Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про господарсько-фінансову діяльність у 2007 році та основні напрями економічного і соціального розвитку споживчої кооперації України у 2008 році

    РАДА ЦЕНТРАЛЬНОЇ СПIЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ
            V збори XIX скликання
 
            П О С Т А Н О В А
 
              21.11.2007
 
 
    Про господарсько-фінансову діяльність у 2007 році
   та основні напрями економічного і соціального розвитку
       споживчої кооперації України у 2008 році
 
 
   Збори Ради  відзначають,  що  правління  Укоопспілки,
споживспілок усіх рівнів, споживчих товариств спрямовували свої
зусилля на виконання рішень XIX з'їзду споживчої кооперації
України, збереження позитивних тенденцій  розвитку  споживчої
кооперації, вдосконалення матеріально-технічної бази, зростання
обсягів діяльності та підвищення ефективності господарювання.
 
   З початку року отримано понад 83 млн. грн. прибутку, або у
два рази більше, ніж за відповідний період 2006 року. Майже 94%
суб'єктів господарювання забезпечують беззбиткову діяльність.
 
   Показники системи за 9 місяців 2007 року свідчать  про
подальшу  стабілізацію  роботи  кооперативних  організацій  і
підприємств.  Досягнуто  зростання   обсягів   роздрібного
товарообороту,  оборотів  ресторанного господарства, побутових
послуг, заготівель і виробництва товарів народного споживання.
Покращилася платоспроможність суб'єктів господарювання, постійно
скорочується прострочена дебіторська заборгованість, зросли власні
кошти  в  обороті. Посилюється соціальний захист працівників
системи. Середньомісячна заробітна плата зросла на 29 відсотків,
що в 1,3 разу більше за прожитковий мінімум, встановлений у
державі для працездатних осіб.
 
   Позитивні зміни, що відбуваються у фінансовій сфері споживчої
кооперації,  створюють  сприятливі  умови  для  максимального
використання  кооперативними  організаціями  власних  джерел
формування  інвестиційних ресурсів. З початку цього року на
реконструкцію, модернізацію об'єктів нерухомості та придбання
сучасного обладнання спрямовано майже 220 млн. грн. кооперативних
коштів.
 
   У переважній більшості спожив спілок прискореними темпами
модернізуються  кооперативні  магазини  та створюється мережа
кооперативних маркетів. їх функціонує в системі вже 450. Спільно з
Проектним центром кооперативної спілки Швеції на базі підприємств
Львівської,  Рівненської  і  Тернопільської  облспоживспілок
впроваджується пілотний проект сільського коопмаркету.
 
   Правлінням Укорпспілки проведена значна робота з підвищення
кваліфікації керівників кооперативних організацій. На  курсах
підвищення кваліфікації навчалися та взяли участь у семінарах
майже 2,5 тисячі керівників і фахівців системи. Iз залученням
провідних  науковців інституту економіки і прогнозування НАН
України, Iнституту демографії та соціальних  досліджень  НАН
України,  Полтавського  університету  споживчої кооперації та
Львівської комерційної академії в Укоопспілці проведені семінари
голів правлінь усіх споживспілок, районних споживчих товариств і
керівників підприємств. Проведені також семінари-наради голів
правлінь Кримспоживспілки та облспоживспілок у Чернігівській і
Кіровоградській споживспілках, заступників голів  правлінь  з
галузей  діяльності  в  Хмельницькій  і  Кіровоградській
облспоживспілках та безпосередньо  в  Укоопспілці  керівників
фінансово-економічних,   бухгалтерських,   юридичних   та
контрольно-ревізійних служб Кримспоживспілки, облспоживспілок з
питань фінансово-економічної діяльності.
 
   Кооперативними вищими навчальними закладами проведена належна
робота з організації професійної орієнтації молоді, у цьому році
зараховано  понад  20  тисяч  студентів  для  здобуття усіх
освітньо-кваліфікаційних рівнів, що на  5  відсотків  більше
порівняно з минулим роком.
 
   Поряд з цим кооперативні організації і підприємства системи
не повністю використовують наявні можливості для нарощування
обсягів діяльності, ефективності господарювання.
 
   У ряді кооперативних організацій допускаються збитки від
реалізації товарів, робіт, послуг. Основна діяльність галузей
торгівлі   і   виробництва   Кримспоживспілки,  Черкаської
облспоживспілки збиткова. Від'ємний фінансовий результат основної
діяльності  заготівель  і  промисловості  у  Чернігівській
облспоживспілці - 470 тис. грн.
 
   Не відбулося суттєвих зрушень у  відновленні  дієздатної
оптової  ланки  у  переважній частині споживспілок, повільно
створюються кооперативні маркети в Iвано-Франківській, Луганській,
Одеській і Сумській споживспілках.
 
   Окремі керівники  кооперативних організацій не приділяють
належної уваги осучасненню об'єктів торгівлі та залученню до
господарського обороту закритої мережі.
 
   Низька частка  непродовольчих  товарів  у  товарообороті
Кіровоградської, Миколаївської, Чернігівської облспоживспілок -
менше 10 відсотків. Потребує покращення організація торгівлі
будівельними матеріалами, засобами для миття, чищення і догляду,
складно-технічними товарами, друкованими виданнями та ювелірними
виробами.
 
   У Волинській, Луганській, Полтавській споживспілках технічно
переоснащено менше 20% діючої мережі ресторанного господарства.
Залишаються законсервованими ще 360 закладів харчування. Найбільша
їх  кількість у Волинській, Львівській, Одеській, Черкаській
споживспілках.  Недостатньо  використовуються  потужності  для
нарощування обсягів продукції власного виробництва у Полтавській,
Сумській, Чернігівській споживспілках.
 
   Скоротили мережу з надання послуг Волинська, Миколаївська,
Закарпатська споживспілки, а обсяги їх надання - Тернопільська і
Харківська.
 
   Ефективність господарсько-фінансової   роботи    ринків
недостатня. Витрати окремих ринків зростають вищими темпами, ніж
доходи. Значна частина ринків працює 1-3 дні на Тиждень, їх
матеріально-технічна  база  застаріла,  не  оновлюється,  не
осучаснюється.
 
   Незначні обсяги спрямування коштів на виконання  Програм
розвитку  та технічного переоснащення виробничих підприємств,
недосконалість бізнес-проектів модернізації стримує  створення
конкурентоспроможних підприємств.
 
   Значно скоротили обсяги виробництва промислової продукції
підприємства Волинської, Дніпропетровської, Львівської, Одеської,
Хмельницької, Черкаської облспоживспілок.
 
   Збиткова робота виробничих підприємств обумовлена недостатнім
контролем за відповідністю витрат на виробництво продукції та її
вартістю. Виробничі підприємства не приступили до впровадження
систем управління якістю та безпечністю продукції.
 
   Недостатньо уваги  на  місцях  приділяється  розвитку
матеріально-технічної  бази  заготівель.  Програмами  розвитку
заготівельної діяльності на 2006-2007 роки передбачалося вкласти
на оновлення та модернізацію її об'єктів 14 млн. грн., фактично
освоєно лише сімдесят відсотків коштів від запланованих.
 
   Не зупинено скорочення кількості заготівельних підприємств,
худобозабійних пунктів, заготівельників. У звітному році зменшено
закупівлі яєць, меду, олії, плодоовочів, хлібопродуктів, цукру.
 
   Незважаючи на  скорочення   простроченої   дебіторської
заборгованості в цілому по системі, значною залишається вона у
Рівненській,  Кіровоградській,  Житомирській  і  Хмельницькій
облспоживспілках.  При  встановленому  мораторії  на  відпуск
товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт та надання послуг
позасистемним підприємствам без попередньої оплати їх вартості, не
виконується  він  у  Рівненській,  Одеській,  Чернівецькій
споживспілках,  внаслідок чого значні кошти відволікаються з
обороту.
 
   Негайного завершення  потребує  оформлення  на  споживчі
товариства і споживспілки права власності на об'єкти нерухомості
та правовстановлюючих  документів  на  землекористування.  Не
оформлені свідоцтва про право власності в цілому по системі майже
на чверть об'єктів нерухомості,  третина  об'єктів  не  має
правовстановлюючих документів на землекористування.
 
   У системі продовжується скорочення чисельності працівників,
особливо у Миколаївській, Львівській, Чернівецькій, Хмельницькій
облспоживспілках. У більшості облспоживспілок темпи зростання
продуктивності праці значно відстають від  темпів  зростання
заробітної плати.
 
   Збори Ради Укоопспілки П О С Т А Н О В Л Я Ю Т Ь:
 
   Для закріплення позитивних тенденцій, забезпечення сталого
розвитку споживчої кооперації України, досягнення високих темпів
економічного зростання та посилення соціальної захищеності членів
споживчих товариств, працівників системи, правлінням споживчих
товариств, споживспілок усіх рівнів зосередити у 2008 році зусилля
на виконанні таких основних завдань:
 
    У торгівлі, громадському харчуванні і сфері послуг
 
   Продовжити діяльність з формування сучасної, якісно нової
системи торговельного обслуговування ринкового типу і суттєвого
підвищення  соціально-економічної  ефективності  функціонування
кооперативної  торгівлі  з широким застосуванням менеджменту,
маркетингу, а також елементів логістики.
 
   Підвищувати роль кооперативної оптової ланки та інтеграції з
роздрібною  мережею  у  формуванні  товарних  ресурсів  і
централізованого товаропостачання, насамперед високооборотними і
рентабельними продовольчими і непродовольчими групами товарів.
Забезпечити виконання схваленого правлінням Укоопспілки регламенту
з постачання кооперативним організаціям системи тютюнових виробів
підприємством споживчої кооперації "Укооппромторг" у м. Броварах.
 
   Прискорити темпи приведення мережі магазинів і  закладів
ресторанного  господарства  до конкурентоспроможного стану із
запровадженням в них самообслуговування  та  інших  сучасних
прогресивних форм обслуговування, а також електронних касових
апаратів для розрахунків зі споживачами.
 
   Підвищувати рівень захищеності інтересів і прав споживчої
кооперації удосконаленням професійної підготовки всіх працівників
галузі, вивчати законодавство та нормативні акти України, що
регулюють торговельну діяльність.
 
   Створювати мережу коопмаркетів з великим асортиментом товарів
і максимальними зручностями для покупців, комп'ютеризацією всіх
товарно-облікових  процесів.  Забезпечити  ефективність їхньої
роботи, у тому числі приведенням у відповідність  кількості
працюючих до обсягів товарообороту, запровадженням широкої системи
бонусів від виробників і постачальників, наданням маркетингових
послуг, розміщенням в магазині фірмового обладнання, реклами тощо.
 
   Вжити дієвих заходів з вирішення проблеми закритої мережі
магазинів і закладів  ресторанного  господарства,  щонайперше
залученням їх до власної господарської діяльності, передачею в
оперативну оренду. Не допускати закриття працюючих об'єктів.
 
   Максимально задіяти потужності та наявне технічне обладнання
ресторанного  господарства для збільшення випуску кулінарних,
кондитерських виробів та напівфабрикатів, постійно оновлювати
асортимент відповідно до запитів споживачів, підвищувати якість
продукції. Посилити контроль за  дотриманням  санітарного  і
протиепідемічного стану на підприємствах.
 
   Продовжити роботу з подальшого розвитку сфери побутових та
інших  платних  послуг,  нарощувати  обсяги  їх  реалізації
підприємствам, установам і організаціям різних форм власності.
Підвищувати конкурентоспроможність об'єктів побуту, створювати
умови для рентабельної роботи.
 
   Для ідентифікації установ, підприємств, організацій системи
та популяризації кооперативної ідеї загалом застосовувати фірмовий
знак Укоопспілки і бренд-бук на вивісках, фасадах, в куточках
споживача, спецодязі, ярликах, друкованих виданнях, цінниках,
бланках офіційних документів, транспортних засобах тощо, а також
як елемент товарного знаку на товарах кооперативного виробництва.
 
   Посилити контроль  за  капіталовкладеннями  на  ринках.
Використання   коштів   на   ремонти   і   модернізацію
матеріально-технічної бази,  нове  будівництво  та  придбання
обладнання  і  устаткування здійснювати у межах встановлених
власниками ринків на 2008 рік лімітів відповідно до затвердженої
Програми розвитку матеріально-технічної бази ринків.
 
   Протягом першого півріччя 2008 року завершити приведення
статутів ринків у відповідність з законодавством України та
нормативними актами Укоопспілки.
 
   Вжити заходів для підвищення ефективності роботи невеликих
ринків, що працюють 1-3 дні на тиждень, у тому числі завдяки
збільшенню кількості їх робочих днів до 4-5 на тиждень.
 
         У виробничо-заготівельній сфері
 
   Активізувати роботу з модернізації підприємств, скерувавши
достатні обсяги  фінансування  на  впровадження  інноваційних
технологій та сучасного обладнання відповідно до Програм розвитку
та технічного переоснащення на основі бізнес-проектів, розроблених
з урахуванням всіх складових розвитку.
 
   Для підвищення конкурентоспроможності промислової продукції
впроваджувати в споживспілках, на підприємствах маркетингові та
логістичні методи управління, активізувати рекламну діяльність,
співпрацю з бюджетними споживачами, відновлювати та розширювати
фірмову торговельну мережу, продовжити розроблення та впровадження
міжнародних систем управління безпечністю та якістю харчової
продукції для нарощування обсягів виробництва.
 
   На основі оперативного аналізу на промислових підприємствах
запровадити ринкові методи формування цін на готову продукцію,
забезпечивши  систематичне  коригування  вартості  продукції
відповідно до змін витрат на її виробництво.
 
   Остаточно визначитися з необхідною кількістю та розташуванням
заготівельних  підприємств  для  закупівель  і  реалізації
сільгосппродуктів і сировини на внутрішньому і зовнішньому ринках.
Споживспілкам  продовжити  виконання  Програм розвитку галузі
заготівель з внесенням в них відповідних коректив залежно від
маркетингових досліджень та кон'юнктури ринку.
 
   На виконання  Закону України "Про безпечність та якість
харчових продуктів"  ( 771/97-ВР )    провести  модернізацію
худобозабійних пунктів, визначених для подальшої роботи.
 
   Використовувати можливість  відкриття  кредитних  ліній у
комерційних банках з відшкодуванням облікової ставки Національного
банку  для  модернізації  підприємств та нарощування обсягів
заготівель сільськогосподарської продукції.
 
      У фінансово-економічній і кадровій роботі
 
   На основі  чіткої,  злагодженої  системи  планування  і
прогнозування глибоко аналізувати підсумки господарсько-фінансової
діяльності кожного суб'єкта господарювання та галузей загалом. У
процесі аналізу фінансових результатів виявляти резерви зростання
доходу й рентабельності, вживати заходи для мінімізації витрат
обігу  і  виробництва, підвищення прибутковості господарюючих
суб'єктів системи. Нарощувати оборотні кошти за рахунок прибутку,
пайових  внесків  членів  споживчих  товариств,  прискорення
оборотності товарів. Активно залучати банківські кредити для
формування оборотних засобів та на реконструкцію і технічне
переоснащення підприємств торговельної, виробничої, заготівельної
галузей, ресторанного господарства.
 
   Визнати пріоритетним  завданням  споживчої  кооперації на
перспективу активізацію інвестиційної діяльності та зокрема значне
нарощування  обсягів  інвестицій в матеріально-технічну базу.
Фінансові  ресурси  для  інвестиційно-інноваційної  діяльності
формувати щонайперше за рахунок амортизаційних відрахувань, коштів
від продажу основних засобів та прибутку від здачі кооперативних
об'єктів в оренду.
 
   Впроваджувати у   торговельних,   виробничо-технологічних
процесах енерго- і ресурсозберігаючі технології, устаткування та
обладнання.
 
   Вжити правових  заходів  для  стягнення  простроченої
дебіторської заборгованості (направити претензії, заявити позови
до суду) та встановити контроль за їх виконанням.
 
   У 2008  році остаточно вирішити питання щодо оформлення
свідоцтв про право власності на об'єкти нерухомого майна та
правовстановлюючих документів на землекористування.
 
   Вжити невідкладних заходів для зменшення відпливу персоналу з
організацій і підприємств системи споживчої кооперації України.
 
   Забезпечити збереження наявних і створення нових робочих
місць завдяки відкриттю відповідних сучасним вимогам об'єктів
роздрібної та оптової  торгівлі,  ресторанного  господарства,
перепрофілюванню підприємств заготівельної і виробничої галузі,
розширенню видів надання послуг тощо.
 
   Забезпечувати працевлаштування  молодих  спеціалістів  -
випускників вищих навчальних закладів за фахом, створювати їм
належні соціально-побутові умови, дотримуватися виконання умов
договорів про підготовку фахівців, посилити увагу за виконанням
заходів з реалізації Концепції молодіжної політики в системі
( v0007626-07 ).
 
   Приділяти належну  увагу  посиленню  соціального  захисту
працівників, вишукувати нові джерела зростання розмірів оплати
праці та забезпечувати випереджаючі темпи зростання продуктивності
праці над темпами зростання заробітної плати.
 
   Підвищувати рівень підготовки фахівців у кооперативних вищих
навчальних закладах, удосконалювати систему безперервної освіти,
забезпечувати реалізацію положень Болонського процесу, розпочати
експеримент зі створення відокремлених структурних підрозділів
Львівської комерційної академії Укоопспілки  та  Полтавського
університету споживчої кооперації України.
 
   В усіх   ланках   системи   укомплектувати   посади
спеціалістів-організаторів з   кооперативної   роботи,   які
працюватимуть   над   удосконаленням   форм,   методів
організаційно-кооперативної роботи, зміцненням зв'язків органів
кооперативного  управління  і  контролю  з членами споживчих
товариств, підвищенням  їхньої  зацікавленості  у  поліпшенні
діяльності господарюючих суб'єктів системи.
 
 Голова зборів Ради               П.Г.Петрушевський
 
 Секретар зборів Ради                Т.I.Ковтунова
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка