Законы Украины

Новости Партнеров
 

Державні будівельні норми України. Система містобудівної документації. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планів міських населених пунктів ДБН Б.1-3-97

Страница 1


Стр.1 / Стр.2 / Стр.3 / Стр.4 /

         ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ БУДIВНИЦТВА,
       АРХIТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Держбуду України
                   25.09.1997 N 164
 
 
        ДЕРЖАВНI БУДIВЕЛЬНI НОРМИ УКРАЇНИ
        Система містобудівної документації
 
        Склад, зміст, порядок розроблення,
     погодження та затвердження генеральних планів
          міських населених пунктів
              ДБН Б.1-3-97
 
 
   Ці норми встановлюють вимоги до складу, змісту, порядку
розроблення, погодження і затвердження містобудівної документації
з планування території міст і селищ: генеральних планів, концепцій
розвитку, проектів розміщення першої черги будівництва.
   Дані норми призначені для застосування органами державної
виконавчої влади,  місцевого  самоврядування,  юридичними  та
фізичними особами - учасниками інвестиційного процесу незалежно
від форм власності та господарювання.
 
           1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ
 
   1.1 Генеральний план міста, селища є основним планувальним
документом, який встановлює в інтересах населення та з врахуванням
державних завдань напрямки і  межі  територіального  розвитку
населеного пункту,  функціональне  призначення  і  будівельне
зонування території, містить принципові рішення щодо розміщення
об'єктів загальноміського  або  загальноселищного  значення,
організації вулично-дорожньої  мережі  і  дорожнього  руху,
інженерного обладнання,  інженерної  підготовки і благоустрою,
захисту території від  небезпечних  природних  і  техногенних
процесів, охорони  природи  та  історико-культурної  спадщини,
черговості освоєння території.
   Генеральний план міста, селища (далі - генеральний план) є
основним видом містобудівної документації з планування території
населеного пункту, призначеним для обґрунтування (розроблення та
реалізації) довгострокової   політики   органу   місцевого
самоврядування в питаннях використання і забудови території.
 
   1.2 Міські і селищні ради, їх виконавчі органи, Київська і
Севастопольська міські  державні  адміністрації  забезпечують
розробку та затвердження генеральних планів населених пунктів і
керуються ними при:
   - складанні   програм  соціально-економічного  розвитку
відповідних територій та охорони природи;
   - здійсненні функціонального розподілу земель і визначенні
цільового призначення земельних ділянок;
   - виборі,  вилученні,  передачі  у власність, наданні у
користування, купівлі, продажу земель;
   - вирішенні питань зміни використання і забудови земельних
ділянок фізичними та юридичними особами;
   - встановленні  умов  використання та забудови земельних
ділянок;
   - розміщенні  усіх  видів  будівництва  та  попередньому
погодженні місця їх розташування, наданні дозволу на будівництво
(забудову) та інші види використання земельних ділянок;
   - економічній оцінці територій та грошовій оцінці земель,
визначенні ставок земельного податку, стартової ціни земельних
ділянок у разі їх продажу на конкурсних засадах;
   - встановленні та зміні меж населених пунктів та інших
територій, червоних ліній вулиць;
   - визначенні територій пріоритетного розвитку та фінансового
забезпечення цього розвитку (встановлення  податкових  пільг,
дотацій і субвенцій з державного, обласного, районного бюджетів);
   - координації розробки програм розвитку галузей економіки;
   - складанні реєстрів територій з особливими умовами розвитку
місцевого значення;
   - проектуванні  соціальної,  інженерної  та  транспортної
інфраструктури;
   - встановленні  територій  спільних інтересів відповідних
територіальних громад (приміських територій, використання яких
пов'язано з розвитком населеного пункту, що проектується), у тому
числі резервуванні територій для подальшого розвитку населених
пунктів.
 
   1.3 Матеріали генерального плану використовуються як вихідні
дані при розробленні іншої планувальної документації та проектів
забудови,  місцевих правил використання і забудови території
населеного пункту, інвестиційних програм і проектів, програм
соціально-економічного розвитку, схем визначення земель населених
пунктів для приватизації, планів земельно-господарського устрою
населеного пункту, спеціальних проектів, схем і програм охорони
навколишнього природного середовища  та  здоров'я  населення,
пам'яток історії і культури, інженерного захисту і підготовки
території, комплексних схем  транспорту,  проектів  та  схем
організації дорожнього руху, систем управління дорожнім рухом,
схем розвитку систем інженерного обладнання і галузей міського
господарства,  виконанні  грошової  оцінки  земель, створенні
містобудівного та земельного кадастрів тощо.
 
   1.4 Генеральний план повинен відповідати вимогам:
   - Конституції України ( 254к/96-ВР ), законів України, указів
Президента України та постанов Кабінету  Міністрів  України,
санітарного законодавства, державних нормативних документів, що
регламентують  будівельні,  екологічні  та  інші  аспекти
містобудування;
   - правил, норм та  стандартів  безпеки  та  організації
дорожнього руху;
   - уповноважених на це законодавством  органів  державної
виконавчої  влади  щодо  врахування  державних інтересів при
плануванні територій;
   - щодо  узгодження  приватних,  громадських та державних
інтересів;
   - щодо забезпечення сталого розвитку населеного пункту;
   - щодо охорони навколишнього середовища  та  ефективного
ресурсокористування;
   - щодо збереження історико-культурної спадщини.
 
   1.5 Генеральний план є комплексним планувальним документом.
Його положення базуються на аналізі і прогнозуванні демографічних,
соціально-економічних, природно-географічних, інженерно-технічних,
екологічних, санітарно-гігієнічних, історико-культурних факторів і
орієнтовані виключно на вирішення питань планування території
населеного пункту.
   Матеріали генерального плану вирішують основні, принципові
питання з планування територій і не можуть бути використані
замість спеціальних проектів, схем та програм розвитку галузей
економіки, охорони навколишнього середовища та здоров'я населення,
пам'яток історії і культури, інженерного захисту і підготовки
території, розвитку систем транспорту, безпеки та організації
дорожнього руху, інженерного обладнання тощо. При  складанні
зазначеної  документації  повинні  враховуватися  пропозиції
відповідних розділів генерального плану.
 
   1.6 Залежно від обсягу та складності містобудівних проблем
генеральний план виконується в одну або дві стадії (концепція
розвитку міста, селища та  власне  генеральний  план).  При
одностадійному проектуванні концепція виконується як складова
частина (розділ) генерального плану для попереднього розгляду та
погодження принципових пропозицій з планування території.
   Генеральні плани найзначніших  міст  (див.  таблицю  1.1
ДБН 360-92* "Містобудування. Планування і забудова міських і
сільських поселень") ( v0044481-92, va044481-92, vb044481-92 )
рекомендується виконувати у взаємозв'язку з генеральними планами
населених  пунктів,  розташованих  на  приміських  територіях
(територіях спільних інтересів відповідних територіальних громад).
 
   1.7 Безперервність  планування  використання  територій
населеного пункту забезпечується своєчасним розробленням нового
або коригуванням  діючого  генерального  плану при досягненні
розрахункових показників, вичерпанні  територіальних  ресурсів,
виникненні принципових змін масштабів, напрямків та характеру
розвитку населеного пункту.
 
        2. КОНЦЕПЦIЯ РОЗВИТКУ МIСТА, СЕЛИЩА
 
   2.1 Концепція розвитку міста, селища (далі - концепція) є
стадією розроблення генерального плану, призначеною для визначення
основних проблем, пріоритетів і масштабів планувального розвитку
населеного пункту та рекомендацій щодо їх вирішення та подальшого
розроблення генерального плану. Концепція як окремий документ, як
правило,  розробляється для значних (табл. 1.1 ДБН 360-92*)
( v0044481-92, va044481-92, vb044481-92 ) та найзначніших міст, а
також на вимогу замовника для міст із складними проблемами
містобудівного розвитку або значними обсягами інвестицій.
 
   2.2 Задачами  концепції  є:  визначення  гігієнічних,
екологічних, економічних, демографічних, соціальних, ресурсних,
інженерних, транспортних проблем та обмежень розвитку населеного
пункту;
   розроблення планувальної  моделі  міста;  визначення  на
варіантній  основі пріоритетних видів економічної діяльності,
основних розрахункових показників (чисельності населення, житлової
забезпеченості  тощо)  та  напрямків територіального розвитку
населеного пункту для подальшого розроблення генерального плану;
   визначення переліку необхідних досліджень, проектних розробок
і субпідрядних організацій;
   - визначення  організаційних,  управлінських,  проектних,
інженерно-технічних  та  інших  заходів  щодо  забезпечення
запропонованого містобудівного розвитку.
 
   2.3 Аналітичні матеріали концепції базуються на комплексі
наукових та передпроектних досліджень. В матеріалах концепції
відображаються варіанти територіального розвитку населеного пункту
з порівняльною вартісною оцінкою заходів щодо їх реалізації,
пропозиції  щодо  встановлення певних функціональних зон або
містобудівних заходів з урахуванням еколого-містобудівної ситуації
та природно-ресурсного потенціалу.
   На підставі  аналізу  пріоритетності  видів  економічної
діяльності та розрахункової чисельності населення розробляється
модель планувального розвитку населеного пункту, позаміського
розселення, соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури на
довгострокову перспективу та надаються рекомендації з необхідним
техніко-економічним обґрунтуванням  щодо  найбільш  прийнятного
варіанту планувального розвитку, який доцільно взяти за основу для
розроблення генерального плану населеного пункту на встановлений
розрахунковий період.
   Термін прогнозування,  прийнятий  у  концепції,  не  має
директивного значення.
   В залежності від особливостей містобудівного розвитку окремі
проблемні питання можуть розглядатися в концепції більш докладно
за умов додержання комплексності містобудівного планування.
 
   2.4 Затверджена  концепція  є  основою  для  розроблення
генерального плану населеного пункту, проекту міської  межі,
цільових містобудівних програм, техніко-економічних обґрунтувань,
схем розвитку систем  магістралей  міського  та  зовнішнього
транспорту,  організації  дорожнього  руху  та його безпеки,
інженерного обладнання, інженерного захисту території, соціальної
інфраструктури,  для розробки природоохоронних, санітарних та
протиепідемічних заходів та ін.
 
   2.5 Склад текстових та графічних матеріалів концепції, їх
масштаб встановлюється в завданні на розроблення.
   До складу графічних матеріалів концепції (як окремої стадії)
включають план сучасного використання території населеного пункту
та приміських територій з графічним виявленням  планувальних
чинників, схеми еколого-містобудівного обґрунтування та варіантів
планувального розвитку,  схему  рекомендованого  планувального
розвитку міста в системі розселення з встановленням територій
спільних інтересів органів місцевого самоврядування. Ці креслення
використовуються як графічні матеріали генерального плану, якщо
строк між затвердженням концепції та початком його розроблення не
перевищує одного року. Якщо концепція розробляється в складі
генерального плану, то в його графічних матеріалах подаються
варіанти планувального розвитку населеного пункту.
   На схемах планувального розвитку для кожного з варіантів
подається принципова планувальна модель населеного пункту та
прилеглих територій,  організації  вулично-дорожньої  мережі,
транспортних зв'язків, розміщення головних інженерних споруд,
визначається зона спільних інтересів територіальних громад.
 
   2.6 Концепція затверджується органом місцевого самоврядування
в порядку, наведеному в розділі 5.
   На затвердження подаються основні положення концепції  у
складі схеми планувального розвитку населеного пункту та текстової
частини.
   2.6.1 Текстова частина повинна включати рекомендації щодо:
   а) запропонованого варіанту планувального розвитку;
   б) встановлення  територій  спільних  інтересів  органів
місцевого самоврядування;
   в) основних  розрахункових  показників  для  подальшого
розроблення генерального плану (чисельності населення, житлової
забезпеченості тощо);
   г) переліку необхідних досліджень і проектних розробок;
   д) організаційних,     управлінських,     проектних,
інженерно-технічних,   а   також   природоохоронних   і
санітарно-гігієнічних  планувальних  заходів щодо забезпечення
запропонованого містобудівного розвитку.
 
        3. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН МIСТА, СЕЛИЩА
 
   3.1 Генеральний план складається з аналітичної  частини,
обґрунтувань і пропозицій.
   Аналітична частина генерального плану містить  комплексну
оцінку сучасного стану території населеного пункту і актуальних
проблем його містобудівного розвитку.
   Задачами обґрунтувань та пропозицій генерального плану є:
   - конкретизація державної політики і рішень з планування
території державних органів влади відповідно до місцевих умов;
   - конкретизація  принципових  рішень  проектів  районного
планування відповідно до місцевих умов та державних і громадських
інтересів;
   - забезпечення  санітарного  та епідемічного благополуччя
населення;
   - прогнозування потреб у територіях для розміщення житла,
громадського  обслуговування,  виробництва,  рекреаційних  та
оздоровчих  установ,  транспорту  і  комунікацій, інженерного
обладнання, озеленення і благоустрою, комунального господарства,
забезпечення  охорони  навколишнього  середовища і культурної
спадщини та визначення засобів задоволення цих потреб;
   - визначення  територій спільних інтересів територіальних
громад, у т.ч. резервних територій для розвитку населеного пункту;
   - обґрунтування та визначення межі населеного пункту;
   - формування ефективної планувальної структури населеного
пункту;
   - визначення пріоритетних та допустимих видів використання і
забудови території та їх взаєморозміщення;
   - встановлення обмежень на певні види використання території
згідно  з  вимогами  законодавства,  будівельних, санітарних,
екологічних та інших державних норм;
   - визначення принципів організації вулично-дорожньої мережі,
системи транспорту, джерел водо- та енергопостачання, принципів
каналізування, санітарної очистки, інженерної підготовки території
та інших питань;
   - визначення територій пріоритетного розвитку на першу чергу
реалізації генерального плану.
 
   3.2 Пропозиції  генерального  плану  розробляються  на
довгостроковий період планувального розвитку населеного пункту -
15-20 років (розрахунковий період генерального  плану).  Його
тривалість уточнюється залежно від конкретних містобудівних умов в
концепції  розвитку  населеного  пункту.  Техніко-економічні
розрахунки генерального плану виконуються на цей період, а також
на першу чергу його реалізації (до 5 років). В розрахунковому
періоді можуть бути виділені інші етапи.
   Техніко-економічні розрахунки  генерального   плану   є
орієнтовними.
   Для визначення перспектив формування населеного пункту у
генеральному  плані наводиться стислий прогноз містобудівного
розвитку на віддалений час (за межами розрахункового періоду).
 
   3.3 При розробленні генерального плану використовуються такі
затверджені документи:
   - схеми планування території України, Автономної Республіки
Крим, областей, адміністративних районів та їх груп;
   - концепція розвитку населеного пункту;
   - програми розвитку видів економічної діяльності, прогнози
розвитку регіону і населеного  пункту  (соціально-економічні,
демографічні, екологічні та інші);
   - документація з планування території населеного пункту, його
окремих районів, зон і територій;
   - інформація містобудівного та інших кадастрів, банків даних;
   - спеціалізовані  схеми,  проекти  і  програми  розвитку
інфраструктури населеного пункту та її елементів, забезпечення
безпеки та організації дорожнього руху, охорони навколишнього
середовища та здоров'я населення, збереження пам'яток історії і
культури та інші матеріали.
 
   3.4 Генеральний план включає текстові та графічні матеріали.
   До текстових матеріалів відносяться:
   а) книга генерального плану;
   б) брошура з основними положеннями генерального плану.
   Графічними матеріалами  є  плани і карти аналітичного і
проектного змісту, виконанні у встановленому масштабі.
   Текстові та графічні матеріали за домовленістю з замовником
можуть виконуватися з застосуванням комп'ютерної технології.
 
   3.5 Виклад інформації в книзі генерального плану повинен бути
стислим. У вступі наводяться відомості про організації, які є
замовником та розробником генерального плану та його окремих
розділів, джерела вихідних даних, топогеодезичну основу.
   3.5.1 В аналітичній частині наводиться проблемно орієнтована
інформація про сучасний стан містобудівного розвитку населеного
пункту та використання його території.
   Вона містить такі дані:
   а) природно-кліматичні та інженерно-будівельні характеристики
території,  дані про водні, рекреаційні, мінеральні та інші
ресурси, які мають суттєве значення для розвитку населеного
пункту;
   б) економіко-географічні та соціально-демографічні передумови
розвитку, функціонально-планувальні зв'язки з іншими населеними
пунктами, адміністративний  статус  населеного  пункту,  його
історико-культурна спадщина;
   в) відомості про стан навколишнього природного середовища
(характеристики ареалів  та  джерел  забруднення,  розміщення
санітарно-захисних зон, зон охорони  курортів,  наявність  і
розміщення водоохоронних зон та прибережних захисних смуг водойм і
водотоків в межах населеного пункту тощо);
   г) відомості  про  стан  здоров'я  населення  (аналіз
демографічних показників та захворюваності населення за даними
державної  статистичної  звітності  та  спеціальних  наукових
досліджень щодо впливу стану навколишнього природного середовища
на  здоров'я  населення),  повнота  виконання  санітарних та
протиепідемічних заходів;
   д) оцінку ефективності використання земель населеного пункту
(щільність та характер забудови, розвиток планувальної структури,
наявність територіальних ресурсів) та можливостей містобудівного
освоєння територій, прилеглих до населеного пункту (придатність
для житлово-цивільного та іншого будівництва, потенційна сельбищна
місткість, оціночні дані, відомості про основних землевласників та
користувачів);
   е) відомості  про  стан  забудови  та  громадського
обслуговування;
   ж) відомості про структуру, обсяги житлового фонду та житлову
забезпеченість;
   з) відомость про зайнятість та прибутки населення, розвиток
господарського комплексу;
   й) характеристику  інженерно-транспортної  інфраструктури
населеного пункту, класифікацію магістральних вулиць, доріг та їх
перетинів, щільність вулично-дорожньої мережі (з виділенням цього
показника для кожної категорії магістральних вулиць окремо).
   Наводиться комплексна оцінка планувальних обмежень, що мають
суттєвий вплив на планування різних видів використання територій.
   На підставі аналізу сучасного стану  населеного  пункту,
реалізації  попереднього  генерального  плану  дається оцінка
конфліктних ситуацій та кризових явищ містобудівного розвитку
населеного пункту.
   Для значних та найзначніших міст інформація подається по
елементах планувальної структури та населеному пункту в цілому.
   3.5.2 В обґрунтуваннях та пропозиціях генерального плану
містяться:
   а) соціально-демографічна характеристика населення;
   б) пріоритетні  види економічної діяльності в населеному
пункті, виходячи з вимог сприяння зростанню кількості робочих
місць та врахування ресурсних обмежень, місцевих і регіональних
умов, державних та галузевих програм;
   в) загальні  обсяги житлового будівництва та будівництва
об'єктів громадського обслуговування,  розрахунок  потреби  у
територіях будівництва об'єктів обслуговування;
   г) характеристика майданчиків для розміщення нового житлового
будівництва на вільних територіях в межах та за межами населеного
пункту, а також в районах реконструкції за місткістю, поверховістю
та щільністю забудови;
   д) зведені дані про потреби в територіях під усі види
будівництва;
   е) еколого-містобудівна   характеристика   запланованого
містобудівного розвитку та планувальні заходи щодо забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення (визначення
санітарно-захисних зон з урахуванням прогресивних технологій,
екологічно безпечних підприємств, винесення з санітарно-захисних
зон житлового фонду або закриття підприємств тощо);
   ж) еколого-містобудівна   характеристика   запланованого
територіального розвитку населеного пункту з врахуванням вартості
земель або  майнових  комплексів  на  прилеглих  територіях,
компенсаційних  та  інших  витрат,  пов'язаних  із  зміною
функціонального використання або включенням до міської межі;
   з) пропозиції щодо зміни межі населеного пункту, а також
резервування приміських  територій  для  подальшого  розвитку
населеного пункту, виділенню приміської зони як території спільних
інтересів відповідних територіальних громад;
   й) прогнозна  площа  населеного  пункту  та  основних
функціональних зон;
   к) функціональне  зонування  території  і  вдосконалення
архітектурно-планувальної структури;
   л) пропозиції  щодо  формування  архітектурно-просторової
композиції, розміщення архітектурних ансамблів;
   м) головні напрямки розвитку соціальної сфери по основних
видах обслуговування (за гарантованими державою  мінімальними
нормативами забезпеченості, що встановлюються Кабінетом Міністрів
України);
   н) розрахунок площі територій зелених насаджень загального
користування та спеціального призначення, необхідної за діючими
нормами;
   о) класифікація магістральних вулиць, доріг та їх перетинів,
визначення напрямків будівництва (реконструкції) магістральних
вулиць, щільність вулично-дорожньої мережі (з виділенням цього
показника для кожної категорії магістральних вулиць окремо);
   п) характеристика розрахункової провізної спроможності  і
організації системи міського транспорту за видами та дані про
розвиток зовнішнього транспорту;
   р) характеристика  інженерного  обладнання  за  видами
(водопостачання, водовідведення, газо-, електро-, теплопостачання)
та принципи їх розвитку з урахуванням випереджаючих темпів їх
будівництва по відношенню до житлової забудови;
   с) інженерні та екологічні заходи щодо освоєння територій, у
т.ч. приміських, під забудову або інші види використання;
   т) розрахунок  кількості  пожежних  депо  та обсягів їх
першочергового будівництва;

Стр.1 / Стр.2 / Стр.3 / Стр.4 /


Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка