Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Міжвідомчу координаційну раду з питань промислової політики

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 28 жовтня 2004 р. N 1456
                Київ
 
   { Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 207 ( 207-2008-п ) від 19.03.2008 }
 
        Про Міжвідомчу координаційну раду
         з питань промислової політики
 
     { Iз змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
      N 1022 ( 1022-2006-п ) від 26.07.2006 }
 
 
 
   З метою узгодження питань загальнодержавної та регіональної
політики  у  сфері  промисловості  Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
 
   1. Утворити  Міжвідомчу  координаційну  раду  з  питань
промислової політики.
 
   2. Затвердити Положення про Міжвідомчу координаційну раду з
питань промислової політики (додається).
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Iнд. 21
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 28 жовтня 2004 р. N 1456
 
              ПОЛОЖЕННЯ
        про Міжвідомчу координаційну раду
         з питань промислової політики
 
 
   1. Міжвідомча  координаційна  рада  з питань промислової
політики  (далі  -  Міжвідомча  рада)  є  постійно  діючим
консультативно-дорадчим органом при Кабінеті Міністрів України.
 
   Міжвідомча рада у своїй діяльності керується  Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України та
Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.
 
   2. Основними завданнями Міжвідомчої ради є:
 
   координація дій центральних і місцевих органів виконавчої
влади з підготовки проектів державних цільових, регіональних
програм (стратегій, концепцій) розвитку промисловості, розділів
програм (стратегій, концепцій) соціально-економічного розвитку
регіонів, що стосуються промисловості; { Абзац другий пункту 2 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1022 ( 1022-2006-п )
від 26.07.2006 }
 
   аналіз проектів регіональних програм (стратегій, концепцій),
надання місцевим органам виконавчої влади рекомендацій щодо їх
узгодження  із  державними цільовими програмами (стратегіями,
концепціями) у сфері промисловості. { Абзац третій пункту 2 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1022 ( 1022-2006-п )
від 26.07.2006 }
 
   3. Головою Міжвідомчої ради є за посадою Міністр промислової
політики.
 
   До складу Міжвідомчої ради входять за посадою заступники
керівників Мінекономіки, Мінфіну, Мінпаливенерго, Мінагрополітики,
Мінтрансзв'язку, НКАУ, Держбуду, Державного департаменту з питань
виконання покарань, Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
Дніпропетровської та інших обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій (за згодою).
 
   Персональний склад Міжвідомчої ради затверджує її голова.
 
   4. Міжвідомча рада для виконання покладених на неї завдань
має право:
 
   одержувати від місцевих органів виконавчої влади інформацію
про стан розроблення та виконання регіональних програм (стратегій,
концепцій)  розвитку  промисловості  або  розділів з програм
(стратегій, концепцій) соціально-економічного розвитку регіонів,
що стосуються промисловості;
 
   утворювати у разі потреби постійні або тимчасові робочі
групи;
 
   подавати Кабінетові Міністрів України пропозиції з питань
узгодження загальнодержавної та регіональної політики у сфері
промисловості.
 
   5. Основною формою роботи Міжвідомчої ради є засідання, які
проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на півріччя.
 
   Засідання Міжвідомчої ради вважається правоможним, якщо на
ньому присутні не менш як дві третини її членів.
 
   Веде засідання голова Міжвідомчої ради, а в разі  його
відсутності - заступник голови.
 
   6. На  засідання  Міжвідомчої  ради можуть запрошуватися
представники місцевих органів виконавчої влади тих регіонів,
проекти  регіональних  програм  (стратегій,  концепцій)  яких
виносяться на розгляд.
 
   7. Рішення Міжвідомчої ради приймається простою більшістю
голосів  її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного
розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.
 
   Рішення Міжвідомчої ради  оформляється  протоколом,  який
підписується головуючим та відповідальним секретарем.
 
   8. Протокольні рішення Міжвідомчої ради, прийняті в межах її
компетенції, обов'язкові для розгляду  центральними  органами
виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим,
обласними, Київською та Севастопольською міськими  державними
адміністраціями. Iнформація про результати розгляду надається
голові Міжвідомчої ради.
 
   9. Забезпечення поточної роботи Міжвідомчої ради здійснює
відповідальний секретар.
 
   10. Порядок  діяльності  Міжвідомчої  ради  визначається
реґламентом, який затверджує голова.
 
   11. Міжвідомча рада має бланк із своїм найменуванням.
 
   12. Організаційно-технічне забезпечення роботи Міжвідомчої
ради здійснює Мінпромполітики.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка