Законы Украины

Новости Партнеров
 

Державні будівельні норми України. Система містобудівної документації. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планів міських населених пунктів ДБН Б.1-3-97

Страница 3


/ Стр.1 / Стр.2 / Стр.3 / Стр.4 /

   5.4 Замовником містобудівної  документації  з  планування
територій населеного пункту, як правило, є відповідне управління
(відділ) містобудування і архітектури.
   Замовником здійснюється:
   - укладання договору на розроблення документації;
   - складання та затвердження завдання на проектування, надання
вихідних даних, в тому числі вимог щодо розміщення об'єктів
національного  та  регіонального  значення,  які  передбачені
відповідними рішеннями уряду,  схемами  планування  територій
областей і районів (для міст Києва і Севастополя - генеральною
схемою планування території України);
   - фінансування виконання робіт;
   - контроль за виконанням робіт;
   - встановлення  переліку  погоджувальних  організацій  (в
завданні на проектування);
   - організація  експертизи,  погодження,  розгляду  та
затвердження завершеного проекту.
   5.4.1 Документація, яка розроблена у повній відповідності з
вимогами діючих норм та правил (що повинно бути підтверджено
відповідним записом головного інженера чи головного архітектора
проекту), погодженню з органами державного нагляду не підлягає.
   5.4.2 Документація,  яка  виконана  з  обґрунтованими
відхиленнями від діючих норм і правил, підлягає погодженню в
частині цих  відхилень  з  органами  державного  нагляду  і
зацікавленими організаціями, що їх затвердили.
 
   5.5 Підрядником на розроблення містобудівної документації з
планування територій   населеного   пункту   (генеральним
проектувальником) виступає проектна організація, яка має ліцензію
на виконання таких видів робіт.
   5.5.1 Підрядником здійснюється:
   - складання договору на проведення проектних робіт;
   - участь у складанні завдання на розроблення та отримання
вихідних даних (за угодою з замовником) відповідно до п.п. 3.5 та
6.2 цього документа, а також діючих нормативних та методичних
документів, які регламентують проведення цього виду робіт;
   - затвердження головного архітектора або головного інженера
проекту, складу авторського колективу;
   - розроблення, подання на розгляд містобудівної документації
та її захист в узгоджувальних
   - організаціях за участю з замовника.
   5.5.2 Підрядник  може виступати замовником на проведення
іншими науково-дослідними і проектними організаціями необхідних
досліджень та  розроблення  окремих  розділів  містобудівної
документації.
   5.5.3 Підрядник  несе  відповідальність  за  своєчасне
розроблення документації, її  комплектність  та  відповідність
законодавству, державним,  регіональним  і  місцевим  нормам,
стандартам і правилам.
   5.5.4 При  відведенні  земельних  ділянок  для поточного
будівництва на території населеного пункту відповідні матеріали
подаються на  оперативний  розгляд  підряднику для підготовки
висновків замовнику та врахування у проектних пропозиціях.
   5.5.5 Юридичні  відносини  між замовником та підрядником
регулюються договором на розроблення документації та завданням на
проектування.
 
   5.6 В залежності від умов фінансування генеральний план може
виконуватися в один або декілька етапів, на яких здійснюється:
   - збирання вихідних даних, складання завдання на розроблення;
   - розроблення плану існуючого населеного пункту (опорний
план), історико-архітектурного та історико-містобудівного опорних
планів, схеми  планувальних  обмежень,  пояснювальної  записки
(характеристика сучасного стану), концепції генерального плану
(при розробленні цього розділу у складі генерального плану);
   - розроблення  основного  креслення  генерального  плану,
пояснювальної записки (обґрунтувань та пропозицій);
   - подання  основних  положень  генерального  плану  для
публікації, громадського обговорення, розгляду і затвердження.
   Загальний термін виконання генерального плану встановлюється
у завданні.
 
   5.7 При внесенні замовником змін до раніше виданого завдання
або вихідних даних, внаслідок чого виникає необхідність здійснення
додаткового обсягу проектних чи науково-дослідних робіт, вже
виконаних на час внесення змін, їх фінансування проводиться за
окремим договором.
 
   5.8 Замовник та підрядник мають право зупинити виконання
робіт з обов'язковим оформленням двосторонніх актів та проведенням
відповідних взаєморозрахунків, які здійснюються згідно з Цивільним
кодексом України ( 1540-06 ).
   Розміри неустойки та порядок її виплати при односторонньому
припиненні робіт встановлюється договором.
 
   5.9 Контрольний  примірник  містобудівної  документації
зберігається в архіві розробника.
   Примірники текстових і графічних матеріалів цієї документації
згідно з переліком, наведеним у завданні на розроблення,  в
кількості трьох  примірників  передаються  підрядником органам
містобудування і архітектури. Необхідність виконання додаткових
примірників встановлюється у договорі.
   Документація зберігається  у   порядку,   встановленому
спеціальними вимогами щодо оформлення і доступу до зазначених
матеріалів.
 
   5.10 При здійсненні погодження, розгляду і  затвердження
містобудівної документації підрядник і замовник вживають заходи
щодо нерозголошення спеціальної інформації, передбаченої Зводом
відомостей, що становлять державну таємницю України (ЗВДТ) згідно
з чинним  законодавством  та  нормативними  вимогами  щодо
картографічних і топогеодезичних матеріалів та інформації, яка має
комерційну цінність для замовника, інших інвесторів.
 
   5.11 Замовник у строк  до  30  днів  після  завершення
розроблення:
   - направляє генеральні плани для попереднього розгляду і
підготовки висновків  щодо їх затвердження обласним державним
адміністраціям, уряду  Автономної  Республіки  Крим,  Кабінету
Міністрів України (міст Києва і Севастополя) для врахування
державних та регіональних інтересів, місцевим органам влади поза
існуючими межами  населеного пункту в частині, що стосується
розширення території цього населеного пункту чи розміщення на
приміських територіях об'єктів міжселенного значення;
   направляє окремі розділи генерального плану для погодження
відповідним управлінням (відділам) виконавчих органів місцевих рад
або місцевих державних адміністрацій, а також місцевим органам
державного пожежного нагляду, ДАI МВС України, штабам цивільної
оборони та надзвичайних ситуацій згідно з  компетенцією  та
завданням на проектування; генеральні плани населених пунктів, які
розташовані на площах залягання родовищ корисних копалин, для
погодження з органами державного гірничого нагляду;
   подає для здійснення державної експертизи  концепції  та
генеральні плани міст Києва і Севастополя, обласних центрів,
історичних  та  курортних  міст  загальнодержавного  значення
спеціально  уповноваженому  державному  органу  у  справах
містобудування і архітектури, іншим міністерствам, які здійснюють
державну експертизу з питань, які належать до їх компетенції,
згідно з чинним законодавством;
   подає генеральні плани міст та проекти розміщення будівництва
в містах обласного та районного значення в обласні (районні)
органи державного нагляду для проведення експертизи згідно з
чинним законодавством;
   - письмово  повідомляє  про  дату  і місце громадського
обговорення генерального  плану  виконавчі  органи  місцевого
самоврядування сусідніх  адміністративно-територіальних одиниць,
інтереси яких безпосередньо зачіпаються генеральним планом;
   - сповіщає через засоби масової інформації про дату і місце
громадського обговорення генерального плану, а також про порядок
ознайомлення з ним, подання зауважень, пропозицій і протестів;
   - готує висновки та приймає рішення щодо врахування висновків
громадського обговорення, експертиз та погоджень у генеральному
плані.
 
   5.12 Міністерства та відомства, обласні органи державного
нагляду проводять  експертизу  окремих  розділів містобудівної
документації відповідно  до  законодавства  у  термін  до
45 календарних  днів  з  продовженням  за  необхідності  до
60 календарних днів.
   Управління (відділи) виконавчих органів місцевих рад або
місцевих державних  адміністрацій,  а  також  місцеві  органи
державного пожежного нагляду, ДАI МВС України, штаби цивільної
оборони та надзвичайних ситуацій, інші відомства надають висновки
про погодження містобудівної документації в термін до 30 днів.
Документація вважається погодженою, якщо зауважень та негативних
висновків не видано в місячний термін з моменту її представлення.
   Оповіщення здійснюється не пізніше 15 днів до громадського
обговорення. Подання  зауважень,  пропозицій  та  апеляцій
здійснюється протягом 30 днів після завершення  громадського
обговорення  генерального  плану, а їх розгляд і підготовка
висновків - протягом наступних 30 днів.
   Особи, винні  в порушенні порядку та терміну проведення
експертизи або здійснення оповіщення та підготовки висновків,
притягаються відповідно до дисциплінарної, адміністративної, іншої
відповідальності згідно з чинним законодавством.
 
   5.13 Виконавчий  орган  місцевої  ради,  Київська  і
Севастопольська міські державні адміністрації:
   - приймають рішення про подання документації на затвердження
селищної, міської ради;
   - організовують експертизу генерального плану;
   - приймають рішення про внесення змін до генерального плану
за  висновками  відповідно  районної,  обласної  державної
адміністрації,  уряду  Автономної  Республіки  Крим, Кабінету
Міністрів України чи експертизи;
   - сповіщають  через  засоби масової інформації про дату
розгляду документації на сесії селищної, міської ради;
   - надають зацікавленим юридичним та фізичним особам за їх
зверненням копію рішення про відмову у задоволенні їх зауважень і
протестів та повідомляють їх про можливість оскаржити це рішення в
суді;
   - сповіщають через засоби масової інформації про затвердження
генерального плану.
 
   5.14 Генеральний план, концепція розвитку міста, селища,
проект розміщення першої черги будівництва затверджуються рішенням
сесії селищної, міської ради за наявності  всіх  необхідних
висновків і державних експертиз, проведених згідно з чинним
законодавством.
 
      6. ВИМОГИ ДО ЗМIСТУ ЗАВДАННЯ НА РОЗРОБЛЕННЯ
    МIСТОБУДIВНОЇ ДОКУМЕНТАЦIЇ З ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРIЇ
          МIСЬКИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТIВ
 
   6.1 Завдання на розроблення містобудівної документації з
планування території міського населеного пункту (далі - завдання)
виконується на першому (підготовчому) етапі його розроблення.
 
   6.2 Завдання на розробку генерального плану міста, селища
містить такі дані:
   а) назва об'єкта;
   б) підстава для проектування: рішення міської, селищної ради,
наказ спеціально уповноваженого державного органу у  справах
містобудування і архітектури;
   в) тривалість розрахункового періоду  генерального  плану
першої черги будівництва;
   г) розрахункова чисельність населення (за даними затвердженої
концепції) іншими затвердженими програмами та розрахунками;
   д) затверджені місцеві нормативи містобудування: використання
ресурсів (територіальних, водних, природного газу тощо), середній
рівень забезпеченості житлом, дитячими дошкільними та навчальними
закладами, медичними установами тощо (за даними затвердженої
концепції) і вимоги по охороні та  поліпшенню  навколишнього
природного середовища, забезпеченню санітарного та епідемічного
благополуччя населення  (за  даними   органів   державного
санітарно-епідемічного та природоохоронного нагляду, отриманими у
встановленому порядку);
   е) матеріали  охоронних зон та зон регулювання забудови
пам'яток історії і культури, опорні історико-архітектурний та
історико-містобудівний плани  (за  даними управління (відділу)
культури, управління   містобудування    і    архітектури
держадміністрації органу місцевого самоврядування);
   ж) матеріали з оцінки курортних ресурсів, медичного зонування
(за даними  інститутів  курортології МОЗ, Укргеокаптажмінводу,
АТ Укрпрофздравниця, Каталогу мінеральних вод, обласних комітетів
охорони природи, місцевих органів державної санепідслужби);
   з) особливі вимоги до житлової,  цивільної,  промислової
забудови (в т.ч. по обмеженню поверховості, структурі житлового
фонду), розміщення об'єктів, інженерного обладнання, інженерного
захисту, організації транспорту;
   й) вимоги щодо забезпечення  інженерно-технічних  заходів
цивільної оборони;
   к) перелік додаткових розділів та графічних матеріалів або
додаткові вимоги  до  змісту  окремих  розділів чи графічних
матеріалів та використання  комп'ютерної  технології  при  їх
розробленні;
   л) перелік основних техніко-економічних показників;
   м) перелік та кількість примірників графічних та текстових
матеріалів;
   н) місцеві особливості порядку узгодження та затвердження, у
т.ч. перелік погоджувальних установ та організацій;
   о) вихідні дані у складі, наведеному в 6.3.
 
   6.3 Вихідні дані містять:
   а) матеріали містобудівного та земельного кадастрів, чергових
планів населених  пунктів, грошової оцінки земель, балансової
вартості майнових комплексів за даними статистичної звітності;
   б) топогеодезичну підоснову у масштабах 1:100000, 1:50000,
1:25000, 1:10000, 1:5000, 1:2000 (табл. 1) в залежності від
проектної чисельності населення міста, селища (надається головним
архітектором міста обласного підпорядкування, району);
   в) плани   земельно-господарського  устрою  та  плани
внутрішньогосподарського землеустрою у  масштабах,  відповідних
топогеодезичній основі (за даними місцевого відділу (управління)
земельних ресурсів);
   г) матеріали  інженерних,  геологічних і гідрогеологічних
вишукувань та відомості про наявність корисних копалин і підземних
вод (за даними Укргеоінформу, територіальних державних геологічних
підприємств Держкомгеології);
   д) перелік   раніше  виконаних  проектно-вишукувальних,
планувальних та інших робіт, які слід враховувати при проектуванні
(надається головним  архітектором  міста  обласного  значення,
району);
   е) характеристику  населення  (за  даними  обл-,  рай-,
міськстатуправлінь та обл-,  райдержадміністрацій,  виконавчих
апаратів  органів  місцевого самоврядування), баланс трудових
ресурсів;
   ж) дані про стан здоров'я населення (аналіз демографічних
показників та показників захворюваності населення) за  даними
державної статистичної  звітності  та  спеціальних  наукових
досліджень щодо впливу стану навколишнього природного середовища
на здоров'я населення;
   з) матеріали   оцінки   сучасного   і   прогнозного
санітарно-гігієнічного стану  земель,  водного  та повітряного
басейнів, рівнів шумового, електромагнітного  та  радіаційного
забруднення (за  отриманими  у  встановленому  порядку даними
територіальних органів та установ державної санепідслужби  та
органів охорони природи, паспортів підприємств);
   й) матеріали спостережень за режимом  та  несприятливими
гідрометеорологічними явищами:   лавинами,   селями,  рівнем
поверхневих вод (за даними Укргеометцентру,  штабу  цивільної
оборони);
   к) характеристику  небезпечних  зон  відвалів  породи
гірничовидобувних підприємств, вугільних шахт, зон катастрофічного
затоплення, затоплення паводковими водами, районів, де очікується
утворення провалів  і  зсувів  (за  даними  Держкомгеології,
Держкомгідромету, погодженими з МНС України);
   л) дані про існуючу на час розроблення генерального плану та
прогнозовану галузеву  структуру  господарського   комплексу
населеного пункту  за  чисельністю зайнятих в абсолютному та
відносному виразі, про існуючий та прогнозований рівень безробіття
(за даними обл-, райдержадміністрації, виконавчих апаратів органів
місцевого самоврядування, програм соціально-економічного розвитку,
концепції, інших джерел);
   м) дані про кількість місць зберігання автомашин мешканців
населеного пункту за складом парку та видами зберігання (легкові,
вантажні, автобуси; відкриті стоянки, гаражі,  багатоповерхові
гаражі), рівень автомобілізації, безпеки та організації дорожнього
руху (за   даними   державтоінспекції,   обл-,   рай-,
міськстатуправлінь);
   н) характеристику житлового фонду, об'єктів обслуговування,
промисловості, комунального господарства, вулично-дорожньої мережі
та транспорту тощо, будівельної бази (за даними обл-, рай-,
міськстатуправлінь, інших відділів (управлінь) держадміністрацій,
виконавчих апаратів органів місцевого самоврядування, анкетного
опитування підприємств та установ);
   о) дані про сучасний стан і проектний розвиток  систем
інженерного обладнання та вулично-дорожньої мережі (за даними
місцевих  галузевих  схем  та  проектів,  які  видаються
спеціалізованими організаціями).
 
   6.4 За бажанням замовника і при згоді підрядника у складі
завдання на розроблення генерального плану може бути представлений
(виконаний підрядником за окремим замовленням) опорний план та
схема планувальних обмежень.
   Замовник може  за  взаємною  угодою  і  при додатковому
фінансуванні доручити підряднику, іншим організаціям підготовку
вихідних даних та складання завдання.
 
   6.5 При  розробленні  генерального  плану  у  випадках,
передбачених примітками до табл. 1, до вихідних даних додаються
дані інвентаризації    житлового    фонду,    підприємств
культурно-побутового обслуговування,   промислових   об'єктів,
комунальних підприємств.
 
   6.6 Завдання на розроблення проекту розміщення першої черги
будівництва та (або) програми будівництва в місті на трирічний
період включає вихідні дані, перелік яких наведений у 6.2, а також
такі додаткові дані:
   а) обсяги житлово-цивільного та комунального будівництва, які
необхідно розмістити в місті на період, що планується (за даними
планових органів та інших підрозділів);
   б) дані про відведення земельних  ділянок  під  об'єкти
будівництва у графічних схемах з прив'язкою до існуючих вулиць або
до систем координат (за даними місцевого відділу (управління)
земельних ресурсів);
   в) характеристику земельних ділянок в межах населеного пункту
та на прилеглих територіях, де планується будівництво, щодо форм
власності, площі земельних. Ділянок, вартості вилучення (викупу) і
компенсації збитків, пов'язаних з їх вилученням;
   г) плани приватизації та надання в оренду земельних ділянок;
   д) відомості про проведені земельні аукціони та конкурси тощо
(за даними місцевого відділу (управління) земельних ресурсів);
   е) заявки інвесторів до місцевих органів управління про
надання у власність, надання у користування земельних ділянок для
всіх видів будівництва;
   ж) заявки інвесторів до місцевих органів управління про
надання дозволу на всі види будівництва;
   з) звернення населення з заявами щодо надання земельних
ділянок для садибного, дачного, гаражного та іншого будівництва
(за даними місцевого відділу (управління) земельних ресурсів,
планових органів, управління містобудування і архітектури та інших
підрозділів);
   й) кількість та склад родин, які перебувають на квартирному
обліку;
   к) сучасний  стан  проектування,  інженерної  підготовки,
інженерного обладнання майданчиків, намічених під будівництво;
   л) реалізація попереднього проекту розміщення першої черги
будівництва (за даними планових органів місцевого управління
(відділу) містобудування і архітектури).
 
   6.7 Матеріали завдання на розроблення генерального плану,
проекту розміщення першої черги будівництва оформляються у вигляді
єдиного  документа,  який затверджується замовником (головою,
заступником голови  органу  місцевого  самоврядування)   і
розробляється замовником разом з генпроектувальником із залученням
інших необхідних організацій за окремі кошти.
 
 
                   Додаток 1
                   (рекомендований)
 
 
          ТЕХНIКО-ЕКОНОМIЧНI ПОКАЗНИКИ
 
 
   Пояснювальна записка     завершується     основними
техніко-економічними показниками (табл. 1). В концепції розвитку
населеного пункту подається більш укрупнений перелік показників, а
в проекті розміщення першої черги будівництва - більш детальний.
   Усі показники подаються на рік розроблення генерального плану
та на розрахунковий період. За завданням на проектування по
окремих показниках виділяється  перша  черга,  встановлюється
довгострокова перспектива.
 
                             Таблиця
 
          Техніко-економічні показники
 
------------------------------------------------------------------
¦          Показники           ¦  Одиниця  ¦
¦                         ¦  виміру  ¦
¦--------------------------------------------------+-------------¦
¦1. Населення, всього на території, підпорядкованій¦  тис.чол. ¦
¦міській (селищній) раді, у т.ч. тільки міста   ¦       ¦
¦(селища)                     ¦       ¦
¦--------------------------------------------------+-------------¦
¦2. Територія                   ¦   га   ¦
¦--------------------------------------------------+-------------¦
¦а) в міській межі, всього             ¦       ¦
¦--------------------------------------------------+-------------¦
¦у т.ч. - житлова забудова, всього         ¦       ¦
¦--------------------------------------------------+-------------¦
¦у т.ч. садибна                  ¦       ¦
¦--------------------------------------------------+-------------¦
¦малоповерхова                   ¦       ¦
¦--------------------------------------------------+-------------¦
¦середньоповерхова                 ¦       ¦
¦--------------------------------------------------+-------------¦
¦багатоповерхова                  ¦       ¦
¦--------------------------------------------------+-------------¦
¦- цивільна забудова                ¦       ¦
¦--------------------------------------------------+-------------¦
¦- зелені насадження загального користування    ¦       ¦
¦--------------------------------------------------+-------------¦
¦- промислова                   ¦       ¦
¦--------------------------------------------------+-------------¦
¦- комунально-складська              ¦       ¦
¦--------------------------------------------------+-------------¦
¦- зовнішнього транспорту             ¦       ¦
¦--------------------------------------------------+-------------¦
¦- вулично-дорожньої мережі            ¦       ¦
¦--------------------------------------------------+-------------¦
¦- спецпризначення                 ¦       ¦
¦--------------------------------------------------+-------------¦
¦- сільськогосподарського використання       ¦   га   ¦
¦--------------------------------------------------+-------------¦
¦у т.ч. рілля та багаторічні насадження      ¦       ¦
¦--------------------------------------------------+-------------¦
¦- дач та садівницьких кооперативів        ¦       ¦
¦--------------------------------------------------+-------------¦
¦- території, для яких необхідні інженерні заходи ¦       ¦
¦--------------------------------------------------+-------------¦
¦б) поза межею населеного пункту для міських    ¦       ¦
¦потреб, всього                  ¦       ¦

/ Стр.1 / Стр.2 / Стр.3 / Стр.4 /


Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка