Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку списання з балансу НДІ (КБ) Мінпромполітики України витрат по закінчених та припинених НДДКР, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, інших державних коштів цільового призначення та...

      МIНIСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
             07.09.2001 N 69
 
 
       Про затвердження Методичних рекомендацій
       щодо порядку списання з балансу НДI (КБ)
      Мінпромполітики України витрат по закінчених
     та припинених НДДКР, які фінансуються за рахунок
    коштів державного бюджету, інших державних коштів
       цільового призначення та централізованих
            коштів Міністерства
 
 
   На виконання п. 2 наказу Державного комітету промислової
політики України від 10.04.2001 р. N 153 "Щодо організаційних
заходів дотримання фінансової дисципліни, цільового використання
бюджетних коштів та усунення недоліків, виявлених при перевірках"
Міністерством промислової політики України розроблені Методичні
рекомендації  щодо  порядку  списання  з  балансу  НДI (КБ)
Мінпромполітики України витрат по закінчених та припинених НДДКР,
які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету та інших
державних коштів цільового призначення та централізованих коштів
Міністерства.
   З метою забезпечення об'єднань, підприємств,  установ  і
організацій сфери управління та сфери діяльності Мінпромполітики
України нормативними матеріалами щодо порядку списання з балансу
НДI  (КБ)  Мінпромполітики  України витрат по закінчених та
припинених НДДКР, які фінансуються за рахунок коштів державного
бюджету,  інших  державних  коштів  цільового призначення та
централізованих коштів Міністерства Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Методичні рекомендації щодо порядку списання з
балансу НДI (КБ) Мінпромполітики України витрат по закінчених та
припинених НДДКР, які фінансуються за рахунок коштів державного
бюджету,  інших  державних  коштів  цільового призначення та
централізованих  коштів  Міністерства,  розроблені  відділом
методології  бухгалтерського  обліку,  звітності  і  аналізу
Міністерства промислової політики України у відповідності  з
вимогами  діючих  нормативних  актів  України і національних
стандартів бухгалтерського обліку.
 
   2. Поширити Методичні рекомендації щодо порядку списання з
балансу НДI (КБ) Мінпромполітики України витрат по закінчених та
припинених НДДКР на всі підприємства, установи і організації сфери
управління Мінпромполітики України, які виконують науково-дослідні
та дослідно-конструкторські роботи.
 
   3. Начальнику відділу методології бухгалтерського обліку,
звітності і аналізу Суботовській Л.Г.
 
   3.1. Організувати для спеціалістів підприємств, установ і
організацій семінари по застосуванню Методичних рекомендацій щодо
порядку списання з балансу НДI (КБ) Мінпромполітики України витрат
по закінчених та припинених НДДКР.
 
   3.2. Здійснювати методологічне керівництво по застосуванню
Методичних рекомендацій щодо порядку списання з балансу НДI (КБ)
Мінпромполітики України витрат по закінчених та припинених НДДКР.
 
   4. Керівникам  підприємств,  установ,  організацій  сфери
управління  та  сфери діяльності Мінпромполітики України при
списанні з балансу НДI (КБ) Мінпромполітики України витрат по
закінчених та припинених НДДКР, які фінансуються за рахунок коштів
державного бюджету та інших державних коштів цільового призначення
та  централізованих коштів Міністерства враховувати Методичні
рекомендації, затверджені даним наказом.
   Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
 
 Міністр                        В.М.Гуреєв
 
           МЕТОДИЧНI РЕКОМЕНДАЦIЇ
       щодо порядку списання з балансу НДI (КБ)
      Мінпромполітики України витрат по закінчених
     та припинених НДДКР, які фінансуються за рахунок
      коштів державного бюджету та інших державних
          коштів цільового призначення
          та централізованих коштів
              Міністерства
 
   1. З метою встановлення єдиного порядку списання виробничих
витрат з балансу науково-дослідних інститутів, конструкторських
організацій, а також промислових підприємств, які  виконують
науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи (надалі -
НДДКР) по закінчених і припинених роботах, які фінансуються за
рахунок державних бюджетних і цільових фондів та централізованих
коштів Міністерства, а також порядку  приймання,  оцінки  і
подальшого використання матеріальних цінностей, які залишились від
проведення таких робіт Міністерством встановлюється порядок:
 
   2. При списанні витрат по закінчених і припинених роботах НДI
і конструкторські організації зобов'язані забезпечити максимальне
використання дослідних зразків, агрегатів, приладів і  інших
матеріальних цінностей для проведення дослідних робіт в даній
організації, а також для реалізації іншим стороннім організаціям.
 
   3. Виконання НДДКР, замовником  яких  було  Міністерство
промислової політики, може бути припинене у відповідності з чинним
законодавством, умовами договору на їх виконання та наказом
Міністерства.
 
   4. При неможливості припинення окремих НДДКР, відповідне
галузеве  управління,  за  погодженням  з  науково-технічним
управлінням,  надає  керівництву  Міністерства  пропозиції  з
відповідним   техніко-економічним   обґрунтуванням   мотивів
недоцільності  подальшого  ведення робіт з вказівкою ступеня
готовності  даної  тематики,  розміру  проведених  затрат  і
використанням результатів робіт.
   При встановленні розміру затрат мають бути враховані всі
фактичні затрати, включаючі спеціальні матеріали і обладнання,
придбані для експериментальних робіт, покупні напівфабрикати і
комплектуючі вироби, які знаходяться в незавершеному виробництві і
на складах НДI, КБ і постачальників. Одночасно галузеві управління
зобов'язані подати:
   - по роботах, які виконуються по постановах і рішеннях Уряду
України, проекти рішення Уряду про їх припинення;
   - по роботах, які виконуються  по  рішеннях  і  планах
Міністерства, проект наказу Міністерства про їх припинення.
 
   5. По отриманих рішеннях Уряду України про припинення робіт
по темі відповідним галузевим управлінням Міністерства готуються
накази про припинення робіт і списання затрат (за винятком
проведених затрат, які підлягають подальшому використанню).
 
   6. Керівники НДI і конструкторських організацій, на основі
наказу  Міністерства про припинення робіт, видають наказ по
підприємству (організації) про припинення робіт по  темі  і
проведення повної інвентаризації залишків матеріальних цінностей і
їх оцінки.
   Одночасно, постачальникам,  які  забезпечували  НДI  (КБ)
матеріалами і комплектуючими виробами доводиться  до  відома
інформація  про  припинення  робіт. НДI (КБ) звертаються до
постачальників з проханням про реалізацію залишків продукції іншим
споживачам, а у випадках неможливості реалізації - подати рахунки
на оплату у відповідності з укладеними договорами.
 
   7. Для  проведення  інвентаризації  усіх  придатних  для
подальшого використання цінностей, дослідних зразків, приладів,
матеріалів і т.д., які виникли внаслідок проведених затрат по
тематиці, яка припиняється, керівником підприємства (організації),
призначається комісія під головуванням головного інженера та у
складі керівника теми, відповідних відповідальних представників
відділів головного технічного контролю, постачання і комплектації,
планового, працівників бухгалтерії, а також інших компетентних
осіб.
 
   8. Iнвентаризаційна комісія зобов'язана:
   а) встановити  фактичну  наявність  залишків матеріальних
цінностей;
   б) визначити технічний стан залишків цінностей, їх вартість і
можливість використання для інших робіт;
   в) забезпечити здачу цінностей, які не використовуються на
склад і списання їх вартості з замовлення  закінченої  або
припиненої роботи;
   г) розглянути і перевірити склад віднесених на тему затрат і
обґрунтування їх списання.
 
   9. Виявлені інвентаризацією придатні цінності включаються в
інвентаризаційні відомості (описи).
   Iнвентаризаційні відомості складаються:
   а) на дослідні зразки, які залишились після  проведених
встановлених іспитів, на агрегати, прилади, вузли, деталі, покупні
вироби, спеціальні інструменти і спеціальні пристрої і інші
матеріальні цінності, які виготовляються як даною організацією,
так і придбані на стороні та обліковуються у незавершеному
виробництві і придатні для подальшого використання або реалізації
на сторону іншим споживачам.
 
              ВIДОМIСТЬ
       інвентаризації матеріальних цінностей,
        які обліковуються у незавершеному
            виробництві по темі:
           "____________________"
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦ Назва  ¦Одиниця¦Кіль-¦Цінності¦ Сума ¦Підлягає ¦Підлягає¦Підлягає¦Підля- ¦ Підлягає ¦При- ¦
¦п/п¦матеріаль-¦виміру ¦кість¦  по  ¦   ¦подальшом¦ вико- ¦ вико- ¦ гає ¦ списанню ¦мітки¦
¦  ¦  них  ¦    ¦   ¦проведе-¦   ¦ у вико- ¦ристанню¦ристанню¦знешко-¦за рахунок¦   ¦
¦  ¦цінностей ¦    ¦   ¦ них  ¦   ¦ристанню ¦  по  ¦як брухт¦дженню ¦відповід- ¦   ¦
¦  ¦     ¦    ¦   ¦затратах¦   ¦  по  ¦експерт-¦металів ¦    ¦них джерел¦   ¦
¦  ¦     ¦    ¦   ¦    ¦   ¦собівар- ¦ ній  ¦    ¦    ¦фінансува-¦   ¦
¦  ¦     ¦    ¦   ¦    ¦   ¦ тості ¦ оцінці ¦    ¦    ¦  ння  ¦   ¦
¦---+----------+-------+-----+--------+------+---------+--------+--------+-------+----------+-----¦
¦  ¦  1   ¦  2  ¦  3 ¦  4  ¦ 5  ¦  6  ¦  7  ¦  8  ¦  9  ¦  10  ¦ 11 ¦
¦---+----------+-------+-----+--------+------+---------+--------+--------+-------+----------+-----¦
¦  ¦Дослідний ¦ шт. ¦  1 ¦ 30 120 ¦30 120¦     ¦ 20 170 ¦    ¦    ¦  9950  ¦   ¦
¦  ¦зразок  ¦    ¦   ¦    ¦   ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦   ¦
¦  ¦N 102   ¦    ¦   ¦    ¦   ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦   ¦
¦---+----------+-------+-----+--------+------+---------+--------+--------+-------+----------+-----¦
¦  ¦Спеціаль- ¦ шт. ¦  1 ¦ 8140 ¦ 8140 ¦     ¦    ¦    ¦ 8140 ¦  8140  ¦   ¦
¦  ¦ний прилад¦    ¦   ¦    ¦   ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦   ¦
¦  ¦N 10   ¦    ¦   ¦    ¦   ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦   ¦
¦---+----------+-------+-----+--------+------+---------+--------+--------+-------+----------+-----¦
¦  ¦Всього:  ¦    ¦   ¦ 38 260 ¦38 260¦     ¦ 20 170 ¦    ¦ 8140 ¦ 18 090 ¦   ¦
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 
   Комісія
   б) на спеціальні матеріали і покупні напівфабрикати, які
знаходяться на складі (в дорозі, на зберіганні у інших підприємств
(організацій) і т.д.), як такі, які підлягають використанню і
реалізації, так і ті, які втратили виробниче значення і не
підлягають використанню на інших роботах по повній вартості.
 
              ВIДОМIСТЬ
       інвентаризації матеріальних цінностей,
   які знаходься на складі (в дорозі, на відповідальному
            зберіганні) по темі:
            "_________________"
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦ Назва ¦Одини-¦Кіль-¦Цінності¦ Сума ¦Підлягає ¦Підлягає¦Підлягає¦Підля- ¦ Підлягає ¦Місцезна- ¦
¦п/п¦матеріа- ¦ ця ¦кість¦  по  ¦   ¦подальшо-¦ вико- ¦ вико- ¦ гає ¦ списанню ¦ ходження ¦
¦  ¦ льних ¦виміру¦   ¦проведе-¦   ¦му вико- ¦ристанню¦ристанню¦знешко-¦за рахунок¦     ¦
¦  ¦цінностей¦   ¦   ¦ них  ¦   ¦ристанню ¦  по  ¦як брухт¦дженню ¦відповід- ¦     ¦
¦  ¦     ¦   ¦   ¦затратах¦   ¦  по  ¦експерт-¦металів ¦    ¦них джерел¦     ¦
¦  ¦     ¦   ¦   ¦    ¦   ¦собівар- ¦ ній  ¦    ¦    ¦фінансува-¦     ¦
¦  ¦     ¦   ¦   ¦    ¦   ¦ тості  ¦ оцінці ¦    ¦    ¦  ння  ¦     ¦
¦---+---------+------+-----+--------+------+---------+--------+--------+-------+----------+----------¦
¦  ¦  1  ¦ 2  ¦ 3 ¦  4  ¦ 5  ¦  6  ¦  7  ¦  8  ¦  9  ¦  10  ¦  11   ¦
¦---+---------+------+-----+--------+------+---------+--------+--------+-------+----------+----------¦
¦  ¦Спеціаль-¦ шт. ¦  1 ¦ 3140 ¦ 3140 ¦ 3140  ¦    ¦    ¦    ¦     ¦Склад   ¦
¦  ¦ний   ¦   ¦   ¦    ¦   ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦N 40 по  ¦
¦  ¦пристрій ¦   ¦   ¦    ¦   ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦тов.-тр. ¦
¦  ¦N 12   ¦   ¦   ¦    ¦   ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦накладній ¦
¦  ¦     ¦   ¦   ¦    ¦   ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦N 102 від ¦
¦  ¦     ¦   ¦   ¦    ¦   ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦01.05.2001¦
¦  ¦     ¦   ¦   ¦    ¦   ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦від    ¦
¦  ¦     ¦   ¦   ¦    ¦   ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦КЗ "Iскра"¦
¦---+---------+------+-----+--------+------+---------+--------+--------+-------+----------+----------¦
¦  ¦Спеціаль-¦ шт. ¦  1 ¦ 8170 ¦ 8170 ¦ 8170  ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦  ¦ний інст-¦   ¦   ¦    ¦   ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦  ¦румент  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦  ¦N 1140  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦---+---------+------+-----+--------+------+---------+--------+--------+-------+----------+----------¦
¦  ¦Всього: ¦   ¦   ¦ 11 310 ¦11 310¦ 11 310 ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
   Комісія
   Виявлені в  ході  проведення  інвентаризації  матеріальні
цінності, які втратили своє виробниче значення, не придатні для
подальшого використання по прямому призначенню і реалізації на
сторону в якості повноцінних матеріалів, інвентаризаційні комісії
включають в відомість інвентаризації в спеціальній графі  з
короткою  характеристикою  (в  примітках)  порядку подальшого
використання або утилізації, по формі:
 
              ВIДОМIСТЬ
       інвентаризації матеріальних цінностей,
     які втратили своє виробниче значення внаслідок
          припинення роботи по темі:
          "_______________________"
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦  Назва  ¦Одиниця¦Кіль-¦ Ціна по ¦ Сума ¦ Підлягає ¦ Підлягає ¦Підлягає ¦ Примітки  ¦
¦п/п¦матеріаль- ¦виміру ¦кість¦проведених¦   ¦подальшому ¦  вико-  ¦списанню ¦       ¦
¦  ¦  них  ¦    ¦   ¦ затратах ¦   ¦  вико-  ¦ристанню як¦залишкова¦       ¦
¦  ¦ цінностей ¦    ¦   ¦     ¦   ¦ристанню по¦металобрух-¦вартість ¦       ¦
¦  ¦      ¦    ¦   ¦     ¦   ¦експертній ¦ ті брухт, ¦     ¦       ¦
¦  ¦      ¦    ¦   ¦     ¦   ¦ оцінці  ¦  інших  ¦     ¦       ¦
¦  ¦      ¦    ¦   ¦     ¦   ¦      ¦металів або¦     ¦       ¦
¦  ¦      ¦    ¦   ¦     ¦   ¦      ¦  по   ¦     ¦       ¦
¦  ¦      ¦    ¦   ¦     ¦   ¦      ¦експертній ¦     ¦       ¦
¦  ¦      ¦    ¦   ¦     ¦   ¦      ¦ оцінці  ¦     ¦       ¦
¦---+-----------+-------+-----+----------+------+-----------+-----------+---------+-------------¦
¦ 1 ¦Дослідний ¦ шт. ¦ 1 ¦ 22 170 ¦22 170¦      ¦  4130  ¦ 18 040 ¦Спеціальний ¦
¦  ¦зразок   ¦    ¦   ¦     ¦   ¦      ¦      ¦     ¦пристрій,  ¦
¦  ¦N 1014   ¦    ¦   ¦     ¦   ¦      ¦      ¦     ¦який не   ¦
¦  ¦      ¦    ¦   ¦     ¦   ¦      ¦      ¦     ¦придатний для¦
¦  ¦      ¦    ¦   ¦     ¦   ¦      ¦      ¦     ¦подальшого  ¦
¦  ¦      ¦    ¦   ¦     ¦   ¦      ¦      ¦     ¦використання ¦
¦  ¦      ¦    ¦   ¦     ¦   ¦      ¦      ¦     ¦внаслідок  ¦
¦  ¦      ¦    ¦   ¦     ¦   ¦      ¦      ¦     ¦невідповідно-¦
¦  ¦      ¦    ¦   ¦     ¦   ¦      ¦      ¦     ¦сті ТУ    ¦
¦---+-----------+-------+-----+----------+------+-----------+-----------+---------+-------------¦
¦ 2 ¦Спеціальний¦ шт. ¦ 1 ¦  2120  ¦4240 ¦  3160  ¦      ¦ 1080  ¦  - " -  ¦
¦  ¦пристрій  ¦    ¦   ¦     ¦   ¦      ¦      ¦     ¦       ¦
¦  ¦N 140   ¦    ¦   ¦     ¦   ¦      ¦      ¦     ¦       ¦
¦---+-----------+-------+-----+----------+------+-----------+-----------+---------+-------------¦
¦  ¦Всього   ¦    ¦ 2 ¦     ¦26 410¦  3160  ¦  4130  ¦ 19 120 ¦       ¦
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 
   Здача непридатних і неможливих для подальшого використання
цінностей в утиль або знищення проводиться у встановленому порядку
із складанням акта в присутності комісії, яка приймала участь в
утилізації.
   На спеціальне обладнання і прилади із складу віднесених на
собівартість робіт по темі, які можуть бути використані в НДI і КБ
для подальших робіт в якості основних засобів, складається акт по
формі ОС-4 з вказівкою відсотка зносу цінностей для оцінки і
зарахування у склад основних засобів організації на збільшення
розміру статутного фонду по державним організаціям (по недержавних
підприємствах  і  організаціях за рішенням Міністерства сума
вартості таких основних фондів може бути спрямована на зменшення
фінансування робіт по інших темах або на збільшення валових
доходів підприємства).
 
   10. При встановленні вартості  використаних  матеріальних
цінностей, які відносяться до кінчених або припинених робіт,
належить керуватись наступним:
   - дослідні зразки, по яких проведені встановлені іспити та
отримані позитивні результати, оцінюються відповідно до діючих в
даний період інвентаризації цінах промисловості на аналогічні
вироби з урахуванням фактичного їх зносу при проведенні іспитів та
подальшої ефективності при експлуатації та отримання майбутньої
економічної вигоди для підприємства (організації);
   - агрегати, прилади і інші покупні вироби, які не підлягають
використанню по своєму призначенню, оцінюються по ринкових цінах
промисловості з урахуванням їх фактичного зносу;
   - агрегати, вузли, деталі, виготовлені самою організацією,
оцінюються з урахуванням їх виробничої собівартості по цінах
можливого використання або реалізації;
   - спеціальні інструменти і спеціальні пристрої, виготовлені
самою організацією, оцінюються по  плановій  собівартості  з
урахуванням зносу;
   - матеріали, покупні напівфабрикати і вироби, які втратили
виробниче значення і не можуть бути використані на інші роботи,
оцінюються по цінах лому і відходів.
 
   11. По закінченню інвентаризації комісія фіксує в  акті
(ф. N  1)  найменування  закінченої  або  припиненої роботи,
обґрунтування для початку і закінчення або припинення роботи,
кількість виготовлених зразків, вартість використаних матеріальних
цінностей, які залишились по закінченій або припиненій роботі,
суму затрат представлених до списання з балансу, а також іншу
інформацію, передбачену цією формою.
 
   12. Відповідальність за правильність  визначення  порядку
використання залишку матеріальних цінностей, їх оцінки, повноту
інвентаризації, перевірку  витрачених  на  роботу  коштів  і
достовірність даних, вказаних в актах на списання, покладається на
керівника підприємства (організації), головного бухгалтера  і
членів інвентаризаційної комісії.
 
   13. НДI і конструкторські організації Міністерства не пізніше
місячного строку з дня отримання затвердженого акта про проведення
встановлених іспитів, які дали позитивні результати, або наказу
Міністерства про припинення робіт, зобов'язані подати в галузеві
управління по кожній темі в 3-х примірниках:
   - акт на списання затрат з балансу по ф. N 1;
   - інвентаризаційні  відомості  (описи  згідно  п. 9 цих
методичних рекомендацій);
   - детальну розшифровку фактичних затрат по темі в розрізі
статей калькуляції відповідно до методичних рекомендацій  по
формуванню собівартості НДДКР.
   НДI і конструкторські організації вказані документи подають
також і по закінчених роботах, по яких проведені іспити, але по
яких є рішення про проведення додаткових робіт, не передбачених
первісним завданням.
   На проведення додаткових робіт необхідно складати окремі
кошториси і відкривати самостійні замовлення у встановленому
порядку. Крім цього, при затвердженні акта на списання затрат
надаються:
   1) затверджена калькуляція на тему;
   2) технічне завдання;
   3) акт держкомісії;
   4) рішення  галузевого управління по акту держкомісії з
обов'язковою вказівкою в ньому про подальше використання розробки
(якщо НДР, то мають бути рекомендації, коли провести ДКР, якщо
ДКР, то вказати де і коли вони мають впроваджуватись і т.д.). Якщо
роботи знаходяться у плані стратегічно-важливих, то рішення по
акту держкомісії повинно бути затверджене державним секретарем за
погодженням із заступником державного секретаря за напрямком по
підпорядкованості галузевого управління;
   5) розшифровка конструкторських робіт з вказівкою виконавця,
номера договора і т.д.
 
   14. Затрати на НДДКР по темах і матеріальних цінностях, які
залишились від виробництва робіт, мають бути враховані на балансі
організації по фактичній собівартості до рішення  галузевого
управління Міністерства про порядок списання таких затрат і
використання матеріальних цінностей, які залишились по закінчених
роботах.
 
   15. Списання затрат по закінчених НДР і ДКР проводиться по
акту ф. N 1, підготовленому в двотижневий термін після закінчення
робіт галузевим управлінням, затвердженому заступником державного
секретаря  і  погодженому  з  науково-технічним  управлінням,
управлінням   бухгалтерського   обліку   і   звітності,
фінансово-економічним управлінням і управлінням, відповідальним за
направлення робіт.
   По роботах, припинених  по  рішеннях  Уряду  України  і
Міністерства,  списання затрат проводиться по акту ф. N 1,
підготовленому галузевим управлінням  в  п'ятиденний  термін,
затвердженому  державним  секретарем і погодженим заступником
державного секретаря по підпорядкованості галузевого управління з
науково-технічним управлінням, управлінням бухгалтерського обліку
і звітності, фінансово-економічним управлінням і управлінням,
відповідальним за направлення робіт.
 
   16. НДI і конструкторські організації проводять списання
затрат по закінчених і припинених роботах після відповідного
взяття на облік використаних зразків, покупних виробів, приладів і
інших цінностей. Фактичні затрати по закінченій або припиненій
темі списуються з балансу НДI і конструкторських організацій за
рахунок отриманого бюджетного, іншого цільового фінансування або
централізованих коштів Міністерства на науково-дослідну роботу.
 
 Начальник відділу методології
 бухгалтерського обліку, звітності
 і аналізу                     Л.Г.Суботовська
 
 
                   Форма N 1
 
 
                   ЗАТВЕРДЖУЮ:
                   Державний секретар
                   Мінпромполітики України
                   Заступник Держсекретаря
                   Мінпромполітики України
 
 
                АКТ
         прийняття і списання з балансу
      закінчених (припинених) НДДКР по договору
      N ___ складений "___" ____________ 2001 р.
 
 
__________________________________________________________________
      (найменування науково-технічної продукції
 
__________________________________________________________________
             і етапа робіт
 
   Комісія у складі голови комісії:
__________________________________________________________________
          членів комісії і експертів
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
склали даний акт у тому, що роботи по науково-технічній продукції
виконані  у  повному  обсязі (припинені на виконання наказу
Мінпромполітики України N ____ 200_ р.)
 
   На час закриття тематики у зв'язку з виконанням  робіт
відповідно до технічного завдання і результатам проведених іспитів
(припинення робіт по договору) встановлено:
 
   Науково-технічна продукція __________________________________
                  (задовольняє, не задовольняє
 
__________________________________________________________________
       умовам договору і технічному завданню
 
__________________________________________________________________
    чи іншого документа, його N, дата і належним чином
 
__________________________________________________________________
         оформлена, припинена з виконаним
 
__________________________________________________________________
           обсягом робіт на ...%
 
   Короткий опис науково-технічної продукції ___________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   Ефективність науково-технічної  продукції  (недоцільність
подальшого виконання робіт) із обґрунтуванням та посиланням на
конкретні документи ______________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   Договірна ціна складає по договору - ________________ грн.
__________________________________________________________________
               прописом
 
   Фактичні витрати по договору - _________________ грн.
 
   I в т.ч. по статтях:
   - Сировина,  основні  і  допоміжні матеріали, купівельні
напівфабрикати, комплектуючі вироби - ________________ грн.
   - Спецустаткування для НДДКР - ________________ грн.
   - Заробітна плата - _______________ грн.
   - Відрахування на соціальні заходи - ______________ грн.
   - Iнші прямі витрати - ________________ грн.
   - Витрати на відрядження - ________________ грн.
   - Витрати на паливо і енергію - ________________ грн.
   - Витрати  на  обслуговування  виробничого  процесу  -
________________ грн.
   - Iнші загальновиробничі витрати - ________________ грн.
   Отримані аванси на виконання НДДКР _________________ грн.
 
   Комісією проведена повна інвентаризація усіх статей затрат і
в т.ч. матеріальних цінностей (зразків, приладів, матеріалів і
т.д.)
 
   Iнвентаризацією встановлено:
   - зразки після іспитів, агрегати, вузли, деталі, покупні
вироби, спеціальні інструменти і спеціальні прилади і інше;
__________________________________________________________________
   - матеріальні  цінності, які знаходяться в незавершеному
виробництві, придатні для подальшого використання або реалізації
на сторону   в   кількості   _____   одиниць  на  суму
_________________ грн. (інвентаризаційна відомість N 1 додається);
   - спеціальні  матеріали  і  покупні  напівфабрикати, які
знаходяться на складі (в дорозі, на відповідальному зберіганні і
т.д.), які підлягають використанню (реалізації) як такі, що
втратили своє виробниче призначення і не підлягають використанню
на інших роботах по повній вартості у кількості _____ одиниць на
загальну суму ___________ грн. згідно інвентаризаційної відомості
N 2;
   - спеціальне обладнання і прилади, віднесені на вартість
робіт по темі і які можуть бути використані в НДI (КБ) в якості
основних засобів _____ одиниць на загальну суму ____________ грн.
згідно інвентаризаційної відомості N 3;
   - матеріальні  цінності,  які  втратили  своє  виробниче
призначення і підлягають утилізації __________ одиниць на загальну
суму _________ грн. згідно інвентаризаційної відомості N 4.
 
   По результатах інвентаризації комісія прийшла до висновку:
   1. Підлягають оприбуткуванню і подальшому використанню в НДI
(КБ)  або реалізації матеріальні цінності згідно інвентарній
відомості N 1, 2, 3, 4 на загальну суму _____________ грн. на
зменшення витрат по фінансуванню даної тематики (на фінансування
робіт по іншій тематиці).
 
   2. Підлягають оприбуткуванню і подальшому використанню в НДI
(КБ) або реалізації матеріальні цінності, які будуть використані в
НДI (КБ) як основні засоби на загальну суму ______________ грн.
згідно інвентарній відомості N 3 на збільшення розміру статутного
фонду (державних організацій).
 
   3. Фактичні витрати  за  вирахуванням  сум  матеріальних
цінностей, які будуть використовуватись НДI (КБ) та за мінусом
отриманих авансів підлягають відшкодуванню замовником у сумі
_________ грн. та підлягають списанню з балансу за рахунок
отриманого фінансування для виконання робіт по договору.
 
   Комісія.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка