Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про утворення Державної установи "Національний комплекс здоров'я "Європейське містечко здоров'я"

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
         від 21 листопада 2007 р. N 1359
                Київ
 
         Про утворення Державної установи
         "Національний комплекс здоров'я
         "Європейське містечко здоров'я"
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Утворити Державну установу "Національний комплекс здоров'я
"Європейське містечко здоров'я", функції з управління якою виконує
Кабінет Міністрів України (далі - Установа).
 
   2. Затвердити такі, що додаються, Статут Державної установи
"Національний комплекс здоров'я "Європейське містечко здоров'я" і
Положення про наглядову раду та її склад.
 
   3. Київській  міській  державній адміністрації сприяти у
відведенні Установі земельної ділянки площею, необхідною для
спорудження відповідних об'єктів, та у видачі їй державного акта
на право постійного користування земельною ділянкою.
 
   4. Взяти до відома,  що  функції  замовника  проектних,
будівельних та інших робіт із спорудження об'єктів Установи
відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і
послуг за державні кошти" ( 1490-14 ) виконує Установа.
 
   5. Міністерству  фінансів  разом з Міністерством охорони
здоров'я здійснити в установленому порядку передачу затверджених
на 2007 рік бюджетних призначень на проектування будівництва
Національного комплексу здоров'я "Європейське містечко здоров'я"
відповідному  головному  розпорядникові  бюджетних  коштів  і
передбачати під час складання проекту Державного бюджету України
на 2008 та наступні роки видатки для функціонування утвореної цією
постановою Установи.
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Iнд. 28
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 21 листопада 2007 р. N 1359
 
               СТАТУТ
    Державної установи "Національний комплекс здоров'я
         "Європейське містечко здоров'я"
 
 
            Загальні положення
 
   1. Державна  установа  "Національний  комплекс  здоров'я
"Європейське містечко здоров'я" (далі -  Установа)  утворена
Кабінетом Міністрів України як державна неприбуткова установа.
 
   Засновником Установи є держава в особі Кабінету Міністрів
України.
 
   2. Найменування Установи:
 
   українською мовою:
 
   повне - Державна установа "Національний комплекс здоров'я
"Європейське містечко здоров'я";
 
   скорочене - Європейське містечко здоров'я;
 
   англійською мовою:
 
   повне - State Institution Complex of health "European city of
health";
 
   скорочене - SI "ЕСН".
 
        Мета, основні завдання та предмет
            діяльності Установи
 
   3. Метою діяльності Установи є забезпечення функціонування
науково-практичного медичного  комплексу  шляхом  впровадження
передових технологій та методик з використанням найсучаснішого
обладнання, залучення провідних вітчизняних та іноземних фахівців
у сфері діагностики та лікування різних видів захворювань.
 
   4. Предметом діяльності Установи є провадження будь-якої не
забороненої законом діяльності в Україні та за кордоном, що
відповідає меті створення Установи.
 
   5. Основними завданнями Установи є:
 
   1) надання:
 
   медичної, хірургічної та технічної допомоги, у тому числі
діагностичних послуг, послуг з нагляду за хворими, проведення
хірургічних операцій, різних видів аналізу, послуг невідкладної
медичної допомоги, створення умов для перебування у закладах
охорони здоров'я;
 
   швидкої та невідкладної медичної допомоги;
 
   коротко- та  довготермінових  послуг  лікарнями  широкого
профілю, спеціалізованими лікарнями, психіатричними лікарнями,
центрами  реабілітації,  закладами  охорони  здоров'я  для
душевнохворих, лепрозоріями та іншими стаціонарними установами;
 
   послуг санаторіями, профілакторіями;
 
   акушерської допомоги та послуг з допологового обслуговування
жінок;
 
   послуг з виготовлення штучних зубів, штучних щелеп та зубних
протезів;
 
   стоматологічної допомоги (стоматологічні послуги загального
та спеціального характеру, послуги ортодонта);
 
   послуг іншими закладами охорони здоров'я;
 
   консультаційних послуг;
 
   2) проведення наукових досліджень у сфері охорони здоров'я та
провадження інших видів діяльності у зазначеній сфері;
 
   3) провадження медичної практики, виробництво ліків та інших
медичних препаратів, а також медичного обладнання;
 
   4) перевезення хворих машинами швидкої допомоги та засобами
санітарної авіації;
 
   5) провадження інших видів  діяльності,  не  заборонених
законодавством.
 
   6. Установа провадить окремі види господарської діяльності,
які згідно із законодавством підлягають ліцензуванню після видачі
в установленому порядку ліцензій.
 
          Юридичний статус Установи
 
   7. Установа є юридичною особою з дня її державної реєстрації.
 
   8. Установа  у  своїй  діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України та
постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до
Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України, актами Кабінету
Міністрів України, а також цим Статутом.
 
   9. Установа має самостійний баланс, рахунки в установах
Державного казначейства, печатку із своїм найменуванням, штампи,
бланки, інші реквізити, веде бухгалтерський облік та складає
фінансову звітність відповідно до законодавства.
 
   10. Забезпечення Установи технічними засобами, інвентарем та
обіговими коштами, що необхідні для організації її діяльності, та
фінансування здійснюється за рахунок коштів державного бюджету
згідно з кошторисом, що затверджується наглядовою радою.
 
   11. Установа   несе   відповідно   до   законодавства
відповідальність за результати своєї господарської діяльності та
виконання зобов'язань усім належним їй майном.
 
   12. Установа не відповідає за зобов'язаннями засновника, який
не відповідає за зобов'язаннями Установи.
 
   13. Установа має право:
 
   набувати майнові та особисті немайнові права;
 
   вчиняти правочини;
 
   укладати з іншими суб'єктами господарювання і громадянами
договори;
 
   бути позивачем та відповідачем у судах України та інших
держав;
 
   утворювати на території України за погодженням з наглядовою
радою відокремлені підрозділи (філії та представництва), які діють
на підставі положень, затверджених Установою.
 
   14. Установа встановлює відповідно до законодавства та цього
Статуту технічно обґрунтовані норми праці.
 
   15. Установа має право самостійно встановлювати для своїх
працівників додаткові відпустки, скорочену тривалість робочого
часу та пільги згідно із законодавством.
 
       Майно та фінансове забезпечення Установи
 
   16. Майно Установи становлять основні фонди, оборотні засоби,
інші цінності, вартість яких відображається у бухгалтерському
балансі Установи.
 
   17. Майно Установи є державною власністю і закріплюється за
нею на праві оперативного управління. Установа у визначеному цим
Статутом порядку володіє, користується та розпоряджається належним
їй майном відповідно до мети своєї господарської діяльності на
свій розсуд у порядку, що не суперечить законодавству.
 
   18. Джерелами формування майна Установи є:
 
   кошти (капітальні вкладення, дотації тощо), що надійшли з
державного бюджету;
 
   безоплатні та благодійні внески, пожертвування підприємств,
організацій і громадян;
 
   майно, придбане в інших суб'єктів господарювання;
 
   інші джерела.
 
   19. Відчуження майна, закріпленого за Установою, здійснюється
за  погодженням  із  засновником  у  порядку,  встановленому
законодавством.
 
   20. Установа  володіє,  користується  землею  та  іншими
природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності згідно із
законодавством.
 
            Органи управління
 
   21. Органами  управління  Установою  є наглядова рада і
директор.
 
   22. Вищим органом управління Установою є наглядова рада, яка
здійснює нагляд за діяльністю та фінансовою стабільністю Установи.
 
   Наглядова рада діє на підставі цього Статуту та Положення,
яке затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
   23. Наглядова рада утворюється Кабінетом Міністрів України у
складі голови ради, його заступника та 18 членів.
 
   24. Виконавчим органом Установи, який здійснює управління її
діяльністю, є директор.
 
   25. Директор призначається на посаду та звільняється з посади
Кабінетом Міністрів України.
 
   26. Директор:
 
   1) самостійно  та  одноособово  здійснює  у межах своїх
повноважень керівництво і управління господарською діяльністю
відповідно  до мети та предмета діяльності Установи і несе
відповідальність за її ефективність;
 
   2) видає обов'язкові до виконання структурними підрозділами і
працівниками   Установи   розпорядчі   документи  (накази,
розпорядження);
 
   3) приймає рішення про притягнення до дисциплінарної та
матеріальної відповідальності працівників Установи;
 
   4) діє від імені та в інтересах Установи у відносинах з
іншими особами, має право підписувати від імені Установи договори,
у тому числі за погодженням з наглядовою радою ті, що укладені на
суму, яка перевищує граничну;
 
   5) розпоряджається відповідно до законодавства та  цього
Статуту майном Установи;
 
   6) призначає на посаду та звільняє з посади працівників
Установи, керівників філій і представництв; на підставі рішення
наглядової ради укладає з працівниками її секретаріату, які
працюють на постійних засадах, трудові договори (контракти);
 
   7) ініціює скликання позачергових засідань наглядової ради;
 
   8) подає наглядовій раді проекти документів, які підлягають
затвердженню;
 
   9) забезпечує виконання рішень наглядової ради;
 
   10) приймає за погодженням з наглядовою радою рішення про
утворення, реорганізацію та ліквідацію філій і представництв
Установи, затверджує положення про них;
 
   11) затверджує  організаційну структуру і штатний розпис
Установи;
 
   12) установлює умови і розмір оплати праці і матеріального
стимулювання працівників Установи;
 
   13) звітує перед наглядовою радою про результати діяльності
Установи;
 
   14) виконує інші функції відповідно до законодавства та цього
Статуту.
 
        Ведення обліку та звітність Установи
 
   27. Установа веде оперативний, бухгалтерський та інший облік
результатів  своєї  господарської  діяльності  відповідно  до
законодавства.
 
   28. Фінансові результати господарської діяльності Установи
визначаються на підставі річного бухгалтерського балансу.
 
   29. Установа забезпечує подання органам державної статистики
статистичної  звітності в обсягах та строки, що передбачені
законодавством.
 
         Припинення діяльності Установи
 
   30. Діяльність Установи припиняється шляхом її реорганізації
(злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.
 
   31. Реорганізація Установи проводиться за рішенням Кабінету
Міністрів України.
 
   У разі реорганізації Установи її майнові права та обов'язки
відповідно до законодавства переходять до правонаступника.
 
   32. Установа ліквідується у разі:
 
   прийняття Кабінетом Міністрів України відповідного рішення;
 
   визнання її в установленому порядку банкрутом;
 
   скасування її державної реєстрації згідно із законодавством.
 
   33. Ліквідація Установи проводиться призначеною Кабінетом
Міністрів України комісією, а у разі припинення  діяльності
Установи за рішенням суду - комісією, утвореною відповідно до
рішення суду.
 
   34. Ліквідаційна комісія розміщує у газеті "Урядовий кур'єр"
протягом 10 днів після прийняття рішення про ліквідацію Установи
відповідну інформацію із зазначенням порядку і строків подання
кредиторами претензій і повідомляє явних (відомих) кредиторів
письмово.
 
   Водночас ліквідаційна комісія вживає заходів до стягнення
дебіторської заборгованості Установи та виявлення кредиторів,
повідомляючи у письмовій формі кожного з них про ліквідацію
Установи.
 
   35. Ліквідаційна  комісія  оцінює наявне майно Установи,
розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та
подає його Кабінетові Міністрів України або до суду, згідно з
рішенням якого утворено комісію.
 
   Достовірність і повнота ліквідаційного балансу перевіряються
в установленому законодавством порядку.
 
   36. Майно, що залишилося після задоволення вимог кредиторів,
використовується за рішенням Кабінету Міністрів України.
 
   37. Ліквідація Установи вважається завершеною, а Установа
такою, що припинила свою діяльність, з дати внесення відповідного
запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців.
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                від 21 листопада 2007 р. N 1359
 
              ПОЛОЖЕННЯ
       про наглядову раду Державної установи
         "Національний комплекс здоров'я
         "Європейське містечко здоров'я"
 
 
   1. Це Положення визначає правовий статус,  повноваження,
порядок формування, права і обов'язки членів наглядової ради
Державної установи "Національний комплекс здоров'я "Європейське
містечко здоров'я" (далі - Установа) та порядок організації її
роботи.
 
   2. Наглядова рада є вищим органом управління Установою, який
здійснює нагляд за її діяльністю та фінансовою стабільністю.
 
   3. Компетенція наглядової ради визначається Статутом Установи
та цим Положенням.
 
   4. До компетенції наглядової ради належить:
 
   1) здійснення нагляду за  управлінням  майном  Установи,
дотриманням Установою мети її діяльності та положень Статуту
Установи;
 
   2) затвердження умов діяльності Установи;
 
   3) розгляд і затвердження програм діяльності Установи;
 
   4) заслуховування та затвердження звітів директора Установи
про результати виконання програм діяльності Установи, річних
результатів її діяльності, а в разі потреби  заслуховування
позачергових звітів або пояснень з окремих питань діяльності
Установи;
 
   5) затвердження річних фінансових звітів і бухгалтерського
балансу Установи;
 
   6) розгляд звітів та висновків аудитора, а в разі потреби
призначення позачергових аудиторських перевірок;
 
   7) погодження рішень директора Установи  про  утворення,
реорганізацію та ліквідацію філій і представництв Установи;
 
   8) визначення граничної суми, на яку Установа може укладати
договори без погодження з наглядовою радою;
 
   9) погодження договорів, укладених Установою на суму, що
перевищує визначену наглядовою радою граничну суму;
 
   10) затвердження кошторису Установи;
 
   11) погодження  умов  і  розміру оплати праці директора
Установи;
 
   12) розгляд інших питань діяльності Установи за ініціативою
її директора;
 
   13) погодження  за  поданням директора Установи переліку
конфіденційної інформації та інформації, яка становить комерційну
таємницю;
 
   14) виконання інших функцій відповідно до законодавства та
Статуту Установи.
 
   5. Наглядова рада не має права втручатися в оперативну
господарську діяльність Установи.
 
   6. Персональний  склад  наглядової  ради  затверджується
Кабінетом Міністрів України.
 
   Члени наглядової ради виконують свої обов'язки на громадських
засадах і не можуть перебувати у трудових відносинах з Установою.
 
   7. Повноваження члена наглядової ради припиняються у разі:
 
   складення повноважень згідно із заявою;
 
   виникнення обставин,  які  відповідно  до  законодавства
перешкоджають виконанню покладених на нього обов'язків;
 
   невиконання або неналежного виконання покладених на нього
обов'язків;
 
   неможливості виконувати свої обов'язки внаслідок хвороби або
визнання його судом недієздатним чи безвісно відсутнім;
 
   в інших випадках, передбачених законодавством.
 
   8. Голова наглядової ради:
 
   організовує роботу наглядової ради, здійснює контроль за
виконанням плану роботи, затвердженого наглядовою радою;
 
   розподіляє обов'язки між членами наглядової ради;
 
   скликає засідання наглядової ради та головує на них;
 
   затверджує порядок денний засідань наглядової ради;
 
   звітує щороку  перед  Кабінетом  Міністрів  України  про
результати діяльності наглядової  ради,  загальні  результати
фінансово-господарської діяльності Установи та вжиті заходи для
досягнення мети її діяльності.
 
   9. Члени наглядової ради мають право:
 
   отримувати своєчасно  та  у  повному  обсязі  достовірну
інформацію про діяльність Установи, ознайомлюватися з документами
з питань її діяльності, отримувати їх копії;
 
   вносити пропозиції до порядку денного засідання наглядової
ради;
 
   вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради;
 
   висловлювати у письмовій формі окрему думку в разі незгоди з
рішенням наглядової ради.
 
   10. Члени наглядової ради зобов'язані:
 
   діяти в інтересах держави та Установи;
 
   керуватися у своїй  діяльності  законодавством,  Статутом
Установи та цим Положенням;
 
   особисто брати  участь  у засіданнях наглядової ради та
завчасно повідомляти голову наглядової ради про свою відсутність
на засіданні;
 
   дотримуватися встановлених  правил  обігу  і  збереження
конфіденційної інформації та інформації, яка становить комерційну
таємницю, що стала відома їм у зв'язку з виконанням обов'язків
члена наглядової ради.
 
   11. Формою роботи наглядової ради є засідання, що проводяться
не рідше ніж один раз на квартал.
 
   12. Позачергове засідання наглядової ради може скликатися у
разі потреби головою наглядової ради на письмову вимогу члена ради
або директора Установи.
 
   Позачергове засідання  скликається  не пізніше ніж через
10 днів після надходження відповідної вимоги.
 
   13. Порядок денний засідання наглядової ради затверджує її
голова.
 
   14. Про скликання засідання наглядової ради (як чергового,
так і позачергового) члени наглядової ради повідомляються у
письмовій формі не пізніше ніж за п'ять днів до проведення
засідання.
 
   Члени наглядової ради зобов'язані протягом двох робочих днів
підтвердити свою участь у засіданні.
 
   15. Засідання наглядової ради вважається правоможним, якщо на
ньому присутні не менш як дві третини її членів.
 
   У разі відсутності голови наглядової ради на  засіданні
головує його заступник.
 
   16. Рішення  наглядової  ради  приймається  відкритим
голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на
засіданні.
 
   У разі  рівного  розподілу  голосів вирішальним є голос
головуючого на засіданні.
 
   17. Рішення наглядової ради оформляється протоколом протягом
трьох робочих днів після проведення засідання і підписується усіма
присутніми на засіданні членами ради.
 
   Окремі думки членів наглядової ради, висловлені у письмовій
формі, додаються до рішення ради і є невід'ємною його частиною.
 
   18. Наглядова рада може приймати рішення шляхом письмового
опитування.
 
   У такому разі члени ради, яким надсилається перелік питань,
подають голові наглядової ради у п'ятиденний строк з моменту
надходження переліку обґрунтовані висновки щодо  кожного  із
зазначених питань.
 
   Рішення, прийняті шляхом опитування, оформляються протоколом
з доданням зазначених висновків, який підписує голова наглядової
ради.
 
   Рішення про проведення письмового опитування приймає голова
наглядової ради.
 
   19. Прийняті наглядовою радою рішення з питань, що належать
до  її компетенції, обов'язкові для виконання членами ради,
директором та працівниками Установи.
 
   20. Контроль за виконанням рішень, прийнятих  наглядовою
радою, здійснює голова ради чи за його дорученням секретаріат
ради.
 
   21. Для    організаційного,    інформаційного    та
експертно-аналітичного забезпечення діяльності наглядової ради
утворюється секретаріат.
 
   Кількісний та персональний склад секретаріату  наглядової
ради, а також умови та розмір оплати праці тих працівників
секретаріату, що працюють на постійних засадах, визначається
наглядовою радою.
 
   Директор Установи на підставі рішення наглядової ради укладає
з відповідними  працівниками  секретаріату  трудові  договори
(контракти).
 
   22. Секретаріат наглядової ради забезпечує:
 
   підготовку і проведення засідань ради;
 
   підготовку інформації та документації, що необхідна голові та
членам наглядової ради для виконання покладених на них завдань;
 
   оформлення рішень, що приймаються радою;
 
   здійснення моніторингу за виконанням рішень, прийнятих радою;
 
   зберігання протоколів засідань та інших документів ради.
 
   23. Наглядова рада для вивчення та проведення аналізу деяких
аспектів діяльності Установи має право залучати її фахівців, а
також у разі потреби інших консультантів та експертів.
 
   24. Витрати, пов'язані з діяльністю наглядової ради, а також
утриманням  її  секретаріату,  провадяться за рахунок коштів
Установи.
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                від 21 листопада 2007 р. N 1359
 
               СКЛАД
        наглядової ради Державної установи
         "Національний комплекс здоров'я
         "Європейське містечко здоров'я"
 
 
   АЗАРОВ         - Перший віце-прем'єр-міністр
Микола Янович         України, голова ради
 
   КОРПАН         - професор, доктор медичних наук,
Микола Миколайович       заступник голови ради
 
   КУЗНЕЦОВА        - директор товариства з обмеженою
Тетяна Iларіонівна       відповідальністю "Т-Транс" (за
                згодою), секретар ради
 
   БАХТЕЄВА        - народний депутат України
Тетяна Дмитрівна        (за згодою)
 
   БЕРАДЗЕ         - заступник Міністра Кабінету
Георгій Риносійович      Міністрів України
 
   БIДНИЙ         - заступник Міністра охорони
Валерій Григорович       здоров'я
 
   БОРТНИК         - президент Міжнародної
Володимир Федорович      агропромислової корпорації
                (за згодою)
 
   ВАСЮНИК         - перший заступник Глави
Iван Васильович        Секретаріату Президента України
                (за згодою)
 
   ГОЛУБЧЕНКО       - перший заступник голови
Анатолій Костянтинович     Київської міськдержадміністрації
 
   ЄЛЬЧЕНКО        - народний депутат України першого
Юрій Никифорович        скликання
 
   ЗВЯГIЛЬСЬКИЙ      - народний депутат України
Юхим Леонідович        (за згодою)
 
   КНЯЗЕВИЧ        - заступник керівника Державного
Василь Михайлович       управління справами (за згодою)
 
   КОЗАЧЕНКО        - голова правління
Олексій Олексійович      Iнтелектуального фонду України
                (за згодою)
 
   МАКЕЄНКО        - народний депутат України (за
Володимир Володимирович    згодою)
 
   МАСОЛ          - член наукової ради Національного
Віталій Андрійович       технічного університету
                "Київський політехнічний
                інститут" (за згодою)
 
   МЕДВIДЬ         - заступник головного редактора
Петро Iванович         газети "Урядовий кур'єр" (за
                згодою)
 
   РИБАК          - заступник Міністра фінансів
Сергій Олександрович
 
   РЯБЕЦЬ         - радник Прем'єр-міністра України
Михайло Михайлович
 
   ЧИКАЛ          - генерал-полковник у відставці
Адам Васильович        (за згодою)
 
   ШЕВЧУК         - народний депутат України
Сергій Володимирович      (за згодою
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка