Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Інструкції про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випа...

Страница 2


/ Стр.1 / Стр.2 / Стр.3 / Стр.4 /

діяльності  фізичної  особи  -  підприємця працівники центру
зайнятості знімають таких фізичних осіб - підприємців з обліку.
Якщо фізична особа - підприємець використовувала найману працю і
має заборгованість зі сплати страхових внесків, пені або штрафів,
то такі борги списуються відповідно до Порядку проведення органами
державної  служби  зайнятості  -  виконавчою дирекцією Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття списання непогашених боргів зі сплати
страхових  внесків  на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування  на випадок безробіття після ліквідації платника
страхових  внесків,  затвердженого постановою правління Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття від 22.10.2002 N 146 ( z0952-02 ) та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.12.2002 за
N 952/7240.
{ Пункт 3.9 в редакції Наказу Міністерства праці та соціальної
політики N 37 ( z0244-06 ) від 20.02.2006; із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства праці та соціальної політики N 495
( z0026-07 ) від 25.12.2006 }
 
   { Пункт 3.10 виключено на підставі Наказу Міністерства праці
та соціальної політики N 37 ( z0244-06 ) від 20.02.2006 }
 
    4. Розміри страхових внесків на загальнообов'язкове
    державне соціальне страхування на випадок безробіття
 
   4.1. Розмір страхових внесків на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування на випадок безробіття для роботодавців та
застрахованих осіб встановлюється щорічно Верховною Радою України
за поданням Кабінету Міністрів України одночасно із затвердженням
Державного бюджету України на поточний рік.
   4.2. Страхові внески нараховуються:
   для роботодавців - у відсотках до сум фактичних витрат на
оплату праці найманих працівників, які включають витрати на
виплату  основної  та  додаткової  заробітної  плати,  інших
заохочувальних і компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній
формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами,
прийнятими відповідно до Закону України "Про  оплату  праці"
( 108/95-ВР ), які підлягають обкладанню податком з доходів
фізичних осіб; ( Абзац другий пункту 4.2 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства праці та соціальної політики N 281
( z1494-04 ) від 09.11.2004 )
   для найманих працівників - у відсотках до сум оплати праці,
які включають основну і додаткову заробітну плату, а також інші
заохочувальні та компенсаційні виплати (у тому числі в натуральній
формі), які підлягають обкладанню податком з доходів фізичних
осіб; ( Абзац третій пункту 4.2 із змінами, внесеними згідно з
Наказом  Міністерства  праці  та  соціальної політики N 281
( z1494-04 ) від 09.11.2004 )
   для осіб,  які  беруть  участь  в  загальнообов'язковому
державному соціальному страхуванні на випадок безробіття  на
добровільних засадах - у відсотках до сум оподатковуваного доходу
(прибутку), обчисленого відповідно до  чинного  законодавства
України.
 
   5. Порядок обчислення і строки сплати страхових внесків
 
   5.1. Роботодавець починає сплачувати страхові внески з дня
набуття статусу платника страхових внесків до Фонду. { Абзац
перший  пункту 5.1 в редакції Наказу Міністерства праці та
соціальної політики N 37 ( z0244-06 ) від 20.02.2006 }
   Фізична особа набуває статусу застрахованої особи з дня
укладання трудового договору з роботодавцем,  з  цього  дня
починається сплата страхових внесків. Сплата страхових внесків
припиняється з дня розірвання трудового договору.
   5.2. З дня взяття на облік як платника внесків починають
сплачувати  страхові  внески  особи,  які  беруть  участь в
загальнообов'язковому  державному  соціальному  страхуванні на
випадок безробіття на добровільних засадах. { Абзац перший пункту
5.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства праці та
соціальної політики N 37 ( z0244-06 ) від 20.02.2006 }
   У разі  порушення  установленого строку сплати страхових
внесків за звітний період та несплати їх протягом наступного
звітного  періоду ці особи знімаються з обліку як платники
страхових внесків до Фонду з першого дня, за який страхові внески
не сплачено.
   5.3. Обчислення  страхових  внесків  роботодавців  та
застрахованих осіб здійснюється щомісяця.
   Обчислення страхових внесків осіб, які беруть участь  в
загальнообов'язковому  державному  соціальному  страхуванні на
добровільних засадах, здійснюється у строки, передбачені для
сплати цими особами податків.
   5.4. Страхові внески нараховуються на зазначені у пункті 4.2
цієї Iнструкції фактичні виплати (доходи), що не перевищують
визначеної максимальної величини фактичних витрат страхувальника
на оплату праці найманих працівників і доходу фізичних осіб, з
якої справляються внески до Фонду, що встановлюються щороку на
рівні п'ятнадцяти розмірів прожиткового мінімуму, встановленого
Законом  України  "Про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 ) для працездатних
осіб.
   Нарахування страхових внесків на оплату щорічної відпустки,
період якої більше одного місяця, здійснюється за ставкою, що діє
на момент її нарахування, окремо за кожний місяць, виходячи з
максимальної величини фактичних витрат страхувальника на оплату
праці  найманих працівників і доходу фізичних осіб, з якої
справляються внески до Фонду, встановленої законодавством у цих
місяцях. { Пункт 5.4 доповнено абзацом другим згідно з Наказом
Міністерства праці та соціальної політики N 39 ( z0184-08 ) від
14.02.2008 }
{ Пункт 5.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
праці та соціальної політики N 39 ( z0184-08 ) від 14.02.2008 }
   5.5. Страхові внески з оплати праці (доходу, винагороди),
сплачені в іноземній валюті, підлягають перерахуванню на рахунок
Фонду у валюті України за офіційним курсом Національного банку
України на день сплати страхових внесків.
   5.6. Страхові внески сплачуються один раз на місяць в день
одержання роботодавцями в установах банків коштів на оплату праці.
   5.7. У разі нестачі коштів на рахунку платника на виплату
заробітної плати та сплату страхових внесків у повному обсязі,
видача коштів на оплату праці і перерахування страхових внесків до
Фонду проводяться у пропорційних сумах.
   5.8. Підприємства, які здійснюють виплату заробітної плати на
поточні рахунки фізичних осіб в установах банків, сплачують
страхові внески до Фонду в день перерахування коштів на особові
рахунки.
   У разі видачі підприємством коштів на оплату праці з виручки
від реалізації продукції (наданих послуг), платники зобов'язані не
пізніше наступного дня після здійснення виплат подати до установи
банку платіжне доручення на перерахування страхових внесків до
Фонду.
   5.9. У  разі  незабезпечення  банківськими  установами
перерахування страхових внесків до Фонду одночасно з видачею
коштів  на виплату заробітної плати, ці банківські установи
сплачують за рахунок власних коштів до Фонду суму несплачених
страхових внесків.
   5.10. При ліквідації підприємство зобов'язане провести повний
розрахунок з Фондом на день ліквідації. Якщо підприємство, яке
ліквідується, має заборгованість з виплати заробітної плати, у
тому числі і нарахованої за останній звітний місяць, а строк
внесення страхових внесків ще не настав, то ліквідаційна комісія
зобов'язана включити належну суму сплати коштів до ліквідаційного
балансу підприємства і оформити це надходження окремим актом. В
акті зазначається правонаступник (якщо він визначений), сума
належних платежів і дата їх внесення, яка не може бути пізнішою
від дати, встановленої підприємству для ії виплати до ліквідації.
   Копії акта,  підписаного  ліквідаційною  комісією   і
правонаступником  (якщо він визначений), подаються до центру
зайнятості,  де  зареєстрований  страхувальник,  що  підлягає
ліквідації, і правонаступник.
   Якщо належна сума платежів, що мають вноситись підприємством,
яке  ліквідується,  перевищує  суму,  зазначену  в акті, то
правонаступник (якщо він визначений), зобов'язаний унести повністю
всю належну суму і одночасно внести відповідні зміни до балансу,
одержаного від ліквідаційної комісії.
   5.11. Фізичні особи-роботодавці сплачують страхові внески до
Фонду один раз на місяць у день виплати заробітної плати найманим
працівникам.  { Абзац перший пункту 5.11 в редакції Наказу
Міністерства праці та соціальної політики N 495 ( z0026-07 ) від
25.12.2006 }
   Указана сплата   страхових   внесків  провадиться  за
безготівковими розрахунками або готівкою через установи банків, у
разі  відсутності  рахунків  в установах банків - поштовими
переказами через підприємства зв'язку на рахунок Фонду.
   5.12. При нарахуванні доходів у будь-яких негрошових формах
база для нарахування страхових внесків на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування на випадок безробіття відповідно до
статті 3 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб"
( 889-15 ) визначається як вартість такого нарахування, визначена
за звичайними цінами, помножена на коефіцієнт, який розраховується
за такою формулою:
 
   К = 100 : (100 - Сп), де
 
   К - коефіцієнт;
   Сп - ставка податку, встановлена для таких доходів на момент
такого нарахування.
   Вартість такого  нарахування  визначається  виходячи  із
звичайної ціни, збільшеної на суму:
   податку на додану вартість, якщо особа, яка здійснює таке
нарахування, є платником податку на додану вартість;
   акцизного збору, якщо надається підакцизний товар.
( Розділ 5 доповнено пунктом 5.12 згідно з Наказом Міністерства
праці та соціальної політики N 281 ( z1494-04 ) від 09.11.2004 )
   5.13. Суми надміру сплачених чи помилково сплачених страхових
внесків повертаються платникам у 15-денний термін або за їх згодою
зараховуються в рахунок майбутніх платежів страхових внесків (за
зверненням платника до центру зайнятості за місцем узяття на
облік). ( Розділ 5 доповнено пунктом 5.13 згідно з Наказом
Міністерства праці та соціальної політики N 281 ( z1494-04 ) від
09.11.2004, із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
праці та соціальної політики N 495 ( z0026-07 ) від 25.12.2006 }
 
      6. Перерахування страхових внесків до Фонду,
     облік та звітність платників страхових внесків.
 
   6.1. Нараховані  суми  страхових внесків роботодавців та
застрахованих осіб перераховуються на відповідний рахунок Фонду.
   На цей рахунок перераховуються також суми фінансових санкцій
та адміністративних стягнень, благодійні внески  підприємств,
установ, організацій та фізичних осіб, інші надходження відповідно
до законодавства України.
   6.2. Роботодавці зобов'язані вести облік сплачених внесків до
Фонду, у тому числі сплачених застрахованими особами.
   6.3. Нараховані та перераховані страхові внески роботодавців
та  застрахованих  осіб  обліковуються:  підприємствами  та
організаціями - суб'єктами підприємницької діяльності на рахунку
65 "Розрахунки за страхуванням", субрахунок 653 "Розрахунки за
страхуванням на випадок безробіття"; бюджетними установами - на
рахунку 65 "Розрахунки із страхування", субрахунок 653 "Розрахунки
із страхування на випадок безробіття".
   6.4. Роботодавці -  суб'єкти  підприємницької  діяльності
відносять страхові внески на валові витрати.
   Нарахування страхових внесків до Фонду відображається ними за
дебетом рахунків класу 8 "Витрати за елементами" (рахунок 82
"Відрахування на соціальні заходи", субрахунок 823 "Страхування на
випадок безробіття") та за кредитом рахунку 65 "Розрахунки за
страхуванням", субрахунок 653 "Розрахунки за страхуванням на
випадок безробіття".
   Для роботодавців, які використовують для обліку  рахунки
тільки класу 9 "Витрати діяльності", нарахування страхових внесків
відображається за дебетом рахунків 91 "Загальновиробничі витрати",
92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут" та за кредитом
рахунку 65  "Розрахунки  за  страхуванням",  субрахунок  653
"Розрахунки за страхуванням на випадок безробіття".
   6.5. Страхові внески до  Фонду  в  бюджетних  установах
сплачуються за рахунок коштів, передбачених на ці цілі.
   Нарахування страхових  внесків  у  бюджетних  установах
відображається за дебетом відповідного рахунку класу 8 "Витрати"
та за кредитом рахунку 65 "Розрахунки із страхування", субрахунку
653 "Розрахунки із страхування на випадок безробіття".
   6.6. Утримання страхових внесків із  застрахованих  осіб
відображається:
   для підприємств та організацій - суб'єктів підприємницької
діяльності - за дебетом рахунку 66 "Розрахунки з оплати праці",
субрахунок 661 "Розрахунки за заробітною платою" та за кредитом
рахунку  65  "Розрахунки  за  страхуванням",  субрахунок 653
"Розрахунки за страхуванням на випадок безробіття";
   для бюджетних установ - за дебетом рахунку 66 "Розрахунки з
оплати праці", субрахунок 661 "Розрахунки із заробітної плати" та
за кредитом рахунку 65 "Розрахунки із страхування", субрахунок 653
"Розрахунки із страхування на випадок безробіття".
   При перерахуванні  коштів  до Фонду: для підприємств та
організацій - суб'єктів підприємницької діяльності - дебетується
рахунок  65  "Розрахунки  за  страхуванням",  субрахунок 653
"Розрахунки за страхуванням на випадок безробіття"; для бюджетних
установ - дебетується рахунок 65 "Розрахунки із страхування",
субрахунок 653 "Розрахунки із страхування на випадок безробіття",
та кредитується відповідний рахунок класу 3 "Кошти, розрахунки та
інші активи" як для підприємств та організацій - суб'єктів
підприємницької діяльності, так і для бюджетних установ.
   6.7. Роботодавці щокварталу складають у двох примірниках
розрахункову відомість про нарахування і перерахування страхових
внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття (додаток 6), один
екземпляр  якої подається до центру зайнятості у якому він
перебуває на обліку до 20 (а за рік - 25) числа місяця, наступного
за звітним періодом. { Абзац перший пункту 6.7 із змінами,
внесеними згідно з Наказами Міністерства праці та соціальної
політики N 281 ( z1494-04 ) від 09.11.2004, N 37 ( z0244-06 ) від
20.02.2006, N 276 ( z0669-07 ) від 01.06.2007 }
   Якщо останній день строку подання розрахункової відомості
припадає на вихідний, святковий або  неробочий  день,  днем
закінчення строку є перший за ним робочий день. { Пункт 6.7
доповнено абзацом другим згідно з Наказом Міністерства праці та
соціальної політики N 276 ( z0669-07 ) від 01.06.2007 }
   Усі примірники  розрахункової  відомості   підписуються
керівником і головним бухгалтером підприємства або організації,
виконавцем та завіряються печаткою. Другий примірник  звіту,
завірений центром зайнятості, залишається в бухгалтерії платника
страхових внесків.
   Якщо  платник страхових внесків до Фонду припустився в
Розрахунковій відомості помилки за минулі звітні періоди та виявив
їх самостійно, то він повинен відкоригувати такі показники у
наступному  звітному  періоді  та  самостійно  сплатити суми
донарахованих внесків (недоїмки) та пені, якщо такі є. { Пункт 6.7
доповнено абзацом четвертим згідно з Наказом Міністерства праці та
соціальної політики N 39 ( z0184-08 ) від 14.02.2008 }
   У тому випадку, коли роботодавець самостійно до початку
перевірки виявив помилки, правильно донарахував страхові внески,
нарахував пеню та перерахував до Фонду відповідні суми, то на
такого роботодавця штраф не накладається. { Пункт 6.7 доповнено
абзацом п'ятим згідно з Наказом Міністерства праці та соціальної
політики N 39 ( z0184-08 ) від 14.02.2008 }
 
       7. Контроль за сплатою страхових внесків
 
   7.1. Контроль за правильним нарахуванням, своєчасним і повним
перерахуванням та надходженням страхових внесків здійснюється
центрами зайнятості шляхом проведення планових перевірок.
   Позапланові перевірки  здійснюються у разі реорганізації,
зміни місцезнаходження або ліквідації підприємства, установи,
організації,  а  також  в  інших  випадках,  передбачених
законодавством. { Абзац другий пункту 7.1 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства праці та соціальної політики N 495
( z0026-07 ) від 25.12.2006 }
   7.2. Контроль на підприємствах, в установах, організаціях та
у фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників,
проводиться  шляхом  перевірки  бухгалтерських документів про
нарахований  заробіток  та інші виплати, повноти нарахування
страхових внесків, платіжних документів про перерахування сум
страхових внесків на рахунок Фонду, розрахункових документів,
касових  документів. { Абзац перший пункту 7.2 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства праці та соціальної
політики N 39 ( z0184-08 ) від 14.02.2008 }
   Перевірці підлягають документи за поточний і минулі роки без
застосування строку давності.
   7.3. Платники страхових внесків зобов'язані  беззаперечно
подавати посадовим чи уповноваженим особам центру зайнятості, які
проводять перевірку, необхідні документи, що стосуються фонду
оплати праці та інших виплат, нарахування страхових внесків, та
платіжні документи з перерахування страхових внесків до Фонду.
   При необхідності керівники і відповідальні службові особи під
час перевірки  надають  письмові  пояснення  з  питань,  що
перевіряються, виконують вимоги осіб, які проводять перевірку,
щодо усунення виявлених порушень.
   7.4.  За результатами перевірки складається акт у двох
примірниках і підписується особами, які проводили перевірку,
керівником і головним бухгалтером страхувальника. Один примірник
акта передається під розписку керівникові або головному бухгалтеру
страхувальника,  інший залишається в центрі зайнятості, який
проводив перевірку.
   В акті зазначається: за який період проведено перевірку, які
виявлено порушення при нарахуванні і сплаті страхових внесків.
   У разі  виявлення  під  час  перевірки  простроченої
заборгованості зі сплати  страхових  внесків,  своєчасно  не
обчислених та не сплачених страхових внесків (недоїмки) вони
донараховуються та стягуються з нарахуванням пені та накладанням
штрафу.
   До винних у  порушеннях  посадових  осіб  застосовується
адміністративна  відповідальність  у  порядку,  визначеному
Iнструкцією з оформлення органами Фонду загальнообов'язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття
матеріалів про  адміністративні  правопорушення,  затвердженою
постановою  правління  Фонду  загальнообов'язкового державного
соціального страхування України на  випадок  безробіття  від
24.04.2003  N  196 ( z0382-03 ), зареєстрованою в Мін'юсті
21.05.2003 за N 382/7703.
   Рішення про стягнення простроченої заборгованості зі сплати
страхових внесків, у тому числі донарахованих сум страхових
внесків (недоїмки), пені та штрафу (додаток 7) (далі - рішення),
приймається керівником робочого органу виконавчої дирекції Фонду
чи його заступником за місцезнаходженням (місцем проживанням)
платника страхових внесків на підставі акта перевірки.
   Рішення приймається, якщо загальна сума недоїмки, пені та
штрафу складає не менше одного неоподатковуваного мінімуму доходів
громадян, та протягом п'яти робочих днів направляється роботодавцю
рекомендованим листом з повідомленням про вручення.
   Якщо до дня прийняття керівником робочого органу виконавчої
дирекції Фонду чи його заступником рішення платник самостійно
сплатив  всю суму виявлених під час перевірки своєчасно не
сплачених чи сплачених не в повному обсязі страхових внесків, пені
та штрафу, узгодження розрахунку зазначених сум здійснюється на
підставі документів, що підтверджують сплату заборгованості, без
винесення рішення.
   Роботодавець протягом десяти робочих днів, наступних за днем
одержання рішення, зобов'язаний сплатити суми недоїмки, пені та
штрафу або оскаржити рішення у встановленому порядку.
   Якщо роботодавець відмовився від отримання рішення, воно
вважається врученим з дня отримання повідомлення про вручення
поштового відправлення з відміткою про відмову в його отриманні.
   У разі, якщо відділення поштового зв'язку не може вручити
роботодавцю  рішення через відсутність уповноважених осіб за
місцезнаходженням (місцем проживання) платника страхових внесків
або зміну місцезнаходження (місця проживання) без повідомлення
центру зайнятості, рішення розміщується на інформаційному стенді
для роботодавців у приміщенні центру зайнятості. При цьому день
розміщення такого рішення  вважається  днем  його  отримання
платником.
{ Пункт 7.4 в редакції Наказу Міністерства праці та соціальної
політики N 39 ( z0184-08 ) від 14.02.2008 }
   7.5. У разі коли роботодавець не згоден з розрахунком суми
недоїмки, пені та штрафу, зазначених у рішенні, він має право
протягом десяти робочих днів, наступних за днем отримання рішення,
звернутися до центру зайнятості, який його прийняв, із скаргою про
перегляд цього рішення. Скарга подається у письмовій формі та може
супроводжуватися  документами,  розрахунками та доказами, які
роботодавець уважає за потрібне надати. { Абзац перший пункту 7.5
із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства праці та
соціальної політики N 39 ( z0184-08 ) від 14.02.2008 }
   Центр зайнятості протягом двадцяти робочих днів, наступних за
днем отримання скарги, зобов'язаний розглянути її та надіслати
роботодавцю вмотивоване рішення. У разі, коли центр зайнятості
відмовив у задоволенні скарги повністю або частково, роботодавець
має право звернутися до центру зайнятості вищого рівня.
   Днем подання скарги вважається день фактичного подання скарги
до відповідного центру зайнятості, а в разі надсилання скарги
поштою - дата відправлення скарги, зазначена відділенням поштового
зв'язку з повідомленням про вручення поштового відправлення або на
конверті чи на фіскальному чеку про оплату послуг зв'язку з
пересилки скарги.
   Рішення про стягнення простроченої заборгованості зі сплати
страхових внесків, у тому числі донарахованих сум страхових
внесків (недоїмки), пені та штрафу, роботодавець також має право
оскаржити  в судовому порядку, про що він повідомляє центр
зайнятості, який прийняв зазначене рішення. { Абзац четвертий
пункту 7.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
праці та соціальної політики N 39 ( z0184-08 ) від 14.02.2008 }
{ Розділ 7 доповнено пунктом 7.5 згідно з Наказом Міністерства
праці та соціальної політики N 276 ( z0669-07 ) від 01.06.2007 }
 
          8. Обов'язки роботодавців
 
   8.1. Роботодавці зобов'язані:
 
   { Абзац другий пункту 8.1 виключено на підставі Наказу
Міністерства праці та соціальної політики N 37 ( z0244-06 ) від
20.02.2006 }
 
   своєчасно та в повному розмірі сплачувати страхові внески;
   своєчасно надавати  центрам  зайнятості  відомості  в
установленому порядку про:
   прийняття на роботу працівників;
   заробітну плату працівників, використання робочого часу тощо;
   сплату страхових  внесків,  у  тому числі застрахованими
особами.
 
   { Абзац восьмий пункту 8.1 виключено на підставі Наказу
Міністерства праці та соціальної політики N 37 ( z0244-06 ) від
20.02.2006 }
 
     9. Відповідальність платників страхових внесків
 
   9.1. Роботодавець несе відповідальність за несвоєчасність
сплати та неповну сплату страхових внесків, у тому числі страхових
внесків,  що  сплачують  застраховані  особи  через  рахунки
роботодавців. { Абзац перший пункту 9.1 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства праці та соціальної політики N 37
( z0244-06 ) від 20.02.2006 }
   У разі   несвоєчасної   сплати   страхових   внесків
страхувальниками, або неповної їх сплати страхувальники сплачують
суму простроченої заборгованості зі сплати страхових внесків, суми
донарахованих контролюючим органом страхових внесків (недоїмки),
штраф та пеню. { Абзац другий пункту 9.1 із змінами, внесеними
згідно з Наказами Міністерства праці та соціальної політики N 37
( z0244-06 ) від 20.02.2006, N 39 ( z0184-08 ) від 14.02.2008 }
   9.2. Штраф накладається у розмірі прихованої суми виплат, на
які нараховуються страхові внески, а в разі повторного порушення -
у трикратному розмірі зазначеної суми.
   Повторним  вважається  порушення, що скоєне роботодавцем
протягом року з моменту виявлення попереднього порушення. { Пункт
9.2 доповнено абзацом другим згідно з Наказом Міністерства праці
та соціальної політики N 39 ( z0184-08 ) від 14.02.2008 }
 
   { Абзац другий пункту 9.2 виключено на підставі Наказу

/ Стр.1 / Стр.2 / Стр.3 / Стр.4 /


Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка