Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Регламенту Державного комітету телебачення та радіомовлення України

   ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ ТЕЛЕБАЧЕННЯ I РАДIОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            10.12.2007 N 420
 
 
       Про затвердження Регламенту Державного
     комітету телебачення та радіомовлення України
 
    { Iз змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
           комітету телебачення і радіомовлення
     N 61 ( v0061603-08 ) від 12.03.2008 }
 
 
 
   З метою  приведення  у  відповідність до вимог Типового
регламенту центрального органу виконавчої влади, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р.
N 1143 ( 1143-2007-п ), Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Регламент Державного комітету телебачення та
радіомовлення України (далі - Регламент) у редакції, що додається.
 
   2. Заступникам  Голови  Комітету,  керівникам структурних
підрозділів центрального апарату Комітету забезпечити неухильне
виконання вимог Регламенту.
 
   3. Наказ Держкомтелерадіо України від 18 березня 2004 року
N 80 вважати таким, що втратив чинність.
 
   4. Цей наказ довести до заступників Голови Комітету та
керівників структурних підрозділів центрального апарату Комітету.
 
   5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
 
 Голова Комітету                     Е.Прутнік
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Держкомтелерадіо
                   України
                   10.12.2007 N 420
 
 
              РЕГЛАМЕНТ
         Державного комітету телебачення
           та радіомовлення України
 
 
   Регламент Державного комітету телебачення та радіомовлення
України (далі - Держкомтелерадіо України, Комітет) встановлює
порядок організації діяльності Комітету, пов'язаної із здійсненням
його повноважень, функцій та завдань (далі - повноваження).
 
           1. Загальні положення
 
   1. В системі органів виконавчої влади України Комітет має
спеціальний статус та є спеціально уповноваженим центральним
органом виконавчої влади із забезпечення реалізації державної
політики в інформаційній та видавничій сферах (далі - сфера
управління Комітету).
   Комітету підпорядковуються державні підприємства, установи та
організації (далі - підвідомчі організації), які  за  своїм
профільним призначенням здійснюють діяльність у сфері управління
Комітету.
   Діяльність Комітету спрямовується та координується Кабінетом
Міністрів України через Віце-прем'єр-міністра України.
   Повноваження Комітету  визначені Положенням про Державний
комітет телебачення та  радіомовлення  України,  затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 р. N 897
( 897-2007-п ) (далі - Положення про Комітет).
 
   2. Комітет спрямовує свою діяльність на виконання Конституції
( 254к/96-ВР ) і законів України, актів Президента України і
постанов Верховної Ради  України,  прийнятих  відповідно  до
Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України,
Програми діяльності Кабінету Міністрів України, інших  актів
законодавства.
 
   3. Комітет  в межах своїх повноважень на основі та на
виконання актів законодавства видає  накази,  організовує  і
контролює їх виконання, а в разі потреби видає разом з іншими
органами виконавчої влади спільні акти.
   У випадках, передбачених законодавством, рішення Комітету,
прийняті в межах його повноважень, є обов'язкові для виконання
центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами влади
Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм
власності і громадянами.
 
   4. Комітет під час виконання покладених на нього завдань
взаємодіє з іншими центральними і місцевими органами виконавчої
влади, органами влади Автономної Республіки  Крим,  органами
місцевого самоврядування, а також з відповідними органами інших
держав.
   Комітет має  право залучати вчених, спеціалістів органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для
розгляду питань, що належать до його компетенції.
 
   5. Основним робочим органом, за допомогою якого здійснюється
організаційне керівництво сферою управління Комітету (виконання
державно-владних повноважень), є центральний  апарат  Комітету
(далі - апарат).
   Спрямовує та координує діяльність апарату Голова Комітету.
   Структура апарату  затверджується в установленому порядку
Головою Комітету за погодженням з Віце-прем'єр-міністром України.
   Граничну чисельність працівників апарату затверджує Кабінет
Міністрів України.
   Штатний розпис апарату та кошторис видатків на його утримання
затверджує Голова Комітету за погодженням з Міністерством фінансів
України.
   У складі апарату, в межах визначеної граничної чисельності та
виділених коштів бюджетного фінансування, можуть утворюватися
структурні підрозділи: департаменти, управління, відділи, сектори
(постанова Кабінету Міністрів України від 12.03.2005 р. N 179
( 179-2005-п ).
   Діяльність структурних підрозділів апарату регламентується
положеннями про них.
   Безпосередньо організовує  роботу  апарату  та забезпечує
взаємодію між його самостійними структурними підрозділами в ході
виконання ними своїх функціональних завдань перший заступник
Голови Комітету.
 
   6. Діяльність Комітету  є  відкритою  та  прозорою,  що
забезпечується шляхом розміщення інформації про неї на веб-сайті
Комітету, відповідних публікацій у засобах масової інформації,
трансляції по радіо і телебаченню, репортажів, інтерв'ю, виступів
керівних працівників Комітету.
   Iнформація про  діяльність Комітету надається громадянам,
представникам засобів масової інформації відповідно до закону.
 
     2. Організація роботи Держкомтелерадіо України
 
            Планування роботи
 
   7. Планування роботи Комітету здійснюється з метою створення
умов для послідовних і узгоджених дій структурних підрозділів
апарату, спрямування їх на виконання покладених на Комітет завдань
та реалізацію  функцій,  визначених  Положенням  про  Комітет
(  897-2007-п  ),  державними  та  галузевими  програмами в
інформаційній і видавничій сферах, у сфері захисту суспільної
моралі.
   Комітет розробляє  та  затверджує річний план заходів з
виконання покладених на нього завдань (далі - річний план).
 
   8. Заходи, передбачені у річному плані, повинні відповідати
напрямам робіт, визначених бюджетними програмами, а результативні
показники річного плану - результативним показникам відповідних
бюджетних програм.
 
   9. У річному плані визначаються:
   перелік завдань (робіт), що повинні бути виконані;
   відповідальні за виконання завдань (робіт);
   строки виконання завдань (робіт), проведення  оцінки  та
підготовки звітності;
   результативні показники виконання плану.
 
   10. Річний план розробляється організаційно-плановим відділом
адміністративно-господарського  департаменту  Комітету (далі -
організаційно-плановий відділ).
   За рішенням Голови Комітету для розроблення річного плану
може бути утворена робоча група з представників структурних
підрозділів апарату, науковців та інших фахівців.
   Організація роботи щодо планування діяльності Комітету та
загальний контроль за станом виконання планів покладається на
Першого заступника Голови Комітету.
 
   11. Після прийняття Закону про Державний бюджет України на
відповідний рік розроблений річний план у двотижневий строк
коригується і затверджується наказом Держкомтелерадіо України та
розміщується на веб-сайті Комітету.
 
   12. Самостійні структурні підрозділи апарату провадять свою
діяльність згідно з квартальними планами, а структурні підрозділи,
що  входять  до  їх складу згідно з місячними планами, що
розробляються на підставі річного плану.
   Квартальні плани затверджуються заступниками Голови Комітету
(відповідно до розподілу обов'язків), а щомісячні - керівниками
самостійних структурних підрозділів апарату.
   Порядок та  строки  розробки  вказаних  планів  роботи
визначаються та затверджуються наказом Держкомтелерадіо України.
 
   13. Моніторинг  виконання  річного  плану  проводиться
щокварталу.
   За результатами  моніторингу організаційно-плановий відділ
розробляє звітні матеріали Голові Комітету, які розміщуються на
веб-сайті Комітету.
   По закінченні строку дії річного плану Комітет готує звіт про
підсумки роботи, який розглядається колегією Комітету, підлягає
опублікуванню та громадському обговоренню.
   Результати виконання  квартальних  та  місячних  планів
визначаються заступниками Голови Комітету (відповідно до розподілу
обов'язків)  в  ході  підбиття  підсумків роботи структурних
підрозділів апарату.
 
        Визначення повноважень керівництва
       та інших працівників апарату Комітету
 
   14. Комітет очолює Голова, якого призначає на посаду і
звільняє  з  посади  Верховна  Рада  України  за  поданням
Прем'єр-міністра України.
 
   15. Статус та повноваження Голови Комітету, як керівника
центрального органу виконавчої влади визначаються Положенням про
Комітет ( 897-2007-п ).
 
   16. Голова Комітету має заступників, у тому числі першого,
яких призначає на посаду і звільняє з посади в установленому
порядку Кабінет Міністрів України.
 
   17.  Відповідно до законодавства, покладених на Комітет
завдань і функцій Голова Комітету розподіляє обов'язки між своїми
заступниками, визначає ступінь відповідальності заступників Голови
та керівників структурних підрозділів Комітету, призначає на
посаду та звільняє з посади працівників Комітету.
   Функціональні обов'язки   заступників  Голови  Комітету
затверджуються наказом Держкомтелерадіо.
{ Пункт 17 в редакції Наказу Державного комітету телебачення і
радіомовлення N 61 ( v0061603-08 ) від 12.03.2008 }
 
   18. Положення про структурні підрозділи апарату розробляються
керівниками структурних підрозділів, погоджуються заступниками
Голови Комітету  (відповідно  до  розподілу  обов'язків)  та
затверджуються наказом Держкомтелерадіо України.
 
   19. Обов'язки керівника структурного підрозділу визначаються
положенням про  структурний  підрозділ,  а  обов'язки  інших
працівників  структурних  підрозділів  визначаються посадовими
інструкціями, що затверджуються заступниками Голови  Комітету
(відповідно до розподілу обов'язків).
 
           Консультативні, дорадчі
           та інші допоміжні органи
 
   20. Для погодженого вирішення проблемних питань, що належать
до компетенції Комітету, та обговорення найважливіших напрямів
його  діяльності   утворюється   колегія   Комітету   як
консультативно-дорадчий орган.
   Порядок діяльності колегії Комітету визначається Загальним
положенням про колегію центрального органу виконавчої влади і
місцевої державної адміністрації, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 02.10.2003 р. N 1569 ( 1569-2003-п ), та
Положенням про колегію  Державного  комітету  телебачення  і
радіомовлення  України,  затвердженим наказом Держкомтелерадіо
України від 27.02.2007 р. N 46.
 
   21. Для забезпечення здійснення своїх повноважень Комітет
може утворювати інші постійні і тимчасові консультативні, дорадчі
та допоміжні органи.
   Рішення про  утворення зазначених органів приймає Голова
Комітету.
 
   22. Кількісний і персональний склад консультативних, дорадчих
та інших допоміжних органів і положення про них затверджує Голова
Комітету.
 
        Управління персоналом та проходження
             державної служби
 
   23. Організація  кадрової роботи в Комітеті здійснюється
згідно з окремим планом, що складається на підставі річного плану,
в якому визначаються заходи з організаційно-кадрової роботи та з
питань державної служби.
 
   24. Прийняття на державну службу в Комітеті здійснюється
шляхом конкурсного відбору та за іншими процедурами, визначеною
законодавством.
   Прийняття працівників на роботу до Комітету на посади, що не
віднесені до категорій посад державних службовців, та звільнення
їх з роботи здійснюється відповідно до законодавства про працю.
   Погодження щодо  призначення  та  звільнення  начальників
управлінь у справах преси та інформації обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій  здійснюється
відповідно до законодавства про працю та Типового положення про
управління  у  справах  преси  та  інформації  обласної,
Севастопольської міської, управління преси та інформації Київської
міської державної адміністрації (постанова Кабінету Міністрів
України від 25.07.2007 р. N 954 ( 954-2007-п ).
 
   25. Відповідно до статті 50 Кодексу законів про працю України
( 322-08 ) тривалість робочого часу державних службовців апарату
не може перевищувати 40 годин на тиждень.
   Режим роботи в Комітеті встановлено згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 10.12.93 р. N 1010 ( 1010-93-п ):
   початок робочого дня о 9.00;
   закінчення робочого дня о 18.00 (у п'ятницю - о 16.45);
   обідня перерва - 45 хвилин (з 13.00 до 13.45);
   напередодні святкових днів робочий день скорочується на одну
годину.
 
   26. З метою своєчасного та в повному обсязі виконання завдань
і доручень керівництва Комітету за розпорядженням Голови Комітету
можливе залучення окремих працівників апарату до роботи у вихідні,
святкові та неробочі дні, робота за які компенсується відповідно
до трудового законодавства.
   В разі потреби для виконання невідкладної та непередбаченої
роботи в Комітеті встановлюється чергування працівників апарату
(згідно  з  графіком, затвердженим першим заступником Голови
Комітету). Робота за дні чергування компенсується відповідно до
трудового законодавства.
 
   27. Перебування  у  робочий  час працівників структурних
підрозділів апарату за межами приміщень Комітету з метою вирішення
службових  питань  погоджується  з  керівниками  відповідних
підрозділів.
   Керівники структурних підрозділів апарату повідомляють про
свою відсутність у робочий час у зв'язку із службовою необхідністю
заступників Голови Комітету (відповідно до розподілу обов'язків)
або Голову Комітету.
 
   28. В Комітеті формується кадровий резерв, який підлягає
щорічному перегляду та затвердженню. Iз зарахованими до кадрового
резерву особами проводиться робота, спрямована на підвищення їх
кваліфікації.
   З метою набуття практичного досвіду, перевірки професійних і
ділових якостей осіб, зарахованих до кадрового резерву, або
державних службовців, які претендують на зайняття більш високих
посад, проводитися в установленому порядку їх стажування на
відповідних посадах у структурних підрозділах апарату.
 
   29. З метою підвищення ефективності роботи і відповідальності
за доручену справу працівників апарату та керівників підвідомчих
організацій один раз на три роки проводиться атестація:
   державних службовців - відповідно до Положення про проведення
атестації державних службовців (постанова Кабінету  Міністрів
України від 28.12.2000 р. N 1922 ( 1922-2000-п );
   керівників підвідомчих організацій - відповідно до Положення
про проведення атестації працівників керівного складу державних
підприємств (постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.99 р.
N 1571 ( 1571-99-п ).
   У період між атестаціями проводиться щорічна оцінка виконання
державними службовцями покладених на них завдань і обов'язків
відповідно до Загального порядку проведення щорічної  оцінки
виконання державними службовцями покладених на них обов'язків і
завдань,  затвердженого  Головдержслужбою  України  (наказ
Головдержслужби України від 31.10.2003 р. N 122 ( z1063-03 ).
   Результати атестації та щорічної оцінки беруться до уваги під
час проведення ротації кадрів на окремих посадах.
 
   30. Комітет розглядає і вносить пропозиції щодо відзначення
працівників інформаційної та видавничої сфер державними нагородами
та відомчими відзнаками, а також щодо призначення державних
стипендій видатним діячам інформаційної галузі, дітям журналістів,
які загинули або стали інвалідами у зв'язку з виконанням службових
обов'язків, та премій в інформаційній сфері (здійснює інші заходи
щодо заохочення працівників інформаційної та видавничої сфер
держави).
 
   31. Підвищення кваліфікації працівників сфери  управління
Комітету організовується та здійснюється на базі Українського
інституту  підвищення  кваліфікації  працівників  телебачення,
радіомовлення  і  преси  та інших спеціалізованих навчальних
закладів.
 
          3. Нормотворча діяльність
           Держкомтелерадіо України
 
   32. Нормотворча діяльність Комітету провадиться на основі та
на виконання Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України, актів
Президента України і постанов Верховної Ради України, прийнятих
відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету
Міністрів України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України,
інших актів законодавства, а також з ініціативи Комітету.
 
   33. Підготовка та внесення на розгляд Кабінету Міністрів
України проектів нормативно-правових актів здійснюється у порядку,
встановленому Регламентом Кабінету Міністрів України (постанова
Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 р. N 950 ( 950-2007-п ),
іншими актами законодавства.
   Підготовка проектів нормативно-правових актів та розпорядчих
документів Комітету здійснюється відповідно до Порядку підготовки
проектів  нормативно-правових актів та розпорядчих документів
Держкомтелерадіо України (наказ Держкомтелерадіо України  від
13.08.2007 р. N 304 ( v0304603-07 ).
 
   34. Розроблення проектів нормативно-правових актів в Комітеті
покладається на структурні підрозділи апарату (відповідно до
напрямів їхньої діяльності) та координується заступниками Голови
Комітету (відповідно до розподілу обов'язків).
 
   35. Для розроблення  проектів  нормативно-правових  актів
наказом Держкомтелерадіо України може утворюватися робоча група.
 
   36. У процесі розроблення проекту нормативно-правового акта:
   проводиться аналіз стану справ у відповідній сфері правового
регулювання та причин, що обумовлюють необхідність підготовки
проекту;
   визначається предмет  правового  регулювання,  механізм
вирішення питання, що потребує врегулювання;
   перевіряється його відповідність актам законодавства вищої
юридичної сили,  чинним  міжнародним  договорам  України  та
забезпечується  опрацювання  проекту  з  урахуванням  acquis
cornmunautaire, якщо проект за предметом правового регулювання
належить  до  сфери,  правовідносини  в  якій  регулюються
законодавством Європейського Союзу;
   забезпечується погодження проекту з іншими заінтересованими
органами виконавчої влади та у разі потреби вносяться необхідні
поправки;
   вживаються заходи  до  усунення  розбіжностей,  зокрема
організовується та проводиться за участю заінтересованих органів
виконавчої влади, які мають зауваження до проекту, детальне
обговорення шляхів вирішення спірних питань.
 
   37. Проект  нормативно-правового  акта перед поданням на
розгляд Голові Комітету  обов'язково  узгоджується  з  усіма
заінтересованими  структурними підрозділами апарату, юридичним
управлінням та заступниками Голови Комітету.
 
   38. Нормативно-правові акти Комітету, що стосуються прав,
свобод та законних інтересів громадян або мають міжвідомчий
характер, підлягають в установленому  порядку  реєстрації  в
Міністерстві юстиції України.
 
        4. Організація роботи з документами
           Держкомтелерадіо України
 
   39. Організація роботи з документами в Комітеті здійснюється
відповідно до Iнструкції з діловодства в Державному комітеті
телебачення і радіомовлення України  (наказ  Держкомтелерадіо
України від 28.07.2006 р. N 205 (далі - Iнструкція з діловодства),
розробленої відповідно до Примірної інструкції з діловодства у
міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді
міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої
влади (постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.97 р. N 1153
( 1153-97-п ).
 
   40. Порядок організації роботи з документами, які містять
конфіденційну інформацію, що є власністю держави, визначається
Iнструкцією про порядок обліку,  зберігання  і  використання
документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації,
які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави
(постанова Кабінету Міністрів України від 27.11.98 р. N 1893
( 1893-98-п ).
 
   41. Організація діловодства в Комітеті покладається на Голову
Комітету та першого заступника Голови Комітету.
 
   42. До основних видів роботи з документами належать:
   реєстрація вхідної    кореспонденції    (здійснюється
централізовано з використанням електронної системи OPTIMA - Work);
   робота з  документами   у   структурних   підрозділах
(організовується  та  контролюється  керівником  структурного
підрозділу, ведення діловодства  покладається  на  спеціально
призначеного працівника);
   підготовка документів для доповіді керівництву (попередній
розгляд документів здійснюється керівником діловодної служби або
іншим працівником, призначеним Головою Комітету);
   підготовка та узгодження проектів нормативно-правових актів
та актів  організаційно-розпорядчого  характеру  (здійснюється
відповідно до Порядку підготовки проектів нормативно-правових
актів та розпорядчих документів Держкомтелерадіо України (наказ
Держкомтелерадіо України від 13.08.2007 р. N 304 ( v0304603-07 );
   організація виконання рішень Кабінету  Міністрів  України
(здійснюється відповідно до Регламенту Кабінету Міністрів України
(постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 р. N 950
( 950-2007-п );
   підготовка та оформлення документів до засідань  колегії
(здійснюється відповідно до Положення про колегію Державного
комітету  телебачення  і  радіомовлення  України  (наказ
Держкомтелерадіо України від 27.02.2006 р. N 46);
   оформлення копій документів та додатків до них (здійснюється
відповідно до Iнструкції з діловодства);
   реєстрація та  відправлення   вихідної   кореспонденції
(здійснюється відповідно до Iнструкції з діловодства);
   організація та здійснення контролю за виконанням документів
(здійснюється відповідно до Положення про відділ контролю та
перевірки виконання актів і доручень Президента України, Верховної
Ради   України   та   Кабінету   Міністрів   України
адміністративно-господарського департаменту Комітету  (далі  -
відділ контролю), Iнструкції з діловодства);
   складення номенклатури та формування справ  (здійснюється
відповідно до Правил роботи архівних підрозділів органів державної
влади,  місцевого  самоврядування,  підприємств,  установ  і
організацій (наказ Держкомархіву України від 16.03.2001 р. N 16
( z0407-01), Iнструкція з діловодства);
   підготовка справ до архівного зберігання та користування
архівною документацією (здійснюється відповідно до Правил роботи
архівних підрозділів ( z0407-01 );
   ведення обліку, зберігання та використання бланків, печаток і
штампів Комітету (здійснюється відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 27.11.98 р. N 1893 ( 1893-98-п ) та наказу
Міністерства внутрішніх справ від 11.01.99 р. N 17 ( z0264-99 )
(зареєстровано Мін'юстом України 28.04.99  р.  N  264/3557),
Iнструкції з діловодства).
 
   43. Системи електронного документообігу та обробки інформації
запроваджені та використовуються в Комітеті відповідно до вимог
постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 р. N 1453
( 1453-2004-п ) "Про затвердження Типового порядку здійснення
електронного документообігу в органах виконавчої влади", державних
стандартів та Iнструкції з діловодства.
 
   44. З метою забезпечення своєчасного та на належному рівні
виконання документів в Комітеті здійснюється контроль у порядку,
який затверджується наказом Держкомтелерадіо України.
 
   45. Діловодство з кадрових питань та питань державної служби
організовується  та здійснюється відділом кадрової роботи та
державної  служби  адміністративно-господарського  департаменту
Комітету (відповідно до вимог нормативно-правових документів та
методичних рекомендацій Головдержслужби України, Мінпраці України
та Мін'юсту України).
 
          5. Порядок проведення нарад
          в Держкомтелерадіо України
 
             Апаратні наради
 
   46. Апаратні наради в Комітеті проводяться, як правило,
щотижня в понеділок (місце та час проведення апаратної наради
визначаються Головою Комітету).
   В ході апаратних нарад розглядаються та вирішуються питання,
що належать до повноважень Комітету та виникають у поточній його
роботі  (доведення  завдань, інформування, контроль виконання
дорученого тощо).
 
   47. Проводить апаратні наради Голова Комітету, а в разі його
відсутності  перший  заступник Голови Комітету (або за його
дорученням один із заступників Голови Комітету).
   До участі в апаратній нараді залучаються заступники Голови
Комітету, керівники структурних підрозділів апарату та підвідомчих
організацій, які розташовані у місті Києві (за списком).
   У разі потреби, на засідання можуть запрошуватися  інші
посадові особи, до компетенції яких належить питання, заплановане
до обговорення.
 
   48. Порядок денний апаратної наради (тематика доповідей,
доповідачі  та регламент) формується на підставі пропозицій,
наданих заступниками Голови Комітету та керівниками структурних
підрозділів апарату.
 
   49. Проект порядку денного апаратної наради погоджується
Головою Комітету та доводиться до всіх учасників наради не пізніше
ніж за два дні до її проведення.
 
   50. Організаційне забезпечення проведення апаратної наради
(реєстрація учасників, ведення протоколу, розробка та доведення
визначених матеріалів) здійснює організаційно-плановий відділ.
   Рішення, прийняті на апаратних нарадах, оформляються  не
пізніше ніж у дводенний строк протоколами, які підписуються
головуючим на нараді.
   Доручення, надані в ході наради, оформляються у вигляді
протокольних доручень, які разом з протоколом подаються на підпис
Голові Комітету (не пізніше ніж у дводенний строк).
   Протокольні доручення доводяться до виконавців.
 
   51. В особливих випадках за  рішенням  Голови  Комітету
засідання апаратної наради може бути скликано невідкладно.
 
            Оперативні наради
 
   52. З  метою розгляду та оперативного вирішення окремих
питань, що належать до повноважень Комітету Голова Комітету або
його заступники проводять оперативні наради.
 
   53. Порядок денний та матеріали до нього подаються учасникам
оперативної наради завчасно, а  з  додаткових  (позапланових)
питань - у день проведення оперативної наради.
 
   54. Рішення, прийняті на оперативних нарадах, оформлюються не
пізніше ніж у дводенний строк протоколами, які підписуються
головуючим на нараді.
 
   55. Організаційне забезпечення проведення оперативної наради
(реєстрація учасників, ведення протоколу, розробка та доведення
визначених матеріалів) здійснює структурний підрозділ апарату, до
компетенції якого належать питання, що розглядатимуться.
 
            Міжвідомчі наради
 
   56. Для вирішення питань міжвідомчого характеру в Комітеті
проводяться міжвідомчі наради із залученням представників інших
органів виконавчої влади.
 
   57. Порядок денний та матеріали до  нього  надсилаються
учасникам міжвідомчої наради за два дні до початку її проведення.
 
   58. Організація міжвідомчих нарад покладається на заступника
Голови Комітету та структурний підрозділ апарату, до компетенції
якого належать питання, що розглядатимуться.
 
   59. Координує виконання доручень, наданих на міжвідомчих
нарадах, структурний підрозділ апарату, на який було покладено її
організацію.
 
              Iнші наради
 
   60. Заступники  Голови  Комітету,  керівники  самостійних
структурних підрозділів апарату можуть проводити наради з питань,
визначених їхніми функціональними обов'язками, з інших питань - за
дорученням (згодою) Голови Комітету.
 
   61. Контроль за виконанням доручень, наданих керівництвом
Комітету на апаратних, оперативних, міжвідомчих та інших нарадах,
здійснює відділ контролю.
 
       6. Взаємодія Держкомтелерадіо України
        з іншими органами державної влади
        та органами місцевого самоврядування
 
   62. Під час здійснення своїх повноважень Комітет взаємодіє з
Верховною Радою України та її органами, Президентом України та
його Секретаріатом,  Кабінетом  Міністрів  України  та  його
Секретаріатом, центральними і місцевими органами виконавчої влади,
органами місцевого самоврядування, Національною радою України з
питань телебачення і радіомовлення, об'єднаннями громадян та
відповідними органами інших держав.
 
   63. Комітет, взаємодіючи з Верховною Радою України:
   забезпечує представлення у Верховній Раді України внесеного
Кабінетом Міністрів України законопроекту та його супроводження на
всіх стадіях розгляду;
   визначає посадову особу, яка представлятиме позицію Кабінету
Міністрів України під час розгляду законопроекту, внесеного на
розгляд Верховної Ради України народними депутатами України;
   готує висновки  до  законопроектів,  внесених на розгляд
Верховної Ради України народними депутатами України;
   розглядає депутатські  звернення  і запити, звернення та
рекомендації комітетів Верховної Ради України;
   готує матеріали до проведення години запитань до Уряду та до
парламентських слухань, слухань у комітетах  Верховної  Ради
України.
 
   64. Взаємодію з Верховною Радою України в Комітеті забезпечує
відділ законопроектної роботи юридичного управління, діяльність
якого спрямовується заступником Голови Комітету (відповідно до
розподілу обов'язків).
 
   65. Комітет взаємодіє із Секретаріатом Кабінету Міністрів
України з питань, що виникають у відносинах з Кабінетом Міністрів
України, проводить консультації стосовно процедури підготовки
проектів актів законодавства та інших документів, які подаються на
розгляд Кабінету Міністрів України, організації контролю  за
виконанням рішень Кабінету Міністрів України, а також з інших
питань.
 
   66. Комітет забезпечує постійну та ефективну співпрацю з
іншими органами виконавчої влади.
 
   67. Комітет розглядає звернення, пропозиції, інші матеріали
та документи, що надходять від центральних та місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, забезпечує
своєчасне узгодження проектів нормативно-правових  актів,  що
подаються на розгляд Кабінету Міністрів України.
 
       7. Взаємодія Держкомтелерадіо України
     із засобами масової інформації та громадськістю
 
   68. На виконання вимог щодо забезпечення прозорості  та
відкритості у діяльності центральних органів виконавчої влади та
безпосередньої роботи  із  засобами  масової  інформації  та
громадськістю  в  структурі апарату Комітету утворено відділ
зв'язків з громадськістю та ЗМI.
 
   69. З метою забезпечення участі громадськості у процесі
підготовки проектів рішень та моніторингу громадської думки під
час їх виконання при Комітеті діє громадська рада відповідно до
Типового положення про громадську раду при центральному, місцевому
органі виконавчої влади (постанова Кабінету Міністрів України від
15.10.2004  р. N 1378 ( 1378-2004-п ) "Деякі питання щодо
забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації
державної політики").
 
   70. Комітет створює необхідні умови для роботи громадської
ради.
   Організаційне забезпечення проведення засідань громадської
ради (реєстрація учасників, ведення протоколу,  розробка  та
доведення  визначених матеріалів) здійснює відділ зв'язків з
громадськістю та ЗМI.
   Рішення громадської ради мають рекомендаційний характер і є
обов'язкові для розгляду Комітетом.
 
   71. З метою організації ефективної взаємодії між Комітетом,
засобами масової інформації та об'єднаннями громадян Комітет
забезпечує:
   проведення в  установленому  порядку  консультацій  з
громадськістю;
   організацію вивчення  громадської думки стосовно проблем,
пріоритетів та перспектив розвитку в інформаційній та видавничій
сферах, сфері захисту суспільної моралі;
   проведення моніторингу громадської думки під час підготовки
та виконання рішень Комітету;
   інформування громадськості про діяльність Комітету шляхом
проведення  прес-конференцій,  брифінгів, Iнтернет-конференцій,
прямих телефонних ліній, розміщення в засобах масової інформації
статей, інтерв'ю, коментарів, підготовки теле- і радіопередач,
виготовлення  та  розповсюдження  інформаційно-презентаційної
продукції про діяльність Комітету;
   проведення моніторингу  повідомлень  у  засобах  масової
інформації стосовно своєї діяльності та реагування на критичні
зауваження;
   організацію та проведення роз'яснень цілей, змісту і порядку
реалізації державної політики в інформаційній та  видавничій
сферах, у сфері захисту суспільної моралі.
 
   72. Пропозиції (звернення) об'єднань громадян розглядаються у
місячний строк Головою Комітету або визначеною ним посадовою
особою. Про результати розгляду авторові пропозицій (звернень)
повідомляється листом за підписом зазначених осіб.
 
      8. Організація в Держкомтелерадіо України
         роботи із зверненнями громадян
 
   73. Розгляд звернень громадян, організація їх особистого
прийому здійснюється відповідно до Закону України "Про звернення
громадян" ( 393/96-ВР ), інших актів законодавства та Iнструкції з
діловодства за зверненнями громадян  в  Державному  комітеті
телебачення і радіомовлення України, розробленої відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.97 р. N  348
( 348-97-п  ) "Про затвердження Iнструкції з діловодства за
зверненнями громадян в органах виконавчої влади і місцевого
самоврядування,  об'єднаннях  громадян,  на  підприємствах, в
установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах
масової інформації"  (наказ  Держкомтелерадіо  України  від
27.04.2004 р. N 131).
   Ведення діловодства  за  зверненнями громадян в Комітеті
здійснюється окремо від загального діловодства.
 
   74. Усі звернення громадян (пропозиції,  заяви,  скарги)
розглядаються керівництвом Комітету та відповідно до наданих
доручень опрацьовуються профільними структурними підрозділами, які
за  результатом  вивчення порушених питань готують відповіді
заявникам у встановлені чинним законодавством терміни.
   Контроль за дотриманням порядку і строків розгляду звернень
громадян здійснює відділ контролю згідно з чинним законодавством
та  Положенням  про  відділ;  вирішення питань, порушених у
зверненнях, забезпечують заступники Голови Комітету (відповідно до
розподілу обов'язків).
   Системний аналіз роботи із зверненнями громадян здійснює
заступник директора адміністративно-господарського департаменту
разом з відділом контролю та загальним відділом. Підготовлена
аналітично-статистична  інформація  розглядається на апаратних
нарадах, засіданнях колегій та надається Кабінету  Міністрів
України відповідно до встановлених вимог.
   Пропозиції щодо поліпшення роботи із зверненнями громадян
обговорюються і приймаються колегіально та оформляються рішеннями
колегії, які вводяться в дію наказами Держкомтелерадіо України.
   Iнформування громадян про роботу із зверненнями здійснюється
шляхом оприлюднення інформації на веб-сайті Комітету.
   Керівництво Комітету  систематично  бере участь у прямих
телефонних ("гарячих") лініях Кабінету Міністрів України.
 
   75. Особистий прийом громадян регулярно проводять Голова
Комітету  та його заступники згідно з Порядком та Графіком
особистого прийому  громадян  керівництвом  Комітету  (накази
Держкомтелерадіо України  від  05.04.2004  р.  N 140 та від
15.08.2007 р. N 305).
 
   76. Графік особистого прийому громадян  розміщується  на
веб-сайті та інформаційному стенді Комітету.
 
   77. У  разі  відсутності посадової особи, яка проводить
особистий прийом громадян згідно із затвердженим графіком, прийом
здійснює посадова особа, на яку покладено виконання її обов'язків.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка