Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Технічного регламенту з підтвердження відповідності щодо безпеки іграшок

        ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
      ТЕХНIЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛIТИКИ
 
              Н А К А З
 
            31.12.2003 N 282
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   16 квітня 2004 р.
                   за N 491/9090
 
 
       Про затвердження Технічного регламенту
    з підтвердження відповідності щодо безпеки іграшок
 
 
   На виконання  вимог  Закону  України  "Про підтвердження
відповідності" ( 2406-14 ),  згідно з  положеннями  постанови
Кабінету Міністрів  України від 26 грудня 2003 року N 2022
( 2022-2003-п ) "Про делегування Державному комітету України з
питань технічного регулювання та споживчої політики повноважень на
затвердження нормативно-правових актів", для забезпечення належної
безпеки для життя та здоров'я громадян, у тому числі дітей,
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Технічний  регламент  з  підтвердження
відповідності щодо безпеки іграшок (додається).
 
   2. Визначити Державне підприємство "Всеукраїнський державний
науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації
та захисту прав споживачів" (Мухаровський М.Я.) відповідальним за
розробку і перегляд національних стандартів, що сприймаються як
доказ відповідності вимогам Технічного регламенту з підтвердження
відповідності щодо безпеки іграшок.
 
   3. Управлінню стандартизації та  якості  (Нелепов  А.А.)
забезпечити щороку внесення до Плану державної стандартизації
робіт з розробки і перегляду  національних  стандартів,  що
сприймаються як доказ відповідності вимогам Технічного регламенту
з підтвердження відповідності щодо безпеки іграшок.
 
   4. Державному підприємству "Український науково-дослідний і
навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості"
(Жарков Ю.В.) забезпечити публікацію в "Бюлетені інформаційних
матеріалів зі стандартизації, метрології та сертифікації" переліку
уповноважених  органів  з  підтвердження  відповідності  та
національних стандартів, що сприймаються як доказ відповідності
вимогам Технічного регламенту з підтвердження відповідності щодо
безпеки іграшок.
 
   5. Департаменту   стандартизації   та   міжнародного
співробітництва (Онопрієнко В.В.):
   - у п'ятиденний термін з дня затвердження цього наказу
забезпечити його подання на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України;
   - у місячний термін з дня  затвердження  цього  наказу
забезпечити розроблення плану поетапного впровадження Технічного
регламенту з підтвердження відповідності щодо безпеки іграшок.
 
   6. Відповідальність за виконання цього наказу покласти на
заступника Голови Черепкова С.Т.
 
   7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на управління
організаційно-аналітичного  забезпечення  діяльності  Голови
(Сіроткіна С.М.).
 
 Голова                         Л.Школьник
 
             ПОГОДЖЕНО:
 
             Міністерство промислової політики України
             Заступник Міністра В.В.Зубарєв
             Міністерство охорони здоров'я України
             Перший заступник Міністра О.В.Лапушенко
             Державний комітет України
             з питань регуляторної політики та
             підприємництва
             В.о. Голови К.Ващенко
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного комітету
                   України з питань технічного
                   регулювання та споживчої
                   політики
                   31.12.2003 N 282
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   16 квітня 2004 р.
                   за N 491/9090
 
 
            ТЕХНIЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
    з підтвердження відповідності щодо безпеки іграшок
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Цей регламент розроблено відповідно до Директиви Ради
Європейських Співтовариств від 3 травня 1988 року щодо зближення
законів держав-членів стосовно безпеки іграшок (88/378/ЕЕС).
   У цьому Регламенті основні  терміни  використовуються  у
значеннях,  наведених  у  Законах  України "Про захист прав
споживачів" ( 1023-12 ), "Про стандартизацію" ( 2408-14 ), "Про
підтвердження  відповідності" ( 2406-14 )  та "Про акредитацію
органів з оцінки відповідності" ( 2407-14 ).
   Модулі оцінки  відповідності,  що  наводяться  у  цьому
Регламенті, відповідають вимогам Технічного регламенту модулів
оцінки відповідності та вимогам щодо маркування національним
знаком відповідності, які застосовуються в технічних регламентах з
підтвердження відповідності, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 7 жовтня 2003 року N 1585 ( 1585-2003-п ).
   У Регламенті  під поняттям "іграшка" розуміють продукцію
(ігровий матеріал), призначену чи очевидно розраховану для гри з
нею дітей віком до 18 років, крім продукції, що наведена в
додатку 1 Регламенту.
   Дія Регламенту поширюється на виробників, уповноважених ними
осіб - резидентів України  або осіб, що відповідають за введення
іграшок в обіг (у разі якщо виробник чи уповноважена ним особа не
проводить діяльності на території України), центральні органи
виконавчої влади, на які покладено функції технічного регулювання
та нагляду за безпекою іграшок (далі - органи виконавчої влади), а
також на уповноважені органи із сертифікації іграшок (далі -
уповноважені органи). Додаткові вимоги, яким повинні відповідати
уповноважені органи, наведені в додатку 2 Регламенту. Показники
безпеки іграшок та їх регламентація щодо безпечного для здоров'я
споживачів  використання визначаються спеціально уповноваженим
центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я
(далі - центральний орган виконавчої влади у сфері охорони
здоров'я) під час проведення державної санітарно-епідеміологічної
експертизи.
 
   1.2. Уведення  іграшок в обіг на території України, як
імпортованих так і вітчизняного виробництва, продаж і безкоштовне
розповсюдження (далі - уведення в обіг) дозволяється тільки в разі
встановлення їх безпеки для життя та здоров'я споживачів за умови
використання за призначенням з урахуванням звичайної поведінки
дітей, які, як правило, не виявляють такої обережності, як дорослі
споживачі.
   Будь-яке рішення, що приймається на виконання Регламенту, і
таке, що стосується обмеження введення іграшок в обіг, повинно
супроводжуватися обґрунтуванням його причин та доводитися до
відома зацікавлених сторін з одночасним повідомленням про заходи
захисту, передбачені законодавством України, та про граничні
терміни їх здійснення.
 
        2. Основні вимоги до безпеки іграшок
 
   2.1. Згідно з вимогами пункту 1.2 Регламенту споживачі в разі
використання іграшок за призначенням і в передбачений спосіб з
урахуванням звичайної поведінки дітей повинні бути захищені від
небезпеки для життя та здоров'я і небезпеки фізичної травми. Є два
види небезпеки фізичної травми:
   пов'язаної з конструюванням, виготовленням та  складанням
іграшки;
   такої, що не може бути повністю усунута  шляхом  зміни
конструкції та складу без зміни функції або позбавлення іграшки її
важливих властивостей (невід'ємна).
   Небезпека, якою  супроводжується  користування  іграшкою,
повинна бути такою, щоб діти чи особи, які їх доглядають, мали
змогу  усувати  цю  небезпеку. У разі використання іграшок,
призначених для дітей віком до трьох років, особи, які їх
доглядають, повинні мати змогу усувати зазначену небезпеку.
 
   2.2. На  упаковці  та (або) етикетках, в інструкціях з
експлуатації іграшок повинні зазначатися:
   мінімальний вік дитини, для якої призначена іграшка, та (у
разі потреби) інформація про обов'язковий нагляд з боку дорослих
під час користування іграшкою;
   чітка інформація для дітей та осіб, які їх доглядають, про
небезпеку, пов'язану з експлуатацією іграшки, способи її усунення.
 
     Небезпека, пов'язана з фізичними та механічними
             властивостями
 
   2.3. Iграшки, їх деталі та з'єднання (кріплення) повинні мати
необхідну механічну міцність, а в разі потреби - стійкість до
навантаження під час користування ними з тим, щоб не спричинити
небезпеку одержання фізичної травми.
 
   2.4. Конструкція іграшок та їх доступні кромки,  кінці,
виступи, проводи, дроти та засоби кріплення повинні бути такими,
щоб під час користування ними унеможливити небезпеку одержання
фізичної травми.
 
   2.5. Конструкція іграшок та їх рухомі частини повинні бути
такими, щоб унеможливити небезпеку одержання фізичної травми під
час пересування цих частин.
 
   2.6. Iграшки, у тому числі їх складові частини та будь-які
відокремлювані деталі, призначені для дітей віком до трьох років,
повинні мати розміри, які унеможливлюють їх ковтання та (або)
вдихання.
 
   2.7. Iграшки  та  їхні  складові  частини й упаковка з
використанням полімерної плівки тощо  не  повинні  становити
небезпеку стискання чи задушення.
 
   2.8. Конструкція іграшок, призначених для гри на мілководді
та підтримання дітей на воді, повинна бути такою,  щоб  з
урахуванням  їх рекомендованого застосування небезпека втрати
іграшкою плавучості, а дитиною - можливості триматися на воді була
виключена.
 
   2.9. Конструкція  іграшок з можливим доступом усередину,
навіть за наявності вентиляції, повинна передбачати можливість
виходу з іграшки без сторонньої допомоги.
 
   2.10. Iграшки,  які дають змогу вільно пересуватися або
призначені для їзди з вільним обертанням коліс, повинні мати
легкокероване гальмо або гальмову систему, що зменшує кінетичну
енергію їх руху, для запобігання нещасним випадкам.
 
   2.11. Форма і склад куль та інших іграшок або їх складових
частин, що розвивають кінетичну енергію під час запуску або
використання, повинні виключати небезпеку одержання  фізичної
травми дитиною або третіми особами.
 
   2.12. Конструкція іграшок з нагрівними елементами повинна
бути такою, щоб:
   максимальна температура  будь-якої  доступної поверхні не
викликала опіків при дотику до неї;
   під час використання іграшки, у разі появи (виділення)
рідини, пару та газу, вони не спричиняли опіків та/або фізичної
травми, а концентрація хімічних сполук не перевищувала максимально
допустимої, визначеної для кожної речовини чи сполуки центральним
органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я;
   рідина та газ у середині іграшок не досягали температури і
тиску, коли їх вихід міг би спричинити опік, обшпарювання чи інші
фізичні травми.
 
   2.13. В іграшках з ударним капсулем (імпульсний шум під час
гри при одиноких пострілах) рівень звуку повинен бути не більше
95 децибел (дБА), а рівні звуку, що створюються іграшкою, не
повинні перевищувати нормативи, що встановлені центральним органом
виконавчої влади у сфері охорони здоров'я.
 
   2.14. Маса іграшок не повинна перевищувати діючих гігієнічних
норм, визначених центральним органом виконавчої влади у сфері
охорони здоров'я.
 
   2.15. Iграшка не  повинна  змінювати  колір  (відмивання
барвників), форму, масу при гігієнічному догляді за нею (миття,
прання тощо), зокрема, матеріали для декоративного та захисного
покриття іграшки повинні бути стійкими до слини, поту, а також до
вологої обробки із застосуванням нейтрального мила (господарчого,
дитячого тощо).
 
   2.16. Конструкція, вага, розміри іграшок повинні відповідати
морфофункціональним особливостям дітей тих вікових груп, для яких
вони призначені.
 
        Небезпека, пов'язана із займистістю
 
   2.17. Iграшки  не  повинні  містити в собі небезпечного
займистого елемента, що становить небезпеку для  дитини,  а
виготовлятися з матеріалів тільки таких типів:
   вони  не горять під дією полум'я чи іскри або іншого
потенційного джерела вогню;
   вони є важкозаймистими (полум'я загасає одразу після усунення
його причини);
   у разі займання вони горять повільно, а полум'я поширюється з
незначною швидкістю;
   незалежно від хімічного складу вони оброблені таким чином,
щоб  уповільнити  процес горіння. Такі матеріали не повинні
спричиняти  небезпеку  загоряння  інших  матеріалів,  що
використовуються для виготовлення іграшки.
 
   2.18. Iграшки, які з важливих для їх функціонування причин
містять небезпечні речовини чи сполуки, визначені в документах
центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров'я,
зокрема матеріали та пристосування  для  складання  моделей,
формування пластмас чи кераміки, емалювання, фотографування тощо,
не повинні взагалі містити речовин чи сполук, здатних набувати
властивості  займистості  внаслідок втрати незаймистих летких
компонентів або продуктів їх перетворень.
 
   2.19. Iграшки не повинні бути вибухонебезпечними або містити
елементи чи речовини, здатні вибухати під час користування ними.
Ця вимога не поширюється на ударні капсулі  (пістони),  що
спеціально призначені для іграшок.
 
   2.20. Iграшки не повинні містити речовини та сполуки, які:
   можуть вибухати внаслідок хімічної реакції чи нагрівання або
змішування з окислювальними речовинами;
   містять леткі складові, що займаються в повітрі і здатні
утворювати займисту чи вибухонебезпечну пару (повітряну суміш).
 
     Небезпека, пов'язана з хімічними властивостями
 
   2.21. Хімічний склад іграшки або її складової частини при
випадковому ковтанні, вдиханні чи доторканні до шкіри, слизових, у
тому числі очей, не повинен негативно впливати на організм людини.
 
   2.22. При користуванні іграшками до організму дитини та в
навколишнє середовище не повинні надходити хімічні сполуки в
кількостях, що перевищують нормативи, установлені центральним
органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я.
 
   2.23. Iграшки не повинні містити небезпечні речовини чи
сполуки, визначені в документах центрального органу виконавчої
влади у сфері охорони здоров'я, у кількості, здатній завдати шкоди
здоров'ю дітей.
   У разі якщо обмежена кількість небезпечних речовин чи сполук
є необхідною для функціонування певних іграшок (матеріали та
пристосування для складання моделей, формування пластмаси чи
кераміки, емалювання, фотографування тощо), концентрація їх не
повинна перевищувати максимально допустимої, визначеної для кожної
речовини чи сполуки центральним органом виконавчої влади у сфері
охорони здоров'я. Маркування цих іграшок повинно здійснюватися з
додержанням вимог пункту 2.34 Регламенту.
 
        Небезпека, пов'язана з електричними
     властивостями та напруженістю електричного поля
 
   2.24. Живлення електричних іграшок не повинно здійснюватися
від джерел з номінальною напругою, що перевищує 24 В, і в жодну
частину іграшки не повинно подаватися більше 24 В.
   Частини іграшок,  що  підключаються до джерела живлення,
здатного спричинити електричний удар, повинні мати проводи чи інші
провідники, через які електричний струм подається на такі частини,
надійно ізольовані і механічно захищені з  метою  уникнення
небезпеки такого удару.
 
   2.25. Конструкція іграшок повинна бути такою, щоб максимальна
температура на доступній поверхні не могла спричинити опік.
 
   2.26. Напруженість електричного поля, напруженість статичного
поля, індукція магнітного поля на матеріалах, які використані в
іграшці, повинні відповідати вимогам, визначеним  центральним
органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я.
 
        Небезпека, пов'язана з недотриманням
          санітарно-гігієнічних вимог
 
   2.27. Матеріали для виготовлення іграшок повинні відповідати
гігієнічним вимогам до іграшок, які визначаються центральним
органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я, що сприятиме
запобіганню негативного впливу їх на здоров'я дітей.
   Перелік матеріалів  і   сировини,   що   дозволяється
використовувати  при  виробництві  іграшок,  установлюється
центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я.
 
       Небезпека, пов'язана з радіоактивністю
 
   2.28. Матеріали для виробництва іграшок та іграшки не повинні
містити  радіонуклідів  штучного  походження. Уміст природних
радіоактивних речовин не повинен перевищувати рівнів, установлених
центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я.
 
          Вимоги до маркування іграшок
 
   2.29. На іграшку та (або) її етикетку (упаковку) наноситься
національний знак  відповідності  та  ідентифікаційний  номер
уповноваженого органу згідно з державним реєстром таких органів.
 
   2.30. Маркування на іграшці та (або) її етикетці чи упаковці
повинно легко читатися, бути чітким, зрозумілим і не змиватися.
Для іграшок незначного розміру та іграшок, що складаються з
дрібних деталей, допускається маркування на упаковках, супровідній
документації або етикетках.
   Маркування повинно містити:
   товарний знак та (або) назву виробника чи уповноваженої ним
особи - резидента України, чи особи, що відповідає за введення
іграшок в обіг (у разі якщо виробник чи уповноважена ним особа не
провадять діяльності на території України);
   адресу виробника та (або) уповноваженої ним особи - резидента
України, чи особи, що відповідає за введення іграшок в обіг (у
разі  якщо виробник чи уповноважена ним особа не провадять
діяльності на території України).
   Маркування та   оформлення   супровідної   документації
здійснюються державною мовою.
   Забороняється нанесення на іграшки, етикетки та упаковку
знаків чи написів, подібних до національного знака відповідності.
   Iнформація може бути стислою за умови, що це дає змогу
ідентифікувати виробника чи уповноважену ним особу - резидента
України, чи особу, що відповідає за введення іграшок в обіг (у
разі  якщо виробник чи уповноважена ним особа не провадять
діяльності на території України).
   На іграшках повинна міститися попереджувальна інформація про
небезпеку, пов'язану з їх експлуатацією, та способи її уникнення.
 
   2.31. На упаковці іграшок, які можуть виявитися небезпечними
для дітей віком до трьох років, повинно бути застереження "Для
дітей старше трьох років" або "Обережно! Не допускається для дітей
віком до трьох років" із стислим роз'ясненням небезпеки.
 
   2.32. В інструкціях з експлуатації похилих жолобів, гойдалок,
кілець, трапецій, канатів та інших іграшок, що кріпляться до
поперечок, звертається увага на:
   необхідність регулярних  перевірок  засобів  кріплення та
додержання вимог інструкції  з  попередженням,  що  в  разі
недодержання цих вимог користування іграшкою може призвести до
падіння чи перевертання;
   додержання порядку складання іграшки із застереженням, які
частини становлять небезпеку в разі неправильного складання.
 
   2.33. На упаковках функціональних іграшок, які являють собою
масштабні  копії  пристроїв чи установок, що призначені для
дорослих, повинно бути таке застереження: "Увага! Користуватися
під безпосереднім наглядом дорослих".
   До таких іграшок додаються  інструкції  з  експлуатації,
інформація  про необхідні запобіжні заходи, застереження про
небезпеку, пов'язану з недодержанням цих заходів, та необхідність
зберігання іграшки в місцях, не доступних для дітей віком до трьох
років.
 
   2.34. На упаковці іграшок  -  наборів  для  обклеювання
пластиком,  мініатюрних майстерень для виготовлення кераміки,
емалювання, фотографування тощо (крім інструкцій) вміщується таке
застереження: "Увага!  Тільки  для  дітей  старше...  років.
Використовувати  під  наглядом  дорослих"  (вік  визначається
виробником).
 
   2.35. На упаковці дитячих ковзанів та роликових дощок (у разі
введення їх в обіг як іграшок) вміщується таке застереження:
"Увага! Обов'язкова наявність захисного спорядження".
   Крім того, інструкції з експлуатації таких іграшок повинні
містити попередження про обережне користування ними для уникнення
падінь та зіткнень, здатних завдавати шкоди дитині або третім
особам, а також поради щодо рекомендованого захисного спорядження
(кашкетів, рукавиць, наколінників, налокітників тощо).
 
   2.36. На іграшках, призначених для гри на мілководді та
підтримання дитини на воді, вміщується таке застереження: "Увага!
Допускається використовувати на мілководді і тільки під наглядом
дорослих".
 
       3. Модулі оцінки відповідності іграшок
 
   3.1. У  разі  виробництва  іграшок  відповідно до вимог
національних стандартів, зазначених у пункті 4.1 Регламенту,
застосовується модуль Аа.
   Якщо виробник не забезпечує відповідність виробництва іграшок
національним стандартам, зазначеним у пункті 4.1 Регламенту, або
забезпечує частково чи на ці іграшки стандартів не  існує,
застосовується модуль С.
 
   3.2. Виробник або уповноважена ним особа - резидент України
проставляє національний знак відповідності на кожній іграшці або
її упаковці і складає декларацію про відповідність. Форма і зміст
цієї декларації встановлюються згідно з додатком 3 Регламенту.
 
   3.3. Виробник або уповноважена ним особа - резидент України
складає технічну документацію, що дає змогу оцінити відповідність
іграшки вимогам Регламенту. Технічна документація охоплює:
   загальний опис іграшки;
   конструкцію іграшки, дані про її виготовлення тощо;
   протоколи випробувань або технічні файли, за допомогою яких
виробник підтверджує  відповідність  зразка  іграшки  вимогам
національних стандартів, зазначених у пункті 4.1 Регламенту;
   копії документів, наданих виробником уповноваженому органу;
   дані про сировину та матеріали, використані для виробництва
іграшки (сертифікат чи інший документ,  що  підтверджує  їх
походження);
   перелік повністю  використаних  національних  стандартів,
зазначених у пункті 4.1 Регламенту;
   адреси місць виготовлення та зберігання іграшки;
   копію декларації про відповідність.
   Виробник або уповноважена ним особа - резидент України разом
з  технічною  документацією  зберігає  копію  декларації про
відповідність протягом трьох років після виготовлення останньої
іграшки і надає їх на вимогу визначеним законодавством органам
виконавчої влади (далі - органи виконавчої влади).
   У разі відсутності виробника або уповноваженої ним особи -
резидента України технічна документація та копія декларації про
відповідність зберігаються особою, яка ввела іграшку в обіг.
 
   3.4. Обраний  виробником або уповноваженою ним особою -
резидентом України уповноважений орган проводить перевірку іграшки
на  відповідність  вимогам цього Регламенту. Зразок кінцевої
продукції повинен бути досліджений і випробуваний на відповідність
національним стандартам, зазначеним у пункті 4.1 Регламенту.
   Виробник повинен проставляти на іграшці (або на її упаковці)
ідентифікаційний номер обраного ним уповноваженого органу.
   Виробник повинен ужити заходів для того, щоб виробничий
процес забезпечував відповідність виготовлених іграшок технічній
документації та вимогам цього Регламенту.
 
   3.5. З метою забезпечення неможливості реалізації на ринку
іграшок, які не відповідають вимогам Регламенту, застосовується
модуль В.
 
   3.6. Заявка на проведення перевірки типу подається виробником
або уповноваженою ним особою - резидентом України уповноваженому
органу за власним вибором.
   Заявка повинна містити:
   характеристику іграшки;
   назву  та  адресу  виробника  (у  разі  подання заявки
вповноваженою особою - також її назву, адресу та документ про
надання повноважень);
   письмове підтвердження, що така заявка не була подана до
будь-якого іншого уповноваженого органу;
   технічну документацію, зазначену в пункті 3.7 Регламенту.
   До заявки  додається  типовий  зразок  іграшки  даного
виробництва. У разі потреби для проведення перевірки уповноваженим
органом можуть залучатися додаткові типові зразки іграшки.
 
   3.7. Технічна документація повинна охоплювати всі стадії
проектування, виробництва і застосування іграшки та давати змогу
оцінити її відповідність Регламенту.
   Технічна документація повинна містити:
   загальний опис іграшки;
   конструкцію іграшки, дані про її виготовлення тощо;
   перелік повністю  або  частково застосованих національних
стандартів, зазначених у пункті 4.1 Регламенту;
   інформацію про  сировину  та  матеріали, використані для
виготовлення іграшки (сертифікат чи інший документ, що підтверджує
їх походження);
   протоколи випробувань іграшки.
 
   3.8. Уповноважений орган:
   проводить експертизу  технічної  документації  з  метою
підтвердження, що типовий зразок іграшки виготовлено згідно з
технічною документацією;
   визначає елементи зразка, які були спроектовані згідно з
відповідними національними стандартами, зазначеними в пункті 4.1
Регламенту, та елементи, які були спроектовані без застосування
відповідних положень цих стандартів;
   якщо виробник застосував національні стандарти, зазначені в
пункті  4.1  Регламенту,  здійснює  необхідні  дослідження і
випробування для перевірки застосування цих стандартів;
   якщо не були застосовані національні стандарти, зазначені в
пункті 4.1 Регламенту, здійснює експертизу і випробування для
перевірки  відповідності  прийнятих виробником рішень вимогам
пунктів 2.1-2.36 Регламенту;
   погоджує із  заявником  місце  проведення  досліджень  і
випробувань.
   У разі відповідності типового зразка іграшки вимогам пунктів
2.1-2.36 Регламенту уповноважений орган видає заявнику сертифікат
перевірки типу.
   У сертифікаті зазначаються назва  та  адреса  виробника,
висновки про проведену перевірку, умови дії сертифіката перевірки
типу і необхідні дані для ідентифікації перевіреного типу.
   До сертифіката  повинен  додаватися  перелік  технічної
документації.  Копія  сертифіката  зберігається  уповноваженим
органом.
   У разі відмови  у  видачі  сертифіката  перевірки  типу
уповноважений орган викладає причини відмови і повідомляє про це
заявника та орган виконавчої влади.
   Заявник інформує уповноважений орган, який видав сертифікат
перевірки типу, про всі модифікації перевіреного типового зразка
іграшки, які повинні пройти додаткову перевірку, якщо такі зміни
можуть вплинути на відповідність  вимогам  Регламенту.  Дані
додаткової перевірки додаються до оригіналу сертифіката перевірки
типу.
 
   3.9. Уповноважений орган повинен надавати іншим уповноваженим
органам на їх вимогу інформацію щодо сертифікатів перевірки типу,
додатків до сертифікатів тощо.
 
   3.10. Виробник або уповноважена ним особа - резидент України
зберігає  технічну  документацію  разом з копією сертифіката
перевірки типу протягом трьох років після виготовлення останньої
іграшки і надає органам виконавчої влади на їх вимогу.
   У разі відсутності виробника або уповноваженої ним особи -
резидента України технічна документація зберігається особою, яка
ввела іграшку в обіг.
 
   3.11. Модуль С (відповідність типу) містить опис тієї частини
процедури оцінки відповідності, за допомогою якої виробник або
уповноважена ним особа - резидент України гарантує і декларує, що
іграшка відповідає зразку, який одержав сертифікат перевірки типу
в порядку, визначеному в пунктах 3.5-3.10 Регламенту, та вимогам
Регламенту.
   Виробник повинен ужити заходів,  щоб  виробничий  процес
забезпечував відповідність іграшок типу, описаному в сертифікаті
перевірки типу, та вимогам Регламенту.
 
   3.12. Виробник або уповноважена ним особа - резидент України
зберігає  копію  декларації  про  відповідність  та технічну
документацію разом з копією сертифіката перевірки типу протягом
трьох років після виготовлення останньої іграшки і надає їх на
вимогу органам виконавчої влади.
   У разі відсутності виробника або уповноваженої ним особи -
резидента України зазначені документи зберігаються особою, яка
ввела іграшку в обіг.
 
   3.13. У разі недодержання вимог цього Регламенту органи
виконавчої влади можуть вимагати від виробника або уповноваженої
ним особи - резидента України проведення за власний рахунок
випробувань із залученням уповноваженого органу з метою перевірки
відповідності національним стандартам, зазначеним у пункті 4.1
Регламенту, або вимогам пунктів 2.1-2.36 Регламенту.
 
           4. Прикінцеві положення
 
   4.1. У разі  якщо виробник під час виготовлення іграшок
вільно застосував щодо іграшок національні стандарти з офіційно
опублікованого спеціально  уповноваженим  центральним  органом
виконавчої влади у сфері підтвердження відповідності переліку
національних стандартів, отримав позитивні результати досліджень
іграшок на відповідність вимогам безпеки, установленим центральним
органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я, то доказом
відповідності вимогам  пунктів  2.1-2.36  Регламенту  є  їх
відповідність зазначеним стандартам. Це підтверджується нанесенням
національного  знака  відповідності  згідно  з  пунктом 2.29
Регламенту.
 
   4.2. У разі  якщо виробник під час виготовлення іграшок не
застосував  національні  стандарти,  зазначені  в пункті 4.1
Регламенту, чи застосував їх тільки частково, чи на іграшки таких
стандартів немає,  то  доказом відповідності іграшок основним
вимогам пунктів  2.1-2.36  Регламенту  є  національний  знак
відповідності,  нанесений  виробником  згідно з пунктом 2.29
Регламенту, та позитивні результати перевірки центральним органом
виконавчої влади у сфері охорони здоров'я та уповноваженим органом
типового зразка іграшки. Це підтверджується висновком державної
санітарно-епідеміологічної експертизи та сертифікатом перевірки
типу, виданими в установленому порядку.
 
   4.3. У разі  якщо  встановлено,  що  національний  знак
відповідності застосовується з порушенням вимог законодавства, то
виробник або уповноважена ним особа - резидент України, чи особа,
що ввела іграшки в обіг, повинні вжити заходів до усунення
порушень на умовах, визначених органами виконавчої влади згідно із
законодавством,  зазначеним в пункті 4.4 Регламенту, довести
іграшки до стану відповідності вимогам пунктів 2.1-2.36 Регламенту
і підтвердити цю відповідність у встановленому порядку.
 
   4.4. У разі невиконання виробником чи уповноваженою ним
особою - резидентом України, чи особою, що ввела іграшки в обіг,
вимог пункту 4.3 Регламенту або повторного порушення вимог щодо
виробництва безпечних іграшок органи виконавчої влади вживають
відповідних заходів згідно із законодавством України, у тому числі
згідно із Законами  України  "Про  захист  прав  споживачів"
(  1023-12 ), "Про забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення" ( 4004-12 ), Декретом Кабінету Міністрів
України від 8 квітня 1993 року N 30-93 ( 30-93 ) "Про державний
нагляд  за  додержанням  стандартів,  норм  і  правил  та
відповідальність за їх порушення" щодо обмеження чи заборони
введення в обіг цих іграшок або вилучення їх з обігу.
   Будь-яке рішення повинно містити інформацію про ці заходи та
чітке викладення підстав для  його  прийняття,  зокрема  із
зазначенням:
   невідповідності основним вимогам пунктів 2.1-2.36 Регламенту,
якщо іграшка не відповідає національним стандартам, зазначеним у
пункті 4.1 Регламенту;
   неправильного застосування   національних   стандартів,
зазначених у пункті 4.1 Регламенту.
 
   4.5. Органи  виконавчої  влади  вживають  заходів  для
забезпечення вибіркового контролю введених в обіг іграшок з метою
підтвердження їх відповідності вимогам цього Регламенту. Вони
мають право:
   на безперешкодний доступ на їх вимогу до місць виготовлення і
зберігання іграшок та технічної документації, зазначеної в пунктах
3.3, 3.7 Регламенту;
   на надання  виробником  або  уповноваженою ним особою -
резидентом України, або особою, яка ввела іграшки в  обіг,
технічної документації, передбаченої пунктами 3.3, 3.7 Регламенту,
у визначений ними термін;
   відібрати зразки іграшки для:
   - проведення досліджень та випробувань;
   - зберігання як арбітражні зразки.
 
 Начальник управління
 організаційно-аналітичного
 забезпечення діяльності Голови            С.Сіроткіна
 
 
                   Додаток 1
                   до пункту 1.1
                   розділу 1
                   Технічного регламенту
                   з підтвердження
                   відповідності щодо
                   безпеки іграшок
 
 
               ПЕРЕЛIК
     продукції, яка не підпадає під дію Технічного
       регламенту з підтвердження відповідності
            щодо безпеки іграшок
 
   Прикраси ялинкові.
 
   Моделі-копії, призначені для дорослих колекціонерів.
 
   Iнвентар, призначений для колективних  ігор  на  ігрових
майданчиках.
 
   Iнвентар спортивний.
 
   Спорядження глибоководне.
 
   Ляльки фольклорні та декоративні й подібні  вироби  для
дорослих колекціонерів.
 
   Гральні автомати, що встановлюються в громадських місцях
(торговельних центрах, станціях тощо).
 
   Головоломки з кількістю елементів понад 500 або без малюнка,
призначені для спеціалістів.
 
   Рушниці та пістолети пневматичні.
 
   Феєрверки, у тому числі ударні капсулі (пістони), за винятком
ударних капсулів, спеціально призначених для іграшок.
 
   Пращі та катапульти.
 
   Набори дротиків з металевими наконечниками.
 
   Печі, праски електричні та інші функціональні вироби, що
працюють від джерела з номінальною напругою понад 24 вольти.
 
   Вироби з нагрівними елементами, призначені для використання
під наглядом дорослих та з навчальною метою.
 
   Моделі транспортних засобів, оснащені двигунами внутрішнього
згоряння.
 
   Iграшки з паровими двигунами.
 
   Велосипеди: спортивні чи для їзди автомобільними дорогами.
 
   Відеоігри, які  можуть  підключатися  до  пристрою  з
відеоекраном, що працює від джерела з номінальною напругою понад
24 вольти.
 
   Соски-пустушки для немовлят.
 
   Точні копії вогнепальної зброї.
 
   Прикраси ювелірні для дітей.
 
 
                   Додаток 2
                   до пункту 1.1
                   розділу 1
                   Технічного регламенту
                   з підтвердження
                   відповідності щодо
                   безпеки іграшок
 
 
            ДОДАТКОВI ВИМОГИ,
      яким повинні відповідати уповноважені органи
           із сертифікації іграшок
 
 
   Органи із сертифікації, які уповноважуються на здійснення
підтвердження відповідності іграшок у законодавчо регульованій
сфері відповідно до вимог Закону України "Про підтвердження
відповідності" ( 2406-14 ), постанови Кабінету Міністрів України
від 28 березня 2002 року N 376 ( 376-2002-п ), повинні відповідати
таким додатковим вимогам:
   - мати необхідні засоби та обладнання і технічно компетентний
та професійно непідкупний персонал, не залежний від усіх груп чи
осіб, що мають будь-який стосунок до іграшок, у тому числі до
проведення випробувань, технічного нагляду, оформлення протоколів,
їх видачі;
   - зберігати службову таємницю.
 
   Примітка. Виконання  вимог  щодо  наявності  технічно
компетентного та професійно непідкупного персоналу і необхідних
засобів та обладнання підлягає регулярній перевірці центральними
органами виконавчої влади в межах їх повноважень.
 
 
                   Додаток 3
                   до пункту 3.2
                   розділу 3
                   Технічного регламенту
                   з підтвердження
                   відповідності щодо
                   безпеки іграшок
 
 
          ДЕКЛАРАЦIЯ ПРО ВIДПОВIДНIСТЬ
 
 
__________________________________________________________________
    (повна назва виробника або його уповноваженої особи,
__________________________________________________________________
      які є резидентами України або постачальника,
__________________________________________________________________
        їх адреса, ідентифікаційний номер)
 
в особі __________________________________________________________
    (посада, прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої особи)
підтверджує, що іграшка __________________________________________
             (повна назва іграшки, її характеристики)
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________,
яка випускається за ______________________________________________
            (назва та позначення документації)
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________,
відповідає Технічному регламенту з підтвердження відповідності
щодо безпеки іграшок згідно з
__________________________________________________________________
    (назва та позначення документації /за наявності/)
 
   Декларацію складено  під   цілковиту   відповідальність
виробника/уповноваженої особи/постачальника.
 
 ______________          ______________________
  (підпис)           (ініціали та прізвище)
    М.П.             _________________
                    (дата)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка