Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Змін до Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті

       ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
            16.11.2007 N 412
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   3 грудня 2007 р.
                   за N 1337/14604
 
 
        Про затвердження Змін до Iнструкції
        про міжбанківський переказ коштів
         в Україні в національній валюті
 
 
   Відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк
України" ( 679-14 ) та з метою приведення порядку відкриття
кореспондентських рахунків філіям банків України у відповідність
до вимог Закону України від 16.11.2006 N 358-V ( 358-16 ) "Про
внесення змін до Закону України "Про  банки  і  банківську
діяльність""   Правління   Національного   банку  України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Затвердити Зміни до Iнструкції про міжбанківський переказ
коштів в Україні в національній валюті, затвердженої постановою
Правління Національного банку  України від 16.08.2006 N 320
( z1035-06 ), зареєстрованої  в Міністерстві юстиції України
06.09.2006 за N 1035/12909, що додаються.
 
   2. Департаменту інформатизації (А.С.Савченко) доопрацювати
програмне забезпечення системи електронних платежів Національного
банку України щодо автоматизованого зупинення власних видаткових
операцій банку (філії) за кореспондентським рахунком, відкритим у
Національному банку України.
 
   3. Департаменту платіжних систем (Н.Г.Лапко) після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї
постанови до відома  Операційного,  територіальних  управлінь
Національного банку України та банків України.
 
   4. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
 
 Голова                        В.С.Стельмах
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Постанова Правління
                   Національного банку України
                   16.11.2007 N 412
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   3 грудня 2007 р.
                   за N 1337/14604
 
 
               ЗМIНИ
         до Iнструкції про міжбанківський
     переказ коштів в Україні в національній валюті
              ( z1035-06 )
 
 
   1. Пункт  1 глави 1 розділу I доповнити з урахуванням
алфавітного порядку терміном такого змісту:
   "код банку  -  умовна  шестизначна  числова  ознака, що
ідентифікує  банк,  філію,  іншу  установу,  розраховується
Національним банком і є обов'язковим реквізитом Електронного
технологічного довідника банків України та інших установ  і
Довідника учасників СЕП".
 
   2. У розділі II:
 
   2.1. У главі 1:
   останній абзац пункту 2 виключити;
   підпункт "в" пункту 3 виключити.
   У зв'язку з цим підпункти "г" - "з" уважати відповідно
підпунктами "в" - "ж";
   у пункті 5 слова "в підпунктах "б", "ґ" - "з"" замінити
словами "в підпунктах "б", "г" - "ж"".
 
   2.2. Главу 3 викласти в такій редакції:
 
      "Глава 3. Електронний технологічний довідник
         банків України та інших установ
 
   1. Департамент   інформатизації   формує   Електронний
технологічний довідник банків України та інших установ на підставі
інформації, що міститься в електронному Державному реєстрі банків
(далі - електронний реєстр).
   Електронний технологічний довідник банків України та інших
установ має обов'язково містити такі реквізити:
   "назва банку (технологічна)" - зазначається  найменування
банку (філії), яке за потреби може скорочуватися [за умови, що в
скороченому найменуванні міститиметься інформація, достатня для
однозначної  ідентифікації  банку  (філії)].  Банк  (філія)
використовує цей реквізит у разі роздрукування міжбанківського
електронного розрахункового документа засобами САБ;
   "адреса електронної пошти в мережі Iнтернет АРМ-СЕП"  і
"адреса   електронної   пошти   в   мережі   Iнтернет
АРМ-НБУ-інформаційного"  -  призначені  для   забезпечення
безперервного функціонування АРМ-СЕП і АРМ-НБУ-інформаційного в
разі виникнення надзвичайних ситуацій.
   Банк повідомляє ці реквізити  одночасно  з  інформацією,
потрібною для включення банку (філії) в електронний реєстр або в
разі внесення змін до нього.
   Реквізити "код  банку",  "ідентифікатор  учасника  СЕП"
розраховуються в автоматизованому режимі  під  час  унесення
інформації в електронний реєстр.
   Iнші реквізити Електронного технологічного довідника банків
України та інших установ і його структуру визначає Департамент
інформатизації,  ураховуючи  потреби  інформаційних  систем
Національного банку і банків, які використовують цей довідник.
 
   2. Департамент інформатизації наприкінці кожного робочого дня
розсилає оновлену версію Електронного технологічного довідника
банків України та інших установ по всій інформаційній мережі
засобами системи ЕП".
 
   2.3. У главі 4:
   пункт 6 викласти в такій редакції:
   "6. Територіальне управління після отримання повідомлення від
банку (філії) зобов'язане надіслати його до ЦРП засобами системи
ЕП:
   у разі включення до Довідника учасників СЕП нового учасника
СЕП (безпосереднього) - не пізніше 13 години в той день, що
передує дню, з якого банк (філія) має бути включений до цього
довідника, і за умови, що він надіслав відкриті ключі АРМ-СЕП на
сертифікацію;
   в інших випадках - за два робочих дні до набрання чинності
змінами";
   в абзаці першому пункту 7 слова "у той день" замінити словами
"наприкінці робочого дня";
   доповнити главу новим пунктом 9 такого змісту:
   "9. Зміна реквізиту "назва банку (технологічна)" Довідника
учасників СЕП здійснюється в автоматизованому режимі через один
банківський день після зміни цього реквізиту в Електронному
технологічному довіднику банків України та інших установ".
   У зв'язку з цим пункт 9 уважати пунктом 10;
   пункт 10 викласти в такій редакції:
   "10. Під  час виключення банку (філії) з учасників СЕП
значення його транзитного рахунку для сум, що не були підтверджені
банком - отримувачем коштів, має дорівнювати нулю. Банк (філія)
для виконання цієї вимоги наприкінці останнього робочого дня в СЕП
зобов'язаний прийняти всі файли В, що надійшли на його адресу.
Якщо банк (філія) не виконав цю вимогу, то ЦРП наприкінці
останнього робочого дня банку (філії) у СЕП зобов'язана здійснити
квитування всіх файлів В банку (філії) та повідомити про це
територіальне управління за місцезнаходженням банку (філії)";
   доповнити главу пунктом 11 такого змісту:
   "11. Під час виключення з учасників СЕП банку (філії), що має
кореспондентський рахунок, значення його технічного рахунку має
дорівнювати  нулю.  Банк  (філія) для виконання цієї вимоги
наприкінці останнього робочого дня в СЕП після виконання вимоги
пункту 10 цієї глави зобов'язаний перерахувати засобами СЕП суму
коштів, що дорівнює залишку на його технічному рахунку, на
рахунок, визначений згідно з пунктом 2 глави 2 цього розділу.
   Якщо банк (філія) не виконав цю вимогу, то ЦРП наприкінці
останнього робочого дня банку (філії) у СЕП після виконання вимог
пункту 10 цієї глави має повідомити про  це  територіальне
управління,  у  якому  відкрито  кореспондентський  рахунок.
Територіальне управління, отримавши повідомлення ЦРП, зобов'язане
перерахувати засобами СЕП суму коштів банку (філії), що дорівнює
залишку на його технічному рахунку, на рахунок, визначений згідно
з пунктом 2 глави 2 цього розділу".
 
   2.4. У главі 10:
   абзаци четвертий і п'ятий пункту 2 замінити новим абзацом
такого змісту:
   "Правила мають уключати докладний опис технологічної моделі
та моделі бухгалтерського обліку і відповідати вимогам цієї
Iнструкції, інших нормативно-правових актів Національного банку,
зокрема:".
   У зв'язку з цим абзаци шостий і сьомий уважати відповідно
абзацами п'ятим і шостим;
   доповнити главу пунктом 17 такого змісту:
   "17. У   разі   зміни   найменування   банку   або
організаційно-правової форми, або його місцезнаходження раніше
виданий дозвіл є дійсним за умови збереження технології роботи за
моделлю і програмного забезпечення, що використовується".
 
   2.5. У главі 12:
   абзац п'ятий підпункту "б" пункту 2 виключити;
   абзац перший пункту 4 викласти в такій редакції:
   "4. Архів  електронних  міжбанківських  документів  має
зберігатися відповідно до нормативно-правового акта Національного
банку щодо порядку формування, зберігання та знищення електронних
архівів".
 
   3. У розділі VI:
 
   3.1. У підпунктах "б" пунктів 6 і 7 глави 1 слово "відміняє"
замінити словом "зменшує".
 
   3.2. У пункті 5 глави 2:
   абзац другий після цифр "3653" доповнити цифрами "3654";
   абзац третій після цифр "133" доповнити цифрами "160";
   абзаци четвертий і п'ятий викласти в такій редакції:
   "операцій клієнтів  (юридичних  і  фізичних  осіб),  що
здійснюються за рахунками груп 251 - 257, 260 - 265, 332 - 334;
   операцій за рахунками груп 181, 191 і операцій за балансовими
рахунками 2800, 2801, 2805, 2809, 2900 - 2903, 2905, 2909, 3720,
3739,  які  не  є  безпосередньо  рахунками  клієнтів,  але
використовуються для завершення розрахунків клієнтів".
 
   3.3. У підпунктах "б" пунктів 4 і 5 глави 3 слово "відміняє"
замінити словом "зменшує".
 
   4. Розділ VIII викласти в такій редакції:
 
    "Розділ VIII. Порядок резервування та відновлення
            функціонування СЕП
 
    Глава 1. Заходи щодо забезпечення резервування СЕП
 
   1. Для підтримання системи резервування СЕП у належному стані
Департамент  інформатизації,  ЦРП,  територіальні  управління,
учасники СЕП зобов'язані виконувати підготовчі роботи, перелік
яких наведений у цій главі.
 
   2. Департамент інформатизації зобов'язаний вести довідник
оповіщення учасників СЕП (далі - довідник оповіщення), у якому
зазначені контактні телефони, у тому числі стільникового зв'язку,
та адреси в мережі Iнтернет,  e-mail,  що  використовуються
Національним банком для оповіщення учасників СЕП у разі порушення
роботи ЦОСЕП або виникнення надзвичайних ситуацій.
   ЦРП і територіальні управління мають надавати Департаменту
інформатизації інформацію для  внесення  змін  до  довідника
оповіщення.
   Банки (філії)  зобов'язані  на   запит   Департаменту
інформатизації, ЦРП, територіального управління повідомити поштову
адресу, номери телефонів, радіотелефонів стільникового зв'язку
та/або  пейджера,  за  якими проводитиметься оповіщення, для
включення до довідника оповіщення.
   Про зміни будь-яких із зазначених вище реквізитів довідника
оповіщення учасник СЕП  має  негайно  повідомляти  підрозділ
Національного банку, який здійснює обслуговування цього учасника
СЕП у системі ЕП (Департамент інформатизації, ЦРП, територіальне
управління).
   Департамент інформатизації надає оновлену версію довідника
оповіщення ЦРП, територіальним управлінням.
 
   3. Збереження баз даних ЦОСЕП та іншої інформації СЕП,
потрібної для безперебійного її функціонування, забезпечується
шляхом використання двох центрів зберігання даних інформаційної
мережі, географічно віддалених один від одного,  які  мають
забезпечувати резервування один одного.
 
   4. Департамент інформатизації розробляє, погоджує з ЦРП і
надає учасникам СЕП технологічну документацію щодо відновлення
роботи ЦОСЕП.
   У разі відновлення функціонування СЕП її учасники мають
дотримуватися вимог технологічної документації, розпоряджень ЦРП і
Департаменту інформатизації.
 
   5. Департамент інформатизації підтримує систему захисту СЕП
для її використання під час відновлення функціонування ЦОСЕП
згідно з технологічною документацією.
 
   6. Національний  банк  забезпечує  потрібну  кількість
комп'ютерного обладнання для відновлення роботи ЦОСЕП.
 
   7. Територіальні  управління  зобов'язані  мати  потрібну
кількість комп'ютерного обладнання з  відповідним  програмним
забезпеченням  та  параметрами  настроювання для забезпечення
відновлення роботи АРМ-РП і АРМ-Ю у разі виходу з ладу основного
комп'ютерного обладнання, на якому функціонують ці АРМ.
 
   8. Усі працівники, які беруть участь в обробленні електронних
платежів, мають бути ознайомлені з порядком резервування та
відновлення функціонування СЕП, визначеним у цьому розділі, і
технологічною документацією щодо відновлення роботи ЦОСЕП.
 
   9. Учасник СЕП зобов'язаний забезпечити належний  рівень
резервування загальносистемних і програмно-технічних комплексів,
необхідних для забезпечення його роботи в СЕП, відповідного
серверного   та   телекомунікаційного  обладнання,  систем
електроживлення, кондиціонування, каналів зв'язку та підтримку
схем швидкого відновлення їх функціонування.
 
        Глава 2. Рівні резервування ЦОСЕП
 
   1. Резервування ЦОСЕП залежно від ступеня та локалізації
порушення його функціонування здійснюється за трьома рівнями:
   перший рівень - резервування з метою відновлення роботи ЦОСЕП
у ЦРП за умови, що бази даних ЦОСЕП не пошкоджені;
   другий рівень - резервування з метою відновлення роботи ЦОСЕП
у центральній будівлі Національного банку по вулиці Iнститутській,
9 (далі - центральна будівля) за умови, що бази даних ЦОСЕП не
пошкоджені;
   третій рівень - резервування з метою відновлення роботи ЦОСЕП
або в ЦРП, або в центральній будівлі, або у віддаленому резервному
пункті за умови, що бази даних ЦОСЕП утрачені або пошкоджені.
   Відновлення роботи ЦОСЕП у ЦРП та в центральній будівлі
здійснюється відповідно до цього розділу, у віддаленому резервному
пункті - відповідно до нормативно-правових актів Національного
банку з питань функціонування інформаційних систем у надзвичайних
ситуаціях.
 
   2. Рішення про відновлення функціонування ЦОСЕП за схемою
першого  рівня  приймається в ЦРП відповідальною особою, до
функціональних обов'язків якої належить обґрунтування рішення про
неможливість функціонування ЦОСЕП та про необхідність відновлення
його функціонування, або особами, до функціональних обов'язків
яких  належить  приймання такого рішення в разі відсутності
відповідальної особи.
 
  3. Рішення про відновлення функціонування ЦОСЕП за схемою
другого або третього  рівня  приймається  посадовою  особою
Національного банку, до обов'язків якої належить регулювання
питань щодо функціонування СЕП.
 
   4. Якщо для відновлення функціонування ЦОСЕП недостатньо
заходів,  що  передбачені  цим  розділом,  то  Департамент
інформатизації розробляє потрібні заходи відповідно до ситуації,
що склалася, та узгоджує їх з ЦРП.
 
   5. Відновлення функціонування ЦОСЕП за другим або третім
рівнем може бути викликано перешкодами у функціонуванні вузла
інформаційної мережі в ЦРП, у тому числі головного вузла системи
ЕП. У цьому разі одночасно з відновленням функціонування ЦОСЕП
учасники СЕП зобов'язані вносити зміни до організації їх роботи з
інформаційною мережею відповідно до вимог нормативно-правових
актів Національного банку з питань забезпечення безперервного
функціонування інформаційних систем Національного банку та банків
України.
 
   6. У разі відновлення функціонування ЦОСЕП за другим або
третім рівнем резервування надання інформації засобами IПС щодо
проходження міжбанківських електронних розрахункових документів
припиняється до повного відновлення функціонування ЦОСЕП.
 
     Глава 3. Використання першого рівня резервування
 
   1. Відновлення  функціонування  ЦОСЕП  за  першим рівнем
резервування застосовується в разі виходу з ладу або пошкодження
сервера бази даних (на якому функціонує система управління базами
даних), серверів застосувань, робочих станцій ЦОСЕП або повної чи
часткової втрати інформації, що зберігається в них, за умови
збереження баз даних ЦОСЕП.
 
   2. Перший рівень резервування ЦОСЕП забезпечується в ЦРП на
резервному  комп'ютерному  обладнанні,  на  якому встановлено
відповідне  програмне  забезпечення  ЦОСЕП  і   резервні
програмно-апаратні засоби криптографічного захисту інформації, що
дублюють основні засоби захисту ЦОСЕП.
   Параметри настроювання резервного комп'ютерного обладнання
мають відповідати параметрам настроювання основного комп'ютерного
обладнання, на якому функціонують відповідні складові ЦОСЕП.
 
   3. У разі неможливості функціонування одного чи кількох
комп'ютерів,  на  яких  установлено  компоненти  програмного
забезпечення ЦОСЕП, забезпечується переведення ЦОСЕП на резервне
комп'ютерне обладнання. На час виконання цих дій функціонування
ЦОСЕП може бути зупинено, про що ЦРП надсилає учасникам СЕП
повідомлення засобами системи ЕП.
 
   4. Після відновлення функціонування ЦОСЕП  ЦРП  надсилає
учасникам СЕП інформаційне повідомлення від ЦОСЕП про роботу СЕП у
штатному режимі.
   Учасникам СЕП уживати додаткових заходів для переналагодження
своєї роботи в СЕП не потрібно.
 
    Глава 4. Використання другого рівня резервування
 
   1. Відновлення функціонування  ЦОСЕП  за  другим  рівнем
резервування  застосовується в разі пошкодження або знищення
інформації, руйнування обладнання чи будівлі ЦРП, коли в строк до
шести годин неможливо відновити функціонування ЦОСЕП у ЦРП.
Відновлення функціонування ЦОСЕП здійснюється  в  центральній
будівлі.
 
   2. Другий  рівень  резервування  ЦОСЕП  забезпечується в
центральній будівлі на резервному комп'ютерному обладнанні, на
якому  встановлено відповідне програмне забезпечення ЦОСЕП і
резервні програмні засоби криптографічного захисту інформації, що
дублюють основні засоби захисту ЦОСЕП.
   Параметри настроювання резервного комп'ютерного обладнання
мають відповідати параметрам настроювання основного комп'ютерного
обладнання, на якому функціонують відповідні складові ЦОСЕП.
 
   3. Департамент інформатизації для відновлення функціонування
ЦОСЕП за другим рівнем резервування засобами системи ЕП або
засобами  оповіщення  зобов'язує  учасників  СЕП  зупинити
функціонування АРМ-СЕП.
   Учасники СЕП зупиняють функціонування АРМ-СЕП до отримання
подальших розпоряджень від Департаменту інформатизації.
 
   4. Якщо  відновити  функціонування ЦОСЕП з використанням
апаратних засобів криптографічного захисту інформації неможливо,
то ЦОСЕП і учасники СЕП переводяться на використання програмних
засобів захисту інформації.
 
   5. Після відновлення функціонування ЦОСЕП у  центральній
будівлі  ЦРП  надсилає  учасникам  СЕП  засобами системи ЕП
інформаційне повідомлення про відновлення роботи за другим рівнем
резервування.
 
   6. Відновлення роботи ЦОСЕП у ЦРП має розпочинатися після
закінчення одного банківського дня та до початку наступного
банківського  дня.  ЦРП  надсилає учасникам СЕП інформаційне
повідомлення від ЦОСЕП про відновлення роботи ЦОСЕП у ЦРП.
 
    Глава 5. Використання третього рівня резервування
 
   Відновлення функціонування ЦОСЕП з використанням третього
рівня резервування застосовується в разі пошкодження або знищення
інформації, обладнання чи будівлі в ЦРП і центральної будівлі з
втратою інформації бази даних ЦОСЕП. Таке відновлення передбачає
забезпечення функціонування ЦОСЕП або в ЦРП, або в центральній
будівлі, або у віддаленому резервному пункті з використанням
відновлених з мінімальною втратою інформації баз даних ЦОСЕП.
   Пошкодження зазначеного  рівня можуть бути підставою для
тимчасового зупинення обслуговування учасників СЕП. Залежно від
рівня пошкоджень Національний банк може оголосити про настання
форс-мажорних обставин відповідно до умов договорів з банками -
учасниками СЕП.
 
   2. Для відновлення функціонування ЦОСЕП за третім рівнем
резервування ЦОСЕП формує і відправляє до центральної будівлі
та/або до віддаленого резервного пункту файли, які містять:
   за підсумками кожного банківського дня - нормативно-довідкову
інформацію (Довідник учасників СЕП тощо), інформацію про стан
технічних рахунків учасників СЕП тощо;
   за підсумками  кожного  циклу  оброблення  інформації  -
інформацію про оброблені протягом циклу платежі та технологічну
інформацію, потрібну для відновлення роботи ЦОСЕП.
 
   3. ЦРП або Департамент інформатизації засобами системи ЕП або
засобами  оповіщення  зобов'язує  учасників  СЕП  зупинити
функціонування АРМ-СЕП у зв'язку з відновленням роботи ЦОСЕП за
третім рівнем резервування.
   Учасники СЕП зупиняють функціонування АРМ-СЕП до отримання
подальших розпоряджень від ЦРП або Департаменту інформатизації.
 
   4. ЦРП або віддалений резервний пункт у разі відновлення
роботи ЦОСЕП у ньому виконує відновлення баз даних ЦОСЕП на
підставі інформації, зазначеної в пункті 2 цієї глави.
 
   5. Якщо пошкодження ЦОСЕП відбулося між банківськими днями,
то робочий день у СЕП після відновлення функціонування ЦОСЕП
розпочинається у звичайному режимі.
 
   6. Якщо пошкодження ЦОСЕП відбулося протягом банківського
дня, то під час відновлення його функціонування може бути втрачена
інформація про міжбанківські електронні розрахункові документи, що
була  оброблена  ЦОСЕП  протягом  циклу,  у якому відбулося
пошкодження.
 
   7. Після завершення відновлення функціонування ЦОСЕП його
робота  продовжується  за  місцем  відновлення.  Департамент
інформатизації та  ЦРП  визначають  технологічні  особливості
функціонування СЕП і засобами системи ЕП надсилають учасникам СЕП
інформаційне повідомлення про: відновлення роботи СЕП;
   особливості продовження функціонування СЕП.
   У разі відновлення роботи ЦОСЕП у віддаленому резервному
пункті учасники СЕП змінюють параметри настроювання АРМ-СЕП у
зв'язку зі зміною місцезнаходження ЦОСЕП.
   Подальші зміни щодо функціонування СЕП та її технологічний
регламент визначаються посадовою особою Національного банку, до
обов'язків якої належить регулювання питань щодо функціонування
СЕП, і доводяться до відома учасників СЕП.
 
   8. Якщо пошкодження ЦОСЕП відбулося протягом банківського
дня,  то  після  відновлення баз даних ЦОСЕП учасникам СЕП
надсилається технологічна інформація про відновлені файли, пакети
електронних розрахункових документів та інформаційних повідомлень
і відновлену службову інформацію СЕП із зазначенням номера сеансу,
до якого (уключно) була відновлена інформація. На підставі цієї
інформації учасники СЕП зобов'язані вжити заходів щодо з'ясування
стану з відправленими та прийнятими ними (до пошкодження ЦОСЕП)
міжбанківськими  електронними  розрахунковими   документами,
інформаційними повідомленнями та службовими повідомленнями СЕП.
   Усі розрахункові  документи  та  електронні  розрахункові
повідомлення, що надійшли учасникові СЕП у файловому режимі та в
режимі реального часу і не були відновлені в ЦОСЕП, слід вилучити
із САБ з відповідним виправленням проводок, що були виконані в
САБ.
   Квитанції, що були сформовані на файли B та відправлені, -
нічні та з номерами сеансу від 1 до номера сеансу, до якого
(уключно) була відновлена інформація, слід повторно відправити до
ЦОСЕП.
   Файли A і пакети-запити, які цього банківського дня були
відправлені до ЦОСЕП, але не відображені в переліку відновленої
інформації, слід отримати з архівів САБ у сформованому вигляді (не
переформовувати і не змінювати їх найменування) і відправити до
ЦОСЕП. Одержуючи квитанції на ці файли (пакети-запити), слід
переконатися, що стан проходження файлів у САБ відповідає стану їх
проходження в СЕП. Якщо неможливо повторно відправити ці файли
(пакети-запити), то платежам, що  містилися  в  цих  файлах
(пакетах-запитах), слід надати статус невідправлених до СЕП та
внести відповідні виправлення в бухгалтерські проводки, що були
виконані за цими платежами.
   Банк, який керує філіями за допомогою встановлення лімітів,
має  проаналізувати поточний стан лімітів і в разі потреби
встановити нові їх значення.
   Учасник СЕП має привести зміст бази даних САБ у відповідність
до стану технічного рахунку в ЦОСЕП.
 
   9. Якщо відновлення функціонування ЦОСЕП за третім рівнем
резервування здійснювалося в центральній будівлі або у віддаленому
резервному пункті, то відновлення роботи ЦОСЕП у  ЦРП  має
розпочинатися після закінчення одного банківського дня та до
початку наступного банківського дня. ЦРП надсилає учасникам СЕП
інформаційне повідомлення від ЦОСЕП про відновлення роботи ЦОСЕП у
ЦРП.
 
   Глава 6. Використання резервних засобів криптографічного
           захисту інформації ЦОСЕП
 
   1. У ЦРП і центральній будівлі забезпечується наявність і
підтримання в актуальному стані достатньої кількості резервних
програмних  та  апаратних  засобів  криптографічного  захисту
інформації СЕП, а також відповідної ключової інформації.
 
   2. У разі пошкодження апаратних засобів захисту інформації
апаратура,  що  вийшла  з  ладу, замінюється на резервну і
функціонування відповідної складової ЦОСЕП продовжується без її
переналагодження. Учасникам СЕП уживати додаткових заходів для
переналагодження своєї роботи в СЕП не потрібно.
 
   3. У разі пошкодження апаратних засобів захисту інформації,
за якого унеможливлюється використання апаратури захисту взагалі,
функціонування ЦОСЕП відновлюється з використанням програмних
засобів криптографічного захисту. Усім учасникам СЕП надсилається
інформаційне повідомлення від ЦОСЕП, а також засобами системи ЕП
про  потребу налагодження АРМ-СЕП на роботу з використанням
програмних засобів захисту.
 
   4. Повернення ЦОСЕП до  роботи  з  апаратними  засобами
криптографічного захисту здійснюється лише після закінчення одного
банківського дня та до початку наступного банківського дня.
Учасникам СЕП надсилається інформаційне повідомлення від ЦОСЕП про
потребу налагодження АРМ-СЕП на той  засіб  криптографічного
захисту,  який  використовувався  ними до переходу ЦОСЕП на
використання програмного захисту.
 
      Глава 7. Відновлення функціонування АРМ-СЕП
 
   1. Резервне АРМ-СЕП забезпечується резервною комп'ютерною
технікою  з  відповідним  програмним  забезпеченням,  ключами
криптографічного захисту, файлами настроювання.
 
   2. Учасник СЕП зобов'язаний мати резервний комп'ютер для
забезпечення роботи АРМ-СЕП у разі виходу з ладу основного
комп'ютера, на якому розгорнута діюча версія АРМ-СЕП, і вжити
заходів для створення резервних копій службових файлів ключової
інформації АРМ-СЕП, файлів конфігурації та допоміжних файлів.
 
   3. У разі пошкодження комп'ютера, на  якому  функціонує
АРМ-СЕП, учасник СЕП має підключити до резервного комп'ютера
апаратуру захисту інформації і продовжувати функціонування АРМ-СЕП
на резервному комп'ютері.
 
   Учасник СЕП має зробити копію шифрованого архіву АРМ-СЕП з
пошкодженого комп'ютера, якщо рівень пошкодження дає змогу це
зробити, і зберігати її надалі разом з архівом банківського дня,
що створюватиметься АРМ-СЕП на резервному комп'ютері.
   Учасник СЕП  зобов'язаний засобами системи ЕП повідомити
Департамент інформатизації про відновлення функціонування АРМ-СЕП
на резервному комп'ютері.
 
   4. У разі виходу з ладу апаратури захисту інформації учасник
СЕП має надіслати до територіального  управління  за  своїм
місцезнаходженням засобами системи ЕП повідомлення про переведення
його на роботу в програмному режимі криптографічного захисту.
Учасники СЕП, що розташовані в м. Києві і Київській області, мають
надіслати повідомлення до ЦРП.
   Отримавши таке повідомлення від учасника СЕП, територіальне
управління засобами АРМ-РП або ЦРП засобами ЦОСЕП установлює
відповідні параметри роботи ЦОСЕП з цим учасником.
   Учасник СЕП установлює відповідні параметри роботи АРМ-СЕП.
   Файли, що  були  сформовані  в ЦРП для учасника СЕП з
використанням апаратури захисту  інформації,  за  клопотанням
учасника СЕП перешифровуються за допомогою програмних засобів і
надаються йому повторно.
 
   5. Для відновлення функціонування апаратури захисту учасник
СЕП  звертається  до  територіального  управління  за  своїм
місцезнаходженням або до ЦРП. Повернення АРМ-СЕП учасника СЕП до
роботи з апаратними засобами криптографічного захисту здійснюється
після закінчення одного банківського дня та до початку наступного
банківського дня.
 
   6. Перенесення АРМ-СЕП на інший комп'ютер у випадках, не
обумовлених потребою негайного відновлення його функціонування,
дозволяється тільки після закінчення одного банківського дня та до
початку наступного банківського дня".
 
   5. У тексті Iнструкції ( z1035-06 ):
   слова "довідник банків України" у всіх відмінках замінити
словами "Електронний технологічний довідник банків України та
інших установ" у відповідних відмінках;
   абревіатуру "АРМ-НБУ" замінити абревіатурою "АРМ-СЕП".
 
   6. У додатку 5 до Iнструкції ( z1035-06 ) абревіатуру
"АРМНБУ" замінити абревіатурою "АРМ-СЕП".
 
   7. Останній  абзац  приміток  додатка  7  до Iнструкції
( z1035-06 ) викласти в такій редакції:
   "Повідомлення надсилається на адресу V32RPAL@U1H0 у файлі
формату MS WORD з іменем Zxmmddnn.RTF, де x - літера, що позначає
територіальне  управління  Національного банку України; mm -
поточний місяць; dd - день місяця; nn - порядковий номер".
 
   8. Додаток 8 до Iнструкції ( z1035-06 ) викласти в такій
редакції:
 
                   "Додаток 8
                   до Iнструкції
                   про міжбанківський
                   переказ коштів в Україні
                   в національній валюті
 
 
               ПЕРЕЛIК
           умовних числових кодів
           розрахункових документів
 
 
------------------------------------------------------------------
¦ N ¦       Назва          ¦Умовний числовий код¦
¦з/п¦      документа         ¦          ¦
¦---+---------------------------------------+--------------------¦
¦ 1 ¦Платіжне доручення           ¦     1     ¦
¦---+---------------------------------------+--------------------¦
¦ 2 ¦Платіжна вимога-доручення       ¦     2     ¦
¦---+---------------------------------------+--------------------¦
¦ 3 ¦Меморіальний ордер, сформований на   ¦     4     ¦
¦  ¦підставі реєстру документів за     ¦          ¦
¦  ¦акредитивом              ¦          ¦
¦---+---------------------------------------+--------------------¦
¦ 4 ¦Меморіальний ордер           ¦     6     ¦
¦---+---------------------------------------+--------------------¦
¦ 5 ¦Платіжна вимога            ¦     7     ¦
¦---+---------------------------------------+--------------------¦
¦ 6 ¦Меморіальний ордер, сформований на   ¦     9     ¦
¦  ¦підставі реєстру чеків         ¦          ¦
------------------------------------------------------------------
                                ".
 
 Директор Департаменту
 платіжних систем                    Н.Г.Лапко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка