Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо підсумків наукової та науково-технічної діяльності за 2007 рік

        МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ I НАУКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            07.12.2007 N 1090
 
 
           Щодо підсумків наукової
      та науково-технічної діяльності за 2007 рік
 
 
   З метою підведення підсумків наукової та науково-технічної
діяльності вищих навчальних закладів,  наукових  установ  та
державних  підприємств Міністерства освіти і науки за 2007 рік
Н А К А З У Ю:
 
   1. Ректорам вищих навчальних закладів III - IV  рівнів
акредитації (ВНЗ), директорам наукових установ (НУ) та державних
підприємств (ДП) Міністерства освіти і науки (МОН):
 
   1.1. Підвести  підсумки  наукової  та  науково-технічної
діяльності  за  2007 рік, стану виконання тематичних планів
науково-дослідних робіт, що фінансувались за рахунок загального
фонду державного бюджету, грантів, досліджень і розробок, які
виконувались  науковими,  науково-педагогічними  працівниками,
докторантами, аспірантами та студентами.
 
   1.2. Подати на державну реєстрацію до Українського інституту
науково-технічної і економічної інформації заключні звіти з робіт,
зареєстрованих згідно з Порядком державної реєстрації та обліку
відкритих (закритих) науково-дослідних, дослідно-конструкторських
робіт та дисертацій, затвердженим наказом МОН від 25.12.2001 р.
N 808 ( z0028-02 ).
 
   1.3. Надати департаменту  науково-технологічного  розвитку
згідно з графіком (додаток N 1) такі матеріали:
   1.3.1. Річний звіт за формою державної статистичної звітності
N 3-наука "Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт"
(річна) згідно з Iнструкцією щодо заповнення форми державного
статистичного спостереження ( z1036-07 ), затвердженою наказом
Держкомстату України від 20.08.2007 N 306 ( z1035-07 ) "Про
затвердження  інструкцій  щодо  заповнення  форм  державних
статистичних спостережень зі статистики науки та інновацій".
   1.3.2. За  кожною  закінченою  у 2007 році роботою, що
виконувалась згідно з тематичним планом за кодами програмної
класифікації видатків ( 489-16 ) 2201020, 2201040, 2201330,
роздруковані (файл типу "Документ Excel") та на електронних носіях
анотовані звіти (додаток N 2).
   1.3.3. Iнформацію про наукову та науково-технічну діяльність
за 2007 рік з аналізом статистичних даних за 2005 - 2007 роки
(програма за додатком N 3), визначенням механізмів та основних
тенденцій розвитку і використання наукового потенціалу ВНЗ, НУ та
ДП, висвітленням найважливіших результатів досліджень і розробок
окремо за розділами:
   - визначні результати фундаментальних досліджень у галузі
природничих, суспільних і гуманітарних наук, зокрема наукові
досягнення світового рівня;
   - конкурентоспроможні  прикладні  розробки  та  новітні
технології за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки із
зазначенням підприємств і організацій, які можуть бути зацікавлені
у їх використанні;
   - описи найбільших розробок, відкриттів, робіт із значним
економічним та соціальним ефектом та інформацією щодо реалізації
їх результатів, підтвердженою відповідними актами впровадження у
виробництво та  навчальний  процес,  даними  щодо  одержання
економічного ефекту тощо (додаток N 3);
   - відомості про науково-дослідну роботу  та  інноваційну
діяльність студентів, молодих учених;
   - нові форми організації наукової, науково-технічної  та
інноваційної діяльності;
   - відомості про наукове та науково-технічне співробітництво
із закордонними організаціями;
   - інформація про заходи, що здійснювались спільно з науковими
установами  НАН  та  галузевих  академій  наук  України,  з
підприємствами;
   - інформація про заходи з наукової та науково-технічної
діяльності, здійснені спільно з облдержадміністраціями;
   - відомості щодо здійснення інформаційної та інноваційної
діяльності, зокрема спільно з облдержадміністраціями (для ДП);
   - відомості щодо виділення місцевими органами влади бюджетних
коштів на проведення наукових досліджень та розробок.
   Iнформація подається українською мовою в одному примірнику в
паперовому та електронному вигляді (файл типу "Текст у форматі
RTF" на дискеті 3,5 дюйма у редакторі Word-2000 шрифтом Times New
Roman, розмір 12, міжрядковий інтервал - 1 у форматі А 4, поля
зверху та знизу - 2,54 см, зліва - 2,5 см, справа - 1 см).
   1.3.4. Iнформацію про науково-дослідні роботи, що виконуються
на кафедрах в межах робочого часу викладачів.
   1.3.5. Узагальнену інформацію  щодо  досвіду  організації
наукової діяльності та рекламні проспекти на найважливіші розробки
у вигляді брошури, буклету, а також презентація діяльності та
рекламні матеріали на СД-диску.
 
   2. Головам секцій за фаховими напрямами наукової ради МОН,
склад яких затверджено розпорядженням від 11.07.2006 р. N 121-р,
до 30 березня 2008 р. організувати розгляд анотованих звітів з
наукових досліджень і розробок, які виконувались за рахунок коштів
загального  фонду  державного  бюджету  за кодами програмної
класифікації видатків ( 489-16 ) 2201020, 2201040, 2201330 і
завершені  у  2007  році,  та  надати  до  департаменту
науково-технологічного розвитку Міністерства висновки щодо  їх
наукового, науково-технічного рівня та важливості результатів.
 
   3. Департаменту     науково-технологічного    розвитку
(Свіженко В.О.) здійснити:
   - приймання річних звітів у відповідності зі встановленим
порядком;
   - до  20  квітня  2008 р.  аналіз  звітних  матеріалів,
узагальнення результатів розгляду секцій за фаховими напрямами
наукової ради МОН щодо анотованих звітів та підготувати інформацію
про наукову і науково-технічну діяльність за 2007 рік ВНЗ, НУ та
ДП, підпорядкованих Міністерству освіти і науки.
 
   4. Контроль  за  виконанням  наказу покласти на першого
заступника Міністра Гуржія А.М.
 
 Міністр                      С.М.Ніколаєнко
 
 
                   Додаток 1
                   до наказу МОН
                   07.12.2007 N 1090
 
 
               ГРАФIК
         здачі річного звіту з наукової
      та науково-технічної діяльності за 2007 рік
             ВНЗ, НУ та ДП
 
 
------------------------------------------------------------------
¦ NN ¦ Назва вищого навчального закладу, установи, ¦  Дата  ¦
¦п/п ¦      державного підприємства      ¦      ¦
¦----+-----------------------------------------------+-----------¦
¦  ¦Донецький державний університет управління   ¦05.02.2008 ¦
¦  ¦Маріупольський державний гуманітарний     ¦      ¦
¦  ¦університет                  ¦      ¦
¦  ¦Донецький державний університет штучного    ¦      ¦
¦  ¦інтелекту                   ¦      ¦
¦  ¦Закарпатський художній інститут        ¦      ¦
¦  ¦Косівський державний інститут прикладного та  ¦      ¦
¦  ¦декоративного мистецтва            ¦      ¦
¦  ¦Київський державний інститут декоративно-   ¦      ¦
¦  ¦прикладного мистецтва             ¦      ¦
¦  ¦ім. М.Бойчука                 ¦      ¦
¦  ¦Київський національний університет ім. Тараса ¦      ¦
¦  ¦Шевченка                    ¦      ¦
¦  ¦Львівський державний інститут технологій і   ¦      ¦
¦  ¦управління                   ¦      ¦
¦  ¦ім. Вячеслава Чорновола            ¦      ¦
¦  ¦Львівський інститут економіки і туризму    ¦      ¦
¦  ¦Iзмаїльський державний гуманітарний      ¦      ¦
¦  ¦університет                  ¦      ¦
¦----+-----------------------------------------------+-----------¦
¦  ¦ПЕДАГОГIЧНI                  ¦06.02.2008 ¦
¦----+-----------------------------------------------+-----------¦
¦  ¦Бердянський державний педагогічний університет ¦      ¦
¦  ¦ім. П.Д.Осипенка                ¦      ¦
¦  ¦Вінницький державний педагогічний університет ¦      ¦
¦  ¦імені Михайла Коцюбинського          ¦      ¦
¦  ¦Луганський національний педагогічний      ¦      ¦
¦  ¦університет імені Тараса Шевченка       ¦      ¦
¦  ¦Глухівський державний педагогічний університет ¦      ¦
¦  ¦Горлівський державний педагогічний інститут  ¦      ¦
¦  ¦іноземних мов                 ¦      ¦
¦  ¦Дрогобицький державний педагогічний університет¦      ¦
¦  ¦імені Iвана Франка               ¦      ¦
¦  ¦Житомирський державний університет імені Iвана ¦      ¦
¦  ¦Франка                     ¦      ¦
¦  ¦Кам'янець-Подільський державний університет  ¦      ¦
¦  ¦Національний педагогічний університет     ¦      ¦
¦  ¦ім. М.П.Драгоманова              ¦      ¦
¦----+-----------------------------------------------+-----------¦
¦  ¦ПЕДАГОГIЧНI                  ¦07.02.2008 ¦
¦----+-----------------------------------------------+-----------¦
¦  ¦Київський національний лінгвістичний      ¦      ¦
¦  ¦університет                  ¦      ¦
¦  ¦Кіровоградський державний педагогічний     ¦      ¦
¦  ¦університет імені Володимира Винниченка    ¦      ¦
¦  ¦Криворізький державний педагогічний університет¦      ¦
¦  ¦Мелітопольський державний педагогічний     ¦      ¦
¦  ¦університет                  ¦      ¦
¦  ¦Миколаївський державний університет      ¦      ¦
¦  ¦ім. В.О.Сухомлинського             ¦      ¦
¦  ¦Миколаївський державний гуманітарний      ¦      ¦
¦  ¦університет                  ¦      ¦
¦  ¦ім. Петра Могили                ¦      ¦
¦  ¦Ніжинський державний університет імені Миколи ¦      ¦
¦  ¦Гоголя                     ¦      ¦
¦  ¦Південноукраїнський педагогічний університет  ¦      ¦
¦  ¦ім. К.Д.Ушинського               ¦      ¦
¦  ¦Полтавський державний педагогічний університет ¦      ¦
¦  ¦ім. В.Г.Короленка               ¦      ¦
¦----+-----------------------------------------------+-----------¦
¦  ¦ПЕДАГОГIЧНI                  ¦08.02.2008 ¦
¦----+-----------------------------------------------+-----------¦
¦  ¦Слов'янський державний педагогічний університет¦      ¦
¦  ¦Сумський державний педагогічний університет  ¦      ¦
¦  ¦ім. А.С.Макаренка               ¦      ¦
¦  ¦Тернопільський національний педагогічний    ¦      ¦
¦  ¦університет імені Володимира Гнатюка      ¦      ¦
¦  ¦Уманський державний педагогічний університет  ¦      ¦
¦  ¦імені Павла Тичини               ¦      ¦
¦  ¦Харківський національний педагогічний     ¦      ¦
¦  ¦університет                  ¦      ¦
¦  ¦ім. Г.С.Сковороди               ¦      ¦
¦  ¦Херсонський державний університет       ¦      ¦
¦  ¦Переяслав-Хмельницький державний педагогічний ¦      ¦
¦  ¦університет                  ¦      ¦
¦  ¦ім. Г.С.Сковороди               ¦      ¦
¦  ¦Рівненський державний гуманітарний університет ¦      ¦
¦  ¦Чернігівський державний педагогічний      ¦      ¦
¦  ¦університет                  ¦      ¦
¦  ¦ім. Т.Г.Шевченка                ¦      ¦
¦----+-----------------------------------------------+-----------¦
¦  ¦ЦНТЕI                     ¦11.02.2008 ¦
¦----+-----------------------------------------------+-----------¦
¦  ¦Київський державний центр науково-технічної і ¦      ¦
¦  ¦економічної інформації             ¦      ¦
¦  ¦Дніпропетровський державний центр науково-   ¦      ¦
¦  ¦технічної і економічної інформації       ¦      ¦
¦  ¦Житомирський державний центр науково-технічної ¦      ¦
¦  ¦і економічної інформації            ¦      ¦
¦  ¦Запорізький державний центр науково-технічної і¦      ¦
¦  ¦економічної інформації             ¦      ¦
¦  ¦Волинський державний науковий та інформаційний ¦      ¦
¦  ¦центр                     ¦      ¦
¦  ¦Iвано-Франківський державний центр науково-  ¦      ¦
¦  ¦технічної і економічної інформації       ¦      ¦
¦  ¦Луганський державний центр науково-технічної і ¦      ¦
¦  ¦економічної інформації             ¦      ¦
¦  ¦Львівський державний центр науково-технічної і ¦      ¦
¦  ¦економічної інформації             ¦      ¦
¦  ¦Рівненський державний центр науково-технічної і¦      ¦
¦  ¦економічної інформації             ¦      ¦
¦  ¦Державний науково-дослідний центр "Фонон"   ¦      ¦
¦  ¦Український державний центр науково-технічної ¦      ¦
¦  ¦та інноваційної експертизи           ¦      ¦
¦----+-----------------------------------------------+-----------¦
¦  ¦ЦНТЕI                     ¦12.02.2008 ¦
¦----+-----------------------------------------------+-----------¦
¦  ¦Полтавський державний центр науково-технічної і¦      ¦
¦  ¦економічної інформації             ¦      ¦
¦  ¦Сумський державний центр науково-технічної і  ¦      ¦
¦  ¦економічної інформації             ¦      ¦
¦  ¦Хмельницький державний центр науково-технічної ¦      ¦
¦  ¦і економічної інформації            ¦      ¦
¦  ¦Черкаський державний центр науково-технічної і ¦      ¦
¦  ¦економічної інформації             ¦      ¦
¦  ¦Чернігівський державний центр науково-технічної¦      ¦
¦  ¦і економічної інформації            ¦      ¦
¦  ¦Державне підприємство "Базовий центр критичних ¦      ¦
¦  ¦технологій "Мікротек"             ¦      ¦
¦  ¦Український науковий центр державної реєстрації¦      ¦
¦  ¦і сертифікації інформаційних технологій "Софт- ¦      ¦
¦  ¦Рейтинг"                    ¦      ¦
¦  ¦Державне підприємство "Науково-технічний центр ¦      ¦
¦  ¦"ОРТ"                     ¦      ¦
¦  ¦Національний антарктичний науковий центр    ¦      ¦
¦----+-----------------------------------------------+-----------¦
¦  ¦ТЕХНОЛОГIЧНI                  ¦13.02.2008 ¦
¦----+-----------------------------------------------+-----------¦
¦  ¦Український державний хіміко-технологічний   ¦      ¦
¦  ¦університет                  ¦      ¦
¦  ¦Національний університет харчових технологій  ¦      ¦
¦  ¦Київський національний університет технологій ¦      ¦
¦  ¦та дизайну                   ¦      ¦
¦  ¦Національний лісотехнічний університет України ¦      ¦
¦  ¦Одеська державна академія холоду        ¦      ¦
¦  ¦Одеська національна академія харчових     ¦      ¦
¦  ¦технологій                   ¦      ¦
¦  ¦Херсонський національний технічний університет ¦      ¦
¦  ¦Мукачівський технологічний інститут      ¦      ¦
¦----+-----------------------------------------------+-----------¦
¦  ¦ЕКОНОМIЧНI                   ¦14.02.2008 ¦
¦----+-----------------------------------------------+-----------¦
¦  ¦Донецький державний університет економіки і  ¦      ¦
¦  ¦торгівлі ім. М.Туган-Барановського       ¦      ¦
¦  ¦Київський національний економічний університет ¦      ¦
¦  ¦імені Вадима Гетьмана             ¦      ¦
¦  ¦Київський національний торговельно-економічний ¦      ¦
¦  ¦університет                  ¦      ¦
¦  ¦Одеський державний економічний університет   ¦      ¦
¦  ¦Тернопільський національний економічний    ¦      ¦
¦  ¦університет                  ¦      ¦
¦  ¦Харківський національний економічний      ¦      ¦
¦  ¦університет                  ¦      ¦
¦  ¦Харківський державний університет харчування та¦      ¦
¦  ¦торгівлі                    ¦      ¦
¦  ¦Чернігівський державний інститут економіки і  ¦      ¦
¦  ¦управління                   ¦      ¦
¦----+-----------------------------------------------+-----------¦
¦  ¦ГIРНИЧО-МЕТАЛУРГIЙНI              ¦15.02.2008 ¦
¦----+-----------------------------------------------+-----------¦
¦  ¦Iвано-Франківський національний технічний   ¦      ¦
¦  ¦університет нафти і газу            ¦      ¦
¦  ¦Донбаський державний технічний університет   ¦      ¦
¦  ¦Національна металургійна академія України   ¦      ¦
¦  ¦Національний гірничий університет       ¦      ¦
¦  ¦Приазовський державний технічний університет  ¦      ¦
¦  ¦Криворізький технічний університет       ¦      ¦
¦  ¦Дніпродзержинський державний технічний     ¦      ¦
¦  ¦університет                  ¦      ¦
¦  ¦Донбаська державна машинобудівна академія   ¦      ¦
¦  ¦Запорізька державна інженерна академія     ¦      ¦
¦----+-----------------------------------------------+-----------¦
¦  ¦МАШИНО-ПРИЛАДОБУДIВНI             ¦18.02.2008 ¦
¦----+-----------------------------------------------+-----------¦
¦  ¦Запорізький національний технічний університет ¦      ¦
¦  ¦Українська академія друкарства         ¦      ¦
¦  ¦Житомирський державний технологічний      ¦      ¦
¦  ¦університет                  ¦      ¦
¦  ¦Кіровоградський національний технічний     ¦      ¦
¦  ¦університет                  ¦      ¦
¦  ¦Луцький державний технологічний університет  ¦      ¦
¦  ¦Національний університет кораблебудування імені¦      ¦
¦  ¦адмірала Макарова               ¦      ¦
¦----+-----------------------------------------------+-----------¦
¦  ¦МАШИНО-ПРИЛАДОБУДIВНI             ¦19.02.2008 ¦
¦----+-----------------------------------------------+-----------¦
¦  ¦Тернопільський державний технічний університет ¦      ¦
¦  ¦імені Iвана Пулюя               ¦      ¦
¦  ¦Харківський національний університет      ¦      ¦
¦  ¦радіоелектроніки                ¦      ¦
¦  ¦Черкаський державний технологічний університет ¦      ¦
¦  ¦Чернігівський державний технологічний     ¦      ¦
¦  ¦університет                  ¦      ¦
¦  ¦Севастопольський національний технічний    ¦      ¦
¦  ¦університет                  ¦      ¦
¦----+-----------------------------------------------+-----------¦
¦  ¦ТРАНСПОРТНI                  ¦20.02.2008 ¦
¦----+-----------------------------------------------+-----------¦
¦  ¦Національний авіаційний університет      ¦      ¦
¦  ¦Державна льотна академія України        ¦      ¦
¦  ¦Одеська національна морська академія      ¦      ¦
¦  ¦Одеський національний морський університет   ¦      ¦
¦  ¦Національний транспортний університет     ¦      ¦
¦  ¦Національний аерокосмічний університет     ¦      ¦
¦  ¦ім. М.Є.Жуковського "ХАI"           ¦      ¦
¦  ¦Харківський національний автомобільно-дорожній ¦      ¦
¦  ¦університет                  ¦      ¦
¦  ¦Київська державна академія водного транспорту ¦      ¦
¦  ¦імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного  ¦      ¦
¦  ¦Херсонський державний морський інститут    ¦      ¦
¦----+-----------------------------------------------+-----------¦
¦  ¦БУДIВЕЛЬНО-ХУДОЖНI               ¦21.02.2008 ¦
¦----+-----------------------------------------------+-----------¦
¦  ¦Національна академія природоохоронного і    ¦      ¦
¦  ¦курортного будівництва             ¦      ¦
¦  ¦Придніпровська державна академія будівництва і ¦      ¦
¦  ¦архітектури                  ¦      ¦
¦  ¦Київський національний університет будівництва ¦      ¦
¦  ¦і архітектури                 ¦      ¦
¦  ¦Донбаська державна академія будівництва і   ¦      ¦
¦  ¦архітектури                  ¦      ¦
¦  ¦Одеська державна академія будівництва і    ¦      ¦
¦  ¦архітектури                  ¦      ¦
¦  ¦Харківський державний технічний університет  ¦      ¦
¦  ¦будівництва і архітектури           ¦      ¦
¦----+-----------------------------------------------+-----------¦
¦  ¦БУДIВЕЛЬНО-ХУДОЖНI               ¦22.02.2008 ¦
¦----+-----------------------------------------------+-----------¦
¦  ¦Полтавський національний технічний університет ¦      ¦
¦  ¦імені Юрія Кондратюка             ¦      ¦
¦  ¦Харківська національна академія міського    ¦      ¦
¦  ¦господарства                  ¦      ¦
¦  ¦Львівська національна академія мистецтв    ¦      ¦
¦  ¦Національний університет водного господарства ¦      ¦
¦  ¦та природокористування             ¦      ¦
¦  ¦Одеський державний екологічний університет   ¦      ¦
¦  ¦Харківська державна академія дизайну і     ¦      ¦
¦  ¦мистецтв                    ¦      ¦
¦----+-----------------------------------------------+-----------¦
¦  ¦УНIВЕРСИТЕТИ                  ¦25.02.2008 ¦
¦----+-----------------------------------------------+-----------¦
¦  ¦Донецький національний університет       ¦      ¦
¦  ¦Дніпропетровський національний університет   ¦      ¦
¦  ¦Львівський національний університет імені Iвана¦      ¦
¦  ¦Франка                     ¦      ¦
¦  ¦Харківський національний університет      ¦      ¦
¦  ¦ім. В.Н.Каразіна                ¦      ¦
¦  ¦Ужгородський національний університет     ¦      ¦
¦  ¦Запорізький національний університет      ¦      ¦
¦  ¦Острозька академія               ¦      ¦
¦----+-----------------------------------------------+-----------¦
¦  ¦УНIВЕРСИТЕТИ                  ¦26.02.2008 ¦
¦----+-----------------------------------------------+-----------¦
¦  ¦Прикарпатський національний університет імені ¦      ¦
¦  ¦Василя Стефаника                ¦      ¦
¦  ¦Волинський національний університет імені Лесі ¦      ¦
¦  ¦Українки                    ¦      ¦
¦  ¦Східноукраїнський національний університет   ¦      ¦
¦  ¦імені Володимира Даля             ¦      ¦
¦  ¦Одеський національний університет       ¦      ¦
¦  ¦ім. I.I.Мечникова               ¦      ¦
¦  ¦Таврійський національний університет      ¦      ¦
¦  ¦ім. В.I.Вернадського              ¦      ¦
¦  ¦Чернівецький національний університет імені  ¦      ¦
¦  ¦Юрія Федьковича                ¦      ¦
¦----+-----------------------------------------------+-----------¦
¦  ¦УНIВЕРСИТЕТИ                  ¦27.02.2008 ¦
¦----+-----------------------------------------------+-----------¦
¦  ¦Сумський державний університет         ¦      ¦
¦  ¦Черкаський національний університет імені   ¦      ¦
¦  ¦Богдана Хмельницького             ¦      ¦
¦  ¦Національна юридична академія України імені  ¦      ¦
¦  ¦Ярослава Мудрого                ¦      ¦
¦  ¦Одеська національна юридична академія     ¦      ¦
¦  ¦Хмельницький національний університет     ¦      ¦
¦  ¦Києво-Могилянський національний університет  ¦      ¦
¦----+-----------------------------------------------+-----------¦
¦  ¦ПОЛIТЕХНIЧНI                  ¦28.02.2008 ¦
¦----+-----------------------------------------------+-----------¦
¦  ¦Вінницький національний технічний університет ¦      ¦
¦  ¦Донецький національний технічний університет  ¦      ¦
¦  ¦Національний технічний університет України   ¦      ¦
¦  ¦"Київський політехнічний інститут"       ¦      ¦
¦  ¦Національний університет "Львівська      ¦      ¦
¦  ¦політехніка"                  ¦      ¦
¦  ¦Одеський національний політехнічний університет¦      ¦
¦  ¦Національний технічний університет "Харківський¦      ¦
¦  ¦політехнічний інститут"            ¦      ¦
¦  ¦Українська інженерно-педагогічна академія   ¦      ¦
¦  ¦Кременчуцький державний політехнічний     ¦      ¦
¦  ¦університет                  ¦      ¦
¦----+-----------------------------------------------+-----------¦
¦  ¦НДI                      ¦03.03.2008 ¦
¦----+-----------------------------------------------+-----------¦
¦  ¦НДI "Кримська астрофізична обсерваторія"    ¦      ¦
¦  ¦НДI "Миколаївська астрономічна обсерваторія"  ¦      ¦
¦  ¦Iнститут іоносфери               ¦      ¦
¦  ¦Iнститут термоелектрики НАНУ і МОНУ      ¦      ¦
¦  ¦Iнститут фізичної оптики            ¦      ¦
¦  ¦Iнститут магнетизму НАНУ і МОНУ        ¦      ¦
¦  ¦Iнститут проблем штучного інтелекту МОНУ і НАНУ¦      ¦
¦  ¦Фізико-хімічний інститут захисту навколишнього ¦      ¦
¦  ¦середовища і людини              ¦      ¦
¦  ¦МОНУ і НАНУ                  ¦      ¦
¦----+-----------------------------------------------+-----------¦
¦  ¦НДI                      ¦04.03.2008 ¦
¦----+-----------------------------------------------+-----------¦
¦  ¦Науковий фізико-технологічний центр МОН і НАН ¦      ¦
¦  ¦України                    ¦      ¦
¦  ¦Науково-дослідний та проектно-конструкторський ¦      ¦
¦  ¦інститут "Iскра"                ¦      ¦
¦  ¦Науково-дослідний інститут українознавства   ¦      ¦
¦  ¦Державний фонд фундаментальних досліджень   ¦      ¦
¦  ¦Український інститут науково-технічної і    ¦      ¦
¦  ¦економічної інформації             ¦      ¦
¦  ¦Міжнародний науково-навчальний центр ЮНЕСКО  ¦      ¦
¦  ¦інформаційних технологій та систем НАНУ і МОНУ ¦      ¦
¦  ¦Державна науково-технічна бібліотека      ¦      ¦
------------------------------------------------------------------
 
 
                   Додаток 2
                   до наказу МОН
                   07.12.2007 N 1090
 
                   (файл типу "Документ Excel")
 
 Секція (згідно з розпорядженням МОН від 11.07.2006 р. N 121-р)
 
 
             АНОТОВАНИЙ ЗВIТ
 
 
   (Перша сторінка)
 
   1. Назва роботи (теми), номер державної реєстрації роботи та
заключного звіту.
 
   2. Назва вищого навчального закладу, наукової  установи,
державного підприємства.
 
   3. Категорія роботи: фундаментальна (код 2201020, 2201330),
прикладна (код 2201040, 2201350).
 
   4. Пріоритетний напрям відповідно до Закону України "Про
пріоритетні напрями розвитку науки і техніки" ( 2623-14 ).
   Для робіт  за  кодами  2201040  та  2201350  також
середньостроковий пріоритетний напрям відповідно до статті 8
Закону України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в
Україні" ( 433-15 ).
 
   5. Термін виконання. Обсяг фактично отриманих коштів на
виконання роботи (тис. грн.).
 
   6. Керівник роботи: П.I.Б., вчений ступінь, наукове звання,
посада.
 
   7. Виконавці: штатні (кількість), сумісники (кількість), з
них - академіки та чл.-кор. Національної та галузевих академій
наук України, зазначених у статті 15 Закону України "Про наукову і
науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ).
 
   8. Предмет, об'єкт дослідження, розробки (не більше 3 рядків
тексту).
 
   9. Суть процесу дослідження, розробки (не більше 5 рядків
тексту).
 
   10. Основні наукові (науково-технічні) результати роботи (не
більше 8 рядків тексту).
 
   11. Економічний,  соціальний, інший ефект, отриманий або
очікуваний від  використання  результатів  роботи,  на  яких
підприємствах (організаціях) вони впроваджуються (до 5 рядків
тексту).
 
   12. Кількість одержаних державних та інших премій, захищених
докторських і кандидатських дисертацій, дипломних проектів і
робіт, виданих монографій, підручників, навчальних посібників,
опублікованих статей, зроблених наукових доповідей, отриманих
патентів, проданих ліцензій тощо.
 
   13. Кількість (окремо) студентів, аспірантів, докторантів,
які виконували роботу всього, із них які не менше, ніж 8 місяців
на рік, з оплатою.
 
   (друга та наступні сторінки)
 
   14. Мета та предмет роботи (теми) (до 20 рядків)
   Науковий та практичний результат, на одержання якого була
спрямована робота.
   Більш повне розкриття зазначеного у пункті 8.
 
   15. Перелік основних завдань (до 20 рядків)
   (відповідно до  затвердженого  завдання  або  технічного
завдання)
 
   16. Реалізація завдань роботи (до 30 рядків).
   Гіпотези, послідовність їх уточнення, формування моделей,
теорій, експерименти.
   Методи, засоби та  способи  розв'язання  завдань.  Шляхи
реалізації розробки.
 
   17. Основні наукові результати (до 80 рядків).
   Розкрити зміст одержаних наукових результатів:
   - теоретичних та експериментальних;
   - відкритих законів, закономірностей, створених методологій
або визначених методологічних аспектів, концепцій та доктрин;
   - підходів, методів, наукових методик і засобів, теорій,
технологій, моделей тощо.
   При визначенні отриманих результатів обґрунтувати:
   - їх достовірність, точність та коректність;
   наукову новизну, цінність та відповідність світовому рівню;
   - їх місце у розділі науки серед існуючих у світі наукових
результатів.
 
   18. Практична цінність (до 80 рядків)
   Розкрити основний зміст розроблених технологій, засобів та
методик практичного спрямування.
   Визначити та  обґрунтувати патенто- і ліцензійноспроможні
результати.
   Нові конкурентоспроможні товари та послуги, які будуть або
вже створено за результатами роботи.
   Iнвестиційна привабливість,   обґрунтований  економічний,
соціальний та інший ефект результатів роботи.
   Підприємства, організації, установи, заклади, що впроваджують
результати, шляхи просування на ринок. Здійснені заходи щодо
створення інноваційних проектів за результатами розробок.
 
   19. Цінність результатів для навчально-наукової роботи (до 80
рядків)
   Нові спеціальності,  спеціалізації,  курси лекцій або їх
розділи, практичні та лабораторні роботи, які (буде) створено
(розроблено) на основі результатів цього наукового дослідження.
   Перелік докторських і кандидатських дисертацій, що захищено
та підготовлено на базі науково-дослідної роботи за час її
виконання (найменування дисертації, докторська чи кандидатська,
автор, науковий керівник або консультант, для захищених - дата
захисту).
   Перелік курсових, дипломних та інших робіт, що захищені на
базі зазначеної наукової роботи за час її виконання (дипломна,
курсова або інша робота, її найменування, автор, керівник).
   Використання результатів у науковій роботі, науково-технічній
та інноваційній діяльності студентів, зокрема в інших закладах
освіти.
 
   20. Перелік розробленої документації та зразків
   Наукова, науково-технічна,  конструкторська,  технологічна,
програмна документація (назви документів, дати затвердження),
дослідні зразки, макети, розроблені інноваційні проекти та інші
матеріали.
 
   21. Перелік основних наукових публікацій,  доповідей  на
конференціях, семінарах (за матеріалами роботи на період її
виконання)
   Автор
   Назва
   Видання
   Рік
   Кількість сторінок
 
   22. Основні висновки (до 20 рядків)
 
   23. Рішення (Ученої, Наукової, Науково-технічної) ради від
"___" ___________ (протокол N) про закінчення роботи та пропозиції
щодо її впровадження, продовження тощо.
 
Керівник роботи          Проректор з наукової роботи,
                  директор наукової установи
________________ (підпис)      _____________ (підпис)
 
  Анотований звіт подається до МОН в 1-му примірнику та на
дискеті, друкується шрифтом Times  New  Roman,  розмір  12,
 міжрядковий інтервал - 1, у форматі А4, поля зверху та знизу -
2,54 см, зліва 2,5 см, справа - 1 см. Обсяг звіту - до 10 аркушів.
 
 
                   Додаток 3
                   до наказу МОН
                   07.12.2007 N 1090
 
 
               ОПИСИ
          найбільш ефективних розробок
         (подається на окремій дискеті
        та роздрукований на одному аркуші)
 
 
   Назва розробки
   Автори
   Основні характеристики, суть розробки
   Патенто-, конкурентоспроможні результати
   Порівняння із світовими аналогами
   Економічна привабливість розробки для просування на ринок,
впровадження та реалізації, показники, вартість
   Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації,
де можуть бути реалізовані результати розробки
   Стан готовності розробок
   Результати впровадження
   Адреса:
   Телефон:_________, Факс: _________, E-mail:__________________
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка