Законы Украины

Новости Партнеров
 

Інструкція про порядок підготовки, видання, реєстрації, надсилання та систематизації нормативних документів Національного банку України

       ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
 
            I Н С Т Р У К Ц I Я
 
 N 313 від 20.12.95
   м.Київ
 
 
                      Затверджено
                    постановою Правління
                    Національного банку України
                    від 20.12.1995 р. N 313
 
              Iнструкція
      про порядок підготовки, видання, реєстрації,
       надсилання та систематизації нормативних
       документів Національного банку України
 
  ( Зміни в текст не внесені. Додатково див. Постанови Нацбанку
   N 31 ( v0423500-97 ) від 10.02.97
   N 25 ( v0613500-99 ) від 21.01.99 )
 
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Iнструкція визначає обов'язковий для всіх структурних
підрозділів центрального апарату Національного банку  України
порядок  підготовки,  видання,  реєстрації,  надсилання  та
систематизації нормативних актів.
   1.2. Нормативний  акт  Національного банку України - це
офіційний документ, юридична  форма  правотворчої  діяльності
Національного банку України. Він містить правові норми з основних
питань банківської діяльності,  регулює  відносини  в  межах
банківської системи та містить у собі певні правила її діяльності.
Нормативний акт є обов'язковим для виконання всіма банками, а
також  юридичними  і  фізичними  особами під час здійснення
банківських операцій.
   1.3. Національний банк України видає такі нормативні акти:
   - положення,  інструкції,  правила  довгострокового  чи
короткострокового застосування;
   - спільні з іншими міністерствами та відомствами правові
акти.
   Положення - це правовий акт, який визначає і регулює окремі
види банківської діяльності.
   Iнструкція встановлює  правила,  які  регулюють  грошові,
кредитні,  валютні,  розрахункові  відносини банків, а також
відносини банків з юридичними та фізичними особами.
   Правила - службові документи організаційного характеру, в
яких викладаються певні вимоги, що регламентують порядок дій
банківських службовців.
   Нормативні документи затверджуються постановами  Правління
НБУ.
   Постанови, накази,  розпорядження,  листи,  телеграми  є
правозастосовуючими документами розпорядчого характеру і видаються
на виконання законодавства та нормативних актів НБУ.
   1.4. Проекти  нормативних  актів  готуються на виконання
законодавчих актів України, постанов Верховної Ради України та
уряду, Указів Президента України, рішень Правління чи вказівок
керівництва Національного банку України.
   1.5. Проекти нормативних актів готують і вносять на розгляд
керівництву Національного банку України самостійні структурні
підрозділи центрального апарату, а також регіональні управління,
установи НБУ, асоціація українських банків - через відповідні
структурні підрозділи Національного банку України.
   1.6. Проект нового нормативного акта готується у разі:
   - невідповідності  нормативного  акта Національного банку
України вимогам чинного законодавства;
   - з метою врегулювання нових правовідносин, що виникають у
банківській діяльності;
   - необхідності внесення істотних змін у нормативні акти або
якщо з одного і того ж питання існує кілька актів;
   - необхідності внесення змін до багатьох пунктів діючого
акта.
   1.7. При розробці проектів нормативних актів слід виходити з
необхідності  поліпшення  правового  регулювання  діяльності
банківської системи, упорядкування раніше виданих нормативних
актів з метою усунення їх множинності.
   1.8. Подальше  нормативне регулювання здійснюється шляхом
внесення змін і доповнень до раніше прийнятих актів.
   Акти, якими вносяться зміни і доповнення до нормативних
актів, затверджуються постановою Правління Національного банку
України.
   У кінці  проекту  нормативного  акта  перераховуються  у
хронологічному порядку нормативні акти або окремі їх пункти, які
підлягають визнанню такими, що втратили чинність у зв'язку з
прийняттям нового акта.
   1.9. Нормативні акти, видані спільно чи за погодженням з
іншими міністерствами і відомствами, змінюються, доповнюються або
визнаються такими, що втратили  чинність,  спільно  або  за
погодженням з відповідними міністерствами та відомствами.
   1.10. Керівники структурних підрозділів центрального апарату
Національного банку України несуть персональну відповідальність за
додержання вимог цієї інструкції.
   1.11. Нормативні документи після їх реєстрації надсилаються
до виконання згідно із схемою розсилки та публікуються у "Віснику
НБУ".  Розповсюдження  нормативних  документів  без  дозволу
керівництва НБУ поза встановленими схемами розсилки забороняється.
 
        2. Організація роботи над проектами
            нормативних актів
 
   2.1. Підготовка проекту нормативного акта покладається на
один або декілька структурних підрозділів Національного банку
України з урахуванням їх компетенції за дорученням керівництва
банку або за власною ініціативою підрозділу.
   До початку розробки проекту керівництвом банку або керівником
структурного підрозділу  визначається  коло  службових  осіб,
відповідальних за його підготовку, і строки складання проекту.
   Для підготовки найбільш важливих проектів  рекомендується
створювати робочі групи. У разі необхідності до розробки проекту
залучаються вчені, кваліфіковані спеціалісти-практики  банків,
підприємств, установ і організацій.
   2.2. Якщо підготовка нормативного акта доручена  кільком
структурним підрозділам Національного банку України, то роботу над
проектом організовує той з них, який у дорученні зазначений
першим. Керівники інших структурних підрозділів, зазначені у
дорученні, мають призначити спеціаліста для участі в підготовці
проекту і подати необхідні пропозиції.
   2.3. Проект нормативного акта, який пропонується затвердити
за погодженням з іншими міністерствами і відомствами України,
після його підготовки надсилається  на  офіційне  погодження
керівництву відповідних міністерств і відомств.
   2.4. Для  забезпечення  повного  правового  регулювання
відповідної  сфери  відносин на початку роботи над проектом
нормативного акта доцільно вивчити відповідні  правові  акти
Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів
України, Правління Національного банку України, а також визначити
коло питань, які необхідно вирішити в новому акті та на кого вони
поширюватимуться. До проекту необхідно включити всі нормативні
розпорядження,  що  стосуються  одного  чи  кількох  питань,
безпосередньо пов'язаних між собою за змістом.
   2.5. У разі, якщо це необхідно для повноти викладу питання, у
проектах нормативних актів можуть відтворюватися окремі положення
чинного законодавства із посиланням на відповідні нормативні акти.
 
          3. Видання нормативного акта
 
   3.1. Проект нормативного акта в обов'язковому порядку має
бути завізований:
   - виконавцем - автором документа та керівником департаменту
(управління) або його заступником;
   - керівником (заступником) підрозділу, питання діяльності
якого порушується у документі, що видається;
   - редактором  протокольного відділу управління загального
діловодства;
   - заступником  Голови  Правління, який здійснює загальне
керівництво структурним підрозділом.
   3.2. Підготовлений та відредагований проект нормативного акта
після погодження  із  структурними  підрозділами  передається
юридичному департаменту, який перевіряє відповідність його чинному
законодавству.
   У разі невідповідності даного проекту діючим нормативним
актам, а саме:
   - наявності порушень чинного законодавства;
   - перевищення меж компетенції Національного банку України;
   - порушення або обмеження встановлених законом прав, свобод і
законних інтересів громадян, підприємств, установ і організацій;
   - невідповідності іншим вимогам, викладеним у цій Iнструкції,
керівник юридичного департаменту, не візуючи його, дає письмовий
висновок з пропозиціями про передбачений законодавством порядок
вирішення питань, що розглядаються.
   3.3. Доопрацювання проекту нормативного акта відповідно до
рекомендацій юридичного департаменту та вказівок  керівництва
здійснюється  тими  структурними підрозділами, які розробляли
проект. Спірні і непогоджені питання проекту виносяться на розгляд
керівництва банку.
   3.4. Після внесення до проекту нормативного акта необхідних
уточнень з урахуванням одержаних зауважень він подається на
повторне погодження і візування до управлінь чи відділів, які
брали участь у розробці проекту.
   3.5. Нормативні  акти  (положення,  інструкції,  правила)
затверджуються постановою Правління Національного банку України і
набувають чинності з моменту опублікування, якщо інший порядок не
передбачений постановою Правління Національного банку України.
   3.6. Відповідальність за правильність оформлення, організацію
погодження, зібрання віз, підписання і реєстрацію нормативних
документів відповідно до цієї інструкції несе основний розробник
нормативного документа.
 
         4. Оформлення нормативного акта
 
   4.1. Нормативний  документ  оформляється  з  обов'язковим
дотриманням порядку оформлення службових документів, передбаченого
"Iнструкцією по діловодству в центральному апараті та установах
Національного банку України" (п.8.2).
   4.2. Виходячи з необхідності особливих вимог і наведення
порядку щодо нормативних актів Національного банку України, до їх
оформлення встановлюються додаткові вимоги:
   - спеціальна титульна сторінка (бланк), яка виготовляється
управлінням загального діловодства (додаток N 1);
   - кодування реєстраційних та інших реквізитів для надсилання
нормативних актів електронною поштою за спеціальною програмою.
   4.3. Проект  нормативного  акта  повинен  мати  коротке
найменування, що відповідає його змісту. Залежно від змісту й
обсягу він може поділятися на частини і розділи, які мають
заголовки.
   4.4. Текст проекту нормативного акта має бути викладений
зрозумілою мовою, всі терміни повинні бути чітко визначені і
вживатися в проекті в одному значенні. Кожний пункт проекту має
містити одне нормативне розпорядження, мати повний і закінчений
зміст.
   4.5. Якщо в проекті нормативного акта необхідно навести
таблиці, зразки документів, бланків, схеми, то вони вміщуються в
додатках.
 
         5. Реєстрація нормативних актів
 
   5.1. Реєстрація нормативних актів здійснюється в юридичному
департаменті і засвідчується присвоєнням їм власних номерів.
   Постанови Правління,  якими  затверджені нормативні акти,
реєструються у протокольному  відділі  управління  загального
діловодства, який приймає нормативні додатки до постанов лише
після реєстрації їх у юридичному департаменті.
   Iнші нормативно-розпорядчі  документи:  постанови, накази,
розпорядження з основної і внутрішньої діяльності - реєструються у
протокольному відділі управління загального діловодства. Порядок
підготовки і випуску цих документів визначається "інструкцією по
діловодству в центральному апараті та установах Національного
банку України".
   5.2. Після  затвердження  або підписання нормативний акт
подається на реєстрацію до відділу систематизації законодавства і
реєстрації нормативних актів юридичного департаменту.
   У кінці документа виконавцем проставляється індекс відповідно
до Систематичного покажчика нормативних актів Національного банку
України.
   Нормативний акт подається на реєстрацію не пізніше наступного
дня після його затвердження у двох примірниках -  оригінал
залишається у відділі для обліку і подальшої систематизації,
другий примірник повертається виконавцю.
   До відділу  систематизації  законодавства  і  реєстрації
нормативних актів подається також текст  нормативного  акта,
записаний на магнітній дискеті. Якщо нормативним актом вносяться
зміни і доповнення, то, крім змін та доповнень, подається і повний
текст документа з урахуванням змін.
   5.3. У разі порушення встановленого  порядку  оформлення
нормативних  актів,  передбаченого  цією  інструкцією, відділ
систематизації законодавства і реєстрації нормативних актів не
здійснює реєстрацію нормативного акта і повертає виконавцю для
належного оформлення.
   5.4. На  кожному  зареєстрованому  документі  юридичним
департаментом проставляються певні символи коду,  передбачені
титульною сторінкою та автоматизованою програмою, і скріплюються
штампом із зазначенням дати і підпису працівника, який реєстрував
документ.
   5.5. Після реєстрації  нормативного  акта  в  юридичному
департаменті додаткова реєстрація в інших підрозділах не потрібна.
   У структурному підрозділі, який готував нормативний акт,
ведеться їх облік.
   При надсиланні нормативних  документів  на  виконання  у
канцелярії  управління  загального діловодства вихідний номер
Національного банку України проставляється лише на супровідному
листі після відповідної його реєстрації у структурному підрозділі.
При цьому супровідний лист канцелярія управління  загального
діловодства реєструє при наявності зареєстрованого в юридичному
департаменті нормативного документа.
   5.6. Забороняється  департаментам,  управлінням  та іншим
структурним підрозділам використовувати електронну пошту  для
розсилки нормативних документів, підготовлених з порушенням вимог
цієї інструкції.
   5.7. Нормативні документи, підготовлені для надсилання у
порушення цього порядку, блокуються спеціальною програмою.
 
        6. Доведення (розсилка) нормативних
            актів до виконавців
 
   6.1. Нормативні документи після їх реєстрації мають бути у
встановленому порядку доведені до всіх структурних підрозділів,
установ Національного банку України, комерційних банків. Акти,
обов'язкові для інших органів, повинні бути їм надіслані.
   6.2. Розсилка  нормативних  документів  здійснюється  за
встановленими цією інструкцією схемами.
   Схему розсилки конкретного нормативного документа визначає
орган або особа,  яка  затвердила  документ,  або  керівник
департаменту (управління) - розробник даного документа.
   Схема розсилки, її розшифровка вказуються  на  титульній
сторінці документа. Схема пов'язана з автоматизованою системою при
відправленні документа електронною поштою.
   6.3. Доведення  (розсилка)  нормативних  документів  до
виконавців та інших адресатів здійснюється у такому порядку:
   - до  адресатів  -  користувачів  електронної  пошти  -
відповідальними за роботу з електронною поштою у структурному
підрозділі, який готував документ;
   - до адресатів, які не мають електронної пошти, - канцелярією
управління загального діловодства та експедицією операційного
управління, засобами фельд'єгерського і поштового зв'язку.
   Для розсилки адресатам, вказаним у схемі 1-Д (цей перелік
може мінятися), виконавець документа передає канцелярії  для
надсилання необхідну кількість копій нормативного документа;
   - нормативні документи, що стосуються обмеженого кола банків,
установ, розсилаються за окремими покажчиками розсилки структурних
підрозділів, які готували документи.
 
      7. Облік та систематизація нормативних актів
 
   7.1. Зареєстровані нормативні акти підлягають обліку  та
систематизації у відділі систематизації законодавства і реєстрації
нормативних актів юридичного департаменту.
   7.2. Відділ  систематизації  законодавства  і  реєстрації
нормативних актів спільно  з  редакцією  періодичних  видань
забезпечує публікацію нормативних актів у "Віснику НБУ" та готує
до видання збірники нормативних актів Національного банку України.
   7.3. У регіональних управліннях та установах Національного
банку України систематизований облік і зберігання законодавчих і
відомчих нормативних документів, що надходять, покладається на
юрисконсультів.
 
 "Збірник нормативних актів Національного банку України
 за 1995 рік"
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка