. У
першій у стислій формі відзначаються позитивні наслідки роботи
правління за звітний період та недоліки, що мали місце. У другій
дається оцінка роботи правління та ставляться завдання на черговий
строк. У рішенні необхідно узагальнити накази пайовиків своїм
уповноваженим.
   Рішення готується заздалегідь з  участю  працівників  та
пайовиків-активістів споживчого товариства. З цією метою може бути
створена робоча  група,  котра  ретельно  вивчає  протоколи
звітно-виборних дільничних зборів, накази пайовиків, знайомиться з
доповіддю правління і на цій основі готує проект рішення зборів.
 
   Після проведення зборів уповноважених:
   1. Оформити протокол їх проведення, до якого  додаються
рішення, накази правлінню та реєстраційний список. Оригінали цих
документів зберігаються в споживчому товаристві. Копія протоколу з
додатками передається  споживспілці,  до  складу якої входить
споживче товариство.
 
   2. Підготувати і на черговому засіданні правління споживчого
товариства розглянути і затвердити плани заходів з виконання
наказів пайовиків за формою, наведеною у додатку 14 до цих
заходів, а також план конкретних заходів з реалізації критичних
зауважень і пропозицій, висловлених на зборах.
 
   3. Оформити і видати посвідчення кожному уповноваженому та
іншим виборним особам.
 
        IV. ПОРЯДОК ПIДГОТОВКИ I ПРОВЕДЕННЯ
       КОНФЕРЕНЦIЇ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦIЇ РАЙОНУ
 
   У підготовчий період:
   1. Прийняти на засіданні правління райспоживспілки рішення
про  строки початку і закінчення звітно-виборної кампанії в
споживчій кооперації району.
 
   2. Провести збори Ради райспоживспілки, на яких:
 
   2.1. Затвердити строк  і  місце  проведення  конференції
споживчої кооперації району та визначити питання, котрі треба
внести на її обговорення.
 
   2.2. Визначити чисельний склад та норму представництва для
обрання делегатів конференції.
 
   3. З  урахуванням  норми  представництва  та чисельності
пайовиків провести розрахунки та затвердити на засіданні правління
райспоживспілки  (по кожному споживчому товариству) кількість
делегатів конференції, які повинні бути  обрані  на  зборах
уповноважених. При цьому слід забезпечити широке представництво
пайовиків - не працівників споживчої кооперації.
 
   Примітка-приклад розрахунку  норми  представництва   на
конференцію споживчої кооперації району. Припустимо, що в усіх
споживчих товариствах району налічується 33 600 пайовиків, а до
складу делегатів конференції передбачається обрати 120 чоловік,
тоді норма представництва буде - 1 делегат від 280 пайовиків
(33 600 : 120 = 280). Тобто кількість делегатів для обрання від
кожного споживчого  товариства  визначається  діленням  числа
пайовиків, що стоять у них на обліку, на норму представництва.
 
   4. Забезпечити  проведення у всіх без винятку споживчих
товариствах, що входять до складу райспоживспілки, звітно-виборних
зборів уповноважених.
 
   5. Одержати  від  споживчих  товариств  копії протоколів
звітно-виборних зборів уповноважених та завірені списки делегатів,
обраних на конференцію споживчої кооперації району.
 
   6. Розглянути на засіданні правління та затвердити на зборах
Ради райспоживспілки звітну доповідь правління.
 
   7. Підготувати та надіслати делегатам повідомлення про дату,
час, місце проведення та порядок денний конференції з таким
розрахунком, щоб вони одержали повідомлення не пізніше ніж за
15 днів до визначеного строку проведення конференції.
 
   8. Провести засідання ревізійної комісії, на якому затвердити
звітну доповідь комісії.
 
   9. Підготувати:
   а) пропозиції по кандидатурах для обрання в органи управління
і контролю, зокрема до складу ради  і  ревізійної  комісії
райспоживспілки та її правління, а також делегатів на з'їзд
обласної (республіканської) спілки споживчих товариств;
   б) реєстраційні  списки  делегатів  конференції споживчої
кооперації району;
   в) бюлетені, урни та проекти протоколів N 1 і N 2 лічильної
комісії виборів закритим (таємним) голосуванням членів ради і
ревізійної комісії райспоживспілки, делегатів на з'їзд обласної
(республіканської) спілки споживчих товариств;
   г) мандати і тимчасові посвідчення делегатів конференції,
проекти постанов та інші документи;
   д) пропозиції  щодо обрання робочих органів конференції:
президії, мандатної і лічильної комісій, комісії з вироблення
(доопрацювання) проектів рішень конференції;
   є) приміщення для проведення конференції, а також плакати,
діаграми, таблиці, в яких ілюструється робота споживчої кооперації
району, виборних органів управління і контролю райспоживспілки за
звітний період.
   Перед початком конференції  споживчої  кооперації  району
провести реєстрацію делегатів. Конференція правомочна вирішувати
питання при наявності не менше 2/3 делегатів. Видати кожному
делегату  тимчасове  посвідчення,  яке  після  затвердження
конференцією протоколу (доповіді) мандатної комісії  підлягає
обміну на мандат делегата. Форма тимчасового посвідчення наведена
в додатку 15 до цих заходів.
 
   Проведення конференції:
 
   1. Конференцію споживчої кооперації району відкриває голова
правління  райспоживспілки.  Для  її  проведення  відкритим
голосуванням обирається президія, голова та члени  мандатної
комісії.  Затверджується  порядок  денний і регламент роботи
конференції. Президія зі свого складу визначає голову і секретаря
конференції.
 
   2. Після заслуховування і обговорення кожного питання порядку
денного приймаються рішення.
   До уваги. Рішення можуть прийматися лише після затвердження
конференцією протоколу (доповіді) мандатної комісії про визнання
повноважень делегатів конференції та обміну тимчасових посвідчень
на мандат делегата.
 
   3. Комісія з вироблення (доопрацювання) проекту  рішення
конференції  обирається  відкритим голосуванням після звітної
доповіді. Завдання комісії полягає  в  тому,  щоб  всебічно
ознайомитися з попередньо підготовленим проектом, внести в нього
(при необхідності) поправки, доповнення і зміни, а якщо буде в
цьому потреба, то і переробити його з урахуванням зауважень,
висловлених делегатами конференції.
   Рішення приймається відкритим голосуванням простою більшістю
голосів присутніх на конференції делегатів. Окремо ставиться на
голосування питання про оцінку діяльності правління і ревізійної
комісії райспоживспілки.
 
   4. Перед  обранням  органів  управління  і  контролю
райспоживспілки слід вирішити питання як проводитимуться вибори:
відкритим чи закритим (таємним) голосуванням. Якщо таємним - тоді
обирається лічильна комісія, а якщо відкритим - то її функції
можуть виконувати члени президії конференції.
 
   Не закриваючи конференцію:
   1. Провести перші збори ради райспоживспілки на яких обрати
голову  правління,  членів  правління райспоживспілки та при
необхідності постійні комісії ради.
 
   2. Провести засідання ревізійної комісії, на якому обрати
голову ревізійної комісії та його заступника.
 
   3. Оголосити делегатам конференції результати виборів голови
та членів правління, голови і заступника голови ревізійної комісії
райспоживспілки. Закрити конференцію.
 
   Після проведення конференції:
   1. Оформити  протокол  проведення  конференції, до якого
додаються рішення конференції та реєстраційний список. Протокол і
рішення конференції підписуються головою і секретарем конференції
і зберігаються в райспоживспілці. Копії цих документів передаються
спілці, членом якої є райспоживспілка.
 
   2. Членам ради райспоживспілки та іншим виборним особам
видаються посвідчення. Форма посвідчення члена ради наведена у
додатку 16 до цих заходів.
 
       V. ОКРЕМI ПИТАННЯ, КОТРI ПОВИННI БУТИ
    ВИРIШЕНI НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ (ЗБОРАХ УПОВНОВАЖЕНИХ)
      ЧЛЕНIВ СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА, КОНФЕРЕНЦIЯХ
           I З'ЇЗДАХ СПОЖИВСПIЛОК
 
   На загальних  зборах  (зборах  уповноважених)  пайовиків
споживчого товариства, конференції споживчої кооперації району,
з'їзді споживчої кооперації області (республіки) необхідно:
 
   1. Прийняти новий статут (якщо це не зроблено на попередніх
зборах, конференції, з'їзді) або затвердити (при необхідності)
зміни і доповнення до діючого статуту споживчого товариства
(спілки).
 
   2. Вирішити на загальних зборах споживчого товариства (при
необхідності) розміри вступного і обов'язкового пайових внесків, в
тому  числі розміри пільгових внесків для окремих категорій
пайовиків.
 
   3. Прийняти рішення про делегування спілці, членом якої є
споживче товариство  (спілка),  частини  своїх повноважень та
виконання окремих функцій.
 
   4. Визначити органи управління споживчого товариства (спілки)
та  прийняти  рішення  про  передачу  їм окремих функцій з
господарського  управління  колективною  власністю  споживчого
товариства (спілки).
 
        VI. ПРОПОЗИЦIЇ ЗАГАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ
 
   На дільничних  зборах  пайовиків,  зборах  уповноважених
споживчого товариства провести нагородження грошовими преміями,
цінними подарунками тощо членів споживчого товариства, котрі не є
працівниками споживчої кооперації, і на громадських засадах беруть
активну участь у роботі органів управління і контролю споживчої
кооперації, зокрема голів та членів дільничних кооперативних
комітетів, комісій кооперативного контролю, ревізійних комісій,
членів правлінь та інших активістів кооперативного руху.
   У дні  роботи  дільничних  зборів, зборів уповноважених,
конференцій, з'їздів надати можливість учасникам цих форумів
скористатися  послугами  торговельних  підприємств  споживчої
кооперації, зокрема буфетами об'єктів громадського харчування,
кіосками з продажу книжкових видань, кулінарних і кондитерських
виробів, сувенірів тощо.
 
 
                   Додаток 1
 
 
              ДИСЛОКАЦIЯ
     кооперативних дільниць ______________________
                    (назва)
 
        споживчого товариства за станом на
          "__" ____________ 200_ р.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
¦ Номери ¦ Назва ¦Наявність¦Кіль- ¦  Кількість об'єктів на дільниці,  ¦ повинно бути ¦
¦коопера-¦населе- ¦приміщен-¦кість ¦      їх назва, номери     ¦   обрано   ¦
¦ тивних ¦ ного ¦ ня для ¦пайо- ¦-------------------------------------+----------------¦
¦дільниць¦ пункту ¦проведен-¦виків ¦всього¦    в тому числі     ¦уповно-¦комісій ¦
¦    ¦(вулиця,¦  ня  ¦ на ¦   ¦------------------------------¦важених¦коопера-¦
¦    ¦ номер ¦дільничих¦діль- ¦   ¦ тор-¦громадсь-¦заготі-¦вироб-¦(чол.) ¦тивного ¦
¦    ¦будинку)¦ зборів ¦ ниці ¦   ¦гівлі¦  кого ¦вельних¦ничих ¦    ¦контро- ¦
¦    ¦    ¦ (кіль- ¦(чол.)¦   ¦   ¦ харчу- ¦    ¦   ¦    ¦  лю  ¦
¦    ¦    ¦ кість ¦   ¦   ¦   ¦ вання ¦    ¦   ¦    ¦ (кіль- ¦
¦    ¦    ¦ місць) ¦   ¦   ¦   ¦     ¦    ¦   ¦    ¦ кість) ¦
¦--------+--------+---------+------+------+-----+---------+-------+------+-------+--------¦
¦  1  ¦  2  ¦  3  ¦  4 ¦ 5  ¦ 6 ¦  7  ¦  8  ¦  9 ¦ 10  ¦  11  ¦
¦--------+--------+---------+------+------+-----+---------+-------+------+-------+--------¦
¦    ¦    ¦     ¦   ¦   ¦   ¦     ¦    ¦   ¦    ¦    ¦
¦--------+--------+---------+------+------+-----+---------+-------+------+-------+--------¦
¦    ¦    ¦     ¦   ¦   ¦   ¦     ¦    ¦   ¦    ¦    ¦
¦--------+--------+---------+------+------+-----+---------+-------+------+-------+--------¦
¦    ¦    ¦     ¦   ¦   ¦   ¦     ¦    ¦   ¦    ¦    ¦
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
                   Додаток 2
 
 
              РОЗРАХУНОК
      для обрання уповноважених на кооперативних
         дільницях споживчого товариства
       (норма представництва - 1 уповноважений
            від 36 пайовиків)
 
 
------------------------------------------------------------------
¦ Номер  ¦  Кількість   ¦  Розрахунок  ¦  Необхідно   ¦
¦дільниці ¦ пайовиків на  ¦         ¦   обрати   ¦
¦     ¦  дільниці   ¦         ¦ уповноважених  ¦
¦---------+-----------------+-----------------+------------------¦
¦  1  ¦    2     ¦    3    ¦    4     ¦
¦---------+-----------------+-----------------+------------------¦
¦  1  ¦   149    ¦ 149:36 = 4,1  ¦    4     ¦
¦---------+-----------------+-----------------+------------------¦
¦  2  ¦   186    ¦ 186:36 = 5,2  ¦    5     ¦
¦---------+-----------------+-----------------+------------------¦
¦  3  ¦   111    ¦ 111:36 = 3,1  ¦    3     ¦
¦---------+-----------------+-----------------+------------------¦
¦  4  ¦   198    ¦ 198:36 = 5,5  ¦    6     ¦
¦---------+-----------------+-----------------+------------------¦
¦  5  ¦   105    ¦ 105:36 = 2,9  ¦    3     ¦
¦---------+-----------------+-----------------+------------------¦
¦  6  ¦   179    ¦ 179:36 = 5,0  ¦    5     ¦
¦---------+-----------------+-----------------+------------------¦
¦  7  ¦   167    ¦ 167:36 = 4,6  ¦         ¦
¦---------+-----------------+-----------------+------------------¦
¦  8  ¦   195    ¦ 195:36 = 5,4  ¦    5     ¦
¦---------+-----------------+-----------------+------------------¦
¦  9  ¦   181    ¦ 181:36 = 5,0  ¦    5     ¦
¦---------+-----------------+-----------------+------------------¦
¦  10  ¦   123    ¦ 123:36 = 3,4  ¦    3     ¦
¦---------+-----------------+-----------------+------------------¦
¦  11  ¦   195    ¦ 195:36 = 5,4  ¦    5     ¦
¦---------+-----------------+-----------------+------------------¦
¦  12  ¦   185    ¦ 185:36 = 5,1  ¦    5     ¦
¦---------+-----------------+-----------------+------------------¦
¦  13  ¦   200    ¦ 200:36 = 5,6  ¦    6     ¦
¦---------+-----------------+-----------------+------------------¦
¦  14  ¦   166    ¦ 166:36 = 4,6  ¦    5     ¦
¦---------+-----------------+-----------------+------------------¦
¦Всього по¦   2340    ¦ 2340:36 = 64,9 ¦    65     ¦
¦спожив- ¦         ¦         ¦         ¦
¦чому   ¦         ¦         ¦         ¦
¦товарист-¦         ¦         ¦         ¦
¦ву    ¦         ¦         ¦         ¦
------------------------------------------------------------------
 
 
                   Додаток 3
 
 
              ЗАПРОШЕННЯ
 
 
   Шановний ____________________________________________________
             (прізвище, ім'я, по батькові)
 
   Правління ___________________________ споживчого товариства
запрошує Вас взяти участь у роботі дільничних зборів пайовиків.
 
   Збори відбудуться "___" _______________ 200_ р. о ___ годині
в приміщенні _____________________ за адресою ____________________
 
   Порядок денний зборів:
 
   1. __________________________________________________________
 
   2. __________________________________________________________
 
   3. __________________________________________________________
 
   4. __________________________________________________________
 
   5. __________________________________________________________
 
   6. __________________________________________________________
 
 Голова правління
 споживчого товариства              ________________
                           (підпис)
 
 
                   Додаток 4
 
 
            РЕЄСТРАЦIЙНИЙ СПИСОК
    членів ______________________ споживчого товариства
        (назва товариства)
 
 
          КООПЕРАТИВНОЇ ДIЛЬНИЦI N ___
 
------------------------------------------------------------------
¦ Поряд-¦   Прізвище, ім'я,  ¦   Номер   ¦  Підпис  ¦
¦ ковий ¦    по батькові   ¦  членської  ¦  пайовика  ¦
¦ номер ¦    (повністю)   ¦   книжки   ¦ про участь ¦
¦    ¦            ¦         ¦  у зборах  ¦
¦-------+-----------------------+-----------------+--------------¦
¦  1  ¦      2      ¦    3    ¦    4   ¦
¦-------+-----------------------+-----------------+--------------¦
¦  1. ¦            ¦         ¦       ¦
¦-------+-----------------------+-----------------+--------------¦
¦  2. ¦            ¦         ¦       ¦
¦-------+-----------------------+-----------------+--------------¦
¦  3. ¦            ¦         ¦       ¦
¦-------+-----------------------+-----------------+--------------¦
¦  4. ¦            ¦         ¦       ¦
¦-------+-----------------------+-----------------+--------------¦
¦  5. ¦            ¦         ¦       ¦
¦-------+-----------------------+-----------------+--------------¦
¦  6. ¦            ¦         ¦       ¦
¦-------+-----------------------+-----------------+--------------¦
¦  7. ¦            ¦         ¦       ¦
¦-------+-----------------------+-----------------+--------------¦
¦  8. ¦            ¦         ¦       ¦
¦-------+-----------------------+-----------------+--------------¦
¦і т.д. ¦            ¦         ¦       ¦
------------------------------------------------------------------
 
   Списки складені на підставі бухгалтерських книг особистих
рахунків пайовиків, що підтверджую.
 
 Головний бухгалтер
 споживчого товариства _______________    ____________________
              (підпис)      (прізвище, ініціали)
 
   У роботі   дільничних   зборів,   що   відбудулися
"___" __________ 200_ р., взяли участь _____ чоловік з кількості
зазначених у цьому реєстраційному списку.
 
 Голова зборів     _______________    ____________________
              (підпис)      (прізвище, ініціали)
 
 Секретар зборів    _______________    ____________________
              (підпис)      (прізвище, ініціали)
 
 
                   Додаток 5
 
 
               ПРОТОКОЛ
         звітно-виборних зборів пайовиків
          кооперативної дільниці N ___
 
 
 _________________________________________________________________
         (назва споживчого товариства)
 
                  від "___" _____________ 200_ р.
 
   Всього на дільниці налічується _________________ пайовиків
   Були присутні на зборах ____________________ пайовиків
   (реєстраційний список додається).
 
   Збори відкрив голова кооперативного дільничного комітету N __
 _____________________________    ____________________________
    (назва товариства)         (прізвище, ініціали)
 
   За пропозицією __________________________ для ведення зборів
обираються:
 
 голова зборів ___________________________________________________
              (прізвище, ім'я, по батькові)
 
 _________________________________________________________________
           (місце роботи, посада)
 
 секретар зборів _________________________________________________
            (прізвище, ім'я, по батькові)
 
 _________________________________________________________________
           (місце роботи, посада)
 
             Порядок денний:
             (перелік питань)
 
   1. __________________________________________________________
 
   2. __________________________________________________________
 
   3. __________________________________________________________
 
   4. __________________________________________________________
 
   5. __________________________________________________________
 
   1. З першого питання СЛУХАЛИ: _______________________________
                  (прізвище, ім'я, по батькові)
 
 _________________________________________________________________
            (місце роботи, посада)
 
   ВИСТУПИЛИ:
   Викладається стислий зміст доповіді (виступів, інформацій,
повідомлень і т.д.).
 
   ПОСТАНОВИЛИ: (враховуючи критичні зауваження, пропозиції і
побажання, висловлені на зборах, сформулювати конкретні доручення
виконавцям та визначити строки їх виконання).
 
   2. З другого питання СЛУХАЛИ:
   ВИСТУПИЛИ:
   ПОСТАНОВИЛИ:
   і так з кожного питання порядку денного.
 
   3. ...
 
   4. СЛУХАЛИ: Про обрання членів дільничного кооперативного
комітету (записуються, обговорюються і ставляться на голосування
пропозиції про кількісний склад комітету, висунуті кандидатури та
пропозиції пайовиків щодо цих кандидатур).
 
   ПОСТАНОВИЛИ: Обрати  членами  дільничного  кооперативного
комітету таких пайовиків:
 _________________________________________________________________
         (прізвище, ім'я, по батькові)
 
 _________________________________________________________________
           (місце роботи, посада)
 
і т.д. по кожній кандидатурі.
 
   5. СЛУХАЛИ: Про обрання уповноважених _______________________
                         (назва)
 
споживчого товариства  (заслуховуються,  обговорюються висунуті
кандидатури, пропозиції пайовиків щодо цих кандидатур).
 
   ПОСТАНОВИЛИ: Обрати уповноваженими _______________ споживчого
                       (назва)
 
товариства таких пайовиків:
 _________________________________________________________________
         (прізвище, ім'я, по батькові)
 
 _________________________________________________________________
           (місце роботи, посада)
 
 _________________________________________________________________
         (прізвище, ім'я, по батькові)
 
 _________________________________________________________________
           (місце роботи, посада)
 
і т.д. по кожній кандидатурі.
 
   6. СЛУХАЛИ:  Про  обрання  членів комісії кооперативного
контролю _________________________________________________________
           (назва магазинів, їдалень і т.д.)
 
(записуються, обговорюються і ставляться на голосування пропозиції
щодо кількісного складу кожної комісії, висунуті кандидатури,
пропозиції пайовиків щодо цих кандидатур).
 
   ПОСТАНОВИЛИ: Обрати членами комісії кооперативного контролю:
за роботою магазину _________ таких пайовиків:
 _________________________________________________________________
         (прізвище, ім'я, по батькові)
 
 _________________________________________________________________
           (місце роботи, посада)
 
 _________________________________________________________________
         (прізвище, ім'я, по батькові)
 
 _________________________________________________________________
           (місце роботи, посада)
 
і т.д. по кожній кандидатурі;
 
   за роботою об'єкту громадського харчування _________________
таких пайовиків:
 _________________________________________________________________
         (прізвище, ім'я, по батькові)
 
 _________________________________________________________________
           (місце роботи, посада)
 
і т.д. по кожній кандидатурі;
 
   за роботою _____________________________ таких пайовиків:
 _________________________________________________________________
            (назва підприємства)
 
 _________________________________________________________________
         (прізвище, ім'я, по батькові)
 
 _________________________________________________________________
   (місце роботи, посада)
 
і т.д. по кожній кандидатурі.
 
 Голова зборів      _____________   _____________________
               (підпис)     (прізвище, ініціали)
 
 Секретар зборів     _____________   _____________________
               (підпис)     (прізвище, ініціали)
 
 
                   Додаток 6
 
 
               ПЕРЕЛIК
    наказів членів ______________ споживчого товариства,
     прийнятих на дільничних звітно-виборних зборах
              у 200_ році
 
 
------------------------------------------------------------------
¦ Поряд-¦ Кооперативна ¦  Зміст  ¦ Висновки ¦ Відмітка про¦
¦ ковий ¦дільниця, звідки¦  наказу  ¦ правління ¦ прийняття ¦
¦ номер ¦надійшов наказ, ¦ пайовика ¦ споживчого ¦  зборами  ¦
¦    ¦  прізвище  ¦      ¦ товариства ¦уповноважених¦
¦    ¦ пайовика, який ¦      ¦  про   ¦ рішення з ¦
¦    ¦вніс пропозицію ¦      ¦значущість і¦  кожного  ¦
¦    ¦ з нього, дата ¦      ¦доцільність ¦ наказу та ¦
¦    ¦  проведення  ¦      ¦ виконання ¦ повідомлення¦
¦    ¦  дільничних  ¦      ¦  наказу  ¦  про це  ¦
¦    ¦   зборів   ¦      ¦ пайовика ¦ пайовиків ¦
¦-------+----------------+------------+------------+-------------¦
¦  1  ¦    2    ¦   3   ¦   4   ¦   5   ¦
¦-------+----------------+------------+------------+-------------¦
¦    ¦        ¦      ¦      ¦       ¦
¦-------+----------------+------------+------------+-------------¦
¦    ¦        ¦      ¦      ¦       ¦
¦-------+----------------+------------+------------+-------------¦
¦    ¦        ¦      ¦      ¦       ¦
¦-------+----------------+------------+------------+-------------¦
¦    ¦        ¦      ¦      ¦       ¦
------------------------------------------------------------------
 
 Голова правління
 споживчого товариства    ______________  ____________________
                (підпис)   (прізвище, ініціали)
 
   Примітки:
   1. До переліку заносяться згруповані за галузями діяльності
всі накази, схвалені звітно-виборними зборами, у тому числі
повторні.
   2. У графі 4 зазначається: "Можуть бути взяті до виконання",
"Необхідно передати правлінню райспоживспілки (облспоживспілки)",
"Підлягають виконанню у майбутньому", "Не можуть бути виконані" і
т.п.
   3. У  графі  5  зазначається:  "Взятий  до  виконання",
"Відхилено", "Переданий     правлінню     райспоживспілки
(облспоживспілки)", а також дата і номер листа,  надісланого
пайовику, з  повідомленням  про  прийняття рішення щодо його
пропозиції.
 
 
                   Додаток 7
 
 
              ПОВIДОМЛЕННЯ
 
 
   Уповноваженому ______________________________________________
               (назва споживчого товариства)
 
 _________________________________________________________________
            (прізвище, ініціали)
 
   Шановний _______________________________!
          (ім'я, по батькові)
 
   Правління ___________________________________________________
                  (назва)
 
споживчого товариства  повідомляє,  що  звітно-виборні  збори
упоноважених відбудуться "__" ____________ 200_ року в приміщенні
 _________________________________________________________________
      (назва закладу (установи) та його адреса)
 
   На обговорення зборів вносяться такі питання:
   1. __________________________________________________________
 
   2. __________________________________________________________
 
   3. __________________________________________________________
 
і т.д.
 
   Початок зборів о __ годині. Реєстрація учасників зборів і
видача документів буде проводитись з ____ години _________________
__________________________________________________________________
          (адреса місця реєстрації)
 
   Просимо Вас взяти участь у роботі звітно-виборних зборів
уповноважених та в обговоренні внесених питань.
 
 З повагою
 
 Голова правління
 споживчого товариства    _____________  _____________________
                (підпис)    (прізвище, ініціали)
 
 
                   Додаток 8
 
 
               БЮЛЕТЕНЬ
       виборів закритим (таємним) голосуванням
   голови правління (членів правління, членів ревізійної
    комісії, делегатів на конференцію (з'їзд) споживчої
          кооперації району (області)
 
 
 _________________________________________________________________
               (назва)
 
   споживчого товариства ________________________________ району
 _________________________________________________________ області
 
   1. __________________________________________________________
 
   2. __________________________________________________________
 
   3. __________________________________________________________
 
   4. __________________________________________________________
 
   5. __________________________________________________________
 
   6. __________________________________________________________
 
   7. __________________________________________________________
       (прізвище, ім'я, по батькові кандидатів,
        висунутих на зборах уповноважених)
 
   Примітка. Бюлетені готуються окремо для виборів закритим
(таємним) голосуванням: голови правління, членів правління, членів
ревізійної комісії, делегатів на конференцію (з'їзд).
 
 
                   Додаток 9
 
 
              ПРОТОКОЛ N 1
 
 
   засідання лічильної  комісії  виборів  закритим (таємним)
голосуванням органів управління і контролю _______________________
споживчого товариства _____________________________________ району
__________________________________________________________ області
 
                    від "___" _________ 200_ р.
 
   Присутні: члени лічильної комісії (в алфавітному порядку)
 _________________________________________________________________
         (прізвище, ім'я, по батькові)
 
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 
   СЛУХАЛИ: Про вибори голови і секретаря лічильної комісії.
 
   ПОСТАНОВИЛИ: Обрати головою лічильної комісії:
 _________________________________________________________________
         (прізвище, ім'я, по батькові)
 
  секретарем лічильної комісії _________________________________
                  (прізвище, ім'я, по батькові)
 
 Голова лічильної комісії           ____________________
                          (підпис)
 
 Секретар лічильної комісії          ____________________
                          (підпис)
 
 Члени лічильної комісії           ____________________
                          (підписи)
 
 
                   Додаток 10
 
 
              ПРОТОКОЛ N 2
 
 
   засідання лічильної  комісії  виборів  закритим (таємним)
голосуванням органів управління і контролю _______________________
споживчого товариства _____________________________________ району
__________________________________________________________ області
 
                   від "___" __________ 200_ р.
 
   Голова лічильної комісії ____________________________________
                 (прізвище, ім'я, по батькові)
 
 _________________________________________________________________
 
   Секретар лічильної комісії __________________________________
                 (прізвище, ім'я, по батькові)
 
 _________________________________________________________________
 
   Члени лічильної комісії _____________________________________
                 (прізвище, ім'я, по батькові)
 
 _________________________________________________________________
 
   1. Видано бюлетенів на виборах голови правління споживчого
товариства _________________________________ примірників.
   Після розкриття урни в ній виявилося _____________ бюлетенів.
   Недійсних бюлетенів немає (або виявилося __________________).
   Додатково до бюлетенів внесені ______________________________
__________________________________________________________________
          (прізвище, ім'я, по батькові)
 
   Результати таємного голосування після підрахування голосів
виявилися такими:
 
------------------------------------------------------------------
¦Прізвище, ім'я, по батькові ¦   Число відданих голосів:   ¦
¦-----------------------------+----------------------------------¦
¦               ¦   за    ¦   проти    ¦
¦-----------------------------+----------------+-----------------¦
¦               ¦        ¦         ¦
¦-----------------------------+----------------+-----------------¦
¦               ¦        ¦         ¦
------------------------------------------------------------------
 
   Таким чином,  головою правління споживчого товариства за
більшістю голосів обрано _________________________________________
                (прізвище, ім'я, по батькові)
 
   2. Видано бюлетенів на виборах членів правління споживчого
товариства _______ примірників.
   Після розкриття урни в ній виявилося _____________ бюлетенів.
   Недійсних бюлетенів немає (або виявлено ___________________).
   Додатково до бюлетенів внесені _____________________________
_________________________________________________________________
           (прізвище, ім'я, по батькові)
 
   Результати таємного голосування після підрахування голосів
виявилися такими:
 
------------------------------------------------------------------
¦ Прізвище, ім'я, по батькові ¦   Число відданих голосів:   ¦
¦-----------------------------+----------------------------------¦
¦               ¦    за    ¦   проти   ¦
¦-----------------------------+-----------------+----------------¦
¦               ¦         ¦        ¦
¦-----------------------------+-----------------+----------------¦
¦               ¦         ¦        ¦
------------------------------------------------------------------
 
   Таким чином,  членами правління споживчого товариства за
більшістю голосів обрані:
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
         (прізвище, ім'я, по батькові)
 
 Голова лічильної комісії  _____________  ______________________
               (підпис)    (прізвище, ініціали)
 
 Секретар лічильної комісії _____________  ______________________
               (підпис)    (прізвище, ініціали)
 
 Члени лічильної комісії  _____________  ______________________
               (підпис)    (прізвище, ініціали)
 
   Аналогічно оформляються   і  відображаються  результати
голосування виборів:  членів  ревізійної  комісії,  делегатів
конференції (з'їзду) і т.д.
 
 
                   Додаток 11
 
 
             МАНДАТ N ____
          про участь у роботі зборів
       уповноважених з правом ухвального голосу
 
 
 _________________________________________________________________
         (прізвище, ім'я, по батькові)
 
   обраний(а) уповноваженим ____________________________________
                       (назва)
 
   споживчого товариства від кооперативної дільниці N ____
 
               Мандатна комісія зборів уповноважених
 
 
                   Додаток 12
 
 
            РЕЄСТРАЦIЙНИЙ СПИСОК
     уповноважених ________________________________
                  (назва)
 
           споживчого товариства
 
 
                      (в алфавітному порядку)
------------------------------------------------------------------
¦ Поряд- ¦   Прізвище, ім'я,  ¦   Від якої  ¦  Підпис  ¦
¦ ковий ¦    по батькові   ¦ дільниці обраний¦ уповноваже- ¦
¦ номер ¦            ¦         ¦  ного про ¦
¦    ¦            ¦         ¦  участь у ¦
¦    ¦            ¦         ¦  зборах  ¦
------------------------------------------------------------------
 
   1. __________________________________________________________
 
   2. __________________________________________________________
 
   3. __________________________________________________________
 
і т.д. ___________________________________________________________
 
   До списку включено _____________ уповноважених, обраних на
дільничних зборах.
 
 Голова правління
 споживчого товариства __________________ ______________________
               (підпис)    (прізвище, ініціали)
 
 "___" ____________ 200_ р.
 
   На зборах уповноважених споживчого товариства, проведених
"___" _____________ 200_ р., взяло участь ____ уповноважених з
числа зазначених у цьому списку.
 
 Голова зборів     __________________ ______________________
              (підпис)     (прізвище, ініціали)
 
 Секретар зборів    __________________ ______________________
              (підпис)     (прізвище, ініціали)
 
 
                   Додаток 13
 
 
            ПРИМIРНИЙ ПРОТОКОЛ
     Засідання мандатної комісії зборів уповноважених
     __________________________ споживчого товариства
 
 
                   "__" _______________ 200_ р.
 
 
   Слухали: Про визначення повноважень обраних уповноважених
споживчого товариства.
   Постановили:
   1. Відзначити, що вибори уповноважених на всіх кооперативних
дільницях проведені відповідно до вимог  Статуту  споживчого
товариства. На кожній дільниці дотримувався порядок виборів і
норми представництва - 1 уповноважений від __ членів-пайовиків,
встановленої зборами  уповноважених  споживчого товариства від
"___" __________ 200__ р.
   Всього обрано ______ уповноважених.
   На звітно-виборних зборах присутні __ уповноважених,  не
змогли взяти участь з поважних причин ____ чоловік. Iз загальної
кількості уповноважених __ жінок, __ не працівники споживчої
кооперації, у віці до ЗО років - __%, від ЗО до 50 - __%, старших
50 років - __%.
 
   2. На підставі протоколів звітно-виборних дільничних зборів
мандатна  комісія  перевірила  повноваження  всіх  обраних
уповноважених споживчого товариства і визнала їх дійсними.
 
   3. Доручити голові мандатної комісії ознайомити учасників
зборів уповноважених з цим протоколом та винести пропозицію про
його затвердження.
 
 Голова мандатної комісії              ______________
                            (підпис)
 
 Члени мандатної комісії              ______________
                            (підпис)
 
 
                   Додаток 14
 
 
                ПЛАН
     заходів _______________ споживчого товариства
    з виконання наказів пайовиків, даних на дільничних
      звітно-виборних зборах у 200_ р. і прийнятих
      до виконання постановою зборів уповноважених
          "___" ____________ 200_ р.
 
 
------------------------------------------------------------------
¦Поряд-¦ Кооперативна ¦ Зміст ¦Заходи з ¦  Строк  ¦ Відмітка¦
¦ковий ¦ дільниця,  ¦ наказу ¦виконання¦ виконання, ¦  про  ¦
¦номер ¦  звідки  ¦    ¦наказу  ¦ прізвище, ¦ виконання¦
¦   ¦  надійшов  ¦    ¦     ¦  посада  ¦  наказу ¦
¦   ¦  наказ,  ¦    ¦     ¦  особи,  ¦     ¦
¦   ¦  прізвище  ¦    ¦     ¦відповідаль-¦     ¦
¦   ¦пайовика, який¦    ¦     ¦  ної за  ¦     ¦
¦   ¦   вніс   ¦    ¦     ¦ виконання ¦     ¦
¦   ¦ пропозицію, ¦    ¦     ¦  наказу  ¦     ¦
¦   ¦   дата   ¦    ¦     ¦      ¦     ¦
¦   ¦ проведення ¦    ¦     ¦      ¦     ¦
¦   ¦ дільничних ¦    ¦     ¦      ¦     ¦
¦   ¦  зборів  ¦    ¦     ¦      ¦     ¦
¦------+--------------+--------+---------+------------+----------¦
¦ 1  ¦   2    ¦  3  ¦  4  ¦   5   ¦   6  ¦
------------------------------------------------------------------
 
 Голова правління
 споживчого товариства    ______________ _____________________
                (підпис)   (прізвище, ініціали)
 
 "___" ____________ 200_ р.
 
 
                   Додаток 15
 
 
           ТИМЧАСОВЕ ПОСВIДЧЕННЯ
 
 
   Видане ______________________________________________________
             (прізвище, ім'я, по батькові)
 
про те, що _____________________ є делегатом конференції споживчої
 
кооперації ________________ району.
 
   Обраний(а) на зборах уповноважених __________________________
                         (назва)
 
споживчого товариства.
 
   Тимчасове посвідчення підлягає обміну на мандат делегата.
 
                     Правління районної спілки
 М.П.                  споживчих товариств
 
 
                   Додаток 16
 
 
              ЗРАЗОК ФОРМИ
       посвідчення члена Ради районної спілки
            споживчих товариств
 
 
 _________________________________________________________________
              Лицьовий бік
 
 
          СПОЖИВЧА КООПЕРАЦIЯ УКРАЇНИ
              ПОСВIДЧЕННЯ
 
 
 _________________________________________________________________
            Внутрішні сторінки
 
(ліва) ___________________________________________________ (права)
 
 
 _____________________ районна  Фото     __________________
 спілка споживчих                (особистий підпис)
 товариств
 
   посвідчення N ___
 _____________________      М.П.
    (прізвище)
 
 _____________________
 (ім'я, по батькові)
 
 член Ради райспоживспілки,          Голова правління
 обраний конференцією             райспоживспілки
 споживчої кооперації району ___________   ____________________
                (підпис)   (прізвище, ініціали)
 
 "___" _____________ 200_ р.         ____________________
 
 
 Дійсне до "___" ____________ 200_ р.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка