Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Регламенту Головного контрольно-ревізійного управління України

     ГОЛОВНЕ КОНТРОЛЬНО-РЕВIЗIЙНЕ УПРАВЛIННЯ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            23.11.2007 N 279
 
 
          Про затвердження Регламенту
         Головного контрольно-ревізійного
            управління України
 
 
   Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України
від 19.09.2007 N 1143 ( 1143-2007-п ), "Про затвердження Типового
регламенту центрального органу виконавчої влади" Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Регламент  Головного контрольно-ревізійного
управління України (додається).
 
   2. Керівникам структурних підрозділів ГоловКРУ забезпечити
дотримання положень Регламенту Головного контрольно-ревізійного
управління України.
 
   3. Загальному відділу Департаменту  адміністративного  та
фінансового забезпечення (М'якшило Н.Г.) довести цей наказ до
відома заступників Голови, керівників структурних підрозділів
ГоловКРУ, начальників контрольно-ревізійних управлінь в АР Крим,
областях, містах Києві та Севастополі.
 
   4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
 
 Голова                        П.П.Андрєєв
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ ГоловКРУ
                   23.11.2007 N 279
 
 
              РЕГЛАМЕНТ
         Головного контрольно-ревізійного
            управління України
 
 
           I. Загальні положення
 
   1. Цей Регламент встановлює порядок організації діяльності
ГоловКРУ, пов'язаної із здійсненням його повноважень.
 
   2. ГоловКРУ  спрямовує  свою  діяльність  на  виконання
Конституції ( 254к/96-ВР ) і законів України, актів Президента
України і постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до
Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України,
Програми діяльності Кабінету Міністрів України, інших  актів
законодавства.
 
   3. ГоловКРУ в межах своїх повноважень на основі та на
виконання актів законодавства видає  накази,  організовує  і
контролює їх виконання, а в разі потреби видає разом з іншими
органами виконавчої влади спільні акти.
   У випадках, передбачених законодавством, рішення ГоловКРУ,
прийняті в межах його повноважень, є обов'язкові для виконання
центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами влади
Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми
власності і громадянами.
 
   4. ГоловКРУ під час виконання покладених на нього завдань
взаємодіє з іншими центральними і місцевими органами виконавчої
влади, органами влади Автономної Республіки  Крим,  органами
місцевого самоврядування, а також з відповідними органами інших
держав.
 
   5. Діяльність ГоловКРУ  є  відкритою  та  прозорою,  що
забезпечується шляхом розміщення інформації про неї на веб-сайті,
публікацій у засобах масової інформації, трансляції по радіо і
телебаченню репортажів, інтерв'ю, виступів керівних працівників
ГоловКРУ.
   Iнформація про  діяльність ГоловКРУ надається громадянам,
представникам засобів масової інформації відповідно до закону.
 
         II. Організація роботи ГоловКРУ
 
            Планування роботи
 
   6. Планування роботи ГоловКРУ здійснюється відповідно до
Порядку планування контрольно-ревізійної роботи органами державної
контрольно-ревізійної служби (  955-2001-п  ),  затвердженого
Кабінетом Міністрів України.
   ГоловКРУ розробляє для затвердження  Кабінетом  Міністрів
України проект Основних напрямів контрольно-ревізійної роботи
органів державної контрольно-ревізійної служби (далі - Основні
напрями), який складається на календарний рік та містить основні
заходи з виконання покладених на ГоловКРУ завдань із здійснення
державного фінансового контролю.
 
   7. Заходи  з проведення державного фінансового контролю,
передбачені в Основних напрямах, повинні відповідати напрямам
робіт, визначених бюджетними програмами, та враховувати такі
критерії:
   економічна і  соціальна  важливість функціонування певної
галузі, сфери або конкретного об'єкта;
   обсяги фінансових  потоків, інших державних ресурсів, що
спрямовувалися на виконання бюджетних програм, утримання державних
органів;
   публічна інформація про факти порушень і  зловживань  у
фінансовій сфері та неефективного управління державним майном;
   ймовірність виникнення фінансових порушень, у тому числі
внаслідок відсутності (низького рівня) внутрішнього фінансового
контролю, правової неврегульованості економічної діяльності;
   кризовий фінансовий стан (процедура ліквідації, банкрутства)
суб'єктів господарювання державного сектору економіки;
   регулярність в  організації  контролю  за  використанням
державних ресурсів.
 
   8. В Основних напрямах визначаються:
   найменування контрольного заходу та період контролю;
   рік проведення попереднього контрольного заходу;
   граничні строки  подання  Кабінету  Міністрів  України,
Міністерству фінансів інформації про результати  контрольного
заходу.
 
   9. Проект  Основних  напрямів розробляється Департаментом
організаційної роботи за участю інших структурних підрозділів.
 
   10. Методологічна рада ГоловКРУ розглядає пропозиції  та
визначає перелік тем контрольних заходів, які включаються до
Основних напрямів, і терміни інформування про їх результати.
 
   11. Проект Основних напрямів на наступний рік до 1 грудня
поточного року подається Міністрові фінансів на погодження для
внесення в установленому порядку до Кабінету Міністрів України.
 
   12. Структурні підрозділи ГоловКРУ проводять свою діяльність
згідно з Основними напрямами та квартальними планами ГоловКРУ, що
розробляються на підставі Основних напрямів та затверджуються
наказом ГоловКРУ.
   Плани контрольно-ревізійної роботи ГоловКРУ розмішуються на
офіційній сторінці ГоловКРУ в мережі Iнтернет.
 
   13. Моніторинг  виконання  Основних  напрямів  та планів
контрольно-ревізійної роботи ГоловКРУ проводиться щоквартально.
 
   14. Звіт   про   результати   роботи    державної
контрольно-ревізійної служби (далі - ДКРС) за рік направляються до
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства
фінансів та інших зацікавлених органів державної влади.
 
     Повноваження керівництва та інших працівників
             апарату ГоловКРУ
 
   15. Повноваження Голови ГоловКРУ визначаються Законом України
"Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" ( 2939-12 ),
Положенням про Головне контрольно-ревізійне управління України
( 884-2007-п ), затвердженим Кабінетом Міністрів  України, та
іншими нормативно-правовими актами.
 
   16. Розподіл обов'язків між заступниками Голови ГоловКРУ
здійснює Голова ГоловКРУ відповідно до законодавства.
   Розподіл обов'язків затверджується наказом Голови ГоловКРУ, в
якому визначається перелік структурних підрозділів ГоловКРУ, а
також контрольно-ревізійних підрозділів в Автономній Республіці
Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (далі - регіональні КРУ),
діяльність яких спрямовується, координується та контролюється
відповідним заступником.
 
   17. Положення   про  структурний  підрозділ  ГоловКРУ
розробляється керівником відповідного підрозділу, погоджується із
Департаментом правової роботи, Управлінням кадрів, заступником
Голови  ГоловКРУ  (відповідно  до  розподілу  обов'язків)  і
затверджується наказом ГоловКРУ.
 
   18. Обов'язки  керівника структурного підрозділу ГоловКРУ
визначаються положенням про структурний підрозділ. Обов'язки інших
працівників  структурних  підрозділів  ГоловКРУ  визначаються
посадовими інструкціями, що затверджуються Головою ГоловКРУ або
заступником Голови ГоловКРУ (відповідно до розподілу обов'язків).
 
     Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи
 
   19. ГоловКРУ для забезпечення здійснення своїх повноважень
може утворювати постійні і тимчасові консультативні, дорадчі та
інші допоміжні органи. Рішення про утворення зазначених органів
приймає Голова ГоловКРУ.
   Для розгляду  наукових  рекомендацій  та пропозицій щодо
напрямів і методів контрольно-ревізійної роботи,  обговорення
найважливіших проектів нормативно-правових актів та інших питань у
ГоловКРУ може утворюватися Методологічна рада.
   Склад Методологічної ради та положення про неї затверджується
наказом ГоловКРУ.
 
   20. Для погодженого вирішення питань,  що  належать  до
компетенції ГоловКРУ, обговорення найважливіших напрямів його
діяльності   в   ГоловКРУ   утворюється   колегія   як
консультативно-дорадчий орган,  порядок  діяльності   якої
визначається    Положенням   про   колегію   Головного
контрольно-ревізійного управління України, затвердженим наказом
ГоловКРУ.
 
   21. Кількісний і персональний склад консультативних, дорадчих
та інших допоміжних органів, а також положення про них затверджує
Голова ГоловКРУ.
 
   Управління персоналом та проходження державної служби
 
   22. Організація  кадрової роботи у ГоловКРУ здійснюється
згідно з окремим планом, що складається на підставі річного плану,
в якому визначаються заходи з добору, підготовки, перепідготовки
та підвищення кваліфікації працівників.
 
   23. Прийняття на державну службу в ГоловКРУ здійснюється
шляхом конкурсного відбору або за іншою процедурою, визначеною
законодавством.
   Прийняття працівників на роботу до ГоловКРУ на посади, що не
віднесені до категорій посад державних службовців, та звільнення
їх з роботи здійснюється відповідно до законодавства про працю.
 
   24. Тривалість  робочого  часу  державних  службовців
визначається відповідно до законодавства про працю з урахуванням
особливостей,  визначених Законом України "Про державну службу"
( 3723-12 ).
 
   25. З метою своєчасного та в повному обсязі виконання завдань
і доручень керівництва ГоловКРУ встановлюється в разі потреби
чергування працівників структурних підрозділів (згідно з графіком,
затвердженим заступником Голови ГоловКРУ).
   Перебування у робочий час працівників структурних підрозділів
за межами приміщень ГоловКРУ з метою вирішення службових питань
погоджується з керівниками відповідних підрозділів. Керівники
структурних  підрозділів повідомляють про свою відсутність у
робочий час у зв'язку із службовою необхідністю заступникам Голови
ГоловКРУ, які здійснюють керівництво відповідними підрозділами,
або відповідному керівникові вищого рівня.
 
   26. У ГоловКРУ формується кадровий резерв, який підлягає
щорічному перегляду та затвердженню. Iз зарахованими до кадрового
резерву особами проводиться робота, спрямована на підвищення їх
кваліфікації.
   З метою набуття практичного досвіду, перевірки професійних і
ділових якостей осіб, зарахованих до кадрового резерву, або
державних службовців, які претендують на зайняття більш високих
посад, може проводитися в установленому порядку їх стажування на
відповідних посадах у структурних підрозділах.
 
   27. З метою  підвищення  ефективності  роботи  державних
службовців та відповідальності за доручену справу проводиться один
раз на три роки атестація державних службовців, порядок проведення
якої визначається Положенням про проведення атестації державних
службовців ( 1922-2000-п ), затвердженим Кабінетом Міністрів
України.
   У період між атестаціями проводиться щорічна оцінка виконання
державними службовцями покладених на них завдань і обов'язків
відповідно до Загального порядку проведення щорічної  оцінки
виконання державними службовцями покладених на них обов'язків і
завдань ( z1063-03 ), затвердженого Головним управлінням державної
служби України.
 
   28. Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів в апараті
ГоловКРУ здійснюється у встановленому законодавством  порядку
відповідно до Програми підготовки та підвищення кваліфікації
державних службовців органів ДКРС , затвердженої наказом ГоловКРУ.
   Організацію та  координацію  навчання здійснює Управління
кадрів ГоловКРУ.
   Основними видами підвищення кваліфікації є:
   навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації
державних службовців;
   тематичні постійно діючі семінари;
   тематичні короткотермінові семінари;
   систематичне самостійне навчання (самоосвіта);
   стажування в органах, на які поширюється чинність Закону
України "Про державну службу" ( 3723-12 );
   В апараті  ГоловКРУ  відповідно  до  затверджених планів
здійснюється:
   - економічне навчання - це систематичне вивчення нормативних
та інструктивних матеріалів, текстуальний розбір актів ревізій,
заслуховування  аудиторських  звітів, документальне оформлення
ревізій та аудитів, обмін досвідом тощо. Економічне навчання
проводиться безпосередньо у структурних підрозділах ГоловКРУ.
Результати такого навчання фіксуються у відповідному журналі;
   - проведення  загальних занять - систематичне підвищення
загального рівня  знань  з  питань  державного  будівництва,
соціально-економічного  розвитку,  державної  служби,  нових
законодавчих та інших нормативно-правових  актів,  актуальних
правових, економічних, соціальних, політологічних питань.
   За підсумками навчання в кінці календарного року складаються
заліки.
 
   29. ГоловКРУ розглядає і вносить пропозиції щодо нагородження
державними нагородами, здійснює інші заходи щодо  заохочення
працівників апарату ГоловКРУ та регіональних КРУ. Заохочувальними
відзнаками ГоловКРУ у встановленому порядку можуть бути відзначені
керівники і спеціалісти міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади, відомі державні, політичні, громадські діячі,
науковці, іноземні громадяни та інші особи за особистий внесок у
діяльність та розвиток органів ДКРС, співробітництво у науковій
сфері.
 
          III. Нормотворча діяльність
 
   30. Нормотворча діяльність ГоловКРУ провадиться на основі та
на виконання Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України, актів
Президента України і постанов Верховної Ради України, прийнятих
відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету
Міністрів України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України,
інших актів законодавства, а також з ініціативи ГоловКРУ.
 
   31. Підготовка та внесення на розгляд Кабінету Міністрів
України проектів нормативно-правових актів здійснюється у порядку,
встановленому   Регламентом   Кабінету   Міністрів  України
( 950-2007-п ), що затверджений Кабінетом  Міністрів України,
іншими актами законодавства.
   Порядок підготовки  нормативно-правових  актів  ГоловКРУ
затверджується наказом ГоловКРУ.
 
   32. Розроблення проекту нормативно-правового акта у ГоловКРУ
покладається  на  структурний  підрозділ  відповідно до його
компетенції.
 
   33. Для розроблення проекту нормативно-правового акта може
утворюватися за наказом ГоловКРУ робоча група.
 
   34. У процесі розроблення проекту нормативно-правового акта:
   проводиться аналіз стану справ у відповідній сфері правового
регулювання та причин, що обумовлюють необхідність підготовки
проекту;
   визначається предмет  правового  регулювання,  механізм
вирішення питання, що потребує врегулювання;
   перевіряється його відповідність актам законодавства вищої
юридичної сили,  чинним  міжнародним  договорам  України  та
забезпечується  опрацювання  проекту  з  урахуванням  acquis
cornmunautaire, якщо проект за предметом правового регулювання
належить  до  сфери,  правовідносини  в  якій  регулюються
законодавством ЄС;
   забезпечується погодження проекту з іншими заінтересованими
органами виконавчої влади та у разі потреби вносяться необхідні
поправки;
   вживаються заходи з метою усунення розбіжностей, зокрема
організовується та проводиться за участю заінтересованих органів
виконавчої влади, які мають зауваження до проекту, детальне
обговорення шляхів вирішення спірних питань.
 
   35. Проект  нормативно-правового  акта перед поданням на
розгляд Голови ГоловКРУ  обов'язково  узгоджується  з  усіма
заінтересованими структурними підрозділами, Департаментом правової
роботи, Департаментом організаційної роботи та заступником Голови
(відповідно до розподілу обов'язків).
 
   36. Нормативно-правові акти ГоловКРУ, що стосуються прав,
свобод та законних інтересів громадян або мають міжвідомчий
характер,  підлягають  в  установленому порядку реєстрації в
Мін'юсті.
 
        IV. Організація роботи з документами
 
   37. Організація роботи з документами здійснюється відповідно
до   Iнструкції  з  діловодства  в  органах  державної
контрольно-ревізійної служби, затвердженої наказом ГоловКРУ.
 
   38. Порядок організації роботи з документами, які містять
конфіденційну інформацію, що є власністю держави, визначається
законодавством.
 
   39. Організація діловодства у ГоловКРУ покладається на Голову
ГоловКРУ.
 
   40. До основних видів роботи з документами належать:
   реєстрація вхідної кореспонденції;
   робота з документами в структурних підрозділах;
   за дорученням керівництва підготовка документів для доповіді
керівництву;
   підготовка та узгодження проектів нормативно-правових актів
та актів організаційно-розпорядчого характеру;
   підготовка та оформлення документів до засідань колегії;
   оформлення копій та додатків до документів;
   реєстрація та відправлення вихідної кореспонденції;
   організація та здійснення контролю за виконанням документів,
в тому числі рішень Кабінету Міністрів України;
   складення номенклатури та формування справ;
   підготовка справ до архівного зберігання та користування
архівною документацією;
   ведення обліку, зберігання та використання бланків, печаток і
штампів ГоловКРУ.
 
   41. Системи електронного документообігу та обробки інформації
повинні відповідати вимогам державних стандартів і Примірної
інструкції  з діловодства у міністерствах, інших центральних
органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки
Крим, місцевих органах виконавчої влади ( 1153-97-п ).
 
   42. З метою забезпечення своєчасного та на належному рівні
виконання документів в ГоловКРУ здійснюється контроль у порядку,
визначеному  Iнструкцією  з  діловодства в органах державної
контрольно-ревізійної служби, затвердженої наказом ГоловКРУ.
 
          V. Порядок проведення нарад
 
             Апаратні наради
 
   43. Апаратні наради проводяться щотижня.
 
   44. Голова ГоловКРУ або в разі його відсутності заступник
Голови (відповідно до розподілу обов'язків) проводить апаратні
наради  для  розгляду  та вирішення питань, що належать до
повноважень ГоловКРУ.
 
   45. Порядок денний апаратної наради формується на підставі
пропозицій  заступників  Голови  та  керівників  структурних
підрозділів.
 
   46. Рішення, прийняті на апаратних нарадах, оформлюються не
пізніше ніж у дводенний строк протоколами.
   Протоколи підписуються головуючим і доводяться до відома
учасників апаратної наради.
 
   47. Організацію проведення апаратних нарад здійснює Сектор
забезпечення діяльності керівництва ГоловКРУ.
 
            Оперативні наради
 
   48. З  метою розгляду та оперативного вирішення окремих
питань, що належать до повноважень ГоловКРУ, Голова або його
заступник проводять оперативні наради.
 
   49. Порядок денний та матеріали до нього подаються учасникам
оперативної наради завчасно, а з додаткових (позапланових) питань
- у день її проведення.
 
   50. Рішення, прийняті на оперативній нараді, оформлюються у
дводенний строк протоколом.
   Протокол наради підписує головуючий.
 
   51. Організація проведення оперативної наради покладається на
Сектор забезпечення діяльності керівництва ГоловКРУ спільно зі
структурним підрозділом, до компетенції якого належать питання, що
розглядатимуться.
 
            Міжвідомчі наради
 
   52. Для вирішення питань міжвідомчого характеру у ГоловКРУ
можуть проводитися міжвідомчі наради із залученням представників
інших органів виконавчої влади.
 
   53. Порядок денний та матеріали до  нього  надсилаються
учасникам міжвідомчої наради за два дні до початку її проведення.
 
   54. Організація міжвідомчих нарад покладається на заступника
Голови та структурний підрозділ, до компетенції якого належать
питання, що розглядатимуться.
 
   55. Контроль за виконанням доручень, наданих на нарадах,
здійснює Сектор контролю виконавської дисципліни.
 
  VI. Взаємодія ГоловКРУ з іншими органами державної влади та
        органами місцевого самоврядування
 
   56. Під час здійснення своїх повноважень ГоловКРУ взаємодіє з
Верховною Радою України та її органами, Президентом України та
його  Секретаріатом,  Кабінетом  Міністрів  України  та його
Секретаріатом, центральними і місцевими органами виконавчої влади
та органами місцевого самоврядування.
 
   57. Порядок взаємодії ГоловКРУ з Верховною Радою України
визначається наказом ГоловКРУ.
 
   58. ГоловКРУ, взаємодіючи з Верховною Радою України:
   за дорученням Кабінету Міністрів України або Міністерства
фінансів України забезпечує представлення у  Верховній  Раді
України, внесеного Кабінетом Міністрів України законопроекту,
розробленого ГоловКРУ, та його супроводження на всіх стадіях
розгляду;
   визначає посадову особу, яка представлятиме позицію Кабінету
Міністрів  України  під час розгляду законопроекту з питань
компетенції органів ДКРС, внесеного на розгляд Верховної Ради
України народними депутатами України;
   готує висновки до законопроектів,  внесених  на  розгляд
Верховної Ради України народними депутатами України;
   розглядає депутатські звернення і запити,  звернення  та
рекомендації комітетів Верховної Ради України;
   готує матеріали до проведення години запитань до Уряду та до
парламентських  слухань,  слухань у комітетах Верховної Ради
України.
 
   59. Персональна відповідальність за забезпечення взаємодії
ГоловКРУ з Верховною Радою України покладається на заступника
Голови ГоловКРУ.
   Організація всебічної взаємодії з комітетами Верховної Ради
України, депутатськими фракціями і позафракційними депутатами у
Верховній Раді України покладається на відповідний структурний
підрозділ ГоловКРУ.
 
   60. ГоловКРУ взаємодіє із Секретаріатом Кабінету Міністрів
України з питань, що виникають у відносинах з Кабінетом Міністрів
України, проводить консультації стосовно процедури підготовки
проектів актів законодавства та інших документів, які подаються на
розгляд Кабінету Міністрів України, організації контролю  за
виконанням рішень Кабінету Міністрів України, а також з інших
питань.
 
   61. ГоловКРУ забезпечує постійну та ефективну співпрацю з
іншими органами виконавчої влади.
 
   62. ГоловКРУ розглядає звернення, пропозиції, інші матеріали
та документи, що надходять від центральних та місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, забезпечує
своєчасне узгодження проектів нормативно-правових  актів,  що
подаються на розгляд Кабінету Міністрів України.
 
 VII. Взаємодія із засобами масової інформації та громадськістю
 
   63. З метою забезпечення участі громадськості у процесі
підготовки проектів рішень та моніторингу громадської думки під
час їх виконання при ГоловКРУ діє громадська рада відповідно до
Типового положення про громадську раду при центральному, місцевому
органі виконавчої влади ( 1378-2004-п ), затвердженого Кабінетом
Міністрів України.
 
   64. ГоловКРУ створює необхідні умови для роботи громадської
ради та проведення її засідань.
 
   65. Рішення громадської ради мають рекомендаційний характер і
є обов'язкові для розгляду ГоловКРУ.
 
   66. З метою організації ефективної взаємодії між ГоловКРУ та
засобами масової інформації і об'єднаннями громадян ГоловКРУ
забезпечує:
   проведення в  установленому  порядку  консультацій  з
громадськістю;
   організацію вивчення  громадської думки стосовно проблем,
пріоритетів та перспектив розвитку у сфері державного фінансового
контролю;
   проведення моніторингу громадської думки під час підготовки
та виконання рішень ГоловКРУ;.
   інформування громадськості про діяльність ГоловКРУ шляхом
проведення прес-конференцій, брифінгів, прямих телефонних ліній,
розміщення в засобах масової  інформації  статей,  інтерв'ю,
коментарів, підготовки теле- і радіопередач, виготовлення та
розповсюдження  інформаційно-презентаційної  продукції   про
діяльність ГоловКРУ;
   проведення моніторингу  повідомлень  у  засобах  масової
інформації стосовно своєї діяльності та реагування на критичні
зауваження;
   проведення роз'яснень цілей, змісту і порядку реалізації
державної політики у сфері державного фінансового контролю.
   Для забезпечення взаємодії в структурі апарату ГоловКРУ діє
Відділ із забезпечення оприлюднення результатів діяльності органів
ДКРС.
 
   67. Пропозиції (звернення) об'єднань громадян розглядаються у
місячний строк Головою ГоловКРУ або визначеною ним посадовою
особою. Про результати розгляду авторові пропозицій (звернень)
повідомляється листом за підписом зазначених осіб.
 
     VIII. Організація роботи із зверненнями громадян
 
   68. Розгляд звернень громадян, організація їх особистого
прийому здійснюється відповідно до Закону України "Про звернення
громадян" ( 393/96-ВР ), Положення про порядок розгляду звернень
та  організацію  особистого  прийому  в  органах  державної
контрольно-ревізійної служби ( z0170-00 ), затвердженого наказом
ГоловКРУ, та інших актів законодавства.
   Реєстрація звернень громадян здійснюється в установленому
законодавством порядку.
 
   69. Розгляд звернень громадян в ГоловКРУ покладається на
відповідну посадову  особу  чи  структурний  підрозділ,  які
забезпечують  кваліфікований  та  своєчасний розгляд звернень
громадян, що надійшли на адресу ГоловКРУ; здійснення контролю за
дотриманням порядку і строків розгляду та вирішення питань,
порушених у зверненнях громадян.
   В ГоловКРУ  в  складі  Департаменту правової роботи діє
структурний підрозділ, який здійснює систематичний аналіз та
узагальнення звернень громадян, про результати якого інформує
керівництво ГоловКРУ та Кабінет Міністрів  України;  вносить
пропозиції і вживає заходів для поліпшення організації роботи із
зверненнями громадян, вирішення порушених у них  питань  та
вдосконалення законодавства у цій сфері.
 
   70. Особистий прийом громадян регулярно проводять Голова
ГоловКРУ та його заступники згідно з графіком, затвердженим
наказом ГоловКРУ, який доводиться до відома громадян.
 
   71. У  разі  відсутності посадової особи, яка проводить
особистий прийом громадян згідно із затвердженим графіком, прийом
здійснює посадова особа, на яку покладено виконання її обов'язків.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка