Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Концепцію функціонування та розвитку фондового ринку України

            П О С Т А Н О В А
           ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
 
       Про Концепцію функціонування та розвитку
           фондового ринку України
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, N 33, ст. 257 )
 
 
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Схвалити Концепцію функціонування та розвитку фондового
ринку України.
 
   2. Постійній Комісії Верховної Ради України з  питань
економічної політики та управління народним господарством разом з
Кабінетом Міністрів України та з урахуванням  зауважень  і
пропозицій постійних комісій Верховної Ради України, народних
депутатів України доопрацювати пакет проектів законодавчих актів з
питань функціонування та розвитку фондового  ринку  України
відповідно до Концепції і внести на розгляд Верховної Ради
України.
 
 
 Голова Верховної Ради України               О.МОРОЗ
 
 м. Київ, 22 вересня 1995 року
     N 342/95-ВР
 
                       СХВАЛЕНА
                 Постановою Верховної Ради України
                   від 22 вересня 1995 року
                       N 342/95-ВР
 
 
              КОНЦЕПЦIЯ
    функціонування та розвитку фондового ринку України
 
 
         Основні принципи фондового ринку
 
   Ця Концепція визначає головну мету та основні принципи
функціонування і розвитку фондового ринку (ринку цінних паперів)
України.
   Головна мета Концепції -  це  становлення  цілісного,
високоліквідного, ефективного і справедливого ринку цінних паперів
в Україні, регульованого державою та інтегрованого у світові
фондові ринки.
   Процеси реформування власності супроводжуються структурною
перебудовою економіки і зумовлюють створення фондового ринку як
складової частини ринкових відносин, що забезпечує вільний обіг
коштів у формі цінних паперів. Фондовий ринок має сприяти обігу та
раціональному розміщенню фінансових ресурсів, дає  можливість
самостійно оцінювати ефективність  управління  підприємством,
створює умови для добросовісної конкуренції  та  обмеження
монополізму.
   Створення ринку цінних паперів України вимагає врахування
відомих загальносвітових принципів та стандартів функціонування
фондового ринку.
   Для  того  щоб  фондовий ринок України став ефективним
механізмом обігу цінних паперів, сприяв економічному розвитку і
забезпечував належні умови для інвестицій та надійний захист
інтересів, його створення та подальше функціонування повинно
будуватися на таких принципах:
   соціальна справедливість - забезпечення створення рівних
можливостей та спрощення умов доступу інвесторів та позичальників
на ринок фінансових ресурсів, недопущення монопольних проявів
дискримінації прав і свобод суб'єктів ринку цінних паперів;
   надійність захисту інвесторів - створення необхідних умов
(соціально-політичних, економічних, правових) для  реалізації
інтересів суб'єктів фондового ринку та забезпечення захисту їх
майнових прав;
   регульованість - створення гнучкої і ефективної системи
регулювання фондового ринку;
   контрольованість - створення надійно діючого механізму обліку
і контролю, запобігання і профілактики зловживань та злочинності
на ринку цінних паперів;
   ефективність - максимальна реалізація потенційних можливостей
фондового ринку щодо мобілізації та розміщення фінансових ресурсів
у перспективні сфери національної економіки,  що  сприятиме
забезпеченню її прогресу та задоволенню життєвих потреб населення;
   правова упорядкованість - створення розвиненої  правової
інфраструктури забезпечення діяльності фондового ринку, яка чітко
регламентує правила поведінки і взаємовідносин його суб'єктів;
   прозорість, відкритість - забезпечення надання інвесторам
повної і доступної інформації, що стосується умов випуску та обігу
на ринку цінних паперів,  гласності  фінансово-господарської
діяльності емітентів, усунення проявів дискримінації суб'єктів
фондового ринку;
   конкурентність  -  забезпечення  необхідної   свободи
підприємницької діяльності інвесторів, емітентів і  ринкових
посередників, створення умов для змагання за найбільш вигідне
залучення вільних  фінансових  ресурсів  та  встановлення
немонопольних цін на послуги фінансових посередників за умов
контролю  за  дотриманням  правил  добросовісної  конкуренції
учасниками фондового ринку.
   Цілісність ринку забезпечується  функціонуванням  єдиної
біржової системи, що діє під егідою Національної фондової біржі,
систем Національного депозитарію та клірингу (розрахунків) по
цінних паперах. Принцип цілісності потребує впровадження єдиних
основних правил щодо ціноутворення на ринку цінних паперів на всій
території України.
 
        Система регулювання фондового ринку
 
   З метою впорядкування фондового ринку  та  підвищення
дисциплінованості його учасників, підтримання довіри до фондового
ринку та його динамічного розвитку держава здійснює регулювання
ринку цінних паперів.
   Головним принципом регулювання фондового ринку є першочергова
реалізація загальнонаціональних інтересів і забезпечення гарантій
та безпеки інвестиційної діяльності в економіці України.
   Система регулювання повинна виконувати такі функції:
   визначення ключових напрямів фондового ринку  та  ролі
учасників цього ринку;
   створення для учасників ринку сприятливого законодавчого та
регулюючого оточення;
   створення перешкод та встановлення відповідальності за дії,
які можуть призвести до дезорганізації ринку, його руйнування,
недобросовісної конкуренції та омани інвесторів, маніпулювання
цінами та шахрайства з фінансовими ресурсами, в тому числі по
довірчих операціях.
   Державне регулювання фондового ринку здійснюватиметься шляхом
прийняття законодавчих та інших нормативних актів, ліцензування і
контролю за діяльністю фондового ринку. З метою забезпечення
єдиної державної політики в цій сфері створюється спеціальний
державний орган - Комісія з цінних паперів.
   В межах своїх повноважень державне регулювання фондового
ринку здійснюватимуть також Міністерство  фінансів  України,
Національний банк України, Антимонопольний комітет України, Фонд
державного майна України та інші державні органи.
   Державне регулювання фондового ринку повинно здійснюватися у
таких напрямах:
   забезпечення обов'язкового оприлюднювання усієї  суттєвої
інформації про ринок цінних паперів (умови випуску та обігу цінних
паперів, результати фінансово-господарської діяльності,  стан
управління діяльністю емітентів, обсяг, характер та тенденції в
торгівлі цінними паперами тощо);
   ліцензування  і  регулювання  діяльності   фінансових
посередників, у тому числі тих, які займаються довірчою діяльністю
на фондовому ринку, нагляд за її здійсненням,  встановлення
економічних нормативів щодо адекватності власних  фінансових
ресурсів посередників, обсягу і характеру операцій, що ними
проводяться;
   нагляд за діяльністю організованих систем торгівлі цінними
паперами, встановлення у разі потреби обов'язкових для виконання
правил торгівлі, контроль за  дотриманням  антимонопольного
законодавства на ринку цінних паперів;
   притягнення  до  адміністративної  та   кримінальної
відповідальності осіб, які використовують внутрішню інформацію,
тобто, яка не була оприлюднена, з метою отримання доходу чи
запобігання збиткам по операціях з цінними паперами;
   забезпечення прав власників цінних паперів,  насамперед
пайових (доступ до фінансової звітності емітентів, участь в
управлінні (реалізація права голосу, безперешкодне та швидке
засвідчення прав власності на цінні папери тощо).
   Держава сприятиме встановленню і розвитку ефективної та
стабільної системи платежів для обслуговування угод по цінних
паперах, доступу на фондовий ринок емітентів незалежно від їх
розміру та стартових фінансових можливостей.
   Комісія з цінних паперів виконує як функції контролю та
нагляду за дотриманням законодавства про цінні  папери  та
застосування санкцій за його порушення, так і функції регулювання
фондового ринку, тобто  видання  у  межах,  передбачених
законодавством, нормативних актів, що  регулюють  діяльність
учасників фондового ринку, в тому числі банківських установ.
Комісія з цінних паперів здійснює нагляд за розміщенням цінних
паперів українських емітентів на міжнародних фондових ринках та
емітентів інших держав на українському фондовому ринку.
   Певні функції щодо регулювання діяльності учасників фондового
ринку та контролю за її здійсненням можуть бути делеговані
Комісією з цінних паперів саморегулівним організаціям учасників
фондового ринку.
 
          Iнструменти фондового ринку
 
   Забезпечення обороту фінансових ресурсів на фондовому ринку
здійснюється через цінні папери, які поділяються на такі групи:
   пайові цінні папери, за якими емітент не несе зобов'язання
повернути кошти, інвестовані в його діяльність, але які засвідчу-
ють участь у статутному фонді, надають їх власникам право на
участь в управлінні справами емітента і  одержання  частини
прибутку у вигляді дивідендів та частини майна при ліквідації
емітента;
   боргові цінні папери, за якими емітент несе зобов'язання
повернути у визначений термін кошти, інвестовані  в  його
діяльність, але які не надають їх власникам права на участь в
управлінні справами емітента;
   похідні цінні папери, механізм обігу яких пов'язаний з
пайовими, борговими цінними  паперами,  іншими  фінансовими
інструментами чи правами щодо них.
   Цінні папери можуть бути іменними чи на пред'явника, з
вільним чи обмеженим колом обігу в  паперовій  та  іншій
матеріалізованій або нематеріалізованій формі (у формі записів на
рахунках у системі електронного обігу цінних паперів). Переважна
більшість цінних паперів повинна випускатися у нематеріалізованій
формі.
 
           Учасники фондового ринку
 
   Учасниками фондового ринку є:
   емітенти цінних паперів - юридичні й у випадках, передбачених
законодавством, фізичні особи, які від свого імені випускають
цінні папери і зобов'язуються виконувати обов'язки, що випливають
з умов їх випуску. Цінні папери випускаються з метою залучення
фінансових ресурсів для свого розвитку. Емітентом цінних паперів
може бути також держава в особі своїх органів та органи місцевого
самоврядування, які можуть випускати цінні папери для задоволення
потреб у фінансуванні видатків відповідних бюджетів та окремих
проектів;
   інвестори - фізичні та юридичні особи, в тому  числі
інституціональні  інвестори  (інвестиційні  фонди,  довірчі
товариства, пенсійні фонди, страхові компанії тощо), які мають
вільні кошти і бажають вкласти їх в цінні папери з метою одержання
від вкладених коштів доходу (відсотків) чи з метою збільшення
ринкової вартості цінних паперів;
   посередники - юридичні особи, діяльність яких тісно пов'язана
з наданням професійних послуг щодо опосередкування діяльності на
фондовому ринку емітентів та інвесторів;
   держава, яка шляхом прийняття законодавчих актів та створення
відповідних державних органів визначає умови правового регулювання
діяльності фондового ринку з метою підтримання його ефективного
функціонування і захисту його учасників.
   Учасники фондового ринку на добровільних засадах можуть
об'єднуватися у саморегулівні організації, які набувають статусу
саморегулівних за умови державної реєстрації.
   Саморегулівні організації самостійно  визначають  умови
діяльності своїх учасників шляхом  встановлення  мінімальних
стандартів поведінки та етики, стандартів щодо операцій  на
фондовому ринку, встановлення і дотримання правил чесної  і
справедливої діяльності. Держава сприятиме  створенню  таких
саморегулівних організацій учасників фондового ринку.
 
        Забезпечення обігу цінних паперів
 
   Ефективне функціонування фондового ринку  та  зниження
собівартості операцій, що здійснюються на ньому, залежать від
досягнення вироблених світовим досвідом орієнтирів у стандартах
щодо клірингу та розрахунків по цінних паперах, реєстрації та
перереєстрації.
   Розвиток систем клірингу та розрахунків по цінних паперах
повинен бути спрямований на зниження властивого цим системам
ризику шляхом скорочення терміну між укладенням та реалізацією
угод по цінних паперах, забезпечення гарантій їх виконання та
встановлення принципу одночасного обміну грошей на цінні папери.
Ефективність може бути підвищена шляхом відмови від фізичного
переміщення цінних паперів, стимулювання використання, де можливо,
систем заліку, а також стандартизованих методів зв'язку і суворих
часових рамок виконання операцій.
   Конкретними орієнтирами в досягненні світових стандартів є
такі кінцеві цілі:
   країна повинна мати розвинуту та ефективно діючу систему
Національного депозитарію цінних паперів. Крім зберігання цінних
паперів, система Національного депозитарію може здійснювати й
подальше обслуговування угод по цінних паперах, надавати послуги
щодо клірингу, відповідального  зберігання,  розрахунків  і
післяторговельного обслуговування цінних паперів та  обробки
інформації про них (дії емітентів, забезпечення виплати доходу
тощо). Депозитарій може як включати систему платежів у свою
структуру, так і бути пов'язаним з окремою системою платежів;
   створення системи заліку вимог за наявності достатнього
обсягу фондового ринку;
   усі угоди по цінних паперах повинні виконуватися відповідно
до принципу "поставка проти платежу";
   мають бути прийняті стандарти Міжнародної організації із
стандартизації (ISO) для обігу документів за операціями з цінними
паперами та їх нумерації.
   Обіг цінних паперів має забезпечуватися системами:
   біржової та позабіржової торгівлі цінними паперами;
   Національного депозитарію цінних паперів;
   заліку вимог (клірингу), які розвиватимуться виходячи з
потреб фондового ринку з метою забезпечення своєчасної поставки
цінних паперів проти платежу. Для надання процесу грошового
клірингу і виконання угод щодо цінних паперів, державного контролю
і  безпеки  кліринговим  (розрахунковим)  банком  в  системі
Національного депозитарію має виступати Національний банк України
та уповноважені ним установи банківської системи;
   швидкого, ефективного та розумно організованого звірення умов
угод щодо цінних паперів;
   швидкого,  безперешкодного  та  надійного  засвідчення
(реєстрації) переходу прав власності на цінні папери. Для цього
функція реєстрації права власності на цінні папери та його
переходу повинна бути відокремлена від емітентів і здійснюватися
уповноваженими установами, не залежними від емітентів. Ці ж
установи надаватимуть емітентам та акціонерам відомості щодо
реєстру власників відповідних цінних паперів.
 
        Система Національного депозитарію
 
   Систему Національного депозитарію становлять Національний
депозитарій та його учасники - локальні депозитарії банків,
посередники на ринку цінних паперів та спеціалізовані депозитарні
установи (реєстратори),  регіональні  центри  сертифікатних
аукціонів, які безпосередньо обслуговують учасників фондового
ринку.
   На першому етапі Національний депозитарій діятиме у вигляді
акціонерного товариства, контрольний пакет акцій якого належатиме
державі. Він діятиме під її прямим майновим та адміністративним
управлінням. На другому етапі - в міру розвитку фондового ринку,
але не пізніше ніж через два роки з моменту створення, частка
держави має бути відчужена іншими учасниками фондового ринку.
   Система Національного депозитарію створюється з метою:
   запровадження та обслуговування електронного обігу цінних
паперів;
   нематеріалізації або знерухомлення матеріалізованих цінних
паперів та подальшого обслуговування обігу цінних паперів у формі
записів на рахунках у системі електронного обігу цінних паперів.
   Система Національного депозитарію обслуговує всі види цінних
паперів, включаючи іноземні, як в матеріалізованій, так і в
нематеріалізованій формі.
   Система Національного депозитарію є основою для створення
ефективної з низьким рівнем ризику системи виконання угод з
цінними паперами.
   Система Національного депозитарію може бути кліринговою та
виконавчою системою щодо угод по цінних паперах. Кліринговим
банком щодо грошових коштів для Національного депозитарію є
Національний банк України.
   Сферою діяльності системи Національного депозитарію є:
   стандартизація обліку цінних паперів згідно з міжнародними
стандартами;
   уніфікація документообігу по операціях з цінними паперами і
нумерація українських цінних паперів згідно з  міжнародними
стандартами;
   відповідальне зберігання всіх видів цінних паперів як у
готівковій, так і безготівковій формі;
   реальна поставка чи переміщення з рахунку цінних паперів
проти одночасної оплати грошових коштів відповідно до інструкцій
клієнтів;
   акумулювання доходів (дивідендів, процентних виплат та виплат
по погашеннях тощо) по цінних паперах, взятих на обслуговування
системою та їх розподіл по рахунках;
   регламентація та обслуговування механізмів позики та застави
для цінних паперів, взятих на обслуговування системою;
   надання послуг щодо виконання  обов'язків  номінального
утримувача іменних цінних паперів, що беруться на обслуговування
системою;
   номінальний утримувач - юридична особа, що зберігає цінні
папери від імені та за дорученням власників і здійснює операції з
ними від свого імені та за дорученням власників цінних паперів. Ці
цінні папери будуть зареєстровані в  системі  Національного
депозитарію на ім'я номінальних власників;
   розробка,  впровадження,  обслуговування  і  підтримка
комп'ютеризованих систем безготівкових рахунків для цінних паперів
і грошових виплат, які пов'язані з банківськими та/або з іншими
системами грошового клірингу на щоденній чи іншій регулярній
основі.
 
         Посередники на фондовому ринку
 
   Надзвичайно важливою для швидкого та динамічного розвитку
фондового ринку є посередницька діяльність з цінними паперами з
метою отримання прибутку. Прибутковість є необхідною для залучення
на фондовий ринок інтелектуальних та фінансових ресурсів, а також
для здійснення консультацій та досліджень щодо фінансів, покриття
ризиків в процесі первинного розміщення та обігу цінних паперів.
   Посередницька діяльність по випуску та обігу цінних паперів
ліцензується відповідно до чинного законодавства.
   Посередниками на фондовому ринку можуть бути:
   підприємства, що спеціалізуються на роботі  з  цінними
паперами, здійснюють посередницьку діяльність по випуску та обігу
цінних паперів, виконуючи операції на фондовому  ринку  за
дорученням та за рахунок своїх клієнтів (комісійна (брокерська)
діяльність), за власний  рахунок  (комерційна  (ділерська)
діяльність), за дорученням емітента в  процесі  первинного
розміщення цінних паперів та надаючи інші послуги щодо цінних
паперів (інвестиційне консультування, управління портфелями цінних
паперів, довірчі операції з цінними паперами, реєстраційні функції
тощо). Ці підприємства зобов'язані мати  власний  капітал,
адекватний обсягу їх операцій на фондовому ринку;
   банківські установи, які поряд з іншими фінансово-кредитними
функціями можуть здійснювати посередницьку діяльність по випуску
та обігу цінних паперів, виконуючи операції на фондовому ринку за
власний рахунок, за дорученням і за рахунок своїх клієнтів,
здійснюючи реєстраційні функції, довірчі операції з  цінними
паперами та надаючи позики, пов'язані з цінними паперами. Мають
бути розширені можливості банків щодо інвестування в цінні папери
з одночасним забезпеченням захисту вкладників банків  через
економічні нормативи, встановлені для комерційних банків;
   інвестиційні компанії, які поєднують функції фінансового
посередника на ринку цінних паперів і інституційного інвестора,
тобто інвестора, для якого інвестування в цінні папери є основним
джерелом доходу та невід'ємною частиною діяльності. Взаємні фонди
інвестиційної компанії акумулюють кошти інвестора для спільного
інвестування в цінні папери, діючи за рахунок і в інтересах осіб,
які придбавають їх цінні папери. Iнвестиційні компанії виступають
для інших інституційних інвесторів інвестиційними менеджерами і
консультантами, формують їх активи в цінних паперах, організовують
нарахування та сплату доходів по цінних паперах.
   Для здійснення своєї  діяльності  посередники  можуть
об'єднуватися у добровільні об'єднання, у тому числі фондові
біржі.
   Посередники фондового ринку здійснюють операції як  на
біржовому, так і на позабіржовому ринку цінних паперів.
 
         Біржовий ринок цінних паперів
 
   Формуванню максимально справедливої ціни на цінні папери
буде сприяти діяльність фондових бірж, на яких через процедуру
лістингу  і  механізм  біржових торгів визначатиметься єдине
котирування цінних паперів, що має підвищувати довіру інвесторів
до них.
   Виходячи з потреб розвитку фондового ринку України  та
відповідно до діючого законодавства можуть бути створені нові
фондові біржі.
   Фондові біржі - спеціалізовані установи, які створюють умови
для постійно діючої централізованої торгівлі цінними паперами
шляхом об'єднання попиту, пропозицій на них, надання місця та
системи і засобів як для первинного розміщення, так і для
вторинного обігу цінних паперів, що мають працювати за єдиними
правилами та за єдиною технологією електронного обігу цінних
паперів, що провадить Національна фондова біржа.
   Членом фондової біржі може стати будь-який посередник на
ринку цінних паперів, який дотримує і виконує вимоги, встановлені
статутом і правилами фондової біржі.
   Цінні папери, допущені до котирування на фондовій біржі,
повинні обслуговуватися системою Національного депозитарію.
   Держава контролюватиме чесність та справедливість правил
фондових бірж та процедур лістингу для учасників фондового ринку,
відповідність засобів організації та підтримки торгівлі меті
ефективного розкриття цін на цінні папери, сприятиме уніфікації
біржових правил.
   На етапі приватизації майна державних підприємств через
фондові біржі може відбуватися первинне розміщення тієї частки
акцій найбільших підприємств, що реалізується за грошові кошти,
для визначення через котирування ринкової вартості акцій.
   Держава через фондові біржі може здійснювати розміщення
державних цінних паперів.
 
        Позабіржовий ринок цінних паперів
 
   З метою максимального розвитку фондового ринку в інтересах
інвесторів та емітентів окремих регіонів, сприяння залученню
фінансових ресурсів для підприємств, створення сприятливих умов
для розвитку технологій та виробництв, диверсифікації напрямів
підприємницької діяльності у регіонах,  створення  фондової
інфраструктури, здатної в процесі роздержавлення у короткі терміни
реформувати власність у напрямі залучення інвесторів, необхідно,
щоб поряд з біржовим ринком  цінних  паперів  розвивався
цивілізований позабіржовий ринок цінних паперів.
   На позабіржовому  ринку  цінних  паперів  утворюються
торгово-інформаційні системи установ, створених на певних умовах
саморегулівними організаціями чи посередниками для організованого
продажу цінних паперів, метою яких є упорядкування цього ринку,
підвищення  його  ефективності  та   прозорості.    Ці
торгово-інформаційні системи для організації своєї діяльності
можуть використовувати потужності інших діючих  торговельних
систем, у тому числі товарних бірж.
   Позабіржовий ринок сприятиме розвитку послуг інвестиційного
консультування і управління портфелями цінних  паперів,  що
наближатиме фондовий ринок, у першу чергу, до дрібного інвестора
та його інтересів.
 
         Фондовий ринок та приватизація
 
   Приватизація повинна стати одним з основних джерел появи в
країні цінних паперів у процесі розвитку фондового ринку. В ході
масової приватизації має утворитися найширший прошарок акціонерів,
а підприємства, що  були  державною  власністю,  повинні
використовувати вільні фінансові ресурси фондового ринку, знявши з
держави тягар фінансової підтримки.
   Передувати формуванню більш об'ємного ринку цінних паперів
має перетворення великих і середніх державних підприємств у
відкриті акціонерні товариства. В свою чергу,  в  процесі
приватизації  мають  ширше  використовуватися   можливості
інфраструктури фондового ринку (розміщення акцій через фондові
біржі, залучення до поширення акцій торговців цінними паперами
тощо).
   Акціонерні товариства, створені у процесі приватизації, з
самого початку діяльності повинні орієнтуватися на стандарти
випуску акцій у нематеріалізованій формі. Необхідне відокремлення
функції ведення реєстрації зміни права власності на  акції
відкритих акціонерних товариств та передачі  її  незалежним
уповноваженим  особам.  Реєстри  акціонерів    найбільших
підприємств-монополістів мають перейти в системи Національного
депозитарію.
   Система ведення продажу акцій в процесі приватизації повинна
будуватися з урахуванням можливості її подальшого залучення у
системи біржової та позабіржової торгівлі цінними  паперами.
Комп'ютерна мережа, Національна мережа центрів  сертифікатних
аукціонів, створені у процесі приватизації, повинні органічно
ввійти в систему фондового ринку, особливо позабіржового ринку
цінних паперів.
   На етапі первинного розміщення акцій  підприємств,  що
приватизуються,  використання  клірингово-розрахункової   та
депозитарної інфраструктури фондового ринку допоможе здійснити
органічний перехід до вторинного обігу цих цінних паперів на
фондовому ринку.
 
     Оподаткування і страхування на фондовому ринку
 
   На першому етапі функціонування та розвитку фондового ринку
України повинні бути  забезпечені  законодавством  гарантії
безоподатковуваного режиму переходу вітчизняних та  іноземних
інвестицій в акції, облігації та інші цінні папери відкритих
акціонерних товариств, створених в процесі приватизації, а також
пільгове оподаткування діяльності на фондовому ринку, виключення
подвійного оподаткування дивідендів, інших доходів від діяльності
з цінними паперами.
   У процесі становлення і розвитку українського національного
ринку цінних паперів пільгове оподаткування  діяльності  на
фондовому ринку і доходності від цінних  паперів  повинно
встановлюватися у пріоритетних галузях економіки, що  мають
загальнонаціональне значення.
   Страхування ризиків на фондовому ринку повинно забезпечувати
в першу чергу емісійну діяльність відкритих акціонерних товариств,
створених у процесі приватизації як через  інституціональних
інвесторів (інвестиційних страхових і пенсійних  фондів  і
компаній), так і індивідуальних інвесторів, громадян України та
інших країн світу, які власні заощадження інвестують в українські
цінні папери.
 
     Iнформаційне, технічне та кадрове забезпечення
             фондового ринку
 
   Для  достатньої  прозорості  фондового  ринку  повинно
забезпечуватися широке інформування про доходність операцій з
цінними паперами та ризики, пов'язані як з емітентами, так і з
діяльністю посередників на фондовому ринку.
   Ця інформація забезпечуватиметься  шляхом  встановлення
процедур та стандартів розкриття інформації про емісії цінних
паперів, емітентів, ціни та обсяги торгівлі цінними паперами.
Подавати таку інформацію повинні емітенти, посередники, системи
біржової та позабіржової торгівлі, Комісія з цінних паперів через
офіційні та спеціальні видання.
   Держава сприятиме  впровадженню  передових  технологій,
необхідних для підтримки ринку цінних паперів.
   Для кадрового забезпечення функціонування фондового ринку в
Україні повинна бути створена система підготовки вітчизняних
фахівців.
 
   Місце національного фондового ринку на світовому ринку
              капіталів
 
   Фондовий ринок України має стати складовою частиною світового
ринку фінансових ресурсів, надаючи іноземним інвесторам надійний
механізм для здійснення портфельних інвестицій в  економіку
України.
   Необхідною передумовою для цього має стати налагодження
мережі підприємств, які спеціалізуватимуться на роботі з цінними
паперами, фондових бірж та системи Національного депозитарію,
пов'язаних з ефективною  системою  платежів.  Національний
депозитарій повинен увійти в міжнародну мережу  центральних
депозитарних установ торгових систем і міжнародних організацій зі
стандартизації для забезпечення представництва суб'єктів фондового
ринку України на світовому ринку.
   Необхідно встановити жорстку процедуру допуску цінних паперів
іноземних емітентів на національний фондовий ринок, яка  б
забезпечувала захист внутрішнього  інвестора.  Для  захисту
інвесторів під час здійснення операцій з іноземними цінними
паперами необхідно розвивати контакти і  співробітництво  з
іноземними регулюючими і контролюючими органами з цінних паперів.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка