Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Інструкції про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випа...

Страница 1


Стр.1 / Стр.2 / Стр.3 / Стр.4 /

    МIНIСТЕРСТВО ПРАЦI ТА СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 339 від 18.12.2000         Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   16 січня 2001 р.
                   за N 30/5221
 
 
    Про затвердження Iнструкції про порядок обчислення
     і сплати внесків на загальнообов'язкове державне
     соціальне страхування на випадок безробіття та
    обліку їх надходження до Фонду загальнообов'язкового
     державного соціального страхування України на
            випадок безробіття
 
  { Iз змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства праці
                     та соціальної політики
   N 295 ( z0544-02 ) від 20.06.2002
   N 281 ( z1494-04 ) від 09.11.2004
   N 37 ( z0244-06 ) від 20.02.2006
   N 495 ( z0026-07 ) від 25.12.2006
   N 276 ( z0669-07 ) від 01.06.2007
   N 39 ( z0184-08 ) від 14.02.2008 }
 
 
 
   Відповідно до розділу VIII "Прикінцеві положення" Закону
України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на
випадок безробіття" від 2 березня 2000 року N 1533-III ( 1533-14 )
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Iнструкцію про порядок обчислення і сплати
внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на
випадок  безробіття  та  обліку  їх  надходження  до  Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на   випадок   безробіття,  погоджену  Правлінням  Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на  випадок  безробіття,  Міністерством  фінансів України та
Національним банком України (додається).
   2. Подати зазначену Iнструкцію на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
   3. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
праці та соціальної політики України від 03.10.97 N 4 ( z0492-97 )
"Про  затвердження  Порядку  справляння збору на обов'язкове
соціальне страхування на випадок безробіття",  зареєстрований
Міністерством юстиції України 20.10.97 за N 492/2296.
 
 Міністр                         I.Сахань
 
                        Затверджено
                    Наказ Міністерства праці та
                    соціальної політики України
                    18.12.2000 N 339
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   16 січня 2001 р.
                   за N 30/5221
 
              Iнструкція
      про порядок обчислення і сплати внесків на
       загальнообов'язкове державне соціальне
      страхування на випадок безробіття та обліку
     їх надходження до Фонду загальнообов'язкового
     державного соціального страхування України на
            випадок безробіття
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Iнструкція про порядок обчислення і сплати внесків на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов'язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття
(далі Iнструкція) розроблена відповідно до Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття" від 2 березня 2000 року N 1533-III ( 1533-14 ).
   1.2.  Ця  Iнструкція  визначає порядок обліку платників
страхових  внесків,  обчислення  і  сплати  роботодавцями та
застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування на випадок безробіття, обліку їх надходження
до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування
України на випадок безробіття та контролю за сплатою страхових
внесків. { Пункт 1.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства праці та соціальної політики N 37 ( z0244-06 ) від
20.02.2006 }
   1.3. У цій Iнструкції терміни вживаються у такому значенні:
   Роботодавці - власники підприємств, установ, організацій або
уповноважені ними органи та фізичні особи, які використовують
найману працю;
   власники розташованих в  Україні  іноземних  підприємств,
установ,  організацій (у тому числі міжнародних), філії або
представництва, які використовують працю найманих працівників,
якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на
обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
   Застраховані особи  - наймані працівники, а у випадких,
передбачених Законом України "Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 ), також
інші особи (громадяни України, іноземці, особи без громадянства,
які постійно проживають в Україні, якщо інше не передбачено
міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого
надана Верховною Радою України), на користь яких здійснюється
страхування на випадок безробіття.
   Наймані працівники - фізичні особи, які працюють за трудовим
договором (контрактом) на підприємстві, в установі та організації
або у фізичної особи.
   Страхувальники - роботодавці та застраховані особи,  які
відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 ) сплачують
страхові внески.
 
         2. Платники страхових внесків
 
   2.1. Платниками   страхових   внесків   до   Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття (далі - Фонд) є:
   2.1.1. Роботодавці.
   2.1.2. Наймані працівники.
   2.1.3. У  разі  взяття  участі  в  загальнообов'язковому
державному соціальному страхуванні на випадок безробіття  на
добровільних засадах:
   особи, які забезпечують себе роботою  самостійно  (члени
творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих
спілок);
   фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які не
використовують найману працю;
   фізичні особи,  які виконують роботи (послуги) згідно з
цивільно-правовими угодами;
   громадяни України, які працюють за межами України та не
застраховані в системі соціального  страхування  на  випадок
безробіття  країни,  у якій вони перебувають, якщо інше не
передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість
якого надана Верховною Радою України.
   2.2. Від сплати страхових внесків звільняються:
   роботодавці підприємств   та  організацій  громадських
організацій інвалідів, де кількість інвалідів становить не менше
50 відсотків загальної чисельності працюючих і за умови, що фонд
оплати праці таких інвалідів становить не менше 25 відсотків суми
витрат на оплату праці, у частині витрат на оплату праці найманих
працівників-інвалідів; ( Пункт 2.2 доповнено абзацом другим згідно
з Наказом Мінпраці та соціальної політики N 295 ( z0544-02 ) від
20.06.2002 )
   роботодавці підприємств  та організацій товариств УТОГ і
УТОС; ( Пункт 2.2 доповнено абзацом третім згідно з Наказом
Мінпраці  та  соціальної  політики N 295 ( z0544-02 ) від
20.06.2002 )
   застраховані особи на період відпустки по догляду за дитиною
до досягнення нею трирічного віку та відпустки по догляду за
дитиною до досягнення нею шестирічного віку за медичним висновком;
   застраховані особи в частині отримання допомоги по частковому
безробіттю.
   2.3. Не є платниками страхових внесків особи,  які  не
підлягають страхуванню на випадок безробіття:
   працюючі особи, які отримують або мають право на призначення
пенсії за віком, у тому числі на пільгових умовах, пенсії за
вислугу років, а також особи, які досягли встановленого законом
пенсійного віку; { Абзац другий пункту 2.3 в редакції Наказу
Міністерства праці та соціальної політики N 495 ( z0026-07 ) від
25.12.2006 }
   іноземці та особи без громадянства, які тимчасово працюють за
наймом в Україні, якщо інше не передбачено міжнародними договорами
України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою
України.
   Страхові внески на випадок безробіття не утримуються із
заробітної плати осіб, які досягли пенсійного віку (чоловіки -
60 років, жінки - 55 років), право на пенсію яких не потребує
підтвердження. Для всіх інших осіб, зазначених в абзаці другому
цього пункту, страхові внески на випадок безробіття не утримуються
з дня подачі роботодавцю заяви про звільнення від сплати страхових
внесків та копії пенсійного посвідчення. { Пункт 2.3 доповнено
абзацом  четвертим  згідно  з Наказом Міністерства праці та
соціальної політики N 39 ( z0184-08 ) від 14.02.2008 }
   У разі, якщо особа має право на пенсію, але не звертається за
її призначенням, вона подає роботодавцю заяву про звільнення від
сплати страхових внесків та довідку органу, що призначає пенсію за
місцем проживання такої особи, про наявність права на пенсію за
віком або за вислугу років. { Пункт 2.3 доповнено абзацом п'ятим
згідно з Наказом Міністерства праці та соціальної політики N 39
( z0184-08 ) від 14.02.2008 }
 
   3. Порядок обліку юридичних та фізичних осіб-підприємців
    та набуття ними статусу платників страхових внесків
 
{ Назва розділу 3 в редакції Наказу Міністерства праці та
соціальної політики N 37 ( z0244-06 ) від 20.02.2006 }
 
   3.1. Взяття на облік юридичних та фізичних осіб - суб'єктів
підприємницької діяльності здійснюється на підставі відомостей з
реєстраційної картки, наданих державним реєстратором, не пізніше
наступного робочого дня з дня отримання зазначених відомостей
робочими органами виконавчої дирекції Фонду. Після отримання
відомостей з реєстраційної картки в центрах зайнятості, на які
покладено функції робочих органів виконавчої дирекції Фонду (далі
- центри зайнятості), за місцезнаходженням (місцем проживання)
суб'єктів підприємницької діяльності вноситься відповідні записи
до журналу обліку страхувальників з моменту набуття статусу
платника страхових внесків до Фонду. { Абзац перший пункту 3.1 із
змінами,  внесеними згідно з Наказами Міністерства праці та
соціальної політики N 37 ( z0244-06 ) від 20.02.2006, N 495
( z0026-07 ) від 25.12.2006, N 39 ( z0184-08 ) від 14.02.2008 }
 
   { Абзац другий пункту 3.1 виключено на підставі Наказу
Міністерства праці та соціальної політики N 37 ( z0244-06 ) від
20.02.2006 }
 
   { Абзац третій пункту 3.1 виключено на підставі Наказу
Міністерства праці та соціальної політики N 37 ( z0244-06 ) від
20.02.2006 }
 
( Пункт 3.1 в редакції Наказу Міністерства праці та соціальної
політики N 281 ( z1494-04 ) від 09.11.2004 )
 
   3.2.  Роботодавці  набувають  статусу платника страхових
внесків до Фонду: { Абзац перший пункту 3.2 в редакції Наказу
Міністерства праці та соціальної політики N 495 ( z0026-07 ) від
25.12.2006 }
   юридичні особи - з дня взяття їх на облік; { Пункт 3.2
доповнено абзацом другим згідно з Наказом Міністерства праці та
соціальної політики N 495 ( z0026-07 ) від 25.12.2006 }
   фізичні  особи - підприємці, які використовують найману
працю, - з дня укладання трудового договору (контракту) з найманим
працівником; { Пункт 3.2 доповнено абзацом третім згідно з Наказом
Міністерства праці та соціальної політики N 495 ( z0026-07 ) від
25.12.2006 }
   фізичні особи,  які  не  мають  статусу  підприємців та
використовують найману працю, - в день укладання  трудового
договору (контракту) з першим із найманих працівників. { Пункт 3.2
доповнено абзацом четвертим згідно з Наказом Міністерства праці та
соціальної політики N 495 ( z0026-07 ) від 25.12.2006 }
   Фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, узяті на
облік на підставі відомостей з реєстраційної картки, у разі
використання найманої праці реєструють трудовий договір з найманим
працівником у центрі зайнятості за місцем свого проживання у
тижневий  строк  з  дня  його укладання. Порядок реєстрації
трудового договору між працівником і фізичною особою регулюється
наказом Міністерства праці та соціальної політики України від
08.06.2001 N 260 ( z0554-01 ), зареєстрованим у Міністерстві
юстиції  України  27.06.2001  за N 554/5745, зі змінами та
доповненнями. { Абзац п'ятий пункту 3.2 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства праці та соціальної політики N 495
( z0026-07 ) від 25.12.2006 }
{ Пункт 3.2 в редакції Наказу Міністерства праці та соціальної
політики N 37 ( z0244-06 ) від 20.02.2006 }
   3.3. Фізичні особи, які не є суб'єктами підприємницької
діяльності, беруться на облік як платники страхових внесків
одночасно з реєстрацією (відповідно до статті 24-1 КЗпП України
( 322-08  ) у центрі зайнятості за місцем свого проживання
письмового трудового договору, укладеного з найманою особою, та
набувають статусу роботодавця - платника страхових внесків до
Фонду в день укладення трудового договору з першим із найманих
працівників. { Пункт 3.3 в редакції Наказу Міністерства праці та
соціальної політики N 37 ( z0244-06 ) від 20.02.2006 }
   3.4. Платники  страхових  внесків,  які беруть участь в
загальнообов'язковому державному  соціальному  страхуванні  на
випадок безробіття на добровільних засадах, подають до центру
зайнятості заяву за формою згідно з додатком 2 та завірену
відповідальною  особою  центру  зайнятості копію довідки про
присвоєння ідентифікаційного номера з Державного реєстру фізичних
осіб  -  платників податків та інших обов'язкових платежів.
Зазначені особи набувають статусу платника страхових внесків з
дати, указаної у заяві. { Пункт 3.4 в редакції Наказу Міністерства
праці та соціальної політики N 37 ( z0244-06 ) від 20.02.2006 }
   3.5. Громадяни України, які працюють за межами України та не
застраховані  в  системі  соціального страхування на випадок
безробіття країни, у якій вони перебувають, якщо  інше  не
передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість
якого надана Верховною Радою України, подають до центру зайнятості
заяву за формою згідно з додатком 3 та завірені відповідальною
особою центру зайнятості копії таких документів:
   документа, що підтверджує роботу особи в країні, де він
перебуває та, що він не застрахований в системі соціального
страхування цієї країни на випадок безробіття;
   довідки про присвоєння ідентифікаційного номера з Державного
реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових
платежів.
   3.6. На підставі відомостей з реєстраційної картки про
проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи
- підприємця та на основі заяв і документів, передбачених у
пунктах 3.3-3.5, робляться відповідні записи в журналах обліку
платників страхових внесків. Одержані від державного реєстратора
відомості з реєстраційної картки, а у випадках, визначених у
пунктах 3.3-3.5, заява та копії документів підшиваються до справи,
на якій проставляється персональний номер платника. { Абзац перший
пункту 3.6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
праці та соціальної політики N 495 ( z0026-07 ) від 25.12.2006 }
   Взяття на облік як платників страхових внесків відокремлених
підрозділів юридичних осіб здійснюється центрами зайнятості в разі
наявності  в  них  окремого  балансу і самостійного ведення
розрахунків із застрахованими особами за місцезнаходженням цього
підрозділу на підставі відомостей з Єдиного державного реєстру про
відокремлені підрозділи. { Абзац другий пункту 3.6 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства праці та соціальної
політики N 495 ( z0026-07 ) від 25.12.2006 }
   Представництва  нерезидентів,  які  використовують  працю
найманих працівників, проходять процедуру взяття на облік як
платників страхових внесків у центрі зайнятості самостійно. Для
взяття на облік представництва нерезидентів необхідно надати такі
документи: заяву про взяття на облік у довільній формі, копію
довіреності на здійснення представницьких функцій, копію свідоцтва
про реєстрацію представництва нерезидента центральним органом
виконавчої влади з питань економічної політики, копію довідки про
внесення до Державного реєстру підприємств та організацій України
(ЄДРПОУ). { Пункт 3.6 доповнено абзацом третім згідно з Наказом
Міністерства праці та соціальної політики N 495 ( z0026-07 ) від
25.12.2006 }
   Повідомлення про взяття на облік як платників страхових
внесків з вказаним персональним номером надсилається платникам
поштою з повідомленням про вручення наступного робочого дня з дня
взяття його на облік в центрі зайнятості за формою згідно з
додатком 4. { Абзац четвертий пункту 3.6 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства праці та соціальної політики N 495
( z0026-07 ) від 25.12.2006 }
   Повідомлення про взяття на облік як платника страхових
внесків також може бути вручено особисто під підпис уповноваженій
посадовій особі юридичної особи або фізичній особі. { Пункт 3.6
доповнено абзацом п'ятим згідно з Наказом Міністерства праці та
соціальної політики N 39 ( z0184-08 ) від 14.02.2008 }
{ Пункт 3.6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
праці та соціальної політики N 281 ( z1494-04 ) від 09.11.2004, в
редакції Наказу Міністерства праці та соціальної політики N 37
( z0244-06 ) від 20.02.2006 }
   3.7. У разі отримання від державного реєстратора відомостей
з реєстраційних карток на проведення державної реєстрації змін до
установчих документів юридичної особи із зазначенням номера та
дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру та
в зв'язку зі зміною найменування або місцезнаходження юридичної
особи, отримання відомостей з реєстраційних карток про проведення
державної реєстрації змін щодо імені фізичної особи - підприємця
або місця її проживання (у межах територіального обслуговування
центру зайнятості) до персональної справи платника вносяться
зміни,  при  цьому персональний номер платника зберігається.
{ Абзац перший пункту 3.7 в редакції Наказу Міністерства праці та
соціальної політики N 495 ( z0026-07 ) від 25.12.2006 }
   Якщо  вищевказані  зміни  відбулися за межами території
обслуговування центру зайнятості, то взяття на облік як платника
страхових внесків за новим місцезнаходженням здійснюється після
проведення документальної перевірки платника та повного розрахунку
щодо сплати ним страхових внесків до Фонду та після зняття з
обліку за попереднім місцезнаходженням при цьому один примірник
акта перевірки надсилається відповідному центру зайнятості за
новим місцем узяття платника на облік поштою з повідомленням про
вручення. У разі неплатоспроможності платника борг на підставі
акта перевірки враховується за новим місцем взяття його на облік.
{ Абзац другий пункту 3.7 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства праці та соціальної політики N 495 ( z0026-07 ) від
25.12.2006 }
{ Пункт 3.7 в редакції Наказу Міністерства праці та соціальної
політики N 37 ( z0244-06 ) від 20.02.2006 }
   3.8. Після одержання від державного реєстратора повідомлення
про внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення
засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними
органу щодо припинення юридичної особи (у результаті злиття,
приєднання, поділу, перетворення (реорганізації), ліквідації) чи
про внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення
фізичної особи - підприємця щодо припинення нею підприємницької
діяльності  працівники  центру  зайнятості у 10-денний строк
здійснюють документальну  перевірку  правильності  розрахунків
роботодавця,  за  результатами  якої складається акт у двох
примірниках. Якщо роботодавець має недоїмку зі сплати страхових
внесків, то йому нараховується пеня, штраф відповідно до чинного
законодавства. У 15-денний строк проводяться повні розрахунки із
сплати недоїмки, пені, штрафу на підставі акта.
   У  разі  встановлення  заборгованості платника, державна
реєстрація якого скасовується, центр зайнятості складає у трьох
примірниках в довільній формі довідку про його заборгованість за
платежами  до Фонду, один з яких надсилається ліквідаційній
комісії, другий - правонаступнику (якщо він визначений), третій -
відповідному органу державної реєстрації. { Абзац другий пункту
3.8 в редакції Наказу Міністерства праці та соціальної політики
N 39 ( z0184-08 ) від 14.02.2008 }
   Погашення боргів  зі  сплати страхових внесків до Фонду
проводиться у порядку черговості їх стягнення відповідно до Закону
України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання
його банкрутом" ( 2343-12 ).
   Працівниками центру зайнятості після остаточного погашення
роботодавцем суми заборгованості зі сплати страхових внесків та
інших платежів до Фонду платнику видається Довідка про відсутність
заборгованості (надсилається поштою з повідомленням про вручення)
за формою згідно з додатком 5. Копія Довідки (повідомлення про
вручення поштового відправлення) підшивається в особову справу
страхувальника. { Абзац четвертий пункту 3.8 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства праці та соціальної політики N 495
( z0026-07 ) від 25.12.2006 }
   Юридичні особи знімаються з обліку як платники страхових
внесків після отримання від державного реєстратора відомостей з
реєстраційної картки про державну реєстрацію припинення діяльності
юридичної особи. { Абзац п'ятий пункту 3.8 в редакції Наказу
Міністерства праці та соціальної політики N 495 ( z0026-07 ) від
25.12.2006 }
   Фізичні особи-підприємці, які використовують найману працю,
і  фізичні  особи,  які  не  мають  статусу підприємців та
використовують найману працю, знімаються з обліку як платники
страхових внесків до Фонду після зняття у центрі зайнятості в
установленому законодавством порядку з реєстрації  останнього
трудового договору між фізичною особою-роботодавцем та працівником
з дати його розірвання. { Пункт 3.8 доповнено абзацом шостим
згідно з Наказом Міністерства праці та соціальної політики N 495
( z0026-07 ) від 25.12.2006 }
   Зняття з обліку відокремлених підрозділів юридичних осіб як
платників страхових внесків здійснюється центрами зайнятості в
порядку,  передбаченому  для  юридичних  осіб.  У  разі
неплатоспроможності платника - відокремленого підрозділу юридичної
особи, який ліквідується, погашення боргів здійснюється цією
юридичною особою. { Пункт 3.8 доповнено абзацом сьомим згідно з
Наказом  Міністерства  праці  та  соціальної політики N 495
( z0026-07 ) від 25.12.2006 }
   У разі надання представництвом нерезидентів заяви про зняття
з обліку в довільній формі центр зайнятості, у якому він перебуває
на обліку як платник страхових внесків, проводить документальну
перевірку платника. На основі акта перевірки платник повністю
розраховується з Фондом та знімається з обліку. { Пункт 3.8
доповнено абзацом восьмим згідно з Наказом Міністерства праці та
соціальної політики N 495 ( z0026-07 ) від 25.12.2006 }
   Підставою для зняття з  обліку  юридичних  та  фізичних
осіб-підприємців у робочих органах виконавчої дирекції Фонду є
отримання від державного реєстратора відомостей з реєстраційної
картки про державну реєстрацію припинення діяльності юридичної або
фізичної особи-підприємця.  Персональний  номер  ліквідованого
платника внесків у подальшому не використовується, а його платежі
враховуються в базі даних до кінця поточного року, відомості щодо
його платежів зберігаються в центрі зайнятості протягом трьох
років. { Пункт 3.8 доповнено абзацом дев'ятим згідно з Наказом
Міністерства праці та соціальної політики N 495 ( z0026-07 ) від
25.12.2006 }
{ Пункт 3.8 в редакції Наказу Міністерства праці та соціальної
політики N 37 ( z0244-06 ) від 20.02.2006 }
   3.9. Після одержання від державного реєстратора відомостей з
реєстраційної картки про припинення підприємницької діяльності
фізичної особи - підприємця у результаті смерті фізичної особи -
підприємця, постановлення судового рішення про оголошення фізичної
особи померлою або визнання безвісно відсутньою, постановлення
судового рішення про визнання фізичної особи , яка є підприємцем,
недієздатною  або  про  обмеження її цивільної дієздатності,
постановлення судового рішення про припинення підприємницької

Стр.1 / Стр.2 / Стр.3 / Стр.4 /


Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка