Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін і доповнень до Інструкції про порядок здійснення аналітично-інформаційної діяльності Національної служби посередництва і примирення

     НАЦIОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА I ПРИМИРЕННЯ
 
              Н А К А З
 
 N 160 від 09.08.2001
 
 
     Про внесення змін і доповнень до Iнструкції про
     порядок  здійснення  аналітично-інформаційної
     діяльності Національної служби посередництва і
              примирення
 
   { Наказ фактично втратив чинність у зв'язку з втратою
    чинності Iнструкції Національної служби посередництва 
    і примирення N 35 ( v0035299-99 ) від 03.05.99, до 
    якої вносились зміни }
 
 
   ( Iз змінами, внесеними згідно з Наказом Національної
             служби посередництва і примирення
    N 403 ( v0403299-03 ) від 03.09.2003 )
 
     ( Щодо змін додатково див. Накази Національної
            служби посередництва і примирення
      N 458 ( v0458299-03 ) від 03.10.2003 
      N 147 ( v0147299-04 ) від 08.11.2004 )
 
 
 
   Відповідно до положень статті 15 Закону України "Про порядок
вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ),
пункту 3, підпунктів 1), 3), 15-17) пункту 4, пункту 7 Положення
про Національну службу посередництва і примирення, затвердженого
Указом Президента України від 17 листопада 1998 року N 1258/98
( 1258/98 ), із змінами, внесеними Указом Президента України від
30 грудня 2001 року N 1393/2000 ( 1393/2000 ), та з метою
удосконалення аналітично-інформаційної діяльності  Національної
служби посередництва і примирення Н А К А З У Ю:
 
   1. Внести зміни і доповнення до Iнструкції про порядок
здійснення аналітично-інформаційної діяльності Національної служби
посередництва і примирення, затвердженої наказом НСПП від 3 травня
1999 року N 35 ( v0035299-99 ), із змінами та доповненнями,
внесеними наказами НСПП від 06.08.1999 року N 75 ( v0075299-99 ),
від 03.07.2000 року N 54 ( v0054299-00 ), від 25.01.2001 року N 47
( v0047299-01 ), виклавши її в новій редакції (додається).
   2. Структурним підрозділам НСПП: ( Пункт 2 із змінами,
внесеними згідно з Наказом НСПП N 403 ( v0403299-03 ) від
03.09.2003 )
   2.1. Забезпечити дотримання положень Iнструкції в практичній
аналітично-інформаційній діяльності;
   2.2. В місячний термін внести необхідні зміни та доповнення в
дані про колективні трудові спори (конфлікти), що знаходяться на
розгляді структурних підрозділів НСПП.
   3. Відділу аналітично-інформаційної роботи та статистики НСПП
забезпечити надання необхідної методичної допомоги структурним
підрозділам НСПП у ході реалізації положень Iнструкції. ( Пункт 3
із змінами, внесеними згідно з Наказом НСПП N 403 ( v0403299-03 )
від 03.09.2003 )
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
голови Національної служби посередництва і примирення Климова В.В.
 
 Голова Національної служби
 посередництва і примирення              В.М.Руденко
 
                       Затверджено
                   наказом Національної служби
                   посередництва і примирення
                   від 3 травня 1999 року N 35,
                   із змінами та доповненнями,
                   внесеними наказами НСПП від
                   6 серпня 1999 року N 75,
                   від 3 липня 2000 року N 54
                   ( v0054299-00 ),
                   від 25 січня 2001 року N 47
                   ( v0047299-01 ),
                   від 9 серпня 2001 року N 160
 
              Iнструкція
     про порядок здійснення аналітично-інформаційної
  діяльності Національної служби посередництва і примирення
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Ця інструкція (далі - Iнструкція) визначає зміст, форми,
порядок,   основні   завдання   та   строки   здійснення
аналітично-інформаційної  діяльності  структурними підрозділами
центрального  апарату  Національної  служби  посередництва  і
примирення (далі - НСПП), її відділеннями в Автономній Республіці
Крим та областях, представником НСПП у місті Севастополі.
   1.2. Основні завдання аналітично-інформаційної діяльності -
це  здійснення  комплексу  аналітично-інформаційних  заходів,
спрямованих на:
   - збір, вивчення, узагальнення та аналіз інформації про:
   стан соціально-трудових відносин;
   розбіжності між сторонами соціально-трудових відносин  та
здійснювані заходи щодо запобігання колективних трудових спорів
(конфліктів);
   колективні трудові  спори  (конфлікти)  та  причини  їх
виникнення;
   висунуті найманими  працівниками  вимоги  і  оцінку  їх
обгрунтування;
   - організацію оперативного проходження інформації з означених
вище питань до центрального апарату НСПП;
   - прогнозування колективних трудових спорів (конфліктів) з
метою їх попередження та сприяння своєчасному вирішенню;
   - створення бази даних та механізму обміну інформацією та
матеріалами для створення умов сприяння взаємодії сторін у процесі
врегулювання  колективних трудових спорів (конфліктів) та їх
вирішення відповідно до вимог чинного законодавства;
   - інформування населення через засоби масової інформації
(далі - ЗМI) про діяльність НСПП щодо сприяння  поліпшенню
соціально-трудових відносин та запобігання виникненню колективних
трудових спорів.
   1.3. Суб'єктами аналітично-інформаційної діяльності є відділ
аналітично-інформаційної роботи НСПП, відділ прогнозування та
статистики  НСПП,  юридичний відділ НСПП, відділ розв'язання
колективних трудових спорів (конфліктів) НСПП, відділ НСПП по
роботі в містах Києві та Севастополі, відділення НСПП в Автономній
Республіці Крим та областях.
   1.4. Основними   принципами,   на   яких   базується
аналітично-інформаційна діяльність, є:
   - цілісність і повнота;
   - своєчасність;
   - об'єктивність і достовірність;
   - обгрунтованість.
 
     2. Види аналітично-інформаційної діяльності НСПП
           та строки її здійснення
 
   2.1. Аналітично-інформаційна   діяльність   здійснюється
суб'єктами аналітично-інформаційної діяльності шляхом:
   - оперативного інформування з питань виникнення колективних
трудових спорів (конфліктів), у тому числі страйків та інших акцій
протесту, пов'язаних із ускладненням соціально-трудових відносин;
   - підготовки щомісячної відомчої статистичної звітності про
колективні трудові спори (конфлікти);
   - підготовки щомісячної статистичної звітності про результати
роботи із запобігання виникненню колективних трудових спорів
(конфліктів);
   - підготовки звітів про результати діяльності за перший
квартал, перше півріччя, 9 місяців і за рік;
   - підготовки довідок про стан соціально-трудових відносин,
колективні трудові спори (конфлікти) в окремих галузях економіки
України або в окремих регіонах;
   - інформування громадськості про діяльність НСПП через засоби
масової інформації;
   - застосування інших форм і напрямів аналітично-інформаційної
діяльності.
   2.2. За термінами аналітично-інформаційна діяльність НСПП
поділяється на термінову, оперативну (щодекадну), місячну (форми
N 1-КТС, N 1-ЗКТС) та планову (звіти про діяльність за перший
квартал, перше півріччя, 9 місяців та рік).
 
          3. Оперативне інформування
 
   3.1. Суб'єктами  оперативного  інформування  голови  НСПП
(заступника голови НСПП) є суб'єкти  аналітично-інформаційної
діяльності, а саме:
   - структурні підрозділи центрального апарату НСПП: відділ
аналітично-інформаційної  роботи,  юридичний  відділ,  відділ
прогнозування та статистики, відділ  розв'язання  колективних
трудових спорів (конфліктів), відділ по роботі в містах Києві та
Севастополі;
   - відділення НСПП в Автономній Республіці Крим та областях.
   3.2. Зміст, форми та порядок оперативного інформування:
   3.2.1. Оперативне інформування здійснюється за встановленими
формами і містить відомості про:
   - підприємства, установи, організації, території, галузі,
розбіжності між сторонами соціально-трудових відносин в яких взяті
на контроль з метою запобігання виникненню колективних трудових
спорів (конфліктів);
   - страйки, що розпочалися або відбулися (з вказанням назви
підприємства, установи, організації, території, вимог страйкуючих,
середньооблікової   чисельності   працівників,   чисельності
працівників, які беруть участь в страйку);
   - акції  протесту,  мітинги,  пікетування або інші дії,
пов'язані  з  ускладненням  соціально-трудових  відносин  та
припиненням роботи на підприємствах, в організаціях, установах (у
довільній формі).
   3.2.2. Відділ  розв'язання  колективних  трудових  спорів
(конфліктів) НСПП, відділ НСПП по роботі в містах Києві та
Севастополі, відділення НСПП в Автономній Республіці Крим та
областях не пізніше 10.00 години 1, 11, 21 числа кожного місяця
подають оперативну інформацію за декаду (поштою, факсом) до
відділу прогнозування та статистики НСПП.
   В разі, якщо вказані в частині першій цього підпункту терміни
подання оперативних інформацій припадають на вихідні або святкові
дні, то оперативна інформація подається не пізніше 10.00 години
останнього робочого дня перед вихідними або святковими днями.
   3.2.3. З питань, що за своїм змістом вимагають невідкладного
інформування та реагування (виникнення страйку, в тому числі
стихійного, оголошення акції протесту, мітингів, пікетувань або
інших дій, пов'язаних з ускладненням соціально-трудових відносин
та припиненням роботи на підприємствах, в організаціях, установах
тощо), начальник відділу НСПП по роботі в містах Києві та
Севастополі, начальники відділень НСПП в Автономній Республіці
Крим та областях інформують голову НСПП негайно.
   3.2.4. Відділ  прогнозування  та статистики НСПП, відділ
аналітично-інформаційної роботи НСПП за результатами опрацювання
термінових інформацій через 2 години після їх отримання подають їх
на розгляд голови НСПП.
   3.2.5. Відділ  прогнозування  та статистики НСПП, відділ
аналітично-інформаційної роботи НСПП за результатами опрацювання
щодекадних  інформацій  суб'єктів  оперативного  інформування,
зазначених у підпункті 3.1. цієї Iнструкції, готують узагальнюючу
оперативну інформацію (щодекадну) і подають її на розгляд голови
НСПП до 16.00 години 1, 11, 21 числа кожного місяця.
 
  4. Щомісячна відомча статистична звітність про колективні
  трудові  спори (конфлікти) та  щомісячна статистична
  звітність про результати роботи із запобігання виникненню
       колективних трудових спорів (конфліктів)
 
   4.1. Виконавцями щомісячних відомчих статистичних звітів про
колективні трудові спори (конфлікти) та щомісячних статистичних
звітів про результати роботи із запобігання виникненню колективних
трудових спорів (конфліктів) є:
   на виробничому і територіальному рівнях - відділ НСПП по
роботі в містах Києві та Севастополі, відділення НСПП в Автономній
Республіці Крим та областях;
   на національному, галузевому рівнях, а також виробничому
рівні  в  разі, якщо діяльність підприємства поширюється на
територію декількох адміністративно-територіальних одиниць,  -
відділ розв'язання колективних трудових спорів (конфліктів) НСПП.
   4.2. Зміст,  форми  та  порядок  підготовки  щомісячних
статистичних звітів:
   4.2.1. Щомісячні статистичні звіти про колективні трудові
спори (конфлікти) та результати роботи по запобіганню виникненню
колективних трудових спорів (конфліктів) відділу  розв'язання
колективних трудових спорів (конфліктів) НСПП, відділу НСПП по
роботі в містах Києві та Севастополі, відділень НСПП в Автономній
Республіці Крим та областях готуються за підсумками роботи і
подаються ними до 5 числа наступного за звітним місяця.
   4.2.2. Щомісячний статистичний звіт про колективні трудові
спори (конфлікти) включає дані, передбачені формою N 1-КТС,
затвердженою наказами НСПП від 09.11.2000 р. N 95 ( v0095299-00 )
та від 18.01.2001 р. N 40 ( v0040299-01 ).
   4.2.3. Щомісячний статистичний звіт про результати діяльності
із запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів)
включає дані, передбачені формою N 1-ЗКТС, затвердженою наказом
НСПП від 13.07.2001 р. N 140 ( v0140299-01 ).
   4.2.4. За  даними  щомісячних статистичних звітів відділ
прогнозування   та   статистики   НСПП   та   відділ
аналітично-інформаційної роботи НСПП:
   - актуалізують базу даних  колективних  трудових  спорів
(конфліктів) та їх характеристик, висунутих найманими працівниками
вимог та даних щодо арбітрів і посередників, результатів роботи із
запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів);
   - у випадку виявлення розбіжностей або помилок у наданій
інформації вживають заходи щодо їх усунення;
   - узагальнюють дані та аналізують стан, тенденції, динаміку
соціально-трудових  відносин,  колективних  трудових  спорів
(конфліктів).
 
         5. Звіт НСПП про свою діяльність
 
   5.1. Виконавцями звіту про свою діяльність за конкретний
період є всі суб'єкти аналітично-інформаційної діяльності НСПП.
   5.2. Проект звіту НСПП про діяльність за перший квартал,
перше  півріччя,  9  місяців  і за рік готується відділами
аналітично-інформаційної роботи, прогнозування та статистики НСПП
на базі звітів структурних підрозділів центрального апарату НСПП і
звітів відділень НСПП в Автономній Республіці Крим та областях і
подається  голові  НСПП  впродовж  10  днів  після терміну,
встановленого для цих структурних підрозділів.
   5.2.1. Звіти відділів НСПП, відділень НСПП в Автономній
Республіці Крим та областях за перший квартал, перше півріччя, 9
місяців та за рік подаються голові НСПП в строк до 5 числа місяця
наступного за звітним періодом.
   5.2.2. Звіти відділу розв'язання колективних трудових спорів
(конфліктів) НСПП, відділу НСПП по роботі в містах Києві та
Севастополі, відділень НСПП в Автономній Республіці Крим та
областях мають включати аналіз стану,  динаміки,  домінуючих
тенденцій в соціально-трудових відносинах та прогноз ситуації щодо
їх розвитку; загальну характеристику колективних трудових спорів
(конфліктів), висунутих найманими працівниками вимог; результатів
діяльності відділу розв'язання  колективних  трудових  спорів
(конфліктів) НСПП, відділу НСПП по роботі в містах Києві та
Севастополі, відділення НСПП в Автономній Республіці Крим та
областях  щодо  сприяння  взаємодії сторін соціально-трудових
відносин під час запобігання виникненню колективних трудових
спорів (конфліктів) і врегулювання колективних трудових спорів
(конфліктів) та здійснення посередництва і примирення з метою
своєчасного їх вирішення.
   5.2.3. При  підготовці  звіту  його  виконавці  повинні
дотримуватись наступної структури викладення матеріалу:
   - оцінка стану соціально-трудових відносин у цілому,  в
розрізі районів та галузей економіки, визначення динаміки та
тенденцій їх розвитку; а також щодо регіонів, галузей, виробництв,
де  ситуація  в  сфері  соціально-трудових відносин найбільш
ускладнена;
   - результати діяльності по запобіганню виникненню колективних
трудових спорів (конфліктів) - на виробничому, територіальному,
галузевому і національному рівнях;
   - характеристика колективних трудових спорів (конфліктів) у
розрізі регіонів, галузей, стадій їх розгляду та вирішення;
   - аналіз  динаміки,  основних  тенденцій  виникнення  та
врегулювання спорів;
   - аналіз вимог, висунутих найманими працівниками під час
виникнення  колективних  трудових  спорів  (конфліктів),  та
узагальнений перелік законодавчих і нормативно-правових актів,
порушення яких спричинило виникнення розбіжностей між сторонами
соціально-трудових відносин, відповідно до вимог Iнструкції про
порядок здійснення аналізу висунутих найманими працівниками вимог,
виявлення та узагальнення причин колективних трудових спорів
(конфліктів), затвердженої наказом НСПП від 22.05.2000 р. N 39
з наступними змінами та доповненнями;
   - аналіз  причин  виникнення колективних трудових спорів
(конфліктів);
   - аналіз страйків як крайніх засобів вирішення колективних
трудових спорів (конфліктів);
   - типові порушення сторонами колективних трудових спорів
(конфліктів) порядку їх вирішення, передбаченого Законом України
"Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)"
( 137/98-ВР );
   - сприяння з боку структурних підрозділів НСПП взаємодії
сторін  соціально-трудових  відносин  у  процесі врегулювання
колективних трудових спорів (конфліктів);
   - заходи  структурних  підрозділів  НСПП щодо поліпшення
соціально-трудових відносин і забезпечення ефективної діяльності
підрозділів;
   - інформування громадськості про діяльність НСПП та  її
структурних підрозділів НСПП і формування громадської думки щодо
необхідності правового вирішення колективних трудових  спорів
(конфліктів);
   - висновки щодо загальної ситуації стосовно  розв'язання
колективних трудових спорів (конфліктів), вжиття заходів щодо
запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) з
метою поліпшення загального стану соціально-трудових відносин;
   - пропозиції щодо шляхів, форм і методів поліпшення стану
соціально-трудових відносин, запобігання виникненню колективних
трудових спорів (конфліктів) та сприяння своєчасному їх вирішенню
   В звіті можуть бути висвітлені й інші питання, що стосуються
роботи структурних підрозділів НСПП.
   В річному  звіті  додатково  подається  інформація  про
організаційну, кадрову роботу, матеріально-фінансове, господарське
забезпечення діяльності структурного підрозділу НСПП.
   5.2.4. Юридичний відділ НСПП готує як складову частину звітів
НСПП  за  перший квартал, перше півріччя, 9 місяців і рік
узагальнюючі аналітичні матеріали щодо практики  застосування
законодавства з питань вирішення колективних трудових спорів
(конфліктів), порушень чинного законодавства в процесі вирішення
колективних трудових спорів (конфліктів), забезпечення дотримання
законності в діяльності структурних підрозділів НСПП, пропаганди
правових знань з питань діяльності НСПП, підготовку і підвищення
кваліфікації трудових арбітрів та посередників, про роботу з
кадрами  НСПП  і  направляють  ці  матеріали  у  відділ
аналітично-інформаційної роботи для зведення у проект звіту НСПП у
строки, визначені у п.5.2.1 даної Iнструкції.
   5.2.5. Відділ  розв'язання  колективних  трудових  спорів
(конфліктів) НСПП готує як складову частину звітів НСПП за
квартал, півріччя, 9 місяців, за рік узагальнені аналітичні
матеріали щодо тенденцій, форм, методів і шляхів запобігання
виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), сприяння та
посередництва  у  вирішенні  колективних  трудових  спорів
(конфліктів), в тому числі і  колективних  трудових  спорів
(конфліктів) на національному і галузевому рівнях, а також на
виробничому рівні, якщо діяльність підприємств поширюється на
декілька  адміністративно-територіальних  одиниць,  реєстрації
висунутих найманими працівниками  і  профспілками  вимог  та
розв'язання  трудових  спорів (конфліктів), участі відділу у
запобіганні виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) та
їх своєчасному вирішенні, а також щодо інших питань, визначених
Положенням про відділ, і направляє ці матеріали  у  відділ
аналітично-інформаційної роботи для зведення у проект звіту НСПП у
строки, визначені у п.5.2.1 даної Iнструкції.
   5.2.6. Відділ  прогнозування і статистики НСПП готує як
складову частину звітів НСПП за перший квартал, перше півріччя, 9
місяців  і  рік  узагальнені  статистичні матеріали стосовно
соціально-трудових відносин,  колективних  трудових  спорів
(конфліктів),  результатів  діяльності  НСПП щодо запобігання
виникненню колективних трудових спорів  (конфліктів)  та  їх
вирішення, а також прогноз змін у соціально-трудових відносинах та
щодо  ймовірності  виникнення  колективних  трудових  спорів
(конфліктів) на наступне півріччя з метою їх попередження чи
сприяння своєчасному вирішенню. Узагальнюючі матеріали відділ
направляє у відділ аналітично-інформаційної роботи для зведення у
проект звіту НСПП у строки, визначені у п. 5.2.1 даної Iнструкції.
   5.2.7. Відділ  аналітично-інформаційної  роботи  здійснює
всебічний аналіз звітів структурних підрозділів НСПП, готує проект
звіту про діяльність НСПП за перший квартал, перше півріччя, 9
місяців, за рік і подає на розгляд і затвердження голові НСПП до
15 числа місяця, наступного за звітним.
   Проект звіту НСПП як обов'язкові має включати  наступні
розділи:
   - Стан та динаміка соціально-трудових відносин.
   - Запобігання  виникненню  колективних  трудових  спорів
(конфліктів) та результати цієї роботи.
   - Сприяння   вирішенню  колективних  трудових  спорів
(конфліктів):
   аналіз колективних  трудових  спорів  (конфліктів)  за
територіальною та галузевою ознаками;
   аналіз вимог, висунутих найманими працівниками у колективних
трудових спорах (конфліктах);
   аналіз причин  виникнення  колективних  трудових  спорів
(конфліктів);
   результати сприяння вирішенню колективних трудових спорів
(конфліктів).
   - Страйки як крайні засоби вирішення колективних трудових
спорів (конфліктів).
   - Стан додержання Закону України "Про порядок вирішення
колективних трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ).
   - Правове  забезпечення  діяльності  НСПП  та здійснення
примирних процедур.
   - Прогноз соціально-трудових відносин, виникнення колективних
трудових спорів (конфліктів).
   - Організаційно-методична робота НСПП. Робота з кадрами.
   - Взаємодія НСПП із центральними і  місцевими  органами
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, профспілками
та  їх  об'єднаннями,  об'єднаннями  роботодавців,  сторонами
соціально-трудових відносин.
   - Iнформування  громадськості  про  діяльність  НСПП  та
формування  громадської  думки  щодо  необхідності  вирішення
колективних трудових спорів (конфліктів) правовим шляхом.
   - Фінансово-господарське забезпечення діяльності НСПП.
   - Висновки та пропозиції.
   Проект звіту НСПП може додатково включати й інші розділи.
   5.2.8. Форма звіту про проведену роботу із сприяння вирішенню
розв'язання трудових спорів (конфліктів) як складова частина звіту
подається в додатку.
   5.2.9. Звіти структурних підрозділів центрального апарату
НСПП про підсумки діяльності конкретного підрозділу за звітний
період відповідно до покладених на нього завдань, та виконання
заходів, передбачених планом роботи НСПП, доручень голови НСПП
тощо готуються керівниками цих підрозділів у обсягах та у строки,
визначені головою НСПП.
 
  6. Довідка про стан соціально-трудових відносин, колективні
  трудові спори (конфлікти) в окремих галузях економіки
            України або регіонах
 
   6.1. Виконавцями  довідки  про  стан  соціально-трудових
відносин, колективні трудові спори (конфлікти) в окремих галузях
економіки України або регіонах (далі - Довідка)  є  відділ
розв'язання колективних трудових спорів (конфліктів) НСПП, відділ
НСПП по роботі в містах Києві та Севастополі, відділення НСПП в
Автономній Республіці Крим та областях, відповідні структурні
підрозділи центрального апарату НСПП.
   6.2. Зміст, структура, терміни, порядок підготовки Довідки.
   6.2.1. Зміст та структура Довідки визначаються, виходячи із
переліку питань, які необхідно висвітлити при її підготовці і які,
в залежності від специфіки  галузі,  розробляються  відділом
аналітично-інформаційної роботи НСПП за участю відділень НСПП в
Автономній Республіці Крим та областях  і  надсилаються  до
виконавців - структурних підрозділів НСПП не пізніше як за два
місяці до встановленого терміну подання Довідки.
   6.2.2. При  вивченні  питань про стан соціально-трудових
відносин, колективні трудові спори (конфлікти), що виникли на
підприємствах, установах, організаціях галузі, аналіз здійснюється
в цілому та в розрізі її підгалузей і видів діяльності в цілому та
окремо по кожній підгалузі.
   За результатами вивчення розділи довідки щодо загального
стану соціально-трудових відносин та характеристики колективних
трудових спорів (конфліктів) викладаються за галузевою ознакою, а
не за територіальним принципом, тобто аналіз подається по кожній
підгалузі окремо.
   6.2.3. При вивченні цих питань в окремому регіоні аналіз
проводиться комплексно:
   - в  розрізі  адміністративно-територіальних  одиниць, що
входять до регіону, і підприємств, установ, організацій, галузей і
підгалузей, що діють в адміністративно-територіальних одиницях;
   - в цілому по регіону.
   6.2.4. Терміни підготовки Довідки встановлюються відповідно
до плану роботи НСПП та планів роботи структурних підрозділів
НСПП.
 
   7. Iнформування громадськості про діяльність НСПП через
          засоби масової інформації
 
   7.1 Відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ), законів
України  "Про  порядок вирішення колективних трудових спорів
(конфліктів)" ( 137/98-ВР ) та "Про інформацію" ( 2657-12 ),
Положення про Національну службу посередництва і примирення,
затвердженого Указом Президента України від 17 листопада 1998 року
N 1258/98 ( 1258/98 ), із змінами, внесеними Указом Президента
України від 30 грудня 2000 року N 1393/2000 ( 1393/2000 ),
періодично здійснюється інформування громадськості про діяльність
НСПП через засоби масової інформації, в тому числі і через
Бюлетень Національної служби посередництва і примирення.
   7.2. Суб'єктами інформування громадськості є голова НСПП,
заступник голови НСПП, керівники структурних підрозділів НСПП.
   7.3. Метою інформування громадськості є:
   7.3.1. Формування  об'єктивної  громадської  думки  через
розповсюдження, обнародування інформації про діяльність НСПП, її
структурних   підрозділів   щодо   сприяння   поліпшенню
соціально-трудових відносин, попередження чи сприяння своєчасному
вирішенню  колективних  трудових  спорів  (конфліктів),  їх
прогнозування.
   7.3.2. Поширення   узагальнюючої   інформації  стосовно
результатів роботи по запобіганню виникненню колективних трудових
спорів  (конфліктів),  кількості, динаміки, причин виникнення
колективних трудових спорів (конфліктів), результатів перевірки
повноважень представників сторін трудового спору (конфлікту),
відповідності  чинному  законодавству  примирних  процедур,
ефективності і доцільності правових шляхів вирішення колективних
трудових спорів (конфліктів) та ін.
   7.3.3. Обнародування  пропозицій  НСПП щодо вдосконалення
законодавства з питань вирішення колективних трудових спорів
(конфліктів).
   7.3.4. Всебічне залучення представників  засобів  масової
інформації до системного та своєчасного реагування і висвітлення у
пресі, на радіо, телебаченні проблем, пов'язаних з причинами
виникнення розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин,
використання потенціалу ЗМI для запобігання чи  врегулювання
вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).
   7.4. Форми інформування громадськості:
   7.4.1. НСПП та її структурні підрозділи періодично інформують
громадськість шляхом публічного поширення друкованої чи усної
інформації.
   7.4.2. Формами інформування є:
   - виступи, інтерв'ю в засобах масової інформації;
   - прес-конференції;
   - статті,  аналітичні  матеріали  в  друкованих виданнях
(газетах, журналах, збірниках, бюлетенях, довідниках тощо);
   - доповіді, виступи, повідомлення на конференціях, семінарах,
симпозіумах та ін.
 
    8. Iнші напрями аналітично-інформаційної діяльності
 
   8.1. Вивчення, аналіз, узагальнення  та  впровадження  в
практику роботи вітчизняного та іноземного досвіду вирішення
колективних трудових спорів (конфліктів).
   8.2. Співпраця  з науковими організаціями, установами та
вченими в питаннях розробки науково обгрунтованих навчальних
програм,  експертних  оцінок,  методик,  інших  документів з
використанням для цього аналітично-інформаційних матеріалів з
метою організації і проведення наукових досліджень та підготовки
на цій основі рекомендацій і  пропозицій  щодо  запобігання
виникненню колективних трудових спорів (конфліктів і сприяння у їх
своєчасному вирішанні.
   8.3. Забезпечення  структурних  підрозділів  НСПП, сторін
колективного трудового спору (конфлікту) аналітично-інформаційними
та організаційно-методичними матеріалами.
   8.4. Застосування  аналітично-інформаційних  матеріалів  у
здійсненні примирних процедур по вирішенню колективних трудових
спорів (конфліктів) з метою запобігання виникнення незаконних
страйків.
   8.5. Підготовка матеріалів для узагальнення та  розробки
пропозицій по вдосконаленню законодавства з питань вирішення
колективних трудових спорів (конфліктів).
   8.6. Підготовка матеріалів для розробки положень, інструкцій,
коментарів  та   інших   нормативно-правових   актів   і
організаційно-методичних  рекомендацій  щодо  діяльності НСПП,
здійснення примирних процедур.
   8.7. Підготовка необхідних матеріалів з метою забезпечення
взаємодії НСПП з Адміністрацією Президента України, Кабінетом
Міністрів України, комітетами Верховної Ради України та народними
депутатами України, міністерствами та іншими центральними  і
місцевими  органами  виконавчої  влади та органами місцевого
самоврядування,   об'єднаннями   роботодавців,   профспілок,
підприємствами, установами і організаціями.
   8.8. Участь у підготовці проектів відповідей на запити, що
надходять від центральних і місцевих органів виконавчої влади,
органів  місцевого  самоврядування,  об'єднань  роботодавців,
профспілок, підприємств, установ і організацій.
   8.9. Здійснення  методичного  забезпечення  необхідними
аналітично-інформаційними  матеріалами  структурних підрозділів
НСПП, арбітрів та посередників.
   8.10. Аналітично-інформаційне  та  організаційно-методичне
забезпечення підготовки та проведення навчання  і  семінарів
посередників, членів примирних комісій та трудових арбітрів,
підвищення кваліфікації працівників структурних підрозділів НСПП.
   8.11. Підготовка  аналітично-інформаційних  матеріалів для
забезпечення діяльності посередників, членів примирних комісій та
трудових арбітражів (арбітрів).
   8.12. Облік  та  систематизація  аналітично-інформаційних
матеріалів, створення банку даних, диференційованих по регіонах,
областях, галузях, за часом.
 
    9. Використання матеріалів аналітично-інформаційної
             діяльності НСПП
 
   9.1. Матеріали  аналітично-інформаційної  діяльності  НСПП
(звіти, довідки, інформації, рекомендації, організаційно-методичні
матеріали тощо) у відповідності до Положення про Національну
службу посередництва і примирення ( 1258/98 ), нормативно-правових
актів НСПП за дорученням голови НСПП (заступника голови НСПП)
направляються за належністю в структурні підрозділи НСПП для
врахування і використання у практичній роботі.
   9.2. Термінові та оперативні інформації, довідки про стан
соціально-трудових відносин, колективні трудові спори (конфлікти)
в окремих галузях економіки України або регіонах надсилаються
Адміністрації Президента України та Кабінету Міністрів України.
   9.3. Звіти про діяльність НСПП за перший квартал, перше
півріччя, 9 місяців і за рік надсилаються на розгляд Президента
України і до відома Кабінету Міністрів  України,  Федерації
профспілок України, Конфедерації роботодавців України, а також
публікуються в Бюлетені Національної служби посередництва  і
примирення.
 
                    Додаток
                до Iнструкції про порядок
                здійснення аналітично-інформаційної
                діяльності НСПП, затвердженої
                наказом Національної служби
                посередництва і примирення
                від 9 серпня 2001 року N 160
 
   Форма звіту про проведену роботу із сприяння вирішенню
       колективних трудових спорів (конфліктів)
 
   1. Кількість колективних  трудових  спорів  (конфліктів),
вирішенню яких сприяло відділення НСПП, _________,
   в т.ч.
   на виробничому рівні ______;
   - на рівні підприємств, установ, організацій ____;
   - на рівні структурних підрозділів ______;
   - на рівні окремих категорій найманих працівників _______;
   на територіальному рівні ______;
   на територіально-галузевому рівні ______.
 
   2. Число підприємств, установ, організацій, працівники яких
були учасниками колективних трудових спорів (конфліктів), _______;
   в т.ч.
   на виробничому рівні ______;
   на територіальному рівні ______;
   на територіально-галузевому рівні ______.
 
   3. Середньооблікова   чисельність  штатних  працівників
облікового складу підприємств, установ і організацій, на яких
виникли колективні трудові спори (конфлікти), ________ чол.;
   в т.ч.
   на виробничому рівні _______ чол.;
   на територіальному рівні _______ чол.;
   на територіально-галузевому рівні ______ чол.
 
   4. Чисельність  працівників  підприємств,  установ  і
організацій, - учасників колективних трудових спорів (конфліктів)
________ чол.;
   в т.ч.
   на виробничому рівні _______ чол.;
   на територіальному рівні _______ чол.;
   на територіально-галузевому рівні ______ чол.
 
   5. Кількісні  параметри  висунутих найманими працівниками
вимог:
   всього - _________ вимог;
   з них:
   вирішено - ________ вимог;
   в стадії вирішення - _____ вимог;
   в стадії розгляду - _______ вимог;
   з них:
   - щодо   встановлення   нових  або  зміни  існуючих
соціально-економічних умов праці та виробничого побуту - ________
вимог;
   в т.ч.:
   вирішено - ________ вимог;
   в стадії вирішення - _____ вимог;
   в стадії розгляду - _______ вимог;
   - щодо укладення чи зміни колективного договору, угоди -
________ вимог;
   в т.ч.:
   вирішено - _____ вимог;
   в стадії вирішення - _____ вимог;
   в стадії розгляду - ______ вимог;
   - щодо виконання колективного договору, угоди або окремих їх
положень - _____ вимог;
   в т.ч.:
   вирішено - ____ вимог;
   в стадії вирішення - ______ вимог;
   в стадії розгляду - _______ вимог;
   - щодо невиконання вимог законодавства про працю - _______
вимог;
   в т.ч.:
   вирішено - _______ вимог;
   в стадії вирішення - _______ вимог;
   в стадії розгляду - _______ вимог.
 
   6. Сума  заборгованості  із заробітної плати працівників
підприємств, установ, організацій, територій, яка стала основною
причиною виникнення колективних трудових спорів (конфліктів),
________ грн.;
   в т.ч.
   на виробничому рівні _________ грн.;
   на територіальному рівні _________ грн.;
   на територіально-галузевому рівні _______ грн.
 
   7. Середня заборгованість із заробітної плати в розрахунку на
одного  штатного працівника працівників підприємств, установ,
організацій, територій, яка стала основною причиною виникнення
колективних трудових спорів (конфліктів), ________ грн.;
   в т.ч.
   на виробничому рівні _________ грн.;
   на територіальному рівні _________ грн.;
   на територіально-галузевому рівні _______ грн.
 
   8. В  результаті сприяння вирішенню колективних трудових
спорів (конфліктів):
   - погашено заборгованості із заробітної плати в сумі ________
грн.
   - вирішується  питання  щодо погашення заборгованості із
заробітної плати в сумі _______ грн.
   - знаходиться  в стадії розгляду вирішення питання щодо
погашення заборгованості із заробітної плати в сумі ________ грн
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка