Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про посилення стимулювання участі пайовиків у господарсько-фінансовій діяльності споживчих товариств, споживспілок

    РАДА ЦЕНТРАЛЬНОЇ СПIЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ
           V збори XIX скликання
 
            П О С Т А Н О В А
 
              21.11.2007
 
 
        Про посилення стимулювання участі
     пайовиків у господарсько-фінансовій діяльності
        споживчих товариств, споживспілок
 
 
   Збори Ради Укоопспілки П О С Т А Н О В Л Я Ю Т Ь:
 
   1. Затвердити  Положення  про  порядок  участі  членів,
асоційованих членів споживчого товариства (з числа фізичних осіб)
у його господарській діяльності (придбання товарів в об'єктах
роздрібної торгівлі споживчої кооперації України) (додаток).
 
   2. Положення про порядок участі членів, асоційованих членів
споживчого товариства (з числа фізичних осіб) у його господарській
діяльності (придбання товарів в об'єктах роздрібної  торгівлі
споживчої кооперації  України) (Далі Положення) ввести в дію
з 1 січня 2009 року.
 
   3. Правлінням    Кримспоживспілки,    облспоживспілок,
райспоживспілок в  III  кварталі 2008 року внести пропозиції
загальним зборам одного із найкращих споживчих товариств про
прийняття  рішення  про апробацію Положення протягом другого
півріччя 2008 року.
   За наслідками апробації подати пропозиції Укоопспілці щодо
удосконалення механізму участі  членів,  асоційованих  членів
споживчого товариства (з числа фізичних осіб) у його господарській
діяльності (придбання товарів в об'єктах роздрібної торгівлі
споживчої кооперації України).
 
   4. Правлінням споживчих товариств, споживспілок:
 
   4.1. Провести роз'яснювальну роботу серед членів споживчих
товариств та некооперованого населення про перехід споживчої
кооперації на продаж товарів членам споживчих товариств за їх
фактичною собівартістю.
 
   4.2. До 1 жовтня 2008 року внести на розгляд загальних зборів
членів споживчого товариства питання про впровадження Положення.
 
   4.3. Рекомендувати,  починаючи  з  1  січня  2008 року,
нарахування та виплати на паї членам споживчого товариства на
закріплене за ними право на пай (частки) в майні споживчого
товариства, підприємства споживспілки.
 
   5. Правлінню Укоопспілки:
 
   5.1. До 1 липня 2008 року забезпечити розробку програмного
забезпечення обліку придбання товарів членами споживчих товариств
з використанням комп'ютерної та комунікаційної техніки.
 
   5.2. У III кварталі  2008  року  організувати  навчання
керівників та фахівців Кримспоживспілки, облспоживспілок, інших
членів Укоопспілки з питань впровадження Положення.
 
   6. У зв'язку з прийняттям Закону України "Про кооперацію"
( 1087-15 ) доручити правлінню Укоопспілки звернутися до Кабінету
Міністрів України з проханням розробити проект Закону України "Про
внесення змін і доповнень до Законів України "Про податок на
додану вартість", "Про оподаткування прибутку підприємств" та "Про
податок на доходи фізичних осіб" і подати в установленому порядку
до Верховної Ради України.
 
   7. Пункт 1.1. постанови третіх зборів Ради  Укоопспілки
дев'ятнадцятого скликання  "Про  нормативні  акти Укоопспілки"
( n0004626-06 ) з 1 січня 2009 року вважати таким, що втратив
чинність.
 
   8. Контроль за виконанням постанови покласти на правління та
ревізійні комісії споживчих товариств, споживспілок.
 
 Голова зборів Ради               П.Г.Петрушевський
 
 Секретар зборів Ради                Т.I.Ковтунова
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Постанова п'ятих зборів
                   Ради Укоопспілки
                   дев'ятнадцятого скликання
                   21.11.2007
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
          про порядок участі членів,
      асоційованих членів споживчого товариства
      (з числа фізичних осіб) у його господарській
       діяльності (придбання товарів в об'єктах
    роздрібної торгівлі споживчої кооперації України)
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Положення про порядок участі членів, асоційованих членів
споживчого товариства (з числа фізичних осіб) у його господарській
діяльності (придбання товарів в об'єктах роздрібної  торгівлі
споживчої кооперації  України)  (далі - Положення) розроблено
відповідно до  Законів  України  "Про  споживчу  кооперацію"
( 2265-12 ), "Про кооперацію" ( 1087-15 ), рішень XIX з'їзду
споживчої кооперації України з метою сприяння підвищенню  їх
життєвого рівня на принципах добровільності і взаємодопомоги.
 
   1.2. Положення  є  нормативним  актом Центральної спілки
споживчих товариств України (Укоопспілки).
 
   1.3. Рішення про запровадження Положення приймає вищий орган
управління споживчого товариства або уповноважений ним орган
(додаток 1).
 
   1.4. Визначення термінів.
   У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:
   1.4.1. Споживче товариство - об'єднання фізичних осіб для
організації   торговельного   обслуговування,   заготівель
сільськогосподарської продукції, сировини, виробництва продукції
та надання інших послуг його членам.
   1.4.2. Член споживчого товариства - громадянин  України,
іноземець та особа без громадянства, що вніс вступний внесок та
пай у розмірах, визначених статутом  споживчого  товариства,
додержується вимог статуту і користується правом ухвального голосу
в споживчому товаристві.
   1.4.3. Асоційований член споживчого товариства - фізична
особа, яка внесла пайовий внесок у розмірах, визначених статутом
споживчого товариства, додержується вимог статуту і користується
правом дорадчого голосу в споживчому товаристві.
   1.4.4. Вищий  орган  управління  споживчого товариства -
загальні збори членів, асоційованих членів споживчого товариства
(далі - пайовиків), які мають право вирішувати будь-які питання,
пов'язані з його господарсько-фінансовою діяльністю.
   1.4.5. Уповноважений орган - збори уповноважених пайовиків,
які одержали повноваження від вищого органу управління споживчого
товариства   на  прийняття  окремих  рішень  з  питань
господарсько-фінансової діяльності споживчого товариства.
   1.4.6. Справедлива ринкова ціна - це ціна, за якою товари
передаються іншому власнику за умови, що продавець бажає передати
такі  товари,  а покупець бажає їх отримати за відсутності
будь-якого примусу, обидві сторони є взаємно незалежними юридично
та фактично, володіють достатньою інформацією про такі товари, а
також про ціни, які склалися на ринку ідентичних (а за їх
відсутності - однорідних) товарів.
   1.4.7. Торговельна надбавка - різниця між ціною продажу і
ціною закупівлі товару, яка забезпечує споживчому товариству
покриття витрат обігу з даного товару та одержання доходу.
   1.4.8. Витрати обігу - витрати живої та матеріалізованої
праці у грошовій формі у сфері роздрібної торгівлі споживчого
товариства,  які  виникають у процесі доведення товарів від
виробника до споживача і охоплюють витрати, які пов'язані з
продовженням процесу виробництва у сфері обігу.
   1.4.9. Фактична  собівартість  реалізованих  товарів  -
собівартість реалізованих товарів, збільшена на суму витрат обігу,
що припадають на реалізовані товари.
   1.4.10. Авансові платежі - різниця між справедливою ринковою
ціною товарів, яку пайовики сплачують при придбанні товарів в
об'єктах роздрібної торгівлі споживчої кооперації України (далі -
магазинах), і їх фактичною собівартістю.
   1.4.11. Реєстратор розрахункових операцій (далі - РРО) -
електронний контрольно-касовий апарат,  в  якому  реалізовані
фіскальні функції і який призначений для реєстрації розрахункових
операцій при продажу товарів.
   1.4.12. Фіскальний  касовий  чек  (форма  N  ФКЧ-1)  -
розрахунковий  документ,  надрукований  РРО  при  проведенні
розрахунків за продані товари.
   1.4.13. Код пайовика - номер членського квитка пайовика та
його прізвище, які зазначаються в фіскальних касових чеках на
товари, придбані в магазині, а також в регістрах синтетичного і
аналітичного обліку.
 
   1.5. Повернення пайовикам авансових платежів, сплачених ними
при придбанні товарів  в  магазинах,  проводиться  споживчим
товариством, його госпрозрахунковим підприємством (об'єднанням),
іншим госпрозрахунковим суб'єктом господарювання, яким здійснено
продаж товарів.
 
     2. Порядок обліку придбання пайовиками товарів
 
   2.1. Облік придбання пайовиками товарів в магазинах ведеться
в автоматизованому режимі з  використанням  комп'ютерної  та
комунікаційної техніки.
 
   2.2. Розробку  програмного  забезпечення обліку придбання
товарів пайовиками з використанням комп'ютерної та комунікаційної
техніки здійснює підприємство Укоопспілки "Iнститут інформатики та
комп'ютеризації споживчої кооперації України" (далі - Укоопінком).
   2.2.1. Укоопінком і його філії у споживспілках згідно з
укладеними договорами з  споживчими  товариствами  забезпечує
технологічне  супроводження  програмних  продуктів,  приймає
замовлення на придбання комп'ютерної комунікаційної техніки та
здійснює її закупівлю і постачання, а також вводить техніку в дію
та проводить підготовку й перепідготовку  кадрів  з  питань
інформатизації і комп'ютеризації.
 
   2.3. В  комп'ютерній  базі  даних  споживчого товариства
формується реєстр пайовиків.
 
   2.4. Споживче товариство видає пайовикам пластикові картки,
на які нанесені штрихові коди.
   2.4.1. Замовлення на виготовлення пластикових карток споживчі
товариства подають Укоопінкому, який забезпечує їх виготовлення і
постачання згідно з укладеними договорами.
 
   2.5. Оснащення магазинів РРО проводиться  моделями,  які
використовують протокол управління EQL (додаток 2).
 
   2.6. Магазин,  який  оснащений  двома  і  більше  РРО,
забезпечується касовим сервером Cash Drive, до якого приєднуються
РРО, у тому числі і ті РРО, що не використовують протокол
управління EQL.
 
   2.7. Iнформація про продаж товарів в режимі  постійного
зв'язку (on line) надходить в касовий сервер, який підтримує
модемний зв'язок (в режимі of line) з комп'ютером, що знаходиться
в споживчому товаристві.
   2.7.1. Iнформація про продаж товарів зчитується  з  РРО
щоденно.
 
   2.8. За відсутності в магазині телефонного зв'язку облік
придбання пайовиками  товарів  здійснюється  з  використанням
терміналу обліку даних з РРО (далі - термінал).
   2.8.1. Споживче товариство придбаває через Укоопінком один
термінал для зчитування інформації з магазинів і перенесення її в
комп'ютер, що знаходиться в споживчому товаристві.
 
   2.9. Кожний  пайовик  при  придбанні  товарів  подає
продавцю-касиру магазину пластикову картку.
   2.9.1. Продавець-касир магазину сканером зчитує інформацію з
пластикової  картки,  яка  фіксується  та  роздруковується у
фіскальному касовому чеку, що видається пайовику.
   2.9.2. Пайовик зберігає фіскальні касові чеки на придбані
товари протягом трьох років.
 
   2.10. Iдентифікація фіскальних касових чеків у комп'ютері
здійснюється за кодом пайовика.
 
   2.11. Iнформація про обсяги здійснених операцій з продажу
товарів пайовикам з комп'ютера виводиться в електронному режимі,
зберігається  на  зовнішніх  носіях  електронної  інформації
(компакт-дисках, магнітних носіях та ін.) і  дублюється  на
паперових носіях за формою книги N К-39а (додаток 3) та відомості
(додаток 4) по особистому рахунку кожного пайовика за кожний
місяць, квартал і в цілому за рік.
 
         3. Порядок визначення розміру
     авансових платежів та їх повернення пайовикам
 
   3.1. Після закінчення кожного звітного  місяця  споживче
товариство  визначає  різницю  між  реалізованою торговельною
надбавкою на товари, придбані пайовиками, та витратами обігу, що
припадають на реалізовані їм товари (додатки 5, 6).
 
   3.2. Правління споживчого товариства про підсумки роботи за
звітний рік та розмір авансових  платежів,  які  підлягають
поверненню  пайовикам,  інформує  загальні  збори  (збори
уповноважених) пайовиків споживчого товариства, які приймають
рішення про повернення пайовикам авансових платежів, визначених у
формі різниці між реалізованою торговельною надбавкою на придбані
пайовиками  товари,  та  витратами  обігу, що припадають на
реалізовані пайовикам товари (додаток 7).
   Загальні збори (збори уповноважених) пайовиків споживчого
товариства можуть прийняти рішення про повернення  пайовикам
частини авансових платежів грошима та зарахування іншої частини на
додаткові пайові внески для формування  фінансових  ресурсів
споживчого товариства.
 
   3.3. Iнформація про обсяги здійснених операцій з повернення
(зарахування) пайовикам авансових платежів з комп'ютера виводиться
в  електронному  режимі,  зберігається  на  зовнішніх носіях
електронної інформації (компакт-дисках, магнітних носіях і ін.) та
дублюється на паперових носіях за формою книги N К-39б (додаток 8)
та оборотній відомості (додаток 9) по особистому рахунку кожного
пайовика за кожний місяць, квартал і в цілому за рік.
 
   3.4. На суму різниці між реалізованою торговельною надбавкою
на товари, придбані пайовиками, та витратами обігу, що припадають
на реалізовані їм товари, складається платіжна відомість (додаток
10). Виплати проводяться в першому кварталі після закінчення
звітного року.
 
           4. Заключні положення
 
   4.1. Бухгалтерський облік і звітність участі пайовиків у
господарській діяльності споживчого товариства ведеться в порядку,
встановленому законодавством України, з урахуванням галузевих
особливостей Укоопспілки.
 
   4.2. Зміни і доповнення до Положення вносяться правлінням
Укоопспілки з наступним затвердженням Радою Укоопспілки.
 
   4.3. У разі внесення законодавцем змін, доповнень у закони,
інші  нормативно-правові  акти   або   прийняття   нових
нормативно-правових актів, які регулюють правовідносини щодо цін і
тарифів у споживчому товаристві та реалізації товарів  його
пайовикам, норми Положення діють у частині, що не суперечать
законам, іншим нормативно-правовим актам.
 
 
                   Додаток 1
                   до Положення про порядок
                   участі членів, асоційованих
                   членів споживчого товариства
                   (з числа фізичних осіб)
                   у його господарській
                   діяльності (придбання
                   товарів в об'єктах
                   роздрібної торгівлі
                   споживчої кооперації
                   України)
 
 
               УКРАЇНА
    Центральна спілка споживчих товариств (Укоопспілка)
 
 
              ПОСТАНОВА
       загальних зборів (зборів уповноважених)
   членів ________________________ споживчого товариства
           (назва)
 
 
 Місто (село) ________________    "___" ______________ 200_ р.
 Район _______________________
 АР Крим, область ____________
 
 
          Про запровадження Положення
     про порядок участі членів, асоційованих членів
     споживчого товариства (з числа фізичних осіб)
      в його господарській діяльності (придбання
     товарів в об'єктах роздрібної торгівлі споживчої
            кооперації України)
 
 
   Керуючись Законами України "Про кооперацію", "Про споживчу
кооперацію", загальні збори (збори уповноважених) ПОСТАНОВЛЯЮТЬ:
 
   1. Запровадити з 1 ____________ 200_ року в споживчому
товаристві Положення про порядок участі членів, асоційованих
членів споживчого товариства (з числа фізичних осіб) в його
господарській діяльності (придбання товарів в об'єктах роздрібної
торгівлі споживчої кооперації України).
 
   2. Встановити, що членам, асоційованим членам споживчого
товариства, які придбавають товари в об'єктах роздрібної торгівлі
споживчого товариства, повертається різниця між справедливими
ринковими цінами та фактичною собівартістю придбаних ними товарів,
яка визначається за сумою, реалізованої торговельної надбавки, що
припадає на товари, придбані членами, асоційованими  членами
споживчого товариства, та сумою витрат обігу, що припадає на
реалізовані їм товари.
 
   3. Правлінню  споживчого  товариства  (голова  правління
___________________________) забезпечити до 1 ______ 200_ року
  (прізвище, ініціали)
 
оснащення споживчого товариства електронними контрольно-касовими
апаратами,  комп'ютерною  і  комунікаційною технікою; членів,
асоційованих членів споживчого товариства - пластиковими картками
та проведення навчання персоналу споживчого товариства роботи в
нових умовах.
 
   4. Звіт правління споживчого товариства про хід впровадження
Положення  про  порядок  участі  членів, асоційованих членів
споживчого товариства (з числа фізичних осіб) в його господарській
діяльності (придбання товарів в об'єктах роздрібної торгівлі
споживчої кооперації України) розглянути на загальних зборах
(зборах уповноважених)   членів  споживчого  товариства  в
____________ 200_ року.
 
   5. Контроль за виконанням цієї  постанови  покласти  на
ревізійну  комісію  споживчого  товариства  (голова  комісії
_______________________).
 (прізвище, ініціали)
 
 Голова зборів     ____________   ________________________
             (підпис)     (прізвище, ініціали)
 
 Секретар зборів    ____________   ________________________
             (підпис)     (прізвище, ініціали)
 
 
                   Додаток 2
                   до Положення про порядок
                   участі членів, асоційованих
                   членів споживчого товариства
                   (з числа фізичних осіб)
                   у його господарській
                   діяльності (придбання
                   товарів в об'єктах
                   роздрібної торгівлі
                   споживчої кооперації
                   України)
 
 
               УКРАЇНА
    Центральна спілка споживчих товариств (Укоопспілка)
 
 
               ПЕРЕЛIК
        касових апаратів, що використовують
           протокол управління EQL
 
 
------------------------------------------------------------------
¦ЕККА SAMSUNG ER-250F-BG01UA       ¦         03.69¦
¦----------------------------------------+-----------------------¦
¦ЕККА SAMSUNG ER-350F-UA         ¦      06.71, 06.72¦
¦----------------------------------------+-----------------------¦
¦ЕККА DATECS MP-500           ¦      05.71, 05.72¦
¦----------------------------------------+-----------------------¦
¦ЕККА DATECS MP-500T           ¦  16.73, 16.72, 16.71,¦
¦                    ¦     MP500T 02.01,¦
¦                    ¦      MP500T 02.02¦
¦----------------------------------------+-----------------------¦
¦ЕККА DATECS MP-500C           ¦         АЗС01¦
¦----------------------------------------+-----------------------¦
¦ЕККА DATECS MP-5000           ¦     MP5000 01.01,¦
¦                    ¦      MP5000 01.02¦
¦----------------------------------------+-----------------------¦
¦ЕККА DATECS MP-50            ¦55.01, MP50.30, MP50.40¦
¦----------------------------------------+-----------------------¦
¦ЕККА DATECS MP-50 D           ¦        MP50.41¦
¦----------------------------------------+-----------------------¦
¦ЕККА DATECS MP-50 EU          ¦  MP50EU.30, MP50EU.40¦
¦----------------------------------------+-----------------------¦
¦ЕККА DATECS MP-50 DEU          ¦       MP50EU.41¦
¦----------------------------------------+-----------------------¦
¦ЕККА КРОХА               ¦  26.72, 08.72, 08.73¦
¦----------------------------------------+-----------------------¦
¦ЕККА ЕРА 101.10             ¦       31УР, 32УР¦
¦----------------------------------------+-----------------------¦
¦ЕККА ЕРА 201              ¦       01ЕД, 02ЕД¦
¦----------------------------------------+-----------------------¦
¦ЕККА МIНI-600.01 ME           ¦      61-01, 61-02¦
¦----------------------------------------+-----------------------¦
¦ЕККА МIНI-600.04 ME           ¦         64-01¦
¦----------------------------------------+-----------------------¦
¦ЕККА МIНI-600.05 ME           ¦         65-01¦
¦----------------------------------------+-----------------------¦
¦ЕККА МIНI-500.02 ME           ¦  52-01, 52-02, 52-03¦
¦----------------------------------------+-----------------------¦
¦ЕККА МIНI-500.03 ME           ¦         53-01¦
¦----------------------------------------+-----------------------¦
¦ЕККА SILEX-6004             ¦  30-32, 33, 35, 40-42¦
¦----------------------------------------+-----------------------¦
¦ЕККА SILEX-7004             ¦         34, 42¦
¦----------------------------------------+-----------------------¦
¦ЕККА EPA-202              ¦  01-02, 01-03, 01-05,¦
¦                    ¦         03-04¦
¦----------------------------------------+-----------------------¦
¦ЕККА EPA-212              ¦  02-03, 02-04, 02-05¦
¦----------------------------------------+-----------------------¦
¦ЕККА ГНОМ 302, ГНОМ 302.01       ¦ 302/01-02, 302/01-03,¦
¦                    ¦       302/01-05¦
¦----------------------------------------+-----------------------¦
¦ЕККА ГНОМ 302.02, ГНОМ 302.03      ¦    ГНОМ 302/02-05,¦
¦                    ¦     ГНОМ 302/02-06¦
¦----------------------------------------+-----------------------¦
¦ЕККА МIНI-500 ME            ¦  500/ST 08-10, 08-3B,¦
¦                    ¦         50-01¦
¦----------------------------------------+-----------------------¦
¦ЕККА ЕКСПОТРЕЙД PC 380         ¦ 380/01-02, 380/01-03,¦
¦                    ¦  380/01-04, 380/01-05¦
¦----------------------------------------+-----------------------¦
¦ЕККА ЕКСПОТРЕЙД PC 380.01        ¦       380/01-01¦
¦----------------------------------------+-----------------------¦
¦ЕККА ЕКСПОТРЕЙД PC 380.02        ¦  380/02-01, 380/02-02¦
¦----------------------------------------+-----------------------¦
¦ЕККА СЛОГ-2000.01            ¦     420/HA 04-02,¦
¦                    ¦      420/HA 04-03¦
¦----------------------------------------+-----------------------¦
¦ЕККА СЛОГ-МIКРО             ¦      400/HA 04-01¦
¦----------------------------------------+-----------------------¦
¦ЕККА СЛОГ-МIКРО.01, СЛОГ-МIКРО.02    ¦     400/HA 04-02,¦
¦                    ¦      400/HA 04-03¦
¦----------------------------------------+-----------------------¦
¦ЕККА СЛОГ-МIКРО.03           ¦  400/B3 04-44, 400/B3¦
¦                    ¦         04-45¦
¦----------------------------------------+-----------------------¦
¦ЕККА SILEX-7004.02/03/04/05/06/07    ¦  703R1, 705R1, 707R1¦
¦----------------------------------------+-----------------------¦
¦ЕККА SILEX-9004.01           ¦  07.07, 07.09, 07.19¦
¦----------------------------------------+-----------------------¦
¦ЕККА КАЛИНА-MT 01.01          ¦      02-01, 02-02¦
¦----------------------------------------+-----------------------¦
¦ЕККА КАЛИНА-MT 01.02          ¦         02-03¦
¦----------------------------------------+-----------------------¦
¦ЕККА КАЛИНА-МТ 04.02, КАЛИНА-МТ 05.02  ¦      02-04, 02-05¦
------------------------------------------------------------------
 
 
                   Додаток 3
                   до Положення про порядок
                   участі членів, асоційованих
                   членів споживчого товариства
                   (з числа фізичних осіб)
                   у його господарській
                   діяльності (придбання
                   товарів в об'єктах
                   роздрібної торгівлі
                   споживчої кооперації
                   України)
 
 
               УКРАЇНА
    Центральна спілка споживчих товариств (Укоопспілка)
 
 
 _______________________________
 (назва споживчого товариства,
 підприємства (об'єднання),
 іншого господарюючого суб'єкта)
 
 Місто (село) __________________
 Район _________________________
 АР Крим, область ______________
 
 
                           Форма N К-39а
 
 
              КНИГА ОБЛIКУ
     придбання членами, асоційованими членами товарів
           за ____________ 200_ рік
 
 
                   Форма відомості до додатка 3
                   Зразок особистого рахунка,
                   який відкривається кожному
                   члену товариства в книзі
                   форми N К-39а
 
 
 _____________________________    ____________________________
 (прізвище, ініціали пайовика)     (номер членського квитка)
 
 
------------------------------------------------------------------
¦            Придбано товари             ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦Номер і назва¦  Дата  ¦ Номер фіскального ¦Сума (грн., коп.) ¦
¦ магазину  ¦      ¦  касового чека  ¦         ¦
¦-------------+-----------+-------------------+------------------¦
¦   1   ¦   2   ¦     3     ¦    4     ¦
¦-------------+-----------+-------------------+------------------¦
¦       ¦      ¦          ¦         ¦
¦-------------+-----------+-------------------+------------------¦
¦       ¦      ¦          ¦         ¦
¦-------------+-----------+-------------------+------------------¦
¦       ¦      ¦          ¦         ¦
¦-------------+-----------+-------------------+------------------¦
¦       ¦      ¦          ¦         ¦
¦-------------+-----------+-------------------+------------------¦
¦       ¦      ¦          ¦         ¦
¦-------------+-----------+-------------------+------------------¦
¦       ¦      ¦          ¦         ¦
------------------------------------------------------------------
 
 Бухгалтер       ___________    ________________________
             (підпис)     (прізвище, ініціали)
 
 
                   Додаток 4
                   до Положення про порядок
                   участі членів, асоційованих
                   членів споживчого товариства
                   (з числа фізичних осіб)
                   у його господарській
                   діяльності (придбання
                   товарів в об'єктах
                   роздрібної торгівлі
                   споживчої кооперації
                   України)
 
 
               УКРАЇНА
    Центральна спілка споживчих товариств (Укоопспілка)
 
 
 _______________________________
 (назва споживчого товариства,
 підприємства (об'єднання),
 іншого господарюючого суб'єкта)
 
 Місто (село) __________________
 Район _________________________
 АР Крим, область ______________
 
 
              ВIДОМIСТЬ
       придбання товарів членами, асоційованими
         членами споживчого товариства
          за ____________ 200_ року
 
 
                           (грн., коп.)
------------------------------------------------------------------
¦Порядковий¦ Прізвище, ¦  Номер ¦   Придбано товарів    ¦
¦ номер  ¦ ініціали ¦членського¦------------------------------¦
¦     ¦  члена  ¦ квитка ¦січень¦ ...  ¦  за  ¦ за ¦
¦     ¦товариства ¦     ¦   ¦    ¦квартал ¦ рік ¦
¦----------+-----------+----------+------+--------+--------+-----¦
¦   1  ¦   2   ¦   3  ¦ 4  ¦  5  ¦  6  ¦ 7 ¦
¦----------+-----------+----------+------+--------+--------+-----¦
¦     ¦      ¦     ¦   ¦    ¦    ¦   ¦
¦----------+-----------+----------+------+--------+--------+-----¦
¦     ¦      ¦     ¦   ¦    ¦    ¦   ¦
¦----------+-----------+----------+------+--------+--------+-----¦
¦     ¦      ¦     ¦   ¦    ¦    ¦   ¦
¦----------+-----------+----------+------+--------+--------+-----¦
¦     ¦      ¦     ¦   ¦    ¦    ¦   ¦
¦----------+-----------+----------+------+--------+--------+-----¦
¦     ¦      ¦     ¦   ¦    ¦    ¦   ¦
¦----------+-----------+----------+------+--------+--------+-----¦
¦     ¦      ¦     ¦   ¦    ¦    ¦   ¦
¦----------+-----------+----------+------+--------+--------+-----¦
¦     ¦      ¦     ¦   ¦    ¦    ¦   ¦
¦----------+-----------+----------+------+--------+--------+-----¦
¦     ¦      ¦     ¦   ¦    ¦    ¦   ¦
¦----------+-----------+----------+------+--------+--------+-----¦
¦     ¦      ¦     ¦   ¦    ¦    ¦   ¦
¦----------+-----------+----------+------+--------+--------+-----¦
¦     ¦      ¦     ¦   ¦    ¦    ¦   ¦
------------------------------------------------------------------
 
 Голова правління
 Керівник
 підприємства        ____________  _____________________
                (підпис)    (прізвище, ініціали)
 
 Головний бухгалтер     ____________  _____________________
                (підпис)    (прізвище, ініціали)
 
 "___" ____________ 200_ року
 
 
                   Додаток 5
                   до Положення про порядок
                   участі членів, асоційованих
                   членів споживчого товариства
                   (з числа фізичних осіб)
                   у його господарській
                   діяльності (придбання
                   товарів в об'єктах
                   роздрібної торгівлі
                   споживчої кооперації
                   України)
 
 
               УКРАЇНА
    Центральна спілка споживчих товариств (Укоопспілка)
 
 
 _______________________________
 (назва споживчого товариства,
 підприємства (об'єднання),
 іншого господарюючого суб'єкта)
 
 Місто (село) __________________
 Район _________________________
 АР Крим, область ______________
 
 
              РОЗРАХУНОК
      реалізованої торговельної надбавки та витрат
      обігу на продані товари членам, асоційованим
          членам споживчого товариства
          за ____________ 200_ року
 
 
                                 (грн.)
-----------------------------------------------------------------------
¦  Роздрібний товарооборот   ¦  Реалізована  ¦  Витрати обігу ¦
¦    торгової мережі     ¦   торгова   ¦         ¦
¦                ¦   надбавка  ¦         ¦
¦--------------------------------+-----------------+------------------¦
¦Всього¦ У т.ч. від ¦Питома вага ¦Всього¦ У т.ч. ¦ Всього¦ У т.ч. ¦
¦(жур- ¦ проданих ¦ продажу  ¦(жур- ¦  від  ¦ (книги¦  від  ¦
¦ нал ¦ товарів  ¦ товарів  ¦ нал ¦ продажу, ¦ форми ¦ продажу ¦
¦форми ¦  членам  ¦  членам  ¦форми)¦ товарів ¦N К-21,¦ товарів ¦
¦N К-3)¦ споживчого ¦ споживчого ¦   ¦ членам ¦N К-22)¦ членам ¦
¦   ¦ товариства ¦ товариства ¦   ¦споживчого¦    ¦споживчого¦
¦   ¦(книга форми¦   до   ¦   ¦товариства¦    ¦товариства¦
¦   ¦ N К-39а, ¦роздрібного ¦   ¦ (гр. 4 х ¦    ¦ (гр. 6 х ¦
¦   ¦ відомість ¦ товарообо- ¦   ¦ гр. 3 : ¦    ¦ гр. 3 : ¦
¦   ¦ до книги ¦  роту  ¦   ¦  100)  ¦    ¦  100)  ¦
¦   ¦  форми  ¦ торгової ¦   ¦     ¦    ¦     ¦
¦   ¦ N К-39а) ¦  мережі  ¦   ¦     ¦    ¦     ¦
¦   ¦      ¦ (гр. 2 : ¦   ¦     ¦    ¦     ¦
¦   ¦      ¦гр. 1 х 100)¦   ¦     ¦    ¦     ¦
¦------+------------+------------+------+----------+-------+----------¦
¦ 1  ¦   2   ¦   3   ¦ 4  ¦   5  ¦  6  ¦  7   ¦
¦------+------------+------------+------+----------+-------+----------¦
¦   ¦      ¦      ¦   ¦     ¦    ¦     ¦
¦------+------------+------------+------+----------+-------+----------¦
¦   ¦      ¦      ¦   ¦     ¦    ¦     ¦
-----------------------------------------------------------------------
 
 Головний бухгалтер    ____________   ______________________
              (підпис)     (прізвище, ініціали)
 
 "___" ___________ 200_ року
 
 
                   Додаток 6
                   до Положення про порядок
                   участі членів, асоційованих
                   членів споживчого товариства
                   (з числа фізичних осіб)
                   у його господарській
                   діяльності (придбання
                   товарів в об'єктах
                   роздрібної торгівлі
                   споживчої кооперації
                   України)
 
 
               УКРАЇНА
    Центральна спілка споживчих товариств (Укоопспілка)
 
 
 _______________________________
 (назва споживчого товариства,
 підприємства (об'єднання),
 іншого господарюючого суб'єкта)
 
 Місто (село) __________________
 Район _________________________
 АР Крим, область ______________
 
 
              РОЗРАХУНОК
       різниці між реалізованою торговельною
       надбавкою на товари, придбані членами,
      асоційованими членами споживчого товариства
     в магазинах, та витратами обігу, що припадають
           на реалізовані їм товари
          за ____________ 200_ року
 
 
                                 (грн.)
------------------------------------------------------------------------
¦ Назва ¦ Роздрібний ¦ Реалізо- ¦ Витрати ¦  Сума  ¦  У тому  ¦
¦ місяців ¦товарооборот¦  вана  ¦ обігу, ¦ різниці, ¦  числі на ¦
¦     ¦  від   ¦ торго- ¦  що  ¦яка спрямо-¦  1 грн.  ¦
¦     ¦ придбання ¦ вельна ¦припадають¦ вується на¦ роздрібного ¦
¦     ¦ товарів  ¦надбавка, ¦  на  ¦ повернення¦товарообороту¦
¦     ¦ членами  ¦  що  ¦ продані ¦  членам ¦від придбання¦
¦     ¦ споживчого ¦ припадає ¦ товари ¦ споживчого¦  товарів  ¦
¦     ¦ товариства ¦  на  ¦ членам ¦ товариства¦  членами  ¦
¦     ¦(книга форми¦ продані ¦споживчого¦ авансових ¦ споживчого ¦
¦     ¦ N К-39а та ¦ товари ¦товариства¦ платежів, ¦ товариства ¦
¦     ¦ відомість ¦ членам ¦(додаток 5¦ сплачених ¦  (гр. 4 : ¦
¦     ¦ особистих ¦ спожив- ¦ гр. 7) ¦ ними при ¦  гр. 1)  ¦
¦     ¦ рахунків ¦  чого  ¦     ¦ придбанні ¦       ¦
¦     ¦ пайовиків) ¦ това-  ¦     ¦ товарів ¦       ¦
¦     ¦      ¦ риства ¦     ¦  (гр. 2 ¦       ¦
¦     ¦      ¦(додаток 5¦     ¦  гр. 3) ¦       ¦
¦     ¦      ¦ гр. 5) ¦     ¦      ¦       ¦
¦---------+------------+----------+----------+-----------+-------------¦
¦  А  ¦   1   ¦   2  ¦   3  ¦   4   ¦    5   ¦
¦---------+------------+----------+----------+-----------+-------------¦
¦січень...¦      ¦     ¦     ¦      ¦       ¦
¦---------+------------+----------+----------+-----------+-------------¦
¦за    ¦      ¦     ¦     ¦      ¦       ¦
¦квартал ¦      ¦     ¦     ¦      ¦       ¦
¦---------+------------+----------+----------+-----------+-------------¦
¦за рік  ¦      ¦     ¦     ¦      ¦       ¦
¦---------+------------+----------+----------+-----------+-------------¦
¦     ¦      ¦     ¦     ¦      ¦       ¦
------------------------------------------------------------------------
 
 Головний бухгалтер      ____________  ____________________
                (підпис)   (прізвище, ініціали)
 
 "___" ____________ 200_ року
 
 
                   Додаток 7
                   до Положення про порядок
                   участі членів, асоційованих
                   членів споживчого товариства
                   (з числа фізичних осіб)
                   у його господарській
                   діяльності (придбання
                   товарів в об'єктах
                   роздрібної торгівлі
                   споживчої кооперації
                   України)
 
 
               УКРАЇНА
    Центральна спілка споживчих товариств (Укоопспілка)
 
 
              ПОСТАНОВА
       загальних зборів (зборів уповноважених)
    членів _____________________ споживчого товариства
           (назва)
 
 
 Місто (село) __________________    "___" ____________ 200_ р.
 Район _________________________
 АР Крим, область ______________
 
 
        Про повернення членам, асоційованим
     членам споживчого товариства авансових платежів,
         сплачених при придбанні товарів
 
 
   Заслухавши доповідь голови правління споживчого товариства
____________________________, загальні збори (збори уповноважених)
  (прізвище, ініціали)
 
пайовиків відзначають.
   Загальні обсяги товарообороту в 200_ році __________ гривень.
                        (літерами)
 
   Продано товарів  членам,  асоційованим  членам споживчого
товариства на ___________ гривень, або ___ % до загального обсягу
       (літерами)
 
товарообороту.
   Реалізована торговельна надбавка _____________ гривень, або
                    (літерами)
 
___ % до загального обсягу товарообороту, в т.ч. реалізована
торговельна надбавка на продані товари членам, асоційованим членам
споживчого товариства ____ %, в сумі ___________ гривень.
                   (літерами)
 
   Витрати обігу ____________ гривень, або ___ % до загального
          (літерами)
 
обсягу товарообороту, в т.ч. витрати обігу на продані товари
членам, асоційованим членам споживчого товариства ___ %, в сумі
____________ гривень.
 (літерами)
 
   Різниця між реалізованою торговельною надбавкою на товари,
придбані членами, асоційованими членами споживчого товариства, та
витратами обігу, що припадають на реалізовані їм товари, в сумі
____________ гривень.
 (літерами)
 
   Загальні збори (збори уповноважених) ПОСТАНОВЛЯЮТЬ:
 
   1. Правлінню  споживчого  товариства  (голова  правління
____________________) авансові платежі, сплачені авансові платежі,
(прізвище, ініціали)
 
сплачені при придбанні товарів членами, асоційованими членами
споживчого товариства, в сумі ______ грн.;
   повернути грішми ___________ грн.;
           (літерами)
 
   зарахувати на  додаткові  пайові  внески  для формування
фінансових ресурсів споживчого товариства  ____________  грн.
                        (літерами)
 
(додаток).
 
   2. Контроль за виконанням постанови покласти на ревізійну
комісію   споживчого   товариства   (голова    комісії
________________________).
 (прізвище, ініціали)
 
 Голова зборів      ______________  ______________________
               (підпис)    (прізвище, ініціали)
 Секретар зборів     ______________  ______________________
               (підпис)    (прізвище, ініціали)
 
 
               УКРАЇНА
    Центральна спілка споживчих товариств (Укоопспілка)
 
 
 _______________________________
 (назва споживчого товариства,
 підприємства (об'єднання),
 іншого господарюючого суб'єкта)
 
                   Додаток
                   до постанови загальних
                   зборів (зборів
                   уповноважених) членів
                   ____________________________
                   споживчого товариства
                   від __________________ N ___
 
 
 Місто (село) __________________
 Район _________________________
 АР Крим, область ______________
 
 
              ВIДОМIСТЬ
      на авансові платежі, сплачені при придбанні
       товарів членами, асоційованими членами
       споживчого товариства, які підлягають
       поверненню членам, асоційованим членам
      _____________________ споживчого товариства,
              за 200_ рік
 
 
------------------------------------------------------------------
¦Поряд-¦ Прізвище, ¦ Номер ¦ Сума ¦ Сума авансових платежів,  ¦
¦ковий ¦  ім'я,  ¦членсь-¦покупок¦ сплачених при придбанні  ¦
¦номер ¦по батькові¦ кого ¦товарів¦  товарів із розрахунку   ¦
¦   ¦      ¦ квитка¦    ¦-----------------------------¦
¦   ¦      ¦    ¦    ¦всього¦в тому числі підлягає:¦
¦   ¦      ¦    ¦    ¦   ¦----------------------¦
¦   ¦      ¦    ¦    ¦   ¦повер- ¦ зарахуванню ¦
¦   ¦      ¦    ¦    ¦   ¦ненню ¦ на додаткові ¦
¦   ¦      ¦    ¦    ¦   ¦грішми ¦пайові внески ¦
¦------+-----------+-------+-------+------+-------+--------------¦
¦  А ¦   Б  ¦  В  ¦  1  ¦ 2  ¦  3  ¦    4   ¦
¦------+-----------+-------+-------+------+-------+--------------¦
¦   ¦      ¦    ¦    ¦   ¦    ¦       ¦
¦------+-----------+-------+-------+------+-------+--------------¦
¦   ¦      ¦    ¦    ¦   ¦    ¦       ¦
¦------+-----------+-------+-------+------+-------+--------------¦
¦   ¦      ¦    ¦    ¦   ¦    ¦       ¦
¦------+-----------+-------+-------+------+-------+--------------¦
¦   ¦      ¦    ¦    ¦   ¦    ¦       ¦
¦------+-----------+-------+-------+------+-------+--------------¦
¦   ¦      ¦    ¦    ¦   ¦    ¦       ¦
¦------+-----------+-------+-------+------+-------+--------------¦
¦   ¦      ¦    ¦    ¦   ¦    ¦       ¦
¦------+-----------+-------+-------+------+-------+--------------¦
¦Всього¦   Х  ¦  Х  ¦    ¦   ¦    ¦       ¦
------------------------------------------------------------------
 
   Всього підлягає  поверненню  грішми  авансових  платежів,
сплачених при придбанні товарів, _____________ гривень.
                  (літерами)
 
   Всього підлягає зарахуванню на додаткові пайові внески для
формування фінансових ресурсів споживчого товариства авансових
платежів, сплачених при придбанні товарів, _____________ гривень.
                       (літерами)
 
 Голова правління
 Керівник
 підприємства      _____________   _______________________
              (підпис)     (прізвище, ініціали)
 Головний
 бухгалтер       _____________   _______________________
              (підпис)     (прізвище, ініціали)
 
 
                   Додаток 8
                   до Положення про порядок
                   участі членів, асоційованих
                   членів споживчого товариства
                   (з числа фізичних осіб)
                   у його господарській
                   діяльності (придбання
                   товарів в об'єктах
                   роздрібної торгівлі
                   споживчої кооперації
                   України)
 
 
               УКРАЇНА
    Центральна спілка споживчих товариств (Укоопспілка)
 
 
 _______________________________
 (назва споживчого товариства,
 підприємства (об'єднання),
 іншого господарюючого суб'єкта)
 
 Місто (село)___________________
 Район _________________________
 АР Крим, область_______________
 
 
                           Форма N К-39б
 
 
              КНИГА ОБЛIКУ
     повернення членам, асоційованим членам авансових
      платежів, сплачених при придбанні товарів
           за ____________ 200_ рік
 
 
          Форма відомості до додатка 8
     Зразок особистого рахунка, який відкривається
   кожному пайовику на одній сторінці Книги форми N К-39б
 
 ____________________________    _____________________________
  (прізвище, ініціали члена      (номер членського квитка)
     товариства)
 
----------------------------------------------------------------------------
¦         Повернено авансові платежі (грн., коп.)         ¦
¦--------------------------------------------------------------------------¦
¦ Дата ¦ Сальдо¦Нарахо-¦Повер-¦ Зараховано на ¦  Всього ¦ Сальдо на  ¦
¦(число,¦  на ¦ вано ¦ нено ¦додаткові пайові¦повернено і¦ кінець року ¦
¦місяць)¦початок¦    ¦грішми¦  внески для  ¦ зараховано¦  (гр. 1 +  ¦
¦    ¦ року ¦    ¦   ¦  формування  ¦(гр. 3 + 4)¦гр. 2 - гр. 5)¦
¦    ¦    ¦    ¦   ¦  фінансових  ¦      ¦       ¦
¦    ¦    ¦    ¦   ¦  ресурсів  ¦      ¦       ¦
¦-------+-------+-------+------+----------------+-----------+--------------¦
¦  А  ¦  1  ¦  2 ¦  3 ¦    4    ¦   5   ¦    6   ¦
¦-------+-------+-------+------+----------------+-----------+--------------¦
¦    ¦    ¦    ¦   ¦        ¦      ¦       ¦
¦-------+-------+-------+------+----------------+-----------+--------------¦
¦    ¦    ¦    ¦   ¦        ¦      ¦       ¦
----------------------------------------------------------------------------
 
 Бухгалтер         __________    _____________________
              (підпис)     (прізвище, ініціали)
 
 
                   Додаток 9
                   до Положення про порядок
                   участі членів, асоційованих
                   членів споживчого товариства
                   (з числа фізичних осіб)
                   у його господарській
                   діяльності (придбання
                   товарів в об'єктах
                   роздрібної торгівлі
                   споживчої кооперації
                   України)
 
 
               УКРАЇНА
    Центральна спілка споживчих товариств (Укоопспілка)
 
 
 _______________________________
 (назва споживчого товариства,
 підприємства (об'єднання),
 іншого господарюючого суб'єкта)
 
 Місто (село) __________________
 Район _________________________
 АР Крим, область ______________
 
 
            ОБОРОТНА ВIДОМIСТЬ
       повернення авансових платежів членам,
      асоційованим членам споживчого товариства
              за 200_ рік
 
 
----------------------------------------------------------------------------
¦Поряд-¦Прізвище, ¦ Номер ¦  Повернено авансові платежі (грн., коп.)   ¦
¦ковий ¦ ініціали ¦членсь-¦------------------------------------------------¦
¦номер ¦ члена  ¦ кого ¦ Сальдо¦Нарахо-¦Повер-¦Зарахо-¦ Всього ¦ Сальдо ¦
¦   ¦споживчого¦ квитка¦  на ¦ вано ¦ нено ¦вано на¦ повер- ¦  на  ¦
¦   ¦товариства¦    ¦початок¦    ¦грішми¦ додат-¦ нено і ¦ кінець ¦
¦   ¦     ¦    ¦ року ¦    ¦   ¦ кові ¦зарахо- ¦ року ¦
¦   ¦     ¦    ¦    ¦    ¦   ¦ пайові¦ вано ¦(гр. 1 +¦
¦   ¦     ¦    ¦    ¦    ¦   ¦ внески¦(гр. 3 +¦гр. 2 - ¦
¦   ¦     ¦    ¦    ¦    ¦   ¦ для ¦  4)  ¦ гр. 5) ¦
¦   ¦     ¦    ¦    ¦    ¦   ¦ форму-¦    ¦    ¦
¦   ¦     ¦    ¦    ¦    ¦   ¦ вання ¦    ¦    ¦
¦   ¦     ¦    ¦    ¦    ¦   ¦ фінан-¦    ¦    ¦
¦   ¦     ¦    ¦    ¦    ¦   ¦ сових ¦    ¦    ¦
¦   ¦     ¦    ¦    ¦    ¦   ¦ ресур-¦    ¦    ¦
¦   ¦     ¦    ¦    ¦    ¦   ¦ сів ¦    ¦    ¦
¦------+----------+-------+-------+-------+------+-------+--------+--------¦
¦  А ¦   Б  ¦  В  ¦  1  ¦  2  ¦ 3  ¦  4  ¦  5  ¦  6  ¦
¦------+----------+-------+-------+-------+------+-------+--------+--------¦
¦   ¦     ¦    ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
¦------+----------+-------+-------+-------+------+-------+--------+--------¦
¦   ¦     ¦    ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
----------------------------------------------------------------------------
 
 Голова правління
 Керівник
 підприємства      _____________    _____________________
              (підпис)      (прізвище, ініціали)
 
 Головний бухгалтер   _____________    _____________________
              (підпис)      (прізвище, ініціали)
 
 "___" ____________ 200_ року
 
 
                   Додаток 10
                   до Положення про порядок
                   участі членів, асоційованих
                   членів споживчого товариства
                   (з числа фізичних осіб)
                   у його господарській
                   діяльності (придбання
                   товарів в об'єктах
                   роздрібної торгівлі
                   споживчої кооперації
                   України)
 
 
               УКРАЇНА
    Центральна спілка споживчих товариств (Укоопспілка)
 
 
 _______________________________
 (назва споживчого товариства,
 підприємства (об'єднання),
 іншого господарюючого суб'єкта)
 
 Місто (село) __________________
 Район _________________________
 АР Крим, область ______________
 
 
                   Форма N УКС РПВ-1
               В касу для оплати в термін з ________
               до _______________ 200_ р.
               в сумі ______________________ гривень
                     (літерами)
 
 
 Голова правління
 Керівник
 підприємства        ___________  _______________________
                (підпис)   (прізвище, ініціали)
 
 Головний бухгалтер     ___________  _______________________
                (підпис)   (прізвище, ініціали)
 
 "___" ___________ 200_ року
 
 
 
          ПЛАТIЖНА ВIДОМIСТЬ N _____
       на повернення авансових платежів членам,
      асоційованим членам споживчого товариства,
         сплачених при придбанні товарів
              в 200_ році
 
 
                           (грн., коп.)
------------------------------------------------------------------
¦Поряд-¦ Прізвище, ¦ Номер  ¦ Iдентифіка- ¦ Сума  ¦Підпис про¦
¦ковий ¦  ім'я,  ¦членського¦ ційний номер¦авансових¦ одержання¦
¦номер ¦по батькові¦ квитка ¦       ¦платежів ¦ авансових¦
¦   ¦      ¦     ¦       ¦     ¦ платежів ¦
¦------+-----------+----------+-------------+---------+----------¦
¦  А ¦   Б   ¦   В  ¦   Г    ¦  1  ¦   2  ¦
¦------+-----------+----------+-------------+---------+----------¦
¦   ¦      ¦     ¦       ¦     ¦     ¦
¦------+-----------+----------+-------------+---------+----------¦
¦   ¦      ¦     ¦       ¦     ¦     ¦
¦------+-----------+----------+-------------+---------+----------¦
¦Всього¦   х   ¦   х  ¦   х    ¦  х  ¦   х  ¦
------------------------------------------------------------------
 
 Нараховано грн. ________________________
            (літерами)
 
 Голова правління
 Керівник
 підприємства        ___________   _____________________
                (підпис)    (прізвище, ініціали)
 
 Головний бухгалтер     ___________   _____________________
                (підпис)    (прізвище, ініціали)
 
   За цією відомістю виплачено гривень __________ ______________
                     (цифрами)  (літерами)
 
і депоновано гривень ____________ ______________________________
            (цифрами)      (літерами)
 
 Виплату провів касир         _________   _____________
                    (підпис)    (прізвище)
 
 Касовий ордер N ___ від "___" ____________ 200_ року
 
 Перевірив бухгалтер          _________   _____________
                    (підпис)    (прізвище)
 
 "___" ____________ 200_ року
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка