Законы Украины

Новости Партнеров
 

Державні будівельні норми України. Система містобудівної документації. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планів міських населених пунктів ДБН Б.1-3-97

Страница 2


/ Стр.1 / Стр.2 / Стр.3 / Стр.4 /

   у) дані про обсяги побутових та промислових відходів, об'єкти
їх утилізації, а також скотомогильники;
   ф) межі території пріоритетного розвитку на етапі першої
черги реалізації генерального плану;
   х) проектні, організаційні та інженерно-технічні заходи з
поліпшення екологічного стану територій (у тому числі приміських),
підготовки їх під забудову;
   ц) заходи щодо реалізації положень генерального плану, у т.ч.
перелік  необхідних  рішень  місцевих органів самоврядування,
наукових, проектних, вишукувальних робіт, обґрунтування одержання
дотацій та субвенцій з державного, обласного, районного бюджетів
та залучення інших джерел інвестування.
   3.5.3 Книга завершується вартісною оцінкою основних заходів з
реалізації генерального плану (першої черги будівництва), в тому
числі компенсаційних та інших витрат, пов'язаних з включенням
територій до меж населеного пункту та їх новим функціональним
призначенням (за цінами на рік розроблення генерального плану),
показниками характеристики населення, сучасного та прогнозного
використання території населеного пункту.
 
   3.6 Усі текстові матеріали генерального плану подаються у
систематизованому та стислому викладенні з використанням табличних
форм. До книги додаються завдання на розроблення, документи
розгляду генерального плану.
   За спеціальним завданням розробляється окремий розділ щодо
прогнозування та запобігання можливим надзвичайним  ситуаціям
природного чи антропогенного характеру на територіях забудови, у
тому числі визначення території для тимчасового відселення на
випадок надзвичайних ситуацій, аварій або стихійного лиха.
   Розробляється спеціальний  розділ  з  цивільної  оборони
населення за спеціальним завданням місцевих органів цивільної
оборони у відповідності з "Инструкцией о  составе,  порядке
разработки,   согласования   и   утверждения   раздела
инженерно-технических мероприятий гражданской обороны в схемах и
проектах районной планировки, проектах планировки й застройки
городов, поселков, сельских населенных пунктов" ВСН ГО 38-83.
 
   3.7 Основні пропозиції генерального плану, які подаються на
затвердження,  оформляються  у  вигляді  брошури  зі стислим
викладенням таких питань:
   а) територіальний розвиток населеного пункту для розселення
прогнозованої чисельності населення;
   б) зміна меж населеного пункту;
   в) майданчики  розміщення  будівництва  на  приміських
територіях;
   г) території спільних інтересів відповідних територіальних
громад, у т.ч. резервні території для розвитку населеного пункту;
   д) планувальна структура, функціональне зонування;
   е) території пріоритетного розвитку на першу чергу реалізації
генерального плану;
   ж) основні організаційні, економічні, інженерно-технічні, а
також природоохоронні, санітарні та протиепідемічні планувальні
заходи щодо забезпечення запланованого територіального розвитку
населеного пункту.
 
   3.8 Графічні матеріали генерального плану виконуються  у
складі, наведеному у таблиці 1.
 
                             Таблиця 1
------------------------------------------------------------------
¦  Найменування графічних  ¦ Масштаб зображення залежно від ¦
¦     матеріалів     ¦чисельності населення населеного ¦
¦               ¦ пункту, прогнозованої генпланом ¦
¦               ¦      (тис.чол.)      ¦
¦               ¦---------------------------------¦
¦               ¦ 250 і  ¦від 50 до ¦50 і менше ¦
¦               ¦ більше ¦  250  ¦      ¦
¦------------------------------+----------+----------+-----------¦
¦1. План існуючого населеного ¦ 1:10000 ¦ 1:10000; ¦ 1:5000; ¦
¦пункту (опорний план)     ¦     ¦ 1:5000 ¦ 1:2000  ¦
¦------------------------------+----------+----------+-----------¦
¦2. Схема планувальних обмежень¦ 1:10000 ¦ 1:10000; ¦ 1:5000; ¦
¦               ¦     ¦ 1:5000 ¦ 1:2000  ¦
¦------------------------------+----------+----------+-----------¦
¦3. Схема розташування     ¦1:100000; ¦ 1:50000; ¦ 1:25000 ¦
¦населеного пункту в системі  ¦ 1:50000 ¦ 1:25000 ¦      ¦
¦розселення (з приміською і  ¦     ¦     ¦      ¦
¦зеленою зонами)        ¦     ¦     ¦      ¦
¦------------------------------+----------+----------+-----------¦
¦4. Основне креслення     ¦ 1:10000 ¦ 1:10000; ¦ 1:5000; ¦
¦генерального плану      ¦ 1:5000 ¦ 1:5000 ¦ 1:2000  ¦
------------------------------------------------------------------
 
   Примітка 1. В залежності від особливостей населених пунктів
(природних,    історико-культурних,   інженерно-геологічних,
планувальних тощо) в складі генерального  плану  виконуються
додаткові  матеріали,  а  саме:  історико-архітектурний  та
історико-містобудівний плани; схеми магістралей  міського  та
зовнішнього  транспорту,  інженерного  обладнання,  заходів з
інженерної підготовки територій; схема планувальної структури та
економіко-містобудівного районування населеного пункту тощо.
 
   Примітка 2. Для населених пунктів з чисельністю населення до
50 тис. чоловік генеральний план виконується в масштабі і з
деталізацією, які відповідають потребам планування окремих районів
і зон, а саме: план червоних ліній, ескіз забудови тощо.
 
   Примітка 3. Додаткові графічні матеріали, які не входять до
складу  вказаних  в  табл.  1, виконуються за обґрунтованою
пропозицією проектувальника та бажанням замовника за окремим
фінансуванням.
 
   3.9 План  існуючого населеного пункту (опорний план) не
підлягає затвердженню. Документ виконується  на  топографічній
основі. На кресленні відображається сучасна планувальна структура,
використання територій та окремих функціональних зон населеного
пункту, у тому числі:
   а) території житлової забудови (садибної, малоповерхової,
середньоповерхової, багатоповерхової);
   б) громадські центри та основні об'єкти загальноміського і
районного значення;
   в) магістральні та жилі вулиці і площі (з назвами);
   г) затверджені червоні лінії;
   д) озеленені  території  загального  користування  та
спеціального  призначення  (озеленення санітарно-захисних зон,
розсадники та квітково-оранжерейні господарства тощо);
   е) промислові, комунальні та складські території;
   ж) території міського і зовнішнього транспорту;
   з) території спеціального призначення;
   й) природоохоронні,     оздоровчі,     рекреаційні,
історико-культурні території;
   к) курортні території;
   л) території садівничих товариств та дачної забудови;
   м) ліси, лісопарки, лугопарки, водойми, водотоки;
   н) території сільськогосподарських підприємств;
   о) сільськогосподарські території;
   п) споруди інженерного захисту території;
   р) головні споруди інженерної інфраструктури;
   с) пам'ятки історії та культури національного та місцевого
значення;
   т) межа населеного пункту.
   у) основні запроектовані об'єкти, земельні відводи.
 
   3.10 Схема планувальних обмежень виконується на топографічній
основі. На  кресленні  відображаються  території,  до  яких
законодавством та державними  нормами  встановлені  відповідні
обмеження на їх використання:
   а) сейсмічні зони та зони руйнування земної поверхні, зсувів,
затоплення та  підтоплення,  тектонічних  розломів  та  інших
небезпечних природних і антропогенних процесів;
   б) зони загазованості, запиленості, понаднормативного шуму,
електромагнітних випромінювань, радіаційного забруднення;
   в) площі залягання корисних копалин;
   г) санітарно-захисні зони промислових підприємств, цвинтарів
та інших комунальних об'єктів;
   д) зони обмеження забудови в районах аеропортів з умов
безпеки польотів;
   е) округи і зони санітарної охорони курорту;
   ж) зони санітарної охорони джерел водопостачання, водоочисних
споруд;
   з) захисні зони кар'єрів, відвалів, трубопроводів та інших
об'єктів;
   й) водоохоронні зони та прибережні захисні смуги водойм і
водотоків;
   к) охоронні зони природних заповідників, пам'яток природи,
архітектури, історії і культури та зони регулювання забудови,
ландшафтів, які охороняються;
   л) особливо цінні продуктивні землі (згідно зі статтею 33
Земельного кодексу України) ( 561-12 ).
   При наявності складних інженерно-геологічних  умов  схема
доповнюється інженерно-геологічними та гідрогеологічними картами,
розробленими спеціалізованими установами, а при сейсмічності 7 і
більше балів - картою сейсмічного мікрорайонування.
 
   3.11 Схема  розташування  населеного  пункту  в  системі
розселення (з приміською і зеленою зонами) відображає існуючий
стан та проектні пропозиції щодо територій спільних інтересів
відповідних територіальних  громад  (приміських   територій,
використання яких пов'язано з розвитком населеного пункту, що
проектується).
   На кресленні вказують:
   а) адміністративно-територіальний поділ територій;
   б) використання  територій  за  межами населеного пункту
(сільськогосподарських,  промислових,   комунально-складських,
рекреаційних, житлової та дачної забудови, садівничих товариств,
заповідників, заказників,  лісів,  водойм  з  прибережними
водоохоронними смугами)  та  їх  належність  до  основних
землевласників (землекористувачів) у  відповідності  з  планом
земельно-господарського устрою       або       планами
внутрішньогосподарського устрою,   іншими    землевпорядними
документами та матеріалами;
   в) розташування за межею населеного пункту основних споруд
транспорту, водопроводу, каналізації, енергопостачання, зв'язку та
інших значних об'єктів комунального господарства, що обслуговують
цей населений пункт;
   г) існуючі та перспективні зовнішні автомобільні дороги,
транспортні розв'язки в одному та різних рівнях;
   д) території охоронних, санітарно-захисних зон  і  інших
планувальних обмежень, викладених у 3.9;
   е) розташування пам'яток історії та культури;
   ж) резервні території для розвитку населеного пункту.
 
   3.12 На  основному кресленні генерального плану вказують
існуючий стан  та  пропозиції  щодо  архітектурно-планувальної
організації і функціонального зонування, використання та забудови
територій населеного пункту, а саме:
   а) межа населеного пункту (міська межа);
   б) магістральні, жилі вулиці і площі у червоних лініях (з
назвами) та транспортні розв'язки в одному та різних рівнях;
   в) території житлової забудови (садибної, мало: поверхової,
середньоповерхової, багатоповерхової);
   г) території цивільної  забудови  та  громадські  центри
загальноміського і районного значення;
   д) озеленені  території  загального  користування  та
спеціального призначення;
   е) промислові, комунальні і складські території  та  їх
розподіл у відповідності з санітарною класифікацією підприємств;
   ж) території міського та зовнішнього транспорту;
   з) території спеціального призначення;
   й) природоохоронні,     оздоровчі,     рекреаційні,
історико-культурні території;
   к) курортні території;
   л) території садівничих товариств та дачної забудови;
   м) території сільськогосподарських підприємств;
   н) ліси, лісопарки, лугопарки, водойми, водотоки;
   о) території, на яких заплановано здійснення загальних та
спеціальних заходів з інженерної підготовки і захисту територій,
природозахисних заходів та розміщення  відповідних  споруд  і
пристроїв;
   п) території, передбачені для розміщення головних споруд
інженерної інфраструктури;
   р) території  пріоритетного  розвитку  на  першу  чергу
реалізації;
   с) резервні території для розвитку населеного пункту за його
межами.
 
   3.13 Окремі  схеми  інженерної  підготовки та поліпшення
екологічного стану територій, розвитку магістралей, міського та
зовнішнього транспорту,  схеми  розвитку  рекреаційних зон та
озеленення, інженерного обладнання, визначення  території  для
тимчасового відселення на випадок надзвичайних ситуацій, аварій
або стихійного лиха, прогнозування можливих надзвичайних ситуацій
природного чи антропогенного характеру на територіях забудови тощо
виконуються на  топографічній  основі.  Виконання  цих  схем
рекомендується для значних та найзначніших міст, а також для
міських населених пунктів з відповідними складними проблемами
містобудівного розвитку.
   3.13.1 На  схемі  інженерної  підготовки  та  поліпшення
екологічного стану територій подаються інженерно-технічні заходи
щодо захисту території населеного пункту від небезпечних природних
і антропогенних процесів, зонування промислових та комунальних
територій за санітарною класифікацією виробництв,  заплановані
санітарно-захисні та  охоронні  зони,  ділянки території, які
вимагають значного обсягу підсипання  або  зрізання  ґрунтів,
дренування, виторфування, міські гідротехнічні споруди, ділянки
русел річок та інших водоймищ, які  підлягають  регулюванню,
очищенню, днозаглибленню, заключенню у труби, водоохоронні зони та
прибережні захист смуги водоймищ; заходи з рекультивації порушених
територій.
   3.13.2 На  схемі  магістралей  міського  та  зовнішнього
транспорту наводять:  класифікацію  вулично-дорожньої  мережі,
основні об'єкти і лінії міського та зовнішнього транспорту, траси
та споруди  позавуличного  рейкового  громадського транспорту;
розміщення депо метро, трамвайних, автобусних і  тролейбусних
парків, територій  гаражів  і  стоянок легкових та вантажних
автомобілів. Наводять заходи щодо вдосконалення вулично-дорожньої
мережі та системи пасажирського транспорту, основні запроектовані
об'єкти. Для великих, значних та найзначніших міст до схеми
додаються діаграми  машино-  і  пасажиро-потоків між окремими
районами міста.
   3.13.3 На  схемах  інженерного  обладнання відображаються
існуючі та заплановані головні інженерні споруди та джерела,
магістральні мережі  водо-,  тепло-, електро-, газопостачання,
зливова каналізація та очисні споруди каналізації і місця випуску
очищених стічних вод, високовольтні лінії електропередачі, основні
об'єкти зв'язку, електронні та слабкострумові пристрої.
   3.13.4 На плані червоних ліній показують довжину ліній,
координати вузлів та кути повороту червоних ліній та прив'язки їх
до закріплених на місцевості геодезичних знаків, опорних будинків
і споруд.
 
   3.14 Аналітичні графічні матеріали  (за  необхідності  -
додаткові інженерні креслення) виконують на топографічній основі
або копії  опорного  плану.  Пропозиції  генерального  плану
відображають на топографічній основі, яка не містить спеціальної
інформації, передбаченої у Зводі  відомостей,  що  становлять
державну таємницю України (ЗВДТ) згідно з чинним законодавством та
нормативними вимогами щодо  картографічних  і  топогеодезичних
матеріалів.
 
     4. ПРОЕКТ РОЗМIЩЕННЯ ПЕРШОЇ ЧЕРГИ БУДIВНИЦТВА
 
   4.1 Проект розміщення першої черги будівництва (надалі -
проект) є  видом  планувальної  містобудівної  документації,
призначеної для узгодження інвестиційної діяльності з генеральним
планом. Проект може виконуватись у складі генерального плану або
як окремий документ, узгоджений з ним.
   Розроблення проекту як окремого документа рекомендується для
міст з чисельністю населення понад 100 тис.чол., а також для інших
міст з активною інвестиційною діяльністю.
   Проект розробляється   на  період,  тривалість  якого
встановлюється у завданні на проектування виходячи з інвестиційних
умов у місті, особливостей будівельного циклу, досвіду реалізації
попереднього  аналогічного  проекту  та  генерального  плану
(орієнтовно п'ять років).
 
   4.2 У проекті встановлюються:
   а) ділянки розміщення  будівництва  і  реконструкції  за
функціональним призначенням  з  відповідними  характеристиками
(тип забудови, поверховість, відомості про замовника, основні дані
про інженерну  підготовку та інженерне обладнання, орієнтовна
вартість будівництва тощо);
   б) ділянки  будівництва  (реконструкції) вулично-дорожньої
мережі, перетинів в одному та різних рівнях,  об'єктів,  що
задовольняють потреби експлуатації, зберігання та обслуговування
автомобільного транспорту;
   в) черговість всіх видів будівництва залежно від визначених
генеральним планом завдань комплексного пропорційного розвитку
міста, стану  його  інженерно-транспортної  та  будівельної
інфраструктури, пропозицій і намірів інвесторів тощо;
   г) економічні, організаційні, проектні та інші заходи з
інженерної підготовки, інженерного  обладнання  територій,  їх
благоустрою, а  також  природоохоронні,  санітарно-гігієнічні
планувальні заходи тощо.
 
   4.3 Проект є підставою для:
   - складання  і  погодження  завдань  для планувальної і
проектно-кошторисної документації та ін.;
   - обґрунтування пропозицій щодо внесення змін до генерального
плану у випадку розроблення проекту як окремого документа;
   - розроблення планів та схем приватизації;
 
   4.4 Проект складається з текстових і графічних матеріалів.
   4.4.1 До графічних матеріалів відноситься схема розміщення
будівництва на території населеного пункту.
   Для відображення значних обсягів різних видів будівництва
можуть виконуватись окремі креслення довільного масштабу (за умов
окремого фінансування).
   4.4.2 До текстових матеріалів відносяться:
   - пояснювальна записка;
   - основні  положення проекту розміщення будівництва (для
затвердження).
 
   4.5 Схема розміщення будівництва на території населеного
пункту виконується на основному кресленні генерального плану.
   На кресленні, що супроводжується експлікацією, зазначають:
   а) райони,  мікрорайони, квартали, окремі майданчики для
розміщення житлово-цивільного та інших видів будівництва;
   б) території, на яких законодавством та державними нормами
встановлені обмеження щодо їх використання;
   в) типи житлової забудови;
   г) магістральні інженерні мережі та основні споруди;
   д) дані щодо обсягів і термінів будівництва.
 
   4.6 Пояснювальна записка містить:
   а) стислий аналіз фактичного  розміщення  будівництва  у
порівнянні з передбаченим у генеральному плані міста та проекті
розміщення першої черги будівництва в місті за попередній період;
   б) нормативні показники планування розміщення будівництва,
встановлені генеральним планом або затвердженою концепцією;
   в) прогноз розміщення житлового та інших видів будівництва;
   г) прогноз вибуття комунального житлового фонду;
   д) обґрунтування та пропозиції щодо заходів з підготовки
майданчиків будівництва та їх вартість;
   е) природоохоронні  та  санітарно-гігієнічні  планувальні
заходи;
   ж) обґрунтування  та пропозиції щодо заходів з розвитку
загальноміської інженерно-транспортної інфраструктури;
   з) обґрунтування та пропозиції щодо координації проектних та
організаційних заходів;
   й) основні техніко-економічні показники проекту.
 
   4.7 Основні  положення  проекту  розміщення  будівництва
вносяться для затвердження органу місцевого самоврядування і
містять:
   а) перелік основних майданчиків будівництва з визначенням
орієнтовних обсягів, черговості і типів забудови;
   б) перелік заходів з вивільнення ділянок під будівництво,
розвитку вулично-дорожньої   мережі,   міського  транспорту,
забезпечення інженерного захисту і підготовки  територій,  їх
інженерного обладнання та вартість цих заходів;
   в) перелік проектних та організаційних заходів з визначенням
відповідальних організацій.
 
   4.8 Для міст з найбільш активною інвестиційною діяльністю в
складі проекту або як окремий проект складається і затверджується
"Програма будівництва в місті на трирічний період".
   Програма включає:
   а) орієнтовні обсяги житлово-цивільного будівництва;
   б) адресне розміщення об'єктів будівництва (для яких є заявки
замовників або інвесторів та таких, що необхідні для комплексної
забудови мікрорайонів і житлових кварталів) з розподілом по роках
та за видами будівництва, замовниками, підрядними організаціями
(за наявності рішень про їх закріплення) та обсягами;
   в) перелік  заходів, які наведені в 4.6, з визначенням
відповідальних організацій та щорічних обсягів будівництва;
   г) щорічні  капіталовкладення  з  визначенням  джерел
фінансування;
   д) ситуаційні плани ділянок будівництва.
   Програма будівництва в місті на трирічний період щорічно
коригується з відповідним продовженням проектного періоду на один
рік.
 
        5. ПОРЯДОК РОЗРОБЛЕННЯ, КОРИГУВАННЯ,
    ПОГОДЖЕННЯ I ЗАТВЕРДЖЕННЯ МIСТОБУДIВНОЇ ДОКУМЕНТАЦIЇ
     З ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРIЙ МIСЬКИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТIВ
 
   5.1 Організація  розробки,  коригування,  погодження  та
затвердження містобудівної документації з планування території
міського населеного пункту здійснюється  виконавчими  органами
селищних і міських рад, Київською і Севастопольською міськими
державними адміністраціями.
 
   5.2 Необхідність розробки генерального плану або коригування
його окремих розділів, іншої вказаної містобудівної документації з
планування території   населеного   пункту   обґрунтовується
відповідними органами  містобудування  і архітектури, органами
державного санітарно-епідемічного  нагляду,  іншими  органами
державного нагляду згідно з компетенцією.
   Рішення про  розроблення  містобудівної  документації  з
планування території населеного пункту або коригування її окремих
розділів приймає відповідна селищна, міська рада.
   Згідно з цим рішенням виконавчий орган відповідної ради,
Київська і Севастопольська міські  державні  адміністрації  у
встановлений строк:
   - визначають  замовника  та  розробника  документації
(підрядника, генерального проектувальника), встановлюють строки її
розроблення та джерела фінансування, вирішують інші договірні
питання;
   - звертаються до обласної державної адміністрації, уряду
Автономної Республіки Крим (для міст обласного значення), Кабінету
Міністрів України (для міст Києва і  Севастополя)  стосовно
одержання державних вимог щодо розроблення генерального плану;
   - сповіщають через  місцеві  органи  масової  інформації
(офіційну газету, радіо, телебачення) про початок розроблення
генерального плану та визначають  місце  та  строки  подання
пропозицій фізичними і юридичними особами.
 
   5.3 Виконавчий орган місцевих рад, Київська і Севастопольська
міські державні адміністрації забезпечують участь у розробленні
генерального плану, іншої містобудівної документації з планування
території населеного пункту своїх структурних підрозділів, а
обласні державні адміністрації забезпечують участь у розробленні
відповідних органів державного нагляду.
 

/ Стр.1 / Стр.2 / Стр.3 / Стр.4 /


Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка