Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Інструкції про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випа...

Страница 3


/ Стр.1 / Стр.2 / Стр.3 / Стр.4 /

Міністерства праці та соціальної політики N 276 ( z0669-07 ) від
01.06.2007 }
 
   Пеня обчислюється виходячи з 120 відсотків облікової ставки
Національного  банку  України,  що  діяла на момент сплати,
нарахованої на повну суму недоїмки (без урахування штрафів) за
весь її строк. Пеня на пеню не нараховується.
   9.3. При надходженні документів із сплати недоїмки, пені та
штрафу в першу чергу погашається недоїмка, а потім - пеня та
штраф. Якщо за платниками до наступного чергового строку сплати
страхових внесків є недоїмка, то вона сплачується у такому
порядку: спочатку сплачується недоїмка минулих років,  потім
послідовно: пеня за цю недоїмку, недоїмка за перший строк платежу
поточного року, пеня за цю недоїмку і т.д. При стягненні недоїмки
за рішенням суду в першу чергу покриваються судові витрати на ії
стягнення.
   9.4. Днем сплати страхових внесків та пені вважається:
   а) при перерахуванні платежу з рахунку платника - день
списання установою банку суми платежу;
   б) при внесенні готівкою - день унесення готівки у банківську
установу чи підприємство зв'язку.
   Нарахування пені проводиться, починаючи з наступного дня
після настання строку сплати страхових внесків, до дня сплати
включно.
   Якщо строк сплати збігається з вихідним (святковим) днем, то
пеня нараховується, починаючи з наступного робочого дня після
вихідного (святкового) дня.
   Якщо недоїмка стягується в судовому порядку, то пеня не
нараховується з дня винесення судом рішення про вилучення майна
платника (при зверненні стягнення на суми, що їх мають повернути
платнику  інші особи), а також з моменту визнання боржника
банкрутом.
   Пеня  не  нараховується  та  не  накладається штраф на
прострочену заборгованість зі сплати страхових внесків у разі
введення мораторію на задоволення вимог кредиторів у зв'язку з
порушенням господарським судом справи про банкрутство платника
відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом" ( 2343-12 ). Дія мораторію
щодо нарахування пені  та  накладання  штрафу  на  боржника
припиняється з дня припинення господарським судом провадження у
справі про банкрутство. { Пункт 9.4 доповнено абзацом сьомим
згідно з Наказом Міністерства праці та соціальної політики N 39
( z0184-08 ) від 14.02.2008 }
   У разі, якщо недоїмка стягується в судовому порядку, то при
наступній перевірці платника: { Пункт 9.4 доповнено абзацом
восьмим згідно з Наказом Міністерства праці та соціальної політики
N 39 ( z0184-08 ) від 14.02.2008 }
   пеня не нараховується на суму недоїмки, зафіксовану у рішенні
суду про її стягнення на користь центру зайнятості, що набрало
законної сили; { Пункт 9.4 доповнено абзацом дев'ятим згідно з
Наказом  Міністерства  праці  та  соціальної  політики N 39
( z0184-08 ) від 14.02.2008 }
   пеня нараховується, якщо за період з кінця  попередньої
перевірки до моменту винесення судом рішення про стягнення виникає
нова недоїмка. { Пункт 9.4 доповнено абзацом десятим згідно з
Наказом  Міністерства  праці  та  соціальної  політики N 39
( z0184-08 ) від 14.02.2008 }
   9.5. За несвоєчасне зарахування страхових внесків на рахунок
Фонду банківська установа сплачує пеню за кожен день прострочення
у розмірі, передбаченому чинним законодавством. З платника за ці
дні пеня не стягується.
   9.6. Право накладати фінансові санкції та адміністративні
штрафи від імені Фонду  мають  директор  Державного  центру
зайнятості, його заступники, директор центру зайнятості Автономної
Республіки  Крим,  директори  обласних,  Київського   та
Севастопольського міських центрів зайнятості та їх заступники.
   9.7. Не сплачені в строк страхові внески, пеня і штрафи
стягуються в дохід Фонду із страхувальника у судовому порядку
відповідно до законодавства. ( Абзац перший пункту 9.7 в редакції
Наказу Міністерства  праці  та  соціальної  політики  N 281
( z1494-04 ) від 09.11.2004 )
 
   ( Абзац другий пункту 9.7 виключено на підставі Наказу
Міністерства праці та соціальної політики N 281 ( z1494-04 ) від
09.11.2004 )
 
   Стягнення заборгованості зі сплати страхових внесків, штрафів
чи пені у разі відсутності коштів на рахунках може бути звернено
на майно платника відповідно до чинного законодавства.
   9.8. Строк давності у разі стягнення страхових внесків, пені
та фінансових санкцій не застосовується.
   9.9. Суми коштів, безпідставно стягнені із страхувальників,
підлягають поверненню у триденний строк з дня вступу у законну
силу рішення суду про безпідставність стягнення цих виплат з
відшкодуванням судових витрат.
   9.10. Посадові особи страхувальників, винні в несвоєчасній та
неповній  сплаті  страхових  внесків,  несуть адміністративну
відповідальність відповідно до чинного законодавства. { Пункт 9.10
із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства праці та
соціальної політики N 37 ( z0244-06 ) від 20.02.2006, N 495
( z0026-07 ) від 25.12.2006 } 
   9.11. Усі спірні питання, що виникають  між  платниками
страхових  внесків  та органами Фонду з приводу нарахування
страхових внесків,  пені,  стягнення  недоїмки,  штрафів  та
адміністративних стягнень, вирішуються в судовому порядку.
   Подавати позовні заяви та представляти інтереси Фонду щодо
стягнення страхових внесків, пені і штрафів у судах мають право
Державний центр зайнятості, центр зайнятості Автономної Республіки
Крим, обласні, Київський та Севастопольський міські, районні,
міськрайонні, міські та районні у містах центри зайнятості.
( Абзац другий пункту 9.11 в редакції Наказу Міністерства праці та
соціальної політики N 281 ( z1494-04 ) від 09.11.2004 )
 
           10. Заключне положення
 
   У разі змін і доповнень законодавчих та нормативних актів, що
стосуються норм цієї Iнструкції, відповідні зміни і доповнення до
неї вносяться в установленому порядку.
 
 Начальник фінансового відділу
 Державного центру зайнятості                В.Деда
 
   { Додаток 1 виключено на підставі Наказу Міністерства праці
та соціальної політики N 37 ( z0244-06 ) від 20.02.2006 }
 
 
                          Додаток 2
                     до пункту 3.4 Iнструкції
 
            ________________________ районний (міський)
            (назва центру зайнятості)
 
          Заява про взяття на облік
 
 
   Про реєстрацію ______________________________________________
              (прізвище, ім'я та по батькові)
   Місце проживання ____________________________________________
__________________________________________________________________
    (поштовий індекс, адреса, номер телефону, телефаксу)
 
   Паспорт: серія _________________, номер ____________________,
__________________________________________________________________
            (ким і коли виданий)
 
   Iдентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб -
платників податків та інших обов'язкових платежів ________________
 
   Свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької
діяльності - фізичної особи від _____________ N __________________
   Найменування органу, що  видав  свідоцтво  про  державну
реєстрацію _______________________________________________________
 
   Вид діяльності ______________________________________________
 
   Прошу взяти на облік як платника страхових внесків до Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття.
   З порядком нарахування і сплати страхових внесків до Фонду
ознайомлений.
   Страхові внески буду сплачувати у строки, визначені для
сплати  податку:  щомісяця,  щокварталу,  один  раз  на рік
(підкреслити)
 
 Підпис ________________ ________________________________
             (прізвище, ім'я та по батькові)
 
 Дата "_____" ______________ 200___ року
 
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
праці та соціальної політики N 37 ( z0244-06 ) від 20.02.2006,
N 495 ( z0026-07 ) від 25.12.2006 }
 
 
                          Додаток 3
                     До пункту 3.5 Iнструкції
 
           _________________________ районний (міський)
           (назва центру зайнятості)
 
          Заява про взяття на облік
 
 
   Про реєстрацію ______________________________________________
              (прізвище, ім'я та по батькові)
   Місце проживання ____________________________________________
__________________________________________________________________
    (поштовий індекс, адреса, номер телефону, телефаксу)
 
   Паспорт: серія _______________ , номер _____________________,
__________________________________________________________________
            (ким і коли виданий)
 
   Iдентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб -
платників податків та інших обов'язкових платежів ________________
   Назва країни, де буде працювати заявник _____________________
   Адреса ______________________________________________________
   Контракт про наймання: номер __________ дата _____________
ким підписаний _____________________ ким виданий _________________
 
   Час перебування за кордоном _________________________________
 
   На період моєї роботи за кордоном та у зв'язку з тим, що я не
застрахований у системі соціального страхування  на  випадок
безробіття країни перебування, прошу взяти мене на облік як
платника  страхових  внесків  до  Фонду загальнообов'язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття.
   З порядком нарахування і сплати страхових внесків до Фонду
ознайомлений.
   Страхові внески буду сплачувати у строки, передбачені для
сплати  податку:  щомісяця,  щокварталу,  один  раз  на рік
(підкреслити)
 
 Підпис ________________ ________________________________
             (прізвище, ім'я та по батькові)
 
 Дата "_____" ______________ 200___ року
 
{ Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
праці та соціальної політики N 37 ( z0244-06 ) від 20.02.2006,
N 495 ( z0026-07 ) від 25.12.2006 }
 
 
 
                   Додаток 4
                   до пункту 3.6 Iнструкції
 
 
              ПОВIДОМЛЕННЯ
     про взяття на облік платника страхових внесків
 
 
 Кому ____________________________________________________________
    (повне найменування страхувальника, а для фізичних осіб -
          прізвище, ім'я та по батькові)
 
 Адреса __________________________________________________________
 
 ___________________________________________
     (назва центру зайнятості)
 
 повідомляє, що Ваше підприємство, установа, організація або Ви,
як фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності (необхідне
підкреслити), взято (і) на облік як платник страхових внесків до
Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування
України на випадок безробіття з ________________
                   (дата)
 
 Ваш персональний номер ______________, який необхідно зазначати
на всіх документах, що стосуються розрахунків за коштами Фонду.
 
 Розмір страхових внесків на поточний рік:
 
 для роботодавців _______%     для застрахованих осіб _______%
 
 перераховувати на рахунок N _______________________
 
 __________________________________________ код банку ____________
      (найменування банку)
 
 Строки перерахування страхових внесків __________________________
 
 Строки подання розрахункової  відомості  про  нарахування  і
 
перерахування страхових внесків до Фонду _________________________
 
__________________________________________________________________
 
 Керівник  _______________________________
       (назва центру зайнятості)
 
      _______________________________    ________________
      (прізвище, ім'я та по батькові)      (підпис)
 
 Спеціаліст _______________________________
          (назва відділу)
 
      _______________________________    ________________
         (прізвище, ініціали)         (підпис)
 
 "____"___________ 200__ р.
 
{ Додаток 4 в редакції Наказу Міністерства праці та соціальної
політики N 37 ( z0244-06 ) від 20.02.2006 }
 
 
                   Додаток 5
                   до пункту 3.8
                   Iнструкції
 
 
 _________________________
 (назва центру зайнятості)
 
 
               ДОВIДКА
         ПРО ВIДСУТНIСТЬ ЗАБОРГОВАНОСТI
 
 
   Видана ______________________________________________________
        (для юридичних осіб - повна назва підприємства,
            установи, організації )
 
__________________________________________________________________
    (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові )
 
   Персональний номер __________________________________________
 
 
   Місцезнаходження (для юридичних осіб) _______________________
 
   Місце проживання (для фізичних осіб) ________________________
 
   Код за КВЕД __________________________
 
   Iдентифікаційний код (для юридичних осіб) ___________________
 
   Iдентифікаційний номер (для фізичних осіб) __________________
 
   Акт перевірки (звірки заборгованості) N __ від ____ 200__ р.
 
 Керівник  _______________    ________________________________
        (підпис)      (прізвище, ім'я та по батькові)
 
 М.П.
 
 Спеціаліст _______________    ________________________________
        (підпис)      (прізвище, ім'я та по батькові)
 
 Дата "_____" _____________ 200___ року
 
( Iнструкцію доповнено додатком 5 згідно з Наказом Міністерства
праці та соціальної політики N 281 ( z1494-04 ) від 09.11.2004; в
редакції Наказу Міністерства праці та соціальної політики N 495
( z0026-07 ) від 25.12.2006 }
 
 
                   Додаток 6
                   до пункту 6.7 Iнструкції
 
 
   Складається наростаючим підсумком з початку року і подається
до центру зайнятості за місцем узяття на облік щокварталу до
20.04; 20.07; 20.10; 25.01
 
 код ЄДРПОУ _____________________________________________________,
 код основного виду діяльності за КВЕД ___________________________
 
 Персональний N платника страхових внесків _______________________
 N п/рахунку __________________ назва банку ______________________
 
 Система оподаткування: загальна, єдиний податок (підкреслити),
 адреса, телефон _________________________________________________
 _________________________________________________________________
  (найменування платника страхових внесків - страхувальника)
 
 
           РОЗРАХУНКОВА ВIДОМIСТЬ
    про нарахування і перерахування страхових внесків
   до Фонду загальнообов'язкового державного соціального
      страхування України на випадок безробіття
       за _________________________ 200__ року
       (I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік)
 
 
   1. Загальна сума виплат, на які нараховуються страхові внески
(грн)
 
             ________________________________________
             Загальна сума фактичних витрат на оплату
               праці з початку року (кр. 661), грн
 
    ---------------------------------------------------------------------------------
    ¦  I квартал  ¦  II квартал ¦ III квартал ¦  IV квартал ¦   Усього  ¦
    ¦ (за місяцями) ¦ (за місяцями) ¦ (за місяцями) ¦ (за місяцями) ¦ з початку року¦
    ¦---------------+---------------+---------------+---------------+---------------¦
    ¦ для ¦ для ¦ для ¦ для ¦ для ¦ для ¦ для ¦ для ¦ для ¦ для ¦
    ¦робото-¦застра-¦робото-¦застра-¦робото-¦застра-¦робото-¦застра-¦робото-¦застра-¦
    ¦давців ¦хованих¦давців ¦хованих¦давців ¦хованих¦давців ¦хованих¦давців ¦хованих¦
    ¦    ¦ осіб ¦    ¦ осіб ¦    ¦ осіб ¦    ¦ осіб ¦    ¦ осіб ¦
    ¦-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------¦
    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
    ¦-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------¦
    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
    ¦-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------¦
    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
    ¦-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------¦
Разом: ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
    ---------------------------------------------------------------------------------
 
       в тому числі сума виплат, на які нараховуються
       страхові внески (грн) за працюючих інвалідів*
 
    -----------------------------------------------------------
    ¦I квартал¦II квартал¦III квартал¦ IV квартал¦ Усього з ¦
    ¦ (за  ¦  (за  ¦  (за  ¦  (за  ¦початку року¦
    ¦місяцями)¦ місяцями)¦ місяцями) ¦ місяцями) ¦      ¦
    ¦---------+----------+-----------+-----------+------------¦
    ¦ для  ¦  для  ¦  для   ¦  для   ¦  для   ¦
    ¦застрахо-¦ застрахо-¦ застрахо- ¦ застрахо- ¦ застрахо- ¦
    ¦ ваних ¦  ваних ¦  ваних  ¦  ваних  ¦  ваних  ¦
    ¦ осіб  ¦  осіб  ¦  осіб  ¦  осіб  ¦  осіб  ¦
    ¦---------+----------+-----------+-----------+------------¦
    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦
    ¦---------+----------+-----------+-----------+------------¦
    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦
    ¦---------+----------+-----------+-----------+------------¦
    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦
    ¦---------+----------+-----------+-----------+------------¦
Разом: ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦
    -----------------------------------------------------------
 
   2. Розрахунок страхових внесків до Фонду (грн)
 
------------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦ Сума ¦                          ¦ N ¦ Сума ¦
¦ряд-¦всього¦                          ¦ряд-¦всього¦
¦ ка ¦   ¦                          ¦ ка ¦   ¦
¦----+------+----------------------------------------------------+----+------¦
¦ 1 ¦   ¦  Заборгованість на  ¦ Заборгованість на початок ¦ 13 ¦   ¦
¦  ¦   ¦  початок року за   ¦   року за Фондом    ¦  ¦   ¦
¦  ¦   ¦    платниками    ¦              ¦  ¦   ¦
¦----+------+------------------------+---------------------------+----+------¦
¦  ¦   ¦    нараховано    ¦    перераховано    ¦  ¦   ¦
¦----+------+------------------------+---------------------------+----+------¦
¦  ¦   ¦     ¦ робо-¦застра-¦     ¦робото-¦застрахо-¦  ¦   ¦
¦  ¦   ¦     ¦тодав-¦ховані ¦     ¦ давці ¦ вані  ¦  ¦   ¦
¦  ¦   ¦     ¦ ці ¦ особи ¦     ¦    ¦ особи ¦  ¦   ¦
¦----+------+---------+------+-------+---------+-------+---------+----+------¦
¦  ¦   ¦  на  ¦   ¦    ¦  на  ¦    ¦     ¦  ¦   ¦
¦  ¦   ¦ початок ¦   ¦    ¦ початок ¦    ¦     ¦  ¦   ¦
¦  ¦   ¦ періоду ¦   ¦    ¦ періоду ¦    ¦     ¦  ¦   ¦
¦----+------+---------+------+-------+---------+-------+---------+----+------¦
¦  ¦   ¦  за  ¦   ¦    ¦  за  ¦    ¦     ¦  ¦   ¦
¦  ¦   ¦ звітний ¦   ¦    ¦ звітний ¦    ¦     ¦  ¦   ¦
¦  ¦   ¦ період ¦   ¦    ¦ період ¦    ¦     ¦  ¦   ¦
¦  ¦   ¦  (за  ¦   ¦    ¦  (за  ¦    ¦     ¦  ¦   ¦
¦  ¦   ¦місяцями)¦   ¦    ¦місяцями)¦    ¦     ¦  ¦   ¦
¦  ¦   ¦---------+------+-------+---------+-------+---------¦  ¦   ¦
¦  ¦   ¦     ¦   ¦    ¦     ¦    ¦     ¦  ¦   ¦
¦  ¦   ¦---------+------+-------+---------+-------+---------¦  ¦   ¦
¦  ¦   ¦     ¦   ¦    ¦     ¦    ¦     ¦  ¦   ¦
¦  ¦   ¦---------+------+-------+---------+-------+---------¦  ¦   ¦
¦  ¦   ¦     ¦   ¦    ¦     ¦    ¦     ¦  ¦   ¦
¦  ¦   ¦---------+------+-------+---------+-------+---------¦  ¦   ¦

/ Стр.1 / Стр.2 / Стр.3 / Стр.4 /


Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка