Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода про співробітництво держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у боротьбі з крадіжками автотранспортних засобів і забезпеченні їхнього повернення

               Угода
        про співробітництво держав-учасниць
      Співдружності Незалежних Держав у боротьбі
       з крадіжками автотранспортних засобів
        і забезпеченні їхнього повернення
 
 
                        Офіційний переклад
 
   Держави - учасниці цієї Угоди в особі урядів, які далі
називаються Сторони,
 
   відзначаючи, що крадіжки автотранспортних засобів завдають
значної шкоди власникам і державам;
 
   беручи до уваги те, що викрадені автотранспортні засоби
можуть бути використані для терористичних, кримінальних та інших
протиправних дій;
 
   висловлюючи стурбованість тим, що крадіжки автотранспортних
засобів набули транснаціонального характеру;
 
   визнаючи, що ефективна боротьба з крадіжками автотранспортних
засобів можлива тільки на основі взаємодії всіх заінтересованих
сторін;
 
   усвідомлюючи необхідність здійснення погоджених заходів для
запобігання крадіжкам автотранспортних засобів і забезпечення
їхнього повернення,
 
   керуючися загальновизнаними принципами й нормами міжнародного
права,
 
   домовилися про таке:
 
               Стаття 1
 
   Для цілей цієї Угоди використовуються такі терміни:
 
   "автотранспортний засіб" - механічний пристрій, призначений
для перевезення людей, вантажів або встановленого на  ньому
устаткування й механізмів, у тому числі причепи, напівпричепи та
мотоцикли;
 
   "крадіжка автотранспортного засобу" - будь-яке неправомірне,
кримінально  каране відповідно до національного законодавства
Сторін  безоплатне  вилучення  автотранспортного  засобу  або
заволодіння ним;
 
   "схоронність автотранспортного   засобу"  -  збереження
автотранспортного засобу в комплектації, що відповідає описові,
зазначеному  в  протоколі  огляду  автотранспортного  засобу,
складеному під час його виявлення, затримання, вилучення або
арешту,  до  моменту набрання чинності рішенням центрального
компетентного органу запитуваної Сторони про повернення цього
автотранспортного засобу;
 
   "реєстраційний документ" - документ про державну реєстрацію
автотранспортного засобу, у тому числі  тимчасової,  виданий
уповноваженими органами;
 
   "власник автотранспортного засобу" - фізична або юридична
особа, яка має права володіння, користування та розпорядження
автотранспортним засобом;
 
   "центральний компетентний  орган  Сторони"  -  державний
правоохоронний орган, уповноважений надсилати відповідно до цієї
Угоди запити про повернення викраденого автотранспортного засобу й
приймати рішення про його повернення;
 
   "компетентний орган Сторони" -  державний  правоохоронний
орган, уповноважений відповідно до національного законодавства
здійснювати розшук, затримання, вилучення або накладати арешт на
автотранспортний засіб у випадку вчинила правопорушення;
 
   "повернення викраденого автотранспортного засобу" - передача
за рішенням центрального компетентного органу або судового органу
запитуваної  Сторони  автотранспортного  засобу  компетентному
органові запитуючої Сторони.
 
               Стаття 2
 
   Сторони, дотримуючися міжнародних зобов'язань і національного
законодавства,  на  підставі  цієї  Угоди співробітничають у
запобіганні злочинам, пов'язаним з крадіжками автотранспортних
засобів, виявленні, припиненні, розкритті й розслідуванні їх, у
розшуку та забезпеченні повернення транспортних засобів.
 
               Стаття 3
 
   1. Сторони здійснюють співробітництво через свої компетентні
органи.
 
   2. Перелік компетентних органів із зазначенням центрального
компетентного органу визначається кожною Стороною й передається
депозитарію.
 
   3. Про зміни переліку компетентних органів кожна зі Сторін
письмово повідомляє депозитарієві.
 
               Стаття 4
 
   1. Для цілей запобігання крадіжкам автотранспортних засобів,
забезпечення  їхнього  розшуку  та  повернення кожна Сторона
забезпечує підтримку інформаційної бази даних про автотранспортні
засоби, яка повинна містити відомості:
 
   а) про зареєстровані автотранспортні засоби, у тому числі про
тимчасово зареєстровані автотранспортні засоби іншої держави, що
експлуатуються або використовуються на території однієї зі Сторін;
 
   б) про розшукувані автотранспортні засоби й документи, видані
для їхнього затримання й арешту;
 
   в) про затримані та виявлені автотранспортні засоби;
 
   г) про викрадені та (або) загублені реєстраційні документи,
реєстраційні знаки, а також інші документи, що підтверджують право
власності на автотранспортні засоби.
 
   2. Сторони забезпечують оперативне надання відомостей, які є
у зазначених вище інформаційних базах даних, на запит компетентних
органів інших Сторін.
 
               Стаття 5
 
   1. У випадку виявлення, затримання, вилучення або арешту на
території однієї зі Сторін викраденого автотранспортного засобу
компетентний орган цієї Сторони протягом двадцяти днів від дня
затримання або виявлення такого автотранспортного засобу письмово
повідомляє про це компетентному органові іншої  Сторони,  у
провадженні якого перебуває кримінальна справа. Компетентні органи
Сторін інформують про це свої центральні компетентні органи.
 
   2. Повідомлення містить, зокрема, передбачені нижче відомості
про такий автотранспортний засіб, якщо вони відомі:
 
   а) марку, модель, колір, рік випуску й тип автотранспортного
засобу;
 
   б) ідентифікаційний номер, номер кузова, шасі й двигуна;
 
   в) інформацію про зміну номерів агрегатів  або  кольору
автотранспортного засобу;
 
   г) реєстраційний  знак,  серію  та  номер реєстраційного
документа, місце й дату його видачі;
 
   д) інформацію про місцезнаходження автотранспортного засобу,
його технічний стан та комплектацію;
 
   е) найменування  органу,  що  затримав  або  виявив
автотранспортний засіб;
 
   ж) найменування  органу,  що  забезпечує  схоронність
автотранспортного засобу, а також контактний телефон, за яким
можна звернутися по  інформацію  про  можливість  повернення
автотранспортного засобу;
 
   з) інформацію про те, чи використовувався автотранспортний
засіб у зв'язку з учиненням злочину;
 
   и) інформація про осіб, які використали автотранспортний
засіб для вчинення злочину.
 
               Стаття 6
 
   Компетентні органи  Сторони,  які  затримали або виявили
викрадений автотранспортний засіб, уживають відповідних заходів
для забезпечення схоронності цього автотранспортного засобу й не
можуть користуватися або розпоряджатися ним.
 
               Стаття 7
 
   1. Центральний компетентний орган  Сторони,  що  одержав
повідомлення відповідно до статті 5 цієї Угоди, може надіслати
запит центральному компетентному органові запитуваної Сторони про
повернення автотранспортного засобу.
 
   2. Запит надсилається в письмовій формі й містить, зокрема,
такі відомості:
 
   а) марку, модель, колір, рік випуску й тип автотранспортного
засобу;
 
   б) ідентифікаційний номер, номер кузова, шасі та двигуна
автотранспортного засобу;
 
   в) реєстраційний знак,  серію  та  номер  реєстраційного
документа, місце й дата його видачі;
 
   г) зареєстрованого власника автотранспортного засобу;
 
   д) номер  кримінальної  справи,  відомості про орган, у
провадженні якого вона перебуває, наявність позову в кримінальній
справі.
 
   3. До запиту додаються засвідчені відповідно до законодавства
запитуючої Сторони копії документів, що підтверджують  право
власності на автотранспортний засіб, із зазначенням фізичної або
юридичної особи, на яку його оформлено.
 
   4. Запит, надісланий або підтверджений у письмовій формі, на
офіційному бланку центрального компетентного органу запитуючої
Сторони, повинен бути підписаний керівником або його заступником і
засвідчений гербовою печаткою цього органу.
 
               Стаття 8
 
   1. Центральний  компетентний  орган  запитуваної  Сторони
розглядає запит про повернення викраденого  автотранспортного
засобу протягом тридцяти днів після одержання запиту й про
результат розгляду інформує  центральний  компетентний  орган
запитуючої Сторони.
 
   2. Центральний компетентний орган запитуваної Сторони може
зажадати додаткову інформацію, установивши певний строк для її
надання, але не більше двадцяти днів з моменту надходження запиту.
 
   3. Центральний  компетентний  орган  запитуваної Сторони,
ухваливши рішення про  повернення  автотранспортного  засобу,
протягом п'ятнадцяти днів сповіщає про це центральний компетентний
орган запитуючої Сторони.
 
   4. У випадку виникнення спору між фізичними або юридичними
особами Сторін про право власності на автотранспортний засіб, що
числиться серед викрадених, питання про його законного власника
вирішується  судовими  органами  відповідно  до національного
законодавства Сторони, на території якої транспортний засіб було
виявлено або затримано.
 
               Стаття 9
 
   1. Затриманий або виявлений автотранспортний засіб видається
представнику запитуючої Сторони при пред'явленні документа, який
підтверджує його повноваження й виданий центральним компетентним
органом запитуючої Сторони.
 
   2. Незатребуваний автотранспортний засіб може бути звернений
в дохід держави, на території якої він знаходиться, відповідно до
законодавства цієї держави.
 
              Стаття 10
 
   1. Кожна зі Сторін забезпечує конфіденційність відомостей,
отриманих  від іншої Сторони, якщо запитуюча Сторона вважає
небажаним розголошення їхнього змісту. Ступінь конфіденційності
визначається запитуючою Стороною.
 
   2. У  випадку  необхідності  передачі  третій  стороні
конфіденційних відомостей, отриманих у  рамках  цієї  Угоди,
необхідна письмова згода Сторони, що надала ці відомості.
 
              Стаття 11
 
   1. У виконанні запиту про повернення автотранспортного засобу
може бути відмовлено у випадках, якщо:
 
   а) на  підставі  судового  рішення  запитуваної  Сторони
автотранспортний засіб передається особі, якої не зазначено в
запиті про повернення як власника цього автотранспортного засобу,
або її представнику;
 
   б) відповідь на запит про додаткову інформацію не була надана
у строк, передбачений пунктом 2 статті 8 цієї Угоди;
 
   в) запит про повернення був надісланий після закінчення
тридцяти днів з дати одержання центральним компетентним органом
запитуючої Сторони повідомлення про затримання або виявлення
автотранспортного засобу;
 
   г) є інші законні підстави, що перешкоджають поверненню
викраденого автотранспортного засобу.
 
   2. Про відмову  у  виконанні  запиту  негайно  письмово
повідомляється  центральному компетентному органові запитуючої
Сторони із зазначенням причин відмови.
 
              Стаття 12
 
   1. Виконання запиту про повернення автотранспортного засобу
може бути відстрочено, якщо:
 
   а) автотранспортний засіб, стосовно якого надійшов запит,
затримується  у  зв'язку  з  адміністративним  провадженням,
кримінальним розслідуванням або судовим розглядом;
 
   б) питання про право власності, затримання або накладення
арешту на автотранспортний засіб, стосовно якого надійшов запит
про  повернення,  є  предметом  судового позову, поданого в
запитуваній Стороні до набрання чинності судовим рішенням із цієї
справи.
 
   2. Центральний компетентний орган запитуваної Сторони негайно
інформує центральний компетентний орган запитуючої Сторони про
відстрочення вирішення питання про повернення автотранспортного
засобу на підставі пункту 1 цієї статті.
 
              Стаття 13
 
   1. Автотранспортні засоби, які повертають відповідно до цієї
Угоди, не обкладаються митом, податками, акцизами, зборами та
іншими платежами, пов'язаними з переміщенням автотранспортного
засобу через кордони Сторін, при наданні документа, який виданий
центральним компетентним органом Сторони і який підтверджує, що
автотранспортний засіб повертають у рамках цієї Угоди.
 
   2. Витрати, пов'язані із затриманням автотранспортного засобу
і його зберіганням, до моменту передачі компетентному органові
запитуючої Сторони, несе запитувана Сторона.
 
   3. Витрати, пов'язані з поверненням автотранспортного засобу
на територію запитуючої  Сторони,  несе  компетентний  орган
запитуючої Сторони.
 
   4. Витрати,   понесені   у  зв'язку  з  поверненням
автотранспортного засобу, підлягають відшкодуванню відповідно до
національного законодавства Сторін.
 
              Стаття 14
 
   Сторони припиняють  розшук  викраденого  автотранспортного
засобу за рішенням компетентного органу Сторони, що є ініціатором
розшуку.
 
              Стаття 15
 
   Спірні питання,  що  виникають  під  час  тлумачення  й
застосування положень цієї Угоди, вирішуються шляхом консультацій
і переговорів між Сторонами.
 
              Стаття 16
 
   Компетентні органи  Сторін несуть самостійно витрати, що
виникають у ході виконання цієї Угоди, крім тих, які зазначено в
статті 13 цієї Угоди.
 
   У кожному  конкретному випадку компетентні органи Сторін
можуть погоджувати інший порядок фінансування цих витрат.
 
              Стаття 17
 
   Сторони під час здійснення співробітництва використовують як
робочу російську мову.
 
              Стаття 18
 
   Положення цієї Угоди не зачіпають прав і зобов'язань Сторін,
що випливають з інших міжнародних договорів, учасниками яких вони
є.
 
              Стаття 19
 
   Дана Угода набирає чинності з дати одержання депозитарієм
третього повідомлення про виконання Сторонами внутрішньодержавних
процедур, необхідних для набрання нею чинності. Для Сторін, що
виконали такі процедури пізніше, вона набирає чинності з дати
одержання депозитарієм відповідних повідомлень.
 
              Стаття 20
 
   До цієї Угоди можуть бути внесені зміни й доповнення, що
оформлюються окремим протоколом, який є її невід'ємною частиною й
набирає чинності в порядку, передбаченому статтею 19 цієї Угоди.
 
              Стаття 21
 
   Ця Угода відкрита для приєднання інших держав, що поділяють
її положення, шляхом передачі депозитарієві документів про таке
приєднання.  Для держави, що приєднується, ця Угода набирає
чинності з дати здачі на зберігання депозитарієві документа про
приєднання.
 
              Стаття 22
 
   Кожна зі Сторін може вийти із цієї Угоди, надіславши письмове
повідомлення про це депозитарієві не менш ніж за шість місяців до
дати виходу.
 
              Стаття 23
 
   Ця Угода діє протягом п'яти років з дати набрання нею
чинності. Після закінчення цього строку дія цієї Угоди автоматично
продовжується кожного разу на п'ятирічний період, якщо Сторони не
приймуть іншого рішення.
 
   Учинено в місті Москва 25 листопада 2005 року в одному
дійсному  примірнику  російською  мовою.  Дійсний  примірник
зберігається у Виконавчому комітеті Співдружності  Незалежних
Держав, який надішле кожній державі, що підписала цю Угоду, її
засвідчену копію.
 
 За Уряд                  За Уряд
 Азербайджанської Республіки        Республіки Молдова
 
 /підпис/                  /підпис/
 
 із застереженням              із застереженням
 
 За Уряд                  За Уряд
 Республіки Білорусь            Російської Федерації
 
 /підпис/                  /підпис/
 
 За Уряд                  За Уряд
 Республіки Вірменія            Республіки Таджикистан
 
 /підпис/                  /підпис/
 
 За Уряд                  За Уряд
 Грузії                   Туркменистану
 
 /підпис/
 
 За Уряд                  За Уряд
 Республіки Казахстан            Республіки Узбекистан
 
 /підпис/
 
 За Уряд                  За Уряд
 Киргизької Республіки           України
 
 /підпис/                  /підпис/
 
 
              ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
      Азербайджанської Республіки до Рішення Ради
       глав урядів від 25 листопада 2005 року
     "Про Угоду про співробітництво держав-учасниць
      Співдружності Незалежних Держав у боротьбі
       з крадіжками автотранспортних засобів
        і забезпеченні їхнього повернення"
 
 
   Положення цієї  Угоди  не  можуть  застосовуватися  між
Азербайджанською Республікою та Республікою Вірменія до звільнення
Республікою Вірменія  окупованих  територій  Азербайджанської
Республіки.
 
 Перший заступник
 Прем'єр-міністра
 Азербайджанської Республіки               А.Аббасов
 
 
              ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
      Республіки Молдова до пункту 8.14 порядку
       денного засідання Ради глав урядів СНД
 
 
 25 листопада 2005 р.                  м. Москва
 
               УГОДА
        про співробітництво держав-учасниць
      Співдружності Незалежних Держав у боротьбі
       з крадіжками автотранспортних засобів
        і забезпеченні їхнього повернення
 
   "Співробітництво здійснюватиметься    відповідно    до
національного законодавства й міжнародних зобов'язань Республіки
Молдова в цій галузі".
 
 Перший заступник
 Прем'єр-міністра                 Зінаїда Гречаний
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка