Законы Украины

Новости Партнеров
 

Питання Державного інноваційного фонду

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 17 серпня 1995 р. N 660
                Київ
 
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 243 ( 243-98-п ) від 02.03.98 )
    
       Питання Державного інноваційного фонду
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити Положення про Державний інноваційний фонд, що
додається.
   2. Установити для працівників центрального апарату Державного
інноваційного фонду умови оплати праці, передбачені постановою
Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 р. N 35 ( 35-93-п )
"Про умови оплати праці працівників апарату органів державної
виконавчої влади та інших органів" для працівників комітетів,
головних управлінь та інших підвідомчих Кабінетові Міністрів
України органів державної виконавчої влади, а для працівників
регіональних відділень Державного інноваційного фонду - умови
передбачені зазначеною постановою для керівних працівників і
спеціалістів управлінь, самостійних відділів та інших  служб
обласних,  Київської  і  Севастопольської  міських  державних
адміністрацій.
   3. Державному  інноваційному фонду разом з Міністерством
економіки і Міністерством фінансів у тримісячний термін розробити
і затвердити Положення про порядок формування та використання
коштів Державного інноваційного фонду.
   4. Визнати такими, що втратили чинність:
   пункти 1 і 3 постанови Кабінету Міністрів України від 4 липня
1992 р. N 368 ( 368-92-п ) "Питання Державного інноваційного
фонду" (ЗП України, 1992 р., N 7, ст. 171);
   постанову Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 1992 N 561
( 561-92-п ) "Про раду Державного інноваційного фонду".
 
 
   Прем'єр-міністр України            Є.МАРЧУК
 
       Перший заступник
   Міністра Кабінету Міністрів України      М.СЕЛIВОН
 
   Iнд. 31
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНЕ
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 17 серпня 1995 р. N 660
 
              ПОЛОЖЕННЯ
         про Державний інноваційний фонд
 
   1. Державний інноваційний фонд  (Держіннофонд)  створений
відповідно до Закону України "Про основи державної політики у
сфері науки і науково-технічної діяльності" ( 1977-12 ) і є
органом, підвідомчим Кабінетові Міністрів України.
   2. Держіннофонд у своїй діяльності керується Конституцією
України ( 888-09 ), Конституційним Договором між Верховною Радою
України та Президентом України від 8 червня 1995 р. ( 1к/95-ВР ),
законами України, постановами Верховної Ради України, указами і
розпорядженнями Президента України, декретами, постановами  і
розпорядженнями  Кабінету  Міністрів  України,  а  також цим
Положенням.
   3. Держіннофонд  організує  виконання  та  контроль  за
реалізацією актів законодавства з питань, що належать до його
компетенції, узагальнює практику застосування цих актів, розробляє
пропозиції щодо їх удосконалення та в установленому порядку
вносить пропозиції на розгляд Кабінету Міністрів України.
   4. Держіннофонд має регіональні відділення в  Автономній
Республіці  Крим,  областях, містах Києві і Севастополі, що
здійснюють управління  в  сфері  інноваційної  діяльності  у
відповідному регіоні і діють на підставі положення про регіональне
відділення Держіннофонду, що затверджується Держіннофондом.
   5. Основними завданнями Держіннофонду є:
   організація державної   фінансової,   інвестиційної  та
матеріально-технічної підтримки здійснення заходів, спрямованих на
впровадження науково-технічних  розробок і нових технологій у
виробництво, технічне  його  переоснащення,  освоєння  випуску
імпортозамінної та нових видів продукції;
   організація відбору  інноваційних  проектів відповідно до
завдань національних, державних, міжгалузевих і  регіональних
науково-технічних програм, а також інших проектів, важливих для
економіки України та її регіонів;
   підготовка пропозицій щодо формування державної політики в
сфері     інноваційної     діяльності,     розробка
організаційно-економічного  механізму  сприяння  інноваційним
процесам у  відповідних  фінансово-економічних  нормативів  і
положення щодо його застосування;
   пропаганда науково-технічних досягнень, організація виставок
наукоємної  продукції,  проведення  рекламної  і  видавничої
діяльності;
   організація діяльності регіональних відділень.
 
   6. Держіннофонд відповідно до покладених на нього завдань:
   організує відповідно  до  чинного  законодавства  збір,
зосередження і цільове використання коштів, що надходять до
Держіннофонду для фінансування інноваційної діяльності;
   проводить комплексну науково-технічну експертизу інноваційних
проектів;
   провадить за результатами відбору інноваційних проектів та їх
науково-технічної експертизи фінансування і матеріально-технічне
забезпечення реалізації цих проектів на поворотній основі шляхом
надання інноваційної  позички,  інвестицій  та  лізингу  (як
самостійно, так і за участю заінтересованих міністерств, відомств,
підприємств, установ  і  організацій)  відповідно  до чинного
законодавства;
   здійснює контроль  за  цільовим  використання  коштів та
матеріально-технічних ресурсів, що виділяються для  реалізації
зазначенних інноваційних проектів, а також управління ними;
   взаємодіє з інноваційними фондами  позабюджетних  коштів,
утвореними в органах, уповноважених управляти державним майном, і
об'єднаннях підприємств у  питаннях  методичного  забезпечення
проведення науково-технічної експертизи інноваційних проектів та
збору інформації про їх інноваційну діяльність;
   вживає заходів  для  створення  сучасної  інфраструктури
інноваційної діяльності;
   організує надання  експертних, правових та інжинірингових
послуг підприємствам,  установам,  організаціям   у  сфері
інноваційної діяльності;
   сприяє реконструкції  підприємств  у  ході  реалізації
інноваційних проектів,    спрямованих    на   виробництво
конкурентоспроможної продукції,   освоєнню   енерго-    і
ресурсозберігаючих технологій,  збільшенню  обсягу  випуску
наукоємної продукції;
   бере участь  у  міжнародному  співробітництві  у  сфері
інноваційної діяльності і провадить завнішньоекономічну діяльність
відповідно  до  чинного  законодавства  у процесі реалізації
міжнародних науково-технічних та інноваційних проектів, взаємодіє
з відповідними іноземними та міжнародними організаціями;
   створює інформаційну систему баз даних у сфері інноваційної
діяльності;
   взаємодіє з центральними та місцевими органами  державної
виконавчої влади, органами Автономної Республіки Крим, органами
самоврядування у процесі виконання покладених на нього функцій;
   здійснює заходи  щодо  організації  навчання,  підвищення
кваліфікації та перепідготовки спеціалістів з питань інноваційної
діяльності.
 
   7. Держіннофонд має право:
   виступати замовником  робіт,  пов'язаних  з  виконанням
покладених на Фонд завдань та реалізацією інноваційних проектів, і
бути розпорядником  коштів,  призначених  для  фінансування
інноваційної діяльності;
   одержувати в  установленому  законодавством  порядку  від
центральних та  місцевих органів державної виконавчої  влади,
органів самоврядування інформацію, документи і матеріали, а від
Мінстату - безплатно статистичні дані, необхідні для виконання
покладених на Фонд завдань;
   використовувати контрактну (договірну) форму фінансування і
реалізації інноваційних проектів.
 
   8. Держіннофонд має кошти, які формуються за рахунок:
   частини бюджетних  коштів,  що  виділяються державою для
підтримки науково-технічної діяльності;
   позабюджетних надходжень у вигляді  обов'язкових  внесків
підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності;
   повернення коштів  інноваційної  позички,  лізингу  та
інвестиційного внеску  і  частини  прибутку  від  реалізації
інноваційних проектів відповідно до чинного законодавства;
   добровільних внесків юридичних і фізичних осіб.
 
   9. Кошти Держіннофонду зберігаються на окремих рахунках в
установах банків, погоджених з Мінфіном, входять  до  складу
Державного бюджету України через окремий рахунок, використовуються
виключно за призначенням і вилученню не підлягають.
   10. Держіннофонд очолює голова, який призначається Кабінетом
МIністрів України.
   Голова має заступників, яких за його поданням призначає
Кабінет Міністрів України. Розподіл обов'язків між заступниками
голови  та  визначення  повноважень  структурних  підрозділів
Держіннофонду провадиться головою.
   11. Вищим керівним органом Держіннофонду є його рада.
   Раду очолює голова Держіннофонду.
   До складу ради входять за посадами заступники керівників
Мінекономіки, Мінфіну,  ДКНТП,  заступник  Голови  Правління
Національного банку (за згодою).
   До складу ради можуть входити також керівні працівники інших
органів державної  виконавчої  влади,  підприємств і наукових
організацій.
   Персональний склад ради затверджується Кабінетом Міністрів
України.
   12. Рада Держіннофонду:
   визначає та  затверджує  основні  напрями  інноваційних
науково-технічних програм і проектів;
   приймає рішення  з  найважливіших  питань  формування та
реалізації основних напрямів діяльності Фонду;
   затверджує граничну  чисельність  працівників регіональних
відділень Держіннофонду, їх структуру, а також персональний склад
рад і голів цих відділень за поданням Уряду Автономної Республіки
Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій;
   готує пропозиції щодо створення в установленому  порядку
відділень, підприємств, установ, організацій;
   розглядає інструктивні матеріали, положення та регламенти
щодо відбору, проведення експертизи, фінансування і контролю за
виконанням інноваційних науково-технічних програм і проектів;
   заслуховує інформацію про діяльність Держіннофонду і його
регіональних відділень, затверджує кошторис витрат Держіннофонду.
 
   13. Граничну чисельність, умови оплати праці працівників
центрального апарату Держіннофонду затверджує Кабінет МIністрів
України.
   Структуру центрального  апарату  Держіннофонду  затверджує
Віце-прем'єр-міністр України.
   Штатний розпис центрального апарату і положення про його
структурні підрозділи, а також кошторис  витрат  регіональних
відділень затверджує голова Держіннофонду.
   14. Центральний апарат Держіннофонду і апарат регіональних
відділень утримуються за рахунок коштів Держіннофонду.
   15. Держіннофонд і його регіональні відділення є юридичними
особами, мають самостійні баланси,  рахунки в установах банків,
печатку із зображенням  Державного  герба  України  і  своїм
найменуванням.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.47478
EUR29.61734
RUB0.40976
PLN6.89192
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка