Законы Украины

Новости Партнеров
 

Деякі питання державного регулювання діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
         від 16 листопада 2000 р. N 1718
                Київ
 
     Деякі питання державного регулювання діяльності
     з використання джерел іонізуючого випромінювання
 
     { Iз змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 1006 ( 1006-2001-п ) від 09.08.2001 
      N 912 ( 912-2002-п ) від 01.07.2002
      N 1253 ( 1253-2007-п ) від 24.10.2007 }
 
 
 
   Відповідно до Закону України "Про дозвільну діяльність у
сфері використання ядерної енергії" ( 1370-14 ) Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити такі, що додаються:
 
   Порядок державної   реєстрації   джерел   іонізуючого
випромінювання;
 
   перелік джерел  іонізуючого  випромінювання, діяльність з
використання яких звільняється від ліцензування.
 
   2. Внести до постанови  Кабінету  Міністрів України від
4 серпня 1997 р. N 847 ( 847-97-п ) "Про створення Державного
регістру джерел іонізуючого випромінювання" (Офіційний вісник
України, 1997 р., число 32, с. 6; 1999 р., N 42, ст. 2096) зміни,
що додаються.
 
   3. Міністерству екології та природних ресурсів, Державному
комітетові промислової політики привести у тримісячний термін свої
нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.
 
 
        Перший
   віце-прем'єр-міністр України            Ю.ЄХАНУРОВ
 
   Iнд. 33
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                від 16 листопада 2000 р. N 1718
 
               ПОРЯДОК
       державної реєстрації джерел іонізуючого
             випромінювання
 
 
            Загальні положення
 
   1. Цей Порядок поширюється:
 
   на юридичних та фізичних осіб, які є власниками джерел
іонізуючого випромінювання (далі - ДIВ)  чи за  якими  ДIВ
закріплені  на  праві  повного  господарського  відання  або
оперативного управління, чи перебувають в їх володінні та/або
користуванні;
 
   на органи   Державного  регістру  джерел  іонізуючого
випромінювання;
 
   на органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать
підприємства, установи та організації, діяльність яких пов'язана з
використанням ДIВ.
 
   2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають  таке
значення:
 
   органи    Державного   регістру  джерел  іонізуючого
випромінювання - Головний реєстровий центр Державного регістру
джерел іонізуючого випромінювання (далі - Головний реєстровий
центр) та реєстрові центри, кількість та місце розташування яких
встановлюються Держатомрегулювання (далі - реєстрові центри);
{ Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 1253 ( 1253-2007-п ) від 24.10.2007 }
 
   реєстрант - юридична або фізична особа, яка звертається до
Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання (далі -
Регістр) для здійснення державної реєстрації ДIВ.
 
     Порядок збору та оброблення інформації про ДIВ
 
   3. Реєстрові центри здійснюють збір інформації про ДIВ, що
надходить від реєстрантів у вигляді:
 
   реєстраційних карток, правила заповнення яких затверджуються
спільно Держатомрегулювання і МОЗ;
 
   повідомлень, складених за формами 1 і 2 згідно з додатком 1
(далі - форма 1 і форма 2).
( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1006
( 1006-2001-п ) від 09.08.2001 )
 
   4. Реєстрові центри в десятиденний термін з дня отримання
реєстраційних  карток  проводять  перевірку  правильності  їх
заповнення, внесення до карток службових записів, присвоєння
ідентифікаційних номерів ДIВ, формування реєстраційних карток в
електронному вигляді та передачу їх до Головного реєстрового
центру.  Один  примірник реєстраційної картки зберігається в
реєстровому центрі за місцезнаходженням реєстранта, другий -
передається реєстранту.
 
   5. У разі потреби реєстрові центри надають консультаційну
допомогу реєстрантам під час заповнення реєстраційних карток.
 
   6. Якщо реєстрант не подав реєстраційну картку в терміни,
визначені цим Порядком, реєстровий центр інформує про це Головний
реєстровий центр, який, отримавши таку інформацію,  надсилає
повідомлення про це органу виконавчої влади, що видав ліцензію на
використання ДIВ.
 
   7. Головний  реєстровий  центр  здійснює   оброблення
реєстраційних карток і повідомлень, що надходять від реєстрових
центрів, та вносить відповідні дані цих реєстраційних карток до
єдиної інформаційної комп'ютерної облікової системи ДIВ.
 
   8.  Головний  реєстровий  центр  щороку  подає  до
Держатомрегулювання і МОЗ за затвердженою ними формою звіт про
стан ведення державної реєстрації ДIВ. ( Пункт 8 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1006 ( 1006-2001-п ) від
09.08.2001 )
 
      Обов'язки реєстрантів щодо реєстрації ДIВ
 
   9. Юридична або фізична особа, яка провадить діяльність з
використанням ДIВ, що підлягають державній реєстрації, зобов'язана
подати  реєстраційні  картки  до  реєстрового  центру  за
місцезнаходженням ДIВ.  На  кожне  ДIВ  заповнюється  окрема
реєстраційна картка.
 
   10. Для  реєстрації ДIВ реєстрант подає до відповідного
реєстрового центру такі документи:
 
   реєстраційні картки на паперовому носії у двох примірниках;
 
   копію документа про сплату реєстраційного збору на рахунок
Головного реєстрового центру.
 
   11. Реєстрант подає реєстраційну картку в разі:
 
   1) придбання ДIВ;
 
   2) виробництва ДIВ;
 
   3) закріплення ДIВ за державним підприємством чи державною
установою на праві повного господарського відання або оперативного
управління;
 
   4) зміни місцезнаходження ДIВ;
 
   5) передачі закритих ДIВ для технічного обслуговування;
 
   6) переведення  закритих  ДIВ до категорії радіоактивних
відходів (далі - РАВ);
 
   7) виведення нерадіонуклідних ДIВ з робочого стану в такий
спосіб, щоб його відновлення було неможливим;
 
   8) отримання результатів державної інвентаризації ДIВ та
щорічної інвентаризації ДIВ. Якщо за  результатами  щорічної
інвентаризації жоден запис у реєстраційних картках ДIВ не змінився
з часу останнього подання їх до реєстрового центру, то нові картки
не заповнюються. У цьому разі до реєстрового центру надсилається
перелік ідентифікаційних номерів таких ДIВ.
 
   12. Операції з ДIВ, зазначені в пункті 11 цього Порядку,
дозволяється здійснювати тільки після реєстрації ДIВ у реєстровому
центрі, крім випадків, зазначених у підпунктах 6 - 8 пункту 11.
 
   13. У разі здійснення інших операцій з ДIВ, зазначених в
реєстраційних  картках  як  "зміна  відомостей",  реєстрант
зобов'язаний подати до реєстрового центру не пізніше ніж 10 днів з
моменту проведення змін повідомлення щодо них за формою 1.
 
   14. У разі крадіжки, втрати або відсутності ДIВ з інших
причин реєстрант не пізніше ніж за 10 днів надсилає до реєстрового
центру копію реєстраційної картки з відповідною відміткою.
 
   15. Під час передачі ДIВ, переведених до категорії РАВ, до
спеціалізованого підприємства з поводження з РАВ реєстрант передає
цьому підприємству реєстраційні картки на відповідні ДIВ.
 
   16. Спеціалізовані підприємства з поводження з РАВ подають
реєстраційні картки до Головного реєстрового центру в 10-денний
термін з відміткою про прийняття ДIВ, переведених до категорії
РАВ.
 
   17. Медичні заклади, які використовують відкриті ДIВ та
радіонуклідні генератори медичного призначення, що застосовуються
в медичній практиці та відповідно до пункту 28 цього Порядку не
підлягають державній реєстрації, подають до Головного реєстрового
центру піврічні звіти за формою згідно з додатком 2 до 15 червня
та до 15 січня.
 
   18. Реєстрація  ДIВ  у  Регістрі  у разі їх постачання
здійснюється у такому порядку:
 
   1) організації - постачальники  ДIВ  (посередники),  які
провадять діяльність на території України, після придбання ДIВ,
але не пізніше ніж 10 днів з дати їх отримання подають до
Головного реєстрового центру повідомлення за формою 2;
 
   2) якщо протягом 10 днів ДIВ було реалізовано, посередник не
пізніше ніж 10 днів з дати відчуження ДIВ надсилає повідомлення за
формою 2 до Головного реєстрового центру та реєстрового центру за
місцезнаходженням одержувача ДIВ.
 
   19. Виробники ДIВ реєструють їх у Регістрі у такому порядку:
 
   1) виробник, який виготовив ДIВ та оформив у встановленому
порядку технічну документацію на них, не пізніше 30 днів з дати
виготовлення  ДIВ  подає  до  Головного  реєстрового  центру
повідомлення за формою 2;
 
   2) у  разі  збуту ДIВ постачальникові або безпосередньо
користувачеві ДIВ, а також у разі закріплення ДIВ за державним
підприємством  чи  державною  установою  на  праві  повного
господарського відання або оперативного управління,  виробник
надсилає до Головного реєстрового центру повідомлення за формою 2;
 
   3) якщо виробник ДIВ протягом 30 днів не здійснив відчуження
ДIВ, то він реєструє їх за процедурою, встановленою пунктом 10
цього Порядку, за місцезнаходженням ДIВ.
 
   20. На монтажно-налагоджувальні підприємства та організації,
які обслуговують ДIВ та/або проводять сертифікаційні випробування
з метою продовження терміну служби ДIВ, поширюється процедура
реєстрації ДIВ у Регістрі, встановлена пунктом 10 цього Порядку,
якщо термін перебування ДIВ на обслуговуванні чи термін проведення
сертифікації перевищує 15 днів.
 
    Обов'язки органів виконавчої влади, які причетні до
     діяльності, пов'язаної з поводженням з ДIВ, щодо
         подання відомостей до Регістру
 
   21. Орган виконавчої влади, який видає дозвіл на імпорт або
експорт ДIВ, подає до Головного реєстрового центру в п'ятиденний
термін повідомлення за формою 2 і одночасно доводить до відома
імпортера інформацію щодо необхідності реєстрації ДIВ у Регістрі.
 
   22. Органи Держмитслужби за фактом ввезення (вивезення) ДIВ
подають до Головного реєстрового центру у п'ятиденний термін
повідомлення за формою 2 про ввезення (вивезення) ДIВ через митний
кордон України.
 
   23. Органи виконавчої влади, на території яких знайдено
(виявлено) ДIВ, подають у 10-денний термін до реєстрового центру
повідомлення за формою 1.7 РК, заповнене в тому обсязі, який
дозволяє наявна інформація про ДIВ.
 
    ДIВ, які підлягають державній реєстрації в Регістрі
 
   24. Реєстрації в Регістрі підлягають ДIВ, які знаходяться або
вироблені на території України, а також джерела, ввезені чи
вивезені через державний кордон України, в тому числі в разі їх
транзиту через територію України.
 
   25. Реєстрації в Регістрі підлягають закриті й відкриті ДIВ,
які відповідають одночасно таким умовам:
 
   сумарна активність джерела та його питома активність є вищою
ніж рівень звільнення від регулюючого контролю, визначений згідно
з додатком 3;
 
   період напіврозпаду радіонукліда становить більш як 30 днів;
 
   потужність еквівалентної дози на відстані 0,1 м від поверхні
джерела перевищує 1 мкЗв/год.
 
   26. Реєстрації  в  Регістрі  підлягають  нерадіонуклідні
установки та пристрої, які генерують іонізуюче випромінювання у
разі, коли вони не звільняються від регулюючого контролю.
 
   27. Набір  еталонних  метрологічних  ДIВ,   складений
підприємством - виробником ДIВ, реєструється як одне джерело
іонізуючого випромінювання.
 
   ДIВ, які не підлягають державній реєстрації в Регістрі
 
   28. Не підлягають державній реєстрації в Регістрі такі ДIВ:
 
   контрольні джерела у складі радіометричної апаратури, для
яких потужність еквівалентної дози на відстані 0,1 м від поверхні
ДIВ не перевищує 1 мкЗв/год.;
 
   радіофармацевтичні препарати (обліковуються в Регістрі згідно
з пунктом 17 цього Порядку);
 
   ДIВ іонізуючого випромінювання, які належать Збройним Силам.
 
      Порядок подання Регістру інформації про ДIВ,
        ведення їх обліку, зняття з обліку
 
   29. Первинне подання до Регістру інформації про ДIВ, що
знаходяться  в  Україні,  здійснюється  за  даними державної
інвентаризації ДIВ, яка проводиться відповідно до Iнструкції з
проведення державної інвентаризації ДIВ ( z0187-00 ).
 
   30. Надалі інформація вноситься до Регістру в усіх випадках,
передбачених пунктом 11 цього Порядку.
 
   31. Облік ДIВ, контроль за їх знаходженням і переміщенням,
аналіз якісного та кількісного складу ДIВ здійснюється Головним
реєстровим центром.
 
   32. Зняття з обліку ДIВ у Регістрі провадиться Головним
реєстровим центром у разі:
 
   переведення ДIВ  до  категорії  РАВ - після надходження
реєстраційної  картки  від  спеціалізованого  підприємства  з
поводження  з  РАВ  з відміткою в записі 152 "прийнято на
захоронення";
 
   виведення ДIВ з робочого стану в такий спосіб, щоб його
відновлення було неможливим;
 
   експорту ДIВ за межі України (без зобов'язання прийняти ДIВ
на захоронення) - після надходження повідомлення від органів
Держмитслужби;
 
   звільнення ДIВ від регулюючого контролю.
 
   33. Облік ДIВ у Регістрі здійснюється за такою процедурою:
 
   1) у разі імпорту:
 
   якщо до Головного реєстрового центру надходить повідомлення
від органу виконавчої влади, який видав дозвіл на імпорт ДIВ, та
від органу Держмитслужби, дані, що містяться у повідомленнях,
вносяться до Регістру в режимі передреєстрації (попереднє внесення
інформації про ДIВ до Регістру в режимі очікування надходження
реєстраційної картки);
 
   якщо до Головного реєстрового центру надходить реєстраційна
картка від кінцевого одержувача джерела (джерел) з відміткою
"імпорт", проводиться перевірка даних, отриманих від  органу
виконавчої  влади,  який  видав дозвіл на ввезення ДIВ, на
відповідність даним, отриманим від органу Держмитслужби, після
чого  інформація  про  ДIВ  вноситься  до Регістру. В разі
невідповідності зазначених даних вони підлягають уточненню шляхом
розсилання відповідних запитів;
 
   2) у разі експорту:
 
   якщо до Головного реєстрового центру надходить повідомлення
від органу виконавчої влади, який видав дозвіл на експорт ДIВ, та
від органу Держмитслужби, дані, що містяться у повідомленнях,
вносяться до Регістру в режимі передреєстрації;
 
   після надходження до Регістру реєстраційної картки експортера
проводиться перевірка даних, отриманих від органу виконавчої
влади, який видав дозвіл на вивезення ДIВ, на відповідність даним,
отриманим від органу Держмитслужби. При цьому в реєстраційній
картці робиться відмітка про зняття ДIВ з обліку згідно з пунктом
32 цього Порядку або про залишення на обліку в Регістрі, якщо ДIВ
повертається в Україну. В разі невідповідності зазначених даних
вони підлягають уточненню шляхом розсилання відповідних запитів;
 
   3) у разі транзиту:
 
   дані, що містяться в повідомленні органу Держмитслужби щодо
ввезення ДIВ в Україну, вносяться  до  Регістру  в  режимі
передреєстрації.  ДIВ  знімається з обліку в Регістрі після
отримання повідомлення від Держмитслужби про вивезення цього ДIВ;
 
   якщо повідомлення про вивезення ДIВ не надійшло до Регістру в
15-денний  термін,  то  інформація підлягає уточненню шляхом
розсилання відповідних запитів;
 
   4) у разі постачання:
 
   дані, що містяться в повідомленні, яке надійшло до Головного
реєстрового центру від постачальника ДIВ (посередника) після його
придбання, заносяться до Регістру в режимі передреєстрації;
 
   реєстровий центр, до  якого  надійшло  повідомлення  від
постачальника ДIВ про те, що ДIВ продано замовникові, надсилає
його до Головного реєстрового центру, і дані, що містяться в
повідомленні, заносяться до Регістру в режимі передреєстрації;
 
   якщо до Головного реєстрового центру надходить реєстраційна
картка від реєстрового центру з відміткою "придбання", проводиться
перевірка поданих даних на відповідність даним, отриманим від
постачальника, після чого дані з реєстраційної картки заносяться
до  Регістру.  В разі невідповідності зазначених даних вони
підлягають уточненню шляхом розсилання відповідних запитів;
 
   5) у разі виготовлення:
 
   дані з повідомлення, яке надходить від виробника ДIВ до
Головного реєстрового центру згідно з підпунктами 1 та 2 пункту 19
цього Порядку, заносяться до Регістру в режимі передреєстрації;
 
   якщо до Головного реєстрового центру надходить реєстраційна
картка від реєстрового центру з відміткою "придбання", проводиться
перевірка поданих даних на відповідність даним, отриманим від
виробника, після чого дані, що містяться в реєстраційній картці,
заносяться до Регістру. В разі невідповідності зазначених даних
вони підлягають уточненню шляхом розсилання відповідних запитів.
 
   34. У разі надходження реєстраційної картки з відміткою
спеціалізованого підприємства з поводження  з  РАВ  Головний
реєстровий центр надсилає в 10-денний термін до Державного реєстру
РАВ повідомлення за встановленою ним формою.
 
       Порядок оплати послуг з реєстрації ДIВ
 
   35.  Реєстраційний  збір  сплачується  власниками  або
володільцями ДIВ і зараховується в установленому порядку до
Державного бюджету України.
{ Пункт 35 в редакції Постанови КМ N 1253 ( 1253-2007-п ) від
24.10.2007 }
 
   36. Оплата здійснюється кожного разу у випадках, передбачених
підпунктами 1-5 і 8 пункту 11 цього Порядку.
{ Пункт 36 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1253
( 1253-2007-п ) від 24.10.2007 }
 
   37. У випадках, передбачених пунктами 14, 15 та 16 цього
Порядку, перереєстрація здійснюється без справляння реєстраційного
збору.
 
   38. У разі зміни власника ДIВ реєстраційний збір сплачується
тільки реєстрантом, який отримує ДIВ.
 
   39. Реєстраційний  збір  не справляється в разі подання
повідомлень, передбачених цим Порядком, за формами 1 і 2, а також
у разі подання звіту за формою, наведеною в додатку 2.
 
   40. Консультаційна  допомога  реєстрантам щодо заповнення
реєстраційних карток надається безоплатно.
 
   41. ДIВ, що придбаваються та реалізуються  підприємством
"Iзотоп" за своєю основною діяльністю, реєструються без сплати
реєстраційного збору як підприємством, яке забезпечує створення,
впровадження та подальшу експлуатацію Регістру.
 
   42. Збір за реєстрацію радіонуклідних ДIВ справляється у
розмірі 0,1 прожиткового мінімуму на одну працездатну особу в
розрахунку на місяць, встановленого законом на 1 січня поточного
року, за реєстрацію генераторів випромінювання (не радіонуклідних
ДIВ) - у розмірі 0,07 зазначеного прожиткового мінімуму.
{ Пункт 42 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1006
( 1006-2001-п ) від 09.08.2001; в редакції Постанови КМ N 1253
( 1253-2007-п ) від 24.10.2007 }
 
 
                        Додаток 1
                   до Порядку реєстрації джерел
                   іонізуючого випромінювання
 
                              Форма 1
 
              ПОВIДОМЛЕННЯ
   до Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання
       щодо змін у реєстраційних картках на ДIВ
          ____________________________
          (ідентифікаційний номер ДIВ)
 
------------------------------------------------------------------
  Номер запису,  ¦  Попередній запис  ¦  Новий запис
  до якого    ¦            ¦
  вносяться    ¦            ¦
  зміни      ¦            ¦
------------------------------------------------------------------
 
 
_________________  ____________________   ____________________
   (посада)        (підпис)     (прізвище, ініціали)
 
                              Форма 2
 
              ПОВIДОМЛЕННЯ
   до Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання
         у разі ввезення (вивезення) ДIВ(1)
 
------------------------------------------------------------------
Ознаки, що характеризують стан  ¦ Дані про ДIВ, що ввозиться
       ДIВ        ¦     (вивозиться)
------------------------------------------------------------------
1. Відправник (повна назва
підприємства, адреса, телефон)
 
2. Місце відправлення(2)
(адреса)
 
3. Тип ДIВ (підкреслити те, що  закрите джерело (за винятком
відповідає типу ДIВ, який     наборів зразкових джерел);
перевозиться)           відкрите джерело;
                 набір закритих зразкових джерел;
                 генератор радіонуклідів;
                 генератор нейтронів;
                 радіоактивне джерело - медичний
                 виріб (набір медичних виробів);
                 нестандартне джерело;
                 нерадіонуклідне джерело
 
4. ДIВ (назва радіонукліда,
активність на дату виготовлення,
дата виготовлення, номери
паспортів і сертифікатів ДIВ,
номери ДIВ)
 
5. Одержувач (повна назва
підприємства, адреса, телефон)
 
6. Місце призначення(3) (адреса)
 
7. Дозвіл на експорт/імпорт
радіонуклідних ДIВ (номер дозволу
на експорт/імпорт, найменування
органу, що видав цей дозвіл та
термін його дії)
 
8. Відмітка Держмитслужби про
ввезення ДIВ(4) (назва митниці,
дата ввезення)
 
9. Відмітка Держмитслужби про
вивезення ДIВ (назва митниці,
дата вивезення)
 
   Експортер/імпортер  зобов'язаний заповнити пункти 1-7 та
подати це повідомлення до органу Держмитслужби.
 
   Орган Держмитслужби після заповнення пункту 8 або 9 передає
це  повідомлення  до  Державного регістру джерел іонізуючого
випромінювання (03680 МСП, м. Київ-150, вул. Горького, 152) у
термін  не пізніше ніж протягом 5 днів з моменту ввезення
(вивезення) ДIВ.
 
_______________
   (1) Пункти 1-7 заповнюються експортером/імпортером.
 
   (2) Не заповнюється, якщо збігається з адресою відправника.
 
   (3) Не заповнюється, якщо збігається з адресою одержувача.
 
   (4) Пункти 8 - 9 заповнюються тільки органами Держмитслужби.
 
 
                       Додаток 2
                 до Порядку державної реєстрації
                 джерел іонізуючого випромінювання
 
           ФОРМА ПIВРIЧНОГО ЗВIТУ
    медичного закладу щодо використання з лікувальною та
     діагностичною метою відкритих ДIВ та генераторів
        радіонуклідів медичного призначення
 
1. Повне найменування медичного закладу __________________________
__________________________________________________________________
 
2. Iдентифікаційний код медичного закладу ________________________
__________________________________________________________________
 
3. Повна адреса медичного закладу ________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Телефон ______________________________________________
Телефакс _____________________________________________
Адреса електронної пошти _____________________________
 
4. Керівник медичного закладу
Прізвище _____________________________________________
Iм'я та по батькові __________________________________
Посада _______________________________________________
Телефон 1 ____________________________________________
Телефон 2 ____________________________________________
Телефакс _____________________________________________
Адреса електронної пошти _____________________________
 
5. Назва та адреса підрозділу медичного  закладу,  в  якому
провадиться діяльність з ДIВ
Назва підрозділу _____________________________________
Повна адреса підрозділу ______________________________
Телефон ______________________________________________
Телефакс _____________________________________________
Адреса електронної пошти _____________________________
 
6. Ліцензія (дозвіл) медичного закладу на діяльність з ДIВ
Ким видано ___________________________________________
Номер ________________________________________________
Дата видачі __________________________________________
Дата закінчення ______________________________________
Вид діяльності _______________________________________
 
 
7. Звітний період
з __________ по __________
 
8. Дата заповнення звіту _____ ______________ 20___ р.
 
9. Таблиця обліку відкритих ДIВ медичного призначення за звітний
період (на кожен вид радіоактивної речовини заповнюється окрема
таблиця)
------------------------------------------------------------------
     Ознаки, що характеризують ДIВ     ¦   Дані
------------------------------------------------------------------
1. Постачальник
2. Радіонуклід, що міститься в речовині
відкритого джерела
3. Хімічна сполука або назва відкритого
джерела
4. Код згідно із ЗКП
5. Питома активність за паспортом, МБк/кг
6. Фізичний стан (рідкий, твердий, газоподібний,
сипучий)
7. Тип упаковки (флакон, ампула, пенал,
контейнер, капсула)
8. Маркування упаковки (точна копія напису на
упаковці)
9. Активність за паспортом, МБк
10. Акти на списання (номери та дати)
11. Списана активність за паспортом, МБк
12. Сумарна активність на дату списання, МБк
13. Активність речовини, що залишилася, за
паспортом, МБк
------------------------------------------------------------------
Графи 1-9 таблиці заповнюються у разі надходження ДIВ.
Графи 10-12 таблиці заповнюються у разі витрати ДIВ.
 
10. Таблиця обліку генераторів радіонуклідів медичного призначення
(на кожен вид генератора заповнюється окрема таблиця)
------------------------------------------------------------------
  Ознаки, що характеризують генератори    ¦   Дані
        радіонуклідів          ¦
------------------------------------------------------------------
1. Постачальник
2. Найменування згідно з паспортом
3. Код згідно із ЗКП
4. Кількість, штук
5. Заводські номери
6. Радіонуклід, що генерується
7. Питома активність речовини, що генерується,
за паспортом, МБк/кг
8. Фізичний стан речовини, що генерується
9. Маркування генераторів
10. Акти на списання (номери та дати)
11. Кількість списаних генераторів
радіонуклідів, штук
12. Заводські номери списаних генераторів
радіонуклідів
13. Кількість генераторів радіонуклідів, що
залишилися, штук
14. Заводські номери генераторів радіонуклідів,
що залишилися
------------------------------------------------------------------
Графи 1-9 таблиці заповнюються у разі надходження генераторів
радіонуклідів.
Графи 10-12 таблиці заповнюються у разі списання генераторів
радіонуклідів.
 
11. Опис інформації звіту
Iнформація щодо пунктів 1 - 8 форми звіту подана на ___ сторінках.
Звіт містить ______ таблиць обліку відкритих ДIВ.
Звіт містить ______ таблиць обліку генераторів радіонуклідів.
 
Пункти 12 - 16 форми звіту заповнюються посадовою особою Регістру
 
12. Дата проведення реєстрації звіту в Головному реєстровому
центрі Регістру _____________
 
13. Порядковий номер реєстрації звіту ________________________
 
14. Код посадової особи Регістру(1) ______________
 
________________
   (1) Установлюється Головним реєстровим центром.
 
15. Дата  внесення  реєстраційної  інформації  до  Регістру
___________________
 
16. Додаткова інформація _________________________________________
 
 
                       Додаток 3
                 до Порядку державної реєстрації
                 джерел іонізуючого випромінювання
 
               РIВНI
   звільнення від регулюючого контролю джерел іонізуючого
     випромінювання за питомою та сумарною активністю
 
----------------------------------------------------------------------
 Нуклід  ¦Питома  ¦Сумарна  ¦  Нуклід  ¦Питома  ¦Сумарна
      ¦активні- ¦активні- ¦       ¦активні- ¦активні-
      ¦сть, Бк/г ¦сть, Бк  ¦       ¦сть, Бк/г ¦сть, Бк
----------------------------------------------------------------------
H-3     1 E+06   1 E+09  Kr-77      1 E+02   1 E+09
Be-7     1 E+03   1 E+07  Kr-79      1 E+03   1 E+05
C-14     1 E+04   1 E+07  Kr-81      1 E+04   1 E+07
O-15     1 E+02   1 E+09  Kr-83m     1 E+05   1 E+12
F-18     1 E+01   1 E+06  Kr-85      1 E+05   1 E+04
Na-22    1 E+01   1 E+06  Kr-85m     1 E+03   1 E+10
Na-24    1 E+01   1 E+05  Kr-87      1 E+02   1 E+09
Si-31    1 E+03   1 E+06  Kr-88      1 E+02   1 E+09
P-32     1 E+03   1 E+05  Rb-86      1 E+02   1 E+05
P-33     1 E+05   1 E+08  Sr-85      1 E+02   1 E+06
S-35     1 E+05   1 E+08  Sr-85m     1 E+02   1 E+07
Cl-36    1 E+04   1 E+06  Sr-87m     1 E+02   1 E+06
Cl-38    1 E+01   1 E+05  Sr-89      1 E+03   1 E+06
Ar-37    1 E+06   1 E+08  Sr-90*     1 E+02   1 E+04
Ar-41    1 E+02   1 E+09  Sr-91      1 E+01   1 E+05
K-40     1 E+02   1 E+06  Sr-92      1 E+01   1 E+06
K-42     1 E+02   1 E+06  Y-90      1 E+03   1 E+05
K-43     1 E+01   1 E+06  Y-91      1 E+03   1 E+06
Ca-45    1 E+04   1 E+07  Y-91m      1 E+02   1 E+06
Ca-47    1 E+01   1 E+06  Y-92      1 E+02   1 E+05
Sc-46    1 E+01   1 E+06  Y-93      1 E+02   1 E+05
Sc-47    1 E+02   1 E+06  Zr-93*     1 E+03   1 E+07
Sc-48    1 E+01   1 E+05  Zr-95      1 E+01   1 E+06
V-48     1 E+01   1 E+05  Zr-97*     1 E+01   1 E+05
Cr-51    1 E+03   1 E+07  Nb-93m     1 E+04   1 E+07
Mn-51    1 E+01   1 E+05  Nb-94      1 E+01   1 E+06
Mn-52    1 E+01   1 E+05  Nb-95      1 E+01   1 E+06
Mn-52m    1 E+01   1 E+05  Nb-97      1 E+01   1 E+06
Mn-53    1 E+04   1 E+09  Nb-98      1 E+01   1 E+05
Mn-54    1 E+01   1 E+06  Mo-90      1 E+01   1 E+06
Mn-56    1 E+01   1 E+05  Mo-93      1 E+03   1 E+08
Fe-52    1 E+01   1 E+06  Mo-99      1 E+02   1 E+06
Fe-55    1 E+04   1 E+06  Mo-101     1 E+01   1 E+06
Fe-59    1 E+01   1 E+06  Tc-96      1 E+01   1 E+06
Co-55    1 E+01   1 E+06  Tc-96m     1 E+03   1 E+07
Co-56    1 E+01   1 E+05  Tc-97      1 E+03   1 E+08
Co-57    1 E+02   1 E+06  Tc-97m     1 E+03   1 E+07
Co-58    1 E+01   1 E+06  Tc-99      1 E+04   1 E+07
Co-58m    1 E+04   1 E+07  Tc-99m     1 E+02   1 E+07
Co-60    1 E+01   1 E+05  Ru-97      1 E+02   1 E+07
Co-60m    1 E+03   1 E+06  Ru-103     1 E+02   1 E+06
Co-61    1 E+02   1 E+06  Ru-105     1 E+01   1 E+06
Co-62m    1 E+01   1 E+05  Ru-106*     1 E+02   1 E+05
Ni-59    1 E+04   1 E+08  Rh-103m     1 E+04   1 E+08
Ni-63    1 E+05   1 E+08  Rh-105     1 E+02   1 E+07
Ni-65    1 E+01   1 E+06  Pd-103     1 E+03   1 E+08
Cu-64    1 E+02   1 E+06  Pd-109     1 E+03   1 E+06
Zn-65    1 E+01   1 E+06  Ag-105     1 E+02   1 E+06
Zn-69    1 E+04   1 E+06  Ag-110m     1 E+01   1 E+06
Zn-69m    1 E+02   1 E+06  Ag-111     1 E+03   1 E+06
Ga-72    1 E+01   1 E+05  Cd-109     1 E+04   1 E+06
Ge-71    1 E+04   1 E+08  Cd-115     1 E+02   1 E+06
As-73    1 E+03   1 E+07  Cd-115m     1 E+03   1 E+06
As-74    1 E+01   1 E+06  In-111     1 E+02   1 E+06
As-76    1 E+02   1 E+05  In-113m     1 E+02   1 E+06
As-77    1 E+03   1 E+06  In-114m     1 E+02   1 E+06
Se-75    1 E+02   1 E+06  In-115m     1 E+02   1 E+06
Br-82    1 E+01   1 E+06  Sn-113     1 E+03   1 E+07
Kr-74    1 E+02   1 E+09  Sn-125     1 E+02   1 E+05
Kr-76    1 E+02   1 E+09  Sb-122     1 E+02   1 E+04
Sb-124    1 E+01   1 E+06  Tm-171     1 E+04   1 E+08
Sb-125    1 E+02   1 E+06  Yb-175     1 E+03   1 E+07
Te-123m   1 E+02   1 E+07  Lu-177     1 E+03   1 E+07
Te-125m   1 E+03   1 E+07  Hf-181     1 E+01   1 E+06
Te-127    1 E+03   1 E+06  Ta-182     1 E+01   1 E+04
Te-127m   1 E+03   1 E+07  W-181      1 E+03   1 E+07
Te-129    1 E+02   1 E+06  W-185      1 E+04   1 E+07
Te-129m   1 E+03   1 E+06  W-187      1 E+02   1 E+06
Te-131    1 E+02   1 E+05  Re-186     1 E+03   1 E+06
Te-131m   1 E+01   1 E+06  Re-188     1 E+02   1 E+05
Te-132    1 E+02   1 E+07  Os-185     1 E+01   1 E+06
Te-133    1 E+01   1 E+05  Os-191     1 E+02   1 E+07
Te-133m   1 E+01   1 E+05  Os-191m     1 E+03   1 E+07
Te-134    1 E+01   1 E+06  Os-193     1 E+02   1 E+06
I-123    1 E+02   1 E+07  Ir-190     1 E+01   1 E+06
I-125    1 E+03   1 E+06  Ir-192     1 E+01   1 E+04
I-126    1 E+02   1 E+06  Ir-194     1 E+02   1 E+05
I-129    1 E+02   1 E+05  Pt-191     1 E+02   1 E+06
I-130    1 E+01   1 E+06  Pt-193m     1 E+03   1 E+07
I-131    1 E+02   1 E+06  Pt-197     1 E+03   1 E+06
I-132    1 E+01   1 E+05  Pt-197m     1 E+02   1 E+06
I-133    1 E+01   1 E+06  Au-198     1 E+02   1 E+06
I-134    1 E+01   1 E+05  Au-199     1 E+02   1 E+06
I-135    1 E+01   1 E+06  Hg-197     1 E+02   1 E+07
Xe131m    1 E+04   1 E+04  Hg197m     1 E+02   1 E+06
Xe-133    1 E+03   1 E+04  Hg-203     1 E+02   1 E+05
Xe-135    1 E+03   1 E+10  Tl-200     1 E+01   1 E+06
Cs-129    1 E+02   1 E+05  Tl-201     1 E+02   1 E+06
Cs-131    1 E+03   1 E+06  Tl-202     1 E+02   1 E+06
Cs-132    1 E+01   1 E+05  Tl-204     1 E+04   1 E+04
Cs-134m   1 E+03   1 E+05  Pb-203     1 E+02   1 E+06
Cs-134    1 E+01   1 E+04  Pb-210*     1 E+01   1 E+04
Cs-135    1 E+04   1 E+07  Pb-212*     1 E+01   1 E+05
Cs-136    1 E+01   1 E+05  Bi-206     1 E+01   1 E+05
Cs-137*   1 E+01   1 E+04  Bi-207     1 E+01   1 E+06
Cs-138    1 E+01   1 E+04  Bi-210     1 E+03   1 E+06
Ba-131    1 E+02   1 E+06  Bi-212*     1 E+01   1 E+05
Ba-140*   1 E+01   1 E+05  Po-203     1 E+01   1 E+06
La-140    1 E+01   1 E+05  Po-205     1 E+01   1 E+06
Ce-139    1 E+02   1 E+06  Po-207     1 E+01   1 E+06
Ce-141    1 E+02   1 E+07  Po-210     1 E+01   1 E+04
Ce-143    1 E+02   1 E+06  At-211     1 E+03   1 E+07
Ce-144*   1 E+02   1 E+05  Rn-220*     1 E+04   1 E+07
Pr-142    1 E+02   1 E+05  Rn-222*     1 E+01   1 E+08
Pr-143    1 E+04   1 E+06  Ra-223*     1 E+02   1 E+05
Nd-147    1 E+02   1 E+06  Ra-224*     1 E+01   1 E+05
Nd-149    1 E+02   1 E+06  Ra-225     1 E+02   1 E+05
Pm-147    1 E+04   1 E+07  Ra-226*     1 E+01   1 E+04
Pm-149    1 E+03   1 E+06  Ra-227     1 E+02   1 E+06
Sm-151    1 E+04   1 E+08  Ra-228*     1 E+01   1 E+05
Sm-153    1 E+02   1 E+06  Ac-228     1 E+01   1 E+06
Eu-152    1 E+01   1 E+06  Th-226*     1 E+03   1 E+07
Eu-152m   1 E+02   1 E+06  Th-227     1 E+01   1 E+04
Eu-154    1 E+01   1 E+06  Th-228*     1 E+00   1 E+04
Eu-155    1 E+02   1 E+07  Th-229*     1 E+00   1 E+03
Gd-153    1 E+02   1 E+07  Th-230     1 E+00   1 E+04
Gd-159    1 E+03   1 E+06  Th-231     1 E+03   1 E+07
Tb-160    1 E+01   1 E+06  Th-природний
Dy-165    1 E+03   1 E+06  (включ.Th-232) 1 E+00   1 E+03
Dy-166    1 E+03   1 E+06  Th-234*     1 E+03   1 E+05
Ho-166    1 E+03   1 E+05  Pa-230     1 E+01   1 E+06
Er-169    1 E+04   1 E+07  Pa-231     1 E+00   1 E+03
Er-171    1 E+02   1 E+06  Pa-233     1 E+02   1 E+07
Tm-170    1 E+03   1 E+06  U-230*     1 E+01   1 E+05
U-231    1 E+02   1 E+07  Am-241     1 E+00   1 E+04
U-232*    1 E+00   1 E+03  Am-242     1 E+03   1 E+06
U-233    1 E+01   1 E+04  Am-242m*    1 E+00   1 E+04
U-234    1 E+01   1 E+04  Am243*     1 E+00   1 E+03
U-235*    1 E+01   1 E+04  Cm-242     1 E+02   1 E+05
U-236    1 E+01   1 E+04  Cm-243     1 E+00   1 E+04
U-237    1 E+02   1 E+06  Cm-244     1 E+01   1 E+04
U-238*    1 E+01   1 E+04  Cm-245     1 E+00   1 E+03
U-природний 1 E+00   1 E+03  Cm-246     1 E+00   1 E+03
U-239    1 E+02   1 E+06  Cm-247     1 E+00   1 E+04
U-240    1 E+03   1 E+07  Cm-248     1 E+00   1 E+03
U-240*    1 E+01   1 E+06  Bk-249     1 E+03   1 E+06
Np-237*   1 E+00   1 E+03  Cf-246     1 E+03   1 E+06
Np-239    1 E+02   1 E+07  Cf-248     1 E+01   1 E+04
Np-240    1 E+01   1 E+06  Cf-249     1 E+00   1 E+03
Pu-234    1 E+02   1 E+07  Cf-250     1 E+01   1 E+04
Pu-235    1 E+02   1 E+07  Cf-251     1 E+00   1 E+03
Pu-236    1 E+01   1 E+04  Cf-252     1 E+01   1 E+04
Pu-237    1 E+03   1 E+07  Cf-253     1 E+02   1 E+05
Pu-238    1 E+00   1 E+04  Cf-254     1 E+00   1 E+03
Pu-239    1 E+00   1 E+04  Es-253     1 E+02   1 E+05
Pu-240    1 E+00   1 E+03  Es-254     1 E+01   1 E+04
Pu-241    1 E+02   1 E+05  Es-254m     1 E+02   1 E+06
Pu-242    1 E+00   1 E+04  Fm-254     1 E+04   1 E+07
Pu-243    1 E+03   1 E+07  Fm-255     1 E+03   1 E+06
Pu-244    1 E+00   1 E+04
----------------------------------------------------------------------
   * Нижче наведено вихідні нукліди і їх дочірні продукти у
стані рівноваги.
 
------------------------------------------------------------------
 Вихідний нуклід ¦    Дочірні продукти у стані рівноваги
------------------------------------------------------------------
  Sr-80     Rb-80
  Sr-90     Y-90
  Zr-93     Nb-93m
  Zr-97     Nb-97
  Ru-106     Rh-106
  Ag-108m    Ag-108
  Cs-137     Ba-137m
  Ba-140     La-140
  Ce-134     La-134
  Ce-144     Pr-144
  Pb-210     Bi-210, Po-210
  Pb-212     Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)
  Bi-212     Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)
  Rn-220     Po-216
  Rn-222     Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214
  Ra-223     Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207
  Ra-224     Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36),
         Po-212 (0,64)
  Ra-226     Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210,
         Bi-210, Po-210
  Ra-228     Ac-228
  Th-226     Ra-222, Rn-218, Po-214
  Th-228     Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208
         (0,36), Po-212 (0,64)
  Th-229     Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213,
         Pb-209
  Th-природний  Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216,
         Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)
  Th-234     Pa-234m
  U-230     Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214
  U-232     Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212,
         Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)
  U-235     Th-231
  U-238     Th-234, Pa-234m
  U-природний  Th-234, Pa-234m, U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222,
         Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210,
         Po-210
  U-240     Np-240m
  Np-237     Pa-233
  Am-242m    Am-242
  Am-243     Np-239
 
 
   ( Перелік джерел іонізуючого випромінювання, діяльність з
використання яких звільняється від ліцензування втратив чинність
на підставі Постанови КМ N 912 ( 912-2002-п ) від 01.07.2002 )
 
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                від 16 листопада 2000 р. N 1718
 
               ЗМIНИ,
    що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
       від 4 серпня 1997 р. N 847 ( 847-97-п )
      "Про створення Державного регістру джерел
          іонізуючого випромінювання"
 
   1. Абзац другий пункту 2 постанови викласти у такій редакції:
 
   "Міністерству екології та природних ресурсів, Міністерству
охорони здоров'я, Міністерству внутрішніх  справ,  Державному
комітетові промислової політики, Державному комітетові статистики,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській  міським державним адміністраціям забезпечити
виконання заходів, передбачених зазначеною Програмою".
 
   2. У Положенні про Державний регістр джерел іонізуючого
випромінювання  і  порядок  оплати  послуг з їх реєстрації,
затвердженому зазначеною постановою:
 
   а) у пункті 1:
 
   в абзаці першому слова "що містять радіоактивну речовину
(далі  - ДIВ), діяльність з якими згідно із законодавством
провадиться за ліцензією" замінити словами "(далі  -  ДIВ),
діяльність з якими не звільняється від регулюючого контролю";
 
   абзац другий  після  слів "Регістр створюється з метою"
доповнити словами "здійснення обов'язкової державної реєстрації
ДIВ для";
 
   б) абзац перший пункту 3 викласти у такій редакції:
 
   "3. Державна реєстрація ДIВ здійснюється на платній основі
відповідно до Порядку державної реєстрації джерел іонізуючого
випромінювання ( z0171-00 ), затвердженого Кабінетом Міністрів
України";
 
   в) у  пункті  4 слова "з мережею обласних регіональних
відділень (реєстрових центрів)" замінити словами "та відповідні
реєстрові центри в Автономній Республіці Крим, областях, містах
Києві та Севастополі (далі - реєстрові центри)";
 
   г) пункт 5 викласти у такій редакції:
 
   "5. Державна реєстрація ДIВ здійснюється з використанням
складених  за  встановленою  формою  реєстраційних  карток і
повідомлень, що надходять до Головного реєстрового центру Регістру
(далі - Головний реєстровий центр) через мережу реєстрових центрів
від власників або володільців і користувачів ДIВ у разі:
 
   придбання ДIВ;
 
   виробництва ДIВ;
 
   зміни власника ДIВ;
 
   закріплення ДIВ за державним підприємством чи  державною
установою на праві повного господарського відання або оперативного
управління;
 
   зміни місцезнаходження ДIВ;
 
   передачі закритих ДIВ для технічного обслуговування;
 
   проведення державної інвентаризації ДIВ;
 
   проведення щорічної інвентаризації ДIВ;
 
   переведення відкритих ДIВ до категорії радіоактивних відходів
за результатами щорічної інвентаризації;
 
   переведення закритих ДIВ до категорії радіоактивних відходів;
 
   виведення нерадіонуклідних ДIВ з робочого стану в такий
спосіб, щоб його відновлення було неможливим.
 
   Форма реєстраційної картки розробляється і затверджується
Мінекоресурсів";
 
   ґ) у  пункті  6  слова  "Головним  реєстровим  центром,
погоджується з МОЗ та затверджується Мінекобезпеки" замінити
словами "Порядком  державної  реєстрації  джерел  іонізуючого
випромінювання" ( z0171-00 );
 
   д) пункт 10 викласти у такій редакції:
 
   "10. Реєстрові центри та Головний реєстровий центр здійснюють
оброблення реєстраційних карток та повідомлень. Внесення даних до
єдиної інформаційно-комп'ютерної облікової системи здійснюється
Головним реєстровим центром";
 
   е) абзац  перший  пункту  11  після слів "до Головного
реєстрового центру" доповнити словами "через мережу реєстрових
центрів", а слова "в погоджені з ним терміни" замінити словами "в
терміни, визначені у  Порядку  державної  реєстрації  джерел
іонізуючого випромінювання ( z0171-00 )";
 
   є) у пункті 15 слова "в цілому за рік, а також (у 15-денний
термін) у випадках, передбачених пунктом 5 цього Положення"
замінити словами "згідно з Порядком державної реєстрації джерел
іонізуючого випромінювання ( z0171-00 )".
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка