Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо бухгалтерського обліку операції з векселями

          НАЦIОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
 N 22017/881 від 14.12.94
   м.Київ
 
 
                   Республіканському банку Криму
                   Обласним та по м.Києву і
                   Київській області управлінням
                   Національного банку України
                   Комерційним банкам
                   Асоціації комерційних банків
                   ОПЕРУ Національного банку
                   України
 
 
          Щодо бухгалтерського обліку
            операції з векселями
 
 
 
   У зв'язку з численними запитами комерційних банків нагадуємо
розділ VI "Бухгалтерський облік операцій з векселями" та розділ
VII "Перерахування врахованих векселів" Порядку проведення банками
операцій з векселями ( v1_85500-93 ), затвердженого Головою
Правління Національного банку України 25.02.93 р.:
 
              розділ VI
 
      Бухгалтерський облік операцій з векселями
         врахування (дисконт) векселів
 
   59. Бухгалтерський облік (*) вкладення коштів комерційними
банками у придбання векселів (дисконт векселів) проводиться на
активних рахунках:
   N 195 - "Враховані банками векселі в портфелі банку"
   N 196 - "Враховані банками векселі у кореспондентів"
   N 197 - "Опротестовані враховані векселі"
   За дебетом рахунків проводяться суми придбаних (врахованих)
банками векселів (рахунок N 195); суми цих векселів, відісланих на
інкасо в банки-кореспонденти (рахунок N 196); суми опротестованих
векселів (рахунок N 197).
   За кредитом рахунків відображаються суми, що надійшли до
оплати тих векселів, які знаходяться в портфелі банку (рахунок
N 195),  суми  оплачених  векселів,  що  надійшли  від
банків-кореспондентів  (рахунок  N  196),  і  суми  оплати
опротестованих векселів (рахунок N 197).
   60. Аналітичний  облік за цими рахунками проводиться на
лицьових рахунках для обліку оборотів і залишків, прийнятих до
обліку векселів, заборгованості за виданими коштами у розрізі
векселедержателя і векселедавця у межах дозволеного їм кредиту, а
також для контролю за строками і своєчасністю погашення векселів.
   На рахунках NN 195, 196, 197 відображається  номінальна
вартість векселів.
   61. При здійсненні операцій по врахуванню і переврахуванню,
виходячи з можливих умов їх завершення і наведеного цифрового
прикладу в п.15 цього Порядку (**), у бухгалтерському обліку
здійснюються проводки по рахунках:
   А. При врахуванні (дисконті) векселівр2:
    1) дебет - рахунку  N 195  на суму номінальної вартості
    векселя (10000 карбованців);
    кредит - розрахункових рахунків   векселедержателів на
    суму номінальної   вартості векселя (9850 карбованців)
    за мінусом суми відсотка врахування (дисконту);
    кредит - рахунку N 943 на  суму  відсотка врахування
    (дисконту) - 150 карбованців.
   Б. При одержанні платежу за векселемр2:
 
       К х Т х П   10000 х 45 х 12
    С = ----------- = ------------------ = 150 карбованців
       360 х 100    360 х 100
   С - сума дисконту;
   К - номінальна сума векселя - 10000 карбованців;
   Т - строк у днях від дня обліку до дня платежу - 45 днів;
   П - ставка врахування - 12 відсотків річних.
   Сума дисконту (відсоток за врахування) векселя стягується
банком як би наперед, але зараховується на доходний рахунок банку
після отримання платежу за векселем.
    2) дебет - розрахункового рахунку векселедавця на суму
    номінальної вартості векселя (10000 карбованців);
    кредит - рахунку N 195 на суму  номінальної  вартості
    векселя (10000 карбованців);
    дебет - рахунку  N 943  на  суму  відсотка врахування
    (150 карбованців);
    кредит - рахунку  N 960 на суму відсотка врахування
    (150 карбованців).
   За своєчасної оплати векселя рахунки NN 195 і 943 за даним
векселем закриваються.
   В. За врахованими векселями, відісланими на інкасо в інші
банки:
    При відсиланні векселя на інкасор2:
    3) дебет - рахунку N 196 (10000 карбованців);
    кредит - рахунку N 195 (10000 карбованців);
    При одержанні платежур2:
    4) дебет - рахунку N 161 (10000 карбованців);
    кредит - рахунку N 196 (10000 карбованців);
    дебет - рахунку N 970 - витрати по  інкасо,  сплачені
    банку кореспонденту;
    дебет - рахунку  N 943  на  суму згідно проводки N 1
    (150 карбованців);
    кредит - рахунку   N 960  на  таку  саму  суму
    (150 карбованців).
   Г. При опротестуванні врахованих векселівр2:
    5) дебет - рахунку N 197 (10000 карбованців);
    кредит - рахунків NN 195 (196) (10000 карбованців);
    дебет - рахунку  N 970 - сума витрат банку по здійсненню
    опротестування;
   Д. При одержанні платежу за опротестовані векселір2:
    6) дебет рахунку платника на :
    номінальну  суму  векселя (10000 карбованців),  суму
    відшкодування  витрат  по опротестуванню, суми пені і
    нарахованих відсотків за час прострочення строку  оплати
    векселя;
    дебет - рахунку  N 943 - на  суму відсотка врахування
    згідно проводки N 1 (150 карбованців);
    кредит - рахунку N 197 - на номінальну суму   векселя
    (10000 карбованців);
    кредит - рахунку N 960 на:
    - суму відсотка врахування згідно проводки N 1 за рахунком
    N 943 ( 150 карбованців);
    - суму відшкодування витрат на опротестування;
    - суму нарахованих відсотків за час  прострочення строку
    оплати векселя.
 
              розділ VII
 
        Переврахування врахованих векселів
 
   62. Комерційні банки можуть перевраховувати враховані векселі
в установах Національного банку України або в комерційних банках.
При проведенні такої операції комерційний банк, виходячи із
прикладу, наведеного в пункті 15 цього Порядку, повинен здійснити
такі бухгалтерські проводки:
   дебет - рахунків  NN  161, 164...  на  суму номінальної
   вартості  векселя  за  мінусом суми дисконту, виходячи з
   відсоткової ставки рефінансування (9925 карбованців);
   дебет - рахунку  N 970 - на суму  дисконту,  виходячи  з
   відсоткової ставки рефінансування (75 карбованців);
   дебет - рахунку  N 943 - на  суму  відсотка врахування,
   яка  була  визначена  під час первинного врахування цього
   векселя (150 карбованців);
   кредит - рахунку   N 195 - номінальна  сума  векселя
   (10000 карбованців);
   - рахунок  N 960 - на  суму  відсотка врахування, що
   списана з рахунку N 943 (150 карбованців).
   63. Позабалансовий облік операцій з векселями проводиться на
позабалансових рахунках:  NN 9921, 9941 - при видачі позичок,
забезпечених векселями;  NN 9960, 9961 - при виставленні векселів
на інкасо. Записи руху (приход - видаток) векселів за цими
рахунками проводяться загальною сумою.
   У сбалансові рахунки:
- 9921 - "Зобов'язання за короткостроковими позиками";
- 9941 - "Зобов'язання за довгостроковими позиками";
- 9960 - "Різні цінності і документи";
- 9961 - "Різні цінності і документи, відправлені і  видані  під
звіт".
 
      Бухгалтерський облік операцій з векселями
------------------------------------------------------------------
¦Види операцій ¦ Дебет ¦ Кредит ¦     Проводка      ¦
¦за балансовими ¦    ¦     ¦               ¦
¦рахунками   ¦    ¦     ¦               ¦
¦---------------+--------+---------+-----------------------------¦
¦   1    ¦  2  ¦  3  ¦       4       ¦
¦---------------+--------+---------+-----------------------------¦
¦Облік векселів ¦ 195  ¦ р/р  ¦ на різницю між номінальною ¦
¦        ¦    ¦векселе- ¦ сумою векселя та сумою   ¦
¦        ¦    ¦держателя¦ облікового дисконту     ¦
¦        ¦--------+---------+-----------------------------¦
¦        ¦ 195  ¦  943  ¦на суму облікового дисконту ¦
¦---------------+--------+---------+-----------------------------¦
¦Отримання пла- ¦ р/р век¦  195  ¦ на номінальноу суму векселя ¦
¦тежу по врахо- ¦селедате¦     ¦               ¦
¦ваному векселю ¦ля   ¦     ¦               ¦
¦        ¦--------+---------+-----------------------------¦
¦        ¦ 943  ¦  960  ¦на суму врахованого дисконту ¦
¦---------------+--------+---------+-----------------------------¦
¦Відсилка врахо-¦ 196  ¦  195  ¦ на номінальну суму     ¦
¦ваних векселів ¦    ¦     ¦ векселя           ¦
¦на інкасо   ¦    ¦     ¦               ¦
¦---------------+--------+---------+-----------------------------¦
¦Отримання пла- ¦ 161  ¦  196  ¦ на номінальну суму векселя ¦
¦тежу по відіс- ¦--------+---------+-----------------------------¦
¦ланих на інка- ¦ 970  ¦  167  ¦ на суму затрат по інкасуван-¦
¦со векселях  ¦    ¦     ¦ ню векселя         ¦
¦        ¦--------+---------+-----------------------------¦
¦        ¦ 943  ¦  960  ¦ на суму облікового дисконту ¦
¦---------------+--------+---------+-----------------------------¦
¦Опротестування ¦ 197  ¦195 або ¦ на номінальну суму векселя ¦
¦врахованих   ¦    ¦  196  ¦               ¦
¦векселів    ¦--------+---------+-----------------------------¦
¦        ¦    ¦ р/р нота¦ на суму затрат по опротесту-¦
¦        ¦ 970  ¦ ріальної¦ ванню (нотаріальний збір)  ¦
¦        ¦    ¦ контори ¦               ¦
¦        ¦    ¦ або 167 ¦               ¦
¦---------------+--------+---------+-----------------------------¦
¦Отримання пла- ¦ р/р  ¦ 197  ¦ на номінальну суму     ¦
¦тежу за опро- ¦векселе-¦     ¦ опротестованого       ¦
¦тестованими  ¦дателя ¦     ¦ векселя           ¦
¦векселями   ¦або 161 ¦     ¦               ¦
¦        ¦--------+---------+-----------------------------¦
¦        ¦ р/р  ¦ 960  ¦ на суму затрат по опротесту-¦
¦        ¦векселе-¦     ¦ ванню векселя та на суму  ¦
¦        ¦дателя ¦     ¦ нарахованої пені      ¦
¦        ¦або 161 ¦     ¦               ¦
¦        ¦--------+---------+-----------------------------¦
¦        ¦ 943  ¦ 960  ¦ на суму врахованого дисконту¦
------------------------------------------------------------------
 
------------------------------------------------------------------
¦Види операцій ¦ Приход ¦ Видаток ¦     Проводка      ¦
¦за позабалансо-¦     ¦     ¦              ¦
¦вими рахунками ¦     ¦     ¦              ¦
¦---------------+---------+---------+----------------------------¦
¦   1     ¦  2  ¦  3  ¦        4      ¦
¦---------------+---------+---------+----------------------------¦
¦Видача коротко-¦  9921 ¦     ¦на загальну суму виданих  ¦
¦строкової позич¦     ¦     ¦зобов'язань         ¦
¦ки, забезпече- ¦     ¦     ¦              ¦
¦ної векселем  ¦     ¦     ¦              ¦
¦---------------+---------+---------+----------------------------¦
¦Погашення корот¦     ¦ 9921  ¦на загальну суму погашених ¦
¦кострокової по-¦     ¦     ¦зобов'язань         ¦
¦зички, забезпе-¦     ¦     ¦              ¦
¦ченої векселем ¦     ¦     ¦              ¦
¦---------------+---------+---------+----------------------------¦
¦Видача довгост-¦  9941 ¦     ¦на загальну суму виданих  ¦
¦рокової позич- ¦     ¦     ¦зобов'язань         ¦
¦ки, забезпече- ¦     ¦     ¦              ¦
¦ної векселем  ¦     ¦     ¦              ¦
¦---------------+---------+---------+----------------------------¦
¦Погашення дов- ¦     ¦ 9941  ¦на загальну суму погашених ¦
¦гострокової по-¦     ¦     ¦зобов'язань         ¦
¦зички, забезпе-¦     ¦     ¦              ¦
¦ченої векселем ¦     ¦     ¦              ¦
¦---------------+---------+---------+----------------------------¦
¦Отримані вексе-¦ 9960  ¦     ¦на загальну суму отриманих ¦
¦лі в банку-ко- ¦     ¦     ¦векселів за номінальною   ¦
¦респонденті (ба¦     ¦     ¦вартістю          ¦
¦нку-платнику) ¦     ¦     ¦              ¦
¦---------------+---------+---------+----------------------------¦
¦Сплачені вексе-¦     ¦ 9960  ¦на загальну суму сплачених ¦
¦лі в банку-ко- ¦     ¦     ¦векселів за номінальною   ¦
¦респонденті (ба¦     ¦     ¦вартістю          ¦
¦нку-платнику) ¦     ¦     ¦              ¦
¦---------------+---------+---------+----------------------------¦
¦Iнкасовані вра-¦ 9961  ¦     ¦на загальну суму інкасованих¦
¦ховані векселі ¦     ¦     ¦врахованих векселів за номі-¦
¦до банку-корес-¦     ¦     ¦нальною вартістю      ¦
¦пондента (банку¦     ¦     ¦              ¦
¦платника)   ¦     ¦     ¦              ¦
¦---------------+---------+---------+----------------------------¦
¦Отримана оплата¦     ¦ 9961  ¦ на загальну суму отриманої ¦
¦за інкасованими¦     ¦     ¦ оплати за інкасованими   ¦
¦врахованими век¦     ¦     ¦ врахованими векселями за  ¦
¦селями з банку-¦     ¦     ¦ номінальною вартістю    ¦
¦кореспондента ¦     ¦     ¦              ¦
¦(банку-платни- ¦     ¦     ¦              ¦
¦ка)      ¦     ¦     ¦              ¦
------------------------------------------------------------------
   *) Бухгалтерський  облік  дисконтної  операції  викладено
виходячи з умови, що векселедержатель обслуговується у тому самому
банку, куди він подав вексель.
   **) 15. Нарахування суми дисконту здійснюється за формулою.
 
 Головний бухгалтер               В.М.Кравець
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка