Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до Положення "Про Громадську раду при Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення"

        НАЦIОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
          ТЕЛЕБАЧЕННЯ I РАДIОМОВЛЕННЯ
 
             Р I Ш Е Н Н Я
 
            05.12.2007 N 1744
 
                           Протокол N 47
 
 
         Про внесення змін до Положення
      "Про Громадську раду при Національній раді
     України з питань телебачення і радіомовлення"
 
 
   Розглянувши пропозиції голови Національної ради В.Шевченка,
Національна рада В И Р I Ш И Л А:
 
   1. Внести зміни до Положення Національної ради України з
питань телебачення і радіомовлення "Про Громадську раду при
Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення",
затвердженого рішенням Національної ради N 434 ( v0434295-05 ) від
30.06.2005, виклавши його в новій редакції (текст додається).
 
   2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена
Національної ради А.Мирошніченка.
 
 Голова Національної ради                В.Шевченко
 
 Відповідальний секретар               В.Лясовський
 
 
                   Додаток
                   до рішення Національної ради
                   05.12.2007 N 1744
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
          Національної ради України
        з питань телебачення і радіомовлення
    "Про Громадську раду при Національній раді України
       з питань телебачення і радіомовлення"
 
 
   1. Громадська рада при Національній раді України з питань
телебачення і радіомовлення (далі Громадська рада) є постійно
діючим незалежним колегіальним консультативно-дорадчим органом, що
створює  ефективні організаційні та правові умови реалізації
конституційного права громадян України на участь в управлінні
державними  справами;  координації  заходів,  пов'язаних  із
забезпеченням проведення консультацій із громадськістю, з метою
врахування громадської думки в процесі підготовки та реалізації
рішень Національної ради.
 
   2. У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента
України та Кабінету Міністрів України, цим Положенням, своїми
рішеннями.
 
   3. Основними завданнями Громадської ради є:
   - сприяння реалізації громадянами конституційного права на
участь в управлінні державними справами;
   - забезпечення врахування громадської  думки  у  процесі
підготовки та виконання рішень Національної ради;
   - здійснення  заходів  щодо  організації  та  проведення
консультацій  з  громадськістю  згідно з Порядком проведення
консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації
державної політики ( 1378-2004-п );
   - забезпечення реалізації права на свободу слова та права на
інформацію;
   - проведення моніторингу порушень прав і свобод громадян в
телерадіопросторі України, поширення відповідної інформації;
   - сприяння практичній  реалізації  в  Україні  прав  на
інтелектуальну власність, авторських та суміжних прав у сфері
телерадіопростору;
   - підготовка публікацій у засобах масової інформації по
різним аспектам впливу телерадіомовлення на соціально-економічний
розвиток країни;
   - проведення семінарів та науково-практичних конференцій,
дослідження громадської думки щодо телерадіомовлення та його
впливу на соціально-економічний розвиток;
   - вивчення, аналіз та систематизація міжнародного досвіду.
 
   4. Основними  принципами  діяльності  Громадської ради є
відкритість, колегіальність та рівноправність її членів.
 
   5. Основними напрямами діяльності Громадської ради є:
   - прийняття  консультативних  рішень  за  результатами
громадських  експертиз  проектів  нормативно-правових  рішень
Національної ради;
   - підготовка та подання пропозицій до орієнтовного плану
роботи Національної ради;
   - розробка та подання на розгляд Національної ради пропозицій
до плану проведення консультацій з громадськістю за визначеною
тематикою із зазначенням переліку питань, термінів, етапів та
порядку оприлюднення інформації про проведення консультацій та
врахування їх результатів;
   - формування банку даних найактуальніших проблем розвитку
телерадіопростору України;
   - внесення пропозицій щодо покращення стану дотримання та
виконання міжнародних зобов'язань України у сфері інформаційних
відносин;
   - здійснення  співробітництва  з  питань  телебачення  і
радіомовлення  з  міжнародними  організаціями  та неурядовими
організаціями інших країн.
 
   6. Громадська рада з метою виконання покладених на неї
завдань має право:
   - отримувати  для  громадської   експертизи   проекти
нормативно-правових рішень Національної ради;
   - надавати Національній раді пропозиції з питань, віднесених
до компетенції Громадської ради;
   - утворювати постійні та тимчасові робочі групи за напрямами
роботи;
   - брати участь в будь-якій діяльності, що ведеться під егідою
Національної ради;
   - залучати до своєї роботи представників Національної ради,
інших  органів  виконавчої  влади,  підприємств,  установ та
організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;
   - проводити конференції, засідання та збори;
   - звертатися до Національної ради за захистом своїх прав та
інтересів.
 
   7. До  Громадської  ради  можуть  входити  професійні
некомерційні,  недержавні  організації,  які  легалізовані  у
встановленому законодавством порядку, а також авторитетні фахівці
цієї  сфери,  запропоновані  громадськістю   (професійними
організаціями журналістів).
 
   8. Організацію-члена Громадської ради представляє її керівник
або інший уповноважений представник, який має право одного голосу
під час прийняття рішень Громадською радою.
   Члена Громадської ради під час прийняття рішень Громадською
радою може представляти лише одна особа.
   Склад Громадської ради затверджується на відкритому засіданні
Національної ради шляхом рейтингового голосування.
   Загальна кількість Громадської ради встановлюється рішенням
Національної ради. При цьому кількість індивідуальних членів
Громадської ради становить не більше 15 осіб.
   Організація-кандидат у члени Громадської ради надсилає у
встановлені терміни до Національної ради відповідну письмову заяву
кандидата, до якої додається інформація про:
   - склад засновників;
   - органи управління;
   - основні напрями та досвід діяльності у сфері інформаційних
відносин.
   У пріоритетному порядку включаються до складу Громадської
ради керівники або представники заявлених громадських організацій.
Iндивідуальні  члени  Громадської  ради  обираються  шляхом
рейтингового голосування членів Національної ради.
 
   9. Члени Громадської ради мають право:
   - брати участь у підготовці та прийнятті рішень Громадської
ради, формуванні та діяльності її органів, заходах Громадської
ради;
   - вносити пропозиції щодо пріоритетних напрямів діяльності
Громадської ради;
   - брати  участь  у  вирішенні будь-яких інших питань у
діяльності Громадської ради;
   - отримувати інформацію про діяльність та рішення Громадської
ради;
   - добровільно виходити зі складу Громадської ради;
   - посилатися на своє членство  в  Громадській  раді  в
публікаціях, виступах, публічних заявах тощо.
   Члени Громадської ради зобов'язані:
   - дотримуватись вимог цього Положення та рішень Громадської
ради;
   - брати участь у засіданнях Громадської ради;
   - брати активну участь у заходах Громадської ради.
   Член Громадської ради не може виступати від її імені (робити
будь-які заяви, надавати коментарі тощо), крім випадку наявності
відповідного рішення Громадської ради.
   Члени Громадської ради працюють на громадських засадах.
 
   10. Для координації та забезпечення діяльності Громадської
ради створюється координаційний орган - правління Громадської
ради, що формується зі складу її членів.
 
   11. На правління  покладаються  обов'язки  з  підготовки
засідань, порядку денного та проектів рішень Громадської ради.
   Кількісний та персональний склад правління, а також порядок
його формування, визначаються на засіданні Громадської ради за
погодженням з Національною радою.
   Громадська рада  здійснює  діяльність  відповідно  до
затверджених нею планів роботи.
   Основною формою  роботи  Громадської  ради є чергові та
позачергові засідання.  Чергові  засідання  Громадської  ради
скликаються правлінням Громадської ради.
   Позачергові засідання  Громадської   ради   скликаються
координаційним органом Громадської ради на вимогу третини складу
Громадської ради, не менше ніж двох членів Національної ради
України з питань телебачення і радіомовлення.
   Позачергові засідання Громадської ради скликаються правлінням
Громадської ради за ініціативи будь-якого члена Громадської ради
за умови підтримки цієї ініціативи третиною складу Громадської
ради,  висловленої  у  результаті  голосування  за допомогою
електронної пошти, або не менше ніж двох членів Національної ради
України з питань телебачення і радіомовлення.
 
   12. Засідання  Громадської  ради є правомочним за умови
присутності на ньому не менше третини членів від загального складу
Громадської ради.
   Члени Громадської  ради  повідомляються  про  проведення
засідання Громадської ради не пізніше ніж за три робочих дні до
дня проведення засідання. Про дату, час та місце засідання
інформується також Національна рада.
   Головуючий та секретар засідання Громадської ради обираються
на початку кожного засідання або відповідно до сталого порядку,
визначеного наперед рішенням Громадської ради.
   Головуючий на засіданні веде засідання Громадської ради,
стежить за дотриманням порядку денного, погодженого регламенту
виступів, ставить на голосування проекти рішень, підписує протокол
засідання, виконує інші дії, необхідні для належного проведення
засідання Громадської ради.
   У засіданнях Громадської ради можуть брати участь члени
Національної ради (з дорадчим голосом), представники засобів
масової інформації.
 
   13. Рішення Громадської ради приймаються простою більшістю
голосів від присутніх на засіданні членів Громадської ради.
Рішення Громадської ради, прийняті на її засіданнях, оформляються
протоколом засідання, який підписується головуючим та секретарем
засідання.
   Рішення Громадської ради мають рекомендаційний характер.
   Рішення Громадської ради не можуть  прямо  впливати  на
прийняття рішень Національної ради та їх чинність.
 
   14. За ініціативою координаційного органу Громадської ради
для прийняття рішення Громадської ради її секретаріатом може бути
проведено  опитування  членів  Громадської ради за допомогою
електронної пошти чи в інший спосіб, що передбачає можливість
документування результатів опитування. У цьому випадку рішення
вважається схваленим у разі отримання повідомлень про  його
підтримку від більшості від загального складу членів Громадської
ради.
   Результати опитування оперативно доводяться до відома членів
Громадської ради та Національної ради.
 
   15. Громадська рада для забезпечення своєї діяльності може
створити секретаріат Громадської ради.
   Кількісний та персональний склад секретаріату Громадської
ради, а також порядок його формування, визначаються на засіданні
Громадської ради.
   На секретаріат Громадської ради покладаються такі обов'язки:
   - виконання рішень Громадської ради та її органів;
   - підтримання зв'язків між Громадською радою та Національною
радою України з питань телебачення і радіомовлення;
   - доведення до відома адресатів та засобів масової інформації
рішень Громадської ради та результатів діяльності її органів;
   - обслуговування та підтримка веб-сторінки Громадської ради.
 
   16. Повноваження  члена  Громадської  ради  достроково
припиняються рішенням Національної ради:
   - за відповідною заявою члена Громадської ради;
   - за поданням організації, яку він представляв чи яка його
висувала до складу Громадської ради;
   - за поданням Громадської ради у зв'язку з невиконанням
обов'язків  цим членом Громадської ради чи його неучастю в
засіданнях та заходах Громадської ради, що підтримано 2/3 голосів
членів Громадської ради.
   З власної ініціативи Національна  рада  може  достроково
припинити повноваження лише всіх членів Громадської ради (всієї
Громадської ради), якщо Громадська рада є бездіяльною або приймає
завідомо не правові рішення.
 
   17. Зміни до цього Положення вносяться рішенням Національної
ради.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка